28 KRISTILLISET YH- LAHKOT KIRKOT,

Komentarze

Transkrypt

28 KRISTILLISET YH- LAHKOT KIRKOT,
28 KRISTILLISET KIRKOT,
TEISÖT
LAHKOT JA YH-
28
Pol.
Machlejdi
Krotki
jańskiego
wa
1905.
J
zarys dziejów
-
226?
.
kościoła chrześci(wedle G, Ä. Leupolda). Warszaól? P.» 111.
Lt
Pol.
Maritain, Jaques
Anéeoski naučitelj.
Zagreb
1936.
192
-
2368
Preveo V. Poljak.
p.
f
23
:
008
p o l.
_
526
Chołoniewski
Stanisław
1. Co znaczy
Odpowiedzi na dwa pytania:
słowo postęp ludzkości w duchu nauki Chrys2. Jak zabezpieczyć sobie zbatusowej??
wienie w stanie małżeńskim??
Z dodatkiem
Wilno
legendy wschodniej Słowik i róża.
p.
1847.
240
,
I
Pol.
-
ll
555
Grynberg. Henryk
Prawda nieartystyczna / Henryk Grynberg,
Archipelag, 1984.
West Berlin
144 s.
(Biblioteka Archipelagu,} 1.)
:
296
296
JLíL
084 s 296
950.9 (=924)
:
28
:
JÓI
(43
8)
Pol. P.
Kubiak, Hieronim
Religijności a środowisko społeczne.
Studium zmian religijności pod wpływem
ruchów migracyjnych ze wsi do miasta.
Wrocław 1972.
169 p.
(Prace komisji socjologicznej, 26.)
325 (438)
28
:
323 (438)
Sawicki
,
Pol.
-
3451
Jakub
Studia nad położeniem prawnym mniejszości
Warszawa
religijnych w Państwie Polskim.
1937.
579
p.
\
28
j
92 Baudouin
de Courtenay
Baudouin de Courtenay, j[an]
Mój stosunek do kościoła«
1927.
75
P.
(438)
Pol. kot. 14
Warszawa
28
28
:
:
940
930.8 (4)
Pol.
-
2018
Kurth, G.
Kościół w okresach przełomowych historyi.
Przełożył Antoni Szymański. Warszawa 1913*
155 P* (Współczesne zagadnienia podstawowe,
4-)
'ff
28
:
945.8
Powiat
,
I?!
-
TU
Jerzy
Chrzest Polski.
p.,
Pol.
ill.
3
wyd.
Warszawa
1961.
v. p/
y j
Eri maissá
v«
28
(43 8
)
í
72
Pol. P.
Mańkowski. Tadeusz
Pabrica ecclesiae.
54 p.
(Prace
Warszawa
z historii sztuki, Is
5.)
1946.
28
(458)
:
912
Pol. P.
Materiały do atlasu historycznego chrześInstytut geografii
cijaństwa w Polsce.
kościoła w Polsce.
Katolicki uniwersy-
tet Lubelski.
2:1-2, 3
Lublin
1976-75
Erit.
28
(474.5/.5)
Kosman
Marceli
Drogi zaniku
Pol.
-
,
Wrocław
1976.
pogaństwa u
287 P»
295 (=88)
Bałtów,
6380
(=o/ =9)
Eri kansoil
la
28
(=88)
Pol.
Kosman
Marceli
Drogi zaniku pogaństwa u
Wrocław 1976.
287 p.
-
,
293 (-88)
Bałtów.
658O
281 ALKUKIRKKO
.
IDÁN KIRKOT
281
Pol.
-
1527
pravoslavné církve do počátku rozdělení církví. Přeložil z ruského jazyka Peo[Nové vyd.j Kijev 1895»
dor Jareš.
1?8 p.
De,j lny
Pol. P.
281
Pouard, G.
Święty Paweł i
Z 8
jego prace misyjne.
1-2. Warwyd. przetłumaczył J. Bromski.
szawa
1911-12.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
134-155.)
122-123,
Pol. P.
281
Pouard
,
G
.
Sw. Jan Ewangelista i koniec czasów aposOpracował Mikołaj Biernacki.
tolskich.
Warszawa 1910.
Warszawa 1910.
288 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 115-114«)
Pol. P.
Fouard, G.
żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Prze1-2. Warszawa
kład z 18 wyd. przez E. K.
1909-10.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
116-II7.)
101-102,
Pol. P.
281
Sz.ydelski Dr.
Początki Chrześcijaństwa.
322 p.
,
Warszawa
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
1911.
128-129.)
281
Pol. K.
-
604
Książka pamiątWyzwolenie chrześcijaństwa.
kowa XVI-wiekowego jubileuszu ogłoszenia Edyktu Medyolańskiego, wydana przez komitet dyecezalny Wileński. Wilno 1913.
2?2 p., ill.
281
}
17
Pol. P.
Winowski, Leszek
Stosunek chrześcijaństwa pierwszych
wieków do wojny. Lublin 1947*
171 P»
(Rozprawy wydziału nauk społecznych TN
KUL, 27)
281
;
296 (O J8)
Pol.
-
575
Coubé, Stefan
Z piętnastego wydania
Żydowskie dusze.
przełożył Janusz Tarczyc. Warszawa 1911.
435
P.
840 -51 .05=84
281 í
950.8 (57)
Pol. P.
Łapicki Borys
Etyczna kultura starożytnego Rzymu a
,
wczesne chrześcijaństwo. Łódź 1958. 522 p.
(Prace z historii myśli społecznej i z badań społecznych, 7»)
281
:
930.8 (438)
Czerniatovicz»
:
016
Pol, P.
Janina & Mazur
Czesław
Recepcja Antyku chrześcijańskiego w
Polsce,
Materiały bibliograficzne.
1. XV-XVIII w.
1. Autorzy i teksty.
Lublin 1978.
95 p.
( Rozprawy wydz, hist.-filol, TN KUL,
470
,
281
:
930.9 (=924)
Pol. P.
Sýkora, J. L.
Wstęp do Pisma Świętego. Przetłumaczył i
Beurlier, E.,
uzupełnił Zygmunt Chełmicki.
Żydzi za czasów Jezusa Chrystusa i apostołów.
1.
Warszawa 1903»
222 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 26.)
-
r
22
281
:
937
Pol. P.
Łapicki, Borys
0 spadkobiercach ideologii rzymskiej.
Okres chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego.
Łódź 1962.
304
p.
(Prace wydziału II ŁTN,
36.)
930.8 (4)
(3/9)
Eri maissa
f
281
(38)
92 Gregorius Nazianzenus
i
Przychocki
Pol. P.
Gustaw
Historia listów św. Grzegorza z Nacjan-
zu.
,
Kraków 1946.
44
p.
(Rozprawy wydziału filologicznego PAU,
67:3.)
281.9 ORTODOKSINEN KIRKKO
Pol.
P.
Kowalska. Hanna
Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna
staroobrzędowców pomorskich / Hanna Kowalska.
Wrocław ; Ossolineum, 1987.
125 s. : il,
(Prace komisji słowianoznawstwa, ISSN 0079-
5454
ISBN
;
85-04-02745-5
244
-1
281.9
882
46).
Pol.
-
9552
281.9
Łotocki t Aleksander
Autokefalna
zasady autokefalji /
Warszawa, 1952.
Aleksander Łotocki.
(Prace Polskiego tow. dla
218 s.
badań Europy wschodniej i Bliskiego
Wschodu)
:
281.9
281.9
;
:
059 (457)
243 =B5
Pol.
Modlitby pravoslavného
Praha 1953»
267 P*
Otče náš.
F rf
-
2881
křesťana.
281.9 (457)
:
059
sborník s kalendářem na
Praha, 1950.
220 s. : ill.
Pravoslavný
rok
1951.
Pol. P.
281.9
*
23
Pol. P.
Niecha.i, Michael
Oratio liturgica pro defunctis in
(Bxquisitio
orthodoxa.
dogmatica.) Lublin 1933«
277 P*
(Wydawnictwa Towarzystwa wiedzy chrześcijańskiej, 17«)
ecclesia russa
281.9
:
2J
Pol.
-
3465
S ergi, j
patriarcha moskovský
0 spasení. Výňatok z diela.
Preložili
Radivoj Jakovljevič a Helena Ferencová.
Uvod napísal Radivoj Jakovljevič.
Prešov
1956.
119 P,
281.9
:
238 =B4
Pol. K.
-
426
Obszerny chrześciański katechizm prawowiernego katolickiego wschodniego kościoła.
Petersburg 1844.
ICO p.
f
281.9
:
238 =B5
Pol.
-
3158
Pravoslavný katechizmus.
Zpracoval biskup
2
Praha
vyd.
Gorazd.
1950.
215 p.
281.9
:
238 =854
Pol.
-
3137
Pravoslávny katechizmus.
Zpracoval hiskup
Gorazd. Praha 1954197 P>
f
281.9
:
Pol. K.
241
-
471
sněmů i sv.
otců pravoslavné církve. Přeložil Jiří Novák. Praha 1955317 P*
Pravidla všeobecných a místních
(
281.9
:
Pol.
245 =852
Ghl’ib duši.
548 p.
Prešov
Molitvennik.
\
-
1956.
499
281.9
t
246
Josef
Ikona. Praha 1947*
Myslivec
Pol. K,
-
>
55
P*
j
ül*
803
281.9
s
Pol. K.
25
Kernaševíč, Peter
Pastorálka. [Praha]
1959«
97
P*
-
141
281.9
:
Pol. K.
251
Kernaševlč, Peter
Homiletika.
[Praha] 1957»
I
47
P*
-
140
281.9
Kázne.
1-2.
:
Pol. K.
252 =854
-
139
(Obsahuje tiež bohoslužobný poriadok.)
S.l. 1955*
191 p* (Metropolitná rada
pravoslávnej
cirkvi v Československu.)
\
281.9
281.9
:
:
Nikolaj
252 =854
52? (47)
Pol.
(metropolita krutický
Výňatok z diela.
Prešov
ŕf_
a
-
2711
kolomenský)
154 P«
1956.
281.9
s
252 =854
Pol. K.
-
488
Reči u príležitosti svadby a pohrebu. Metropolitná rada pravoslávnej cirkvi v Československu.
s.i. 1955.
62 p.
281.9
264 =833*5
:
Ortutay
,
Pol.
-
2838
Evgenij
Liturgika greko-katholicseszkoho odr’ada
112 p.
dlya narodnöch skol.
Ungvár 1917*
281.9
Aleš
:
264 =B5
Pol.
-
Bohumír
Pravoslavná liturgika pro žáky škol ná66 p.,
rodních a středních. Praha 1952.
,
ill.
/
12
281.9
:
264 =854
Pol. K.
Kernaševic, Peter
Všeobecný typikon
poriadok pravoslávnej
[Praha] 1955*
113
-
142
obsahujúci bohoslužobný
cirkvi na každý rok.
p.
281.9
s
282
(47
*
438)
Pol. P.
Likowski, Edward
Dzieje kościoła unickiego na Litwie i
1-2,
Rusi w XYIII i XIX wieku.
2 wyd.
Warszawa
1906.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
67, 69-70.)
281.9
:
282
(47
♦
458)
Pol.
Likowski, Edward
Unia brzeska (r. 1596).
1907.
555
2 wyd.
p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
1
P.
Warszawa
75 76.)
281.9
281.9
:
!
Mkola.j
327 (47)
252 =854
Pol.
Prešov
h/
2711
kolomenský)
1956. 134 P*
(metropolita krutický
Výňatok z diela.
-
a
281.9 (05)
Hlas pravoslaví.
Pol. P.
Orgán pravoslavné církve v
Československu.
13(26):2-4,7-8, 10,
11(24):5
1955, 1957>
14(27)-
Praha.
281.9 (457)(05)
\
(3/9)
Eri maissa
(457)
Tšekkoslo
vakia
281.9 (457)(05)
Hlas pravoslaví.
Pol. P.
Orgán
pravoslavné církve v
Československu.
11(24) 5
13(26):2-4,7-8,10,
1955, 1957*
»
14(27)-
Praha.
281.9 (05)
\
281.9 (437X05}
Pol. P.
Odkaz sv, Cyrila a Metoda,
Orgán pravosláv
Československu,
nej církve v
6: 1» 4» 6-11, 7 1» 5» 6, 12»
1-7, 9, 11, 12,
9: 5, 6, 8, 10-12,
11: 1-7» 10,
12 s 1
5t12,
4: 10»
8:
10:
1958-66
Prešov.
•
Pol.
281.9 (457)(05)
P.
Pálca z sv. Cyrila a Metoda
mesačník
pravoslávnej cirkvi.
12[22] 5 7-12 ) 25
2 i 28 : 11 i
:
:
29
s
2-5
Prešov, 197 6-
281.9 (437)(059)
Pol. P.
Pravoslávny cirkevný kalendár.
Na rok 1951» 1955» 1960
Praha
\
281.9 (437)(059)
Pravoslávny kalendár.
Pol. P.
Pravoslávna cirkev
v Československu,
Na rok 1973-74
Praha 1972-73
059
t
281.9
281.9 (437)(059)
Pol. P.
Pravoslavný sborník s kalendářem.
Na rok 1961
Bratislava
\
(438)
Puola
281.9 (458)
Pol. P.
Eugeniusz
Iwaniec
Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach
polskich. X7ll-XX w.
Warszawa 1977*
294
P 9 Í 11
(Prace Białostockiego towarz. nauk., 25.
,
»
•
Pol.
Papierzyńska-Turek,
-
10 989
Mirosława
pa-ństwo
Między tradycję a rzeczywistościę
/
wobec prawosławia
1918-1939
Mirosława
Warszawa
Papierzyńska-Turek.
PWN, 1989.
:
:
:
ABl
s.
281.9
322
:
ill,
83-01-08985-7
ISBN
(438)
(438)
281.9 (438)
Pol.
-
3420
Sakowicz, Eugenjusz
Kościół prawosławny w Polsce w epoce
Sejmu Wielkiego 1788-1792. Warszawa 1935*
272 p. (Prawosławne rozprawy teologiczne,
1.)
281.9 (438)
Woliński, Janusz
Polska i kościół prawosławny.
Lwów 1936.
toryczny.
ISO p.
Pol.
-
4232
Zarys his-
Pol. P.
Z badań nad dziejami Polski odrodzonej
Stefan Wojtkowiak.
1918-1988 / red.
Wyd-wo Uniw. łódzkiego, 1990.
(Acta Universitatis Łodziensis.
logia, ISSN 0208-6026 ; 20).
329 U5B;
525 U5B i 498;
323 (.438;
281.9 U3B;
194 s.
:
£<sdź
:
Polito-
il.
Q fA*Q\
om
(458;
281.9
26
;
016
Sosna,
PB* Erikoisbgr.í
.
-DBiałostocczyzna
+e»loffla
8
T,
Grzegorz
Bibliografia parafii prawosławnych na
Białostocczyźnie s cząść alfabetyczna /
Białystok, 1984*
Grzegorz Sosna«
199 s
281.9 (438)
J
264
Pol.
P.
Szczęśniak, Władysław
Obrządek słowiański w Polsce pierwotnej.
Warszawa 1904*
208 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 42.)
281.9 (458)
Í92
Szumlański
p ol> p
#
Andrusiak, Mikołaj
Józef Szumlaiíski, pierwszy biskup
Zarys biounicki lwowski (1667-I7O8),
212 p.
graficzny. Lwów 1954»
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie.
Dział 11, 16:1.)
281.9 (438)
:
92
Zygmunt Stary Pol,
P.
Łapiński« Aleksander
Zygmunt Stary a kodcioł prawosławny /
Aleksander Łapiński. Warszawa, 1937.
206 s.
(Rozprawy historyczne TNW j 19
l).
:
(47)
Venäjä.
Neu
vostoliitto
281.9 (47)
Alexi.l (patriarcha moskevský)
Vyhoř z díla. Přeložil A.
tislava 1956.
77 p.
Pol.
J. Novák.
-
20
Bra-
281.9 (47)
Pol.
P.
Dębiński, Karol
Raskol i sekty prawosławnej cerkwi rosyjWarszawa 1910.
skiej.
167 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 112.)
281.9 (47)
92 Avvakum (47)
s
Pol. P.
882
liek, Bohuslav
Život protopopa Avvakuma.
Praha 1967* 119 s
(Acta univ. Garolinae. Philologica monographia,
ťšTT
\\
281.9 (47)
322 (47)
Pol.
P.
Poppe, Andrzej
Państwo i kościół na Rusi wXI wieku.
szawa 1968.
252 p.
(Dis sertat ione s univ. Varsoviensis,
26.)
War-
281.9 (47) (05y)
Pravo slavný
Pol. kot. 5
kalendář.
Cechu sestavil
K potrebe ruských
a vydal Manuli
1
1893
Zitomír
&
Kyjev.
325 (437
s
47)
Němeček.
(495)
Kreikka.
Bysantti
281.9 (495) s 284 (437)
Pol. P.
Salač, Antonín
Constantinople et Prague en 1452.
111 p.» ill.
Praha 1958.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 68:11.)
281.9 (497.2)
Pol. P.
Kabrda, Josef
Le systéme fiscal de l’áglise orthodoxe
dans l’Empire ottoman (d’aprés les documents turcs)# Brno 1969*
164 p», ill.
(Spisy univ. J, E. Purkynĕ v Brně. Pilos.
fakulta, 135.)
282/289
LÄWTISET KIRKOT
LAHKOT
JA
282/286
;
284 (438)
23
;
23
Pol. K.
-
559
Tarcza wiary.
Porównanie wyznań rzymsko-katobraci
ewangielicko-augsburskiego,
lickiego,
czeskich, anglikanów, baptystów i herrnhutów
z wyznaniem ewangielicko-reformowanem... Ułożone dla członków Kościoła Polskiego Ewangie66 p.
licko-Reforraowanego. Warszawa 1905*
ill.
,
012 Rej
'III
282/284
(457)
;
950.8
Pol.
-
4180
Winter, Zikmund
Život církevní v Čechách.
Kulturně-histo1-2. Praha
rický obraz z XV. a XVI. století.
1026 p.
1896.
I
ROOMaLAI SKATOL INÉN KIMKO
282
Bougaud
Chrystyanizm i czasy odeone,
Warszawa 190?»
381 p.
Pol.
Ą,
-
333
Kościół.
282
Pol. P.
Tetragonus Aristotelis. Konciliaristický projev s počátku velikého církevního rozkolu. Vydal F[rantišek]
Bartoš. Praha 1916.
42 p.
(Historický archiv. 41.)
Pol. P.
dwxidziestolec ie Soboru. Watykańskiego II
doświadczenia
recepcja
perspektywy /
pod red. Józefa Homerskiego, Franciszka
Lublin
Towarzystwo naukowe KUL,
Szulca.
¥
-
-
:
1987.
239
B.
(Rozprawy wydziału teologiczno-kanonicznego
}
82).
282
282
:
23
Pol.
-
489
I [gnący]
Wtóra podróż do Ciemnogrodu. Z powodu
machu na Katechizm.
Warszawa 1909316
Gharszewski
,
zap.
28 2-
:
25
Pol.
G ieszkowski, August
Nowe wyd.
Ojcze-Nasz.
1-3*
1922-23.
I
-
Poznań
558
282
:
Pol. K.
23
-
76
Gaume,
J.
Zasady i całość wiary katolickiej.
5-4. Warszawa 1857-58*
\
2 wyd.
282
:
25
Pol.
-
2079
Lacordaire
0.
Konferencje wypowiedziane w Notre Dame de
Paris. Wolne tłomaczenie przez Hart. Warszawa 1914»
232 p.
,
282
:
Pol.
25
-
4045
W obronie zasad ewangelii.
Wydawnictwo 00.
1.
Łódź 1910.
Maryawitów.
145 P*
x
282
;
258 =B4
Aľbertrandy
Pol.
-
14
[biskup]
Katechizm mnieyszy i większy.
Wilno 1830.
188 p.
(
3
wyd.
238 =B4
QA
243 =B4
282
:
Pol.
„
OA -Z
,
1082
,
-
Grzegorzewski, Telesfor
Zbiór krótki katechizmu i modlitw, z
krótkiem na początku wyłożeniem codziennego
Moskwa 1846.
pacierza.
115 p.
If
282
484
:
258
-82
=
B4
Katechizm brzeski
Pol
ť
1553/1554
r.
-
3224
4
Wydał i
przedmowy poprzedził Franciszek Pułaski.
Warszawa 1908.
77 p. (Collectanea Biblioteki ordynacyi hr. Krasińskich, 1.)
282
:
238 =B4
Pol.
-
1496
Katechizm większy dla młodzi rzymsko-katolickiego wyznania...
Wilno
1834*
500
p.
238 =B4
Pnl
6
059 (438)
243=84
Nabożeństwo codzienne na otrzymanie święto282
:
’
_
"
bliwego życia, szczęśliwey śmierci i chwały
wieczney
Pomnożone przydatkiem Katechizmu..
przedrukowane.
Wilno 1842.
162
.
P*
\ll
238 =B4
059 (438)
243 =B4
Nabożeństwo codzienne
282
:
n
Pol,
„
609
„
“
na otrzymanie świętobliwego życia, szczęsliwey śmierci, y chwały wieczney
Z przydatkiem Katechizmu
przedrukowane. Wilno 1835»
156 p.
W
2JB =64
059 (438) 243=84
Nabożeństwo codzienne
282
:
Po
_
,
'
’
Ł
0
na otrzymanie świętobliwego życia, szczęśliwey śmierci, y chwaZ przydatkiem Katechizmu
ły wieczney
przedrukowane. Wilno 1835«
156 p.
AU
258 =B4
PĐ
059 (438)
243 =B4
Nabożeństwo codzienne na otrzymanie świętobliwego życia, szczęśliwej śmierci, i chwa282
:
°
ły wiecznej
przedrukowane.
*
Z przydatkiem Katechizmu
Wilno 1843*
154 p.
i((
282
i
241
Pol. P.
17
Cathrein, Wiktor
Filozofia moralna.
1-5- Warszawa 1904«
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 38 39ł 45*)
_
\
282
:
Pol. P.
241
Cuťbert, 0.
Warszawa
Ideały katolicko-społeczne
141 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 89.)
.
1908.
\
282 s
Pol. P.
241
Pesch, Tilman
Chrześcijańska filozofia życia.
Wiązanka
Z 6-go wyd.
myśli o prawdach religijnych.,.
przełożona przez J. Gajkowskiego.
1-2.
...
Warszawa
1902.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
20-21.)
282
;
246
Pol.
-
2201
Bączkowski D.
Liturgika czyli Wykład obrzędów katolickiego kościoła.
4 wyd. Warszawa 1914»
208 p., ill.
,
282
:
Pol. K.
247
-
614
Żarnowski, Longin
Ozdoba domu Bożego. Dzieło... poświęcone szatnictwu liturgicznemu i kunsztom, w
służbie Kościoła zostającym. 3* Warszawa
1907.
71 p., ill.
f
282
;
25
Pol.
P.
Dębiński, Karol
Podręcznik praktyczny teologii pasterskiej.
1-2. Warszawa 1914*
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 159-160,
167-168.)
282
:
25
Pol.
-
2342
Kohler, Grzegorz
Nauka praktyczna dla pasterzów dusz ludzPrzeł. Innocenty Konczewicz. Kraków
1806.
537 p.
kich...
I
282
;
25
Pol.
-
2655
Nauki z teologii pasterskiéy o rzeczach w
rytuale czyli agendzie zawartych.
Wilno
1854.
294 P.
)
282 s
25
Pol.
-
3922
Sposób jak kapłani
mają kierować duszami i zarządaać dobrze parafiami...
Z francuzkiego na polskie język
przełożona. Nowe wyd.
1-2. Wilno 1842.
Teologia pastoralna czyli
2 82
!
26
Pol. P.
Ut unum i dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu / wyd, Stanisław
Lublin, 1982.
Celestyn Napiórkowski.
s.
549
(Rozprawy wydziału teologicznokanonicznego j 65).
282
:
264/265 =7l
Pol.
-
5506
sacramentorum ac aliarum ecclisiae
Ex rituali
synodi-provinciális Petricoviensis depromptum.
Ed. nova.
Vilnae 1870.
448 p.
Rituale
Romano-catolicae caeremoniaruin.
I
282 s
264 =B4
Pol.
-
4718
Mszał rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych.
[Oprać.] 0. G. Lefebvre. Przekład pol[2 wyd.]
ski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu.
Tyniec
&
Bruges
1949»
1856, 319 P*
\
282
:
264
Pol.
-
4006
Wielki i święty tydzień według obrządku
świętego rzymsko-katolickiego kościoła.
no 1835.
614 p.
A
Wil-
282
;
264
Pol.
-
i święty tydzień według obrządku
świętego rzymsko-katolickiego kościoła.
Wielki
Wilno
1843*
614
p.
K
4007
282
:
281.9 (47
Łikowski, Edward
Unia brzeska
1907.
355
♦
438)
Pol. P.
(r. 1596).
2 wyd.
P.
Warszawa
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 75-76.)
\
Pol. P.
Kwiatkowski,
Stefan
Klimat religijny
u schyłku XIV i
w diecezji pomezańskiej
ciach XV wieku / Stefan Kwiatkowski.
To:
ruń s TNT, 1990.
s.
il.
250
(Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu
ISSN 0082-5522 } 84:1).
ISBN 85-85196-40-4
282
284
282 (458)
;
t
w pierwszych dziesiąciole
»
282
:
284
•
239
Pol.
-
968
Godlewski
M.
W obronie Kościoła.
Polemika prowadzona
z pastorami luterskimi przez M. Godlewskiego.
Warszawa 1904«
144 p. (Odbitka z Kroniki
,
rodzinnej.)
282 s 284
92 von Ruville
(44)
Pol. P.
Ruville, Albert von
Powrót do kościoła powszechnego. Przeżycia i doświadczenia nawróconego.
Z Ą-6 nakł.
przełożył J. J. R[apacki]. Warszawa 1910.
129
p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
115*)
Pol.
-
11 745
Dzieci jednego Boga s praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago 1989 / opr. i red.
Waldemar Chrostowski. Warszawa s Akademia
Teologii Katolickiej, 1991.
418 s.
il.
(Kościół a żydzi i judaizm)
:
25
296
!
282
Pol.
11
66 7
Źydz i i judaizm w dokumentach Kościoła i
nauczaniu Jana Pawła II
1965-1989 / zebrali i opr. Waldemar Chrostowski, Ryszard
Warszawa
Akademia Teologii
Rubinkiewicz.
:
:
Katolickiej, 1990.
254 s.
żydzi i judaizm ; s*)
262.15
282
:
:
296
92
Jan Paweł
II
(Kościół a
(458)
282
:
Pol. P.
J
Michałowiczowa,
Stanisława
społeczno-polityczny kościoła
frankońskiego w wieku VI / Stanisława
Program
Michałowiczowa,
s.
Warszawa, 1927.
(Rozprawy historyczne TNW
;
6 s l).
156
282
:
301
Pol. P.
Małżeństwo i rodzina w świetle nauki
kościoła i współczesnej teologii /
pod red. Adama L. Szafrańskiego.
Lublin, 1985.
360 s.
(Rozprawy wydz. teol. -kanon. TN KTIL $
71).
282
A. B
104
:
.
Pol.
322
G. katolika-Polaka.
p.
I
Warszawa
1906.
-
1
282 (438)
:
323
Pol. P.
Drabina, Jan
argumentacji religijnej w walce
politycznej w późnośredniowiecznym
Wrocławiu / Jan Drabina. Kraków, 1984*
116 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego
748. Studia religiologica, ISSN C 137-
Rola
2432
»
)
13).
ISBN 85-a3*-0001-l
943.8 Wrocław "14"
Pol.
Nitecki
.
-
11
726
Piotr
"Solidarnośó" i odnowa społeczna
w Polsce / Piotr Nitecki,
popra2. wyd,
wione i uzupełnione.
Warszawa
Odiss,
Kościół,
,
:
1991.
ła)
ISBN
282
504 s.
(Czołowiek,
82-7012-046-6
(438)
;
322 (438)
945-8 "198"
529 (438)
droga i kościo-
Pol.
-
11
Mackiewicz. Józef
Droga Pani / Józef Mackiewicz, Barbara
Toporska.
Londyn : Kontra, 1994.
594
0-907652-15-1
ISBN
555
555
527
882
:
202
175
Pol.
-
11 668
polskie
marksistowskiej
praca zbiorowa / red. Andoświadczenia
toni B. Stąpień.
Rzym : Fundacja Jana
Pawła 11, 1987.
239 s.
Vôbec filozofii
:
1
555 (458) :_282
(458)
555
282
:
:
282
:
56
Pol.
-
Jaroszyński Edward
1. Warszawa
Katolicyzm socjalny.
251 p. (Z myśli społecznej, 7«)
1332
,
A
1908.
282
:
396
Dziejowe
wiasty,
154
p.
Pol.
-
2001
posłannictwo katolickiej niePrzez X. A. L.
Wilno 190$.
Pol.
Kornas,
-
10
981
Stefan
Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie
etyki katolickiej / Stefan Kornas.
Częstochowa
Regina Poloniae, 1986.
293 s.
:
61
61
:
282
:
17
Pol. K.
-
1
156
Pamätnica Antona Bernoláka / zostavil Juraj
Chován.
Martin
Matica slovenská, 1992.
(Edícia : Teória a výskum. Séil.
270 s.
ria ; Vedecké zborníky.)
:
:
ISBN
80-7090-224-8
92 Bernolák (437.6)
012 Bernolák
950.8 (437.6)
:
282
282
92 Ekaterina
:
Loret
,
II
(47)
Pol. P.
Maciej
Kościół katolicki a Katarzyna II 1772-1784*
Kraków
1910.
321
p.
(Monografie w zakresie dziejów nowożytnych,
\
12.)
282
:
Pol.
957
Češka,
P.
Josef
stát a katolická církev ve
století / Josef Ceäka.
Brno,
162 s.
111.
(Spisy Univ. J. E. Purkynž v Brnš.
Filozofická fakulta ) 240).
Ělmský
IV.
;
1985»
282 (05)
2
(05)
Pol. P.
Kwartalnik teologiczny.
wiedzy katolickiej.
1-3,
4:3-4,
1902-07
Warszawa.
5-6
Czasopismo poświęcone
(09)
Historia
282
(09)
Pol.
-
766
Dzie ,i e kościoła katolickiego w krótkości
brane. Yiřarszawa 1913»
236 p.
ze-
282
(09)
Pol. P.
Hergenröther, Józef
Historya powszechna Kościoła Katolickiego.
7-17* Tłómaczył Kazimierz Puffke. Warszawa
1902-04-
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
22-25, 27, 50, 52-53, 35, 37, 41.)
17, 19»
282
(09)
Pol.
-
J844
Szczęśniak, Władysław
Dzieje kościoła katolickiego w zarysie.
T. 2. T/arszawa 1909*
479 p.
(3/9)
Eri maissa
Pol.
Mackiewicz
,
:
:
ISBN 0-9502324-4-0
(4/8)
262.13
:
028
Józef
Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy
Kontra, 1985.
Mackiewicz. Londyn
Londyn, 1975.
Reprint
282
11
-
335
VI
Paweł
92
:
(456.31)
/
Józef
305 s.
282
(420)
Pol.
-
560
Bremond, Henryk
Kartki z dziejów odrodzenia katolicyzmu
Przełożył z francuskiego M. G,
w Anglii.
Warszawa 1904«
167 p•
(430)
S ak s a
282 (450)
:
523
Pol. P.
Pater, Mieczysław
Katolicki ruch polityczny na Śląsku w
latach 1848-1871. Wrocław 196?»
285 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 118.)
943.O
"18"
282
(450)
:
525 (458)
Pol. P.
Ob łąk t Jan
Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności
w diecezji
warmińskiej w latach 1800-1870. Lublin 1960.
151 p.
wydz.
hist.-filol. TN KUL,
(Rozprawy
24a.)
282 (450
;
=B4)
282
(430) i92 Otto von
Bamberg
pol> p>
Liman, Kazimierz
Studia historyczno-literackie
nad
ży-
wotami biskupa Ottona z Bambergu.
1. Vita Prieflingensis.
162 p.
Poznań 1966.
(Seria filologia klasyczna UAM, 1.)
875
282
(45°
:
=
B 4)
Pol. P.
Obłąk, Jan
Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji
warmińskiej w latach 1800-1870. Lublin 1960.
151 p.
(Rozprawy wydz. hist.-filol. TN KUL,
24a.)
282 (450)
:
525 (458)
(
437)
Tšekkoslovakia
282
(43'f)
Pol.
Beckovský,
-
7002
Jan
Poselkyně starých příběhův českých.
2s 1-3.
Od roku 1526-1715« K vydání
uprav, Antonín Rezek,
Praha 1879-80,
(Dědictví sv. Prokopa v Praze, 18-20,)
945.7
"1526/1715"
282 (437)
Pol.
P.
Cibulka, Josef
Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a
začátky křesťanství na Moravě. Praha 1958.
362
p.,
ill.
(Monumenta archaeologica, 7.)
930.26 (437)
Modrá
\(
282
(437)
Epistoły
Pol.
kutnohorské.
Kutná Hora 1851»
96
-
7523
Sepsané od H. B»
p.
282
(437)
Pol. P.
Nový, Rostislav
Listiny pražských biskupů XI•-XIV. století.
Praha 1960.
165 p. ill.
(Acta univ. Carolinae. Philosophica et histo»
rica,
I96O: s*)
945-7
1
s
282
(437)
282 (457)
Pol. P.
0 mučenících českých knihy patery.
Podle prvotisku vydal Vfáclav] Plajšhans. Praha 1917.
155 P*
(Staročeská knihovna, 1.)
244 =B5
885 -5
282
(437)
Pol. P.
Účet pokladníka arcibiskupství pražského
K vydání uprav. Václav
z let
ĄS p.
Chaloupecký.
Praha 1912.
(Historický archiv, 57,)
1583/83.
282
(437)
Pol. P.
Václav
Zahraniční náboženská propaganda v
Cechách v předvečer revoluce 1848» PříŽáček
,
spěvek k náboženským dějinám XIX. století, Praha 1945«
65 p.
(Rozpravy Česká akadem. věd a umění.
Třída Is 98.)
282
(437)
J
333
Pol. P.
Jirásek, Jiří
Poddaní na panství olomouckého biskupství v druhé polovině 16. století. Praha
112 p.
1957.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV 67:10.)
,
282
(437)
S
92 Novák
Pol.
-
6893
Ve službách pokoje a spravedlnosti. Sborník prací k sedmdesátinám Miroslava N o
Uspoř. Milan Salajka. Prav á k a...
ha 1977.
130 p.
-
282 (437)
Souček
,
S
92
Štítný
Pol. P.
St^anislav^
Studie stítenske. Praha 1909*
41 p.
(Rozpravy České akademie pro vědy, slovesnost a
umění.
Třída 3» 27.)
282
(457)
*
92 Tobiáš
z Bechyně
Pol. P.
Bechyně)
Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně
(1279-1296). Vydal Jan Bedřich Novák.
41, 248 p.
Praha 1903.
(Historický archiv, 22.)
(Tobiáš z
282
(457) í92 Tobiáš
z
Beohygfi
p
(Tobiáš z Bechyně)
Nově nalezený zlomek formuláře biskuVypa Tobiáše z Bechyně (1279-1296).
dal Eduard Sebesta. Praha 1905» 40 p.
(Historický archiv, 26.)
282 (437)(082.1)
Pol. P.
Sbírka pramenu českého hnutí náboženského ve XIV. a XV. století.
20
Praha 1947
Erit
.
284 (437)(O02.1)
282 (457)
Olomouc
:
55
Pol. P.
Hrabová, Libuše
Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 15.
století. Praha 1964.
154 p.
( Acta univ. Palackianae Olomucensis,
philos., 20.
Pac
Historica, 6.)
.
(438)
Puola
282
(458)
Pol. P.
Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 roku,
przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego
1. Lublin
Radziwiłła. Wyd. Czesław Skowron.
p.
1965.
163
(Materiały źródłowe do dziejów kościoła w Pol-
sce, 2.)
282 (438)
Pol. kot.
Bączkowski
;
D
11
.
Pamiątki Kościoła w Polsce.
111»
1908.
40
72 (438)
Warszawa
Pol. P.
Bobowski. Kazimierz
Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w Kamieniu do końca XII w. / Kazimierz
Bobowski.
Wrocław s Wyd-wo Uniw, Wrocł.,
1990. 95 s. s il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
0259-6661 } 944. Historia, ISSN 0524,
4498
;
65).
282 (458)
945.8 "11/12"
Pol.
Bogucki
,
-
li
748
Janusz et al.
Nieto nowe ziemia nowa / Janusz Bogucki
145 s.
et al. Warszawa ; Medium, 1987*
il.
884 -2
884 -4
92 Wajda (458)
282 (458)
:
792
282
(438)
Pol. kot. 14
Catalogus ecclesiarum et utriusque deri
tam saecularis quam reguláris dioecesis
Plocensis pro anno Domini 1931«
1931.
140
p.
Plociae
282 (438)
Pol. P.
Chamot, Jan
Z działalności kleru katolickiego w ruchu robotniczym w Wielkopolsce w latach
1905-1907. Toruń 1958.
32 p.
(Prace Instytutu historycznego, 2.)
943.8 t 323
943.8 "I9O"
Pol.
-
10
685
społecznej kościoła /
red.: Marian Radwan, Leon' Dyczewski, Adam
Stanowski.
Lublin ; Fundacja Jana Pawła
II i Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1987
1-2.
ISBN 83-228-0081-9
Dokumenty nauki
«
282
(438)
22/28
282
(458)
Powiat Jerzy
Chrzest Polski.
171 p., ill.
Pol.
-
711
,
3
wyd.
Warszawa
945.8 "09"
1961.
282
(438)
Pol. P.
Górski, Konrad
Studia nad dziejami polskiej literatury
antytrynitarskie j XVI w. Kraków 1949*
201 p.
(Rozprawy wydziału filologicznego PAU,
68T2T5
873 (438)
282
(458)
Inglot,
Pol.
P.
Stefan
Stan i rozmieszczenie uposażenia biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku. Lwów
1925.
119 P.
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, 2.)
282
(438)
Pol.
-
10 071
£q,kol, Kazimierz
Kościół w PRL s elementy, ewolucji,
Warszawa,
doktryny / Kazimierz Kąkol.
s.
1985. 295
ISBN 85-05-11414-7
282
(458)
Pol. P.
Kałwa, Piotr
Stanowisko kościoła polskiego wobec
osadników niemieckich w średniowieczu.
Lublin 1947»
22 p.
(Wykłady i przemówienia, 19*)
945.8 "10/13"
Pol.
-
11 73>
Kościół katolicki w Polsce 1918-1990 : rocznik statystyczny / red, Lucjan Adamczuk,
Witold Zdaniewicz. Warszawa s Główny urząd
statystyczny, 1991«
551 s. s il.
51 (458)
_282_X458)
Pol. P.
Kośćioł w II Rzeczypospolitej / pod red.
Zygmunta Zielińskiego, Stanisława Wilka.
Lublin, 1980.
253 s.
(Rozprawy wydziału teologiezno-kanonicznego
i
48).
282 (458)
Pol.
-
10 448
Kościół w Polsce
studia nad historią
katolickiego
kościoła
w Polsce / pod
kloczowskiego.
red. Jerzego
1 s Średniowiecze, Kraków, 1966,
675 s. s mapy.
Kraków, 1969.
2 : Wieki XVT-IVIII.
1113 s.
:
282 (438)
Pol.
Krasowski
,
-
10 973
Krzysztof
Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej
studium histirycznoprawne / Krzysztof Krasowski.
Warszawa
354 s.
PWN, 1988.
ill
ISBN 83-01-08326-3
:
.
322
28
(438)
(438)
:
:
Pol. P.
Krgtosz,
Józef
Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku
łacińskiego
od XV wieku
Lublin
Józef Krątosz.
566 s, : mapy,
:
do 1772 roku /
TN KUL, 1986.
(Rozprawy wydziału teologiezno-kanonicznego
TN KUL
282
i
(438)
282 (477)
78).
282
(438)
Pol.
-
2055
Kurczewski
Jan
Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż
do dni obecnych. Wilno 1912.
614 p.
,
282
(438)
Pol.
-
2057
Kurczewski, Jan
Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w
jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju.
1-2. Wilno
1908-10.
72 (438)
Wilno
H
Pol. P.
Kwiatkowski. Stefan
Klimat religijny w diecezji pomezańskiej
u schyłku XIV i w pierwszych dziesiąciole
ciach XV wieku / Stefan Kwiatkowski.
Toruń í TNT, 1990.
250 s. : il.
(Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu
ISSN 0082-5522 ; 64:1).
ISBN 85-85196-40-4
282
:
284
262 (458)
:
»
Pol. P.
282 (458)
Litak,
Stanisław
Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku / Stanisław
Lublin, 1990.
Litak.
527 s.
(Materiały do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce ) 4).
282
(458)
Pol. F,
-
36
Litak« Stanisław
Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku / Stanisław
Litak.
1 ; mapy.
Lublin, 1979«
24 map.
2
objaśnienia do map.
[Lublin,
1979].
Bs.
:
Pol.
Mackiewicz
.
-
11 427
Józef
W cieniu krzyża s kabel Opatrzności
zef Mackiewicz.
1986.
ISBN
Wyd.
194 s
O-9502524-O-8
.
282 ŕ 458)
522 (438)
322 (45)
2 62.15 i 92
'Jan XXIII
2.
Londyn
:
/
Jó-
Kontra,
Pol.
-
10
319
Majchrowski, Jacek M,
Geneza politycznych ugrupowań katolickich s Stronnictwo Pracy, grupa
"Dziá i jutro” / Jacek M. Majchrowski.
(Historia i
Paryż, 1984.
175 s,
teražnieszoád ) 8)
529 (458)
282 (458)
282
(43 8
)
Pol. P.
Materiały do historii zgromadzeń
zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX wieku.
Oprać, Hanna Dylągowa [et al.]. Lublin 197é.
415 p.
»
mapki.
(Materiały do atlasu historycznego
chrześcijaństwa w Polsce, 251.)
271 (438)
282
(458)
Pol. P.
Mieszkowski, Karol
Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku.
Początki kancelarii biskupiej.
Wrocław 1974«
161 p., ill.
(Prace komisji nauk historycznych, 54*)
950 (458)
282
(438)
Pol.
-
2550
Monumenta historica dioeceseos Wladislaviensis.
22. Wladislaviae 1903*
202 p.
282 (458)
Pol. P.
MHerową, Lidia
Sied parafialna kościoła katolickiego w Polsce w 1970/72 ro.
Lublin 1975*
p
240
(Materiały do atlasu historycznego
chrześcijaństwa w Polsce, 3.)
.
282
(458)
Pol. P.
Najstarsze papieskie bulle protekcyjne dla bis1. Bulla Gnieźnieńska z r.
kupstw polskich.
Wydała
Olga
łaszczyńska. Poznań 19471136.
p.
20
(Biblioteka źródeł historycznych, 5•)
282
(458)
Pol.
-
2656
Navarra, Franciszek Petroniusz
Monografia kościołów dyecezyi kieleckiej.
2.
Warszawa 1911»
724 P»
282
(438)
Pol. P.
Ochmański,
Jerzy
Biskupstwo wileńskie w średniowieczu.
Ustrój i uposażenie. Poznań 1972.
118 p,
(Seria historia UAM,
55.)
282
(438)
348
Pol.
-
2950
Pastori et magistro.
Praca zbiorowa wydana
dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa
Piotra Kałwy.
Przewodniczący komiLublin
redakcyjnego
Andrzej
tetu
Krupa.
ill.
1966
510 p.,
...
.
082 Kałwa
II
'Z
222
(438)
Pol.
-
5033
Pleszczyński
Adolf
Opis historyczno-statystyczny parafii
Międzyrzeckiej. Warszawa 1911.
236 p.,
ill.
,
282
(458)
Pol. P.
Le
Poland s millennium of Catholicism.
miliénaire du catholicisme en Pologne.
Red. en chef:
Marian Rechowicz. Lublin
]969.
627 p.
(Towarzystwo naukowe KUL, 87»)
*
—
Pol. P.
282 (438)
Powlerakl
.
Jan
Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa
włocławskiego na tle stosunków polskokrzyżackich w latach 1235-1508 / Jan
240 s.
Powierski. Gdańsk, 1977.
(Seria monografii ) 58).
943.8
945.0
943.8 "1235/1508"
:
aôz &ssj
Prawdzie Ks. [pseud.]
Lud a duchowieństwo.
136 p.
Pol.
-
3155
,
Warszawa
1906.
282
(458)
Pol. P.
Quirini -Popławska; Danuta
Działalność Włochów w Polsce w I połowie XVI wieku na dworze królewskim, w dypWrocław
lomacji i hierarchii kościelnej.
1973.
159 P.
(Prace komisji nauk historycznych, 32.)
943.8 "15"
943.8
945
25 (45 s 438)
!
282
(438)
Pol. P.
Studia historyczne. Pod red. Mieczysława
Żywe zyríski ego i Zygmunta Zielińskiego.
1-2. Lublim 1968.
(Rozprawy wydziału hist.-filol. TN KUL.
Sekcja ogólna, 34«)
Pol,
Žwierkowski
■Twarze
i
,
282
i? 6
:
(438)
:
033
maski przy ołtarzu / Ryszard_
Warszawa
KAW, 1988.
83-03-02532-5
262.13
11
Ryszard
Swierkowski.
ISBN
-
92 Jan Paweł II
(438)
s.
282
(456)
Szymański
Pol.
,
3,890
Antoni
Uświadomienie katolickie.
tyczny
skiej.
Prądu,
-
Przegląd kryliteratury religijno-katolickiej polWarszawa 1913*
166 p. (Biblioteka
4.)
282 (458)
Pol. P.
Weiss, Anzelm
Organizacja diecezji lubuskiej w
średniowieczu. Lublin 1977.
295 p.
(Rozprawy wydz. teol. -kanon. TW KUL,
44.
Studia kościelnohiatoryczne,
1.)
282
Pol. P.
(458)
Wisłocki,
Jerzy
Uposażenie Kościoła i duchowieństwa
katolickiego w Polsce
Jerzy Wisłocki.
(Seria prawo
$
1918-1959
Poznań,
105).
1981.
548 (458)
/
558 s.
282
(45 8
Pol. P.
)
Wiśniowski Eugeniusz
Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII
Materiały do struktury organizawieku.
cyjnej.
Lublin 1976.
252 p. mapki.
(Materiały do atlasu historycznego
chrześcijaństwa w Polsce, 252.
Polonia Christiana, 1.)
,
,
=
282
(458)
Pol.
Wiśniewski Jan
Dekanat Konecki.
-
4186
,
'(Monumenta
Radom 1915»
56?
dioecesis Sandomiriensis.
p.»
Ser.
ill.
s*)
282
(458)
Pol.
-
4187
Wiśniewski Jan
Radom 1915*
Dekanat Kozienicki.
196,
(Monumenta dioecesis Sandomi208 p., ili.
,
riensis.
Ser.
5»)
282 (438)
Pol.
Wiśniewski Jan
Dekanat Opatowski.
ill.
-
4188
,
Radom
1907«
572
p.,
282
(438)
Wiśniewski
Pol.
-
4185
Jan
Dekanat Radomski.
Radom 1911.
416, 164
p., ili.
(Monumenta dioecesis Sandomiriensis.
Ser. 3.)
,
Pol. P.
282
(458)
Wójcik,
Walenty
studiów nad synodami polskimi /
Walenty Wójcik.
Lublin, 1982.
249
s.
(Rozprawy wydziału teol. -kanon. TN KUL
Ze
}
T2)
.
282 (458)
Pol. P.
Współczesne przemiany instytucji i
świadomości religijnej w Polsce ;
świetle badań
empirycznych / red,; Hieronim Kubiak.
Warszawa, 1981.
151 s.
(Zeszyty naukowe Univ, Jagiell. 605.
Prace socjologiczne ; 7).
wybrane zagadnienia w
Pol. P.
282 (438)
Z_ zagadnién kultury chrześcijańskiej
(_et
kom. red. Karol V/ ojtyła.
Lublin, 1973*
664 s. s ill.
(Zeszyty naukowe KUL ) 93)*
:
.
26/28
.
al.].
/
282
(438)
Zahorski Władysław
Katedra Wileńska.
ill.
Pol.
-
4557
,
Wilno
1904*
226 p.,
282
(458)
poi
ťoi
726 (458)
Załuski
_
*
ą:>,t
4377
Walenty
Szkic monograficzny kościołów dekanatu
Rypińskiego, djecezji płockiej. Płock 1909«
69 p., ill.
,
[
282
(438)
Pol. P.
Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej.
Stanisław Kuraó.
1Lublin
1063-
Wyd.
1965-
.
•
(Materiały źródłowe do dziejów koócioła w Polsce,
1. 4, ]
Pol. P.
Žerelik, Rościsław
Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301
Wyd- wo
roku / Roócisław Źerelik.
Wrocław
:
il.
Wrocł., 1991. 406 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1258. Historia, ISSN 05244498 ; 92).
ISBN 83-229-0551-9
Uniw.
;
,
282 (438)
26
943.8 "12/15"
Vľ
282
(458)
Pol. P.
Zieliński, Zygmunt
Kościół katolicki w Wielkim Księstwie
Poznańskim w latach 1848-1865. Lublin
1973-
440
p.
(Rozprawy wydziału teol. -kanon. TN KUL,
34*)
282
(458)
:
05
016
:
Pol. P.
Bibliografia katolickich czasopism
religijnych w Polsce
1918-1944 /
Zygmunt Zieliński.
oprać, i red.s
;
410 s.
1981.
(Rozprawy wydziału teologiczno-
Lublin,
kanonicznego
}
59).
282 (438) s 05 (05)
Pol. P.
Przegląd polskiej prasy katolickiej.
195í *8-13,
22-25, 27
Warszawa.
1957*1-5» 5, 7, 9-15, 17, 19,
282
(438)
s
05
Verbum
Pol.
P.
Verbum (1934-1939)*
Pismo i środowisko.
Materiały do monografii.
Oprać. Maria
Błońska [et al.]. Lublin 1976.
484 p.
ill.
»
282 (438)
s
05
Verbum
Pol. P.
(1934-1939). Pismo o środowisko.
Wybór artykułów. Oprać. Maria Błońska
[et al.]. Lublin 1976.
374 P*
Verbum
282
(438)
!
245 =73
Pol.
-
457
Cantionale ecclesiasticum complectens ea,
quae in ecclesiis per Poleniam ex praescripto sydonorum provincialium decantari solent.
Ad normam Processionalis Cracoviensis, adornatum, et editum. Vilnae 1871.
436 p.
i
282
(438)
:
257
Pol.
Chodyński
Stanisław
Seminaryum włocławskie.
413 p., ill.
-
515
,
/
Włocławek 1905*
282
(458)
:
Pol.
257
-
2885
Otwarcie publiczne Akademii duchownej rzymWilskokatolickiej wileńskiej... 1834 roku.
no
1834»
134
p.
)
2B?
(438)
:
Pol. K.
257
-
453
Pleszczyński
Adolf
Dzieje Akademii Duchownej rzymsko-katolickiej warszawskiej.
Przy współudziale...
Teofila Matuszewskiego & Antoniego Chmielowskiego. Warszawa 1907*
253» 55 p.» ill.
,
1 r
282 (438)
:
262.1
Pol. P.
Dębiński, Karol
Dozory kościelne rzymsko-katolickie w
Królestwie Polskiéra.
2 wyd. Warszawa 1913*
107 P.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 145»)
282
(438)
Fahisz
,
:
282.621
Pol.
-
800
Władysław
Wiadomość o legatach i nuncjuszach apostolskich w dawnej Polsce
tro?/ 1864.
374 P*
(1075-1863).
Os-
282 (438)
:
31
Pol. kot. 9
Pirożytlski, Marjan
Statystyka kościoła w Polsce. Lublin
1935»
107 P» (Polska pod względem religijnym, 2.)
282 (438)
ł
323
Pol. P.
Chamot, Jan
Z działalności kleru katolickiego w ruchu
robotniczym w Wielkopolsce w latach 1905-1907«
Toruś 1958«
32 p.
(Prace Instytutu historycznego, 2.)
523 (458)
282 (438)
s
325
Pol. P.
Studia polonijne.
1-
Lublin 1976(Towarz.ystwo naukowe KUL,
102-.)
325 (438)(082.1)
282 (458)
Kubiak
,
s
525 (75)
Pol. P.
Hieronim
The Polish national catholic church in
the United States of America from 1897
to 1980
its social conditioning and
social functions / Hieronim Kubiak,
:
Kraków,
(
1982.
214 s.
Zeszyty naukowe uniw,
Prace polonijne, ISSN
ISBN 83-01-04019-X
jagiell,
0137-2416
j
654.
;
6).
282 (438)
:
525 (438*75)
Pol. P.
Kubiak. Hieronim
Polski narodowy kościół katolicki w
Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach
1897-1965» jego społeczne uwarunkowania
i społeczne funkcje.
Wrocław 1970»
211 p.
(Prace komisji
socjologicznej, 18.)
Pol. P.
Grott, Bogumił
Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodoworadykalnych do roku 1959 / Bogumił Grott.
Kraków
Uniw. Jagielloński, 1987.
141 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego ; 852.
Studia religio logica, ISSN 0157-2452 } 17).
:
525 (458)
529 (458)
:
282
282 (438) s
Pol. P.
353
Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r.
1759» Wydał Ryszard Mienicki. Toruń 1959*
416 p. (inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego, 3*)
(Fontes
,
47•)
(
282
(458)
!
333
Pol. P.
Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1725Toruń 1956.
Wydał Ryszard Mienicki.
1747)
276 p. (inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego, 2.)
•
(Fontes,
42.)
282
(438)
í
533
Pol. P.
Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa
włocławskiego z XVII w. Wydał Leonid
żytkowicz.
(Fontes
«
Toruń 1957«
58.)
344
P»
282
(458)
s
353
Pol. P.
Kaczmarczyk,
Zdzisław
Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach kościoła w Polsce do
końca XIV wieku. Rozprawa doktorska. Poz-
nań 1936.
402
p.
(Prace komisji historycznej PTPN,
348 (438)
9:2.)
282
(438)
Ochmański
S
t
333
Pol. P.
Jerzy
Powstanie i rozwój latyfundium bisPozkupstwa wileńskiego (1387-1550).
nań 1963.
225
p.
(Seria historia, 13»)
\
282 (458)
s 555
Pol. P.
Revisio bonorum episcopatus fladislaviensis facta a. 1598.
Inwentarz dóbr
stołowych biskupstwa włocławskiego.
Ed. Leonid Žytkowicz. Toruń 1950.
~
252
p.
(Fontes
«
58.)
282 (438) s
338 (438)
s
333
63
Pol.
P.
Topolski Jerzy
Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku.
,
Poznań 1958.
454 P*
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych,
42.)
282
(438)
S
535
Pol.
-
Mysłek, Wiesław
Polskie
Socjalizm i katolicyzm.
spotkanie w dialogu. 'Warszawa 1978.
254
P.
7594
282
(458)
:
556
Pol.
P.
Karbownlk« Henryk
Ciążary stanu duchownego w Polsce na
rzecz państwa
od roku 1581 do połowy XVII wieku / H;enryk Karbownik,
Lublin, 1980.
178 s.
(Rozprawy wydziału historyczno-filologicznego 1 48).
;
282
(458)
:
371
Pol.
Wiecha, Stanisław
Kościół a wychowanie.
1978.
336
-
Warszawa
p.
322 (438)
7305
282 (438)
i
373
Pol. p.
Wincenty
Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku (z świetle
Ostrowski
,
wizytacji kościelnych). Do druku przygot.
Wrocław 1971*
146 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 145»)
Krystyn Mątwijowski.
282
(438)
Cackowski
t
,
65
Pol. P.
Stefan
Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVIIXVIII w.
1-2. Toruń 1961-63.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
64:2, 67:1.)
Pol. P.
Rospond.
Stanisław
Kościół w dziejach języka polskiego / Stanisław Rospond.
Wrocław
Ossolineum, 1985*
il.
295 s.
(Prace językoznawcze, ISSN 0079-3485 ; 105)«
ISBN 83-04-01947-7
:
;
808.4 -02
282 (438 )
s 808.4
282
(458)
Goliitski>
!
884 -993
Pol. kot. 9
Z.
Kościdł w walce z pornografią. Lublin 1959.
21 p. (Odbitka z "Prąd",)
282
(438)
:
92
Pol.
Bużeński Stanisław
żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich,
-
,
pry-
masów korony polskiej i Wielkiego Księstwa
Z łacińskiego przełożył Michał
Litewskiego.
Bohusz Szyszko.
Wstęp dodał Mikołaj Malinowski.
1-2, 5. Wilno 1852-60.
458
282
(438)
j
92
Pol. kot. 7
Chodytlski, Stanisław
Biskupi sufragani włocławscy.
ławek 1906,
109 p.
Włoc-
282
(438)
235 (438)
:
:
92
92
Pol.
-
76?
Skimborowicz, H. & Załuski, W.
Dzieje kościoła polskiego w żywotach świętych, błogosławionych i zasłużonych Polaków i
2; 1, 3-4» 9*
Polek.
1: 1-3 5-10;
Warsza,
wa
1903-06.
[li
282
(438)
:
Pol. P.
92 Granat
Tajemnica człowieka s
wokół osoby i
myáli Ks. Wincentego Granata / kom.
red.s Czesław Bartnik...[et al. ]
Lublin, 1983.
portr.
536 s.
(Rozprawy wydziału teologicznokanonicznego * 66).
012 Granat
016 Granat
.
:
282
(438)
s
92 Jakob
II
Świnka
Pol. P.
Karasiewicz, Władysław
Jakđb II Świnka, arcybiskup gnieźnieński
1283-1314. Poznań 1948.
365 p.
(Prace komisji teologicznej PTPN, 3:3.)
282
(458)
:
92 Kalinowski
Pol. P.
Kalinowski, Józef
1:1-2,
Listy,
Wydał Czesław Gil.
Lublin 1978.
(Materiały źródłowe do dziejów kościoła w Polsce, 8-9« )
282 (438) s
92 Kalinowski
Pol. P.
(0. Rafał)
Wspomnienia 1855-1877« Wyd. Ryszard Bender.
Lublin 1965.
158 p. ill.
Kalinowski, Józef
»
(Materiały źródłowe do dziejów kościoła w Pol-
sce^3o
Pol.
-
10 507
SwiQty naszych czasów
beatyfikacja i
kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbego /
wybór, układ i oprać.: Amelia SzafrańWarszawa, 1985»
ska.
207 s. : ill.
ISBN 85-211-0496-7
:
282 (458)
!
92
Kolbe
2ö2 (458)
:
92 Kostka
Pol. P.
Glemma, Tadeusz
Piotr Kostka.
Lata młodzieńcze i działalność polityczna 1532-1595» Toruń 1959»
556
p.
(Roczniki towarzystwa naukowego w Toruniu,
6l:Tľl
943.8 ”15"
282
(438)
s
92 Kot
Pol. p.
Hain. Stefan
Wincenty Kot, prymas
Poznarf
1948.
227
p.
polski
1436-1448.
(Pracę komisji teologicznej PTPN,
3:2.)
*
282
(458)
:
92
Pol.
Kromer
Walewski, Cypryan
Maróin Kromer.
Warszawa
1874*
-
221,
4056
100 p.
282
(458)
;
92
Kuncewicz
Pol.
-
2035
Jan z nad Narwi
Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik. Kraków 1906.
277 p.» ill.
\
Pol.
-
ll
645
Daszkiewicz. Krystyna
Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki / Krystyna Daszkiewicz.
¥yd. 2.
:
i
poprawione.
Poznań
uzupełń,
SAWW, 1990
496
ISBN
s.
;
il.
85-85066-33-0
92 Popiełuszko (438)
523 (458)
:
282
(438)
Pol.
Popiełuszko
,
-
lo
585
Jerzy
Zapiski : 1980-1984 / Jerzy Popiełuszko.
Paris : Editions Spotkania, 1985.
59 s.
ill.
ISBN 2-86914-OO8-8
Wyd. krajowe: 1985*
pismo Praworządność.
282
(458)
:
92
Dokumenty
Popiełuszko
-
Zeszyt
5>
Pol.
-
11
290
Sprawcy byli nieobecni
proces morderców
ks. Jerzego Popiełuszki / red. Marek P.
Krzyżański, Leszek Lechowicz, Bolesław
New York
Bicentennial
Wierzbiański.
C orp.
b .r.
Publ
;
;
.
ISBN
,
O-912757-10-8
92 Popiełuszki) (438)
323 (438)
•
282
Pol. P.
Puchalski.
Tomasz
Pamiątnik 1827-1840 / Tomasz Puchalski ;
wstąp Władysław Rostocki ; rąkopis przygot.
Jan Skarbek, Jan Ziółek 5 Jązykozn. opr.
Tadeusz Brajerski.
Lublin : Wyd-wo Tow,
nauk. KUL, 198?.
31, 238 s. i 11.
(Towarzystwo naukowe KUL. Źródła i monografie ; 116).
945-8 "1827/1840"
92 Puchalski (458^
:
282
(I
V*
282
(438)
;
92 Raczyński
Pol.
-
582
Gynar, Stanisław
Ignacy Raczyński
ostatni prymas Polski
porozbiorowe j
Londyn 1954»
143 P-
.
\
282
(458)
;
92 Rozrażewski
Pol. P.
(Rozrażewski, Hieronim)
Korespondencja Hieronima Rozraiewskiego.
1. Toruń 1957*
Wydał Paweł Czapiewski.
515 P«
(Fontes, 50.)
282 (438)
271 (438)
;
;
92
92
Skarga
Skarga
Pol.
-
3915
Tazbir, Janusz
Piotr Skarga.
ill.
(Światowid,
Warszawa
34.)
1962.
943.8
(M
:
214
92
P-»
Skarga
282
(458)
884
Skarga
:
92
Skarga
Pol.
Windakiewioz, Stanisław
Piotr Skarga.
Kraków 1925»
historji i literatury,
28.)
K
239
-
P*
4171
(Z
282 (458)
943-8
92
:
:
92 Skarga
Skarga
Pol.
-
4219
Wojnar, Kasper
żywot, dzieła i proroctwa księdza Piotra
Skargi.
2 wyd.
Warszawa
1936.
II
143
P*
282
(438)
;
92 Stanisław [biskup]
Pol.
-
41?
Buczys, Franciszek
áw. Stanislav;, biskup krakowski. Rozprawa
w celu otrzymania stopnia doktora teologii.
Kraków 1902.
200 p.
282
(458 )
:
92 Stanisław
Pol. kot. 6
Gumplowicz Ludwik
Z okazyi "Szkiców" Tadeusza Wojciechowskiego. Warszawa 1906,
32 p. (Odbitka
,
z Przeglądu historycznego.)
943.8 "10"
282 (438) s
945.8
:
92 Trąba
9 2 Trąba
Pol.
Silnicki, Tadeusz
Arcybiskup Mikołaj Trąba.
204
p.
Jf
-
Warszawa
3539
1954*
282 (458)
;
92
Wyszyński
Pol,
-
9868
Kąkol, Kazimierz
Kardynał Stefan Wyszyński
znałem / Kazimierz Kąkol.
1985.
145 s. : 111.
ISBN 85-202-0353-8
Jakim
go
Warszawa,
282 (458)
;
92
Wyszyński
Pol.
-
7635
Raina, Peter
Stefan kardynał Wyszyński, prymas
Polski.
1. Londyn 1979«
578 p.
Pol.
-
7655
Rajna, Peter
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas
London, 1986.
Polski / Peter Raina.
ill.
482 s.
ISBN 0-948668-20-2
:
282 (458)
92 Wyszyński
(458)
282
Wyszyński
92
:
:
Pol.
Rajna
.
7 635
Peter
Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski / Peter Raina.
Londyn
Oficyna poetów i mala:
rzy, 1988.
3 (682 s.
ISBN 0-948668-20-2
282 (458)
:
92 Wyszyński
522 (458)
s
92 Wyszyński
282 (458)
:
il.).
282
(458)
Wyszyński
s
,
930.8
Pol.
-
7815
Stefan
Z rozważali nad kulturą ojczystą / Stefan
Wyszyťíski, Póznáit, 1979*
ili.
253 s«
:
282
(458)
Państwo
945-8
:
Pol. P.
kościół
niepodległośd /
pod red, Jana Skarbka, Jana Ziółka.
Lublin, 1986,
556 s,
(Rozprawy wydziału historycznofilozoficznego ) 54).
-
-
282 (458)
:
95O.8
Szydłowski«
Pol.
-
9079
Piotr
Kryzys kultury w polskiej mydli katolickiej : 1918-1939 / Piotr Szydłowski,
216 s. : ill,
Warszawa« 1984*
ISBN 83-01-05608-8
282
(438)
:
943-8
Pol. K.
-
Verba veritatis czyli Słowo Podolanina do
moich współbraci Polaków, mieszkaiących w
zachodnich guberniach C. R.
Kijów 1867176 p.
A
580
282 (438)(05)
Pol. K.
-
41
Czytelnia niedzielna.
Rok 1
Warszawa
1856
05
:
282
(438)
282
(438)(05)
Pol. kot. 4
Kronika djecezji sandomierskiej.
27* 4
1934
Sandomierz
,
282
(458)(05)
Pol, kot.
Przewodnik społeczny, poświęcony sprawom
bieżącej chwili. Dodatek popularny do
"Homiletyki" i "Przewodnika społecznonaukowego".
10 j 4-3
1907
Włccławeko
05
9
282
(430)(O5)
Pol. P.
Wiadomości pasterskie.
Czasopismo teologiczno-pasterskie dla użytku kleru rzymsko-
katolickiego.
2:3,
2:6
1906
Piotrkdw,
25 (05)
282
(458)(059)
Pol. P.
Kalendarz serca Jezusowego.
Na rok 1928, 1931
Kraków
\
282
(458)(061.3)
Pol.
P.
Kursa społeczne odbyte w Warszawie... 1907
r.
Warszawa 1907*
246 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 81-82.)
282
(458)(082)
Pol.
-
5755
zagadnień kultury chrześcijańskiej
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prymasowi Polski / kom. red. ; Karol Woj-
%,
:
tyła...[et al.].
s.
i
ill.
Lublin, 1975»
2
664
(082)
282
(438)(082.1)
Pol. P.
Acta mediaevalia. Katolicki uniwersytet lubelski.
Międzywydziałowy zakład historii
kultury w średniowieczu.
1Lublin
1975-
(082.1)
930.8 (438)(082.l)
2
282
(458)(08 2.1)
Pol. P.
Archiwa« biblioteki i muzea kościelne.
Archiva, bibliothecae et musea ecclesiastica. Organ ośrodka archiwów, bibliotek i muzeów kościelnych przy Katolickim uniwersytecie Lubelskim.
9, 11Lublin
19647 H
z
027,6(458)
v
:
282
282
069 (458)
930.26 (43 8 ) s 282
:
282
(430)(O82,1)
Pol.
P.
Materiały do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce.
1-
Luhlin 1972-
Erit
.
282 (430)(O82.1)
Materiały źródłowe do dziejów
1-
Lublin
Pol. P.
kościoła w Polsce.
1965-
Erit.
282
(438)(082.1)
Pol. P.
Prace komisji teologicznej. Poznańskie
towarzystwo przyjaciół nauk.
3*l-3Poznań 1947-48
Eri t.
2
(082.1)
282 (4 38 )( 082 1 )
.
Studia kościelnohistoryczne.
1Lublin 1977(Rozprawy wydz. teol. -kanon.
Pol. P.
TN KUL.)
282
(438) (082.1)
Pol. P.
Studia polonijne,
1“
Lublin
1976”
(Towarzystwo naukowe KUL.)
082.1 (438)
282 (458)(082.1)
Pol. P.
Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwer-
sytetu Lubelskiego.
1, 6-7» 9-10, 17-20, 24,
50-34, 38, 40-4*
44-47, 49-50, 54-55, 57, 59, 66, 68, 70,
72, 74, 76-77, 79-80, 83-84, 87-88, 90-9 Ł
95“
Lublin 1934-39,
1946“
2
(082.1)
082.1
Erit
,
282 (438)(084)
Pol. P.
Biskup, Marian & Tomczak, Andrzej
Mapy województwa pomorskiego w drugiej
połowie XVI w,
1. Rozmieszczenie włas-
ności ziemskiej. 2. Siec parafialna.
180 p.
(Roczniki towarzystwa naukowego w Toruniu,
Toruń 1955,
58717)
333 (438)(084)
282
(438) Kraków
Pol. P.
Pontyfikał krakowski z XI wieku,
Pontificale cracoviense saeculi XI.
Wyd. Zdzisław Obertyński.
Lublin
p.
1977.
174
(Materiały źródłowe do dziejów kościoła w Polsce t 5.)
282
(458) Kraków
Relac.je
o
1615-1765.
Pol. P.
stanie diecezji krakowskiej
Wyd. Wiesław Müller.
Lub-
lin 1978.
199 p.
(Materiały źródłowe do dziejów kościoła w Polsce
7 •)
,
282 (438) Włocławek
Tomczak.
í
950.25
Pol. P.
Andrzej
Kancelaria biskupów włocławskich w
okresie księgi wpisów (XV-XVIII w.).
Toruň 1964*
269 P*> ill*
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
69757)
282
(458) Zamość
Stopniak Franciszek
Dzieje kapituły zamojskiej.
Pol.
P,
,
Praca
doktorska. Lublin 1962.
205 P*
(Rozprawy doktorskie, magisterskie i seWydział teologiczny, 10.)
minaryjne KUL.
282
(438
:
474.5)
Pol.
Propolanis, Kazimierz
Polskie apostolstwo w Litwie.
historyczny 1387-1912 r. Wilno
202 p.
-
3152
Szkic
1915»
(44)
Ranska
282
(44)
Bourrier
Pol.
,
-
530
Andrzej
Ci, którzy wyszli w latach 1895-1904*
Tłumaczył A. Nejman.
Warszawa
1911*
310
p.
282
(44)
;
3G
Pol. K.
Szymański, Antoni
Katolicyzm socjalny we Prancyi.
wek 1911.
56 p.
-
556
Włocła-
(47)
Venäjä.
Neu vostol i i 11 o
P.
Pol.
Iwanow.
Mikołaj
Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921
1939 / Mikołaj Iwanow, Wrocław t Wyd-wo
Uniw. Wr,
il.
1990. 424 s.
(Acta Universitatis Vratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1177» Nauki polityczne, ISSN
:
,
,
0137-1061
j
46).
947 ''1921/1959"
947 s 943-8
1ŘŁ1.47)
282
(47)
Pol.
-
Mohl Aleksander
Potwarz czy nieporozumienie? Odpowiedź
autorowi dzieła "La chiesa russa".
Warszawa 1908.
p.
192
,
947 "18"
47.
■
■■
2519
282
Pol. K.
(47)
-
510
Józef
Siennicki,
Opis historyczny rzymsko-katolickiego kościoła świętej Katarzyny w St. Petersburgu od
r. 1763 do 1872.
2 wyd.
Warszawa 1872.
ili
p.,
54
.
282
(47)
Leningrad
Pol. P.
Petrani, Aleksy
Kolegium duchowe w Petersburgu.
Lubp.
(Rozprawy wydziału teol. -kanon. TN KUL,
lin
127)
1950.
152
Pol.
-
11
555
Kałuski. Marian
Litwa
600-lecie chrześcijaństwa 1587-1987
/ Marian Kałuski.
London
Veritas, 1987.
;
:
108 s.
ISBN 0-948202-14-9
282 (474.5)
947.45
(
V7V.r)
Kurczewski
t
Pol.
-
2058
Jan
Opowiadania o dziejach chrześcijaństwa
na Litwie i Rusi.
1. Wilno 1914»
2J4 P»
Pol. P.
Krętosz,
Józef
Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku
łacińskiego od XV wieku do 1772 roku /
Józef Krątosz.
Lublin
TN KUL, 1986.
:
566
s.
:
mapy.
(Rozprawy wydziału teologiezno-kanonicznego
TN KUL
282
282
i
(458)
(477)
78).
(497.1)
Jugoslavia
282
(497.1)
Zumbulov, J
:
92.
Benzija
Pol.
-
4498
.
Svećenička žrtva.
1937* Zagreb 1938«
Zvonko Benzija 1913p.» ili.
143
\
(497.12)
Slovania
282
(497.12)
s
533
Pol. P.
Blaznik Pavle
Zemljiška gospodstva v območju freisinske dolenjske posesti. Ljubljana 1958.
,
94
P-
(Razprave.
SAZU.
Razred za zgodovinske
in družbene
vede,
4s6.)
Pol.
11 172
J an Paweł II w Indiach JI I
11 II 1986
homilie i przemówienia / wstęp Antoni Kurek.
Warszawa
il.
PAX, 1990* 264 s.
(Jan Paweł II s pińrwszy polak na stolicy
-
:
:
Piotrowej.)
ISBN
85-211-1119-X
92 Jan Paweł II (458)
282 (54)
:
262.15
:
282 (75)
:
525 (75:458)
Pol. P.
Kubiak, Hieronim
Polski narodowy kościół katolicki
w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1-a-tach 1897-1965» jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje.
Wrocław
211 p.
1970.
(Prace komisji socjologicznej, 10.)
282
(73
Siaubit.
:
-
=832)
The Sower.
tßiełaruski)
Pol. P.
Vialika-Litoüski
dwumesiaőnik. Casapis katalicka-hramadzki•
lsi,
3:2(13), 4-13, 14:79-82, 15:
84-88,
16:89-93
1958, 1960-73
Amsterdam, N.Y»
325 (476
;
73)
282
(73
:
=B4)
Pol. P.
Kubiak, Hieronim
Polski narodowy kościół katolicki w
Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach
1897-1965» jego społeczne uwarunkowania
i społeczne fuhkcje.
Wrocław 1970.
211 p.
(Prace komisji socjologicznej, 18.)
325 (438
:
73)
:
282
(=o/=9)
Eri kansoilla
282
(=832
Siaubit.
:
-
75)
The Sower.
Pol. P.
Vialika-Litoűski
'(Biełaruski) dwumesiačnik.
talicka-hramadzki.
1:1, 3:2(13), 4-13,
84-88,
16:89-95
1958, 1960-75
Amsterdam, N.Y.
Casapis ka-
14:79-82,
325 (476
15:
:
73)
282 (=B4
:
450)
Pol. P.
Ob łąk t Jan
Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji
Lubwarmińskiej w latach 1800-1870.
lin 1960.
p.
151
(Rozprawy wydz, hist.-filol. TN KUL,
2?57)
282
(450)
:
525 (458)
283
ANGLIK AAN INÉN KIRKKO
283
Pol.
-
565
G obbett, Wiliam
Historya reformy protestantskiej wprowadzonej do Anglij i Irlandyi...
Przełożona
z 5-go wyd. francuzkiego przez K. S. D.
1-2. Wilno 1843.
284 USKONPUHDISTUSLIIKKEET 1
LUTERILAISET JA REFORMO IDUT KIRKOT
<
284/289
(438)
Grelewski
,
Pol. P.
Stefan
Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej.
Lublin
p.
1937.
850
(Towarzystwo naukowe KUL, 19«)
284
Pol. P.
fWyclif
,
John]
Mistra Jakoubka ze Stříbra překlad
Viklefova Dialogu. K tisku upravil Milan Svoboda. Praha 1909* 197 P*
(Sbírka pramenův ku poznání lit. života...
Skupina I, řada 2: 7*)
808.5
-8
284
238 =B4
808.4 -8
:
Pol.
-
3224
Katechizm brzeski 1553/1554 r. Wydał i przedmową, poprzedził Franciszek Pułaski. Warszawa
(Collectanea Biblioteki ordynacji hr. Krasińskich, 1.)
1908.
77
p.
Pol. P.
Kwiatkowski. Stefan
Klimat religijny w diecezji pomezańskiej t
u schyłku XIV i w pierwszych dziesiąciole
ciach XV wieku / Stefan Kwiatkowski.
To11,
;
ruń : TNT, 1990.
s.
250
(Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu
>
ISSN
0082-5522
ISBN
85-85196-40-4
282
284
282 (458)
;
;
84:1).
282
284
92 von Ruville (44).
:
Pol.
P.
Ruville, Albert von
PrzeżyPowrót do kościoła powszechnego.
cia i doświadczenia nawróconego.
Z 4-6 nakł.
przełożył J. J. R[apacki]. Warszawa 1910.
129
p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
115«)
284
:
282
:
239
Pol.
-
968
Godlewski
M.
W obronie Kościoła.
Polemika prowadzona z pastorami luterskimi przez M, Godlewskiego. Warszawa 1904»
144 P* (Odbitka
z Kroniki rodzinnej.)
,
II
284
;
245 =858.1
Pol.
-
5670
Spewarske knihi za evangelsko-lutherskich
Znowa wudał konwent serbskich duSerbów.
chownych. Budyšin 1955*
356 p.
1
(3/9)
Eri maissa
(430)
Saksa
284 (450)
:
92 Nikolaus von
Dresden
Pol. P.
Nechuťová, Jana
Místo Mikuláše z Drážäan v raném reformačním myšlení. Praha 196?.
8 3 p,
(Rozpravy ČSAV, lada SV, TJtlS*)
(437)
Tšekkoslova'
kia
284 (437)
Pol. P.
de Beausohre, Isaac
Praha
Ro/,prava o českých adamitech.
88 p.
1954.
(Studie a prameny sekce filos. a hist.
CSAV, 4.)
284 (437)
Pol.
-
243
Bidlo
Jaroslav
Jednota bratrská v prvním vyhnanství
281 p.
(1548-I56I). Praha 1900.
(Bibliotheka historická, 2.)
,
284 (437)
Pol.
-
244
Bidlo
Jaroslav
Jednota bratrská v prvním vyhnanství.
Praha 1932.
228 p.
,
4.
284 (437)
Dobrovský.
Pol,
-
7460
Josef
Dějiny českých pikartű a adamitú.
Přel,, [zprac,] a doslov naps. Rudolf
Havel. Praha 19?8.
112 p.
284 (437)
92 Hus (457)
:
284
Pol.
Gliszczyński, Michał
Hus i Husyci.
Warszawa
'!
1859*
278
-
p.
954
284 (457)
Pol. P.
Hre .j aa. Férd.
její vznik, podstata
Praha 1912.
817 p.
(Rozpravy České akad, pro védy slovesnost a umění.
Tř. I; 46.)
Česká
a dějiny.
konfesse,
284 (457)
Pol. K.
-
[1457-1957*]
Jednota bratrská v obrazech.
Uspořádal Radim Kalfus.
Praha 1957*
199
p., ill.
150
284 (437)
Pol.
-
1361
Jednota "bratrská 1457-1957* Redigovali F. M.
Bartoš aJ. L. Hromádka.
Praha 1956.
304 P*
:
’fV. f3
"/
vrr/zyr?
*
(o? 2.)
284 (457)
Kalivoda. Robert
Husitská ideologie.
560
p.
Pol.
-
Praha 1961,
6967
284 (437)
Pol. P.
Lis tár k dějinám náboženských blouznivců
českých v století XVIII. a XIX. Prací
Ant. Rezka aJ. V, Simáka.
1-2. Praha
1927-34.
(Historický archiv, 46,
49»)
264 (457)
Pol. P.
Listář náboženského hnutí poddaného lidu
na panství litomyšlském v století XVIII.
Podává Václav Schulz. Praha 1915»
31»
511 p.
(Historický archiv, 40.)
284 (437)
Pol. P.
dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v XVIII. a
XIX. věku. Vydáva Karel Vácslav Adámek.
1-2. Praha 1911-22.
(Historický archiv, 56, 43«)
Listiny k
284 (457)
284 (458)
Pol.
-
2508
Maleozyńska, Ewa
Ruch husycki w Czechach i w Polsce.
Warszawa 1959*
551 p.
945.7 "15/15"
945.8 "15/15"
ni
284 (437)
Nejedlý.
Pol. K.
-
417
Zdeněk
Prameny k synodám strany pražské a táborské (vznik husitské konfesse), v létech
186 p.
1441-1444. Praha 1900.
943.7 "144"
284 (437)
Pol. P.
Nicolaus de Presda (Mikuláš z Brazdan)
Querite primům regnum dei. Ed. Jana
Nechuťová.
Brno
1967•
114
P»
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 119»)
873 (437) -3
Pilos.
284 (457)
Pol. P.
Polívka, Miloslav
Mikuláš z Husi a nižší šlechta v
počátcích husitské revoluce / Miloslav
Polívka. Praha, 1982.
6? s.
(Rozpravy ČSAV. Rada spol. věd. » 92
lT-
945.7 "14"
284 (437)
Pol. P.
Śliziriski, Jerzy
Z działalności literackiej braci czeskich
w Polsce (XVI-XVII w.).
186
Wrocław 1959*
p.
,
111.
(Monografie slawistyczne,
1.)
885
"15/16"
284 (457)
Pol. P.
ürban t Wacław
Studia z dziejów antytrynitaryzmu na
ziemiach czeskich i słowackich w XVI-XVTI
wieku. Kraków 1966,
149 P«
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell. t 129«
Prace historyczne, 15»)
=
284 (437)
:
012
Pol. P.
Bartoš, F. M.
Literární činnost M. Jana Rokycany,
Praha
M. Jana Príbrama, M. Petra Payna.
111 p.
1928.
(Sbírka pramenů k poznání lit. života...
Skupina III:
9»)
284 (437)
J
281.9 (495)
Pol. P*
Salač, Antonín
Constantinople et Prague en 1452»
111 p»» ill.
Praha 1958»
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 68:11»)
284 (437)
j
378
Pol. P.
Urbánek, Rudolf
Jednota bratrská a vyšší vzdělání až
Příspěvek k 400.
doby
Blahoslavovy.
do
Brno
výročí narozenin Blahoslavových.
1923.
(Spisy
iT)
56
p.
filos. fak. Masarykovy university,
92 Blahoslav (437)
:
930.8
284 (457)
Kraus,
»
950
Pol. P.
Arnošt
Husitství v literatuře, zejména německé. 1-3» Praha 1917-24.
(Rozpravy České akad. pro vědy, slovesnost a umění. Třída 5 S 45» 49» 58.)
284 (437)
«
88 5
284 (457)
*
88 5
Pol. P.
Arnošt
Husitství v literatuře, zejména německé. 1-3. Praha 1917-24.
Kraus
,
(Rozpravy České akad. pro vědy, sloves-
nost a umění.
Třída 3 8 45» 49» 58.)
284 (457)
«
8 50
284 (437)
Hrubý,
s
92
Pol. P.
František
Etudiants tchéques aux ácoles protestantes de l’Europe occidentale a la fin du
16 et au debut du 17 siĕcle. Documents.
Práparés pour l’ádition par Libuše Urbánková-Hrubá. Preface par Bedřich Šindelář.
Brno 1970.
447 p.» ill.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně. Filos.
fakulta, 152.)'
325 (437 s 4)
-89)
578 (4
___
.
,
:
284 (437)
:
92
Pol.
-
2778
Odložilík Otakar
Z počátků husitství na Moravě.
Šimon
z Tišnova a Jan Vavřincův z Račic.
Brno
,
1925.
170
p.
!
284 (437)
*
92
Budoveo
Pol. P,
Budovec z Budova, Václav
Korrespondence z let 1579-1619«
Shledal a k vydání uprav. Julius Glscklich. Praha 1908.
45, 203 P»» 111»
(Historický archiv, 50.)
284 (437)
*
92 Budovec
Pol. P.
(Budovec z Budova, Václav)
Nová korrespondence Václava Budovce
z Budova z let 1580-1616. Shledal a k
vydání uprav. Julius Glvicklich. Praha
1912.
374
P.
(Historická archiv,
38»)
284 (457)
s
92 ChelSický
Pol.
-
Mika, Alois
z
Petr Chelčický.
Studie z ukázkami
Praha 1963.
223 p., ill.
díla.
6729
284 (457)
284 (457
s
:
92 Hus
4)
Pol.
-
145
Bartoš, F. M.
Husitství a cizina.
Praha
//
1951-
264
p.
284 (437)
S
92
Hus
Pol. P.
Bartoš F. M.
Literární činnost M. J. Husi. Praha
1948.
IJS p.
(Sbírka pramenů k poznaní lit. života...
Skupina III: 10.)
,
012 Hus
284 (437)
284 (437)
:
92
Hus
Gliszczyński, Michał
Hus i Husyci.
Warszawa
Pol.
1859-
u
278
-
954
p.
284 (437’)
Helf ért
:
92
Hus
Pol.
P,
Jós. Alex.
Mistr Jan Hus a'aeh Počátkové církevního
rozdvojení v Cechách. Praha 1857*
287 p.
,
(Novočeská hihliothéka,
19.)
284 (437)
s
92
Pol. K.
Hus
(Hus
Jan)
Husovo album.
-
,
Praha
1924«
32
Vydala Kostnická
ill.
p.
»
!
jednota.
235
284 (457)
Hus
;
92 Hus
Jan
t
Opera omnia.
1-
Pol. P.
284 (437)
Hus
:
Jan
Výklady.
92
Hus
Pol. P.
,
1975.
714
Red. Am. Molnár.
Praha
(Hus, Opera omnia, 1.)
p.
284 (457)
;
92
Hus
(0 s 8)
Pol.
Kratochvíl> Miloš V.
Mistr Jan / Miloš V. Kratochvíl.
220 s.
Praha, 1951.
885 -51
-
3457
284 (437) s 92 Hus
Pol. P.
Machovec, Milan
učení a význam v tradici českého
Praha 1953*
377 P*
(Studie a prameny sekce filos. a hist.
Husovo
národa.
ČSAV,
3-)
284(457)
;
92
Masaryk,
Jan Hus
Pol.
Hus
;
Tomáš Garrigue
Naše ohrožení
a
Tomáš Garrigue Masaryk.
195 s.
/
943.7 "14"
-
9909
naše reformace
Curych, 1979»
«*£
284 (457)
943.7
92
:
:
92
Hus
Hus
Pol.
-
2751
Novotný, Václav
M. Jan Hus.
1. Život a dílo.
1-2. Praha 1919-21.
(Laichterův výbor nejlepších spi-
sů poučných, 46.)
TIIL
284 (437)
s
92
Hus
Pol.
-
2968
Petr z Mladoňovic
Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici.
Z latinského originálu přeložil a poznámkaUspořádal
mi opatřil František Heřmanský.
napsal
a úvod...
Zdeněk Fiala. Praha 1965*
245 P.* lil.
\
284 (437)
Bartoš
,
s
92 Jakoubek
ze
Stříbra pol
p
F. M.
Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra. Praha 1925.
70 p.
(Sbírka pramenů ku poznání lit. života...
Skupina III« 8.)
012 Jakoubek ze Stríbba
284 (437)
»
92
Jeroným Pražský
Pol. P.
(Jeroným Pražský)
Processus iudiciarius contra Jeronimum de Praga habitus Viennae a, 14101412. K vydání připrav, Ladislav Klicuan. Praha 1898
45 p.
(Historický archiv, 12.)
284 (457)
:
Z 3.7; eoký
92
t
Prokop Veliký
Pol.
-
5471
Petr
Deník Petra Zateckého =Liher diurnus
přel., k tisku připr., poznámky a vypřip František Heřmanský
světlivky
ťívod naps. Josef Macek,
Praha, 1955*
295 s.
...
.
943-7 "14"
/
\
284 (437)
»
92
Rokycana
Pol. P.
Simek; František
Ušení M. Jana Rokycany.
2 95 P*
f ßo zoravy
Ceske akad.
Třída 5« 77«)
,
y
Praha 195°.
V-ř
ved a umení.
284 (457)
»
92
Žižka
Pol.
-
6737
Krofta, Kamil
Žižka a husitska revoluce. Praha
184 P« (Laichterúv výbor nejlepších
spisů poučných, 59*)
1936.
284 (437)
:
92
Žižka
Pol. P.
Urbánek, Rudolf
Žižka v památkách a úctě lidu Českého.
Brno 1924*
I40 p.
(Spisy filos. fak. Masarykovy university,
iô7j
92
Žižka
(437)
í
398 (=85)
284 (457)
Bartoš
:
929
P. M.
Z dějin hesla Pravda
1947.
23 p.
Pel. kot. 1
>
vítězí.
Praha
284 (457)(082.1)
Pol. p.
Husitaký Tábor s
sborník Musea
husitského revolučního hnutí
.
Tábor, 197-
945.7 "142
945.7 ('082.1)
284 (437)(082.1)
Pol. P.
Sbírka pramenů českého hnutí nábožen-
ského ve XIV. a XV. století.
20
Praha 1947
Erit.
282
(437)(082.1)
284 (437
284 (437)
:
:
4)
92 Hus
Bartoš, P. M.
Husitství a cizina.
Pol.
Praha 1931»
H
-
264
145
p.
284 (457
*
4)
Pol.
-
7401
Mezinárodnf ohlas husitství. Vědecký
red. Josef Macek. Praha 1950»
529 P*
(437.6)
Slovakia
284 (437.6)
Kvažala> Ján
Pol.
-
2076
Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711.
Lipt. Sv. Mikuláš 1955»
305 p.
(458)
Puola
204 (458)
Pol. P.
Jarema
StuWojna domowa w Polsce (1606-I609).
dium z dziejów walki przeciw kontrreformac1,
ji.
Wrocław 1960.
368 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 69.)
Maciszewski
,
943.8
943.8
"1606/1609"
:
355
284 (438)
Pol. P.
Odrodzenie i
reformacja w Polsce.
Instytut
historii PAN.
1Warszawa
1956-
930.8 (438)
"14/16"
Pol. P.
284 (438)
Urban, Wacław
Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w
drugiej połowie XVI w. Kraków 1959» 320 p.
(Prace monograficzne [= Prace komisji nauk
historycznych],
}.)
945.8 s 323
943-8 "15"
284 (438)
Pol.
-
403
Bruckner, Aleksander
Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i
280 p.
literackie. Serja 1. Warszawa 1905*
930.8 (438) "15"
884 "15"
/
284 (458)
Pol.
-
1242
Chrzanowski Ignacy & Kot Stanisław
Humanizm i reformacja w Polsce. Wybór
źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich. Lwów
,
1927.
503
,
P.
930.8 (438)
1
"15/15"
284 (438)
Pol. K.
-
99
Grużewski, Bolesław z Mł.
Kościół ewangelicko-reformowany w Kielmach.
1912.
432 p., ill.
Warszawa
284 (438)
Pol.
Hulka-Laskowskl
,
-
1240
Paweł
Wileński kościół ewangelisko-reformowany.
Wilno
1936.
73
P*
Pol. P.
284 (438)
Kormanowska,
Žanna
Bracia polscy ; 1560-1570 / Žanna Kormanowska. Warszawa, 1929»
109 s.
( Rozprawy historyczne TNW »7:3).
284 (458)
Pol.
-
7317
Kosman, Marceli
Protestanci i kontrreformacja. Z
dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej
XVI-XYIII wieku. Wrocław 1978.
172 p.
284 (438)
Kosman
,
Pol.
-
5738
Marceli
Reformacja i kontrreformacja w Wielkim
Księstwie Litewskim w świetle propagandy
wyznaniowej. Wrocław 1975«
273 P*
284 (458)
Pol.
-
1802
Krasiński, Walerjan
Zarys dziejńw powstania i upadku reformacji w
Polsce.
Tłómaczenie z angielskiego. Wydał Jul.
Bursche.
1, 2:1-2. Warszawa 1905-05»
945.8
"15/17"
284 (438)
Pol.
-
1988
Książeczka pamiątkowa na uroczystość 25-iolecia
ogólnego synodu pastorów okręgu konsystorskiego
ewangelicko-augsburskiego warszawskiego. Warszawa
1905*
82 p.,
ill.
284 (438)
Pol.
-
2122
Jerzy
Konfesja sandomierska na tle innych konfesji w Polsce XVI wieku. [Warszawa] s.a.
393 P.
Lehmann
,
284 (438)
284 (437)
Pol.
-
2308
Maleczyńska, Ewa
Ruch husycki w Czechach i w Polsce.
szawa 1959»
551 p.
943-7
943.8
I
"13/15”
"13/15"
War-
284 (458)
Pol. P.
Materiały do dziejów reformacji w Krakowie.
Zaburzenia wyznaniowe w latach 1551-1598.
Wrocław 1962.
Oprać. Roman Żelewski.
224 P«
(Materiały komisji nauk historycznych, 6.)
284 (438)
Pol.
-
2821
Opis obrzędów założenia w roku 18J0 i poświęcenia w roku 1855 kościoła ewangelickoWilno
reformowanego w Wilnie odbytych.
82
p.
1856.
Pol.
-
ll 758
Zbiór pomników reformacji kościoła polskiego i litewskiego
zabytki z wieku
;
XVI-go
:
staraniem Synodu
Jednoty Ewan-
gielicko-Reformowanej Litewskiej.
2. wyd.
:
:
(Monumenta
Wilno
1925. 16, 197 s.
ii.
Reformationls Polonicae et Lithuanicaae
Serja I ; zeszyt 1.)
,
284 (458)
284 (474.5)
284 (438)
:
069
Pol. K.
-
240
Katalog pokazu zabytków ze zbiorów Synodu
Wilno 1926.
ewang. reformowanego w Wilnie.
ili
p.,
43
.
y
017
(438)
284 (438)
282/286
j
:
25
23
Pol. K.
-
559
Tarcza wiary.
Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, ewangielicko-augsburskiego, braci
czeskich, anglikanów, baptystów i herrnhutów
z wyznaniem ewangielicko-reformowanem...
Ułożone dla członków Kościoła Polskiego EwangieWarszawa 1905»
lickm-Reformowanego.
66 p.
ill.
,
012 Rej
'III
284 (438)
Bartel
,
:
92
Łaski
Oskar
Jan łaski.
232 p.
1.
Pol.
1499-1556.
\
-
Warszawa
139
1955*
284 (438)
:
Pol.
947
-
5855
Rozprawy w Izbie Państwowej Petersburskiej nad interpelacją Koła Polskiego. Wydanie staraniem Bronisława Szlubowskiego. Przemówienia z rosyjskiego przełożył S. A. Warszawa 1910.
284 P*
_0 kościół w Opolu.
A
284 (458)(05)
■Pol t- P.
Reformacja w Polsce.
Organ Towarzystwa
do ladania dziejów reformacji w Polsce.
Pod red. St. Kota.
6: 21-24, 11: 41-44,
1954, 1948Warszawa.
12: 45-50
284 (438)(05)
Pol. P.
Dwutygodnik religijno-społeczny Kościoła ewangelickoaugsburskiego
Strażnica ewangeliczna.
.
11-15
O
1956-6
Warszawa.
284 (438)(05)
Zwiastun.
Pismo religi jno-koácielne
Kościoła ewangelicko-augs.
Organ urzędowy
burskiego
16-
1961-
Warszawa.
Pol. P.
.
284 (438)(059)
Pol. P.
Kalendarz dla ewangielikdw.
1
Na rok
1904
Warszawa 1903
\
284 (438)
Wilno
Pol. P.
Zwolski, Bogumił
Sprawa zboru ewangelicko-reformowanego
w Wilnie w latach 1639 41» Wilno 1936»
-
70
p.
(Biblioteczka wileńska, ?•)
284 (438
S
45)
Pol. P.
Cynarski, Stanisław
Paolo Sarpi i jego związki z Polską*
Kraków 1969.
139 P»
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 220.
27«)
Prace historyczne
-
,
92
Sarpi
(45)
s
930.8 (438)
284 (45
s
438)
Pol. P.
Cynarski, Stanisław
Paolo Sarpi i jego związki z Polską,
Kraków I969«
139 P»
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 220.
-
Prace historyczne,
92
Sarpi
27.)
(45)
s
930.8 (438)
Pol.
-
li
758
Zbiór pomników reformacji kościoła polskiego i litewskiego : zabytki z wieku
staraniem Synodu Jednoty EwanXYI-go
:
2. wyd.
(Monumenta
s.
ii.
1925. 16, 197
Reformationis Polonicae et Lithuanicaae
Serja I ; zeszyt 1 .)
gielicko-Reformowanej Litewskiej,
Wilno
:
:
,
284 (458)
iL3i—(474.5)
284 (474.5)
(Wolan,
s
92 Wolan
Pol. kot.
9
Andrzej)
Andrzej Wolan. Krótki rys życia i pracy znakomitego działacza w wieku reformy
kościoła na Litwie.
1910.
24 p.
Napisał 0. K.
Wilno
284 (494)
:
92 Calvin
Pol.
-
Nejman, Ad.
Życiorys
117
Warszawa
Jana Kalwina.
P-
T
1909*
2666
(497.12)
Slovenia
284 (497.12)
:
930.8
Pol.
-
3146
Ivan
0 kulturnem pomenu slovenske reformacije.
Ljubljana 1908.
53 P*
Prijatelj,
283/289
MUUT LANTISET KIRKOT
JA LAHKOT
289
Pol.
-
5457
Sédir (Paweł)
Obowiązek duchowy. Przekład i słowo wstępne Józefa Jankowskiego.
Warszawa 1911.
104
,
p.
(Biblioteka hermetyczna, 5»)
?
289 (458)
Baumf éld Andrzej
Polska myśl mesjaniczna.
97 P.
Pol.
-
166
,
Warszawa 1910.
29
EI-ERISTILLISET ÜSKONNOT. ÜSKONTOTIED
Pol.
Kowalski
Eros
szawa
ISBN
397
595
.
-
11 551
Krzysztof
i Kostucha / Krzysztof Kowalski.
t
LSW,
1990»
85-205-5865-5
282 s.
:
11.
War-
Pol.
Wróbel
.
-
11
464
Zdzisław
Erotyzm w religlach świata / Zdzisław Wrójródź
Wyd-wo Towarzystwa Krzewienia
bel.
Kultury Świeckiej, 1990.
224 ö. : 11,
:
29
291 YLEINEN
JA VERTAILEVA
USKONTOTIEDE,
PILOSOFIA
USKONWOW-
291
Pol. K.
-
91
Goržkowski, Marjan
Historyczne poszukiwania nad znaczeniem
psa w dawném religijném i spółecznem życiu.
4. Kijów 1864.
I?! p*
291
Koch. Wilhelm
Pol.
-
8891
Chrystyanizm a religie áwiata s religijno-naukowe prelekoye wygłoszone ] \
przez Wilhelma Kocha, 0, Weckera /
tłum. P, P, Warszawa, 1915.
105 s.
Pol. P.
291
Le Roy, A.
Przełożyli
Religia ludów pierwotnych.
W. Kott i A. Szymański.
Warszawa 1912.
56?
P.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
139-140.)
291
Pol.
7918
Malinowski, Bronisław
Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego s pogląd na genezą religii ze
szczególnym uwzglądnieniem totemizmu |
0 aasadzie ekonomii myślenia / Bronisław
Malinowski } teksty na nowo przejrzał,
wstąpem i przypisami opatrz. Andrzej K.
Paluch,
*
Warszawa, 1980.
111.
597
(Malinowski; Dzieła } l).
Pol. P.
Materiały z sesji naukowej z okazji 10-lecia
istnienia Instytutu rellogioznawstwa na
Uniwersytecie Jagiellońskim : 8-9 listopada
1984 / red. Jacek Majchrowski. Kraków
Nakładem Uniw. Jagiell., 1987.
205 s.' s il.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; 800. Studia Religiologica, ISSN 0157-2452 } 20).
:
ISBN
85-255-0195-6
2
291
T7874 (458)
Kraków
s UJ
s
291
291
Newmann, j[ohn] H[enry]
Przyświadczenia wiary.
Pol.-
2677
W przekładzie i z
przedmową Stanisława Brzozowskiego. Lwów 1915*
341 P.
Pol. P.
jej specyfika i
polska
materiały z sesji naukowej
uwarunkowania
zorganizowanej przez Instytut Religioznawrstwa
Religijność
-
:
Uniwersytetu Jagiellońskiego
23-24 lutego
pod
/
Majchrowskiego.
red.
Jacka
1984
:
Kraków
Uniw. Jagielloński, 1988.
231 s.
naukowe Uniw. Jagiellońskiego j
Studia religiologica, ISSN 0157-2432
;
(Zeszyty
954.
22).
29»
;
291
Pol.
-
3448
Schuré Edward
Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemniczych
Rama.
Kriszna.
Hermes.
dziejów religji.
Mojżesz.
Platon.
Jezus. Z 20 wyd.
spolszczyła Władysława Nidecka.
Warszawa
życia
i
p.
(Księgi
ducha.)
1911.
316
,
-
-
-
-
-
Pol.
291
Swlenko
,
-
8066
Henryk
Religia i religie / Henryk Swienko.
Warszawa,
1981.
304 s.
291
Pol.
Wasilewski,
-
9760
Jerzy Sławomir
Podróże do piekieł : Rzecz o szamańskich misteriach / Jerzy Sławomir
Wasilewski.
2. wyd. Warszawa, 1985.
111.
2JB s.
ISBN 83-205-5092-X
:
159.9
82
-I/-9
:
291
291
Pol. P.
Zdybicka, Zofia j[ózefa]
Człowiek i religia.
Zarys filozofii
religii. Lublin 1977»
555 P*
(Rozprawy wydziału filozoficznego TN KUL,
510
Pol. P.
Wlnowski
,
Leszek
Innowiercy w poglądach uczonych
zachodniego chrześcijaństwa XIII-XIV
wieku / Leszek Winowski } z pośmiertnych papierów wyd. i uzup. Kazimierz
Wrocław, 1985»
Orzechowski.
185 s.
(Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, ISSN 0084-5016 j 256).
ISBN 85-04-02120-X
22/28
s
29
Pol.
P.
Materiały z sesji naukowej z okazji 10-lecia
istnienia Instytutu reliogioznawstwa na
Uniwersytecie Jagiellońskim
8-9 listopada
Majchrowski.
/
red. Jacek
Kraków s
1984
Nakładem Uniw. Jagiell., 190?.
205 s.' s ii,
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; 880. Stu:
dia Religiologica, ISSN
ISBN
85-253-0195-6
0157-2432
2
*
“
{
20J.
291
!
39
Pol. P.
Bronk, Andrzej
Język etnologii na przykładzie teorii
religii W. Schmidta.
Analiza metodologiczna« Lublin 1974»
198 P*
(Rozprawy wydziału filozoficznego TN KUL,
287)
291
s
92 Schmidt (430)
Pol. P.
598 s _291
Bucteovski
»
Michał
Magia : Jej funkcje i struktura /
Michał Buchowski.
Poznań, 1986.
145 s.
(Seria
11).
etnografia, ISSN 0209-2077 t
291
:
598
Pol.
P.
Ganszyniec, Ryszard
1. Pas magicz§tudya do dziejów magii.
p.,
Lwów 1922.
ill.
ny.
5?
(Archiwum towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 1:6.)
\
291
:
80
ffierusz-Kowalski
Język a kult.
Pol.
-
5359
Jan
Funkcja i struktura języka
sakralnego. Warszawa 1973*
157 P« (Studia
religioznawcze, 4*6.)
,
291
;
82
Pol.
-I/-9
Wasilewski
,
-
9760
Jerzy Sławomir
Podróże do piekieł
Rzecz o szamańskich misteriach / Jerzy Sławomir
2, wyd.
Wasilewski,
Warszawa, 1985.
ill.
238 s.
:
:
ISBN 83-205-5092-X
159.9
291
291
Í
92
Schmidt
(430)
Pol. P.
Bronk, Andrzej
Język etnologii na przykładzie teorii
religii W. Schmidta. Analiza metodologicznao Lublin 1974»
198 P*
(Rozprawy wydziału filozoficznego TN KUL,
287)
291
s
59
(3/9)
Eri maissa
291 (458)
Pol. P.
G ab ryl, Franciszek
Polska filozofia religijna w wieku XIX.
1-2. Warszawa 1913-14*
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
157-158.)
1
\
152-153»
(438)
291 (458)
Kwiatkowski
Pol. P.
,
Stefan
Powstanie i kształtowanie sią chrześci-
jańskiej mentalności religijnej w Polsce
do końca XIII w, / Stefan Kwiatkowski,
Warszawa, 198O,
2J7 s.
(Roczniki TNT \ 79 i 5).
295 (=B4)
Pol
10
96A
Nietoleranc j a i zabobon w Polsce w XVII i
XVIII w. / wyboru dokon., wstępem opatrzyli Bohdan Baranowski, Władysław Lewandowski
Księzka i Wiedza, 1987.
2. wyd.
Warszawa
s.
ill.
185
ISBN 83-05-11753-7
:
'
;
27 (438)
29 1 (438)
Pol.
Szafrański
,
-
10
675
Włodzimierz
Prahistoria religii na ziemiach polskich
Włodzimierz Szafrański,
Wrocław s Ossolineum, 1987.
486 s.
ISBN
29
85-04-02624-4
(458)
/
Pol. P.
291 (729)
Walendowska, Barbara
AfrochrześciJańskie religie Antyli /
Barbara Walendowska,
Poznań, 1978.
155 s.
(
s ili.
Seria etnografia
|
7).
291 (061.3)
Pol. P.
1 interreligijne sympozjum starotestamentowe zorganizowane przez
Instytut religioznawstwa
11-12
maja 1981 / red. seriis Jacek M.
126 s.
Majchrowski.
Kraków* 1983*
(Zeszyty naukowe uniw. jagiellońskiego
i 715.' Studia religiologica, ISSN
:
0157-2452
»
10).
22 (061.3)
292 KLAS SILLINÉN MITOLOGIA
292/297
951/939
32
Pol.
!
Seidler, Grzegorz Leopold
Myśl polityczna średniowieczna.
-
5446
Kraków
1961.
364 p. ill. (Grzegorz Leopold Seidler, Studia z historii doktryn.)
*
i}
Pol.
292
Markowska Wanda
Mity greckie.
ill.
-
2373
,
Warszawa
1953*
322
p.,
Pol.
Markowska,
-
10
932
Wanda
Mity Greków i Rzymian / Wanda Markowska.
Iskry, 1987.
5. wyd.
Warszawa
372 s.
ill.
ISBN 83-207-1010-3
:
:
292
292
Pol.
-
2919
Parandowski
Jan
Mitologia. Wierzenia i podania Greków
i Rzymian.
6 wyd. Warszawa 1953*
350
ili
p.
,
,
.
\
292
Pol,
Parandowski. Jan
Z antycznego świata,
szawa 1978.
155 p.
950.8 (38)
P5 wyd.
’
-
7601
WarWar
292
Pol.
Parandowski, Jan
Eros na Olimpie.
1978.
151
5
wyd.
P-
884 -52
-
7554
Warszawa
2 92
Popławski
Pol.
-
3097
Jan
Podania o starożytnych półbogach i bohaterach Greków i Rzymian.
2 wyd.
Warszawa
1910.
232 p., ill.
,
2 92
Sokołowski,
Pol. P.
Franciszek
Kult Dionysosa w Delfach.
Lwów 1936.
86 p.
(Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie.
Dział 1, 8:2.)
292
:
82/88
Zjndram-Kościałkowska,
Szkice literackie.
szawa 1908.
155 P*
Pol. P.
Wiła
2.
Prometeusz.
War-
Pol.
292 (05)
Osiński
,
-
10 122
Aloizy
Słownik mitologiczny
z przyłączeniem
Obrazo-pismu (iconologia) / Aloizy
Osiński. Warszawa, 1006-1812. 1-3.
:
Przedruk.
Warszawa,
1983*
292 (58)
i
92
Psellos
Pol. P.
Svoboda« K,
La démonologie de Michel Psellos,
Brno 1927.
60 p.
( Spisy filos. fak. Masarykovy univ, v
Brně, 22.)
SLAAVIEN JA
1
BALTTIEN MCJINAISUSKOMTO JA
293 GERMAANIEN,
MYTOLÓGIA
293 (-2/-3)
Pol. p.
Halban, Leon
Religia starogermanska i jej aktualne
znaczenie w Niemczech. Lublin 1949« 72 p.
(Rozprawy wydziału hist.-filol. TN KUL.
Sekcja ogólna, 6.)
(=81)
Slaavit
v
293 (=81)
Brückner Aleksander
Mitologja słowiańska.
152 p.
Pol.
-
,
Kraków 1918,
405
295 (=81)
Pol.
-
7810
Bruckner. Aleksander
Mitologia słowiańska i polska / Aleksander
Brückner $ wstęp i oprać. Stanisław Urbańill.
czyk.
Warszawa, 1980.
383 s.
:
293 (=B4)
295 (=81)
Pol.
Gediga, Bogusław
olädami religii Prasłowian.
1976.
285 P- ül.
,
-
6215
Wrocław
295 (=81)
Pol.
-
9052
Gieysztor, Alexander
Mitologia Słowian / Alexander Gieysztor.
Warszawa, 1982.
2?0 s. s ill.
295 (=81)
Ledić
Pol.
-
4957
Franjo
Mitologija Slavena.
Tragom kultova i vjerovanja starih Slavena.
1-2. Zagreh 1969«
,
293 (=81)
Pol.
Łowmiańaki,
Religia
VI-XII).
-
7666
Henryk
Słowian i jej upadek (w.
Warszawa 1979.
432 p.
293 (=81)
Pol.
Pełka, Leonard
U stóp słowiańskiego parnasu.
1960.
226
-
2947
Warszawa
p., ill.
řd
'
<Oo. ff
293 (=81)
Pilar, Ivo
0 dualizmu u vjeri
Pol.
-
3007
starih Slovjena i o
njegovu podrijetlu i značenju.
Zagreh 1931*
86 p.
(Preštampano iz Zbornika za narodni
život i običaje južnih Slavena, knj. 28.)
293 (=81)
Růžička
,
Pol.
3J89
Josef
Slovanská mythologie.
1924.
-
420
p.,
ill.
2 vyd.
Praha
295 (=81)
Pol.
-
Růžička> Josef
Slovanské bájesloví (mythologie).
Olomouc 1907»
528 p., ill.
598 (=81)
7552
295 (=81)
Pol. K.
1045
Jcsef
Růžička,
Život a zvyky slovanských
Josef Růžička.
ill.
420 s.
-
2. vyd.
národů
Praha,
:
39 (=81)
808.1 -8
/
[s. a.].
293 (=81)
Urbańczyk, Stanisław
Religia pogańskich Słowian.
89 P.
Pol. P.
Kraków 1947*
(Biblioteka studium słowiańskiego UniwersyteSeria B: 6.)
tu Jagiellońskiego.
Pol
T7'*
Vaňa.
Z.
Svět slovanských bohů a démonů
Váňa. Praha : Panorama, 1990.
„
il.
885 -34
39 (=81)
293 (-Sl)
“
-
11519
/Zdeněk
229 s
8ibi.12.145
Kulikowski
.
M.
A bibliography of
Mark Kulikowski.
lishers,
016
:
1989.
295 (-81)
Slavic mythology /
Slavica PubColumbus
;
135 p.
(-84)
Puolalaise
295 (=B4)
Pol. kot,
22
Brückner. Aleksander
Mltologja polska.
Warszawa 1924.
cze,
Studjum porównaw144 p.
598 (=B4)
293 (=B4)
Pol.
-
7810
Bruckner. Aleksander
Mitologia słowiańska i polska / Aleksander
Bruckner ; wstąp i oprać. Stanisław Urbańczyk,
Warszawa, 1980.
ill.
383 3«
*
293 (=81)
Pol. P.
295 (-84)
Kwiatkowski
«
Stefan
Powstanie i kształtowanie sią chrześcijańskiej mentalnośol religijnej w Polsce
do końca XIII w, / Stefan Kwiatkowski,
Warszawa, 1980.
237 s,
(Roczniki TNT » 79
5).
:
291 (438)
(=B5)
Tšekit
295 (=B5)
Kalandra. Záviš
České pohanství.
556
p.
Pol.
Praha
1947.
-
7697
Pol.
Stejskal
,
-
li
770
Martin
Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa / Martin
Stejskal ; slovenskou Sást zpracoval Albert
Marenčin.
465 s.
ISBN
;
Praha
:
il,
80-85192-08-X
808.5 -311
808.54 -511
398 (437)
2 93 (= ST)
/
Paseka, 1991.
(=B6)
Eteläslaavii
Pol.
Yukapovid
>
-
10
552
Tatomir
Srbi na Kosovu / Tatomir Yukanovid.
ill*
Yranje, 1936,
1-3
95O.9 (=961)
'•
949.71 Kosovo
39 (=661)
293 (=661)
(=88)
Baltit
295 (=88)
Kosman
,
Pol.
Marceli
Drogi zaniku pogaństwa u
Wrocław 1976.
287 P*
28
(=88)
-
Bałtów.
638O
293 (=882)
947.45
Pol.
-
408
Bruckner, Aleksander
Szkice historyczne i
Starożytna Litwa.
mitologiczne.
Warszawa 1904*
166 p.
295 (=88)
Pol.
-
7646
Bruckner, Aleksander
Starożytna Litwa.
Ludy i bogi.
Szkice historyczne i mitologiczne.
Oprać, i wstępem pöprzedz. Jan Jaskanis,
Olsztyn 1979.
258 p., ill.
950.9 (=88)
295
(=
Pol.
882)
-
9541
Brückner> Aleksander
Starożytna Litwa : ludy 1 "bogi ; szkice
historyczne i mitologiczne / Aleksander
Brückner } oprać, i wstąpem poprz. Jan
2, wyd.
Jaskanis.
Olsztyn* 1984»
245 s.
ISBN
:
portr,
85-7002-165-8
950.26 (=882)
293 (=882)
39 (=882)
r Jucewicz
Litwa
,
Pol.
-
2205
Ludwik]
pod względem starożytnych zabytków,
obyczajów i zwyczajów.
Przez Ludwika z Pokiewia. Wilno 1846.
381 p.
294
INTIAN ÜSKONNOT
Pol.
-
11
302
Bhagavad-gita
taką jaką jest / A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupäda. Vaduz
The Bhaktivedanta Book Trust, 1981.
1037
s.
il.
ISBN 0-89213-040-7
:
:
:
294
809.12 -8
809.12 -51 .05=84
891.2
294
Pol. P.
Gawroński, Andrzej
Studies about the Sanskrit Buddhist
Kraków 1919»
80 p.
(Prace komisji orjentalistyczne j PAU, 2.)
literature,
891.12
294
Pol. P.
Kunst t Arnold
Probleme der buddhistischen Logik in
der Darstellung des Tattvasangraha.
Kraków 1939*
145 P»
(Prace komisji orientalistycznej PAL,
33T“
1 (540)
294
Pol. P.
Schayer, Stanisław
Contributions to the problem of time
in Indian philosophy. Kraków 1938«
76
p.
(Prace komisji orientalistycznej PAU,
3lľT“
1
(540)
294
Pol. P.
Skurzak, Ludwik
Études sur
indien.
l’origine de l’ascétisme
Wrocław 1948»
55
P*
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 15»)
294
Pol. P.
Tokarz, Franciszek
ne.
Z filozofii indyjskiej.
Lublin 1974»
159 P«
Kwestie wybra-
(Rozprawy wydziału filozoficznego TN KUL,
240
1
(54)
Pol. P.
Tokarz
,
Franc iazek
Z filozofii indijakiej
kweatie
wybrane / Franciazek Tokarz,
Lublin,
:
1985. 2 (210 a.)
(Rozprawy wydziału filozoficznego TN
KUL » 36).
1 (54)
294-
294
:
1
Pol. P.
Sinnett, A. P.
Świat tajemny.
Wiedza transcendentalna na
Wschodzie. W opracowaniu i z przemową Z. SkoWarszawa [1912].
robohatej-Stankiewicz.
12J p.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 747«)
I
Pol.
Justyńskl.
-
li 405
Janusz
Myśl społeczna i polityczna renesansu indyjskiego ; od Rama Mohana Roya do Rabindranatha Tagora / Janusz Justyński.
War-
szawa ; PWN, 1985.
ISBN 85-01-05460-3
275 s.
294 (54) s 92 A/Z (54)
32
S
92
A/Z
(54)
;
11,
296
JUÜTALAISUUS
296
Pol, P.
Černý, Ladislav
The day of Yahweh and some relevant
prohlems. Praha 1948.
119 p,
(Práce z vědeckých ústavů, 53*)
2 96
Pol.
-
1786
Kramstück, Izaak
Prawda wieczna czyli Zasady religii mojžeszowéj. Warszawa 1872.
101 p.
296
Pol.
-
1103
Nauka o religii dla młodzieży Izraelitów.
Przez E. H. Edycja pomnożona.
Wilno 1829.
104 P«
Pol.
-
11578
Nussbaum. Hilary
Przewodnik judaistyczny t obejmujący kurs
literatury i religii / Hilary Nussbaum.
¥yd. 2.
Warszawa : WAiP, 1989*
525 s.
Reprint z
oryginału.
830-088 -1/-9
296
296
930.9 (=924)
Pol.
-
3417
Safrus. Książka zbiorowa poświęcona sprawom
żydostwa. Pod red. Jana Kirszrota.
Warszawa
1905.
555 p., Ul.
{
2 96
933
Pol.
P.
Tyloch, Witold
Aspekty społeczne gminy z Qumran w świetle
rękopisów znad Morza Martwego i tekstów autorów starożytnych. Warszawa 1968.
149 P*
(Dissertationes univ. Varsoviens is 29.)
,
\
Pol.
Grynberg.
-
11 555
Henryk
Prawda nieartystyczna / Henryk Grynberg.
West Berlin : Archipelag, 1984*
144 s.
(Biblioteka Archipelagu,; 1.)
296
296 s
884
28
296
930.9 (=924)
:
Pol.
-
11 555
Grynberg. Henryk
Prawda nieartystyczna / Henryk Grynberg.
West Berlin s Archipelag, 1984.
144 s.
(Biblioteka Archipelagu,; 1.)
296
296
j
28
884
296
930.9 (=924)
!
296
281
:
(0:8)
Coubé Stefan
Žydowskie dusze.
Pol.
-
575
,
łożył Janusz Tarczyc.
Z piętnastego wydania przeWarszawa 1911.
435 P*
840 -31 .03=84
Pol.
-
11 745
Dzieci jednego Boga ; praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago 1989 / opr. i red.
Waldemar Chrostowski.
Warszawa : Akademia
Teologii Katolickiej, 1991*
418 s. ; il.
(Kościół a żydzi i judaizm)
25
296
:
282
Pol.
-
11
66?
Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i
nauczaniu Jana Pawła II : 1965-1989 / zebrali i opr. Waldemar Chrostowski, Ryszard
Warszawa
Rubinkiewicz.
Akademia Teologii
Katolickiej, 1990.
254 s. (Kościół a
żydzi i judaizm ; 5«)
;
J
262.1
282
:
:
296
92
Jan Paweł
II
(458)
296
:
547 (458)
Akerberg,
:
555
Pol.
-
17
Armand
Talmud, bolszewizm i projekt polskiego
Warszawa 1952.
126 p.
prawa małżeńskiego.
■
Pol.
Grynberg.
-
ll
555
Henryk
Prawda nieartystyczna / Henryk Grynberg.
West Berlin : Archipelag, 1984.
144 s.
(Biblioteka Archipelagu,; 1.)
296
296
:
20
884 s 296
950.9 (=924)
'
(=o/=9)
Eri kansoilla
296 (458)
950.9 (=924)
Pol.
-
5452
M. P.
ich dzieje ze względu na stan obecny Polski mieszkańców wyznania mo jżeszowego.
Warszawa 1865.
555 P*
Sawicki
,
Żydzi,
297 ISLAM
297
Pol. p.
Hauziński. Jerzy
Muzułmańska seka asasynów w europejskim piśmiennictwie wieków średnich.
Poznań 1970.
184 P«
(Seria historia, 74»)
297
Hirschberg.
Pol. P.
J. W.
Jüdische und christliche Lehren im
vor- und frühislamischen Arabien.
Kráká® 1939.
173 p.
(Prace komisji orientalistyczne j PAU,
3277“
Pol.
-
11
26?
Miśkiewicz, Ali
Tatarzy polscy 1918-1939
życie społecznokulturalne i religijne / Ali Miśkiewicz.
Warszawa
206 s.
il.
PWN, 1990*
ISBN 85-01-09219
'•
:
950.9 (=945)
297 (458)
;
:
945-8
(53)
Reychman
,
:
Po1
297
*
5250
Jan
Mahomet i świat muzułmański.
2 wyd.
Warszawa 1960.
ill.
p.,
(Świato310
wid, 4*)
11
297
297
J
92
Muhammed
(53)
Pol.
-
Reyohman, Jan
Mahomet i świat muzułmański.
2 wyd.
szawa 1960.
ill.
p.,
(Światowid,
510
1\
325O
War-
4*)
297 (497.1)(082.i)
Pol. P.
Anali Gaai Husrev-begove biblioteke.
1Sarajevo, 1972issk 0350-1410
809 (497.l)(082.l)
89 (497.1)(082.1)
297.18
Koraanin
käännôkset
297.18 =B4
Pol.
-
1644
Przekład polski Jana Murzy Tarak Bu1-2. Warszawa 1858.
czackiego.
Koran.
299
muut uskonnot
Pol. P.
Gajda.
Janina
Dwa studia z filozofii starożytnej / Janina Gajda, Andrzej Orzechowski.
Wrocław
»
Wyd-wo Uniw. Wr., 1909.
s.
il.
99
(Acta Universitatis Vratislaviensis
0239-6661
;
1066.
ISSN 0524-4528
1
299
80
j
ISSN
Prace filozoficzne,
59).
,
:
299
915-1
Jagniątkowski, Władysław
Warszawa [
Kartki z podróży.
Pol. P.
1909]•
(Biblioteka dzieł wyborowych, 572.)
156
p.
299
Pol. P.
Popko, Maciej
Kultobjekte in der hethitischen Reli(nach keilschriftlichen Quellén).
Warszawa 1978*
148 p.
(Dissertationes univ« Varsoviensis l6l.)
gion
,
809.198.7
Pol. P.
299
Po sern-Ziellńska. Mirosława
Peyotyzm
religia indián Ameryki Północnej / Mirosława Posern-Zielińska.
Wrocław,
260 s. : ill.
1972.
(Biblioteka etnografii polskiej } 25).
-
Pol. F.
299
Zawadzki,
Stefan
Podstawy gospodarcze nowoasyryj skiej
świątyni / Stefan Zawadzki.
Poznań,
1981.
132 s.
(Seria historia ; 94).
930.26 (552)
299.52
Pol. P.
Tubielewic z Jolanta
Superstitions magio and mantic
practices in the Heian period.
Warszawa 1980.
231 p.
(Diasertationes univ. V a rsoviensis,
,
,
1487)
598 (=956)

Podobne dokumenty