BT…BUT - apexpowertools.eu

Transkrypt

BT…BUT - apexpowertools.eu
Parts List / Ersatzteilliste
P1914E/OE
2009-03
…BT…BUT
BTS series
Motor
Silnik
Moteur
Motore
Motor
For additional product information visit our website at http://www.apexpowertools.eu
…BT…BUT
Bezpečnost
Před uvedením do provozu zaškolte personál do používání a poučte ho.
Vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy ohledně instalace, provozu a údržby.
Motor smí být použit pouze v namontovaném stavu s DGD-Inteligentní-vřeteno nebo s vestavným
šroubovákem modulárního šroubovacího systému DGD. K tomu viz
• Návod k montáži šroubovacího modulu TS/TUS
• Návod k montáži DGD-Inteligentní-vřeteno
Oprava a montáž
POZNÁMKA Na elektromotoru nesmějí být prováděny žádné práce. V případě opravy zašlete kompletní motor
společnosti Apex Tool Group! V případě vlastní opravy hrozí nebezpečí, že naměřené údaje budou
převzaty chybně a bude třeba provést rozsáhlejší opravu. V případě nedodržení je výrobce
oprávněn prohlásit veškeré záruční závazky za neplatné.
Bezpieczeństwo
Przed uruchomieniem przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie obsługi.
Należy zawsze stosować się do lokalnych przepisów bezpieczeństwa odnośnie instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Silnik wolno stosować wyłącznie po zamontowaniu z DGD-Inteligentne-Wrzeciono lub w połączeniu
z wkrętarką montażową modułowego systemu wkręcania DGD. Patrz na ten temat
• Instrukcja montażu modułu wkręcającego TS/TUS
• Instrukcja montażu DGD-Inteligentne-Wrzeciono
Naprawa i montaż
WSKAZÓWKA
Nie wolno wykonywać żadnych prac przy silniku elektrycznym. W razie konieczności naprawy
należy przesłać kompletny silnik do Apex Tool Group! W przypadku wykonywania napraw we
własnym zakresie istnieje ryzyko błędnego odczytu danych pomiarowych, skutkiem czego jest
zwiększenie nakładu prac przeglądowych. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń, producent ma
prawo do unieważnienia wszelkich zobowiązań z tytułu gwarancji.
Biztonság
Az üzembe helyezés előtt a felhasználó személyzetet ki kell oktatni és be kell tanítani.
A szerelésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó helyi biztonsági előírásokat mindig
be kell tartani.
A motort csak beépített állapotban egy DGD-intelligens orsóval vagy a DGD-moduláris csavarozórendszer beépített csavarozó hajtóművével együtt szabad alkalmazni. Ehhez lásd még:
• TS/TUS csavarozómodul szerelési útmutató
• DGD-intelligens-orsó szerelési útmutató
Javítás és szerelés
TUDNIVALÓ
2
A villanymotoron tilos munkát végezni. Javítás esetén a komplett motort el kell küldeni a
Apex Tool Group cégnek! Saját kezű javításkor fennáll a veszélye annak, hogy hibás mérési adat
átvétel történik és nagyobb karbantartási ráfordítás válik szükségessé. Ennek be nem tartása
esetén a gyártó jogosult az összes jótállási kötelezettség semmissé nyilvánítására.
P1914E/OE 2009-03
14oeb.fm, 13.10.2011
…BT…BUT
Sicherheit
Vor Inbetriebnahme, Personal in der Anwendung schulen und unterweisen.
Die örtlichen Sicherheitsvorschriften bezüglich Installation, Betrieb und Wartung sind stets zu befolgen.
Der Motor darf nur im eingebauten Zustand mit der DGD-Intelligente-Spindel oder mit einem Einbauschrauber des DGD-Modular-Schraubsystems eingesetzt werden. Siehe hierzu
• Montageanleitung Schraubmodul TS/TUS
• Montageanleitung DGD-Intelligente-Spindel
Reparatur und Montage
HINWEIS Am Elektromotor dürfen keine Arbeiten durchgeführt werden. Im Reparaturfall den kompletten Motor
an Apex Tool Group senden! Bei Selbstreparatur besteht die Gefahr, daß Messdaten fehlerhaft
übernommen werden und ein größerer Wartungsaufwand notwendig ist. Bei Nichtbeachtung ist der
Hersteller berechtigt, sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen für nichtig zu erklären.
Bezpečnost'
Pred uvedením do prevádzky vyškoľte a poučte obsluhujúci personál.
Dodržujte miestne bezpečnostné predpisy týkajúce sa inštalácie, prevádzky a údržby.
Motor možno používat' s jednotkou DGD-Inteligentné vreteno alebo montážnym skrutkovačom
DGD-Modulárneho skrutkovacieho systému len v namontovanom stave. Na tento účel pozrite
• Montážny návod pre skrutkovací modul TS/TUS
• Montážny návod DGD-Inteligentné vreteno
Oprava a montáž
INDICACIÓN
Na elektromotore sa nesmú vykonávat' žiadne práce. V prípade opravy pošlite kompletný motor do
servisu Apex Tool Group! Pri svojpomocnej oprave hrozí chybné snímanie meraných hodnôt a je
potrebná nákladnejšia údržba. Pri nedodržaní tohto upozornenia je výrobca oprávnený zrušit' platnost' záruky.
Code
Order no.
Code
Order no.
1BT
935560
1BUT
936321
2BT
935561
2BUT
936322
3/4BT
935562
3/4BUT
936323
14oeb.fm, 27.07.2012
P1914E/OE 2009-03
3
…BT…BUT
1BT
1BUT
Index
1)
2)
3)
Benennung
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
1
935560
1
Motor 1BT
Motor 1BT
Motor 1BT
Silnik 1BT
Motor 1BT
2
935563
1
Motor
Motor
Motor
Silnik
Motor
Przekładnia
przestawna
Fordító hajtómű
3
935797
1
Umlenkgetriebe
Vratná pře odo ka
Re erzačná pre odo ka
20
921651
1
Scheibe,Ausgleich-
Podložka,
yro ná ací
Vyro ná acia
podložka
Podkładka
kompensacyjna
Kiegyenlítő alátét
18,0 X 20,7 X 0,2
21
935793
1
Zahnriemen
Ozubený řemen
Ozubený remeň
Pas zębaty
Bordásszíj
L=201MM
Ozubený kotúč
kompl.
Tarcza zębata kpl.
Bordásgörgő kpl.
22
927170
1
Zahnscheibe kpl.
Ozubená podložka
kompletní
23
921677
1
Rillenkugellager
Radiální kuličko é
ložisko
Radiálne guľôčko é Łożysko kulkowe
ložisko
zwykłe
Krążek laminowany
Mélyhornyú
golyóscsapágy
12,X 21,X 6,
24
910178
1
Laminumscheibe
Lamino á podložka
Lamino aná
podložka
25
927878
1
Sicherungsring
Pojistný kroužek
Poistný krúžok
Pierścień
zabezpieczający
Biztosítógyűrű
27
927175
1
Gehäuse kpl.
Pouzdro kompletní
Skrinka kompl.
Obudowa kpl.
Ház kpl.
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
M 6X 30
M 5X 30
látét
13,X 15,8 X 0,25
21,X1, IR
28
902971
1
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
29
901267
2
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
30
927169
1
Zahnscheibe kpl.
Ozubená podložka
kompletní
Ozubený kotúč
kompl.
Tarcza zębata kpl.
Bordásgörgő kpl.
31
901965
4
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
M 4X 18
32
927383
4
Sicherungsscheibe
Pojistná podložka
Poistná podložka
Podkładka
ustalająca
Biztosító alátét
4
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
4
P1914E/OE 2009-03
14oeg_oe.fm, 13.10.2011
…BT…BUT
2BT
2BUT
Index
1
)
2
3
)
Benennung
Název
Názov
Oznaczenie
)
Megnevezés
1
935561
1
Motor 2BT
Motor 2BT
Motor 2BT
Silnik 2BT
Motor 2BT
2
935564
1
Motor
Motor
Motor
Silnik
Motor
Przekładnia
przestawna
Fordító hajtómű
3
935798
1
Umlenkgetriebe
Vratná pře odo ka
Re erzačná pre odo ka
16
927383
4
Sicherungsscheibe
Pojistná podložka
Poistná podložka
Podkładka
ustalająca
Biztosító alátét
4
17
923053
1
Scheibe,Ausgleich-
Podložka,
yro ná ací
Vyro ná acia
podložka
Podkładka
kompensacyjna
Kiegyenlítő alátét
21,X 27,X 0,4
18
904462
1
Stützscheibe
Opěrný kotouč
Oporná podložka
Tarcza podpierająca Támasztó alátét
20
926843
1
Gehäuse kpl.
Pouzdro kompletní
Skrinka kompl.
Obudowa kpl.
Ház kpl.
21
901765
1
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
M 5X 35
22
913962
2
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
M 4X 35
23
923053
1
Scheibe,Ausgleich-
Podložka,
yro ná ací
Vyro ná acia
podložka
Podkładka
kompensacyjna
Kiegyenlítő alátét
21,X 27,X 0,4
24
926845
1
Zentrierhülse
Středicí pouzdro
Strediace puzdro
Tuleja osiująca
Központosító hü ely
25
925068
1
Dichtring,Wellen-
Těsnicí kroužek,
radiální
Hriadeľo ý tesniaci
krúžok
Pierścień
uszczelniający wał
Tengelytömítőgyűrű 15,X 24,X 7,
26
900005
4
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
27
926841
1
Zahnscheibe kpl.
Ozubená podložka
kompletní
Ozubený kotúč
kompl.
Tarcza zębata kpl.
Bordásgörgő kpl.
28
929764
1
Rillenkugellager
Radiální kuličko é
ložisko
Radiálne guľôčko é Łożysko kulkowe
ložisko
zwykłe
14oeg_oe.fm, 13.10.2011
P1914E/OE 2009-03
Mélyhornyú
golyóscsapágy
22,X 32,X 2,
M 4X 12
15,X 24,X 5,
5
…BT…BUT
Index
1)
2)
3)
Benennung
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
29
921986
1
Stützscheibe
Opěrný kotouč
Oporná podložka
Tarcza podpierająca Támasztó alátét
15,X 21,X 1,5
31
935794
1
Zahnriemen
Ozubený řemen
Ozubený remeň
Pas zębaty
Bordásszíj
110X87X30
32
926853
1
Zahnscheibe kpl.
Ozubená podložka
kompletní
Ozubený kotúč
kompl.
Tarcza zębata kpl.
Bordásgörgő kpl.
110X87X3
33
917196
4
Zylinderschraube
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
M 4X 20
Šroub s álco ou
hla ou
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
3/4BT
3/4BUT
Index
1)
2)
3)
Benennung
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
1
935562
1
Motor 3/4BT
Motor 3/4BT
Motor 3/4BT
Silnik 3/4BT
Motor 3/4BT
2
935565
1
Motor
Motor
Motor
Silnik
Motor
Przekładnia
przestawna
Fordító hajtómű
3
935799
1
Umlenkgetriebe
Vratná pře odo ka
Re erzačná pre odo ka
20
926462
1
Gehäuse kpl.
Pouzdro kompletní
Skrinka kompl.
Obudowa kpl.
Ház kpl.
21
902058
4
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
22
926476
1
Ring
Kroužek
Krúžok
Pierścień
Gyűrű
6
P1914E/OE 2009-03
M 5X 30
14oeg_oe.fm, 13.10.2011
…BT…BUT
Index
1)
2)
3)
Benennung
Název
Názov
Oznaczenie
Megnevezés
23
924075
1
Ausgleichscheibe
Vyo ná ací
podložka
Vyro ná acia
podložka
Podkładka
kompensacyjna
Kiegyenlítő alátét
24
926467
1
Zahnscheibe kpl.
Ozubená podložka
kompletní
Ozubený kotúč
kompl.
Tarcza zębata kpl.
Bordásgörgő kpl.
25
929765
1
Rillenkugellager
Radiální kuličko é
ložisko
Radiálne guľôčko é Łożysko kulkowe
ložisko
zwykłe
21,X 27,X 0,4
17, X 30, X 7,
Mélyhornyú
golyóscsapágy
26
916805
1
Stützscheibe
Opěrný kotouč
Oporná podložka
Tarcza podpierająca Támasztó alátét
17,X 24,X 1,5
27
901425
1
Sicherungsring
Pojistný kroužek
Poistný krúžok
Pierścień
zabezpieczający
Biztosítógyűrű
17,X1, AR
29
935795
1
Zahnriemen
Ozubený řemen
Ozubený remeň
Pas zębaty
Bordásszíj
30
926471
1
Zahnscheibe kpl.
Ozubená podložka
kompletní
Ozubený kotúč
kompl.
Tarcza zębata kpl.
Bordásgörgő kpl.
31
900007
4
Zylinderschraube
Šroub s álco ou
hla ou
Skrutka s alco ou
hla ou
Śruba z łbem
walcowym
Hengerfejű csa ar
M 6X 12
32
910521
4
Sicherungsscheibe
Pojistná podložka
Poistná podložka
Podkładka
ustalająca
Biztosító alátét
6,4
Oporná podložka
Tarcza podpierająca Támasztó alátét
33
924073
1 Stützscheibe
Opěrný kotouč
1) Best.-Nr. · Objed. č. · Obj. číslo · Nr katalogowy · Rend. sz.
2) Anzahl · Počet · Počet · Ilość · Darab
3) Abmessung · Rozměr · Rozmer · Wymiary · Méret
26,X 37,X 2,
Fettsorten • Druhy tuku • Druhy maziva • Rodzaje smarów • Zsírfajták
nach DIN 51502/ ISO 3498
podle DIN 51502/ ISO 3498
podľa DIN 515 2/ ISO 3498
wg DIN 515 2/ ISO 3498
DIN 515 2/ ISO 3498 szerint
Schmierstelle
Mazací místopoint
Mazacie miesta
Punkt smarowania
Kenési pont
Best.-Nr.
Objed. č.
Obj. číslo
Nr
katalogowy
Rend. sz.
Normbezeichnung
Normalizované
označení
Označenie normy
Oznaczenie normy
Szabványjelölés
[kg]
912554
933027
14oeg_oe.fm, 13.10.2011
15
1
DIN
ISO
G-POH
Aralub Energrease
FD 00
HTO
KP1K
P1914E/OE 2009-03
GA 0 EP
Expa 0
Spezial
Getriebe
H
Mobilpex
44
Microlube
GL 261
7
Sales & Service Centers
Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the
appropriate facility to handle your service requirements.
Dallas, TX
Apex Tool Group
Sales & Service Center
1470 Post & Paddock
Grand Prairie, TX 75050
USA
Phone: +1-972-641-9563
Fax:
+1-972-641-9674
Detroit, MI
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2630 Superior Court
Auburn Hills, MI 48326
USA
Phone: +1-248-391-3700
Fax: +1-248-391-7824
Houston, TX
Apex Tool Group
Sales & Service Center
6550 West Sam Houston
Parkway North, Suite 200
Houston, TX 77041
USA
Phone: +1-713-849-2364
Fax:
+1-713-849-2047
Lexington, SC
Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA
Phone: +1-800-845-5629
Phone: +1-803-359-1200
Fax:
+1-803-358-7681
Los Angeles, CA
Apex Tool Group
Sales & Service Center
15503 Blackburn Avenue
Norwalk, CA 90650
USA
Phone: +1-562-926-0810
Fax:
+1-562-802-1718
Seattle, WA
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2865 152nd Avenue N.E.
Redmond, WA 98052
USA
Phone: +1-425-497-0476
Fax:
+1-425-497-0496
York, PA
Apex Tool Group
Sales & Service Center
3990 East Market Street
York, PA 17402
USA
Phone: +1-717-755-2933
Fax:
+1-717-757-5063
Canada
Apex Tool Group
Sales & Service Center
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ont. L5R 1B8
Canada
Phone: +1-905-501-4785
Fax:
+1-905-501-4786
Germany
Apex Tool Group
GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49-73 63-81-0
Fax:
+49-73 63/ 81-222
England
Apex Tool Group, LLC
Pit Hill
Piccadilly
Tamworth
Staffordshire
B78 2ER
U.K.
Phone: +44-191 4197700
Fax:
+44-182 7874128
France
Apex Tool Group SAS
Zone Industrielle
BP 28
25 Avenue Maurice Chevalier
77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex
France
Phone: +33-1-64432200
Fax:
+33-1-64401717
China
Apex Power Tools Trading (Shanghai) Co., Ltd
A company of
Apex Tool Group, LLC
A8, No.38, Dongsheng
Road, Shanghai,
China 201201
Phone: +86-21-60880320
Fax:
+86-21-60880298
Mexico
Cooper Tools
de México S.A. de C.V.
a company of
Apex Tool Group, LLC
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Phone: +52 (442) 211-3800
Fax:
+52 (442) 103-0443
Brazil
Cooper Tools Industrial Ltda.
a company of
Apex Tool Group, LLC
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial - Iporanga
18087-170 Sorocaba, SP Brazil
Phone: +55-15-3238-3929
Fax:
+55-15-3228-3260
Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Phone: +49-7363-81-0
Fax: +49-7363-81-222
www.apexpowertools.eu

Podobne dokumenty