zf1v1 pl

Komentarze

Transkrypt

zf1v1 pl
®
Dok um e ntacja
te ch nicz na
PL
Z F1 v.1
SERIA Z
Z F1
500140
Œ
Ce ntral
a Ste rująca Do Bram Je dno, Dw us k rz ydłow ych
1. K os tk i podłącz e niow e
2. Be z pie cz nik s ie ciow y 5A
3. Be z pie cz nik ak ce s oriów i e l
e k tronik płyty 3.15A
4. Prz ycis k z apam iętyw ania k odu radiow e go "PRO G."
5. Re gul
ator opóźnie nia s il
nik a M 2 prz y z am yk aniu: TR2M
6. Re gul
ator cz as u pracy: T.L.
7. Re gul
ator cz as u autom atycz ne go z am yk ania: T.C.A.
8. Prz e łącz nik i w yboru funk cji;m odułDIP-2
9 . Gniaz do k arty radiow e jAF
10. Dioda s ygnal
iz acyjna LED
CH AR AK TE RYSTY K A O GÓLNA
O pis
Płyta s te rująca Z F1 prz e z nacz ona je s tdo s te row ania
s iłow nik am i z s il
nik ie m je dnofaz ow ym 230Va.c./50÷60H z
o m ocy do 300W z s e rii: K RO NO , ATI, FERNI, FAST
do bram je dno l
ub dw us k rz ydłow ych . Płyta s te rująca je s t
z as il
ania napięcie m 230Va.c./50÷60 H z podanym na
z acis k i "L1-L2" i je s tz abe z pie cz ona be z pie cz nik ie m
s ie ciow ym 5 A. Na z acis k ach "10-11" je s tpodaw ane
napięcie 24Va.c. do z as il
ania ak ce s oriów , k tórych łącz ny
pobór m ocy nie m oże prz e k racz ać 20W .
Ste row ania
- K rok po k rok u (otw órz -s top-z am k nij) prz ycis k ie m "2-7" oraz
pil
ote m .
- Re w e rs yjne (otw órz -z am k nij) prz ycis k ie m "2-7" oraz pil
ote m .
- TO TM AN (ope rator obe cny), bram ę m oże m y otw orz yć l
ub
z am k nąć tyl
k o k ie dy je s tw ciśnięty prz ycis k podłącz ony do
z acis k ów "2-7". Funk cja ta ak tyw ow ana je s tk ie dy re gul
ator
T.L. (cz as pracy) je s tus taw iony na m inim um .
Be z pie cz e ńs tw o
Urz ądz e nia be z pie cz e ńs tw a m ogą z os tać podłącz one
i nas taw ione na:
- Ponow ne otw arcie w faz ie z am yk ania (2-C1). W yk rycie
prz e z fotok om órk i prz e s z k ody podcz as faz y z am yk ania
bram y, pow oduje odw róce nie k ie runk u ruch u i całk ow ite
otw arcie bram y.
- Prz ycis k "STO P" (2-1). Z atrz ym uje bram ę, anul
uje cyk l
autom atycz ne go z am yk ania. Aby ponow nie uruch om ić
bram ę nal
e ży pos łużyć s ię pil
ote m l
ub prz ycis k ie m "2-7".
Funk cje
Re gul
acje
- T.C.A. Re gul
acja cz as u autom atycz ne go z am yk ania
(od 0 do 120 s e k und).
- TR2M . Re gul
acja opóźnie nia drugie go s k rz ydła M 2
(z acis k i "XYW ") w z gl
ęde m pie rw s z e go M 1 (z acis k i "UVW ")
w faz ie z am yk ania bram y (od 1 do 10 s e k und).
- T.L. Re gul
acja cz as u pracy (od 15 do 120 s e k und).
Ak ce s oria
- S4339 . O budow a z ABS o w ym . 19 7x270x110
z w budow anym trans form atore m do ce ntral
i.
Stopie ń och rony IP54.
- S4340. O budow a z ABS o w ym . 240x320x145
z w budow anym trans form atore m
o w ym . 240x320x145 do ce ntral
i.
Stopie ń och rony IP54.
- Autom atycz ne z am yk anie (T.C.A.). Cz as autom atycz ne go
z am yk ania ak tyw uje s ię autom atycz nie z k ońce m cyk l
u
otw ie rania. Cz as autom atycz ne go z am yk ania je s tje dnak
podporz ądk ow any dz iałaniu e w e ntual
ne go os prz ętu
be z pie cz ńs tw a podłącz one go do z acis k ów "2-C1" i je s t
anul
ow ny prz e z im pul
s "STO P" (z acis k i "2-1") l
ub
w raz ie brak u e ne rgi e l
e k trycz ne j.
- El
e k troz am e k . 12V/15W z acis k i "ES-ES", np. LO CK 81
UW AGA: W yłącz yć napięcie s ie ciow e prz e d pracam i
l
ub LO CK 82.
w e w nątrz aparatury.
- Sygnal
iz acia "BRAM A O TW ARTA". 24V/3W z acis k i "10-5",
s ygnal
iz uje , że ce ntral
a nie w yk onała pe łne go cyk l
u
UW AGA: W ce l
u ułatw ie nia ins tal
acji oraz s pe łnie nia
z am yk ania.
w ym aganych norm , z al
e cam y k orz ys tanie z oryginal
nych
ak ce s oriów z abe z pie cz e jących i s te rujących firm y CAM E.
!
h ttp://w w w .cam e .pl
1 /6
Z F1
PO D ŁĄ CZ E NIA E LE K TRYCZ NE
L1
L2
W e jście z as il
ania płyty s te rujące j230Va.c.
U
W
V
M 1 W yjście z as il
ające s il
nik 1, k tóry je s tna s k rz ydl
e z am yk ającym s ię jak o pie rw s z e (prz e w odz ące )
X
W
Y
M 2 W yjście z as il
ające s il
nik 2, k tóry je s tna s k rz ydl
e z am yk ającym s ię jak o drugie (doch odz ące )
W
E
10
5
10
11
10
2
Podłącz e nie l
am py os trz e gaw cz e jna 230Va.c./25W np. K iaroN
Podłącz e nie l
am pk i s ygnal
iz acyjne jna 24Va.c./3W "BRAM A O TW ARTA"
W yjście 24Va.c./20W do z as il
ania ak ce s oriów
W yjście z as il
ające fotok om órk i z s e rii DIR
2
Podłącz e nie prz ycis k u "STO P": z e s tyk N.C.
1
Je że l
i w e jście je s tnie używ ane nal
e ży je z m os tk ow ać
2
7
2
C1
ES
ES
Podłącz e nie radia z e w nętrz ne go oraz prz ycis k u (patrz DIP 2): z e s tyk N.O .
Podłącz e nie urz ądz e ń be z pie cz e ńs tw a (FO TO 1) np. fotok om órk i z s e rii DIR
"Ponow ne otw arcie w faz ie z am yk ania": z e s tyk N.C.
Je że l
i w e jście je s tnie używ ane nal
e ży je z m os tk ow ać
Podłącz e nie z am k a e l
e k trom agne tycz ne go 12V/15W np. z s e rii LO CK
Podłącz e nie ante ny Top-A433
!
h ttp://w w w .cam e .pl
2 /6
UW AGA: Prz e d w yk onanie m podłącz e ń upe w nijs ię,
że z as il
anie płyty s te rujące jje s todłącz one .
Z F1
PRZ YK ŁADOW Y SCH EM AT ISTALACJI ELEK TRYCZ NEJ
230VA.C.
PE L N
K IARO N
PRZ YCISK
O TW ÓRZ /Z AM K NIJ
DIR TX
TX 2
M1
W
U
V
W
DIR RX
10 2 TX C. N.C.
M2
U
V
USTAW IANIE FUNK CJI
Prz e łącz nik w yboru funk cji DIP-2
1 O N W łącz one autom atycz ne z am yk anie .
1 O FF W yłącz one .
2 O N W łącz one s te row anie otw órz -s top-z am k nijprz ycis k ie m podłącz onym
do w e jścia "2-7" i pil
ote m (z am ontow ana k arta AF).
2 O FF W łącz one s te row anie otw órz -z am k nijprz ycis k ie m podłącz onym
do w e jścia "2-7" i pil
ote m (z am ontow ana k arta AF).
!
U W AGA: Nie uruch am iać autom atycz ne go z am yk ania be z urz ądz e ń
be z pie cz e ńs tw a podłącz onych do w e jścia "2-C1".
REGULACJA SIŁY
Aby z m ie nić m om e ntobrotow y nal
e ży prz e łożyć pok az any na rys unk u k one k tor
w je dno z cz te re ch położe ń: 1-m inim um , 4 -m ak s im um .
K O NEK TO R
!
REGULACJI SIŁY
UW AGA: Prz e d w yk onanie m re gul
acji upe w nijs ię,
że z as il
anie płyty s te rujące jje s todłącz one .
h ttp://w w w .cam e .pl
3 /6
Z F1
REGULACJE CZ ASÓW
Re gul
ator T.L. - Re gul
acja cz as u pracy od 15 do 120 s e k und.
K ie dy re gul
ator T.L. je s tus taw iony na m inim um , m am y
w łącz oną funk cję "TO TM AN" (cz łow ie k obe cny), k tóra
w yłącz a s te row anie z pil
ota ( z am ontow ana k arta AF).
Re gul
ator T.R.2M . - Re gul
acja cz as u opóźnie nia M 2 od 1 do 10 s e k und.
Re gul
ator T.C.A. - Re gul
acja cz as u autom atycz ne go z am yk ania
od 0 do 120 s e k und.
K IERUNK I REGULACJA JEDNO STEK I CZ ASU
Re gul
acja T.R.2M .
Us taw ić cz as opóźnie nia s il
nik a M 2 tak , aby s k rz ydła bram y s ch odz iły s ię w k ońcow e jfaz ie cyk l
u z am yk ania w praw idłow e j
k ol
e jności;tz n. s k rz ydło bram y z s il
nik ie m M 1 (prz e w odz ące ) z am yk ało s ię pie rw s z e , z s il
nik ie m M 2 (doch odz ące )
k ończ yło cyk lz am yk ania jak o drugie .
Re gul
acja T.L.
Cz as pracy nal
e ży us taw iać prz y pom ocy w ol
tom ie rz a podłącz one go do z acis k ów "W -E" 230Va.c. l
ub l
am py os trz e gaw cz e j.
Prz y re gul
acji cz as u pracy T.L. nal
e ży w yk onać nas tępujące cz ynności:
1. O tw orz yć bram ę.
2. Roz pocz ąć cyk lz am yk ania.
3. Po całk ow itym z am k nięcu bram y s praw dz ić, cz y na z acis k ach "W -E" w ys tępuje różnica pote ncjałów l
ub cz y św ie ci s ię
l
am pa os trz e gaw cz a prz e z 3-4 s e k undy. Je że l
i je s tinacz e j, to nal
e ży s k orygow ać odpow ie dnio cz as pracy T.L. i w rócić
do pk t.1
T.L.=Tc+ To+ 3"
T.R.2M .=To
Gdz ie :
Tc - Cz as potrz e bny na z am k nięcie s k rz ydła
To - Cz as potrz e bny na opóźnie nie s k rz ydła (M 2)
doch odz ące go prz y z am yk aniau
O DBÓJ
NA Z AM K NIĘ CIE
TC
TC
O DBÓJ NA O TW ARCIE
SK RZ YDŁA (M 1)
PRZ EW O DZ Ą CEGO
O DBÓJ NA O TW ARCIE
SK RZ YDŁA (M 2)
DO CH O DZ Ą CEGO
TO
PO Z YCJA SK RZ YDŁA (M 1)
PRZ EW O DZ Ą CEGO ,PRZ Y
K TÓREJ SK RZ YDŁO (M 2)
DO CH O DZ Ą CE RO Z PO CZ YNA
CYK L Z AM YK ANIA
h ttp://w w w .cam e .pl
4 /6
Z F1
K O DOW ANIE DEK O DERA RADIOW EGO
Sys te m y radiow e
ot
totl
iw ość Ante na
K arta AF zPil
K od Cz ęs pracy
s e rii
AF43S
TO P
Stały
AF43SP SPACE Z m ie nny 433.9 2M H z Top-A433
AF43SR ATO M O Z m ie nny
M ontaż k arty cz ęs totl
iw ości AF
W łóż k artę cz ęs totl
iw ości z godnie z rys unk ie m 1 do gniaz da
oz nacz one go AF na pane l
u s te rującym .
rys .1
AF
!
UW AGA: Prz e d w łoże nie m k arty cz ęs totl
iw ości AF upe w nijs ię,
że z as il
anie płyty s te rujące jje s todłącz one .
K odow anie pil
otów z s e rii TO P
W PISYW ANIE
K O DU PILO TA DO PAM IĘ CI DEK O DERA RADIO W EGO :
K O PIO W ANIE
K O DU Z PILO TA (M ASTER) DZ IAŁAJĄ CEGO
W SYSTEM IE DO NO W EGO PILO TA:
1. W cis nąć i trz ym ać prz ycis k "PRO G" na pane l
u s te rującym ; 1. W cis nąć i trz ym ać je dnocz e śnie dw a prz ycis k i now e go
dioda LED z acz nie m igać (rys .2).
pil
ota, aż św iate łk o na nim z acz nie s z ybcie jm igać (rys .4).
2. W cis nąć na pil
ocie prz ycis k , k tóry będz ie s te row ałbram ą, 2. Nacis nąć prz ycis k k odow any w now ym pil
ocie na 1
aż do m om e ntu z apal
e nia s ię diody LED na pane l
u
s e k undę. Św iate łk o z apal
i s ię św iatłe m ciągłym (rys .5).
s te rującym (rys .3).
3. Trz ym ając pil
oty jak na rys unk u 6, w ys łać s ygnałz pil
ota
3. Puścić prz ycis k "PRO G";dioda LED na pane l
u s te rującym
M ASTER. Św iate łk o w now ym pil
ocie z acz nie m igać
z gaśnie s ygnal
iz ując z ak ończ e nie proce dury w pis yw ania
s ygnal
iz ując prz yjęcie k odu.
pil
ota TO P.
rys .2
rys .3
D IO DA LED
D IO DA LED
K ARTA AF
K ARTA AF
h ttp://w w w .cam e .pl
5 /6
Z F1
K O DOW ANIE DEK O DERA RADIOW EGO
rys .4
PILO T
"M ASTER"
rys .5
rys .6
K odow anie pil
otów s e rii SPACE
1. W pis ać k ody pil
otów SPACE do k arty AF43SP na k anałCH 1, z godnie z dołącz oną do nie jins truk cją
2. W cis nąć i trz ym ać prz ycis k " PRO G." na pane l
u s te rującym ;dioda LED z acz nie pul
s ow ać (rys .2).
3. W ciśnąć na pil
ocie SPACE prz ycis k w pis any w cz e śnie jdo k arty AF43SP na k anal
e CH 1,
aż dioda LED na pane l
u s te rującym z acz nie św ie cić św iatłe m ciągłym (rys .3).
4. Puścić prz ycis k "PRO G";dioda LED na pane l
u s te rującym z gaśnie , s ygnal
iz ując z ak ończ e nie
proce dury w pis yw ania pil
otów SPACE i k arty AF43SP.
K odow anie pil
otów z s e rii ATO M O
1. W pis ać k ody pil
otów ATO M O do k arty AF43SR na k anałCH 1, z godnie z dołącz oną do nie jins truk cją
2. W cis nąć i trz ym ać prz ycis k " PRO G." na pane l
u s te rującym ;dioda LED z acz nie pul
s ow ać (rys .2).
3. W ciśnąć na pil
ocie ATO M O prz ycis k w pis any w cz e śnie jdo k arty AF43SR na k anal
e CH 1,
aż dioda LED na pane l
u s te rującym z acz nie św ie cić św iatłe m ciągłym (rys .3).
4. Puścić prz ycis k "PRO G";dioda LED na pane l
u s te rującym z gaśnie , s ygnal
iz ując z ak ończ e nie
proce dury w pis yw ania pil
otów ATO M O i k arty AF43SR.
W s z ys tk ie dane dok ładnie s praw dz ono.
Ew e ntual
ne nie ścis łości i uw agi pros im y k ie row ać na adre s :
dw @ cam e .pl
h ttp://w w w .cam e .pl
6 /6
Z F1

Podobne dokumenty