KD-G311 MONTA˚ (W DESCE ROZDZIELCZEJ) INSTALACE

Komentarze

Transkrypt

KD-G311 MONTA˚ (W DESCE ROZDZIELCZEJ) INSTALACE
KD-G311
Instrukcja monta˝u/pod∏àczania przewodów
Pfiíruãka pro instalaci a pfiipojení
Szerelési/csatlakoztatási kézikönyv
GET0260-014A
1104DTSMDTJEIN
PO, CZ, HU
[EY]
POLSKI
âESKY
Urzàdzenie przystosowane jest do zasilania pràdem sta∏ym o
napi´ciu 12 V z UJEMNYM uziemieniem. JeÊli w
samochodzie zastosowano innego rodzaju instalacj´
elektrycznà, konieczne jest zastosowanie transformatora, który
mo˝na nabyç u przedstawicieli handlowych JVC
samochodowego sprz´tu grajàcego.
MAGYAR
Tento přehrávač je zkonstruován pro provoz v elektrick˘ch
systémech 12 V DC s uzemnûn˘m záporn˘m pólem. Pokud
váš vůz nemá tento systém, je nutný převodník napětí, který
může být zakoupen u prodejců autorádií JVC.
Seznam souãástek pro instalaci a pfiipojení
K tomuto přehrávači jsou dodávány následující součástky.
Po jejich kontrole je správně sestavte.
Lista elementów monta˝owych i pod∏àczeniowych
Wraz z urzàdzeniem dostarczane sà nast´pujàce elementy.
Po sprawdzeniu nale˝y je w∏aÊciwie zamontowaç.
A vevŒkészüléket 12 V egyenfeszültségı, NEGATÍV
földelésı villamos rendszerekhez történŒ üzemeltetésre
terveztük. Ha a jármı nem ilyen rendszerı, akkor
feszültségváltó használata szükséges, amely a JVC IN-CAR
ENTERTAINMENT kereskedŒktŒl szerezhetŒ be.
Szerelési és csatlakoztatási alkatrészjegyzék
A vevŒkészülékhez az alábbi alkatrészeket biztosítjuk.
Kérjük, hogy ellenŒrzésük után helyesen szerelje be az
alkatrészeket.
A/B
Futera∏/Przedni panel
C
Kieszeƒ
D
Przednia cz´Êç obudowy
Krabice/Ovládací panel
Pouzdro
Rámeček
Kemény burkolat/ElŒlap
Toldat
Szegélylap
E
Kabel zasilania
F
Podk∏adka (ø5)
G
Nakr´tka (M5)
Napájecí šňůra
Podložka (ø5)
Pojistná matice (M5)
Tápkábel
Alátétkarika (ø5)
Biztosítóanya (M5)
H
Wkr´t mocujàcy (M5 x 20 mm)
I
Gumowa nasadka
J
Uchwyty
Upevňovací šroub (M5 x 20 mm)
Gumový tlumič
Držáky
SzerelŒcsavar (M5 x 20 mm)
Gumipárna
Karok
MONTA˚
(W DESCE ROZDZIELCZEJ)
INSTALACE
(MONTÁÎ DO PALUBNÍ DESKY)
BESZERELÉS (MÙSZERFALBA
TÖRTÉNÃ BESZERELÉS)
Na poni˝szym rysunku przedstawiono typowy sposób monta˝u.
Odpowiedzi na wszelkie pytania i innych informacji na temat
zestawów monta˝owych udzieli przedstawiciel handlowy JVC
samochodowego sprz´tu grajàcego lub firma dostarczajàca
zestawy.
• W przypadku wàtpliwoÊci odnoÊnie prawid∏owego monta˝u
urzàdzenia nale˝y zleciç jego wykonanie wykwalifikowanemu
pracownikowi.
Následující obrázek ilustruje obvyklou instalaci. Pokud máte
jakékoli otázky nebo potřebujete informace ohledně instalační
sady, zeptejte se vašeho prodejce autorádií JVC, nebo ve
společnosti, dodávající tyto sady.
• Pokud si nejste jisti, jak přehrávač správně nainstalovat,
nechte si instalaci provést vyškoleným technikem.
Az alábbi ábrán a készülék tipikus beszerelési módja látható.
Ha bármilyen kérdése merülne fel, vagy információkra van
szüksége a szerelŒkészlettel kapcsolatban, kérjük, forduljon a
JVC IN-CAR ENTERTAINMENT kereskedŒjéhez vagy a
készletet szállító vállalathoz.
• Ha nem biztos abban, hogyan kell a vevŒkészüléket helyesen
beszerelni, akkor szakemberrel végeztesse el a munkát.
Wykonaj niezb´dne po∏àczenia
elektryczne.
Proveďte potřebná elektrická propojení.
Alakítsa ki a szükséges villamos
csatlakoztatásokat.
*1 Stawiajàc urzàdzenie pionowo
nale˝y uwa˝aç, aby nie uszkodziç
umieszczonego z ty∏u
bezpiecznika.
*1 Při postavení přehrávače dávejte
Nale˝y wygiaç i trzymaç sztywno.
pozor, abyste nepoškodili
pojistku na zadní straně.
Ohněte vhodné záložky tak, aby
držely pouzdro pevně na místě.
*1 Vigyázzon, hogy a vevŒkészülék
felállításakor ne sérüljön meg a
hátoldalán lévŒ biztosíték.
Hajlítsa be a megfelelŒ füleket, hogy
a toldat stabilan a helyén maradjon.
1
Instal1-2_G311_014A_f.p65
2
11/10/04, 1:21 PM
Demonta˝ urzàdzenia
Vyjmutí pfiehrávaãe
Před vyjmutím přehrávače uvolněte zadní část.
Przed demonta˝em urzàdzenia zwolnij tylnà czeÊç.
A vevŒkészülék kivétele
A vevŒkészülék kivétele elŒtt lazítsa ki a hátsó részt.
Zgodnie z ilustracjà nale˝y chwycic za
uchwyty i umieÊciç jednostk´.
Vložte dva držáky a zatáhněte za ně tak,
jak je uvedeno na obrázku, aby mohl být
přehrávač vyjmut.
Helyezze be, majd az ábrán látható módon
húzza meg a két kart, hogy a készülék
kivehetŒvé váljon.
Korzystanie z opcjonalnego uchwytu mocujàcego / PouÏití
volitelného drÏáku / A külön rendelhetŒ tartórúd használata
Monta˝ urzàdzenia bez kieszeni / Instalace pfiehrávaãe bez pouÏití pouzdra / A vevŒkészülék
beszerelése a toldat nélkül
W niektórych markach samochodów, takich jak np. Toyota, nale˝y najpierw wymontowaç radioodbiornik i
zainstalowaç urzàdzenie.
Například ve voze značky Toyota nejdříve vyjměte autorádio a nainstalujte přehrávač na jeho místo.
Âciana komory silnika
Přepážka mezi kabinou a motorem
Uchwyt mocujàcy (opcja)
Tızfal
Držák (volitelný)
Toyota gépkocsi esetében például elŒször vegye ki az autórádiót, és a helyére szerelje be a vevŒkészüléket.
* Nie wchodzi w sk∏ad zestawu.
* Není dodáváno s tímto přehrávačem.
* Nincs a vevŒkészülék csomagjában.
Wkr´ty z p∏askimi ∏bami
(M5 x 8 mm)*
Tartórúd (külön rendelhetŒ)
Zápustné šrouby
(M5 x 8 mm)*
Süllyesztett fejı csavarok
(M5 x 8 mm)*
Deska rozdzielcza
Palubní deska
Mıszerfal
Uchwyt*
Âruba (opcja)
Podpěra*
Šroub (volitelný)
Keret *
Csavar (külön rendelhetŒ)
Wkr´ty z p∏askimi ∏bami
(M5 x 8 mm)*
Zápustné šrouby
(M5 x 8 mm)*
Kieszonka
Přihrádka
Uchwyt*
Rekesz
Podpěra*
Süllyesztett fejı csavarok
(M5 x 8 mm)*
Keret *
Zainstalowac jednostk´ pod kàtem mniejszym
ni˝ 30 stopni.
Přehrávač instalujte v úhlu, nepřevyšujícím 30°.
30°-nál kisebb szögben szerelje be a
készüléket.
Uwaga
: W przypadku monta˝u urzàdzenia na wsporniku mocujàcym nale˝y u˝ywaç wkr´tów 8 mm.
Stosowanie d∏u˝szych wkr´tów mo˝e spowodowaç uszkodzenie urzàdzenia.
Upozornûní : Při instalaci přehrávače na montážní držák použijte šrouby dlouhé 8 mm. Pokud jsou použity
delší šrouby, mohou poškodit přehrávač.
Megjegyzés : A vevŒkészülék szerelŒkeretre történŒ szerelésekor használja a 8 mm-es csavarokat. Ennél
hosszabb csavar használatakor a vevŒkészülék megsérülhet.
PO¸ÑCZENIA ELEKTRYCZNE
P¤IPOJENÍ K ELEKTROINSTALACI VILLAMOS CSATLAKOZTATÁSOK
Aby zapobiec zwarciom, zaleca si´ od∏àczenie ujemnego
nadbiegunnika akumulatora i wykonanie wszystkich po∏àczeƒ
elektrycznych przed zainstalowaniem urzàdzenia.
• Nale˝y uziemniç jednostk´ przed pod∏àczeniem jej do
podwozia.
A rövidzárlat megelŒzése érdekében javasoljuk, hogy a
Aby nedošlo ke zkratu doporučujeme odpojit záporný pól
baterie a provést veškerá propojení elektroinstalace před vlastní vevŒkészülék beszerelése elŒtt vegye le az akkumulátor
negatív kábelsaruját, és úgy végezze el az összes villamos
instalací přehrávače.
Uwagi:
• Zastàp bezpiecznik innym o odpowiednim pràdzie. JeÊli
bezpiecznik cz´sto si´ przepala, skonsultuj si´ z
przedstawicielem handlowym JVC samochodowego sprz´tu
grajàcego.
• Zaleca si´ dopasowanie g∏oÊników do maksymalnej mocy nie
wi´kszej ni˝ 50 W (w tym przypadku zalecane jest u˝ycie
mocy od 4 Ω do 8 Ω). Je˝eli maksymalna si∏a jest mniejsza
ni˝ 50 W, zmiana “AMP GAIN” zapobiega uszkodzeniu
g∏oÊnika. (Patrz str. 21 INSTRUKCJA OBS¸UGI.)
• Aby zapobiec zwarciu, zabezpiecz zakoƒczenia
NIEU˚YWANYCH przewodów taÊmà izolacyjnà.
• Podczas pracy urzàdzenia radiator silnie si´ nagrzewa.
Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie dotknàç go podczas
demonta˝u.
Poznámky:
• Vyměňte pojistku za jinou odpovídající hodnoty. Pokud se
• Po instalaci je‰tû jednou zkontrolujte, zda je pfiehrávaã
uzemnûn ke karosérii vozu.
csatlakoztatást.
• A beszerelés után ne felejtse el a vevŒkészüléket ismét
földelni a gépkocsi alvázára!
Megjegyzés:
pojistky často pálí, informujte se u vašeho prodejce autorádií • A biztosítékot a megadott áramerŒsségı biztosítékra kell
cserélni. Ha a biztosíték gyakran kiég, kérjen tanácsot a JVC
JVC.
IN-CAR ENTERTAINMENT kereskedŒtŒl.
• Je doporučeno připojovat reproduktory s výkonem přes 50 W
• A készülékre ajánlatos legalább 50 W maximális
(jak zadní, tak i přední, s impedancí 4 Ω aÏ 8 Ω). Pokud je
terhelhetŒségı (elöl és hátul egyaránt 4 Ω – 8 Ω
maximální výkon nižší než 50 W, změňte nastavení „AMP
impedanciájú) hangszórókat csatlakoztatni. Ha a maximális
GAIN“, abyste zabránili poškození reproduktorů (viz strana
terhelhetŒség kisebb, mint 50 W, akkor a hangszórók
21 v PŘÍRUČKA K OBSLUZE).
tönkremenetelének a megelŒzése végett változtassa meg az
• Pro zabránění zkratu pokryjte koncovky NEPOUŽITÝCH
kabelů izolační páskou.
“AMP GAIN” beállítást (lásd az HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
• Během používání se chladič velmi rozžhaví. Buďte opatrní,
21. oldalát).
abyste se ho nedotkli při vyjímání přehrávače.
• A rövidzárlat megelŒzése érdekében a HASZNÁLATON
KÍVÜLI vezetékek csatlakozóit csavarja be
szigetelŒszalaggal.
• Használat után a hıtŒborda nagyon átforrósodik. Vigyázzon,
hogy a készülék kivételekor ne érjen hozzá a hıtŒbordához!
Radiator
Chladič
HıtŒborda
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
¤E·ENÍ PROBLÉMÒ
HIBAELHÁRÍTÁS
• Bezpiecznik przepala si´.
* Czy czerwony i czarny przewód pod∏àczono w∏aÊciwie?
• Spálila se pojistka
* Jsou kabely červený a černý správně připojeny?
• Kiégett a biztosíték.
* A piros és a fekete vezeték helyesen van-e csatlakoztatva?
• Nie mo˝na w∏àczyç zasilania.
* Czy pod∏àczono ˝ó∏ty przewód?
• Pfiístroj nejde zapnout.
* Je připojen žlutý kabel?
• Az áramellátás nem kapcsolható be.
* Csatlakoztatva van-e a sárga vezeték?
• Z g∏oÊników nie dochodzi ˝aden dêwi´k.
* Czy na przewodzie g∏oÊnikowym nie ma zwarcia?
• Z reproduktorÛ není sly‰et Ïádn˘ zvuk.
* Není výstupní šňůra z reproduktorů zkratována?
• Nem szólnak a hangszórók.
* Nem ér-e össze a hangszóró két kimenŒ vezetéke?
• Dêwi´k jest zniekszta∏cony.
* Czy przewód g∏oÊnikowy jest uziemiony?
* Czy styki “–” terminals g∏oÊnika lewego i prawego sà razem
uziemione?
• Zvuk je zkreslen˘.
* Je výstupní šňůra z reproduktorů uzemněna?
* Jsou koncovky „–“ reproduktorů L a R obě uzemněny?
• Torz a hang.
* Földelve van-e a hangszóró kimenŒ vezetéke?
* Az L (bal) és az R (jobb) hangszóró “–” kivezetése közös
ponton van-e földelve?
• Zmiana barwy dzwi´ku podczas ha∏asu.
* Koƒcowz kabel nale˝y pod∏àczyç do podwozia u˝ywajàc
krótszego I grubszego kabla?
• Urzàdzenie silnie si´ nagrzewa.
* Czy przewód g∏oÊnikowy jest uziemiony?
* Czy styki “–” terminals g∏oÊnika lewego i prawego sà razem
uziemione?
• Zvuky jsou ru‰eny ‰umem.
* Je zadní koncovka uzemnění připojena ke karosérii vozu
pomocí kratší a silnější šňůry?
• Pfiehrávaã se zahfiívá.
* Je výstupní šňůra z reproduktorů uzemněna?
* Jsou koncovky „–“ reproduktorů L a R obě uzemněny?
• Pfiehrávaã vÛbec nefunguje.
* Resetovali jste váš přehrávač?
• Radioodtwarzacz nie dzia∏a.
* Czy wyzerowa∏eÊ pami´ç?
3
• A vevŒkészülék melegszik.
* Földelve van-e a hangszóró kimenŒ vezetéke?
* Az L (bal) és az R (jobb) hangszóró “–” kivezetése közös
ponton van-e földelve?
• A vevŒkészülék egyáltalán nem mıködik.
* Elvégezte a készülék alaphelyzetbe állítását?
2
Instal1-2_G311_014A_1.p65
• A zaj zavarja a hangzást.
* A hátsó földelŒ kivezetés rövidebb és vastagabb huzalokkal
van-e a gépkocsi alvázára csatlakoztatva?
1/11/04, 5:24 PM
POLSKI
A
âESKY
MAGYAR
РУССКИЙ
Typowe po∏àczenia / Typická pfiipojení / Szokásos csatlakoztatási módok
Przed rozpocz´ciem pod∏àczania: Dok∏adnie sprawdê
okablowanie w samochodzie. Niew∏aÊciwe pod∏àczenie mo˝e
spowodowaç powa˝ne uszkodzenie urzàdzenia.
Przewody kabla zasilania mogà mieç inne kolory, ni˝ kable
zainstalowane w samochodzie.
Pfied pfiipojením: Pečlivě zkontrolujte elektroinstalaci ve
voze. Nesprávné připojení může znamenat pro přehrávač vážné
poškození.
Napájecí šňůry a šňůry pro připojení ke karosérii vozu se
mohou barevně odlišovat.
A csatlakoztatás elŒtt: Gondosan ellenŒrizze a jármıvön a
bekötéseket. A hibás csatlakoztatás a vevŒkészülék súlyos
károsodását okozhatja!
A tápkábel vezetékei és a kocsiszekrény csatlakozójának
vezetékei eltérŒ színıek lehetnek.
1
Nale˝y pod∏àczyç kolorowy kabel zgodnie ze
wskazówkami z ilustracji poni˝ej.
1 Připojte barevné šňůry napájení tak, jak je uvedeno níže na
1
A tápkábel színes vezetékeinek csatlakoztatását az alábbi
ábrán meghatározott sorrend szerint végezze.
Pod∏àcz kabel antenowy.
2 Připojte anténu.
3 Nakonec připojte elektrické šňůry k přehrávači.
2
3
Csatlakoztassa az antenna-vezetéket.
2
3
obrázku.
Pod∏àcz kostk´ przy∏àczowà do urzàdzenia.
Uwaga: JeÊli samochód nie jest wyposa˝ony w przy∏àcze
urzàdzeƒ dodatkowych, przemieÊç bezpiecznik z pozycji 1
(poczàtkowej) na pozycj´ 2 i pod∏àcz czerwony przewód (A7)
do dodatniego nadbiegunnika (+) akumulatora.
• W takim wypadku ˝ó∏ty przewód (A4) nie jest u˝ywany.
Upozornûní: Pokud váš vůz nemá žádnou rozvodnou skříňku
elektroinstalace, přemístěte pojistku z pozice 1 (základní
pozice), do pozice 2, a připojte červený kabel (A7) ke
kladnému pólu (+) baterie.
• V tomto případě nebude žlutý kabel (A4) použit.
Do pilota zdalnego sterowania w kierownicy (patrz schemat
K dálkovému ovládání na volantu (viz schéma
)
A kormánykerékre szerelt távirányítóhoz (lásd a
ábrát)
Végül a kábelköteget csatlakoztassa a vevŒkészülékre.
Megjegyzés: Ha a jármı nem rendelkezik tartozékcsatlakozóval, akkor tegye át a biztosítékot az 1. helyrŒl
(alaphelyzet) a 2. helyre, majd pedig csatlakoztassa a piros
vezetéket (A7) a pozitív (+) akkumulátorkapocsra.
• Ebben az esetben a sárga vezeték (A4) nincs használatban.
)
Pozycja bezpiecznika 2 / Pozice pojistky 2 / 2. biztosítékhely
Tylny zacisk
uziemienia
Pozycja bezpiecznika 1 / Pozice pojistky 1 / 1. biztosítékhely
Konektor zadního
uzemnění
Hátsó földelŒ
csatlakozó
Bezpiecznik 15 A
Pojistka 15 A
15 A biztosíték
Gniazdo antenowe
*1 Nie wchodzi w sk∏ad zestawu
*1 Není dodáváno s tímto přehrávačem.
*1 Nincs a vevŒkészülék csomagjában.
Zdířka pro anténu
Antenna-csatlakozó
Stacyjka
Zámek zapalování
Gyújtáskapcsoló
Czarny
Černý
Fekete
Do masy (metalowych cz´Êci) samochodu
Ke kovové části, nebo karosérii vozu
A gépkocsi fémrészéhez vagy alvázához
WyjÊcie liniowe (patrz schemat
Výstup Line out (viz schéma
Vonalkimenet (lásd a
)
)
ábrát)
˚ó∏ty *2
Žlutý*2
Sárga*2
Do styku w skrzynce bezpieczników po∏àczonego z
akumulatorem (z pomini´ciem stacyjki) (pràd sta∏y 12 V)
Ke konektoru v pojistné skříňce, připojujícím baterii vozu
(přímé propojení, obcházející zapalování) (konstantní 12 V)
A gépkocsi-akkumulátorára csatlakozó biztosítéktábla egyik
feszültség alatti csatlakozójához (a gyújtáskapcsoló
megkerülésével) (állandó 12 V)
Skrzynka
bezpieczników
Czerwony
Pojistná skříňka
Červený
Biztosítéktábla
Vörös
Do przy∏àcza urzàdzeƒ dodatkowych w skrzynce
bezpieczników
Ke konektoru pro příslušenství v pojistné skříňce
A biztosítéktáblán lévŒ tartozék-csatlakozóhoz
*2 Przewód ten nale˝y pod∏àczyç w celu sprawdzenia
dzia∏ania urzàdzenia przed monta˝em, w
przeciwnym wypadku w∏àczenie zasilania nie b´dzie
mo˝liwe.
*2 Před kontrolou fungování přehrávače předcházející
instalaci, musí být tento kabel připojen, jinak nelze
přístroj zapnout.
*2 A vevŒkészülék mıködésének a beszerelés elŒtti
Niebieski z bia∏ym paskiem
Modrý s bílým proužkem
Kék, fehér csíkkal
Do przewodu zdalnego sterowania urzàdzenia zewn´trznego lub anteny
wysuwanej elektrycznie (maks. 200 mA)
K ovládacímu kabelu jiného příslušenství nebo napájení antény, pokud je k
dispozici (max. 200 mA)
ellenŒrzése elŒtt ezt a vezetéket csatlakoztatni kell,
ellenkezŒ esetben az áramellátás nem kapcsolható
be.
Más készülék vagy motoros antenna (ha van) távkapcsoló-vezetékéhez
(max. 200 mA)
Bràzowy
Hnědý
Barna
Do zestawu telefonu komórkowego
K mobilnímu telefonu
Mobiltelefon-rendszerhez
Bia∏y z czarnym
paskiem
Bílý s černým
proužkem
Bia∏y
Szary z czarnym paskiem
Szary
Bílý
Šedý s černým proužkem
Šedý
Fehér
Szürke, fekete csíkkal
Szürke
Fehér, fekete csíkkal
Zielony z czarnym
paskiem
Zielony
Zelený s černým
proužkem
Zöld
Zelený
Zöld, fekete csíkkal
4
Purpurový s černým
proužkem
Fioletowy
Purpurový
Bíborvörös
Bíborvörös, fekete
csíkkal
Lewy g∏oÊnik (przedni)
Prawy g∏oÊnik (przedni)
Lewy g∏oÊnik (tylny)
Prawy g∏oÊnik (tylny)
Levý reproduktor (přední)
Pravý reproduktor (přední)
Levý reproduktor (zadní)
Pravý reproduktor (zadní)
Bal oldali hangszóró (elöl)
Jobb oldali hangszóró (elöl)
Bal oldali hangszóró (hátul)
Jobb oldali hangszóró (hátul)
3
Instal3-4_G311_014A_f.p65
Fioletowy z czarnym
paskiem
11/10/04, 1:33 PM
B
Pod∏àczanie wzmacniacza zewn´trznego / Pfiipojení externího zesilovaãe / A külsŒ erŒsítŒ csatlakoztatása
Istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia wzmacniacza
poprawiajàcego nag∏oÊnienie samochodu.
• Pod∏àcz przewód zdalnego sterowania (niebieski z bia∏ym
paskiem) do przewodu zewn´trznego urzàdzenia, aby
umo˝liwiç sterowanie nim za poÊrednictwem opisywanego
radioodtwarzacza.
• Od∏àcz g∏oÊniki i pod∏àcz je do zewn´trznego
wzmacniacza. Pozostaw przewody g∏oÊnikowe
niewykorzystane.
Připojením zesilovače můžete rozšířit stereofonní systém vozidla. A gépkocsi sztereó berendezésének bŒvítése céljából
• Spojte ovládací kabel (modrý s bílým proužkem) s ovládacím erŒsítŒt csatlakoztathat.
kabelem dalšího příslušenství, aby mohlo být řízeno
• Csatlakoztassa a távkapcsoló vezetéket (kék, fehér csíkkal)
přehrávačem.
a másik készülék távkapcsoló vezetékéhez úgy, hogy az a
• Odpojte reproduktory od pfiehrávaãe a pfiipojte je k
zesilovaãi. Kabely pro pfiipojení reproduktorÛ k tomuto
pfiehrávaãi zÛstanou nepouÏity.
vevŒkészüléken keresztül legyen szabályozható.
• Oldja le a hangszórókat a vevŒkészülékrŒl, majd
csatlakoztassa Œket az erŒsítŒre. Hagyja a
vevŒkészülék hangszóróvezetékeit használaton kívül.
G∏oÊniki tylne
Zadní reproduktory
Hátsó hangszórók
Przewód zdalnego sterowania
Rozga∏´ênik Y (nie wchodzi w sk∏ad zestawu)
Kabel k ovládání
Y-spojka (není dodávána s tímto přehrávačem)
Távkapcsoló vezeték
Y csatlakozó (nincs a vevŒkészülék csomagjában)
Wzmacniacz JVC
Zesilovač JVC
JVC erŒsítŒ
Przewód zdalnego sterowania (Niebieski z bia∏ym paskiem)
Przewód sygna∏owy (nie wchodzi w sk∏ad zestawu)
Kabel ovládání (modrý s bílým proužkem)
Propojovací kabel (není dodáván s tímto přehrávačem)
Távkapcsoló vezeték (kék, fehér csíkkal)
Jelvezeték (nincs a vevŒkészülék csomagjában)
Do przewodu zdalnego sterowania urzàdzenia zewn´trznego lub anteny
wysuwanej elektrycznie
K ovládacímu kabelu jiného příslušenství nebo napájení antény, pokud
je k dispozici
Más berendezés vagy motoros antenna (ha van) távkapcsolóvezetékéhez
G∏oÊniki przednie
Přední reproduktory
ElülsŒ hangszórók
*3 Solidnie umocuj przewód uziemiajàcy do masy
samochodu, w miejscu nie pokrytym lakierem (w razie
potrzeby usuƒ lakier przed pod∏àczeniem przewodu).
Niew∏aÊciwe pod∏àczenie mo˝e spowodowaç powa˝ne
uszkodzenie urzàdzenia.
C
*3 Pevně připojte kabel uzemnění ke kovové části kostry
karosérie vozu—k místu, nepokrytému lakem (pokud je
nalakováno, odstraňte lak před připojením kabelu). Jinak
může dojít k poškození přehrávače.
*3 Csatlakoztassa stabilan a földelŒvezetéket a gépkocsi
festetlen fémrészére vagy alvázára (festékbevonat
esetén távolítsa el a festéket a vezeték csatlakoztatása
elŒtt). Ennek elmulasztása esetén a vevŒkészülék
tönkremehet!
Pod∏àczanie do pilota zdalnego sterowania w kierownicy / Pfiipojení dálkového ovládání na volantu / Csatlakoztatás a kormánykerékre szerelt távirányítóra
JeÊli posiadany samochód jest wyposa˝ony w pilota zdalnego sterowania w kierownicy,
mo˝na go u˝yç do obs∏ugi radioodtwarzacza. Niezb´dne jest jednak zastosowanie
adaptera sygna∏u zdalnego sterowania z kierownicy (nie wchodzi w sk∏ad zestawu) marki
JVC, dopasowanego do posiadanego samochodu. Aby uzyskaç wi´cej informacji,
skontaktuj si´ z dystrybutorem produktów samochodowych JVC.
Adapter sygna∏u zdalnego sterowania z kierownicy
(nie wchodzi w sk∏ad zestawu)
Zdířka pro dálkové ovládání na volantu
Adaptér dálkového ovládání OE (není součástí
dodávky)
Kormánykerék-távirányító bemenet
Eredeti távirányító-adapter (nincs a csomagban)
WejÊcie sygna∏u zdalnego sterowania z kierownicy
Pokud je váš vůz vybaven dálkovým ovládáním na volantu, můžete tento přehrávač
ovládat jeho prostřednictvím. Aby toto bylo možné, je zapotřebí adaptér dálkového
ovládání JVC OE (není součástí dodávky), který odpovídá typu vašeho vozu. Na
podrobnosti se zeptejte vašeho prodejce autorádií JVC.
Ha a gépkocsi gyárilag a kormánykerékre szerelt távirányítóval rendelkezik, a
vevŒkészüléket ezzel a távirányítóval is mıködtetheti. Ehhez az ön gépkocsijának
megfelelŒ eredeti JVC távirányító-adapterre van szükség (nincs a csomagban). A
részletekért forduljon JVC IN-CAR ENTERTAINMENT kereskedŒjéhez.
Pilot zdalnego sterowania w kierownicy (wyposa˝enie samochodu)
ZASADY BEZPIECZE¡STWA dotyczàce
pod∏àczania zasilania i g∏oÊników:
PREVENTIVNÍ OPAT¤ENÍ pfii pfiipojení zdroje proudu
a reproduktorÛ:
• NIE pod∏àczaç przewodów g∏oÊnikowych kabla
zasilania do akumulatora. Mo˝e to spowodowaç
powa˝ne uszkodzenie urzàdzenia.
• PRZED pod∏àczeniem przewodów g∏oÊnikowych kabla
zasilania do g∏oÊników sprawdê okablowanie g∏oÊników w
samochodzie.
• NEP¤IPOJUJTE napájecí ‰ÀÛru reproduktorÛ k
autobaterii, mohlo by to pfiehrávaã váÏnû po‰kodit.
• PŘED připojením napájecí šňůry k reproduktorům
ÓVINTÉZKEDÉSEK az áramellátás és a hangszóró
csatlakoztatásakor:
• NE csatlakoztassa a tápkábel hangszóró-vezetékeit a
gépkocsi akkumulátorára, mert emiatt a vevŒkészülék
tönkremehet!
• A tápkábel hangszóró-vezetékeinek a hangszórókra történŒ
csatlakoztatása ELÃTT ellenŒrizze a gépkocsi
hangszóróbekötését.
Dálkové ovládání na volantu (vybavení vozu)
Kormánykerékre szerelt távirányító (a gépkocsiba beszerelve)
zkontrolujte elektroinstalaci reproduktorů ve vašem voze.
4
Instal3-4_G311_014A_f.p65
5
11/10/04, 1:21 PM

Podobne dokumenty