Biuletyn INFORMACYJNY Gminy tomaszów lubelski

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn INFORMACYJNY Gminy tomaszów lubelski
B i u l e t y n I NFOR M AC Y JN Y
Gminy tomaszów lubelski
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
AKTUALNE INFORMACJE Z GMINY TOMASZÓW LUBELSKI AKTUALNE INFORMACJE Z GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
nr 1 styczeń-marzec 2016
INFORMACJA O DZIAŁANIACH ZREALIZOWANYCH W
I KWARTALE 2016 r.:
1. Ogłoszenie przetargu na dostawę wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne. Aktualnie trwa procedura oceny ofert.
2. Zakończono nabór ankiet uczestnictwa w projekcie dotyczącym montażu instalacji solarnych oraz pomp ciepła w budynkach
indywidualnych. Złożono ponad 640 wniosków. Aktualnie trwa
procedura weryfikacji ankiet.
3. Rozpoczęto własnymi siłami remont świetlicy w Pasiekach. Po
przeprowadzeniu prac rozbiórkowych zostanie zlecone wykonanie dalszych robót tj. wykonanie posadzek oraz ułożenie płytek
na podłogach.
4. Kontynuowane jest oczyszczanie rezerwatu Piekiełko celem
udostępnienia turystom odwiedzającym gminę.
5. Wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w miejscowościach: Jezierna, Szarowola,
Majdan Górny, Ruda Wołoska, Łaszczówka, Rabinówka, Ulów, Sabaudia i Rogóźno. Ustawiane są wiaty, siłownie zewnętrzne oraz
place zabaw. Inwestycja dofinansowana jest z funduszy szwajcarskich w ramach projektu pn. „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”. Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w pozostałych miejscowościach planowane jest do wykonania po uzyskaniu dofinansowania m.in. ze środków Lokalnej
Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
6. We współpracy z PGE wykonywana jest siec oświetleniowa
na ul. Ogrodowej. W rama wykonywanych robót ułożony będzie
kabel oświetleniowy oraz fundamenty pod przyszłe słupy oświetleniowe.
7. Wykonano remont chodnika przy szkole w Jezierni.
8. Wyłoniono w drodze przetargu dostawcę paliwa na potrzeby Gminy Tomaszów Lubelski (Urząd Gminy, jednostki OSP, ŚDS,
GOPS).
9. Wprowadzono indywidualny system kont bankowych dla
mieszkańców Gminy dotyczący wpłat podatków i opłat lokalnych.
10. Podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy. Wartość umowy to
3 000,00 złotych.
11. Złożono zapotrzebowanie do Wojewody Lubelskiego na
inwestycje dotyczące naprawy infrastruktury zniszczonej przez
ubiegłoroczne podtopienia.
12. Złożono wniosek o dofinansowanie umocnienia dna wąwozu w miejscowości Majdan Górny -Bolonówka.
str. 2
13. Uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu na terenie Gminy Tomaszów -dofinansowanie 10 800,00 zł.
14. 15 lutego nastąpiło otwarcie nowopowstałej pracowni multimedialnej w Majdanie Górnym. Pomieszczenie przeznaczone na
pracownię zostało odświeżone i odmalowane. Zakupione zostały
sprzęty i meble niezbędne do jego wyposażenia. W ramach funkcjonowania pracowni zostaną przeprowadzone szkolenia komputerowe dla seniorów oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży.
15. 17 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla klubów
sportowych i organizacji pozarządowych na temat otwartego
konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
16. W dniu 27 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne
członków kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczych działających na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.
17. Złożono 2 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg w
miejscowościach Łaszczówka oraz Sabaudia Majdanek, wnioskowane dofinansowanie ma wartości 1 157 000,00 zł.
18. Przygotowano wniosek o dofinansowanie do programu Infrastruktura Bibliotek na modernizacje Filli Biblioteki Komunalnej
w Podhorcach. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości
90 125,00 zł. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w maju 2016 r.
19. Przygotowano wnioski aplikacyjne do programu ministerialnego FIO 2016. Złożono 3 wnioski aplikacyjne, na działania
sportowe i kulturalne. Wnioskujemy o dofinansowanie o łącznej
wartości 149 000,00 zł. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.
20. Klub Liderek Gminy Tomaszów Lubelski utworzył ponad 20
wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Funduszy Ziemi Biłgorajskiej Fio Mikro-dotacje 2016 dla takich miejscowość jak: Ruda wołoska, Majda Górny,
Jeziernia, Szarowola, Ulów, Pasieki, Majdanek, Sabaudia, Podhorce, Łaszczówka, Typin, Rabinówka oraz Przeorsk. Rozstrzygniecie
konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.
21. Klub Liderek Gminy Tomaszów Lubelski przygotował 7
wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków do
konkursu dotacyjnego Fundacji Ignacego Łukasiewicza PGNiG w
zakresie działań kulturalnych, sportowych, doposażenia świetlic
wiejskich oraz elementów małej infrastruktury, m.in wiaty. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.
www.tomaszowlubelski.pl
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj -Gancarz
GMINA TOMASZÓW LUBELSKI WNIOSKUJE O ŚRODKI NA
PRZEBUDOWĘ DRÓG W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Gmina Tomaszów Lubelski złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy
dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii”w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objętego
PROW 2014-2020.
Wnioski obejmują następujące drogi:
-Przebudowa drogi gminnej
nr 111780L w miejscowości Łaszczówka,
- Przebudowa drogi gminnej nr
111753L miejscowościach Sabaudia –
Majdanek w gminie Tomaszów Lubelski.
W ramach wyżej wymienionych inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowych o łącznej długości ponad
8 km. Punkty dla danej operacji przyznawane są min. wg następujących
kryteriów: podstawowy dochód podatkow y gminy w przeliczeniu na 1
mie s zk ań c a ,b e zr ob o cie w p ow ie cie, na obszarze którego jest położona gmina, występowanie sieci szerokopasmowej w pasie drogow ym
drogi objętej operacją, c z y planowana do realizacji droga łąc z y się
z drogą o wyższej kategorii oraz prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej. Charakterystyka naszej sieci drogowej stawia duże
wyzwania w celu osiągnięcia wysokiej
punktacji. Dołożyliśmy wszelkich starań
aby nasze drogi osiągnęły możliwie jak
największą liczbę punktów i uzyskały
dotację. RED
NABÓR ANKIET DO PROJEKTU Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Z dniem 29 lutego 2016 r. Urząd
Gminy Tomaszów Lubelski zakończył nabór wniosków dotyczących
chęci uczestnictwa w programie
instalacji urządzeń przygotowujących ciepłą wodę użytkową.
Wpłynęło łącznie ponad 640 wniosków z czego około 500 na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz około 150 na dofinansowanie montażu pomp ciepła. W
chwili obecnej trwa weryfikacja terenowa mająca na celu ocenę możliwości montażu urządzeń. O dofinansowanie projektu Gmina Tomaszów Lubelski będzie ubiegać się w ramach
działania 4.1 Wsparcie wykorzystania
OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
Planowany termin realizacji i montażu urządzeń planowany jest na
lata 2017- 2018. Realizacja zakładanych inwestycji uwarunkowana jest
otrzymaniem dofinansowania z ww.
programu.
RED
REMONT DROGI WE WSPÓŁPRACY Z POWIATEM TOMASZOWSKIM
Powiat Tomaszowski informuje
o realizacji zadania pn. „Poprawa
dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L Tomaszów Lubelski
– Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów
Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” z planowanym terminem realizacji do 20 października
2016 r.
Wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Dotacja celowa: 3 000 000,00 zł.
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zostanie zrealizowanych kilka ważnych inwestycji drogowych. W piątek
22 stycznia 2016 roku Wojewoda Lu-
belski zatwierdził listę dróg, które zakwalifikowały się do dofinansowania.Budowa musi zostać ukończona
w roku, w którym dofinansowanie zostało udzielone.
Dzięki współpracy z Powiatem Tomaszowskim na terenie gminy Tomaszów Lubelski zostanie zrealizowana
inwestycja dotycząca poprawy dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych
nr 3543L Tomaszów Lubelski-Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski
– Przeorsk, nr 3530L -Ruda WołoskaJarczów-Korhynie o całkowitej długości 13,861 km.
Planowana pomoc finansowa Gminy
Tomaszów Lubelski przy realizacji inwestycji wynosi 1 100 000 zł.
RED
www.tomaszowlubelski.pl
str. 3
INWESTYCJE Z GOTANII
W ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” rozwój atrakcji turystycznych i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Gminie Tomaszów Lubelski, na terenie naszej gminy
powstało wiele nowych, atrakcyjnych rekreacyjnie inwestycji.
W miejscowościach Rabinówka, Jeziernia, Ulów oraz
Saba udia zbudowane został y drewniane wiat y.
Dodatkowo w Ulowie oraz Rabinówce powstały paleniska z grillem do wspólnego biesiadowania. Place
pod wiatami wybrukowane zostały kostką brukową.
W Majdanie Górnym, Łaszczówce, Szarowoli oraz w
Rogóźnie powstały siłownie zewnętrzne wyposażone
w urządzenia do ćwiczeń. W Rudzie Wołoskiej powstał
plac zabaw dla dzieci. Projekt współfinansowany jest
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
RED
11 MARCA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA
W dniu 11 marca obchodziliśmy
ogólnopolski Dzień Sołtysa.
W tym dniu w Urzędzie Gminy obyła
się sesja Rady Gminy Tomaszów Lubelski. Korzystając z obecności Sołtysów Naszej Gminy podczas Sesji, Pani
Marzena Czubaj Gancarz -Wójt Gminy
Tomaszów Lubelski złożyła Sołtysom
ż yczenia oraz wręcz yła pamiątkowe podziękowania. Natępnie głos zabrał Pan Adam Korzeń-Przewodniczący Rady, który także dołączył się do
życzeń. Sesja upłyneła w uroczystej
i sympatycznej atmosferze. str. 4
RED
www.tomaszowlubelski.pl
HERB GMINY TOMASZÓW LUBELSKI Trwają prace nad opracowaniem Insygniów Gminy Tomaszów Lubelski.
Do 8 kwietnia potrwają wewnętrzne
konsultacje dotyczące opracowania projektu herbu Gminy Tomaszów. Ostatecznie zatwierdzony projekt herbu zostanie przesłany do zaopiniowania Komisji
Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
celem zatwierdzenia i uprawomocnienia
projektu. Przedstawiamy Państwu projekt
herbu opracowany na podstawie poniższego rysu historycznego naszej Gminy.
Godło herbu Jelita nawiązuje do faktu,
że większa część dzisiejszej gminy od
przełomu XVI i XVII wieku aż do wybuchu II wojny światowej wchodziła w skład
Ordynacji Zamojskiej. Jakkolwiek w historii tych ziem wskazać można także inne
rody szlacheckie, to Zamoyscy władali
większością tutejszych dóbr i najmocniej
zapisali się w historii zarówno “stołecznego” dla gminy i powiatu Tomaszowa Lu-
belskiego, jak i obszaru gminy wiejskiej
Tomaszów Lubelski.
Trzy głazy narzutowe na zielonej murawie nawiązują do osobliwości gminy,
jaką są niespotykane w tych okolicach
ogromne głazy narzutowe w Rezerwacie
Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego,
które stanowią cenny pomnik przyrody
nieożywionej.
Rezerwat położony jest na terenie Roztocza Środkowego. Zajmuje powierzchnię
około 1,20 ha. Utworzony został w 1962
r. w celu zachowanie skupiska głazów
narzutowych w miejscowości Łaszczówka. Piaskowce krzemionkowe częściowo
ukryte są w ziemi. Największe z nich mają
nawet 10 m obwodu. Ich liczbę szacuje się
na 68 sztuk.
W herbie głazy umieszczono na zielonej murawie, ponieważ bloki skalne te są
osadzone w gruncie w obszarze leśnym
i są częściowo porośnięte mchami i porostami. RED
projekt herbu
OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY
TOMASZÓW LUBELSKI
NA LATA 2015-2020
W dniu 13 marca 2016 r. Rada Gminy Tomaszów Lubelski przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020”.
Ty m s amy m , z akońc zono prace nad
opracowywaniem dokumentu. Wszystkie zainteresowane osoby informujemy o możliwości zapoznania się z treścią Strategii oraz
uzasadnieniem, a także podsumowaniem,
o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. Dokumenty są dostępne w siedzibie Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22600 Tomaszów Lubelski, Referat Promocji,
Informacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pok. 9 od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Tomaszów Lubelski.
,,Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2015-2020” jest dokumentem, którego celem jest wskazanie wizji, misji oraz strategicznych obszarów i celów operacyjnych.
Strategia jest podstawowym instrumentem
długofalowego zarządzania Gminą. Pozwala
na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz Gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami Gminy, takimi jak:
środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe.
RED
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach
zadania publicznego realizowanego w
formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego prowadzi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu tomaszowskiego utworzono Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej. Punkt będzie funkcjonował od 04 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Punkt nieodpłatnych porad prawnych
działa na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz.
1255).
Zainteresowani mogą skorzystać z
bezpłatnych porad prawnych w Punkcie,
zgodnie z poniższym harmonogramem:
Środa09:00 - 13:00 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki
i Wigury 2.
Punkt nieodpłatnych porad prawnych
funkcjonuje w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, nieza-
www.tomaszowlubelski.pl
leżności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje
m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego,
rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego
i mieszkaniowego.
Informacje i zapisy:
http://pomocprawna.oic.lublin.pl/
e-mail: [email protected]
tel.: 508 247 177
Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie
wizyt telefonicznie lub mailowo. Osoby
bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc.
W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.
Prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej realizowane jest przez
Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.
str. 5
str. 6
www.tomaszowlubelski.pl
WYDARZENIA KULTURALNE
V POWIATOWY ZJAZD DELEGATÓW
ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
W dniu 17 marca 2016 r. odbył się V Powiatowy Zjada Delegatów LZS. Miło jest nam poinformaować, iz Pani Marzena Czubaj - Gancarz Wójt Gminy otrzymała Złotą Ozdnakę
Honorową Ludowych Zespołów Sportowych.
W yróżnienie zost a ło pr z y znane podczas Zjadu Delegatów, który odbył się w Sali
Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Tomaszowie Lubelskim. Prez ydium Rady
Głównej Zrzeszenia przyznało Pani Wójt odznakę za działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku lokalnym. Należy wspomnieć, że
w XVI Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno – Sportowych LZS, które odbyły się 26 lipca
2015 r. w Parczewie, Gmina Tomaszów Lubelski
zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej gmin. RED
ZŁOTA GWIAZDA 2016 W MAJDANIE GÓRNYM
20 s t y c z n i a 2 0 1 6 r o k u w W i e j s k i m
Domu Kultury w Majdanie Górnym odbył
się XII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Gwiazda 2016”.
Podobnie, jak i w edycjach poprzednich, przegląd skierowany był do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z gminy
Tomaszów Lubelski.Uczestnicy występowali jako soliści, członkowie zespołów wokalnych lub zespołów wokalno-instrumentalnych.
W ich wykonaniu można było posłuchać znanych i lubianych przez wszystkich kolęd i pastorałek. O przygotowanie uczestników zadbali nauczyciele
i opiekunowie. Dzięki imprezie upływającej w miłej atmosferze, publiczność mogła
oderwać się od codziennych spraw i przypomnieć sobie o wyjątkowości Świąt Bożonarodzeniowych.
Głównymi organizatorami całej imprezy
byli: Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Majdanie Górnym na czele z Panią Dyrektor Anną Świca,
Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim,
Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach
i Biblioteka Komunalna w Majdanie Górnym. Wśród honorowych gości znaleźli się
m.in.: Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani
Marzena Czubaj-Gancarz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach Pani
Kinga Łuczak i ks. Krzysztof Giera. Spotkanie zostało zakończone rozdaniem symbolicznych dyplomów i przekazaniem nagród
książkowych do bibliotek szkolnych.
Katarzyna
Borowiec-Bender
www.tomaszowlubelski.pl
str. 7
WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI LUDOWYMI I KGW
W d n i u 27 s t yc z n i a 2 016 r.
w Urzędzie Gminy w Tomaszowie
Lubelskim odbyło się spotkanie i
nformacyjno-organizacyjne członków kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewacz ych działających na terenie Gminy Tomaszów
Lubelski.
To właśnie do nich mieszkańcy danych sołectw, mogą zgłaszać wszelkie
propozycje, pomysły i zapytania dotyczące szeroko pojętych spraw społecznych i kulturalnych.
We wspólnym spotkaniu z aktywnymi mieszkańcami Gminy Tomaszów
uczestniczyli: Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz, Zastępca Wójta Pan Waldemar
Miller, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Podhorcach Pani Kinga Łuczak i Pani Małgorzata Miecznik-Borkowska pracownik Urzędu Gminy.
Przedstawiciele Urzędu zaprezentowali możliwości współpracy i finansowania działań zaproponowanych
przez zgromadzonych uczestników
spotkania.
Głównym tematem posiedzenia
było ustalenie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem formacji i planem jej działania
na rok 2016. Pod dyskusję poddane
zostały propozycje zmian w ich ofercie programowej i sposoby na udoskonalenie dotychczasowej działalności.
- 8.02.2016 r. Typin
- 11.02.2016 r. Jeziernia
- 24.02.2016 r. Pasieki
Panie z KGW oraz zespołów śpiewaczych zaprosiły przedstawicieli Gminy
Tomaszów Lubelski oraz Liderki odpowiedzialne za koordynowanie działań
w poszczególnych miejscowościach na
spotkania zorganizowane w świetlicach
wiejskich. Spotkania odbyły się:
- 9.03. 2016 r. Rabinówka
- 2.02.2016 r. Ruda Wołoska
- 6.02.2016 r. Łaszczówka
- 4.02.2016 r. Szarowola
Po dc z as wiz y t r ozmawiano
o specyfice oraz potrzebach społeczności lokalnej. Panie opowiadały
o swoich pasjach którymi chciałyby zainteresować mieszkańców
swoich miejscowości. Czas spędzony
w serdecznej atmosferze zaowocował wieloma nowymi pomysłami które zamierza się w niedalekiej
przyszłości zrealizować.
RED
Uc zes tnikom sp otk ania zos t ał y pr zedst awione Liderki Gminy
Tomaszów Lubelski: Partycja Czapla,
Sylwia Skrzypczuk, Grażyna Suska, Małgorzata Bartoszek-Miszczyszyn, Dorota Sikora, Kamila Lebieda, Jadwiga
Woś,Kinga Łuczak, Małgorzata Miecznik-Borkowska odpowiedzialne za
koordynowanie działań w poszczególnych sołectwach.
str. 8
www.tomaszowlubelski.pl
UDANE FERIE W PODHORCACH
Gminny Ośrodek Kultur y w
Podhorcach zadbał o to, by szczególnie młodszym mieszkańcom nie
brakowało atrakcji pozwalających
w ciekawy sposób spędzić ten zimowy czas. Przez dwa tygodnie,
od poniedziałku do piątku, organizowanych było wiele rozmaitych
zajęć.
Były kreatywne gry i zabawy, lekcj e j ę z y k a a n gi e l sk i e g o, z a j ę cia
plastyczne. Odbyły się też pierwsze
spotkania członków Klubu Młodego Dziennikarza i pier wsze próby
sekcji teatralnej. Spor ym zainteresowaniem ze strony najmłodszych
ci e s z y ł s i ę t e n i s s t o ł o w y. D z i e ci uc zestnic z ył y tak że w pe łnych
poz y ty wnych emocji zajęciach tanec znych i rozgr y wkach szachowych.
Naj w ię k s z ą atr akcją te gor o c znych ferii był pokaz strażacki w wykonaniu Strażaków z Jednostki OSP
w Podhorcach.Strażacy zaznajomili
uczestników spotkania ze specyfiką
wykonywanego przez siebie zawodu, zaprezentowali sprzęt, którego
używają podczas swojej pracy i pokazali, jak sprawnie z niego korzystać. Dzieci mogły bardzo szczegółowo obejrzeć wóz ratowniczo-gaśniczy i specjalne umundurowanie
uż y wane w straż y pożarnej. Najmłodsi zostali zapoznani z podstawami ratownict wa pr zedmedyc znego z zakresu udzielania pier wszej pomocy. Spotkanie ze Strażakami na długo zapadnie wszystkim
w pamięci.
Podobnie, jak i zabawa „ Jaka to
melodia” oraz karaoke, które ściągn ę ł y d o G O K- u s p o r ą p u b l i c zność. Odgady wanie i odśpiew ywanie znanych lub mniej znanych
piosenek i szlagierów typowo biesiadnych, nie sprawiło uczestnikom
w ię k s z ych tr udn oś ci. Atm os fe r a
sprz yjała, a prz ygotowany repertuar zadowolił każdego. Śpiewali prz ybyli goście i organizatorz y.
Zimowe spotkania zakończone zostały rozdaniem drobnych upominków i pamiątkowych dyplomów.
Tegoroczne ferie można śmiało zaliczyć do udanych. Frekwencja, zaangażowanie dzieci i młodzieży, a także
liczne dowody ich sympatii wobec organizatorów, dobrze wróżą na przyszłość.
Katarzyna
Borowiec-Bender
www.tomaszowlubelski.pl
str. 9
ZA ZDROWIE PAŃ!
Wprawdzie Święto Kobiet obc hodzono of icjalnie 8 mar c a ,
j e d n a k w G m i n i e To m a s z ó w
świętowano przez cały tydzień.
Pier wsze urocz yste spotkania miał y miejsce 6 marca. W
G minny m O ś r o dk u Kult ur y w
Podhorcach przed Paniami preze n to w a l i s i ę u c ze s t n i c y z a j ę ć
sekc yjnych odby wając ych się w
Ośrodku. Można było zobac z yć
występ dzieci z koła teatralnego,
rec y tującego członka Klubu Seniora w Majdanie Górnym, któr y
specjalnie na tę okazję przygotował własny utwór, koncert zespołu „VOCANTES” i pokaz zumby.
W Ł a s zc zówce obchody tego
święta zorganizowało Ko ło Gos p o d y ń W i e j s k i c h „ S ą s i a d e c zki’. W Sali widowiskowej Zespoł u Szkó ł Public znych na sce nie
w ystąpili uczniowie i członkinie
ze sp o ł u wok aln e go. Nie z abr akło wierszy, słynnych afor yzmów
str. 11
z kobietą w roli głównej, zabawnych skeczy i piosenek.
8 marc a bawiono się w Ty pinie. Z w łasny mi w ys tępami art yst yc znymi w ystąpili uc zniowie Szkoły Podstawowej i Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich. Miłym
akcentem spotkania była w ystawa pr zedmiotów, ubrań, nar zędzi codziennego uż y tku, gazet i
zdjęć z poprzedniego wieku.
Mieszkanki Majdanu Górnego
postanowił y uc zcić swoje święto również w akty wny sposób. W
Wiejskim Domu Kultur y urocz yste zgromadzenie odbyło się 10
marca. Podczas imprez y na scenie można było podziwiać występ
c złonkiń ko ła teatralnego działającego w WDK i pokaz zumby.
Rewelacją dnia był niewątpliwie
w ys tęp c złonków K lubu Senio ra „REL AK S”. Majdańsc y Senior z y pokaz ali s woje ar t ys t yc zne
oblic za. Pokazali też, jak należ y
www.tomaszowlubelski.pl
ciesz yć się ż yciem. Był y śpiew y i
rec y tacje. Był tak że koncer t zespołu wokalnego „VOCANTES” z
Podhorzec.
Dzień Kobiet świętowała również Rabinówka. Głównym punktem imprez y był w ystęp zespołu
tanec zno-wokalnego „Tamburin o”, k t ó r y s w y m b a r w n y m r e per tuarem uświetnił całe w ydarzenie. Na zgromadzonych gości
c zeka ła ponadto w ys t awa prac
rękodzielnicz ych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Podc zas każdej ze wspomnianych urocz ystości, na licznie
przybyłe Panie czekały życzenia,
kwiaty, laurki oraz słodki poczęstunek.Gościem honorowym każdego spotkania była Wójt Gminy
Tomaszów Lubelski Pani Marzena
Czubaj-Gancarz.
Katarzyna
Borowiec-Bender
WIELKANOCNA WYSTAWA
13 marca, tuż przed Świętami
Wielkanocnymi, pasjonatów rękodzieła czekała prawdziwa gratka –
Gminny Kiermasz Rękodzieła.
Na placu pr z y Ur zędzie Gminy
Tomaszów Lubelski, można było
podziwiać w yroby rękodziel-
n i c z e b l i s ko t r z y d z i e s t u l o k a l nych t wórców. Można było licz yć
na duży wybór wyjątkowych ozdób
świątecznych: stroików, palm, koszyczków, pisanek, serwetek, ale i nie tylko.
Bardzo ciekawa okazała się być prezentacja wielkanocnych tortów. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość na-
bycia rozmaitych przedmiotów ręcznie wykonanych i łakoci. Organizatorem wystawy był Gminny Ośrodek
Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s
w Podhorcach
Katarzyna
Borowiec-Bender
WIECZÓR WSPOMNIEŃ W ŁASZCZÓWCE
W dniu 30 stycznia w sali widowiskowej w Łaszczówce z okazji 100 letniej
rocznicy powstania szkoły odbyła się niecodzienna i niepowtarzalna uroczystość – Wieczór Wspomnień. Na uroczystość licznie przybyli: absolwenci (w tym pani Wójt
Gminy Marzena Czubaj-Gancarz),
byli i obecni pracownicy, przyjaciele szkoły i mieszkańcy miejscowości. Uroczystość rozpoczął dyrektor
szkoły Józef Augustyniak, który w
skrócie przedstawił historię szkoły.
O swoich szkolnych wspomnieniach
opowiadali zaproszeni absolwenci szkoły: pani Henryka Bednarz, pan
Marian Pochodeńko, pani Adela Domańska-Bielecka i pani Marzena Czubaj-Gancarz. Były to bardzo ciekawe
i nieznane szczególnie młodemu pokoleniu, a zarazem wzruszające wspomnienia z dawnego szkolnego życia.
Wieczór uświetnił montaż słowno-muzyczny (w tym wiersz napisany specjalnie na tę okazję przez panią
Janinę Soluch) w wykonaniu naszych
absolwentów – Katarzyny Koman-Sosnowskiej, Magdaleny Krawczyk, Elżbiety Kuks-Malinowskiej, Katarzyny
Warmińskiej-Mazurek i Michała Malinowskiego.
Natomiast najmłodsi ucz. przypomnieli wszystkim dawne zabawy szkolne.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się bogato ilustrowana wystawa okolicznościowa na której można było
obejrzeć m.in. zdjęcia absolwentów,
kroniki i świadectwa szkolne (najstarsze pochodzą sprzed wojny), stare
przybory szkolne, stroje ludowe i harcerskie, mundurki szkolne i prace plastyczne absolwentów.
Podczas spotkania można było również obejrzeć projekcję archiwalnych
nagrań z życia szkoły, zwiedzić szkołę, która w przeciągu lat bardzo się
zmieniła, a także powspominać dawne
szkolne lata przy kawie.
Był to wzruszający, doniosły i na
długo zapamiętany wieczór.Uroczystość prowadzili nasi niezawodni i
niezastąpieni absolwenci- pani Beata
Śledź-Kobielarz i pan Artur Krupa.Wystawę i uroczystość zorganizowała
pani Bogusława Probola.
ZS Łaszczówka
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
"MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY-Z JEJ NADEJŚCIA SIĘ CIESZYMY!"
W Zespole Szkół Publicznych im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Podhorcach 10.02.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „My się zimy nie
boimy, z jej nadejścia się cieszymy!”.
Organizatorzy konkursu do udziału
zaprosili dzieci w wieku przedszkolnym.
Młodzi artyści przygotowali bardzo ciekawe prace. Przedstawiali różnorodne
aspekty zimy: wesołe zabawy na śniegu
i lodzie czy zimowe krajobrazy lasów i
pól, wykorzystując różnorodne techniki
plastyczne. Komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Kochańska, p. Anna
str. 12
Janicka, p. Marta Kot miała niełatwe
zadanie. Po analizie wszystkich prac,
zgodnie z regulaminem nagrodzono
najlepsze. Laureaci otrzymali dyplomy
i cenne nagrody, pozostali uczestnicy
drobne upominki. W szkole p. Barbara
Gajewska zorganizowała, cieszącą się
dużym zainteresowaniem, wystawę
prezentującą wykonane prace.
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, p.
Marzena Czubaj-Gancarz oraz Dyrektor
ZSP w Podhorcach, p. Stanisława Malinowska przekazują gratulacje autorom
prac, ich rodzicom i nauczycielom.
ZSP Podhorce
www.tomaszowlubelski.pl
HISTORYCZNIE, PRZYRODNICZO, MALOWNICZO...
13 marca 2016 r. w miejscowości
Ulów na terenie byłej szkoły podstawowej odbyło się podsumowanie projektu pn. Ścieżka edukacyjno
– przyrodnicza „Historycznie, przyrodniczo, malowniczo” oraz uroczyste otwarcie trasy pieszego szlaku.
Realizacja zadania przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości
Szarowola i okolic była możliwa dzięki pozyskanym środkom z Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz
wsparciu Gminy Tomaszów Lubelski.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy Ulowa
dla których słońce wyjrzało zza chmur.
Wręczono podziękowania za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie m.in.
dla Pani Wójt Marzeny Czubaj – Gancarz, Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lub. Antoniego Rzeźnika, Pana Podleśniczego Leśnictwa
Ulów Sławomira Gawrysia, Pani Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej – kierownika badań archeologicznych prowadzonych pod Ulowem, Pani Małgorzaty Miecznik-Borkowskiej wiceprezesa LGD „Roztocze Tomaszowskie”,
dla Zespołu „Prząśniczki”, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ulowie oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Ulowie. Szczególne podziękowania należą się również wolontariuszom oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do stworzenia
ścieżki dydaktycznej.
Po oficjalnej części spotkania zaplanowano wspólne ognisko oraz poczęstunek. Nie obyło się bez przepysznych
słodkości w postaci gofrów serwowanych przez Panie z KGW. Kolejną atrakcją była możliwość zwiedzania Wiejskiej Chaty ( jednego z przystanków
ścieżki) wraz z przewodnikiem w postaci Pani Aliny Wacko – kierownika
„Prząśniczek” oraz Pań z zespołu.
Przez całe niedzielne popołudnie
humory dopisywały zarówno mieszkańcom jak i zaproszonym gościom.
Mamy nadzieję, że tym wydarzeniem
zapoczątkowane zostaną wspólne spotkania lokalnej społeczności w miejscu
do tego przystosowanym z nowo wybudowaną architekturą.
Dorota Sikora
Z WIZYTĄ U PRZĄŚNICZEK W WIEJSKIEJ CHACIE...
www.tomaszowlubelski.pl
str. 13
KIERMASZ WIELKANOCNY - NASZ SPOSÓB NA ZDOBYWANIE FUNDUSZY
Od 14.03.2016r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach panował już
nastrój świąteczny, a to za sprawą
kiermaszu wielkanocnego.
W holu na parterze stanął straganik SKO, na którym można było kupić
ręcznie wykonane kartki, palmy, i jaja
wielkanocne. W tworzenie tych śliczności włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele, oraz rodzice, a ich
produkcja trwała ponad tydzień. Powstawały one na zajęciach plastyczno-technicznych, pozalekcyjnych i
w domach. Wszystkie klasy bez wyjątku prześcigały się w pomysłach
na przepiękne wzory. Każda kartka zaopatrzona została w logo SKO.
KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ
15 marca odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.
W eliminacjach gminnych uczestniczyły uczniowie 7 szkół podstawowych i
4 gimnazja. Wyniki eliminacji
gminnych przedstawiając się
następująco:
I grupa – uczniowie szkół
podstawowych
1 miejsce – Krół Kacper –
Zespól Szkół Publicznych w
Sabaudii
2 miejsce – Maśluk Kamil Zespól Szkół Publicznych w
Podhorcach
3 miejsce – Górski Mateusz
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni
4 miejsce – Borek Jagoda Zespól Szkół Publicznych w
Sabaudii
5 miejsce - Biela Konrad Szkoła Podstawowa w Pasiekach
6 miejsce - Wawryn Maciej
- Zespól Szkół Publicznych w
Łaszczówce
II grupa –uczniowie gimnazjum
1 miejsce – Grzesik Agata Pasieki
2 miejsce - Cymbała Angelika - Majdan Górny
3 miejsce – Biela Sylwia Pasieki
4 miejsce – Karbownik
Paweł - Zespól Szkół Publicznych w Podhorcach
Do eliminacji powiatowych
zakwalifikowali się laureaci
danej grupy.
RED
Kartki i inne ozdoby rozeszły się jak
świeże bułeczki miedzy innymi dzięki
zaprzyjaźnionemu lokalnemu przedsiębiorcy, który zakupił w hurcie 30
kartek. Były też kartki promowane
przez naszą opiekunkę SKO panią M.
Wolską na niedzielnym Kiermaszu
Rękodzieła na placu Urzędu Gminy w
Tomaszowie Lub.
Serdecznie dziękujemy uczniom,nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w tworzenie kartek i ozdób swiątecznych.
SP Pasieki
PRACOWNIA MULTIMEDIALNA W MAJDANIE GÓRNYM
15 lutego w Wiejskim
Domu Kultury w Majdanie Górnym została ofic j a l n i e o t wa r t a n owa
pracownia multimedialna. Pracownia oparta na
bazie współczesnej technologii, powstała dzięki
wsparciu finansowemu
udzielonemu przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Pozyskane od organizacji
środki pozwoliły na zakup
niezbędnych materiałów i
sprzętów potrzebnych do
adaptacji pomieszczenia.
kultury. W pracowni będą
prowadzone regularne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzież y z całego
regionu. Osoby dorosłe i
seniorzy będą mieli szanse na zaznajomienie się z
podstawami obsługi komputera.
Pracownia multimedialna ma w swoich zasobach
4 laptopy, telewizor, konsolę playstation z niezbędnymi akcesoriami i pakietem gier.
Katarzyna
Borowiec-Bender
Realizacja przedsięwzięcia miała na celu stworzenie otwartego i dostępnego dla wszystkich zainteresownych miejsca zajęć,
wykładów, pokazów, spotkań integracyjnych służących rozpowszechnianiu
wiedzy i szeroko pojętej
str. 14
www.tomaszowlubelski.pl
SZKOŁA OTWARTA DLA KAŻDEGO
13 . 0 3 . 2 0 1 6 r. p o
raz pierwszy zorganizowano w naszej
szkole Dzień Otwarty
dla rodziców i dzieci pr ze d s z kolnyc h
zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. z
Pasiek, Rabinówki i
Ulowa.
D yrek tor Szko ł y
E. Probola przedstawiła ofertę edukacyjn ą p la ców k i ,n ato miast pani A. Pitura
Dobek zaprezentowała multimedialną
prezent ację, k tórej
ce l e m by ł o uk a z a nie osiągnięć uczniów
oraz możliwości, jakie
niesie ze sobą no woc zesna baza dyd a k t y c z n a s z k o ł y.
Nauczycielki oddział u p r ze d s z ko ln e g o
pani M. Padyjasek i E.
Korga zorganizowały zajęcia artystyczno-ruchowe dla przybyłych gości. Była też
możliwość obejr zenia naszego budynku, k tór y jest przestrzenny, dobrze zorganizowany i nowocześnie wyposażony.
Dla tych, którz y nie
FERIE W BIBLIOTECE
mogli dotrzeć w tym
dniu przypominamy,
że jest możliwość zapisania dzieci do dnia
31 marca 2016r. Kartę
zgłoszenia można
pobrać w szkole lub
ze strony internetowej w w w.szkolapasieki.superszkolna.pl
Planuje się w ydłuże nie c z a s u prac y
przedszkola do pełnego wymiaru tj. od
godz.6³º- 16ºº.
Serdecznie zapraszamy.
SP Pasieki
Ferie w bibliotece
wcale nie były nudne.
Przekonały się
dzieci, które uczestniczyły w zajęciach
organizowanych w
bibliotece w Majdanie Górnym, Łaszc z ówc e i Po d h o rc a c h . Były gry, zab a w y, ko n k u r s y.
Starsza grupa dzieci
brała udział w konkursie czytelniczym np.
dokończ przysłowie,
zasady savoir - vivre.
Dla młodsz ych zor-
ganizowano zajęcia
z książką np. głośne
czytanie, quizy ze znajomości bajek, konkursy plastyczne, lepienie
z plasteliny, warsztaty
quillingu. Aura zimowa
nie dopisała, śniegu
nie było, ale powstały
piękne bałwanki wykonane przez dzieci z
przeróżnych materiałów. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy dowolne, gry planszowe, puz zle oraz
gra w bierki. Każdy
z uczestników mógł
również skorzystać z
komputerów w Czytelni Internetowej oraz
w nowo powstałej Pracowni Multimedialnej. Na podsumowanie i zakończenie zajęć
zorganizowano słodki
poczęstunek oraz wręczono upominki.
Biblioteka
Komunalna w
Majdanie Górnym
SZKOŁA W PODHORCACH NA OBCHODACH 95 ROCZNICY
POBYTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
1 3 m a r c a w To m a - wał poczet sztandarowy,
s z o w i e L u b e l s k i m który uczestniczył w uro W TOMASZOWIE LUBELSKIM
odbyły się obchody
95. rocznicy poby tu
Józefa Piłsudskiego w
tym mieście.
Obchody rozpoc zę ł y
się od złożenia wieńców
i k wiatów. Pani Mar zena Czubaj-Gancarz Wójt
Gminy wraz z panem Adamem Kor zeniem Pr ze wodniczącym Rady Gminy
w tym uroczystym dniu
także złożyli winiec pod
obeliskiem upamiętniającym odebranie defilady
6 Brygady Kawalerii przez
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siwej Dolinie.
Zespół Szkół Publicznych w Podhorcach noszący imię Marszałka Józefa Piłsudskiego czynnie włączył się w obchody. Szko łę reprezento-
www.tomaszowlubelski.pl
czystej mszy świętej oraz
w przemarszu do Tomaszowskiego Domu Kultury. Kolejnym punktem
uroczystości był występ
uczniów szkół noszących
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
ZSP w Podhorcach reprezentował prz ygotowany pr zez nauc z yciela Patr yka Pawlika chór,
któr y zaprezentował
dwie piosenki patriotyczne: „Honor i gniew” oraz
„Niepodległą”. Występ
spotkał się z dużym zainteresowaniem i gorącym
przyjęciem uczestników
uroczystości. Po występie
uczniowie otrzymali słodki upominek. Współorganizatorem obchodów był
Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski.
RED nade s łane
str. 15
WYDARZENIA SPORTOWE
MEDALE MISTRZOSTW POLSKI DLA ZAWODNICZEK Z GMINY
TOMASZÓW LUBELSKI
N a t ra s a c h b i e g o wych w Jakuszycach w
dniach 19-23 marca 2016
roku rozgr y wane był y
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski narciarstwie biegow ym.
Świetnie w tych zawodach
prezentują się zawodniczki na stale mieszkające
w G m i n i e To m a s z ó w
Lubelski, a reprezentujące klub sportowy MULKS
GRUPA OSCAR Tomaszów
Lubelski.
W pierwszym dniu Mistrzostw Polski rozegran o ko nk ur e n cje Te am
Sprint gdzie po historyczny medal dla Powiatu Tomaszowskiego i regionu
tomaszowskiego sięgnęły Katarzyna Stokfisz -Rabinówka i Monika Skinder
-Rogóźno.
W
drugim dniu
Mistr zost w Magdalena Czusz z Górna wywalczyła 4 miejsce w sprincie techniką dowolną w
ramach Młodzieżowych
Mistrzostw Polski.
Trzeci dzień Mistrzostw
Polski Seniorów w narciarstwie biegowym to rywalizacja stylem dowolnym w
biegach na dystansie 30 i
15 km. Mężczyźni mieli do
pokonania 30 km, a kobiety 15 km. Zwyciężyli odpowiednio Maciej Staręga
UKS RAWA Siedlce i Urszula Łętocha UKS Hiltop
Osieczany. W gronie kobiet
Mistrzostw Polski Seniorek
na 6 miejscu uplasowała
WYJAZD UKS SABAUDIA NA MECZ EKSTRAKLASY
Dnia 28 lutego 2016 r.
Uczniowski Klub Sportowy pod kierunkiem
prezesa, p. Grzegorza
Gwozdy, zorganizował
w yjazd do Warszaw y
na mecz Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa
a Ruchem Chorzów.
Wśród uczestników byli
uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii oraz Zespołu Szkół
Publicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w
Majdanie Górnym, a także
osóby z Tomaszowa Lubelskiego oraz Tarnawatki.
Mieliśmy możliwość
obejrzenia prawdziwego
sportowego widowiska,
str. 16
w którym mogliśmy zobaczyć wszystko, czego
oczekuje kibic, czyli bramki. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Legii Warszawa. Mecz mogliśmy
obejrzeć dzięki programowi „Kibicuj z klasą”, który
prowadzony jest przez
klub Legia.
Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawowali: p.
Michałał Kardasz, p. Artur
Nowosad, p. Radosław
Ziemniak oraz p. Grzegorz
Gwozda, którym serdecznie dziękujemy.
UKS SABAUDIA
www.tomaszowlubelski.pl
się Katarzyna Stokfisz- Rabinówka. Dwoma brązowym medalami zakończyły
się dla dziewczyn z Gminy
Tomaszów Lubelski biegi
w stylu dowolnym. W kategorii Mistrzostw Polski
Juniorek; Katarzyna Stokfisz z Rabinówki zdobyła
brązowy medal i w klasyfikacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski; Magdalena Czusz z Górna również
brązowy medal.
RED nadesłane
IX MEMORIAŁ JANA KOSTURA W TENISIE STOŁOWYM
11 Marca w Jarczowie
odbył się IX Memoriał Jana
Kostura w Tenisie Stołowym Szkól Podstawowych
o Puchar Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Jarczów.
Medale zdobyli:
Martyn Kamińskia –srebrny,
Jakub Dziura –srebrny,
Kacper Karwan –brązowy.
Do tego wysokiego miejsca wkład punktowy wnieśli również Paulina Mandziuk,
Milena Czop i Patryk Ulhurski.
Uczniowie gimnazjum zajęli
II miejsce i przywieźli piękny
puchar i piłkę.
Anna Wójcik
FERIE NA SPORTOWO Z „GIM DWÓJKĄ”
Dzięki wsparciu Pani Marzeny Czubaj-Gancarz Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski,
a także Dyrekcji Zespołu
Szkół Nr 1 w Tomaszowie
Lubelskim, nasi wrotkarze
przyjemnie, ale i intensywnie spędzili zimowe ferie.
Dwa tygodnie codziennych
spotkań na hali sportowej LO
obfitowało w dobrą zabawę,
ale też trochę potu wycisnęło.
Szkoda, że nie mamy częściej dostępu do takiej sali.
Okres zimowy to dla wrotkarzy czas oczekiwania na wiosnę i odpowiednią pogodę
pozwalającą trenować na zewnątrz.
Zimą "przesiadamy" się na
narty biegowe, ale niestety
ze śniegiem ostatnimi czasy
też nie najlepiej. Tak więc hala
sportowa, to dla nas jedyne
optymalne rozwiązanie pozwalające poprawić technikę
i koordynację jazdy, ale też nie
wypaść z rytmu przygotowań
do ruszających wiosną rozgrywek wrotkarskich..
Ferie minęł y prz yjemnie
i pożytecznie, więc i wspomnieć warto.
RED nadesłane
16 KOLEJKA LIGI OKRĘGOWEJ
Wynikiem 1-1 zakończył się mecz 16 kolejki
Klasy Okręgowej pomiędzy Igrosem Krasnobród
a Pogonią 96 Łaszczówka. Nasz zespół może
grać znacznie lepiej niż
dzisiaj, ale dzięki zaangażowaniu i woli walki
udało się zdobyć punkt.
Mecz lepiej rozpoczęła
Pogoń, kilkukrotnie groźnie
atakując, z czasem przewagę przejmował Igros, który
dopiero w samej końcówce objął prowadzenie. W 43
minucie po kontrze prawą
stroną boiska i dośrodkowaniu, najlepiej w polu
karnym zachował się Rafał
Turczyn, który głową skierował piłkę do bramki. Do
przerwy prowadził Igros
1-0.
Druga połowa to zachowawcza gra obu drużyn.
Przełomowym momentem
była 60 minuta, kiedy to za
faul w polu karnym sędzia
spotkania ukarał bramkarza naszej drużyny - Kacpra Berbeckiego, czerwoną kartką i wskazał na
"11 metr". Do bramki Pogoni stanął 16-letni Karol
Krawczyk i... znakomitą interwencją obronił strzał
Marka Margola! Dwie minuty później, po podaniu Łukasza Mruka, Łukasz
Hałasa znalazł się sam na
sam z bramkarzem Igrosu
i doprowadził do remisu.
Do końca spotkania, mieliśmy jeszcze 2-3 sytuacje do
zdobycia bramki, ale gospodarze grający w przewadze także dążyli do zwycięstwa, tyle że tego dnia
Karol Krawczyk był nie do
pokonania, broniąc w fantastyczny sposób.
www.tomaszowlubelski.pl
Igros Krasnobród - Pogoń
96 Łaszczówka 1-1 (1-0)
Bramki: Rafał Turczyn (43')
- Łukasz Hałasa (62')
Skład: Kacper Berbecki (60'
czerwona kartka) - Adrian
Podborny (30' Michał Kołodziejski), Bartłomiej Krawczyk, Michał Rzeźnik, Paweł
Tatar - Paweł Kielar, Yevgenii
Bugaychuk, Łukasz Hałasa
(89' Michał Nowosad), Jarosław Kapuśniak (46' Marcin
Radecki) - Tomasz Walentyn
(60' Karol Krawczyk), Łukasz
Mruk.
GKS POGOŃ 96
str. 17
IX OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniach 9 – 12 marca
2016 roku w Zakopanem odbyły się IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska
Olimpiad Specjalnych.
Bezpośrednio po konferencji prasowej zorgan i zowa n e j p r ze z O lim piady Specjalne w
Urzędzie Miasta Zakopane
z Placu Niepodległości wyrusz yła sztafeta niosąca
Ogień Nadziei, zapalony od
znicza na grobie wybitnego
zakopiańskiego sportowca
Stanisława Marusarza. Sztafetę tworzyli zawodnicy
Olimpiad Specjalnych oraz
polscy policjanci z organizacji Bieg Strzegących
Prawa na Rzecz Olimpiad
Specjalnych. Sztafeta przebiegła przez samo Centrum Zakopanego, docierając do skoczni narciarskiej na
Wielkiej Krokwi, gdzie wieczorem odbyła się wyjątkowa
Ceremonia Otwarcia Igrzysk. W Ceremonii Otwarcia
Igrzysk wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz
z Małżonką.
Agata Kornhauser-Duda,
Honorowy Patron Olimpiad Specjalnych, dokonała
uroczystego otwarcia Igrzysk. Małżonka Prezydenta
powiedziała, że wspieranie
Olimpiad Specjalnych to dla
niej ogromny zaszczyt.
Ceremonię pod Wielką
Krokwią uświetniły także
występy znakomitej wokalistki, Ambasadorki Olimpiad Specjalnych, Eweliny Lisowskiej oraz zespołu Future Folk z charyzmatycznym liderem, Stanisławem
Karpielem-Bułecką.
Województwo lubelskie
reprezentowało 18 zawodników z klubów z: Grabowicy, Lublina,Olbięcina,
Szarowoli i Tomaszowa Lubelskiego.
Zmagania sportowców w
Zakopanem rozgrywały się
10 i 11 marca w stacji narciarskiej Suche koło Poronina (narciarstwo alpejskie)
oraz na terenie Centralnego
Ośrodka Sportu pod Wielką
Krokwią (biegi narciarskie
i biegi na rakietach śnieżnych). Rywalizacja ta przyniosła wiele emocji, wzruszeń
oraz radości ze zwycięstwa.
str. 18
Klub Olimpiad Specjalnych
działający przy Środowiskowym
Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli reprezentowali:
Andrzej Krawczyk, Waldemar
Szulik i Radosław Mazur. Zajęli
oni następujące miejsca:
1.Andrzej Krawczyk:
I miejsce – 1000 m
II miejsce – 2,5 km
III miejsce – 500 m
2.Waldemar Szulik:
II miejsce – 1000 m
III miejsce – 500 m
IV miejsce – 5 km
3.Radosław Mazur:
III miejsce – 2,5 km
III miejsce – 1000 m
V miejsce – 2,5 km
Po zakończeniu rywalizacji sportowej przyszedł
czas na losowanie składu
kadry na Światowe Igrzyska
w Austrii, które zostaną rozegrane w marcu 2017 roku.
Spośród medalistów Igrzysk w Zakopanem wybrano skład podstawowy oraz
listę rezerwową.
Podczas Ceremonii Zamknięcia Igrzysk do Białegostoku wyruszyła sztafeta z
Ogniem Nadziei, organizatorom drugiej części Igrzysk przekazana została także
flaga Olimpiad Specjalnych
Polska.
RED nadesłane
www.tomaszowlubelski.pl
10 LAT DZIAŁALNOŚCI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„GIM-DWÓJKA” - SEKCJA WROTKARSTWA SZYBKIEGO
PRZY ŚWIETLICY W ROGÓŹNIE
Minęło 10 lat działalności Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Gim-Dwójka” - sekcja wrotkarstwa
szybkiego przy świetlicy w
Rogóźnie.
Z tej okazji kilka zdań o
naszej działalności.
Sekcja zrzesza dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe, których wspólną pasją
jest zdrow y, czynny styl
życia, integracja, oraz naby wanie i doskonalenie
umiejętności jazdy na tzw.
rolkach. Minione lata obfitowały w spore osiągnięcia
naszych zawodników.
Corocznie uczestniczymy
w ogólnopolskiej rywalizacji Pucharu Polski, a także w
Torowych i Ulicznych Mistrzostwach Polski, a nasi
zawodnicy zawsze wracają z
medalami.
Zostać medalistą Mistrzostw Polski w jakiejkolwiek
dyscyplinie nie jest łatwo.
Nasi zawodnicy w minionych latach dokonali tego
wielokrotnie, więc warto
o nich wspomnieć: Maciej
Skulimowski, Magda Siry,
Natalia Parkot, Joanna Skrobowska, Klaudia Nizio, Basia
Gajda, Izabela Krzaczek, Ga-
briel Dziura, Karol Gajda,
Anita Parkot.
Anita to aktualna Mistrzyni Polski w kat. „seniorek“,
a także 5 krotna reprezentantka Polski na Mistrzostwa Europy.
Dzięki wsparciu Gminy
To m a s z ó w L u b e l s k i ,
a także naszym sponsorom
- Przedsiębiorstwu „KRAWPAK“ oraz Firmie Przewozowej „Sprint Bus“ nasi
zawodnicy solidną prace
treningową mogą corocznie
skonfrontować z najlepszymi w Polsce.
Choć wiosna była jeszcze
daleko, to nasi wrotkarze już
6 stycznia 2016 roku zainaugurowali w Świetlicy Wiejskiej w Rogóźnie przygotowania do nowego sezonu.
Były ciasteczka, ( te kupowane, ale i te wspaniałe z własnego wypieku Eli
Gabryel ) były życzenia noworoczne, był też trening choć w formie zabawowej,
ale jednak.
RED nadesłane
www.tomaszowlubelski.pl
str. 19
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Zgłoś się i wygraj!
Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach organizuje w najbliższym czasie
kilka konkursów i pr zeglądów tematycznych, do
udziału w których gorąco
zachęca wszystkich zainteresowanych.
28 kwietnia odbędzie
się GMINNY PRZEGLĄD
TEATRÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH. W
przeglądzie mogą wziąć
udział amatorskie teatry
żywego słowa, teatry lalkowe, teatr y plastyczne,
teatr y tańca i kabaretu.
Przegląd skierowany jest
do w ykonawców, którz y
nie przekroczyli 18. roku
ż ycia. Zgłoszenia prz yjmowane są do 15 kwietnia.
Do 15 maja moż na
w z i ąć u d z i a ł w G minnym Konkur sie Literackim pod hasłem
„ M O J E M Y Ś L I W I AT R
ROZ W I E WA”. Wa r u n kiem udziału w konkursie j e s t n a p is a ni e w ła snego ut woru literackiego na temat tego,
co nam bliskie, co nas
otacza. Prace mogą dot ycz yć osobist ych przemyśleń, planów, marzeń
i wielu innych.
Do 15 maja prz yjmowane są tak że zgłoszen i a d o Ko n k u r s u P l a st ycznego pod hasłem
„O D N AW I A L N E Ź R Ó D Ł A ENERGI I - W I ATR AK I”. Prace powinny
dot yc z yć problemu racjonalnego gospodarowania ener gią , promo cji odnawialnych źródeł
energii oraz ksz tał towania właściw ych postaw wobec środowiska
i jego ochrony. Regulaminy konkur sów został y p r z e k a z a n e d o k a żdej ze szkół gminnych.
19 maja 2016 roku od
godz . 10.00 na terenie
Zespo łu Szkó ł Public znych w Sabaudii odbywać się będzie Jublileusz z okazji 100 - lecia
Szkoł y w Sabaudii.
Serdec znie zapraszamy
wsz ystkich Sympat yków
szkoły na uroczyste obchody jubileuszowe.
W programie :
1. Zwiedzanie szkoły.
2. Msza święta.
3. Część artystyczna.
4. Przemówienia zaproszonych gości.
5. Biesiada plenerowa.
O d 1 d o 30 c z e r wc a
2016 roku bedzie tr wał
nabór zgłoszeń do Konkur su na Najpiękniejszy Ogród, Balkon lub
Tasas na terenie Gminy
Tomaszów Lubelski. Organizatorem konkursu jest
Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Podhorcach. Udział w konkursie można zgłaszać do
organizatorów w dwóch
naptępując ych kategoriach:
1. Najpiękniejszy ogród
2. Najpiękniejszy balkon
lub taras.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na miesąc wrzesnień 2016r.
Szko ła Podstawowa
w Pasiekach dla swoich
uczniów z klas I-VI organizuje konkurs plastyczny pt . „PR ZEDW IOŚNIE W LESIE, NA POLU
I ŁĄCE”. Wykonane prace
uczniowie składają do
d n i a 3 0 . 0 3 . 2 016 r o k u .
Organizatorami konkursu jest szkoła i zaprzyjaźnione ze szkołą Koło
Łowieckie nr 61 Roztoc ze w Z amościu. Koordynatorem konkursu jest
członek koła łowieckiego
- znany plastyk i nauczyciel J. Garbacz. Za udział
w konkursie przewidzia-
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Redakcja nie ponosi odpowiedzilności za treści i niescisłości merytoryczne zawarte w nadesłanych materiałach.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca.
Serwis internetowy: www.tomaszowlubelski.pl
Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85,
Kontakt z redakcją: [email protected]; tel. 84 664 30 85 wew. 21
Redakcja i skład: Małgorzata Miecznik-Borkowska, Małgorzata Bartoszek-Miszczyszyn,
Zdjęcia: archiwum Urzędu Gminy Tomaszów Lub./nadesłane

Podobne dokumenty