Biuletyn INFORMACYJNY Gminy tomaszów lubelski

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn INFORMACYJNY Gminy tomaszów lubelski
B i u l et y n I NFOR M AC Y JN Y
Gminy tomaszów lubelski
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
AKTUALNE INFORMACJE Z GMINY TOMASZÓW LUBELSKI AKTUALNE INFORMACJE Z GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
nr 1 październik-grudzień 2015 r.
Życzymy Państwu udanych, zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
Szcześliwego Nowego Roku 2016
oraz wiele pomyslności i sukcesów.
W NUMERZE:
str. 9
Rozstrzygnięcie konkursu
„Człowiek wolny od nałogów”.
str. 8
Gminne obchody Święta
Niepodległości.
str. 6
Inwestycje zrealizowane w
Gminie Tomaszów Lubelski
w 2015 roku.
str. 11
Imprezy sportowe.
Procownicy Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski
Drodzy mieszkańcy!
Minął pierwszy rok mojej kadencji od objęcia funkcji Wójta
Gminy Tomaszów Lubelski. Swój czas poświęcałam w dużej
mierze bezpośrednim kontaktom z mieszkańcami i poznawaniu problemów, które Was nurtują. Był to okres bardzo ciężkiej
i wytężonej pracy. Przede mną jest jeszcze dużo do zrobienia.
Chcę pokazać wszystkim, że Nasza Gmina staje się piękniejsza
każdego dnia, staje sie miejscem w którym warto mieszkać.
Razem z Radą Gminy, Sołtysami i pracownikami zrealizowaliśmy wiele zadań:
-ustawiono w sołectwach 60 tablic informacyjnych,
-przeprowadzono remont drogi gruntowej JustynówkaPrzecinka, oddano do użytku 156 m drogi z płyt żelbetonowych ; -zakończono budowę drogi w Majdanie Górnym, 545
m drogi asfaltowej; -wykonano chodniki w 11 miejscowościach; -wykonano remont Sali Urzędu Gminy; - zakupiono samochód marki Renault Trafic dla OSP Łaszczówka; zrobiono
pierwsze oświetlenie typu LED w naszej gminie na 45 lampach
w Rogóźnie;
str. 2
-oddano do użytku nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach : Klekacz, Nowa Wieś, Typin, Szarowola,
- zainstalowano instalacje solarne na blokach wspólnoty
mieszkaniowej w Łaszczówce i Szarowoli na Środowiskowym Domu Samopomocy,
- zakupiono sprzęt dydaktyczny do ZSP im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Podhorcach,
- rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach
Rabinówka, Przeorsk, Typin,
- postawiono wiaty przystankowe w miejscowościach
Chorążanka, Ulów, Ruda Wołoska, Lipka,
- zlecono projekt linii oświetleniowej w Chorążance,
- zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Gminy,
- wykonano przepusty zjazdowe z drogi gminnej w Typinie
- zakupiono sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy dla GOK
Podhorcach,
- zlecono projekt i wykonanie budowy linii oświetlenia drogowego w Sabaudia Cegielnia
- zakupiono stroje dla zespołu Kalina z Rudy Wołoskiej,
-zlecono dokumentacje na drogi gminne Jeziernia, Majdanek, Sabaudia, Łaszczówka,
- przeprowadzono remonty dróg gminnych kruszywem naturalnym tłuczniem,
- zlecono wykonanie elewacji na budynkach świetlicowych
Zamiany, Rabinówka,
- przeprowadzono pierwszy etap remontu archiwum w
Urzędzie Gminy,
- pozyskano dotacje z Austriackiego Czarnego Krzyża na renowację mogiły zbiorowej,
- zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycz
nej Gotania 2015,- zorganizowano pierwsze Dożynki Gminne
w Majdanie Górnym
- zlecono opracowanie herbu dla Gminy Tomaszów Lubelski
- powołano Klub Liderek - zrobiono nowy napis na Urzędzie
Gminy,- nasze dzieci i młodzież zajęły pierwsze miejsce XVI
Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Parczewie, - zlecono wyko
nanie stron internetowych dla gminnych jednostek organizacyjnych,
Drodzy Państwo, jest mi miło przekazać choć część ważniejszych inwestycji które udało mi się zrealizować. Jednak największym dla mnie sukcesem jest fakt, że Gmina Tomaszów Lubelski nie zaciąga dalszych kredytów. W 2015 roku spłaciliśmy
1 100 000,00 zł zadłuzenia. Rok 2016 będzie dla mnie,
Radnych i moich pracowników nowym wyzwaniem,
chcielibyśmy pokazać Państwu, że nowa perspektywa daje nam
wiele możliwości, które możemy wykorzystać dla naszej gminy.
Jestem osobą otwartą. Zapraszam Państwa do współpracy, cze-
kam na pomysły i uwagi. Na Nowy Rok życzę Państwu, sobie i
całemu samorządowi wytrwałości w codziennej pracy, zapału i
konsekwencji w działaniu oraz czerpania satysfakcji z każdego,
nawet najmniejszego sukcesu.
Z pozdrowieniami,
Marzena Czubaj- Gancarz
Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski
Instalacje solarne w gminie Tomaszów
W dniu 16 października zakończyły się prace związane z
realizacją projektu pod nazwą „Montaż instalacji solarnych w
Gminie Tomaszów Lubelski”, który dotyczył budowy kolektorów słonecznych na budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Szarowoli oraz budynku wielorodzinnym
wspólnoty mieszkaniowej w Łaszczówce przy ulicy Toma-
szowskiej. Projekt zrealizowany został w ramach otrzymanego przez gminnę Tomaszów Lubelski dofinansowania ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej, którego wartość wyniosła ponad 303 000,00 zł.
W ramach realizacji założonego projektu zbudowano
mikroinstalacje prosumenckie w miejscowościach Szarowola i Łaszczówka. Innowacyjność projektu wiąże się przede
wszystkim z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
.la mieszkańców objętych projektem to także zmniejszenie
kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Za ogłoszenie przetargu oraz realizację projektu odpowiadała gmina
Tomaszów Lubelski.
Kolektory słoneczne posłużą ponad 300 odbiorcom, w
tym uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szarowoli oraz mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej
w Łaszczówce.
RED
ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP ŁASZCZÓWKA
Gmina Tomaszów Lubelski korzystając z dofinansowania
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dokonała zakupu samochodu specjalnego ratowniczo
gaśniczego dla OSP w Łaszczówce marki Renault Trafic.
Dotacja Związku OSP RP wyniosła 50 000 zł. Gmina
Tomaszów Lubelski kieruję sedreczne podziekowania dla
pana Jana Kowalczyka Starosty Tomaszowskiego
str. 3
za okazne wsparcie. RED
Szlachetna Paczka po raz drugi
w Tomaszowie Lubelskim
IDEĄ SZLACHETNEJ PACZKI OD 14 LAT JEST POMAGANIE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM I INSPIROWANIE
ICH DO ZMIAN.
Pani Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski objęła
projekt patronatem honorowym.
Jak co roku, bohaterzy w osobach wolontariuszy podejmą
wyzwanie – docierają tam, gdzie bieda sprawiła, że ludzie
stracili nadzieję.
Jednak to nie wszystko!
Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 19 580
rodzinom, w tym 24 rodzinom z rejonu Tomaszów Lubelski i 8
z rejonu Hrubieszów. Tomaszowska drużyna superbohaterów
jest już w komplecie. W prace wolotariackie zaangażowało się
14. ochotników:
Nad drugą edycją Tomaszowskiej SZLACHETNEJ
PACZKI patronat honorowy objęli: Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz Burmistrz Miasta Tomaszów
Lubelski Wojciech Żukowski. Serdecznie dziękujemy i nie
możemy doczekać się owocnej współpracy! Informacje o
projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.szlachetnapaczka.pl
Magdalena Malec-Tereszczuk - Lider Rejonu, ks. Witold
Bednarz, Barbara Biszczanik, Natalia Byra, Katarzyna Wywrocka,Wioleta Malinowska, Monika Lisiecka, Witold Pitura, Teresa Zainteresowanych projektem zapraszamy na fanpage
Lisiecka, Iwona Bober, Justyna Siarkiewicz, Anna Staszewska, SZLACHETNA PACZKA – TOMASZÓW LUBELSKI na fb: www.
Joanna Krasoń, Krzysztof Łasocha.
facebook.com/szlachetnapaczka.tomaszowlubelski.pl
Wolontariusze od kilku tygodni odwiedzają rodziny. 21
listopada nastąpi otwarcie bazy rodzin. Już niedługo potrzebujący otrzymają od naszych lokalnych bohaterów iskierkę
nadziei i radości, którymi zechcą podzielić się z nimi wolontariusze i mieszkańcy powiatu.
str. 4
W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt
z Liderem Rejonu Tomaszów Lubelski: Magdalena
Malec-Tereszczuk, tel. 791 701 874, e-mail: [email protected]
gmail.com. Kontakt z mediami: Katarzyna Wywrocka, tel. 508
102 801, e-mail: [email protected]
Archeolodzy w Ulowie
5 PAŹDZIERNIKA ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLEJNY SEZON
WYKOPALISKOWY W ULOWIE.
W tym roku archeolodzy gościli tutaj trzykrotnie – wiosną,
latem i jesienią. Wszystkie prace prowadzone były w lesie nieopodal wsi, w miejscach nierozpoznanych dotąd wykopalis-
kowo. Zbadano między innymi kilka starożytnych grobowców
- kurhanów kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu oraz
odkryto pozostałości osad z tego samego czasu. Prowadzono
także prace na cmentarzysku Gotów ze schyłku starożytności.
W badaniach brali udział studenci archeologii z Instytutu
Archeologii UMCS w Lublinie oraz wolontariusze pod kierunkiem
dr Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej. Pragniemy gorąco
podziękować za udzielone nam wsparcie Pani Wójt Gminy
Tomaszów Lubelski Marzenie Czubaj-Gancarz, Nadleśnictwu
Tomaszów oraz mieszkańcom wsi, bez których prace te byłyby
niemożliwe.
dr. Barbara
Niezabitkowska-Wiśniewska
Spotkajmy się pod wiatą
13 LISTOPADA ODBYŁO SIĘ OGNISKO ZORGANIZOWANE
W RAMACH PODSUMOWANIA PROJEKTU PN. „SPOTKAJMY SIĘ POD WIATĄ” DOFINANSOWANEGO Z PROGRAMU
DZIAŁAJ LOKALNIE.
Za organizację spotkania odpowiadała koordynatorka projektu
-Pani Sylwia Skrzypczuk, która we współpracy z Panią Teresą Wysocką -Dyrektorką Biblioteki Publicznej w Majdanie Górnym, przygotowały poczęstunek dla zgromadzonych osób.
Na ognisko przybyła także Pani Marzena Czubaj-Gancarz -Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski, która odebrała od uczestników spotkania podziękowania za udzielenie pomocy przy realizacji projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas! RED
str. 5
Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane
w Gminie Tomaszów Lubelski w 2015 r.
TABLICE INFORMACYJNE:
W sołectwach Gminy Tomaszów Lubelski stanęło 56 tablic informacyjnych.
Tablice zamontowane zostały w miejscowościach: Podhorce (4 szt.), Wieprzowe
Jezioro (4 szt.), Majdanek (2 szt.), Typin (3 szt.), Ruda Żelazna (1 szt.), Majdan
Górny (3 szt.), Ruda Wołoska (4 szt.), Jeziernia (4 szt.), Rabinówka (5 szt.), Pasieki
(4 szt.), Ulów ( 2 szt.), Szarowola (2 szt.), Zamiany (1 szt.), Chorążanka (2 szt.),
Majdanek Cegielnia (1 szt.), Górno (1 szt.), Sabaudia (2 szt.), Łaszczówka (1 szt.),
Dąbrowa Tomaszowska (3 szt.), Justynówka (1 szt.), Nowa Wieś (3 szt.), Klekacz
(2 szt.). Na tablicach umieszczane będą obwieszczenia, komunikaty, ogłoszenia
dotyczące mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski oraz informacje o funkcjonowaniu Gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
REMONT DROGI GRUNTOWEJ JUSTYNÓWKA- PRZECINKA:
Zakończył się remont drogi gruntowej Justynówka- Przecinka. Do użytku
mieszkańców oddane zostało 156 metrów drogi z płyt żelbetowych. Ułożone
zostały ścieki drogowe korytkowe oraz wykonane zostały prace plantowania
skarp i korony nasypów.
REMONT DROGI MAJDAN GÓRNY:
Zakończono budowę drogi gminnej w miejscowości Majdan Górny. Do
użytku oddane zostało 545 m drogi asfaltowej.
PRZEBUDOWA CHODNIKÓW:
Zakończyły się prace przy budowie chodników na terenie Gminy Tomaszów
Lubelski. Wykonano chodniki w miejscowościach: Łaszczówka (217m ²), Majdanek (94,6 m ²), Majdan Górny 233, 5 m ²), Justynówka ( 98,15 m ²), Rabinówka
(298,5 m ²), Rogóźno III (156, 2 m ²), Rogóźno I (234,8 m ²), Podhorce ( 77,85
m ²) oraz Sabaudia ( 80 m ²).
ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP ŁASZCZÓWKA:
Gmina Tomaszów Lubelski wraz z dotacją Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dokonała zakupu samochodu specjalnego
ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Łaszczówce marki Renault Trafic. Koszt
zakupu samochodu wyniósł 124 870,00 zł brutto z czego dotacja Związku
OSP RP WYNIOSŁA 50 000 zł.
REMONT SALI KONFERENCYJNEJ:
Zakończył się remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski.
Zakres prac polegał na kompleksowym remoncie sali oraz toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
OŚWIETLENIE LED ROGÓŹNO:
Do użytku oddana została linia kablowa oświetlenia ulicznego w Rogóźnie.
Oddanych zostało 45 lamp w energooszczędnej i inteligentnej technologii
LED. Wysoka jakość wykonanego oświetlenia wpływa na zmniejszenie kosztów
konserwacji oraz zmniejsza zużycie energii i emisji CO2.
DROGA NOWA WIEŚ:
Zakończone zostały prace przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowa
Wieś. Do użytku oddane zostało 500 m powierzchni asfaltowej. Wykonane
zostały przepusty z rur o średnicy 80 cm.
RED
str. 6
Rok 2015 był dla Gminy Tomaszów Lubelski rokiem wielu ciekawychinwestycji.Współpraca zdziałającymi naterenieNaszejGminy
stowarzyszeniami przyniosła wiele efektów. Dzięki licznym inicjatywom działających społeczników oraz wsparciu Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski , w nadchodzącym roku będziemy mogli cieszyć
się wieloma zakończonymi projektami. Jedną z takich inicjatyw jest
projekt Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Szarowola i
okolic.Wplanach jest 6-ciokilometrowaścieżkadydaktycznaktóra
ma zazadaniezachęcać mieszkańcówgminydocodziennychspaceróworazinnychaktywnościfizycznych. ŚcieżkapowstaniewmiejscowościUlów.Natrasieścieżkizlokalizowanychbędzie5przystanków
zławeczkamiiinnymielementamimałejarchitektury.DziękizaangażowaniuStowarzyszeniaInicjatywSpołecznychdlaRozwojuwsiŁasz-
czówkaktóropozyskałośrodkizfundacjiBankuZachodniegoWBK
uporządkowany zostanie teren wokół Rezerwatu Piekiełko tak by
można było na nowo się nim cieszyć.Dzięki Stowarzyszeniu Razem
młodzi przyjaciele z Przeorska, któro pozyskało dofinansowanie w
kwocie5tys.złpowstaniealtanarekreacyjna służąca mieszkańcom
wsidoorganizowaniaspotkańintegracyjnych. Kolejnąinicjatywąjest
pomysł Ochotniczej Straży Pożarnej z Majdanu Górnego, która pozyskaąłśrodkinaprzekształcenie ternupo podawnejszkolenapark.
Z kolei Biblioteka Publiczna także z Majdanu Górnego pozyskała dotacje w wysokości 11 350 zł dzięki której powstanie pracownia
multimedialna w Wiejskim Domu Kultury, dostosowanej do potrzeb wszystkich mieszkańców. RED
W Przeorsku powstał sensoryczny park wyobraźni
13 LISTOPADA MIAŁO MIEJSCE OFICJALNE OTWARCIE„SENSORYCZNEGO PARKU WYOBRAŹNI”.
Realizcja pomysłu na stworzenie tego miejsca, była możliwa dzięki Stowarzyszeniu Razem Młodzi Przyjaciele, które otrzymało dofinansowanie z Programu ,,Dzialaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykanskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Tomaszowie Lubelskim. Z tej właśnie okazji mogliśmy gościć
Panią Wojt Gminy Tomaszów Lubelski Marzenę Czubaj-Gancarz oraz przedstawiciela Stowarzyszenia „Czajnia” Pana Marka Żyłę.
Uroczyście przecięta wstęga przez Panią Wójt sprawiła, że wszyscy zebrani mogli wybrać się na krótki spacer . Uroczystość zakończyła się skromnym
poczęstunkiem.
-Stowarzyszenie „Razem Młodzi Przyjaciele” pragnię raz jeszcze podziękować przybyłym gościom i tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Wszelka pomoc i wsparcie zasługuje na ogromny ukłon
w Waszą stronę. Mamy nadzieję, że „Sensoryczny Park Wyobraźni” będzie
owocował pozytywną energią i dalszą współpracą. Stanie się wizytówką naszej miejscowości, wzbogaci Gminę Tomaszów Lubelskim w kolejne atrakcyjne miejsce, a ponadto zachęci odwiedzających do częstszego wypoczynku
na świeżym powietrzu -mówi Prezes Stowarzyszenia Pani Kamila Lebieda.
tekst i foto https://www.facebook.com/NSPrzeorsk/?fref=ts
str. 7
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 14 października Pani Marzena Czubaj-Gancarz -Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
złożyła nauczycielom wyrazy podziękowań za ich ogromne
zaangażowanie, profesjonalizm i wiele cennych inicjatyw w pracy
na rzecz oświaty. Praca Nauczyciela, praca z wychowankami
to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości, wysiłku oraz niejednokrotnie poświecenia. Dzielenie się wiedzą i przekazywanie
pozytywnych wzorców jest darem, który daje szansę rozwoju
oraz lepszej przyszłości.
Pani Wójt wraz z wyrazami podziękowań za wysiłek wkładany
w pracę z dziećmi i młodzieżą przyznała nagrody poszczególnym nauczycielom:
I NAGRODY WÓJTA GMINY TOMASZÓW LUBELSKI:
1. Augustyniak Józef- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Łaszczówce,
2. Malinowska Stanisława- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach,
3. Magdziak Ewa- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.
Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii,
4. Gumiela Barbara- nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych
w Łaszczówce,
5.Dubiel Barbara- nauczycielka Zespołu Szkól Publicznych im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach.
II.Nagrody Dyrektora:
1.ZespołuSzkół Publicznych im.Ordynacji Zamoyskiej w
Sabaudii: Gwozda Grzegorz, Gromek- Dzida Beata, Biszczad
Marta.
2.Zespołu Szkół Publicznych w Łaszczówce: Żółkiewska
Bożena, Furman Teresa, Krawczyk Renata, Kielar Joanna,
3.Zespołu Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach: Kot Marta, Piwko Dorota, Wójcik
Anna, Krystek Monika, Kowalik Renata, Procner Elżbieta, Pawlik
Patryk, Zabawski Andrzej, Gajewska Barbara, Wawrzusiszyn
Agnieszka,
4.Zespołu Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939
w Majdanie Górnym: Pawlik Patryk,Szumilak Barbara, Śliwa-Ralska Anna, Jarochowicz Alina, Kochan Anna, Duszczyński
Stanisław,
5.Zespołu Szkół Publiczych im. Papieża Jana Pawła II w
Szarowoli: Gozdek Anna, Pitura Teodozja, Kudyba Lucyna,
Jasielska-Piechnik Ewa,
6.Szkoły Podstawowejw Typinie: Omelczuk Alina, Okoń
Anna, Huzar Zdzisława,
7.Szkoły Podstawowej w Pasiekach: Grzesik Jolanta, Gnap
Bogdan,
8. Szkoły Podstawowej w Rogóżnie: Hordyj Małgorzata.
Gminne obchody Święta Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku
gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach. Połączone zostały z 10-leciem nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Podhorcach. Po nabożeństwie
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie złożyli w dowód pamięci patriotyczne wieńce. Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny pt.
„Wolość Kocham i Rozumiem”, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Podhorcach.
RED
str. 8
RED
Konkurs„Człowiekwolnyodnałogówiprzemocy.”
Milo nam poinformować , że w dniu 02.12.2015 roku w
Wiejskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim odbył się
Finał XV edycji Gminnego Konkursu „ Człowiek wolny od
nałogów i przemocy.”
„Człowiek wolny od nałogów i przemocy” – jest konkursem
skierowanym do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy
Tomaszów lubelski, organizowanym cyklicznie od roku 2000.
Konkurs wpisuje się w realizację zadań profilaktyki uzależnień,
zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii oraz w Gminnym Programie P/
Przemocy w Rodzinie.
Organizatorem konkursu byli: Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przy współudziale Gminnej Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminna Biblioteką
Komunalną w Majdanie Górnym.Finał Konkursu jest podsumowaniem całorocznej pracy profilaktycznej w szkołach,
której celem jest wzrost wiedzy i świadomości młodych ludzi
na temat uzależnień, przemocy rówieśniczej i domowej a tym
samym wpływać na dokonywanie racjonalnych wyborów.
Ponadto stanowi inspiracje dla rozwijania twórczości artystycznej i literackiej dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim
tegorocznego konkursu był temat „szczęście” i jego aspekty
w życiu młodego człowieka.
Podczas spotkania pełnomocnik ds. profilaktyki przedstawiła założenia programu profilaktyki, jak również przedstawiła
sylwetkę niezwykłego człowieka Nicka Vujcica, który dla wielu
ludzi na świecie jest motywatorem i inspiracją do doceniania
życia, pracy nad sobą i walki ze swoimi słabościami.
Wydarzenie zostało uświetnione inscenizacją teatralną
młodzieży z Zespołu Szkół w Majdanie Górnym pod tytułem
„Uczta bogów’ pod kierunkiem nauczyciela Patryka Pawlika.
W konkursie wyróżniono trzy kategorie: konkurs plastyczny,
literacki i multimedialny na najciekawszy film, reportaż lub
prezentacje multimedialną.
W finale konkursu nagrodzono 74 osób, w tym 4 podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli.
Uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyła pani
Wójt Marzena Czubaj Gancarz.
Wioletta Salitra
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych i Narkomanii
str. 9
„Pierścień Świętej Kingi” - eliminacje rejonowe.
4 Grudnia w ZSP w Łaszczówce odbyły się rejonowe eliminacje
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej "Pierścień
Świętej Kingi".
Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych podzieleni na
dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.
Do konkursu zgłosiło się 63 recytatorów z następujących szkół:
Łaszczówka, Podhorce, Sabaudia, Majdan Górny, Majdan Sopocki I, Szarowola, Nr 2 i 3 Tomaszów Lub., Jeziernia, Tarnawatka,
Huta Tarnawacka, Łosiniec, Lubycza Królewska. W jury zasiadały: p.
Kinga Łuczak,p. Elżbieta Dziuba, p. Małgorzata Krawczyk.
Komisja przyznała 6 nominacji do finału
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej.
Finał konkursu odbędzie się 14-15 grudnia w Bochni.
Finalistów czeka tam nie tylko praca ale i rozrywka. Będą zwie
dzali kopalnię soli w Bochni, spotkają się na warsztatach arty
stycznych z Doktorkiem z programu telewizyjnego „Ziarno”,
spotkają się z księdzem Andrzejem Mulką – redaktorem naczel
nym pisma dla dzieci „Promyczek”, będą uczestniczyli w koncer
cie zespołu „Promyczki dobra”, spędzą niezapomnianą noc w
kopalni - 240 m pod ziemią.
Sponsorom serdecznie dziękujemy za „pomocną dłoń”.
Sponsorzy:
Wójt Gminy Tomaszów Lub., Burmistrz Miasta Tomaszów Lub.,
Starosta Powiatu Tomaszów Lub. ks. Jarosław Przyczyna, ks.
dziekan Grzegorz Chabros, ks. Tadeusz Sochan, RST Roztocze-p.
Roman Rak , Kantor wymiany walut p. Lucyna Wasyl, FHU
Mixor-p.Edward Patro.
Koordynator konkursu T.Gawęda.
Święcie kiszonek i kwaszonek w Krzczonowie
5 Grudnia zespoły z Gminy Tomaszów Lubelski wzięły dziś udział w
Święcie kiszonek i kwaszonek w Krzczonowie.
Trzy z nich zostały wyróznione w poniżej przedstawionych kategoriach:
- w Kategorii Produkty kiszone i kwaszone I miejsce KGW Rabinówka za
krężałki z brukselki z burakiem,
- w kategorii ciasta i desery II miejsce Zespół Artystyczny Vocantes z
Podhorzec za szarpaki kwaśne,
- w kategorii na najładniejsze stoisko II miejsce KGW Ruda Wołoska.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy
dalszych sukcesów!
str. 10
Wizyta w Dojo Stara Wieś
7 LISTOPADA PRAWIE SETKA KARATEKÓW Z TKKT
DWOMA AUTOKARAMI UDAŁA SIĘ DO „CENTRALNEGO
DOJO SZTUK WALKI STARA WIEŚ”.
Młodzi adepci karate mogli zobaczyć w jakich warunkach trenują najlepsi karatecy w Polsce.
Oprócz zwiedzania ośrodka odbył się wspólny trening z zawodnikami z klubów Lublina, Zamościa, Puław, Kraśnika, Polkowic i Płocka. Na macie ćwiczyło wspólnie około 300 karateków.
Najliczniejszą grupę stanowili zwodnicy z Tomaszowa.
Wyjazd bardzo podobał się uczestnikom, którzy przez chwilę 12 grudnia w Lubaczowie odbył się Turniej Mikołajowy w Karate
Fudokan. W turnieju brało udziAŁ 264 zawodników i zawod czek z
czuli się jak w Japonii.
Zarząd TKKT wraz z rodzicami pragnie podziękować Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tomaszowski Klub Karate Tradysponsorom Urzędowi Miasta Tomaszów Lub., oraz Urządo- cyjnego wysłał 90 zawodników, którzy wrócili z 48 medalami. 90 zawodników, którzy wrócili z 48 medalami.
wi Gminy Tomaszów Lub.
str. 11
Gminny Konkurs Pięknego Czytania oraz Konkurs Plastyczny „Słowo i obraz“
W dniu 26 października w Szkole Podstawowej w Pasiekach
odbył się Gminny
Konkurs Pięknego
Czytania i Plastyczny
„Słowo i Obraz“.
Komisja konkursowa w składzie:
Marianna Wolska,
Rafał Pudełko (plastyk) - przewodniczący
Komisji Konkursowej
oraz Bożena Gardyjas oceniająca prace plastyczne inspirowane
wybranymi książkami już w czwartek wyłoniła zwycięzców.
Pani Wójt Marzeny Czubaj - Gancarz wręczyła mistrzom
zasłużone nagrody. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs
można podziwiać w głównym korytarzu szkoły.
Zgłoszeni uczniowie stanęli do walki o tytuł Mistrza Słowa.
Prezentacje uczniów w dwóch kategoriach wiekowych oceniało
jury w składzie: Anna Romańczuk (polonistka) - przewodnicząca
Komisji Konkursowej, Anna Wawrzusiszyn (polonistka) - członek
oraz Agnieszka Kuceł (polonistka).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcy nagrody rzeczowe, których fundatorem była Gmina
Tomaszów Lubelski.
Kategoria plastyczna Klasy I -III Mistrz Obrazu - Magdalena
Kołtun - SP Rogóźno, Wicemistrz Obrazu - Klaudia Krzymowska
- ZSP Sabaudia, Wyróżnienie - Adrian Malec - ZSP Łaszczówka,
Wyróżnienie - Maja Mikuła - ZSP Szarowola
Klasy IV - VI
Mistrz Obrazu - Dominika Majdan - SP Pasieki, Wicemistrz
Obrazu - Kamil Maśluk - ZSP Podhorce,Wyróżnienie - Katarzyna
Gozdek - ZSP Szarowola, Wyróżnienie - Oliwia Nowak - ZSP
Majdan Górn.,
Kategoria literacka Klasy I - III
Mistrz Słowa - Paweł Harasymowicz, Wicemistrz Słowa Patrycja Szewczuk - ZSP Majdan Górny, Wyróżnienie - Maja
Świderek - ZSP Szarowola, Wyróżnienie - Martyna Piechnik
- ZSP Podhorce
Klasy IV - VI Mistrz Słowa - Anna Żuk - ZSP Szarowola,
Wicemistrz Słowa - Maciej Wojciechowski - ZSP Łaszczówka,
Wyróżnienie - Zuzanna Szewczuk - ZSP Podhorce, Wyróżnienie
- Oliwia Nowak - ZSP Majdan Górny
Wyróżnienie - Jakub Będkowski - ZSP Szarowola.
Konkurs zorganizowały Panie Maria Dworzycka i Elżbieta
Korga.
Organizatorki dziękują Pani Wójt za okazaną życzliwość,
Pani Dyrektor za wsparcie i pomoc, Koleżankom i Kolegom
nauczycielom za pomoc i wszystkie wskazówki.
Dziękujemy także Piekarni „Kasia“ Robert Skakuj z Sumina za
bezpłatne przekazanie drożdżówek dla uczestników konkursu.
Dzięki także Pani Mariannie Wolskiej i SKO za ufundowanie
słodkich napoików dla uczniów.
Teskt: http://szkolapasieki.superszkolna.pl
Redakcja i skład: Małgorzata Miecznik-Borkowska, Małgorzata Bartoszek-Miszczyszyn,
zdjęcia archiwum Urzędu Gminy.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.tomaszowlubelski.pl
Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85,
Kontakt z redakcją: [email protected]; tel. 84 664 30 85 wew. 21

Podobne dokumenty

Gminy tomaszów lubelski - Gmina Tomaszów Lubelski

Gminy tomaszów lubelski - Gmina Tomaszów Lubelski ABSOLUTORIUM DLA PANI WÓJT! 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Tomaszów Lubelski poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2015 oraz absolutorium dla pan...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn INFORMACYJNY Gminy tomaszów lubelski

Biuletyn INFORMACYJNY Gminy tomaszów lubelski 18. Przygotowano wniosek o dofinansowanie do programu Infrastruktura Bibliotek na modernizacje Filli Biblioteki Komunalnej w Podhorcach. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 90 125,00 zł. R...

Bardziej szczegółowo