Gminy tomaszów lubelski - Gmina Tomaszów Lubelski

Komentarze

Transkrypt

Gminy tomaszów lubelski - Gmina Tomaszów Lubelski
B i u l e t y n I NFOR M AC Y JN Y
Gminy tomaszów lubelski
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
AKTUALNE INFORMACJE Z GMINY TOMASZÓW LUBELSKI AKTUALNE INFORMACJE Z GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
nr 2 kwiecień-czerwiec 2016
W NUMERZE:
-AKTUALNOŚCI str. 2
-WYDARZENIA KULTURALNE str. 2
-WYDARZENIA SPORTOWE str. 18
ABSOLUTORIUM DLA PANI WÓJT!
10 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Tomaszów Lubelski
poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2015 oraz absolutorium dla pani Wójt Marzeny Czubaj – Gancarz.
Pani Wójt przedstawiła Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015. W 2015 roku zmniejszył się dług
Gminy w stosunku do roku 2014 o kwotę 1.100.000,00 zł.
Zaprezentowano także multimedialną prezentacje inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku.
W 2015 r. ze środków zewnętrznych (Unia Europejska –
511.140 zł, programy resortowe – 116.411,70. zł) pozyskano środki w kwocie ogółem 627.551,70 PLN. Na zadania
inwestycyjne, remontowe i związane z utwardzeniem dróg
gminnych wydatkowano ogółem kwotę 3.511.357,31 zł.
Bud ż e t G m i n y To m a s z ó w L u b e l s k i n a 2 0 1 5 r.
został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr
I V/8/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. Planowane dochody w ynosił y 25.972.154,37 zł, z tego: dochody bieżące: 25.719. 232, 37 zł, dochody majątkowe: 252.922 zł.
Planowane w ydatk i budżetu w y nosił y 24. 872.15 4, 37
zł, z te go w ydatk i bie ż ące 27.730.0 93, 30 zł i w ydatk i ma jątkowe ( inwe s t yc y jn e) w k wo cie 1 .142. 0 61 , 07
zł. U ch w a ł a b u d że to w a n a 2015 r. n i e p r z e w i d y w a ła pr z ychodów budżetow ych, z aś rozchody budżetu,
c z y li w y k up o b li g a cji w ye m i towa nych w l a t a ch p o pr zednich miał być sf inansowany nadw y żką budżetową w w ysokości 1.10 0.0 0 0,0 0 zł.
W trakcie rok u budżetowe go dokonano zmian budżetu 6 uchwałami Rady Gminy oraz 23 zar ządzeniami Wójt a Gminy. Po zmianach dokonanych w trakcie
roku w ykonanie budżetu pr zedst awia się następująco:
Wyszczególnienie
Plan Wykonanie
% wykonania
A.Dochody
29.697.383,17 28.682.984,05 6,58%
- dochody bieżące 29.025.545.,86 28.184.381,16 7,10%
- dochody majątkowe671.837,31
498.602,89
4,21%
B.Wydatki
28.728.398.,37 27.608.437,18 6,10%
- wydatki bieżące
26.418.720,00 25.539.865,68 96,67%
- wydatki majątkowe 2.309.678,37 2.068.571,50 89,56%
Nadwyżka
968.984,80 1.074.546,87
Deficyt
Przychody:
131.015,20
131.015,20
Rozchody
1.100.000,00 1.100.000,00
100%
100%
Prawie we wsz ystkich kategoriach budżetow ych w ykonanie w y n osi ł o p ow y żej 9 0 pr o ce nt z ak ła dan e go
planu, co oznacza, że planowanie budżetowe było realist yc zne. Niew ykonanie c zęści dochodów ze spr zedaż y majątku jest z wiązane z brakiem popy tu na nieruchomości gminne, co nie wpł ynęło na finansowanie
zadań Gminy.
Z a d ł u ż e n i e o g ó ł e m n a 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 r. w y n o s i
8.80 0.0 0 0,0 0 zł i dot yc z y w yemitowanych obligacji komunalnych - w 2013 r. dokonano restruktur yzacji
długu gminnego, emitując obligacje komunalne, k tór ych obsługa jest tańsza od zaciągnięt ych upr zednio
kredy tów i poż yczek. W 2015 roku zmniejsz ył się dług
Gminy w stosunku do roku 2014 o k wotę 1.100.000,00
zł. Zadłużenie ogó łem budżetu gminy lic zone w stosunku do w ykonanych dochodów budżetow ych stanowi war tość 30,66 %.
Budżet Gminy Tomaszów Lubelski z a 2015 r. w ykazał się w ykonaniem nadw yżki budżetowej w k wocie +
1.074.546,87 zł (dodatnia różnica międz y dochodami
public znymi a w ydatkami public znymi ). Na 31 gr udnia 2015 r. zachowana została tak że reguła w ydatkowa
str. 2
określona w ar t. 242 Ustaw y o f inansach public znych
o k r e ś l a j ą c a , ż e „ n a ko n i e c r o k u w y ko n a n e w yd a t k i
bieżące nie mogą być w y ższe niż w ykonane dochody
bieżące powięk szone o nadw y żkę budżetową i wolne
ś r o dk i ” o r a z z a g wa r a n towa n a p ł y n n o ś ć f in a n s owa .
Powstała nadw yżka operacyjna w k wocie 2.775.530,68
zł, co b ę d zie mia ł o w p ł y w pr z y us t alaniu w sk a źnika obsługi długu na lata 2016 i pr z yszłe. Zobowiązania z roku popr zedniego został y zapłacone, terminowo realizowano w ykup obligacji (k wota: 1.100.000,00
zł ) o r a z o d s e t e k o d t ych t y t u ł ó w d ł u ż nych ( k w o t a:
273.601,12 zł). Na koniec 2015 r. zobowiązania w ymagalne nie w ystąpił y.
W 2015 r. ze środków zewnętrznych (Unia Europejska
–511.140 zł, programy resor towe – 116.411,70. zł) poz yskano środki w k wocie ogó łem 627.551,70 PLN. Na
zadania inwest ycyjne, remontowe i z wiązane z ut wardzeniem dróg gminnych w ydatkowano ogółem k wotę
3.511.357,31 zł.
W 2015 roku zrealizowano następujące zadania:
1) W ybudowano odcinek drogi w Majdanie Górnym,ul. Dębowa o długości 545 mb. Zakres robót obejmował w ykonanie podbudow y oraz nawierzchni asfaltowej wraz z ut wardzeniem pobocz y oraz w ybudowaniem zjazdów i rowów odwadniających.
2) W y k o n a n o c h o d n i k i p r z y d r o g a c h p u b l i c z nych o łąc znej powier zchni blisko 2 t ys. m2 na tere nie Gminy w miejscowościach Jeziernia, Ruda Wo łoska, Ł aszc zówka, Sabaudia, Majdanek , Podhorce, Just ynówka, Kolonia-Rogóźno oraz Rabinówka.
3) Wybudowano odcinek drogi o długości 314 mb
w Typinie. Z ak res robót obejmowa ł w ykonanie podbudow y oraz nawierzchni asfaltowej wraz z ut wardzeniem poboc z y oraz w ybudowaniem zjazdów i rowów
odwadniających. Na zadanie otrz ymano dofinansowanie z Fundus zu O chr ony Gr untów Rolnych w k wocie
50.000,00 zł.
4) W ykonano ut wardzenie drogi na odcinku 50 0
mb w miejscowości Nowa Wieś. Drogę utwardzono poprzez w ykonanie podbudow y z tłucznia oraz tzw. „pr yskanki”.
5) Wykonano remont y dróg asfaltow ych na terenie Gminy wraz z w ykonaniem nakładek asfaltow ych
na drogach w Szarowoli – 100 mb oraz Wieprzowe Jez i o r o – 285 m b o r a z p o w i e r zch n i o we g o u t r wa l e n i a
drogi w Klekaczu.
6) Wykonano instalacje kolek torów solarnych do
produkcji ciep łej wody w miejscowościach Łaszc zówka oraz Szarowola. W Ł aszc zówce w ykonano instalację na budynkach wspólnot y mieszkaniowej natomiast
w Szarowoli na budynku Środowiskowego Domu Samopomoc y. Na zadanie otr z ymano dofinansowanie w
w ysokości 222 t ys. zł z Programu Roz woju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
www.tomaszowlubelski.pl
8) Wybudowano linię oświetlenia ulic znego w
miejscowościach Rogóźno i Rogóźno – Kolonia. Wybudowano 45 szt. lamp oświetleniowych w technologii
LED.
9) Wykonano odcinek drogi z pł y t betonow ych
o długości 156 m w miejscowości pomiędzy Przecinką
a Justynówką.
10) W y konan o r ozb udowę linii oś w ie tle niow ych
w miejscowościach: Sabaudia, Rabinówka, Pr zeorsk i
Typin. Łącznie zamontowano 16 szt. lamp.
11) Dokonano remontów i doposażeń świetlic w następujących miejscowościach:
a.
Rabinówka – w ramach prac ocieplono budynek
styropianem oraz wykonano elewację z tynku i ogrodzenie placu.
b. Chorążanka – w ramach prac wykonano podłogi z płytek gresowych.
c.
Zamiany – w ramach prac ocieplono budynek
styropianem oraz wykonano elewację z tynku.
d. Przeorsk – zakupiono sprzęt nagłośnieniow y
i oświetleniowy do świetlicy oraz zagospodarowano
boisko.
e.
Rogóźno – Kolonia – w yremontowano dach
oraz sufit wraz z ociepleniem.
f.
Typin – w ykonano instalację ogrzewania w
świetlicy poprzez zamontowanie pieca co oraz wykonano instalacji grzejników i nagrzewnic.
12) Wykonano remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. Zakres robót obejmował remont schodów oraz remont elewacji budynku.
13) Ustawiono 5 wiat prz ystankow ych prz y drogach na terenie Gminy.
14) Wykonano remont Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.
15) Wykonano stroje dla Zespołu ludowego „Kalina” z Rudy Wołoskiej. Wykonano 10 szt. strojów dla
kobiet oraz 5 szt. strojów dla mężczyzn. Wartość projektu 20,5 tys. zł, z czego dotacja 10 tys. z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
16) Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy w Gminnym Ośrodku Kultury w
Podhorcach. Na zadanie otrzymano dofinansowanie
w kwocie 25.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
17) Wykonano i ustawiono tablice ogłoszeniowe w
sołectwach na terenie Gminy.
18) Zrealizowano projekt polegający na budowie
stron internetowych Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, Gminnego Ośrodka Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli
oraz Biblioteki Komunalnej. Wartość projektu 83 tys.
zł, z czego dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji 66,41 tys.
zł.
19) Zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP
w Łaszczówce. Wartość zakupu 125 tys. zł, z czego dotacja 50 tys.
20) Zrealizowano następujące projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a. „Moja Mała Ojczyzna - poznajmy ją na nowo”.
Beneficjent: UKS Sabaudia. Zakres projektu: stworzenie map ze szlakami rowerowymi i ciekawymi miejscami na szlaku. Zakup garażu blaszanego oraz sprzętu
sportowego. Dofinansowanie Gminy.
b. „Spotkajmy się pod wiatą”. Beneficjent: OSP
w Majdanie Górnym. Zakres projektu: stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności w Majdanie Górnym.
Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wsi bezpiecznego, atrakcyjnego i funkcjonalnego
miejsca wypoczynku oraz organizacji różnych imprez
poprzez utworzenie wiat z zadaszeniem i paleniska,
zakup 5 ławeczek, 2 dużych stołów i rusztu do grillowania.
c. „Spotkajmy się pod studnią II.” Beneficjent: SOK
Sabaudia. Zakup atrap monitoringu oraz paneli ogrodzenia.
d. „Sensor yc zny Park w yobraźni.” Benef icjent:
Stowarzyszenie „Razem młodzi przyjaciele” z Przeorska. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na
łonie natury dla dzieci i młodzieży.
e.
„Roz toc z ańskie wiat y integrac yjne.” Bene ficjent: Stowarz yszenie „Razem młodzi prz yjaciele”
z Przeorska. Zakres projektu: stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności oraz osób przyjezdnych,
w tym turystów. W ramach realizacji projektu powstała
drewniana wiata o wymiarach 4m x 4,5m przy świetlicy
w Przeorsku.
Projekty realizowane w 2015 r.: z udziałem środków
Unii Europejskiej:
• „Zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego poprzez budowę mikroinstalacji prosumenskich w miejscowościach Szarowola i Łaszczówka” na kwotę 302.802,85 zł,
• „Wiedza i umiejętności” na kwotę 115.946,68 zł,
• „ Z ak up s tr ojów ludow ych dla zespo ł u Kalina”
na kwotę 20.249,98 zł,
• „ D o p o s a ż e n i e G m i n n e g o O ś r o d k a K u l t u r y
w Podhorcach w sprzęt nagłaśniający oraz oświetleniowy” na kwotę 38.900 zł,
• „Domowe przedszkole w Just ynówce” na k wotę
8.724,26 zł.
PONAD MILION DOFINANSOWANIA NA REMONTY DRÓG
Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała dofinansowanie na remonty dróg gminnych.
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz
wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczyli wójtom gmin i
starostom powiatów umowy na udzielenie dotacji celowych
z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i
gminnych. Dotacja przyznana została w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”.
Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała dotację w wysokości 1 371 615,00 zł na realizacje zadania pn. „Przebudowa
dróg gminnych w miejscowości Rogóźno ul. Ogrodowa, Folwarczna, Sadowa, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa”.
Wartość dofinansowania może ulec zmianie po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
www.tomaszowlubelski.pl
str. 3
REAKTYWACJA STOWARZYSZE-
NIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY TOMASZÓW
W dniu 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Tomaszów Lubelski odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski.
Podczas zebrania wybrane zostały nowe władze
Stowarzyszenia oraz zmieniono jego siedzibę. Dyskutowano nad dalszą działalnością Stowarzyszenia oraz
ustalono jego priorytetowe cele. Prezesem Stowarzyszenia jednogłośnie wybrana została p. Małgorzata
Miecznik – Borkowska. W skład zarządu weszły Liderki Gminy Tomaszów Lubelski – p. Kinga Łuczak, p. Patrycja Czapla, p. Dorota Sikora oraz p. Kamila Lebieda. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: p. Małgorzata
Bartoszek – Miszczyszyn, p. Sylwia Skrzypczuk oraz p.
Antoni Koper.
Pierwszym działaniem Stowarzyszenia we współpracy z Urzędem Gminy Tomaszów Lubelski oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest dystrybucja żywności dla najuboższych z terenu Gminy
Tomaszów Lubelski.
DOFINANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁA
NIA „ROZTOCZE TOMASZOWSKIE”
W Lubyczy Królewskiej 3 czerwca odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia LGD „Roztocze Tomaszowskie”. Było to
spotkanie sprawozdawczo-wyborcze - odczytano sprawozdanie
merytoryczne oraz finansowe z działań stowarzyszenia oraz wybrano nowe osoby do struktur. Prezes LGD Pani Ewa Piwko-Witkowska serdecznie podziękowała wszystkim za kolejny, aktywny rok działań – członkom zarządu, komisji rewizyjnej, radzie, a
str. 4
także współpracownikom Marcie Fus oraz Annie Fus jednocześnie gratulując nowo wybranym. Podkreśliła, ze poprzedni rok
był dla LGD okresem ciężkiej pracy związanej z przygotowaniem
strategii, ale również realizacji innych projektów. Praca ta przyniosła efekt w postaci podpisanej umowy na realizację naszej
Strategii na lata 2014 - 2020, na kwotę 8 350 500,00 zł.
www.tomaszowlubelski.pl
WYDARZENIA KULTURALNE
BIESIADA Z SOŁTYSAMI W ULOWIE
Sp otk anie r ozp o c zęte zos t a ł o k r ótk imi w s tę pami Wójt G miny Toma s zów Lub e lsk i Pani Mar ze ny
Czubaj-Gancarz i Dyrek tor Gminnego Ośrodka
Ku l t u r y w Po d h o r c a ch Pa n i K i n g i Ł u c z a k . Wp r o wadzenia do c zęści ar t yst yc znej dokona ła Ins tr uk tor GOK-u Pani Kat ar z y na Bor owie c-Bender.
Pr ze d zgr omadzony mi gośćmi w y s t ąpili c zł onko wie Klubu Seniora „Relak s” z Majdanu Górnego
prz ygotowani do prezentacji przez Instruk tor
G O K- u P a n i ą K l e m e n t y n ę L o d ę , Z e s p ó ł L u d o w y
„ K a lin a” z Ru d y Wo ł o sk i e j , Ze sp ó ł L u d ow y „ Sz a rowolanki” z Szarowoli i gościnnie Zespół „Fermat a” z Te lat y na .
W niedzielę, 12 czerwca w Ulowie odbyło się I
Gminne Święto Sołtysów. Wydarzeniu towarzyszył szereg przygoto wanych przez organizatorów
atrakcji.
O p o c z ę s t u n e k z a d b a ł o Ko ł o G o s p o d y ń W i e j sk ich Z Ul owa . G osp o d y nie na tę ok a zję pr z ygo towa ł y w ie l e py s zn oś ci: bigos , smal e c , k ie ł ba sk i ,
c i a s t a , ko m p o t i w i e l e i n n y c h . O c h o t n i c z a St r a ż
Pożarna z Ulowa zatroszcz yła się o specjalne
atr akcje pr z ygotowan e z my ślą o s o ł t y s a ch . B y ł y
cie k awe konk ur e n cje i atr akc y jn e na gr o d y.
www.tomaszowlubelski.pl
str. 5
OTWARCIE REZERWATU PIEKIEŁKO!
W piątek, 10 czerwca w Rezerwacie „Piekiełko” spotkali się miłośnicy przyrody, aby podsumować realizację
projektu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych dla Rozwoju Wsi Łaszczówka.
Na Projekt „Odkrywamy na nowo Rezerwat Piekiełko”, którego koordynatorem była p. Kinga Łuczak, składał się cały
szereg działań i ludzi, zaangażowanych w jego realizację.
Pierwszym krokiem było wsparcie i dofinansowanie projektu przez Fundacje BZ WBK Banku Zachodniego w wysokości
4,000 zł, reprezentowanego przez Panią Dyrektor Marzenę
Rabiega.
Kolejne kroki to pozyskiwanie wsparcia i akceptacji działań w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,
w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski, gdzie wsparcie okazał
Nadleśniczy Pan Antoni Rzeźnik i Zastępca Pan Stanisław
Stanibuła. Należy podkreślić, że głównym partnerem projektu była Gmina Tomaszów Lubelski, a bez osobistego zaangażowania Pani Wójt Marzeny Czubaj-Gancarz, nie udałoby się
zrealizować tak wielu zmian.
Również inni poświęcili swój prywatny czas na porządkowanie Piekiełka – oprócz uczniów szkoły w Łaszczówce, mieszkańców, Członków Stowarzyszenia, porządkowali:
Radny Powiatu p. Artur Krupa, p. Ewa Piwko-Witkowska Prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie”, p. Renata Krawczyk nauczyciel ZSP Łaszczówka, p. Paweł Jasinski pracownik Gminy
oraz Liderki „Roztocza Tomaszowskiego”, a są wśród nich
nawet przedstawicielki sąsiednich gmin. Słowa uznania należą się również p. Małgorzacie Miecznik-Borkowskiej z Urzędu
Gminy Tomaszów Lub. za projekt ulotek, projekt tablicy informacyjnej, a także nadzorowanie projektu oraz dla p. Dyrektora Józefa Augustyniaka za wsparcie i przychylność.
Podziękowania należa się także p. Dari Łacie z Nadleśnictwa Tomaszów za pomocą merytoryczną, p. Ewie Zwolan i jej
firmie za wykonanie drewnianej infrastruktury i p. Annie Śliwie za tekst o Piekiełku i lekcje ekologiczne.
ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W TOMASZOWIE LUBELSKIM
W zjeździe, który odbył się w Łaszczówce uczestniczyli:
-przedstawiciele władz administracji publicznej:
Jan Kowalczyk-Starosta Powiatu Tomaszowskiego,
Marzena Czubaj-Gancarz -Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski, Waldemar Miller -Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Adam Korzeń -Przewodniczący
Rady Gminy Tomaszów Lubelski, -przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów: Kazimierz Organista - Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP w Tomaszów Lubelskim Antoni Wawryca -Wiceprezes Oddziału Powiatowego
ZOSP „RP” w Tomaszów Lubelskim
-przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej:
mł bryg. Andrzej Mandziuk - Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim, st.
kpt. Mariusz Pitura Komenda Powiatowa PSP w
Tomaszowie Lubelskim.
Podczas obrad dokonano wyboru następujących Członków Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP:
Prezes -Wiesław Chromiec
Wiceprezes -Janusz Malec
Wiceprezes -Magdalena Piechnik
Komendant Główny -Mariusz Pitura
Sekretarz -Mieczysław Koziura
Skarbnik- Edward Dudziński
str. 6
www.tomaszowlubelski.pl
GMINNY „MAM TALENT”
stawowej w Justynówce. 7-latka urzekła wszystkich swym
Blisko 50. uczestników wystąpiło 31 marca w I edycji niezwykłym talentem wokalnym. Nagrody publiczności zdo„Mam Talent” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kul- były uczennice klasy II Gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych
tury w Podhorcach.
w Podhorcach im. Generała Józefa Piłsudskiego – Aleksandra
Kijko i Karolina Jacek (duet wokalny) oraz Jakub Wróbel ze
Na scenie można było zobaczyć 35 prezentacji przygotowa- Szkoły Podstawowej w Typinie (za grę na saksofonie).
nych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tomaszów Lubelski. Uczestnicy prezentowali różne
Pomysłodawczynią i prowadzącą „Mam Talent” była
formy sceniczne: taniec, śpiew, akrobacje, umiejętność gry na Instruktor GOK-u Katarzyna Borowiec-Bender.
instrumentach muzycznych, takich jak: flet, saksofon, akordeon oraz gitara elektryczna. Podziwiać można było także prace
Wręczenia symbolicznych nagród i dyplomów dokonał gość
plastyczne.
specjalny spotkania – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani
Decyzją jurorów zwyciężczynią I edycji „Mam talent” została Marzena Czubaj-Gancarz oraz Dyrektor Gminnego OśrodAmelia Puchalska – uczennica klasy I Niepublicznej Szkoły Pod ka Kultury w Podhorcach Pani Kinga Łuczak.
GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
W MAJDANIE GÓRNYM
28 kwietnia odbył się XXI Gminny Przegląd Teatrów D z i e c i ę c yc h i M ł o d z i e ż ow yc h o r g a nizowany przez Gminny Ośrodek Kultur y w P o d h o r c a c h i B i b l i o t e k ę Ko m u n a l n ą z /s
w Majdanie Górnym.
W tegorocznej imprezie udział wzięło 92. uczniów ze
Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Tomaszów Lubelski. Na deskach sceny Wiejskiego Domu Kultury
w Majdanie Górnym można było zobaczyć 6 spektakli.
N i e p u b l i c z n a S z ko ł a Po d s t a w o w a w J u s t y n ó w ce pr z ygotowała na tę okazję widowisko pt. „Król e w n a Ś n i e ż k a i S i e d m i u K r a s n o l u d kó w ”. W w y konaniu uc zniów z Zespo łu Szkó ł Public znych
w Sabaudii można było zobaczyć „Sen nocy letniej”, a w wykonaniu przedstawicieli Zespołu Szkół Publicznych w Szarowoli
„Baśniow y Ambaras”. Szkoła Podstawowa w Typinie
przygotowała inscenizację pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”. Zwycięzcami tegorocznej edycji teatralnego show zostali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przeorsku, którzy zaprezentowali „Baśniowy Pociąg” i gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych
w Majdanie Górnym z widowiskiem pt. „Uczta Bogów”.
Uczniowie tych dwóch szkół według Rady Konsultantów
nie mieli sobie równych.
Na ręce przedstawicieli każdej z placówek biorących
udział w Przeglądzie, przekazano pamiątkowe książki i
dyplomy.
www.tomaszowlubelski.pl
str. 7
II MAJÓWKA STRAŻACKA W RABINÓWCE
W niedzielę 8 maja 2016 roku w Rabinówce odbyła się I I Majówka Strażacka organizowana przez
Wó j t a G m i ny To m a s z ów L u b e l s k i , O c h o t n i c z ą
Straż Pożarną w Rabinówce oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Rabinówce.
U r o c z y s t o ś c i m a j ó w ko w e r o z p o c z ę ł y s i ę o d
wspólnej modlitw y pod figurą w Rabinówce.
Następnie zgromadzeni udali się główną ulicą miejscowości na plac prz y świetlicy wiejskiej, gdzie odby ł o się ur o c z y s te ot war cie Ma jów k i . Na sp otk anie pr z y by ł y p o c z t y s z t an dar owe Je dnos te k OSP
z terenu całej Gminy Tomaszów Lubelski.K s. Gr zeg o r z Ch a b r o s - P r o b o s z c z Pa r a f i i p w. Św. J óz e f a
w To m a s z o w i e L u b e l s k i m d o ko n a ł p o ś w i ę c e n i a
nowo powstałej wiat y tur yst yc znej.Po uroc z yst ym pr zecięciu wstęgi pr zez Panią Mar zenę C zubaj -Gancar z -Wójta Gminy wraz z K s. Gr zegor zem
Chabrosem i Panem Edwardem Dudzińskim oficjalnie rozpc zęto I I Majówkę Strażacką w Rabinówce.
Panie z KGW Rabinówka pr z ygotował y dla uc zestników Majówki wspaniał y poczęstunek. Grochówka
ser wowana prosto z kuchni polowej jak z w ykle ciesz yła się duż ym zainteresowaniem.
Nie zabrakło tez łakoci dla dzieci - najmłodsi goście chętnie c zęs towali się pyszny mi babe c zkami
z konf iturami.Na scenie w ystąpił gościnnie Zespół
Ludow y „Pogranicze” z Lubycz y Królewskiej.
WSPÓLNE GRILLOWANIE MIESZKAŃCÓW MAJDANU GÓRNEGO
26 maja w Majdanie Górnym odbył się Integracyjny Grill „Pod Wiatą” – cykliczne spotkanie org a n i z owa n e z my ś l ą o m i e s z k a ń c a c h M a j d a n u
Górnego i okolic.
Tegoroczne biesiadowanie można śmiało zalicz yć
do udanych. Dopisała pogoda i frekwencja. Ta, przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Spotkanie rozpoczęte zostało krótką częścią artystyczną w
w ykonaniu Zespołu Ludowego „Majdanianki” kierowanego przez Panią Marię Stromidło i Klubu Seniora „Relak s” prowadzonego pr zez Instruk tor GOK-u
str. 8
Panią Klementynę Lodę. Aktywni Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że życiem można cieszyć się w każdym wieku. O wspaniałą atmosferę i wyśmienity poczęstunek zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Jagodzianki”.
Jak na bie sia dę pr z y s t a ł o, nie z abrak ł o t ańców
i śpiewów. Mieszkańcy Majdanu Górnego bawili się
do późnych godzin wieczornych. Gośćmi honorow ymi imprezy byli: Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani
Mar ze na C z ubaj- Gan c ar z i Pr ze wo dnic z ąc y R a d y
Gminy Pan Adam Korzeń.
www.tomaszowlubelski.pl
II GMINNY KONKURS WIEDZY
O JANIE PAWLE II
10 maja w ZSP w Szarowoli odbył się II Gminny
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W konkursie wzięło udział 17 uczestników: 10. w kategorii Szkoła Podstawowa (Typin, Pasieki, Majdan Górny, Sabaudia,
Szarowola) i 7. w kategorii gimnazjum (Podhorce,
Łaszczówka, Sabaudia, Szarowola).
W kategorii szkoła podstawowa I miejsce zajęła Barbara
Budzyńska, II miejsce - Kacper Piechnik i III miejsce - Bartłomiej Szponar. W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła
Gabriela Pyzik, II miejsce - Katarzyna Wolanin i III miejsce Elżbieta Żuk. W tym dniu ponadto został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Multimedialny „Święty Jan Paweł II
- przyjaciel młodzieży”. Napłynęło 6 prezentacji multimedialnych (3 ze Szkoły Podstawowej z Majdanu Górnego, Typina i Szarowoli i 3 z Gimnazjum z Podhorzec, Majdanu Górnego i Szarowoli). W kategorii szkoła podstawowa I miejsce otrzymała Katarzyna Gozdek, II miejsce - Mateusz Dąbrowski i III miejsce - Aleksandra
Piasecka. W kategorii gimnazjum I miejsce - Przemysław
Herda, II miejsce -Klaudia Nowak, III miejsce - Weronika
Budzyńska.
Wszyscy uczestnicy z rąk Pani Wójt Marzeny CzubajGancarz otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Pani Wójt w imieniu własnym wręczyła uczniom, którzy
zdobyli I miejsca piękne albumy o Roztoczu.
www.tomaszowlubelski.pl
str. 9
GMINNY DZIEŃ DZIECKA
Gminny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Przeorsku to jedno z ciekawszych wydarzeń w ostatnim czasie. Wszystko za sprawą wielu atrakcji, cudownej publiczności i słońca, które w tym dniu nikogo nie szczędziło.
Spotkanie rozpoczęte zostało powitaniem publiczności przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach Panią Kingę Łuczak oraz oficjalnym rozstrzygnięciem
konkursów: Konkursu Literackiego pod hasłem „Moje myśli
wiatr rozwiewa” i Konkursu Plastycznego - „Źródła energii odnawialnej - wiatraki”. Został ponadto rozstrzygnięty
Konkurs Plastyczny w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Wręczenia nagród dokonała m.in. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz. Bardzo ciekawa okazała się być część artystyczna spotkania. Były występy finalistów I edycji gminnego „Mam Talent”, członków
str. 10
młodzieżowej formacji specjalizującej się w tańcu nowoczesnym „New Wave Two”, popisy wokalne uczniów Ogniska
Muzycznego „Tryton”, pokaz Tomaszowskiego Klubu Karate
Tradycyjnego prowadzonego przez Pana Huberta Palaka i
widowisko teatralne w wykonaniu przedszkolaków z Przeorska. Nie zabrakło wielu zabaw, gier i konkursów przygotowanych specjalnie na tę okazję dla najmłodszych mieszkańców Gminy Tomaszów. Sporym zainteresowaniem ze strony
dzieci cieszyły się animacje w wykonaniu profesjonalnych
trenerów z Tomaszowa Lubelskiego, pogadanki Funkcjonariuszy KPP na temat tego, jak uchronić swój jednoślad przez
kradzieżą, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny oraz liczne
stoiska z zabawkami, słodkościami i innymi zakąskami.
Wielkie słowa uznania należą się Paniom z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały wiele pyszności i sprawiły, że tego dnia w Przeorsku każdy mógł poczuć się jak w domu...
www.tomaszowlubelski.pl
100 – LECIA SZKÓŁ
W maju i czerwcu społeczność szkolna w Łaszczówce, Sabaudii oraz Justynówce obchodziła bardzo ważne
święto.
19 maja 2016 roku Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamojskiej w Sabaudii obchodził stulecie istnienia placówki. Uroczystość to rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Dziekana Czesława Grzyba, następnie głos zabrała p. dyrektor Ewa Magdziak a uczniowie bawili publiczność
efektownymi występami. Uroczystość zaszczycili swą obecnością i zabrali głos m.in. p. Jerzy Wereszczak – Wicestarosta
Powiatu Tomaszowskiego, p. Marcin Zamoyski – były Prezydent Miasta Zamość, p. Jan Lelonek – Kierownik Delegatury
Kuratorium w Zamościu, p. Tomasz Zieliński – Dyrektor Biblioteki Miejskiej, p. Marzena Czubaj – Gancarz - Wójt Gminy Tomaszów Lubelski oraz Wójtowie Gmin, samorządowcy, absolwenci, nauczyciele emeryci i mieszkańcy wsi. W ramach obchodów stulecia szkoły powstała publikacja „ Sto lat minęło…
a przed nami wieczność” przygotowana w ramach projektu
edukacyjnego przez uczniów szkoły.
25 maja 2016 roku jubileusz stulecia istnienia placówki
obchodził Zespół Szkół Publicznych w Łaszczówce. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez dziekana ks. Grzegorza Chabrosa.
Część oficjalną rozpoczęto przemówieniami i życzeniami
kierowanymi do społeczności szkolnej. Następnie gości bawiła część artystyczna przygotowana przez uczniów oraz absolwentów szkoły. Ważną częścią uroczystości było odczytanie i przekazanie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy – p.
Adama Korzenia, listu intencyjnego w sprawie ubiegania się o
nadanie imienia i sztandaru szkoły. Uczniowie z tej okazji recytowali wiersze okolicznościowe oraz przygotowali montaż
słowny prezentujący sylwetkę kandydata na patrona szkoły –
Jana Kochanowskiego.
18 czerwca 2016 roku stulecie istnienia placówki obchodziła Szkoła Podstawowa w Justynówce. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez Proboszcza ks.
Adama Herdę. Następnie część oficjalną rozpoczęto powitaniem gości oraz przemówieniem p. Marii Puchalskiej – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Justynówce. Gości
bawiły występy przygotowane przez uczniów szkoły. Na obchody uroczystości zebrali się uczniowie , nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, którzy przekazali życzenia społeczności szkolnej oraz gratulowali tak pięknego jubileuszu. Podczas
uroczystości odbyła się również promocja książki nieżyjącego
już absolwenta szkoły, dr. Jana Jacyniaka pt. „Działalność polityczna Władysława Zamojskiego w latach 1848 – 1868”. Na
zakończenie przedstawiciele szkoły posadzili „Dąb Pamięci” –
symbol obchodów jubileuszu.
www.tomaszowlubelski.pl
str. 11
ZŁOTE GODY
W dniu 11 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim
pod przewodnictwem Księdza Dziekana Czesława Grzyba, przy współudziale Księdza Proboszcza Parafii Ojca Pio
- Grzegorza Świtalskiego.
Następnie w budynku USC odbyło się spotkanie władz
miejskich i gminnych na czele z Burmistrzem Miasta Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim i
Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski Panią Marzeną Czubaj-Gancarz z Jubilatami oraz ich Rodzinami.
Uroczystość została przygotowana przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim - Pan Zenon
Wiśniewski.
W trakcie uroczystości nastąpiła dekoracja par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów, upominków i kwiatów.
Dekoracji par małżeńskich medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” dokonali: Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP zostali udekorowani następujący Jubilaci:
Jadwiga i Stanisław Bender - 52 lecie pożycia małżeńskiego, Zofia i Władysław Fus- 50 lecie pożycia małżeńskiego, Stanisława i Seweryn Mielniczek- 50 lecie pożycia
małżeńskiego,Bogusława i Janusz Rechul - 53 lecie pożycia małżeńskiego, Genowefa i Janusz Semeniuk - 50 lecie
pożycia małżeńskiego.
Spotkanie z jubilatami zostało uwieńczone występem
artystycznym zespołu „SONATA” - pod przewodnictwem
kierownika muzycznego zespołu Pani Anny Pilipiec.
Fotorelacja z uroczystości - autor: A. Woch
POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
W dniu 30 k wietnia odbył y się Eliminacje
P o w i a t o w e O g ó l n o p o l s k i e g o Tu r n i e j u B e zpie c ze ń st wa w Ruc hu D r o gow y m . O r g aniz atorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim pr z y współprac y z Ze spo łem Sz kó ł Public z nych w Suścu.
p a m i ą t ko w e d y p l o m y o r a z n a g r o d y r z e c z o w e
o d Ko m e n d y Pow iatowe j Po licji w To ma s zow ie
Lubelskim.
Tek st: ht tp://w w w.susiec.pl/
Tu r n i e j o d b y w a ł s i ę s z ó s t y r o k z r z ę d u n a
o b i e k t a ch s p o r to w ych Ze s p o ł u Sz kó ł P u b l i c znych w S u ś c u . U c z e s t n i c z y ł o w n i m 11 d r u ż y n
g i m n a z j a l n y c h i 9 d r u ż y n z e s z kó ł p o d s t a w o w ych z powiatu tomaszowskiego. Celem turniej u b y ł o p o p u l a r y z o w a n i e w ś r ó d u c z n i ó w b e zpiecznego uczestnict wa w ruchu drogow ym.
Turniej składał się z dwóch c zęści: testu wiedz y
o b e z p i e c z e ń s t w i e r u ch u d r o g o w e g o o r a z r o werowego toru pr zeszkód.
Z a ko ń c z e n i e t u r n i e j u o d b y ł o s i ę z u d z i a ł e m
władz samor ządow ych poszczególnych gmin
i m ia s t o r a z p r ze d s t a w ici e li Po licji z Ko m e n d y
Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim, k tórą rep r e z e n t o w a ł Ko m e n d a n t m ł. i n s p e k t o r P a w e ł
Solarski oraz Nac zelnik Wydziału Ruchu Drog o w e g o p o d ko m i s a r z B o g d a n Ku l a s . N a g r o d y
r zec zowe dla najlepsz ych z awodników i najle ps z ych dr u ż y n uf un dowali wójtow ie i b ur mistrzowie gmin. Uczniowie otrz ymali również
str. 12
www.tomaszowlubelski.pl
KONKURS WIEDZY PREWENCYJNEJ
18 Maja w Komendzie Powiatowej Pol i c j i w To m a s z o w i e L u b e l s k i m o d b y ł y s i ę
eliminacje powiatowe do Konkur su Wied z y P r e w e n c y j n e j „ J e s t e m B e z p i e c z n y ”.
Konk ur s ma na ce lu up ow s ze chnianie w ie d z y
o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie
mogą spotkać się w swym codziennym
życiu, rozwijanie postaw umożliwiając ych unikanie, zapobieganie i pokony wanie niebezpiec zeńst w, zapoznanie dzieci i młodzież y z systemem działania służb
i inst y tucji niosąc ych pomoc w sy tuacjach
zagrożenia ż ycia i zdrowia. Do konkur su
p r z y s t ą p i ł o 6 s z kó ł z c a ł e g o p o w i a t u t o m a szowskiego.
Eliminacje rozpoczę ł y się od testu wied z y, n a s t ę p n i e s z k o ł y m i a ł y s i ę z a p r e z e n t o w a ć w r a z z b e z p i e c z n y m h a s ł e m . Tr z e cią konkurencją było pr z ygotowanie projek tu koszulki. Suma punk t acji wsz ystkich
k o n k u r e n c j i d a w a ł a w y n i k k o ń c o w y. D z i e ci wraz z opiekunami włoż ył y dużo pracy
w prz ygotowania, ale z w ycięzca mógł być
t ylko jeden.Najwięcej punk tów zdobył Ze spół Szkół Public znych w Suścu, drugie
m i e j s c e z a j ę ł a S z ko ł a Po d s t a w o w a w Ta r n o sz ynie i tr zecie miejsce z ajął Zespó ł Szkó ł
Public znych w Majdanie Górnym.Pozostałe
s z ko ł y, k t ó r e b r a ł y u d z i a ł w e l i m i n a c j a c h
to Szko ła Podstawowa w Perespie, Szko ła
P o d s t a w o w a w Ł a s z c z o w i e i S z ko ł a P o d s t a wowa w Potur z ynie. Laureaci reprezentowali nasz powiat w konkur sie wojewódzk i m , k t ó r y o d b y ł s i ę 10 c z e r w c a w L u b l i n i e .
Wsz ystkim uc zestnikom konkur su gratul u j e m y.
ź r. K P P To m a s z ó w L u b .
POWIATOWY PRZEGLĄD
DOROBKU ARTYSTYCZNEGO
I KULINARNEGO KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH
5 c z e r w c a 2 0 1 6 r . o d b y ł s i ę V I I I P o w i atowy Przegląd Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich
w Pawłówce.
Gminę Tomaszów Lubelski godnie reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich
z Nowej Wsi i Podhorzec. Panie z Nowej
Wsi prezentowały swoje popisowe wypieki i potrawy regionalne. Zainteresowani mieli szansę na skosztowanie każdej z wystawionych pyszności. Gospodynie z Podhorzec pochwaliły się za to
zdolnościami rękodzielniczymi: robótkami ręcznymi, rzeźbami z drewna i rzeźbami wykonanymi z cementu.
Te ostatnie cieszyły się największym
powodzeniem. Ze strony zgromadzonych pojawiły się nawet propozycje wykonania prac na zamówienie.
www.tomaszowlubelski.pl
str.13
BIESIADA POKOLENIOWA W JEZIERNI
W niedzielę, 19 czerwca 2016 roku
w Jezierni odbyła się Biesiada Pokoleniowa zorganizowana przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Jezierni oraz Zespół Ludowy „Jezioranki”.
Nastepnie publicznść zostala zaproszona
do wspolnego śpiewania i biesiadowania.
Do tańca wszystkich zebranych porwała
Tomaszowska Kapela Podwórkowa.
Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą
Mszą Świętą w Kościele Św. Antoniego w
Jezierni. Po nabożeństwie na mieszkańców
oraz zaproszonych gości czekała część artystyczna. Na placu przy świetlicy w Jezierni, można było podziwiać występy zespołów ludowych, w tym: „Jezioranki” z Jezierni, „Sąsiadeczki” z Łaszczówki, „Kalina” z
Rudy Wołoskiej, „Vocantes” z Podhorzec z
terenu Gminy Tomaszów Lubelski oraz występ uczniów szkoły podstawowej w Jezierni.
Uwieńczeniem Biesiady był wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze” pod
kierownictem p. Stawisławy Kowalskiej,
działajacego przy Tomaszowkim Domu
Kultury.
str. 14
Organizatorzy Biesiady Pokoleniowej zapewnili uczestnikom wydarzenia wojskowy
posiłek – tradycyjną grochówką z kuchni
polowej oraz słodki poczęstunek.
www.tomaszowlubelski.pl
„WIANKI” W ŁASZCZÓWCE
23 czerwca w Łaszczówce odbyła się Noc Świętojańska,
czyli ludowe święto obchodzone corocznie w okresie najkrótszej nocy w roku.
W tym roku biesiada sobótkowa przybrała nieco większego
wymiaru niż w latach poprzednich. Organizacja przedsięwzięcia
była bowiem dofinansowana z programu „Lubelskie Lokalnie
Mikrodotacje FIO”. Wspomniane wsparcie finansowe zostało
przyznane Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Dla Rozwoju Wsi Łaszczówka i Kołu Gospodyń Wiejskich „Sąsiadeczki” na
organizację projektu „Jak to dawniej bywało, czyli ‚Noc Świętojańska’ na Łaszczówce”.
Na leśnej polanie, nad stawem, przy kilkunastu ogniskach,
zebrało się kilkaset osób. Zabawie towarzyszyło puszczanie
wianków na wodę, śpiewy i tańce. Każdy ze zgromadzonych
mógł skosztować kiełbaski z rusztu. Najwytrwalsi bawili się
do rana. Swoją obecnością wsparcie dla projektu potwierdziła
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz,
Wicestarosta Pan Jerzy Wereszczak, Prezes LGD „Roztocze To-
maszowskie” Pani Ewa Piwko-Witkowska oraz Państwo Małgorzata i Robert Witkowscy z Klubu Karate Tradycyjnego z Tomaszowa Lubelskiego.
W Łaszczówce, 30 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie projektu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych dla
Rozwoju Wsi Łaszczówka oraz Koła Gospodyń Wiejskich
„Sąsiadeczki” pt.:„Jak to dawniej bywało czyli ‘Noc Świętojańska’ na Łaszczówce.
Projekt został sfinansowany przez Fundacje Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Lubelskie Lokalnie w ramach programu „Lubelski Lokalnie Mikrodotacje FIO”. Uczestniczki podziękowały trenerce Pani Anie Świrkowskiej, podsumowały swoją wiedzę zdobytą na warsztatach
rękodzieła i przy słodkim poczęstunku wymieniały się swoimi
odczuciami. Każda z Pań otrzymała pamiątkowy dyplom (zaprojektowany przez Małgorzatę Miecznik – Borkowską) oraz
zdjęcie.
Na zakończenie, w ramach profilaktyki raka piersi, Anna Gardecka i Joanna Hałasa ze Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu
Raka Piersi „Tomaszowskie Amazonki” przeprowadziły mini wykład o samobadaniu i walce z rakiem piersi.
www.tomaszowlubelski.pl
str. 15
OTWARCIE SKWERKU WYPOCZYNKOWEGO W MAJDANIE GÓRNYM
W niedziele 26 czerwca w Majdanie Górnym dokonano
uroczystego otwarcia Skwerku Wypoczynkowego.
Na otwarcie przybyli zaproszeni goście: pani Marzena Czubaj - Gancarz -Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, ks. Czesław
Grzyb-Proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Tomaszowie Lubelskim, pani Marzena Rabiega -Dyrektor Oddziału BZ WBK w Tomaszowie Lubelskim pani Ewa
Piwko-Witkowska -Prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze
Tomaszowskie”, pani Marta Fus - Dyrektor Biura - LGD „Roztocze Tomaszowskie”, pani Magdalena Malec-Tereszczuk -Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Powiatu, obecny był pan Artur Krupa. Na otwarcie
przybili także Radni i sołtysi Gminy Tomaszów Lubelski.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. Proboszcz dokonał poświęcenia skwerku.
Dla zgromadzonych wystąpił Klub Seniora „Relaks” oraz
Kinga Kozyra -wokalistka. Na zakończenie części artystycznej
zaprezentowano pokaz zumby.
Po części artystycznej zgromadzeni przemieścili się do WDK
w Majdanie Górnym na poczęstunek przygotowanym przez
KGW Jagodzianki.
Beneficjentem projektu „Skwerek wypoczynkowy” jest
Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Górnym. Kwota dotacji to 4 000 zł. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji
Banku Zachodniego WBK w ramach II edycji konkursu grantowego „Tu mieszkam tu zmieniam”. Projekt został stworzony
przez Liderki Gminy Tomaszów Lubelski : Sylwię Skrzypczuk i
Małgorzatę Miecznik-Borkowską.
Pragniemy szczególnie podziękować tym, którzy przyczynili
się do realizacji projektu. Bez Państwa wsparcia i zaangażowania trudno by było osiągnąć zamierzony cel jakim jest powstanie skwerku.
Dziękujemy Pani Wójt za wsparcie naszej inicjatywy, pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom naszej miejscowości, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wolontariuszom.
KINO LETNIE W ŁASZCZÓWCE
21 maja na terenie szkolnym spotkali się absolwenci, nauczyciele, uczniowie i sympatycy szkoły w Łaszczówce. Spotkanie miało bardzo sympatyczny klimat. Spotkali się tu ludzie, którzy dawno się nie widzieli. Wśród obecnych byli nauczyciele, którzy kiedyś pracowali w naszej szkole. Wspomnieniom nie było końca.Na ekranie zawieszonym na ścianie budynku odbyła się projekcja starych filmów i fotografii
szkolnych. W holu szkolnym odbył się pokaz archiwalnych
zdjęć. Każdy z gości za symboliczną kwotę zabrał ze sobą do
domu płytę z nagranymi filmami.
Swoją obecnością zaszczyciła nas p.Wójt Marzena CzubajGancarz, która jest absolwentką szkoły w Łaszczówce. Rada
Rodziców postarała się o to, aby nikt nie był głodny. Sprawnie piekli kiełbaski na grillu i rozdawali je wśród uczestników
pokazu.
Obsługa techniczna sprzętu: G.Uchman, S.Wajda, K.Adamowicz.
Fotorelacja: O. Gancarz, S.Wajda.
Organizacja wieczoru: J.Augustyniak, T.Gawęda, Rada Rodziców.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.
Tekst: zs_laszczowka.superszkolna.p
str. 16
www.tomaszowlubelski.pl
ROZŚPIEWANE PODHORCE
W Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach 2 czerwca
odbył się Gminny Festiwal Piosenki Optymistycznej Podhorce 2016.
Do Festiwalu zgłosiło się 23. młodych wokalistów. Byli to
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Tomaszów Lubelski. Wokalne zmagania uczestników oceniane były
w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej, klasy
IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum) przez specjalnie powołanych na
tę okazję Jurorów. Pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za Festiwal
był Instruktor GOK-u Pan Stanisław Ważny. Patronat nad przedsięwzięciem objął Urząd Gminy Tomaszów Lubelski i Gminny Ośrodek Kultury
w Podhorcach. Nagrody wręczył osobiście gość honorowy spotkania Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz.
Klasa IV-VI: I miejsce - Anna Żuk; II miejsce - Kinga Kozyra i Milena Czapla; III miejsce - Wiktoria Wacko; Wyróżnienie - Kamila
Lisowska,. Gimnazjum: Jakub Korczyński.
Lista Finalistów: Klasa I-III: I miejsce - Kamil Bednarz; II miejsce
- Amelia Puchalska; III miejsce - Gabriela Bałka i Karolina Wróbel;
Wyróżnienie - Magdalena Kołtun.
GMINNA AUTORKA
Drodzy Państwo, chcemy Państwu zaprezentować naszą
gminną autorkę - Panią Elżbietę Ziąbkowską, która napisała
ujmującą powieść pn.”Pod znakiem zapytania”.
Jak mówi autorka -Jest to powieść,wprawdzie o charakterze fantastyki baśniowej, jednak jest powieścią edukacyjną. Miłośnicy na-
tury, koniarze, storczykarze z pewnością znajdą tu coś dla siebie.Książka jest treściwa,liczy sobie 450 stron,moje rysunki i grafikę, najważniejszy jest - moim zdaniem przesył merytoryczny, który
jest dość jasny w swoim przekazie.Kim są poszczególne postacie...
pozostawiam do własnej interpretacji.
WYDARZENIA SPORTOWE
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLENIOWEGO W SZAROWOLI
W sobotę 25 czerwca w Szarowoli odbyło się Zakończenie Roku Szkoleniowego Tomaszowskiej Akademii
Sztuk Walki.
Wydarzenie zgromadziło ponad 250 osób. Byli to głównie zawodnicy wraz z rodzinami. Spotkanie rozpoczęły egzaminy na
stopnie kyu 9-1. Do egzaminów przystąpiło 87 zawodników
Akademii. Egzamin przeprowadził pan Jan Kłębek -egzaminator
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wszyscy przewodnicy
zdali egzaminy pozytywnie o czym zawodników poinformowali
osobiście szkoleniowcy: Ryszard Skwarski Prezes –TKKT oraz Hubert Palak.
Na spotkaniu nie zabrakło gości honorowych: pan Wojciech
Żukowski –Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, pan Mirosław
Fus –Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, pani Marzena Czubaj Gancarz -Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, pani
Ewa Piwko-Witkowska -Prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, pani Magdalena Malec-Tereszczuk -Prezes Lokalnej Organizacji Turystycnej, którzy wręczyli nagrody
dla najlepszych zawdowników sezonu, m.in. za ostatnio zdobyte miejsca medalowe na XXVII Mistrzostwach Polski Seniorów,
Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym.
ZAWODY W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM
W dniu 15 maja 2016 r. odbyły się otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym o Puchar Wójta Gminy Tomaszów
Lubelski.Zawody odbyły się na stawach PZW nr 1, 2 w Rogóźnie. Udział wzięło 19 zawodników.
Wyniki zawodów:
Łój Robert – I miejsce
Barcicki Waldemar – II miejsce
str. 18
Barcicki Maciej – III miejsce
Sioma Dariusz – IV miejsce
Barcicki Tomasz – V miejsce
Rak Władysław – VI miejsce
Największą rybę złowił Barcicki Waldemar.
Zwycięzcom gratulujemy!
www.tomaszowlubelski.pl
str. 17
XXX WAGOWE MISTRZOSTWA EUROPY KARATE KYOKUSHIN
W dniach 20-22 maja 2016 roku odbyły się XXX
Wagowe Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin. Tym
razem turniej odbył się w Warnie w Bułgarii i skupił
około sześciuset zawodników i zawodniczek z dwudziestu czterech państw.
W Kadrze Narodowej naszego kraju znalazło się troje
reprezentantów Tomaszowa Lubelskiego. Zawodnicy z Tomaszowskiego Klubu Kyokushin Karate – Adam
Soniak, Katarzyna Wójcik i Wiktoria Żółcińska – pod kierunkiem trenera Jerzego Wójcika odwiedzili słynne Złote
Piaski i podjęli się rywalizacji sportowej na najwyższym
poziomie. W konkurencji kumite Adam Soniak zajął III
miejsce, Katarzyna Wójcik wywalczyła IV miejsce, natomiast Wiktoria Żółcińska uplasowała się na pozycji VII.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
KYOKUSHIN W ZAMOŚCIU
Dnia 7 maja 2016 roku w Łabuńkach k. Zamościa odbył
się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin zorganizowany
przez Zamojski Klub Karate Kyokushin. W zawodach wzięło
udział 306 osób z Białej Podlaskiej, Chełma, Krosna, Leżajska,
Lublina, Radzynia Podlaskiego, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa a także sekcje przynależące do tych klubów. W Łabuńkach zagościły również dwa kluby z Ukrainy.
Wyniki Tomaszowskiego Klubu Kyokushin Karate prezentują się następująco:
W konkurencji kata: Lena Kulczyńska – III miejsce, Michał Matraszek – I miejsce, Adam Soniak – III miejsce, Katarzyna Wójcik
– I miejsce, Wiktoria Żółcińska – II miejsce.
W konkurencji kumite: Paweł Belmas – III miejsce, Dawid Harbuz – III miejsce, Wiktoria Jezierska – III miejsce, Lena Kulczyńska – III miejsce, Szczepan Kulik – II miejsce, Remigiusz Kwarciany – III miejsce, Daria Piłat – II miejsce, Adam Soniak – II miejsce,
Rafał Soniak – II miejsce, Katarzyna Wójcik – I miejsce, Mateusz
Wójcik – I miejsce, Wiktoria Wójcik – III miejsce, Wiktoria Żółcińska – II miejsce.
Poza podium uplasowali się: Tomasz Cichoń, Rozalia Kulik,
Cyprian Kwarciany, Julia Mielnicka, Małgorzata Muca, Wiktoria
Rębisz, Sebastian Senderek, Paulina Seń, Julia Szczygieł.
ZWYCIĘSTWO DZIEWCZĄT Z GIMNAZJUM W II ETAPIE ELIMINACJI
XVIII EDYCJI TURNIEJU PIŁKARSKIEGO COCA-COLA CUP 2016
Do najlepszej szesnastki województwa lubelskiego awansowała drużyna dziewczyn z Gimnazjum w Łaszczówce w ygr y wając kolejny etap
ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola
Cup 2016, który odbył się 22 kwietnia w Krasnobrodzie.
Po bardzo dobrej grze całego zespołu i wyjątkowej skuteczności Oli Krawczyk, która strzelając 8 bramek została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju,
dziewczyny zajęły pierwsze miejsce.
W pierwszym meczu nasza drużyna zremisowała z
gospodarzem turnieju 1:1, w drugim meczu dziewczyny zmierzyły się z drużyną ze Starego Zamościa
remisując 3:3. Ostatni mecz, to już koncer t naszej
drużyny, która rozegrała rewelacyjny mecz z Gimnazjum Nr 1 z Zamościa wygrywając zdecydowanie 4:1.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
www.tomaszowlubelski.pl
str. 19
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Redakcja nie ponosi odpowiedzilności za treści i niescisłości merytoryczne zawarte w nadesłanych materiałach.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca.
Serwis internetowy: www.tomaszowlubelski.pl
Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85,
Kontakt z redakcją: [email protected]; tel. 84 664 30 85 wew. 21
Redakcja i skład: Małgorzata Miecznik-Borkowska, Małgorzata Bartoszek-Miszczyszyn, Kinga Łuczak, Katarzyna Borowiec- Bender
Zdjęcia: archiwum Urzędu Gminy Tomaszów Lub./nadesłane/ M.Miecznik-Borkowska/ LGD „Roztocze Tomaszowskie”

Podobne dokumenty