DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH LNG-GS

Transkrypt

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH LNG-GS
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr DoP – 11/0268
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
LNG-GS-06040
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Nr partii na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Kotwa rozporowa o kontrolowanej deformacji ze stali ocynkowanej, do
wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław
Tel: +48 (71) 32 60 100
Fax: +48 (71) 37 26 111
[email protected]
www.rawlplug.com
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
N/A
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego
objętego normą zharmonizowaną:
N/A
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została europejska ocena techniczna:
Instytut Techniki Budowlanej
wydał
ETA-11/0268
na podstawie ETAG001-06
Jednostka certyfikująca 1488
przeprowadziła
•
•
inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji
i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji 1488-CPD-0272/Z w systemie 2+.
9. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
(1)
Specyfikacja techniczna
Podstawowe wymagania wg CPR
EOTA ETAG001-06
[1]
Odporność mechaniczna i stabilność
Deklarowane właściwości na
stronie 2
[4]
Bezpieczeństwo użytkowania
Takie kryteria jak ważne dla
[1]
(1)
Uwagi
Rozporządzenie o wyrobach budowlanych nr 305/2011
Podłoże
Głębokość
kotwienia
hef
[mm]
Beton
spękany
Beton
niespękany
24
24
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE FRk
GS
[kN]
3
3
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE FRd
GS
[kN]
2
2
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 4.
26.07.13.

Podobne dokumenty