Ogłoszenie o zamówieniu nr 197466-2015

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu nr 197466-2015
ro9sznie-rrow&pozr,.j..
Ad€ s łrony interetołel,ia którejz
w
zamośćj
vwkonaniekana|ifacjidesfcfowej
w u|.starowiej9kiej
zamościuoc|studnikd4do kd7. etap||I
,|97466
. 2015;datazamieszczenia:
04.08.2015
Numerogłoszenia:
oGŁosZENIE o zA[,lÓW|ENIU. tobotybudow|ane
zanieYczanie ogłośzeńi.:
ÓbowążkNe
EDmó{ma łb [email protected]
!aMrcb u.My Erurei
! *bmw€ m [email protected] ł$emu aklFj{ (Ds4
SEKCJA l: ZAMAWIAJACY
|' 1)NA.?WA|ADRES: M ^lÓzam
5392034taks0346393054.
Ad16 stbny lnt.rn.|ow.Jzam.wiając.9o:wWf amoscp|
|' 2) RoDzAJ zAMAw|AJĄcEGo: Adń ń sl€ Ó ]a śań0żądowa'
sEKcJA ||:PRzEDMloTzAMÓW|ENlA
II.1)OKRESLENIEPRf EOMIOTUZAMOWIENIA
||'1'1)NaM nadan. ańówi6ńiu pź* żńa*iającego:VvkÓnańiekańa|żaĆji
deYeÓwej w U
slal&]e]Śkejwzamościu
od sludn kd4do kd7 e|ap ||
||'1'2)Rodzajamówi.nia: robolybude.ne,
||'1'4)
okreś|€ n i€ pu.dmioiu oiaz
obe]mu]€wykonanekanaz.c] de*czowe]wULslalNejśkejwzańościuodsludnkd4dokd7elap||
o Ężne]dluoośĆj63
5ńb śrcdń
cy 1400ńmsN3. wĘąen e is|nigąoego
ko eklo€ ń 300do [email protected]
]aoomm. pu ełączen]esln e]ących4 9l k.lek śc€kfuych u|ie nych do ńo!'),ch giBdni okf slączenie
'ś|1'ąą.e!o
oPr A9o. a-JL \ .00
ard| | ,"d"1'a BJaa," .d|dn]Ą óe' )eN1,
U [email protected] e]9kej p w 2 sfeególoł} opis ł'ykonana i fakreŚ rcbót zawańy ]esl w prcjeklach
budw|anychspecylikacjach
lochncznychwykonańia
ÓdbiofulobótbudÓw|ańyĆh
slańeąÓych
zaląenikdÓ[email protected]|skchNormachubaprcba|.chlechncznych,Warunk.ch
l€ch ni*nych wykon.Wsiła i odb olu bból 3 VwŚlępującew dÓk umćnlac]na}y wł[email protected]'.w ub
[email protected] zoslałyuzyle
nie W ce u wskłan a założÓneoo standald! pżyjelych l dw|ęań zgÓdnie z
"lĘe
ań 30 Usl 4 Us|a$/Plawozam''ień pub cznychzamawia]..ydopus
lówn&ażdyÓ|l Wi kÓnawca k|óry powołujes ę na @W ąa nia .ównowa' ne op sylvanym pżez
rosLs-nishoq&po4,.j..
zamaw 6jąĆeqÓ]esl żÓbowią?.ny wykżać że gpeh .ją one Nyń agania okreśone pżez fame aląrego
w s|Wz i w zalądnikach do s Wu 4 Loka izacja rcból budow|anychu ca slarcwiąska w zamogc u
Ję
u:updni.jąry.h;
Ee-."td"l.
"dnd*k.-ówi.ń
Iubfak6u zamówi.ń ufupełniająoych
okrcś|€ n [email protected] wie|koś.i
zamawiająÓypżsidlje
ńÓż|iwosó Udzieen a żańówień Uzupełńa]ący
zam&]ena podslawwego.o którychmowaw ań 67 usl ] pkl6 ustaw Plawozamóweńpub cznych'
ślaneącyĆhńiew ęde]diżs0%wańośĆ
zam0wieńapÓdslawNego klórc będapo|egaóna
powlóżeniulegosamegorodz.juzamówen a i będązoodnef pŹedmiolem
2mówienia
||'1'6)wspó|nygownkzamóweń(cPu:a523300G9'a52321302'4523231a345231Ąao9'
||'1'7)czy dopusf*
5ię żlożenioofolty częściow6j:n e
||'1'3)
czy dopuśz* gięzłoż.ńi.ol.ńy waliantow.j:ń e
||'2)czAs TRWAN|A zAMÓ!!J|ENI
SEKCJA lllr INFORMACJEO CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOI/IICZNYM
FINANSOWYMITECHNICZNYM
|nfoma.janat€ m atwadium|] Warunkem
udzaluw pogiępowaniu
o udz€ | en]eamlj enia]esl
wneŚeniasadiumwwysokośc3'000002ł(slownieosiemtysięcyfłoiydh00/100)2Wadum
[email protected] w]edne]ub k kt nagtępującyoh
formachokEśonychWa'1 a5 ugt 6 usla*.yP€wo zamfu eń
pJb ĆznyĆh.lj a) pień ądż!. b) polę.zeń aÓb bai kdł.yĆh ub pÓĘżen ach sp''df e|żej kaśy
Ńzeęd noy owokredylry€i z lymze polęczeniekaŚyjestzawge po.ęczeniemp enęznymc)
gwaamFch bankowrh ą [email protected]}ń ' e) porężeniaoh udze|anyohp2ą
podmiovo kló.ychmowaw ań € b usl,5 pkl2uslawyzdn a 9 ]slopada2000l
o ulvoŹenu Po skie]
Aoend]RowÓ]UPżedŚębiolżÓśÓi0ekś]ednDzUz,007rNr42.poz275zp6żnzn)3\łkdiuń
wno*onew pieniądzunaeżywpła
konb74 102053560000110200077763
|||'ąWARUNK|UDZ|AŁU
w PosTĘPowAN|U
oRAf oP|s sPosoBu DoKoNYWAN|A
ocENY
sPEŁNIAN|A
TYCHwARUNKów
|||'3'1)UplawńiońiadÓyykońymniaoktś|onejdzialaInościIub.zynności'jeże|ipżepi.y
pEW n.kł.dają
obowląf.kichpośiadania
y.p.ł.i.nia l.9o w.runku
za mawającyn € wy2naeasfdfegółÓwydh
warunkóww rymfak resie Wy
hltp]//bao pońJLup golpl/Lnd*'pĘlogLc.aiF-hos'&p.f
spelnaniewarunkupopuez złożenie
ośwadeen a o Śpelnan u w.runkówudzałuw
|i|'3'2)w|.dz.
I dośw|.d.z.ni.
fam# ają.' pŹy ocene spełnian
a pŹ€z Wykonawcę
Warunku
W]edzyi dośw
adeen a będzie
bŹłpodUwagęwyłączn
e rcbolybudowaneł}konanew okEs e oslaln
upłyvrem
teminuskładan
a ofeń a jeże|iok.€E pbwadzeniadziała|nośc
]eŚl kolży . w lym
okresje.kló€ zosbną p.pade dNodami dolyoząoymnaiważnie]szych
rob].l.okreśLa]ąoymi'
czy
lobolyle 2os1.ły
wykon.n6w 6posóbnaeżyiyorż wgkaującyń ąy zogta|yWykonane
ne]]pEwd|@o ukÓńżone famawają.-y
Ufna że
p.siadanjefbędną
Wykonawca
wienzęidoświadeene]eże W okesieosIalnch p ęciu|al
pzed Uplyvembm fu sk|adanaofe'1.
a]eże okresprwadzeniadfa]anoścjes|kró19y w
tymokr€ s ie wyk4€ sęWkonan em co na]mn€ i l lobolybudw.nejpoega]ącejnabudwe
|UbpżebudowekanazaÓ] Ó wadÓśÓĆÓ ńa]mnej100
000złbrJnoorz załażydÓwÓdy
okrcś|a]qce.
czy rcboly le zoslaly WykonaneW ŚpoŚób na eży|yolaf wŚkazu]ace czy zosta'
kibUdM mejiprawdłowoukońżo
h pżez VvykonawcędoiycząĆewafuńków udz ałuw
pÓŚlępeań u. podańew wa ulach ińnych n ż PLN !\'ykÓn&B pzejiczy na z|ole pÓ|Śk e wg
kJEU wa|utNaPfdn a pub k.c]ioqloszenia
w B u elyne
średniego
o niniejszymzanówieniu
zańóweńPub źnych Jeże wdńiupub|ikaĆjio9|oŚzćńaÓzamówieńUńebędzie
NBP Vwkonawcapownien pŻy]ąćk
oslatnie]opub kowane]labe|iku^ów NBP pżed dniempub kac] ogłoszeniao zam''ieniu
|||'3'3)
Pótońcjałtochńlczny
opis sposobudokonywaniaooenyspełniania
tegoftrunku
zamaw ający n e wyfnada sfżegółÓwych włmków w lyń zakresie Wykonaw€ pÓhłieldza
e oswiadczeniao
spe]nianju
łafunkówudf a|uw
l||'3'4)
osoby zdo|n.do łykonan|.zamów|.n|a
opis [email protected] 5p.|n|anIa
t€ q o mlunku
Vwkonaw€ ł}każe dyspon0wane GÓbańi o odpowednich kwa ńkej
dośwadaen u i ł}ksfl2l.eniu niezbędnymdo Wykonaniazamą en . Wkonawca wyka€
dyśponowa
nje osobą o odpowiednch UplNń eń aÓh t] kieeńikień
bUddłry pÓŚ adająd-yń
nia robolamibudow|anym]w sp{jahośc nstaa.-y]ne]w
zakrege si*
insla acii i użqdf€ń c ep nych weńtyacyjnych.głÓwyĆh wÓdociągdqc h
kana|izacyjnyc
h ub odpowiada]ącem w4ne upEwnienia budN ana sydan€ na poŃlaw e
pEep sów wrk*jeśec'ńŚb|acjiUządzeńwÓdÓdiągoł}c]r
Wcześnią
obowiąfujących
kanalizacyjnych
Kerownk budey powinen posadaóuplawnienia
bud
rcbo|ań bud0w]anymzgodne f ushwą z dnia 7 pca ] 994r Prawo budowan€ (lekst]e{n
ycj''
phploe|o9enie=show&po,y.j
hllpjrbrpł'pońa|
Mp govp|/ind.x
Aas żpóżn zń ) Óńz lÓzpÓrądżenień Min ślra|ńfaŚtfuktJly i RÓ&Ó]J z
dnia]1Wżeśnia
20]4r w spl*ie gamodfe|nych
|unkcjilechnidznydh
w budownchłie(Df U u
2014l pÓz ]273)|UbÓdpÓwiada]ące
mweneupEwnieniabudryenek|órezośar,y
wydanena
podsbwieWżeśn
pzepig.w fgodł e z ań. ]2. uslatr'y
ejobowąa]ących
z dnia7 pca ]994r.
P . . w o b u d ą a n e ( e k Ś t j e d n ' D z U ' z 2 0 1 3 ( p1o4z 0 9 z p ó f nz ń ) s a m 0 d z i e n e i u ń k d j e
techncznew budNn cMie oklgś]one
w a'1 ]2 ust 1 uslaw moqą.ćwnez Wkonywaćosoby
którychodpowedn e kw. likacje zeodfue
foŚ|a|y [ńane na zśadaĆhokeś|onyń w
pzepiŚaĆhodrębnychReguac]ęodlębnąslanw ą pu episyugiaw z dnia][email protected] 2003r o
fasdań umwan. kwa|ifikacj]fawodsqch
nabyłych
w pańŚMachżłÓnkÓwŚkĆhUńii
Europe]Skej(DzUz 2003L Nr 63 poz 394 z p'jźnzm)
|||'3'5)
sy|uacjaokÓńońićzńa irinansoM
opis sposobudokonywani.oc.ny 3pgłn|anl.
t€ 9 Óftfunku
lĄ,ykon&* wykaże . pciadan e śiJdkówfinanś&l/Ćhub zdÓ nościkredyleej w wy9okoścco
je]blaku]nnegodokumontu
na]mniej100
0000o zl . posadanieopłacone]
po sy aw pżypadku
polł edza]ącego, żeVwkonawcarest Jbeżpeżony od Ódpowiedzianoścc)^vńej w zak€ s e
prÓWadzońer
działanościeązane]z pŹedmotemzamfu]en.wWysoko* co naimn€ j
l00 000.00fłW.ńoścpieniężnew
puezlĄllkonawcę
do|yczące
wafunkówUdziałJ
w pc
ńnzPLN
V!/konaw€
pze|iży na zlo|epo|9ke wg średn]ego
kurcuwa|utNBPfdn. pub k.c]iogłoszenia
o
ninejszymfańćwieniuw
Biu|erynefańóweńPub Pnych Jeze|iwdnupubkacjiaioszena o
zam''weniuniebędzeopubksanyśr€ d nikuEW.|utpżozNBąWtkonaw€ p einjenpży]ąć
kuc pże czen]&' z oslalnie]
Ópub kNanE bbeikuśów NBP pzed dniempub kac]
ogłoyenia o zam''ieni!
j||'4)
|NFoRM^CJA
o oŚWADcz
x|EvAJĄ DosTARczYć
ozEN|ASPEŁN|^N|A
WARUNKÓw
Uoz|AŁU
w PosTĘPowANIU
ZENIU NA PODSTAWE ARI 24 UST, I USTAWY
|||'4'1)wukGiewykeniaspe]niania pż.z !ykonawcęw.runków,o kórych mowawań' 22 uśl'
1 usiawy'opńeówiadcz.nia
o 3p.łn|ańiu
w3tuńkówudziałuwpośtępowaniu
na|eł [email protected]żyć;
. wykaf rcból bud0w]anyc|r
ł}konanychw ok€ s e
oslalnichp9ciu .1 pżed uplyw€ m tem nu
wnioske o dopuŚzdeńe dÓ UdziałJw pos'ępowanrJ'
a jeże|iokres
[email protected]żeniadziała|nościj*l
k.ólszy wlymokse.wGzzpodanem
m€js€
wykon.n a Ó|ł
z zdącżedień dModów
ch bdfa]u Wańo* daly
do|yozących najwaniąszych
roból.
ok€ś a]ącyoh'ey rcbov le zosl.|y wykońanew sposób na eżyly ora wskaującyoh. ży zośĄ
prł dłowo
wykon.nezqodnef za*dań szluk]budow|ane]
ukońeone:
. okleśen e roból bud
anych. kló lych dÓlyczy obNiązek wskąa nia pu ez w konecę w Wykżie
|Ub złofenia pcwiadozeń. w tym in.o.macja
*'ykonanycłrnena|efycie
ńB'ykonanych
Jb
zanŃiąący ażna że Wykone€
jąe w okreŚe
posiadanezbędnąw€ d fę i doświadeenie
ÓŚbtńich pię. u al pż€d upływeml€ min u Śkład.nia oień a ]€że okres [email protected] a dz a|a ności
jest królszy W |ym okesie
wykŹżeŚ ę łykonańjeń ĆÓ najń nie] 1 rcbov budą anej po eqa]ą@j
na budowie ub pEebudowie kana 4cji o war|oścco n2jnnie] ]0D o00 zl blutr oE
załąey
dMody okeśejące ży rcboly le zosbly wykÓńane w ŚpoŚób ńależytyolaz wŚk.zujące ey
zÓŚbly wykonańefgodnie z rsadami *luk bude ane]
wykŹ osób
kl&e będa uczeslney. W wykonywaniuzamów]ena
[email protected] edz a|nych r
Wlaz z inlonacj.mi
śwadPenie uślug.kÓnlroję jakości ub kierN.n e rcbolami budowanymi.
ia lema| ch kw.|]|kacji fawodoł}c]r. dÓświadĆzen]a ł'ykształcenia
ńiżbędnychdo wykÓnaniafamówien]a.
a lak'e zaklesuwykonywany
nfomac]ąo podslawe do dysponwania lymi cobam]
ośwadżene że coby
2.ńówienia poŚada'ą
klóE będą
wym.g.neupkwnienia'jee]]uslawynaklada]ąobryązekposiadanialakchupreńeń;
ńijmac]ę banku ub spordf€czaj
kaśyo*czędnoścowo.kredyld€j
poNveldza]ącąwsokośĆ
pos.d.f,ych śrcdk]jvfnansowch |ub zdolność[email protected]ą wykonrycy wyŚfuiÓńą nie weeśnie]
niż3 ń esią€
pżed UpłyYrem
lem
jest
. oplaconą
ją bEku nny dokument
potwedzająrv
poiŚę a w pżypadku
ze *'ykonewca
od ÓdpÓWiedzianośĆ
c)Ąvne]w fak*e pfuwadzone]
dział.|ności
fwązane]z
ubezpieczony
pż€dmiol€m zam'jdena
Wkonawca pfuolu]ący s ę puy wykazFvaniuspeh €i
a warunkówudziałuw pcĘpNaniu
o klórych
mowaW ad 22 Us| 1 pkl 4 Uslawy ńa 2aŚ0by nnychpodń Ólów pż€dkłada naslępu]ącedokumenly
dov-ące podmoIóW zasobam których będz]edysponwał wykonłca
. inlomaoję banku |Ub spóbz.lżej
kasy oYżęd rcścitrÓ kedylNej pohłierdfającejWyśokość
pÓŚiadanychśrdków finań$wych ub fdÓ|ność
kedyiNa
nnego podmioluwyŚl.wionąf,e
weeśnie] n' 3 m]€siące pżed up\ryem lemnu Śkładana o'en abo skladania wnio9ków o
dopJą?ęfu. d0 Ldfi.JJ ł posĘpN
. [email protected]ą po|sę' a w prypadku je] bGku' inny dokunenl polvierdający że inny p.dmio' jeś
ubżpi*ony od odpe]edza|nośccywi|n€ j w zak€ g e
pleadzone] dz].lanoscj eiązane] f
pżedmiot€m zam'' en a
|||'4.2)
W z.k.3|€ porwi.rdz.ń|anl.podlgg.ni.!yk|ućż0ni!n. podEla'|. ań' 24 u3t'1 ug|awy'
t aklualnyodpis f Wła*weqo€ ] *llu
|Ub f ceń€ | nej ewderc]
nfomac] o dzialaności
pz€ p sy ł}magajewpsu do re]eslluub ew]denc]i.
gospodace].jeze|iodrębne
w ceu wykaan a
blakupodslawdowyk|ueenawoparciu
o ań 24 uŚt 1 pkl2 usl&y wyŚ|awiony
nieweesn]e]nż
6 ńiesięcł pżed upłyłeń iem n! śkładaia wn ÓśkówÓ dopuvczeń e do Udfiałuw posIępean u
o udzie ei e zam'j& €n a a bo skladana ofeń;
. aklua|nezaŚw ad?en e wtaś.wego naąe nika uzęd u skarbeeg o potwierdująe ze łykÓnawĆa
podatków ub zaśwadoenie'że uyskał pżewidzianeplawem
ńe r|ega z opładaniem
zwo|nene odroąene |ub @łożeniena Ety zaegłychpłalnośc
|ub wslzymaniew oałośoi
3 ńiesaÓe pżed upływem
ł}kÓńańa d*yzjiłłaścwego
olg
l€ . minu śkladania
wn oskćwo dopu*den e do udziału
w poslępowan
u o udzeene zameena
staściwegÓ ÓddziałU
nego poNvierda]ą€
spÓłeĆzńych Ub Kasy
ze ł}kon&€
ne za ega z oprmao em
lne i spo]€ ż ne' ub polwieldzeńe'że uzyŚk.łpżewidfane
prawemfwo|n enie odroeen]e ub @łozenie na Ely za|eqlychp]ahośc ub Wsltyman e w calości
wykonan
a d{yz'iwłaścwego
olganu- WyŚl.wionene wcześnie]
nż 3 miesącepżed upływem
. akIua|ną
informację
z Kla]oweso
Re]eslru
kam€ q o w zakr$€ okslonymw ań 24 ust 1 pkt4 3
pżed upływem
uslawy.wyslawona nie weeśn]e]
n ż 6 mieśię.y
lem
n Uo udzieleniezam'jłena a boskladan]a
oleń;
. aktua|na
ńi'macjęz KląeeoÓ Rejeśfu
Kańegow zak€ s e Ókeślonym
w a'1 2.4Ust ] pkl
ustawy.wyslawona nie weeśn]e]
n ż 6 mesięcypżed upływ.mlem
n u o udzieeniezam'jdena a boskładan]a
oleń;
. aktua|nąńfomac]ęz KląowegoRejeslfuKańe0Ó w zakeŚie Ók€ ś Ónym w ań 24 Uśl1pkł10 i
]1 uslawy'wyst&ioną n e weeśne] niz 6 miesęcy pżed up'łem leminu Śkł.dan. wn osk'jv o
n u o Jdzieeniezamówiena.bo składania
oled;
. wykonawca powÓlu]ącys ę pży
za9by n|ych podmotów kló€
ś
będąb€ły udf ałW rca iz.cji częścifańówien]a. pżedkł.dalakle
dokumenty
dÓlyżÓe iaoÓ p0dńiÓlJ w fakresiewymaganym
da Wkonawcy'okreś
onymw pkl
|||'4'3)
Dokuńeń'y podńiolów żgEnicnych
Jeże|ivykonarcamasiedzibę|ubm|.l3c.z.m|.śzk.niapozalelyloliuń R2eczypóŚpo|itqPó|Śkiej,
h(pJĄzpo.poń' Luzp'goŁpL/iidsr php..$6fM j.ah ow&pory.j'.'
|||'4'3'1)dokun.ntwyEtaw|ońy
w kĘu, w ldóryń ńa śi6dżibę
|!b ńiejsde fńi6zkańia
! ieÓlwańÓjeso kwdaĆjanine ÓgloŚzono
UpadklścwFŃiony ne wPeśnie]nż
6 m*ię.y
pzed upr'yemlemnu skladania
wnioskóto dopu*czeniedo udziału
W poslępowaniu
o
l nezaegafU*czaniempodalłów Ópłat'sk|adekna ubezpeżeniespo]eżne zdrNotiea|bofe
Użyskałpżewidf ane p6wem zwo n en e. [email protected]|ub rczbz€n e na €ly za €g'clr
płalności
|ub
wstrzymanie
W całośc
wykonaniad*yzjiwłaśdwegÓ
Óloańu ł}ślawÓńyne wPeśne]ńź 3
m eśące pżed up'lyweńbm ńU Śkładana wn oskóW o dopu9eenie do udf ałuw posĘpowaniuo
udzieen e zamówiena a bo skladania
ofeńi
. n e oz*ono wobecn ego zakazuubiegania Ś ę o zań ówienie. $,slawjońynie wcŹeśnie]
nż
mieŚędypżedUpi}veńleminu składania
łnioskówo dopuszeene do udzalu w poslępwaniu
udzieene amówieniaa]boskladania
ofeńi
rśwadżen e właś.wego
organusądowegoub admnisl€ c yjneoo mieF€
am€ g k.na
a|bo
rm e9kan a .sobx klóre] dokumenlydotyeą W 2akegie okleś|onym
w ań 24 ust ] pkI 4j
wyslawionene weeśn]ejnż 6 ń eśiędypżed Up\^{embmnu
skladana wnioskjw o
dopuvczenjedÓUdfa|Uw pÓslępManu o udzieeniezamfuienaaboskladania
ofen;
zaŚwadeene w|ascWegoorganusądMego ub adńiniŚtacyjneqo
ńejśm rńe9kań6
abÓ
zamie*kańa osoby Kóćj dÓkumenlydolyżą w 4kres e ok€ ś onymw a'1 24 usl ] pkl 10 -]1
uslawy wystawione
nie we€ ś n€ i nż 6 miesęcypżed upływem
tem
dopuszżeniedoudzaluw poslępowan
u o udzieene zamówieniaa|bo
Śkładania
Ófed
|||.'a) DokLr.nty dotycząc.p'y..|łńo8ci do bj smej grupyl€ p it'owrj
r sla podń01ówńależą.rĆh
do b]same]grupy
kaptaląejwrozumieniu
uslawyz dn.16luĘo
2007r o ochrcnekonkurcncjkonŚuńeniów
abÓ iniÓmaĆji
o ry
Innedokumenry
nierymionion.w pk| llr.4).lbow pkl lll.5)
polenc]a
Wykonawca
ńoże po eqaćna wiedzy dośWiadozeniu
e |€ c hnienym osob5chzdohychdo
wykonania zam''w € nia' zdo|nościac
lr fna nśowych
|ub ekÓnÓńjĆznyĆh nnyo|rpodmolljł' n eza eżnie od
Ćhłaklefu pr&neg o ĘPących go z n mi 9loŚunków !\'ykone€
w lak ej Syiuacj zobN ą.a ny]eś
udwodnć zamawiaj.cemuiżbędżie
dyŚponNal lymizasobamiw
lrakce rcaliz.cji2amówienia'
W
'żegó|ności pzedg|awia]ącw lym ce u p semne fobowjąrn e tyćhpÓdm olów do oddania mu do
phploe|o'enie=shoł&po4cj''
hnp'Afpłpońa|,upgovp|/ińd.i
dyŚpożyĆj]
n ezbę[email protected] na polżeby wykonana fańówienia
SEKCJA lV: PROCEDURA
|vo TRYB UDz|ELENIAzAMÓWEN|A
lV1'1)lryb udzi.|.nl.f'nówi.ńia: pzelaa nieogEn]czony'
IV2) XRYTERIAOCENY OFERT
|v2'1)Kryle a ocenyofelt c€ n a o1z )nnekry|ela d ązanezpżenn]otem
zamlj&en a
!E*!."d.*
bę&i. -ł.j.
pŹ6*jduj. się istotndzmianypog|ańow|.ń
ż.w.ńćjumoByw stosunkudotl.ścio'€ ń y' n.
podst.w|. k|ó'oj dokonano *'boru *ykonawcy:
Dopug.za|n€ zmiany!6|anow|.ń umóły od okBś|6nio
mru.ków zmian
] zam awia]ąĆyna pÓdsbw e an ]44 usl. 1 uslawy Prawo zań ówićń pub iżnyoh pze dui€ mt wość
zm any zawańe]uńowy W naslępu]ącychpzypad kach ,]) zm .n a osób wyz.ażÓnyĆ h do pełnen a runkcj
jakld powÓłańia
nel/ch' w pzypadku:. sm orc, . bzwiążan
a ŚlÓŚUńkUpEcy ulEtyuprawneń
n € z będnychdowykonnvania
funkc]iW
€ ń ach nińejYegozamówien]a..
chorobypowyżej14
dni
polwaldzonejfśwńdżeńiem
eka6km uńopuWypoczynk&eqÓ
osób wEnaPonychdo rea|żej
innych2d.Eeń |osÓł}ĆhfiŚlńiałych z pĘyczyn n €za eznych od
zamaw ająrego [email protected] Wkonawcy. skuiku]ąĆyĆh
obiekl}łną n €[email protected] woś.iąp€hiania funkcjipżef daną
osobę' wyn kająĆychz ÓkÓ|icznośc' klórych m]mof.chowania na eąte] sbEnnośc nie [email protected] by|o
pżewidzeó pE€d WszczęciempoŚtępÓWan]ao udzieen e amówienia pub|jcznegozń ańa ośób
wyznaczonyćhdÓ pehienia funkc]i.]ak ie pMofan]e now),ch'będf e ń@ wa na uzagdn ony
ob eklywnymioko|ienoścań wniÓśekWykonawoypo zaakceplowani! pżef zań aw a]ącegoklndyd alury
nnejosobyspelnające]warunkirwańe
w specyfkac]LŚtolnyc]r
r4]brunkNfam'jt enia coofnaea' że
kwa fkac]e nowoWpNadżońych sób mugą byc lakie same a|bÓ ł}żśzeod kwa fikac] peEone u
wykazanegow ofercie WńjÓŚek o klórym [email protected] w zd.niu powyż€j WlkÓnfuca pzedkłeda]nspeklow
l . ł ' a9 0 l a ń & ' ą a ' e r J 2 / r a l d p o o q . o . ł c ) ' o . e z l q E c a z
udziałupodłykonflcy pży rea zad]ipżedmiofuzamów enia fm .na możenaŚląpićł}Ężńie po
pżedgtawieńiupż€z riĄĄ/konłc€ Ńwia dczenia podwykÓnaw.r o ]ego r€zyg naq z udziałuw Ea|izacji
pzedm olu zanówien . oEz o blaku rcsfż€ń wobeoV.lkonawcy f lylułuEa fac] uńsł1/ Jeże|izmiana
a bo €fygnacj.
f pÓdwykÓnawcydolyey podmotu' na któleqo fóÓby l.ł^/konawapowo'wal sę na
2sadach ok€ś|onych w ań 26 uŚl 2b Uśaw}P lawo zamów eń pub|iżnych w ce|uwyku an a spelnan e
wafunkówudfałuwpGlę[email protected]órychmNawań 22Usl ] UslawyPlso zamtjł€ ń pub|jcznych'
zan.wia] ący dopuścizm . nę pod w. runk em ze Wkon.wca wyk.że żepńpÓńÓwany nny
logLszde=hov8.po4rj
podwykonawca
Śamodfe nie)Śpełn]ań
a wafunkw Śbpńiu niemń]ej9yńńizwyńaoany
{|ubWykonawca
syluad]ach:a) s pżypadkUpzedłużanias ę procedurył.yboruna]kozystnie]9e]ofuily dop!gzoza s ę
pze$fuę.ebminJ rea zac]izamówienia'
o klórymme. w s 5 umov} b)Wpżypadkułlsląpen9
!b w pżypadkuże€ n ia
bbolzamiennycl]
wp.owadzonych
n
en u a'1 67 usl 1pkt5 uslawyPEwo f.mówieńpub enych
z a c jz a m o w e n a . o k t ó l y ń ń Ó w a w s 5 u ń N ' Ć ) w p z y p a d k !
wprw.dfeiawtakĆe€ a zac]zamiennychro&ązańprc]eklowchdopugeas€ z mianęle'mnu
rca|izacjlzamówiena o klórym mea W s 5 umowy.d) jeŁe ] fńiany będąnaŚlępŚMeń działańiaÓrgańów
sądoqĆh ub adminŚilaĆyjnyĆh'w 9czegó|nośoidolyżących pu ekoczenia okreśonych pu ez plawo
lem ne wydeania pżd oQańyadń niŚlńc] deĆyz]
. ząwo|eń 'p . [email protected] wydana pzez oBany
admnist€ c ] Wymaqanych
decyf] zezwoeń' ufqodnieńzpuyÓzynn żawń onychpz* rykoneĘ
|Ub
zameiającego e)w pżypadkukońjednośĆi
Uzyska
n|awyrokusądowegoub [email protected] sądu|ub
oaanu admnislracy]nego
klóGgokonecznościniemożńa
byłopŹewidfeć pżedwŚfdęÓień
poslępeana o lduie|eniezańówenia
pub|iżnego'
rcszeeń
D w pzypadkukoneżnośczaspoko]enia
cób lzeoich w lym glup społecznychub z&odowych n eańykulowanychub niemożwych do
jednoznaczneqo
okeśenapżedwsfcfę.]eńposlępowan
a o Udzeen€ - mr'ienia
plb cznego g)w
pżypadku'gdynasląpizmiana
pMszshn e obryązu]ących
pz€ p ig.w plawaWzakl*e ma]ącym
wplyw
na rea zao]ępzedm olu umowy h) dopuYca s ę zmianę tem nu' o kiólyń ńowa w s 5 uńÓw' jże
rea zac]apżedń olu uńsł1zoŚbn e fńażńie dfudnlonaub !n emof
yclr pf.c wymaqaokresonych WarunkówalmoElerycznych )
dopugeasęfmianętehnu.oklćrymmowaws5Uńowx]że
zmEnabrmńów rea zac] umowyjesl
koneoznaf powodudz atana s ]],Wzszq' ! niefwyklych
in epżewidfanychÓko cżnościn
ła żńyÓh
od sl.ony'kłórasię na niepeÓ|U]ei ktÓlychkonsekwencj
m mozachowan
a należyląslalanności
ne
możnabyłopzs
dzigj pżedw*częc em poslępeań a o Udżieen
e zańówieńa pub żnego Pod
pokciemSływyzyejna pdzeby n nigszegowarunkurdum ec na eżymięnzynnymi2dażen]e
zwnętun€ .ochalakleżenieza|eżnymŃŚ|lon-kl&egonemożnaunknąćańkt&eńUstrńyn€
mog|yzapob gc pży zachManiu na eżytq Śbrannośo] kIórcqo n e mozna pfypisaó drug]e]slrcnie 2a
sĘwyższąwarunku]acąfm
anęlmdll, uważać
Śiębędżewszżegó nośo powódźpąaĘ s ne
w alry obfte Ópady alńÓŚlelyĆzne ekstema ny upał ub m('
gczegó n
zjarenaN|ąza^ezdział3nefrsiłnalury.]€ ż eun]emoż
pńWadzene
Wą onelubznadznićulludńrą
lobotbudow|anych
z.gilęwyżsŹąwafunkująĘfmianęume.yuważaćsiębędzie.ćWneż.zameszk'
[email protected] dzalanawojennó.ńagle dłuqolMa|epżeMywdclaweenerc
eekllycznej prńienNanie ubskażena.-n€ p zfu]dzaiauslkodz
budowanegÓ użądżenia
leÓhnPnego]Jbsyslemuużądz€ ń lthndnych pNoduj.ce pżeMę w ich
uz}łan u ub ulraIę ch W]aśc
wości,bez klćrychZea|jzeań e r|dÓn ego p eMoln € ce u unowy stalo się
ń eńoż|iwe. Wyśtąpienie
naobszaze na którymrea ząany ieŚt pżedń o1uńowyzakaźeń
|Ub
[email protected]ń na chorcbęzakaŹną
|ubinnychz]awisk
fwiąfnyĆ]lze zdbwiemw ]ozbe większeinizzwyke
hlpibzpo p.no uup gorprind*.phprog
s,!nie-rrow&po4cj..
alboWsląpienezska'eńubchońbfakaŹnyĆh
dolychżasni&ystępującyoh.
w pzypadkuwyśąpena
n ekozyshych warunk''w a|mosferye nych un emd Wa]ącychpNadfen ie rcból techńo ogiżnyÓh
powyższy
faklpot'edzonywpjseń
rob.l.dopugczasęzmianę
prcjeklowe'a) nawni6ek
aminu zakończenaŹdanż 4)zmianywslosunkudodokumenlac]
Wykon.wcyw |Ekce prcwadueńa
e€ m € n lów rcból oopugczas]ę]elykowpżypadkŹch
odyploponÓwanepfeznegorWąanjeiest
ównożędne ub epszćlJnkdjÓna|n
e od |€ g o ]ake pząidu]eprc]ekl.jennocze.nieniespowodu]e
fw €k*€n
pżedŚbia
a koszlfu lobol i 2miany tem inu żakÓńże nia zadania W lym p'ypadku Vwkonawca
pro]ekizam enny zawieą ący opis p.oponowanychzm an n ezbędne ryŚunk Wydenę
kosztów(kosz1olys('ncMyoblazu]acyróżnicepońędfykÓŚz1oly*m
&w ązaniemrńenńyń)
WńiÓŚekbk'wymagaakcepbq nadzoruau1o6kego faop niow.na pżez
|nspekloDNadzoluW fom]eprcloko]
a zaĄ pżuzanawia)ą.ego'b)
naWniosekfamawającego.
w l€ k Óie pfuadzen a roMl. mogąbyćdokonywanezmany
l{hno|og i
s posobJ ł}konan a e em€nlów .oból. ją€
z punkIuwidfen a zamaw ają€gÓ
zaĆhodz polu eba zm any
lofwiąfań z&a rych w dokuńenlac] prjeklowej Dopuszea s ę ]e ly ko w pEypadkaó. 9dy
zadana W lym puypadku|nspektol
Nadzoruspożądzaprctokoł
koneźnośĆiwlez Óp]niąwŚplawiech
Wykonania.
ce em akceplac'ipżez zamawająceoÓ5)n anakworyłyMgrodfena Wykonawcy
W
pżypadkużmiany
Śbwk pÓdatkuVAT Jef€ | iw tlakcierca|izacjipżedm
olu umowyn.slap fm anaslawki
poda'Q VATd]arobólob]ęlych
pżedmolemzańów enia slrny dÓkÓńa]ąÓdpowiedn'e]zm
any
wynagrodzenia
umownego.dotycfylÓczęśc
wynagrcdzenia
za prace któ'ychwdn uzmianyslek
podalłuVAT]eszżen e ł}kÓnanÓ 6) nnezmanynz wymienonew pkt1- 5 w naŚlępujących
sylJa.]ach a) fmiany powadzące do |ikwdac] oczyw slydh omyłekpiś36kichi €chuńkoł.ych w lreśc
umowy b)fm any dolyczą€
ńazł} śedz by v\Ą,konaw.-y
|ubjego fomy organizacyjno-plawneiw l€kc]e
owych okz innychdanyĆhdćńlyfkŹcyinych ą fm]any i modyfik&je W
fnareot.ym nw*lyc] , n e peadżąde do zń ańy telńinów rea żcji Umowy'
na wno.ekzamawają€ g o |Ubw Óko enÓściach.
za klóreVłkonawcanieponosżadną
odpowiedzia
nośc na]egołnosekd)fmianywskuiekwyślapieniainnyĆhokocznośoiniewynikając1oh
fwńyVv!konawcyanifamawają€ q októrychmmozacheanana|eży
pż€Widf ec pżed WszczęciempoŚtępowańa o Udzieen e fa mówienia pub czneqo a a€a
zowanie
bylobybez och zm .n niemożwe ub uń any le są kÓżyślńed a
famawa]ącego€ ] dopu*cz.ne ga wve|kiezń ańy ń [email protected] l€ n spcób,ze wiedzao ch
Wpbwadzeniu
na elapieposlępNaniao Jdf e]ene 4mów eniai e wp'nęl.by na kag podńde
ubegającychsęozam''w€ n ean na wynk poslępowańiaÓ
Udzieen ez
faŚtżeżen eń pkl 3 4 5 poł}zsze zm any zoslaną wplowadzoneanekśań i dokonańepÓ
pĘeprcWadzenu uzgodneń pż€z Śtrcny uńNy' w fÓrńie pisgmne]pod ryqoGm n sażności' 3 fm]any
Ók|5lyĆhmNawpkt1ppk141ab'zos1anąwprcwadzonepfutok
pżeżzfńawia){egÓ
Ą zńiany a których mwa w pkl ] ppkl6 l c naśępu]ąpopżd pżedłÓzenie
ht'!)]/Ązpo.pona.uzp'go{pt1inder'php]ośs*.ń-hos'&pozycj
puawykonawcęzakluarowanegohamońogńń! żeĆzeo 'inansoweqonspeklorw Nadzorudo
zaÓpńNani3 klórywGz f op n ą pż€ d kł.da9o do akceplaĆj
zańaw ającamJ5 fm2n.osobyw
pzypadku. o ktÓrym me. w pkt l ppki 1 brel yóSle następu]epopŹ€z p semna akceplację
zans
ają.egoprpż.d7o-ąpU,
IV4)INFORMACJEADMINISTRACYJNE
|V4.1) ^dl.. g|bny hl6lń61ow€j, na klóEi j€st dostępn. 3p.cyllk.cla Etóhyćh w.runków
ż.ńó*ienia: wW b p zamosc.un'govpl'
spocyfikac]ę|s|otnychw.runkówżmówionia możn.uzy.k.ć pod.d66n:
sLWu(mdga|y
pzebrgowe)moznalakf€ uzyskaón eodplahe w s edzbiezamłia]ącegolJżądM.stazamośó!l
|v4'4)T6min3khdan|.wnloEkówo dopuszofoniedoudzi.|uw po3lępow.n|u|!b ófeń: ]9 0320]5
g0dzina10:00'm e]sce:o'eĄ na ezy skladaćw pÓkojJnI 7 (sekreb al PreydenlaMiasla)w Użędze
M2slafamość22400zamośó.
RynekWeki 13(Ralug).
lv4.5)Tsminłiążania o16ńą:okrcswdn.ch:30(odÓŚblefnego lemnu skladania
ofeń)
|V4.l6) |nfomacj€ dod.lkow€, w |yń doĘcząo€ linansow.nia prcj.ktu,pto9'ańu ze śródków Unij
Europojśk|€j:oljłarceoiennesta'iwdnu]9,0320]5logÓdz1030Wsiedfb]efamaw]ają@go.w
UuędzieM aslazamośc'
RynekWeki13.22 400zamŃcw poko]un| 12 (Ralusz)o6obyUplawnionedo
konL'klóW z Wykonaw€mi
Małgozab slzępek' r€n eu9 c zuk .ax (3.4)639 30 s4' e fi a
|v4'17)czy pż.w|dujgEię uni.ważnieni€postępowan|a
o udz|.lon|
nie pżyznania środków poohodz4cyc h f budż.lu Uńii Eurcpejsk iej oEz n iopod|€gaiecych &lotowi
środkówz pomocy udz|.|on.] pżgz pańśtwaułonkotki6
Hańd|u(EFTA),
któE miałybyćp
Eurcp.Fki.go
Potozuń|6nl. o wÓ|ńyn
ości|ubofęścizamówi.ni.: n a
!r)

Podobne dokumenty