REGULAMIN PROGRAMU "Z kuponem

Transkrypt

REGULAMIN PROGRAMU "Z kuponem
REGULAMIN PROGRAMU
"Z kuponem - 100 zł dla nowego konta"
(zwany dalej Programem)
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest Madar Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy ul. Skłodowskiej 12d/3,
41-819 Zabrze, zwany dalej „Operatorem” lub „Madar”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000088404, będącym usługodawcą w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy., kapitał
zakładowy w wysokości: 50 000,00 PLN.
2. Zasady Programu zawarte są w niniejszym Regulaminie Programu. Regulamin Programu dostępny
jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.madar.com.pl.
3. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie Programu.
4. Ilekroć w tekście jest mowa o:
a. Użytkownik oznacza każdą osobę lub urządzenie, korzystające z usługi świadczonej drogą
elektroniczną, działającą w imieniu usługobiorcy.
b. Konto użytkownika – zdefiniowany użytkownik w programie w zakresie: loginu i hasła, uprawnień
w zakresie dostępu do opcji programu, prawa do modyfikacji, dopisywania i funkcji administracyjnych.
c. Usługa – oznacza świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 Ustawy.
d. Kupon rabatowy – wydany przez Organizatora bon wartościowy na kwotę 100zł, dystrybuowany
przez Operatora lub jego partnerów biznesowych, który może zostać zrealizowany na zaspokojenie
należności Operatora z tytułu świadczonych usług na rzecz Uczestnika Programu, na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie Programu.
II. Czas trwania Programu
1. Program rozpoczyna się 1 lipca 2015 roku i kończy w dniu 31.12.2015 roku.
III. Uczestnicy
1. W programie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które w trakcie trwania Programu założą
konto użytkownika w systemie „Madar7 w Chmurze” oraz w terminie 75 dni od daty założenia Konta
użytkownika podpiszą z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowę o usługę
Madar7 w Chmurze), a także otrzymały od Operatora bądź jego partnerów biznesowych Kupon
rabatowy o wartości 100zł.
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Z kuponem - 100 zł dla nowego konta”
str. 1/3
2. Z programu wyłączone są podmioty, które w przeszłości, przed rozpoczęciem Programu posiadały
już założone Konto użytkownika – niezależnie od tego czy zawarta została Umowa o komercyjne czy
niekomercyjne świadczenie Usługi.
IV. Zasady działania programu
1. Podmiot, aby wziąć udział w Programie musi podpisać z Operatorem umowę o usługę „Madar7 w
Chmurze” w czasie trwania Programu.
2. Uczestnik może zrealizować Kupon rabatowy pod warunkiem, że przedstawi go Organizatorowi
najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
3. Za przedstawienie Kuponu rabatowego Operatorowi rozumie się zarówno jego fizyczny zwrot do
siedziby Madar jak i przekazanie dowolnym medium porozumiewania na odległość indywidualnego
oznaczenia naniesionego na posiadany przez Uczestnika Kupon rabatowy.
4. Po okresie trwania Programu Kupony rabatowe tracą ważność.
5. Otrzymanego Kuponu rabatowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
6. Jeden Uczestnik (podmiot charakteryzowany po Numerze Identyfikacji Podatkowej) może skorzystać
wyłącznie z jednego Kuponu rabatowego w czasie trwania Programu.
V. Przywilej w Programie
1. Przywilejem w programie jest obniżenie opłat abonamentowych o kwotę wskazaną na Kuponie
rabatowym od pierwszej wystawionej Uczestnikowi przez Madar faktury, przy czym:
a. Uczestnik, który posiada jedno Konto użytkownika otrzymuje fakturę za trzy miesiące świadczenia
usługi z góry na łączną kwotę 50,00 zł netto, co stanowi różnicę pomiędzy wartością świadczonych w
tym okresie usług tj. 150zł netto i wartością Kuponu rabatowego tj. 100zł netto.
b. Uczestnik, który posiada dwa Konta użytkownika otrzymuje fakturę za dwa miesiące świadczenia
usługi z góry na łączną kwotę 100,00 zł netto, co stanowi różnicę pomiędzy wartością świadczonych w
tym okresie usług tj. 200zł netto i wartością Kuponu rabatowego tj. 100zł netto.
c. Uczestnik, który posiada trzy i więcej Kont użytkownika otrzymuje fakturę za jeden miesiąc
świadczenia usługi z góry na kwotę stanowiącą iloczyn liczby Kont użytkowników i kwoty 50,00zł
pomniejszoną o wartość Kuponu rabatowego (tj. 100zł netto).
VI. Pozostałe warunki i regulacje prawne
1. Program lojalnościowy łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Madar
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Z kuponem - 100 zł dla nowego konta”
str. 2/3
2. Madar ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszych zasad oraz rozstrzygania sytuacji,
których one nie przewidują.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Programu jest w części lub całości
nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin
Programu w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
4. Madar zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku
niestosowania się do niniejszego regulaminu, Regulaminu Usługi, zawartej Umowy lub innych
regulaminów do stosowania których Uczestnik zobowiązał się w związku ze świadczeniem przez Madar
usług na rzecz Uczestnika. Uczestnikowi, który został usunięty z programu nie przysługuje żadne
roszczenie z tytułu niewykorzystanych usług, niezrealizowanego Kuponu rabatowego czy zawartych
umów.
5. Madar zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Regulaminie zmian, o których Uczestnicy, którzy
podpisali z Operatorem umowę o świadczenie usług, zostaną poinformowani.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lojalnościowego zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Z kuponem - 100 zł dla nowego konta”
str. 3/3