raport - Związek Polskiego Leasingu

Komentarze

Transkrypt

raport - Związek Polskiego Leasingu
RAPORT
20 lat
leasingu
B
w Polsce
2014
Słowo wStępne
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
poza hotelami i restauracjami
adanie przeprowadzone w lipcu
2011 r. pokazuje, że ogólne tendencje w funkcjonowaniu MŚP w Europie i w Polsce są podobne – w tym
ich zainteresowanie leasingiem. W badaniu wzięło udział 3000 firm sektora
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania,
Holandia, Polska i Szwecja, które razem dają 83 proc. produkcji UE i stanowią 78 proc. europejskiego rynku
leasingu), reprezentujących 9 sektorów gospodarki. Szacunkowa wartość
dla całego rynku leasingu dla MŚP w
ośmiu badanych państwach wyniosła
w 2010 r. 78 mld €, co przekłada się
na wartość leasingu dla całej UE w
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku
leasingu w 2010 r. ogółem.
40 proc. badanych korzystało z leasingu w 2010 r. Czym firma większa,
tym większe wykorzystanie leasingu:
korzystało z niego 28% mikro, 42%
małych i 53% średnich firm.
Leasing był najczęściej wykorzystywaną formą zewnętrznego finansowania działalności MŚP (40% firm).
Kredyt bankowy na okres powyżej 3
lat (ze względu na czas trwania umowy najbardziej porównywalna do
leasingu forma finansowania przez
bank) był wykorzystywany przez 38%
firm.
MŚP w większym stopniu niż duże
firmy wykorzystują leasing do finansowania inwestycji. Inwestycje wszystkich przedsiębiorstw (w tych samych
8 krajach), niezależnie od wielkości,
były finansowane przez leasing w
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
Podobnie jak w przypadku skłonności do korzystania z leasingu w ogóle,
RAPORT
jego udział w finansowaniu inwestycji
jest najmniejszy w mikrofirmach –
10%, w małych wynosi 16,4%, w średnich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
Dla porównania w 2010 r. udział
wszelkich form finansowania inwestycji MŚP przez banki wyniósł
31,2%. Jednocześnie badanie wykazało wrastające zainteresowanie
finansowania inwestycji leasingiem
w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansowaniem przez banki (28,3%).
Użytkownicy leasingu inwestują
o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
nie korzystają z leasingu.
Interesująca jest skłonność korzystania z leasingu przez młode firmy.
Z leasingu skorzystało 26% firm
działających do 2 lat i aż 50% firm
mających 2-5 lat. Dla pożyczek bankowych (powyżej 3. lat) było to od-
SpiS treści
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
13
„„ Lista Członków Związku Polskiego Leasingu
akf leasing Polska S.A.
BZ WBK Leasing S.A.
DEUTSCHE LEASING POLSKA S.A.
BGŻ Leasing Sp. z o.o.
BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND DE LAGE LANDEN LEASING Sp. z o.o. POLSKA S.A.
DnB Nord Leasing Sp. z o. o.
Getin Leasing S.A.
Grupa Masterlease
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
HANDLOWY-LEASING Sp. z o.o.
Idea Leasing S.A.
IKB LEASING POLSKA Sp. z o.o.
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
ING LEASE (Polska) Sp. z o.o.
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Millennium Leasing Sp. z o.o.
mLeasing Sp. z o.o.
NOMA 2 Sp. z o.o.
NORDEA FINANCE POLSKA S.A.
ORIX POLSKA S.A.
Pekao Leasing Sp. z o.o.
PKO LEASING S.A.
RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A.
Scania Finance Polska Sp. z o.o.
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
SGB Leasing Sp. z o.o.
SIEMENS FINANCE Sp. z o.o.
VB Leasing Polska SA
VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.
VOLKSWAGEN
LEASING POLSKA Sp. z o.o.
Polski Związek Wynajmu
i Leasingu Pojazdów
RAPORT
2014
SŁOWO WSTĘPNE
Słowo wStępne
OD 20-LAT POLSKA BRANŻA LEASINGOWA
MÓWI JEDNYM GŁOSEM
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
poza hotelami i restauracjami
P
onad dwudziestoletnia działalność była dla konkurencji między firmami leasingowymi.
nas okresem wytężonej pracy i nabywania Reprezentując polski sektor leasingowy ZPL
udziałorganizacji
w finansowaniu
tym większeczasu
wykorzystanie
leasingu: jego
adanie nowych
przeprowadzone
w lipcu
doświadczeń.
Z perspektywy
stał się synonimem
prężnej
pra- inwestycji
mikrofirmach –
korzystało
z niego
28% mikro,reprezentującej
42% jest najmniejszy
2011 r.ogrom
pokazuje,
że ogólne
ten- wydaje
podjętych
wyzwań
się być
je- codawców
skutecznie winteresy
i 53% średnich
firm.członków. 10%, w małych wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu
MŚP
Eu- małych
dynie szczeblem
w w
drabinie
prowadzącej
do swoich
sukcesu.
Jednak już
powiedzieć,
Leasing
był najczęściej wykorzysty- nich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
ropie i w Polsce
są podobne
– w dziś
tym można
że powierzonego
nam
czasu waną
nie zmarnowaliw 2010
formą zewnętrznego
finansoich zainteresowanie
leasingiem.
W baProwadzimy
działaniaDla
nie porównania
tylko na rzecz
po- r. udział
śmy,
czego
dowodem
jest
obecna
bardzo
dobra MŚP
pularyzacji
metodyform
finansowania
wszelkich
finansowania indziałalności
(40% leasingu
firm). jako
daniu wzięło udział 3000 firm sektora wania
kondycja(Niemcy,
sektora leasingowego.
ale także
leasing
jakobanki
in- wyniósł
westycji MŚP
przez
okres powyżej
3 promujące
MŚP z 8. państw
Francja, Kredyt bankowy nainwestycji,
strumentu
zaspokojenie pobadanie wytrwania umożliwiającego
umo- 31,2%. Jednocześnie
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, lat (ze względu na czas
Mijające 20 lat to dla Związku Polskiego Le- trzeb konsumpcyjnych.
Holandia, Polska i Szwecja, które ra- wy najbardziej porównywalna do kazało wrastające zainteresowanie
asingu (ZPL) zarazem historia narodzin i dynaleasingu W ciągu
forma finansowania przez finansowania inwestycji leasingiem
zem dają 83micznego
proc. produkcji
i sta- w Polsce.
rozwojuUE
leasingu
Naszą jubileuszową
dedykujemy
za- finansow 2011 r. (18,6%)
i mniejsze
bank) był
wykorzystywany
przez 38% publikację
nowią 78 proc.
europejskiego
rynku
tego okresu
rynek uległ
ogromnym
przeobrarówno
firmom
z sektora
MŚP
i Mikroprzedprzez banki (28,3%).
firm.
leasingu), reprezentujących
sekto-podręcznikowego
żeniom. Z pojęcia9 czysto
le- siębiorcom, którzy waniem
stanowią trzon polskiego
Użytkownicy leasingu inwestują
MŚP
w większym
stopniu niż duże
rów gospodarki.
wartość znaną
asing Szacunkowa
stał się powszechnie
usługą
finan- rynku
leasingu, jak i przedstawicielom władzy
firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
dla całego rynku
MŚP w w Polsce.
sującąleasingu
co trzeciądlaruchomość
parlamentarnej, publicznej i samorządowej,
nie korzystają
wszyst-strony
ośmiu badanych państwach wyniosła sowania inwestycji. Inwestycje
którzy z jednej
korzystają zz leasingu.
leasingu
Wzrost
znaczenia
leasingu
jako
instrumenInteresująca
jest skłonność
korzy(w formy
tych samych
w 2010 r. 78 mld €, co przekłada się kich przedsiębiorstwjako
zaspakajania
swoich potrzeb
inwefinansowania
docenianestania
z
leasingu
przez
młode
firmy.
krajach),
niezależnie
od
wielkości,
na wartość tuleasingu
dla całejinwestycji,
UE w 8dziś
stycyjnych, z drugiej tworzą podwaliny dla wygo
przez
przedsiębiorców
na
równi
z kredyleasingu
skorzystało
przez leasing w Zw wielu
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku były finansowane korzystania
dziedzinach
życia 26% firm
tem bankowym,
przepisów,
które MŚP w 16,7%.leasingu działających
do
2
lat
i aż 50% firm
w sektorze
leasingu w 2010
r. ogółem. stworzenie 12,9%,
wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa i przejrzy- gospodarczego i społecznego, a także przedstaPodobnie jak w przypadku skłonno- mających 2-5 lat. Dla pożyczek ban40 proc. stości
badanych
korzystało
z leobrotu
gospodarczego,
stałe podnosze- wicielom wszystkich współpracujących z nami
ści
do usług
korzystania
leasingu w pracodawców.
ogóle, kowych (powyżej 3. lat) było to odasingu w 2010
r.
Czym
firma
większa,
nie poziomu jakości oferowanych
przez z organizacji
firmy członkowskie, stawienie czoła spadkowym trendom na europejskim rynku leasin- Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazagu, a w konsekwencji rosnące znaczenie Polski ne nam życzenia oraz zaufanie jakim obdarzyw finansowaniu inwestycji na naszym konty- liście nas Państwo w okresie tych właśnie mijanencie, to tylko kilka z wielu osiągnięć na któ- jących dwóch dekad.
re patrzymy dziś z dumą.
Zapraszamy do lektury.
SpiS treści
Związek w czasie ostatnich dwudziestu lat
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
stał się ważnym ośrodkiem integracji branży
Związku Polskiego Leasingu
leasingowej, co znalazło m.in. swoje odbicie
Arkadiusz Etryk
w standardach
dobrych
praktyk
dotyczących
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Badania sme europa ........................................................11
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Orfinger .............................................................................12
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Badania (wykresy)
..............................................................7
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Partnerami
publikacji są:
Badania (wykresy)
..............................................................8
Polska – Europa - mapki .................................................16
„„ Partnerem
obchodów 20-lecia - PZU
„
„
Partner
obchodów
20-lecia
Biuro
Informacji
Kredytowej
S.A. .............................................................17
Badania (wykresy) ..............................................................9
Prognozy, bariery
„„ Partner publikacji - MDDP sp. z o.o.
Badania (wykresy)
............................................................10
Lista obecności .................................................................18
„„ Partner
publikacji - Cassiopae
B
2
2
13
HISTORIA LEASINGU
„„ Mogłoby się wydawać, że leasing, jakże często łączony z innowacyjnością, to jeden z najnowszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Tymczasem wiele osób jest zaskoczonych słysząc jak bogate i ciekawą dzieje przypisują mu historycy.
W
ykopane w 1984 r. gliniane
tabliczki, zapisane pismem
klinowym przez skrybów z sumeryjskiego Ur, ujawniły sensacyjny fakt:
już ponad 5000 lat temu w Mezopotamii istniał leasing. Sprawujący
władzę kapłani leasingowali narzędzia i ziemię rolnikom. Nierzadko
przedmiotem transakcji były również
studnie, w których można było poić
bydło. Około 4000 lat temu w Babilonii działała firma leasingowa, która
obsługiwała żołnierzy, którzy z powodu orężnych obowiązków nie mogli
sami zajmować się rolą. Wspomniana
firma płaciła wojakom opłaty ratalne,
a ich ziemię dzierżawiła rolnikom.
Starożytni Babilończycy, Egipcjanie,
Grecy i Rzymianie również zawierali transakcje leasingowe. Fenicjanie,
znani z wynalezienia pieniędzy, świetnie zarabiali na leasingowaniu flot
statków.
Z Kronik dowiadujemy się także, iż
w Azji przedmiotem leasingu były,
niezwykle istotne dla lokalnej gospodarki, pola ryżowe i łodzie rybackie.
Zapisy dotyczące leasingu znalazły się
także w słynnym Kodeksie Hammurabiego (1700 r. p.n.e.).
Starożytni Grecy byli pierwszymi,
którzy wprowadzili leasing kamienio-
łomów i kopalni. Te należały do państwa, które poprzez własną „spółkę”
leasingowało je na 3 do 7 lat firmom
wydobywczym. Grekom zawdzięczamy też pomysł leasingu bankowego.
Do dzisiaj zachował się dokument
z 370 r. p.n.e. potwierdzający transakcję, której stroną był bank. Również
starożytni greccy filozofowie i wolnomyśliciele niejednokrotnie formułowali idee zahaczające koncepcyjnie
o ideę leasingu.
z wyleasingowanych statków. Nie był
po prostu dość zamożny, żeby samodzielnie sfinansować inwazyjną armadę, skorzystał więc z zewnętrznego finansowania.
W średniowieczu wojny toczyły się
permanentnie, nic więc dziwnego, że
wczesne transakcje leasingowe zawierano w związku z wojnami właśnie.
W 1248 r. Bonfils Manganella z Gaety wyruszając w krucjatę do Ziemi
Świętej wziął w leasing swoje uzbrojenie, wpłacając na początku 25 proc.
wartości przedmiotu leasingu. Była
to niewątpliwie transakcja obarczona
dużym ryzykiem, ale też wspieranie
misji rycerstwa ciągnącego na Bliski
Wschód w obronie Grobu Pańskiego było poniekąd obowiązkiem, a na
pewno zapewniało w tych czasach dobry PR.
Wyraźnie już wówczas wyznaczono
granice pomiędzy wynajmem krótko
i długoterminowym. W tym pierwszym przypadku normą było leasingowanie statku wraz z załogą. Przy
wynajmie długoterminowym dużo
większą rolę grała technologiczna żyJedną z najbardziej spektakularnych wotność statku, która determinowała
kart historii, na której znajdziemy okres umowy.
wzmianki wspominające o leasingu
znajdujemy w opisach dotyczących Mówi się, że Amerykę stworzyła ko1066 r. Wtedy Wilhelm Zdobywca lej. Jeżeli tak, nie będzie przesadą poruszył na podbój Brytanii korzystając wiedzenie, że Amerykę stworzył wła2
RAPORT
2014
ściwie leasing. W XVIII w. większość bywało się to na zamówienia rządotransakcji, które dziś nazwalibyśmy le- we i z pomocą maszyn leasingowaSłowo
wStępne
asingowymi, dotyczyła
wynajmu koni nych od rządu, które po zwycięstwie
i wozów przez hodowców bydła i za- nie były im już do niczego potrzebgród dla bydła przepędzanego przez ne.
prerie. W drugiej połowie XIX w. naPo II inwestycji,
wojnie światowej
wrazfirmy
z nastęstąpił
czas kolei,
która źródło
łącząc Atlantyk
n
leasing
jako stałe
finansowania
preferują
z wszystkich sektorów gospodarki,
pującymi
przemianami
społeczno
i Pacyfik
stworzyła
kraj
i naród.
Przedpoza hotelami i restauracjami
siębiorcy, którzy budowali drogi dla – gospodarczymi i odbudową znisz„żelaznego konia” z reguły nie cierpieli czeń wojennych, wzrastało zapotrzena nadmiar gotówki, stąd leasing bar- bowanie na kapitał, a wraz z nim
wykorzystanie
leasingu: jego udział w finansowaniu inwestycji
adanie na
przeprowadzone
w lipcu
rosła większe
cena kredytów
bankowych.
dzo szybko
trwałe złączył się
z ko- tym
z niego
28% mikro,
42% jest najmniejszy w mikrofirmach –
Zaczęto zatem
poszukiwać
alternaleją. 2011 r. pokazuje, że ogólne ten- korzystało
tywnych
źródeł
finansowania.
Dy- 10%, w małych wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych i 53% średnich firm.
rozwój
leasingu
w latach nich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
Leasing był
najczęściej
wykorzystyropie i w Polsce są podobne – w tym namiczny
50-tych
spowodowany
była
trzeDla porównania w 2010 r. udział
ich zainteresowanie leasingiem. W ba- waną formą zewnętrznego finansoma
podstawowymi
czynnikami.
Po wszelkich form finansowania indaniu wzięło udział 3000 firm sektora wania działalności MŚP (40% firm).
pierwszebankowy
w aspekcie
westycji
MŚP przez
bankiniewyniósł
na marketingowym
okres powyżej 3 teles:
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja, Kredyt
„prawdziwa
wartość
wynistanowił on doskonałą alternatywę
31,2%.
Jednocześnie
badanie
wy(ze względu na czas trwania umo- ka
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, lat
z prawa
własności
do
czegoś,
ale
dla sprzedaży za gotówkę. Po drukazało do
wrastające
zainteresowanie
najbardziej porównywalna
do z prawa
Holandia, Polska i Szwecja, które ra- wy
korzystania.”
gie wprowadzono
korzyści podatkofinansowania
inwestycji
leasingiem
forma
finansowania
przez
zem dają 83 proc. produkcji UE i sta- leasingu
we, polegające na rozdziale uprawi mniejsze finansowykorzystywany
38% w 2011 r. (18,6%)***
nowią 78 proc. europejskiego rynku bank)
nień, był
pomiędzy
stronamiprzez
umowy,
waniem
przez
banki
(28,3%).
leasingu), reprezentujących 9 sekto- firm.
do zaliczania opłat w koszty uzyDo
przygotowania
materiału
wykorzyUżytkownicy leasingu inwestują
MŚP w
większym stopniu
niż duże
rów gospodarki. Szacunkowa wartość skania
przychodów
i dokonywania
bibliografię:
odpisów
amortyzacyjnych.
Pofinantrze- stano
o 57%następującą
więcej, niż
firmy MŚP, które
wykorzystują
leasing do
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy
–
J.
Poczobut,
Umowa leasingu w
cie korzystający
nieInwestycje
miał obowiązku
inwestycji.
wszyst- nie korzystają z leasingu.
ośmiu badanych państwach wyniosła sowania
prawie krajowym
i międzynarodoujawniania
w bilansie(w
użytkowanych
Patrząc
karty
utwierdzaInteresująca
jest skłonność
korzyprzedsiębiorstw
tych samych
w
2010 na
r. 78
mldhistorii,
€, co przekłada
się kich
dóbr,
poprawiając
sobie
tym
samym
wym,
PWN,
Warszawa
1996.firmy.
my
się
w przekonaniu,
iż
idea
lena wartość leasingu dla całej UE w 8 krajach), niezależnie od wielkości, stania z leasingu przez młode
zdolność
kredytową.przez
W tym
właśnie
asingu jest
Marek,skorzystało
Geschichte des
Leasing.
Z M.
leasingu
26%
firm
finansowane
leasing
w –
wysokości
100starożytna,
mld €, czyli aczkolwiek
52% rynku były
leasing we współczesnej formie okresie, w roku 1952, w San FranAbriss
einer
beeindruckenden
Endziałających do 2 lat i aż 50% firm
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
leasingu w 2010 r. ogółem.
pojawił się u schyłku XIX wieku, cisco powstała pierwsza, niezależna,
twicklung,
Universität
Paderborn,
2-5 lat.
Dla pożyczek
banPodobnie
jak w przypadku
proc. badanych
z le- firma
leasingowa
zajmująca skłonnosię dzia- mających
a 40
o miano
pierwszejkorzystało
firmy leasinPaderborn
2001.
kowych
(powyżej
3.
lat)
było
to
odści
do
korzystania
z
leasingu
w
ogóle,
asingu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
gowej rywalizowały British Railway łalnością leasingową.
– M. Gołda, Leasing, Difin, WarszaWagons i kompania telefoniczna
wa 2003.
Bell. Obie oparły swój biznes na le- Rosnące szybko dochody spółek leasingowych sprawiły, iż także wielkie – M. P. Żyrek, Leasing w podatkach i
asingu w 1877 r.
księgowości, Difin, Warszawa 2003.
korporacje finansowe bardzo zainPrzełomowym okresem dla leasingu teresowały się tym produktem. Od – L. Stecki, Leasing, TNOIK Dom
Organizatora, Toruń 1999.
była II wojna światowa, kiedy cały 1960 roku rozpoczęła się ekspansja
wysiłek treści
gospodarczy Stanów Zjed- leasingu w Kanadzie, Europie Za- – M. Turzyński, Umowy leasingu w
SpiS
prawie bilansowym i podatkowym,
noczonych został poświęcony pro- chodniej i na Dalekim Wschodzie.
ABC a Wolters Kluwer business,
dukcji broni. Firmy motoryzacyjne W latach 70-tych leasing pojawił
produkowały czołgi, transportery się także w Afryce i Ameryce PołuWarszawa 2009,
dniowej.
Na
pojawienie
się
leasini inne wstępne,
maszynyspis
na treści
pola .................................................3
walki. OdSłowo
Badania sme europa
– ........................................................11
K. Gogol, Bank a leasing, Twigger,
gu w Polsce musieliśmy poczekać do
Warszawa 2001.
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Orfinger .............................................................................12
początku lat 90-tych.
–
P. ....................................................13
Kiełpiński, Zarządzanie wartoArendarski, Poczobut ........................................................5
Świdnica, Gołebiewski
ścią klienta w działalności przedsięKiedy dzisiaj traktujemy
leasing
jakolat - infografika .......................................14
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Leasing
– XX
biorstwa leasingowego, Uniwersytet
oczywiste narzędzie Leasing
finansowania,
Badania (wykresy) ..............................................................7
– XX lat komentarze
........................................15
Ekonomiczny
w Poznaniu, Poznań
warto pamiętać, że dzisiejsza jego poBadania (wykresy) ..............................................................8
Polska
–
Europa
mapki
.................................................16
2012.
stać jest wypadkową ewolucji jaką
T.M. CLark, Leasing, McGrawprzeszedł przez tysiącePrognozy,
lat. Ideabariery
le- –
Badania (wykresy) ..............................................................9
.............................................................17
-Hill Education - Europe, Nowy
asingu
pozostaje
jednak
niezmienna
Badania (wykresy) ............................................................10
Lista obecności .................................................................18
Jork 1992.
od tysięcy lat - jak mawiał Arysto-
B
2
2
33
XX
lat LEASINGU
ZwiąZku polSkiego
20 LAT
W POLSCE leaSingu
n W 2013 roku polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości przeszło 35 mld zł,
co
wzrostpierwsze
o 13% w wolstosunku
do roku ubiegłego.
aktywów
rządowego projektu
regulacji prawLeasingowych
– Związku Wartość
Pracodaw-sfinansowanych
989stanowi
r. przyniósł
osiągnęła
najwyższy
poziom
po
raz
pierwszy
od
rekordowego
dotąd,
a
równocześnie
zwiastującego
ne wybory i wolny rynek, które- ców miała miejsce 29.11.1994 r. nej. Ten pierwszy sukces osiągnięty
kryzys
roku, kiedy
to rynekw leasingu
32,9 mld zł.działaniu nie miał
goświatowy
Polacy mieli
się gospodarczy,
dopiero uczyć. 2008
dzięki wspólnemu
w Sądzie
Wojewódzkim
Warsza-wyniósł
Wraz z jego narodzinami pojawiły się wie. Ten formalny akt poprzedziły jednak jeszcze przełożenia na umocpierwsze firmy leasingowe i pierwsze trzy lata przygotowań.
nienie organizacji, ponieważ firmy
udało się wpłynąć
na debatę
edną z pierwszych
Kon- wódzkim w Warszawie. Ten formal- koncentrowały
transakcje
leasingowe.decyzji
Działalność
się głównie
na parbulamentarną
wokół
ustaw
okołobuny
akt
poprzedziły
trzy
lata
przygoferencji
Przedsiębiorstw
Leasinrozpoczęły m.in. EFL, BRE Services, Jedną z pierwszych decyzji KPL-u, dowaniu własnych struktur. W ludżetowych.
i przekonać
większość
We wrześniu
1991
r. odbyło
gowych,
protopalasty
dzisiejszego towań.
Kredyt Lease,
czy BEL Leasing.
protoplasty
dzisiejszego
Związku
Pol- tym
1993 r. odbyła
się w Warszawie
posłów
za odrzuceniem
w Gdańsku
dziewięciu
Związku Polskiego Leasingu, było się
skiego
Leasingu,spotkanie
było powołanie
Ko- II
Krajowa
KonferencjaniekorzystPrzedsięnego
dla
rozwoju
leasingu
w Polsce
działających Pierwsze
wówczasdane
kil- biorstw Leasingowych. Wzięło
powołanie
Komitetu
We wrześniu
1991 r.Statystyczneodbyło się spośród
mitetu Statystycznego.
w niej
rządowego
projektu
regulacji prawfirmdlaleasingowych.
Celem
go.
Pierwszespotkanie
dane statystyczne
dla kunastu
w Gdańsku
dziewięciu spostatystyczne
polskiego rynku
le- udział
41 firm.
Na spotkaniu.
ustaśród
działających
wówczas
kilkunastu
asingu
opracowano
dla 1992chroniąr., a od lono
nej. Ten
sukces
osiągniępowołanie
organizacji
m. inpierwszy
stanowiska
programowe,
polskiego rynku leasingu opracowa- było
firmdlaleasingowych.
Celemr. było
1995
r. były
już zbierane regularnie,
komitety techniczne
ty dzięki wspólnemu
działaniui wynie
prawa
i reprezentującej
interesy powołano
no
1992 r., od 1995
były pojuz cej
wołanie
organizacji
chroniącej
prawa
co
roku,
według
schematu,
który
ze
brano
przedstawicieli
do
komitetów
zbierane regularnie, co roku, według zrzeszonych członków wobec or- miał jednak przełożenia na umoci reprezentującej
zrzeszonych
zmianami
obowiązuje
do dzisiaj.pań- technicznych
Leaseurope,
rozpoczynienie organizacji,
ponieważ
firmy
władzy
i administracji
schematu,
który interesy
obowiązuje
do dzi- ganów
członków
wobec
organów
władzy
nając
tym
samym
aktywną
współprasiaj. Wówczas, w 1995 roku, przed- stwowej, samorządu terytorialnego koncentrowały się na budowaniu
i administracji
państwowej,
samorzą- oraz
Pierwsze
sukcesymiędzynarodowym.
przyszły szybko, już cę
z tą organizacją
własnych
struktur.zrzeszającą krajowe
na forum
siębiorstwa
leasingowe
sfinansowały
du
terytorialnego
oraz
na
forum
mięw następnym
roku
Konferencji
udało
związki
firm
leasingowych z Europy.
Wynikiem spotkania było powoaktywa na sumę 1,5 mld złotych.
dzynarodowym. Wynikiem spotkania łanie
się wpłynąć
na
debatę
parlamentarnieformalnej struktury pod W lutym 1993 r. odbyła się w Warbyło
powołanie
nieformalnej
struktuną
wokół
ustaw okołobudżetowych
początku
była trakszawie II od
Krajowa
Konferencja
Przedsiębiorstw Konferencja
Oficjalna rejestracja Konferencji nawą Konferencja
ry pod nazwą Konferencja Przedsię- i przekonać większość posłów do gło- towana jako forma przejściowa, któPrzedsiębiorstw
Leasingowych.
Przedsiębiorstw Leasingowych – Leasingowych.
biorstw Leasingowych. Oficjalna re- sowania za odrzuceniem niekorzyst- rą powinna zastąpić trwała orgaWzięło w niej udział 41 firm. Na
Związku Pracodawców miała miejjestracja Konferencji Przedsiębiorstw nego dla rozwoju leasingu w Polsce nizacja. Problemem był wybór tej
sce 29.11.1994 r. w Sądzie Woje- Już w następnym roku Konferencji spotkaniu m. in. ustalono stanowi-
1
J
polski rynek leasingu – łączna wartość netto w latach 1995-2013 w miliardach złotych
40
Przyznanie
pomocy unijnej
na lata 2007-2013
Zdefiniowanie
umowy leasingu
w ustawie
o rachunkowości
35
Początek światowego
kryzysu gospodarczego
30
25
Zdefiniowanie umowy leasingu
w ustawach podatkowych
Przystąpienie
Polski do UE
20
15
Zdefiniowanie umowy
leasingu w Kodeksie Cywilnym
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ruchomości
24
14
Nieruchomości
Źródło: ZPL
5
RAPORT
2014
docelowej formy organizacyjnej,
O ocenę funkcjonowania leasingu
czego nie ułatwiało obowiązujące
w polskim prawie z perspektywy już
Słowo
wStępne
prawo. Ostatecznie
za najlepsze rozponad 10 lat jego istnienia w Kodeksie
wiązanie, gwarantujące możliwość
Cywilnym poprosiliśmy prof. zw. dr hab.
realizowania celów Konferencji,
Jerzego Poczobuta, Dyrektora Instytutu
uznano związek pracodawców, dziaPrawa Międzynarodowego na Wydziale
łający
w oparciu
o ustawę
o organin
leasing
jako stałe
źródło
finansowania
inwestycji,
preferują
firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
zacjach
pracodawców
z 1991
r.
We
poza hotelami i restauracjami
Warszawskiego
wrześniu 1994 r. odbyło się Zgroma„Z perspektywy ostatniego ćwierćwiecza trzedzenie Założycielskie (z udziałem 21
ba stwierdzić, iż leasing jako ciągle jeszcze stofirm), które przyjęło statut organizasunkowo
nowa
forma obrotuleasingu:
i finansowania
jego udział w finansowaniu inwestycji
większe
wykorzystanie
adanie przeprowadzone
cji, ustaliło
powołanie biuraw i lipcu
for- tym
okrzepł oraz znalazł trwałe miejsce w gospodarce Polski. Jego początki nie były
mę 2011
jego finansowania
składek
jestbrak
najmniejszy
w mikrofirmach
z niego
mikro,z 42%
r. pokazuje, że (ze
ogólne
ten- korzystało
jednak łatwe,
przede28%
wszystkim
uwagi na
jednolitej siatki
pojęciowej, co –
członkowskich),
w końcu
złożyło
10%, widzenia
w małychprzełomowe
wynosi 16,4%,
w średi 53%
średnich prawną.
firm. Z tego punktu
dencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych
stwarzało
niepewność
znaczenie
miała,
w skali światowej,
regulacja
umowy
wprowadzona
dokumenty
rejestracyjne
nich
17,6%leasingu,
(przeciętnie
– 16,7%).do
Leasingunikalna
był najczęściej
wykorzystyropie
i w Polsce
są podobnew – sądzie.
w tym
kodeksu cywilnego nowelą z 2000 r. Nawiązując do postanowień ottawskiej KonW zainteresowanie
skład Komitetuleasingiem.
Założycielskiego
Dla porównania
w 2010
r. udział
zewnętrznegoInstytutu
finansoich
W ba- waną
wencjiformą
Międzynarodowego
Ujednolicenia
Prawa Prywatnego
(UNIDROZwiązku
weszli:
Watrakiewszelkich
form
finansowania
MŚP leasingu
(40% firm).
daniu
wzięło
udziałBożena
3000 firm
sektora wania
IT) o działalności
międzynarodowym
finansowanym
z 1988
r., unormowano
kom-inwicz – Zagórska, Piotr Kołodyński,
1
18
pleksowo
w art.
709
-709
tego
kodeksu
definicję
umowy
leasingu,
zawarcie,
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja, Kredyt bankowy na okres powyżej 3 westycji MŚP przez banki wyniósł
Adam S. Martowski, Adam Nowaprawa i obowiązki oraz odpowiedzialność stron, a także jej zakończenie. Regu31,2%. Jednocześnie
wy(ze względu
naleasingu
czas trwania
umo- cywilnoprawnego
Wielka
Włochy, Hiszpania,
kodeksowa
jako zjawiska
stanowi badanie
płaszczyznę
kowski,Brytania,
Janusz Wodziński.
W lu- latlacja
wrastające
zainteresowanie
najbardziej
porównywalna
do kazało
Holandia,
i Szwecja, które
ra- wyodniesienia
dla traktowania
go w prawie
podatkowym
i bilansowanym.
W ten
tym 1995 Polska
roku wyłoniono
statutosposób stworzono
jednolite ramy przez
prawne dla
leasingu, które
są jedną z głównych
finansowania
inwestycji
leasingiem
leasingu
forma
finansowania
zem
dają
83
proc.
produkcji
UE
i
stawe władze Związku, w skład których
przesłanek jego rozwoju.
nowią
proc. europejskiego
weszli: 78
Wojciech
Kolańczyk –rynku
Prze- bank) był wykorzystywany przez 38% w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansowaniemleasingu
przez banki
leasingu),
reprezentujących
9 sekto- firm.
wodniczący
oraz Adam S. MartowZawarte w kodeksie cywilnym przepisy o umowie
dobrze(28,3%).
sprawdziły się
ski, Janusz
Wodziński,
Piotr Czyżak,
leasingu
inwestują
MŚP w większym
niż duże
rów
gospodarki.
Szacunkowa
wartość
w praktyce.
Świadczystopniu
o tym przede
wszystkimUżytkownicy
zasadniczo prawidłowe
ich stosowanie
w orzecznictwie
sądów
polskich,
włącznie
z Sądem
Najwyższym,
oraz
harmoMałgorzata
Faliszewska,
Krzysztof
które
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP,
nizacja i podniesienie poziomu praktyki kontraktowej. Istotną pomoc dla praktyki
Mikuła
i Piotr
Kołodyński.
Opraconie
korzystają
z
leasingu.
inwestycji.
Inwestycje
wszystośmiu badanych państwach wyniosła sowania
leasingowej może stanowić także opracowana przez UNIDROIT w 2008 r. ustawa
wanie
reguł
prawnych
Interesująca
skłonność korzyprzedsiębiorstw
tych na
samych
w
2010i uzgodnienie
r. 78 mld €, co
przekłada
się kich
modelowa
o leasingu.(w
Z uwagi
fakt, iż ustawa
ta bazuje jest
na podstawowych
zapozwalających
na bezpieczne
prokonwencji
ottawskiej
stania z leasingu
przez
młode oraz
firmy.
krajach),i szczegółowych
niezależnie odrozwiązaniach
wielkości, wspomnianej
na
wartość leasingu
dla całej UE
w 8 łożeniach
wadzenie działalności leasingowej
zawiera propozycje unormowań głównie dla państw rozwijających się i podlegająfinansowane przez leasing w Z leasingu skorzystało 26% firm
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku były
cych transformacji ustrojowej, których systemy prawa zobowiązań są niedostateczbyło najpilniejszym zadaniem Kondo 2 lat i aż
50% firm
12,9%,
w sektorze MŚP
w 16,7%.
leasingu
w
2010
r.
ogółem.
nie wykształcone,
nie zachodzi
potrzeba jejdziałających
szerokiego wykorzystania
w legislacji
ferencji. Warto bowiem pamiętać, że
polskiej.
Niejak
znaczy
to jednak, że
stan unormowania
w prawie
polskim jest
mającychleasingu
2-5 lat.
Dla pożyczek
banPodobnie
w przypadku
skłonno40 proc. badanych
korzystało
z lew momencie
powstania
Konferencji
idealny
i nie wymaga
korekt, bowiem
ewoluujące
życie
w nieprzebranym
bogackowych
(powyżej
3.
lat)
było
to
odści
do
korzystania
z
leasingu
w
ogóle,
asingu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
leasing był w polskim prawie pojętwie swych przejawów stwarza ciągle nowe sytuacje, których ustawodawca nie był
ciem niezdefiniowanym.
w stanie przewidzieć. Współczesne wyzwania nie sprowadzają się jednak tylko do
B
doskonalenia prawa odnoszącego się do leasingu, lecz powinny obejmować również stałą edukację leasingową. W życie zawodowe wkraczają bowiem sukcesywnie nowe pokolenia prawników i ekonomistów, które wymagają wprowadzania
w skomplikowaną problematykę transakcji leasingu.
Prowadziło to do osobliwych decyzji
organów kontroli skarbowej. Jeszcze
w 1995 r. na łamach biuletynu wydawanego przez KPL pisano: „W Polsce
Dotychczasowe dokonania w Polsce na polu prawa dotyczącego leasingu mogą
udział
leasingu
w finansowaniu
inwestanowić powód do uzasadnionej satysfakcji i optymizmu. W tym zakresie perspekSpiS treści
tywy rozwoju leasingu rysują się obiecująco.”
stycji nadal jest niewielki, a jego wzrost
nie nastąpi bez pozytywnego klimatu
wokół spraw związanych z leasingiem,
cji – trwa do dzisiaj z niezmienną in- ści Europy. W 1997 roku do Komitetu
zmian wstępne,
w polskimspis
prawie
Słowo
treścipodatkowym,
.................................................3
Badania sme europa ........................................................11
Wykonawczego ZPL dołączył Dariusz
a także zwiększenia zaufania klientów tensywnością.
Bochniarz,
Grabowski
......................................................4
Orfinger
.............................................................................12
Baran, a rok później Bożena Watrakiedo towarzystw leasingowych i oferowaW 1996
roku
KPL
zorganizowaArendarski,
Poczobut
........................................................5
Świdnica,
Gołebiewski
wicz –....................................................13
Zagórska i Anna Maliszewska.
nego przez nie produktu”.
ła seminarium na temat
leasingu
dlalat - infografika .......................................14
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Leasing
– XX
przedstawicieli Rządu oraz Parlamen- Przełomem w funkcjonowaniu leKonferencja
przygotowała
projekt
Badania (wykresy) ..............................................................7
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
kompleksowego uregulowania za- tarzystów oraz międzynarodowe se- asingu w Polsce stało się zdefiniowaBadania
Polska – Europa
mapki
.................................................16
firm -nie
umowy
leasingu w Kodeksie Cygadnień (wykresy)
prawnych..............................................................8
leasingu w Pol- minarium dla przedstawicieli
Europy Środw 1999 r. oraz w ustawach
sce i przedstawiła
w ministerstwie leasingowych z krajówPrognozy,
Badania
(wykresy)go
..............................................................9
barierywilnym
.............................................................17
było
pierw- .................................................................18
podatkowych (2000 r.) i ustawie o rafinansów.(wykresy)
Współpraca
z minister- kowo-Wschodniej, które
Badania
............................................................10
Lista
obecności
stwem stała się rutyną biura organiza- szym tego typu spotkaniem w tej czę- chunkowości (2001 r.).
2
2
53
W 2000 roku na czele KPL stanął
Piotr Czyżak. We władzach znaleźli się także Jerzy Kobyliński, Maciej
Dziewięcki, Ewa Purska, Krzysztof
Mikuła, Janusz Wodziński oraz Piotr
Michniak, a rok później także Władysław Bajsert.
pierwszy zauważalny spadek obrotów.
W październiku 2001 roku w Warszawie odbyła się doroczna Konwencja Leaseurope z udziałem ponad 600
przedstawicieli firm leasingowych
oraz leasingowych związków narodowych z kilkudziesięciu krajów.
Wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi leasingu zaczęła zmieniać się
struktura firm działających na rynku
leasingu. Wprowadzone uregulowanie leasingu w Kodeksie Cywilnym,
w ustawach podatkowych i w ustawie
o rachunkowości spowodowały wzrost
zainteresowania leasingiem grup bankowych i to one zaczęły dominować
w rynku leasingu, a wraz z nimi pojawiły się tzw. transakcje big ticket, czego przykładem były samoloty Embraer wyleasingowane przez PLL LOT,
czy też pierwsze nieruchomości.
W kolejnym roku na czele Komitetu Wykonawczego stanął Krzysztof
Bielecki, a w jego skład weszli ponadto Maciej Dziewięcki, Jerzy Kobyliński, Arkadiusz Etryk i Jarosław
Borzymowski. Rok 2002 stał się rokiem przełomowym - przyniósł wyraźny wzrost całej branży. Trend ten
potwierdził się w roku następnym,
kiedy to łączna wartość wyleasingowanych środków ruchomych przekroczyła po raz pierwszy w historii leasingu w Polsce granicę 10 miliardów
złotych.
Największą popularnością, utrzymującą się zresztą do dzisiaj, cieszyły
się pojazdy. Udział leasingu środków
transportu przekroczył wówczas 70%
całego rynku leasingu ruchomości
i osiągnął wynik zbliżony do poziomu
rynków Europy Zachodniej.
Rok 2001 pokazał, że małe firmy niezwiązane z bankami, czy dużymi instytucjami finansowymi mają małe
szanse utrzymać się na rynku. Kilka
firm ogłosiło upadłość. W tym samym roku rynek odnotował po raz
W 2002 roku udział firm należących
do banków lub instytucji finansowych
wyniósł już 84%, podczas gdy udział
niezależnych firm leasingowych spadł
do zaledwie 2,6%. W 1998 r. odsetek
tych ostatnich wynosił jeszcze 45%.
Oprócz zmian prawnych na reorganizację rynku leasingu miał wpływ
ograniczony dostęp do źródeł finansowania firm niezależnych. Szybko
zmniejszała się liczba firm prowadzących działalność leasingową. Jeżeli
w roku 1999 dane statystyczne raportowały 82 firmy, to w 2002 r. było już
ich tylko 31.
26
W 2003 r. Konferencja zmieniła nazwę
na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych, a do Komitetu Wykonawczego
zostali powołani Mieczysław Groszek
oraz Piotr Kaczmarek. Przełom roku
2003 i 2004 przebiegł pod znakiem
batalii o kształt nowej ustawy VAT-owskiej, a przedstawiciele branży zastanawiali się czy dynamiczny rozwój
rynku nie zostanie zahamowany niekorzystnymi regulacjami, które z leasingu robiłyby de facto dostawę towaru z rozłożoną na raty płatnością.
Ostatecznie zapisy ustawy okazały się
jednak korzystniejsze dla branży leasingowej, niż projektowane. Walne
Zebranie ZPL w 2004 roku powołało
do Komitetu Wykonawczego Wojciecha Nowackiego i Mieczysława Woźniaka, w kolejnym 2005 roku Tomasza Gotowskiego i Andrzeja Guraka.
Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła nowe perspektywy
przed leasingiem, który wciąż jeszcze
w tamtym czasie pozostawał w fazie
rozwojowej w Polsce, o czym świadczył przede wszystkim poziom finansowania inwestycji w krajach starej
Unii Europejskiej z analogicznym
poziomem w Polsce – w momencie
akcesji był on 2-3 krotnie wyższy.
W 2006 roku na czele Związku stanął Mieczysław Groszek, a do Komitetu Wykonawczego, po dwuletniej
przerwie powrócił Arkadiusz Etryk.
Rok później Walne Zebranie ZPL
powołało w skład Komitetu Wykonawczego Andrzeja Krzemińskiego.
W 2008 r. do ZPL przystąpił Polski
Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, a także nastąpiła zmiana nazwy
organizacji na Związek Polskiego Leasingu, a do Komitetu Wykonawczego dołączył Andrzej Gliński oraz
Leszek Pomorski, reprezentujący
PZWLP. W kolejnych latach znaczenie leasingu, jako wsparcie w pozyskiwaniu unijnych grantów stopniowo rosło, wraz z pojawianiem się
nowych programów oraz transz budżetowych przeznaczonych dla Polski. Leasing w istotny sposób wspierał absorpcję funduszy unijnych.
W 2009 roku na czele Komitetu
RAPORT
2014
O opinię poprosiliśmy Pana Henryka
Orfingera, współwłaściciela Laboratorium
Kosmetycznego Dr Irena Eris
Słowo wStępne
w finansowaniu inwestycji budowlanych i drogowych.
W minionej pespektywie budżetowej
Unii Europejskiej lat 2007 – 2013 le„Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
asing nie tylko aktywnie finansował
wchodzi w 4. dekadę swego istnienia i w 3.
dekadę
korzystania
z leasingu.
Ponad
20
lat
inwestycjesektorów
w przemyśle,
czy działalnon leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich
gospodarki,
temu wiosną 1993 roku podjęliśmy rozmowy
ści handlowo-usługowej, ale również
poza
hotelami
i restauracjami
o finalizacji
transakcji
ze szwajcarską firmą
z dużym sukcesem wspierał moderni„Fryma” na zakup 2 mieszalników kosmetyczzację polskich gospodarstw rolnych.
nych. Mimo, że maszyny były używane, to dla
firmy na tamtym etapie rozwoju, były spełnieniem
marzeń
o narzędziachwpozwalających
adanie
przeprowadzone
lipcu tym większe wykorzystanie leasingu:
zapewnić
właściwa
technologię
oraz
produkcji. Wtedy
też 28%
postanowiliśmy
z niego
mikro, 42%
2011 r. pokazuje, że ogólne ten-skalękorzystało
po raz pierwszy sięgnąć po stosunkowo nowe narzędzie jakim był leasing (kojamałych
i 53%
średnich
firm.
dencje
funkcjonowaniu
wprzez
Eu- firmy
rzonywwówczas
i stosowanyMŚP
wtedy
chyba
jedynie
do zakupu
samochonajczęściej
ropie
i w
Polsce sąwówczas
podobnewspółpracę
– w tym z BRELeasing
dów).
Podjęliśmy
Leasing,był
nową
jednostką,wykorzystydla której
była
to
właściwie
pierwsza
duża
transakcja.
Istotna
rozbudowa
parku
maszynoich zainteresowanie leasingiem. W ba- waną formą zewnętrznego finansowego dzięki takim narzędziom jak leasing miała miejsce również na przestrzeni
wania
MŚPprodukcji
(40% firm).
daniu
wzięło7 lat
udział
3000finansowy
firm sektora
ostatnich
– leasing
pozwolił
namdziałalności
wzbogacić dział
o 7
Kredyt bankowy
naPKO
okres
powyżej
MŚP
z 8. państw
(Niemcy,
nowoczesnych
maszyn.
W tymFrancja,
obszarze korzystaliśmy
z usług
Leasing
oraz 3
ING Leasing.
Obecnie
takim
instrumentem
są dwie
maszylat finansowym
(ze względuobjęte
na czas
trwania
umoWielka
Brytania,
Włochy,
Hiszpania,
ny – tubiarka Norden i owijarka Sollas. Rozwój parku maszynowego to dla firmy
najbardziej nowoczesne
porównywalna
Holandia,
Polska
i Szwecja,
które Musimy
ra- wywykorzystywać
kosmetycznej
warunek
niezbędny.
rozwią-do
leasingu
forma
finansowania
przez
zem
dają
83
proc.
produkcji
UE
i
stazania, modernizować sprzęt – wszystko po to by zwiększać możliwości produkcji.
Stawiamy
na
wysoką
jakość
i dzięki
leasingowi
mogliśmy
wprowadzić
niezwykle
nowią 78 proc. europejskiego rynku bank) był wykorzystywany przez 38%
nowoczesne maszyny.
B
leasingu), reprezentujących 9 sekto- firm.
MŚP woperacyjnego
większym stopniu
niż duże
rów
Szacunkowa
wartość
Odgospodarki.
dłuższego czasu
korzystamy
także z leasingu
na samochody
firmy wykorzystują
leasing
doLeasefinandladla
całego
rynku
leasinguprzy
dla tego
MŚPtypu
w leasingu
naszych
sił sprzedaży
korzystamy z dwóch
firm
Plan oraz
Alphabet.
Takie rozwiązanie
upraszczaInwestycje
zarządzanie
flosowania inwestycji.
wszystośmiu
badanych
państwach
wyniosła zdecydowanie
tą, pozwala na wymianę samochodów w ramach ustalonego okresu i zdejmuje
w z nas
2010ciężar
r. 78odpowiedzialności
mld €, co przekłada
się kich przedsiębiorstw (w tych samych
za samochody.
na wartość leasingu dla całej UE w 8 krajach), niezależnie od wielkości,
leasing w
wysokości
mld €, czyli
52%na
rynku
Kolejnym100
działaniem
opartym
leasingubyły
było finansowane
korzystanie z tejprzez
formy wsparcia
przy budowie
SPA Dr Irena Eris. Już na
początku,
w latach
1996-1997
budu12,9%,
w sektorze
MŚP
w 16,7%.
leasingu
w 2010Hoteli
r. ogółem.
jąc nasz pierwszy Hotel SPA w Krynicy – Zdroju posiłkowaliśmy się leasingiem, co
Podobnie
jakSPA
w przypadku
40
proc. badanych
korzystało
z le- budowy.
pozwoliło
nam na terminowe
zakończenie
Hotel
w Krynicy –skłonnoZdroju
ści
do
korzystania
z
ogóle,
asingu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
jest finansowany leasingiem zwrotnym od roku 2005. Podobnieleasingu
Hotel naw
Wzgórza Dylewskich – w leasingu zwrotnym od 2008. W budowie jest trzeci hotel, w Polanicy Zdroju i w tym przypadku zastosujemy podobny model refinansowania.
jego
udział w
finansowaniu
inwestycji
Z leasingu
chętnie
korzystają
zarówjestprywatne
najmniejszy
w mikrofirmach
–
no
jak i publiczne
palcówki
medyczne.
Konieczność
dostoso10%, w małych wynosi 16,4%, w średwania
do wymogów
unijnych
sprzętu
nich 17,6%
(przeciętnie
– 16,7%).
medycznego
sprawia,
służba
zdroDla porównania
w że
2010
r. udział
wia
także
w kolejnych
latach
będzie
wszelkich form finansowania inposzukiwać
zewnętrznych
fiwestycji MŚP
przez bankiźródeł
wyniósł
nansowania.
31,2%. Jednocześnie badanie wykazało największą
wrastające popularnością
zainteresowanie
Jednak
lefinansowania
inwestycji
leasingiem
asing cieszy się wśród przedsiębiorw 2011
r. (18,6%) iwiększość
mniejsze finansoców.
Znakomita
z nich
waniem
przez
banki
(28,3%).
deklaruje swoje zadowolenie z leasingu
i jest związana
z leasingiem
Użytkownicy
leasingu
inwestują
od
pierwszych
lat
pojawienia
sięktóre
tego
o 57% więcej, niż firmy MŚP,
produktu
na
polskim
rynku.
Do
tej
nie korzystają z leasingu.
grupy
należy przedsiębiorstwo
LaboInteresująca
jest skłonność korzyratorium
Kosmetyczne
Dr
Irena
Eris,
stania z leasingu przez młode firmy.
którego dynamiczny rozwój w latach
Z leasingu skorzystało 26% firm
90-tych i kolejnych był i jest związadziałających
do 2 lat i aż 50% firm
ny
z leasingiem.
mających 2-5 lat. Dla pożyczek bankowych (powyżej 3. lat) było to od-
Leasing to z pewnością wygodny i elastyczny sposób finansowania środków
trwałych w przedsiębiorstwie, a elastyczność jest jednym z kluczowych elementów budujących przewagę konkurencyjną w dzisiejszych czasach.”
SpiS treści
Wykonawczego ZPL stanął Andrzej Radosław Woźniak oraz Paweł Pach.
Krzemiński, a w skład Komitetu we- W czasie przygotowań do Mistrzostw
szli Rafał Piskorski i Mariusz Kurzac. Europy w piłce nożnej EURO 2012
Dwa lata
później
skład
Komite- organizowanych wspólnie
Słowo
wstępne,
spisw treści
.................................................3
Badania
sme
europa ........................................................11
przez
Poltu Wykonawczego zostali powoła- skę oraz Ukrainę leasing był liderem
Bochniarz,
Grabowski
......................................................4
Orfinger .............................................................................12
Od ponad dwudziestu lat firmy leni Sylwia Exner
i Wojciech
Rybak,
Arendarski,
Poczobut
........................................................5
Świdnica,
Gołebiewski
....................................................13
asingowe
finansują rozwój przedsięa w kolejnym roku po trzyletniej
biorczości
w .......................................14
Polsce kierując się nieprzerwie
do
prac
w Komitecie
poBadania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Leasing – XX lat - infografika
zmiennym mottem: blisko rynku,
wrócił Mieczysław Woźniak. W tym
Badania (wykresy) ..............................................................7
Leasing – XX lat komentarze
........................................15
blisko producentów,
blisko dostawsamym roku na czele Komitetu staBadania
(wykresy)
..............................................................8
Polska
–
Europa
mapki
.................................................16
ców, a tym samym blisko przedsięnął Arkadiusz Etryk, a na jesieni
Leasing jest najpopularniejzwiększono
liczbę ..............................................................9
członków KW do
Badania
(wykresy)
Prognozy, barierybiorców.
.............................................................17
szym instrumentem zewnętrznego
8
osób
i w wyniku
wyborów
uzupełBadania (wykresy) ............................................................10
Lista obecności .................................................................18
finansowania wśród mikroprzedsięniających, do władz Związku weszli
2
2
73
biorstw oraz firm sektora MŚP. Tylko w ostatnich trzech latach dzięki
leasingowi sfinansowano inwestycje
o wartości blisko 100 miliardów złotych. Leasing finansuje już co trzecią
inwestycję na rynku ruchomości.
Według stanu na koniec 2012 r.
przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 1 143 tys. środków
(przedmiotów), obsługując 387 tys.
leasingobiorców (dane: GUS).
Polska plasuje się na 8. miejscu w Europie pod względem udziału w rynku europejskim, przed wszystkimi
państwami postkomunistycznymi
(oprócz Rosji) i m.in. Austrią, Belgią, Hiszpania, Finlandią, Holandią
i Norwegią. Jest również jednym z 12
państw członkowskich Leaseurope, które osiągnęło wzrost sprzedaży
w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.
W 2012 r. firmy zrzeszone w Leaseurope sfinansowały transakcje na sumę
252,6 mld €. Liderami na europejskim rynku leasingowym są Niemcy
(45 mld € w 2012 r.), Wielka Brytania (44,7 €) i Francja (39 mld €).
w sumie ok. 92 % europejskiego ryn- aseurope standardów umów leasingowych, przygotowuje opinię dotyku leasingu.
czącą skutków dla branży leasingowej
Związek Polskiego Leasingu już wdrożenia do przepisów krajowych
w 1994 r., jeszcze przed oficjalną re- nowej Dyrektywy UE dotyczącej pojestracją przez sąd, nawiązał współ- datku VAT, przygotowuje stanowisko
pracę z Leaseurope, wyznaczając do wstępnej wersji Kodeksu dobrych
swoich przedstawicieli do komite- praktyk dotyczących dzielenia się intów technicznych europejskiej orga- formacjami w celu zabezpieczenia
nizacji, realizując tym samym swój przed oszustwami i kradzieżami sacel statutowy: „Współpracę z krajo- mochodów.
wymi i zagranicznymi organizacjami
zrzeszającymi podmioty prowadzą- Przedstawiciele polskiego sektoce podobną działalność, a szczegól- ra leasingowego wielokrotnie mienie z Leaseurope”. Od tej pory ści- li okazję brać udział przy pracach
sła współpraca z Leaseurope zajmuje Grup Roboczych Leaseurope, m.in.
jedną z najwyższych pozycji na liście Samochodowej Grupy Sterującej
(ASG), Grupy Przyszłości (Future
priorytetów programowych ZPL.
Group), podgrupy ds. planowanych
We współpracy z Leaseurope ZPL zmian przepisów dot. accountingu
wziął udział m.in. w konsultacjach oraz innych. Regularnie raportospołecznych zorganizowanych przez wane są rynkowe dane statystyczne,
Komisję Europejską na temat zredu- ZPL bierze także udział w ogromnej
kowanych stawek VAT, w konsulta- większości z prowadzonych przez
cjach dotyczących wypracowania sta- Leaseurope projektów badawczych.
nowiska Leaseurope w stosunku do
Komisji Europejskiej w kwestii libe- Reprezentanci władz ZPL na przeralizacji rynku wynajmu samocho- strzeni ostatnich lat wielokrotnie
dów ciężarowych, włączył się do prac pełnili oficjalne funkcje w obrębie
przy opracowaniu wspólnie z ELFA Leaseurope. W obecnym Zarządzie
Leaseurope kraje Europy Centralnej
i Południowo-Wschodniej reprezentował Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Arkadiusz Etryk.
Rok ubiegły okazał się rekordowym rokiem
w historii branży leasingowej. Firmy leasingowe sfinansowały w 2013 r. transakcje o wartości przeszło 35 mld zł. Według stanu na
31.12.2013 wartość aktywów sfinansowanych
przez Polskie firmy leasingowe wyniosła 64,5
mld zł.
Leaseurope jest organizacją zrzeszającą krajowe 44 związki przedsiębiorstw leasingowych z 34 krajów.
Łącznie reprezentuje blisko 1400
firm leasingowych i 580 krótkoterminowego wynajmu samochodów –
28
(amerykański związek leasingodawców) uwag do projektu UNIDROIT
w odniesieniu do leasingu (modelowa konwencja międzynarodowa dot.
leasingu). Ponadto ZPL uczestniczył
w procesie opracowywania przez Le-
Rok ubiegły okazał się rekordowym
rokiem w historii branży leasingowej. Firmy leasingowe sfinansowały w 2013 r. transakcje o wartości
przeszło 35 mld zł. Według stanu na
31.12.2013 r. wartość aktywów sfinansowanych przez Polskie firmy leasingowe wyniosła 64,5 mld zł. Aktualnie Związek Polskiego Leasingu
zrzesza 32 firmy leasingowe oraz
Polski Związek Wynajmu i Leasingu
Pojazdów, który otrzymał specjalny
status członka zbiorowego ZPL, zachowując swoją strukturę organizacyjną i autonomię działania. Firmy
zrzeszone w Związku reprezentują
ok. 90% rynku leasingu w Polsce.
RAPORT
2014
OBOK KREDYTU, LEASING JEST JEDNYM
Słowo
wStępne
Z GŁÓWNYCH
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
INWESTYCJI W POLSCE
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
„„poza
O podsumowanie
mijających lat poprosiliśmy Pana Krzysztofa
hotelami i restauracjami
Pietraszkiewicza, Prezesa Zarządu Związków Banków Polskich.
B
L
tym
większe
leasingu:
chodzące
na wykorzystanie
początku lat 90
zwią- jego udział w finansowaniu inwestycji
korzystało
z niego 28%systemowymi
mikro, 42% jest najmniejszy w mikrofirmach –
zane z przemianami
małych
i 53% średnich
firm.
i gospodarczymi
również
przyczyni- 10%, w małych wynosi 16,4%, w średnajczęściej
łyLeasing
się do był
wzrostu
wielu wykorzystyproduktów nich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
Dla porównania w 2010 r. udział
waną
zewnętrznego
i usługformą
branży
leasingowej. finansoPowoli
lecz konsekwentnie
zwiększała
się wszelkich form finansowania inwania
działalności MŚP
(40% firm).
także popularność
konsu-3 westycji MŚP przez banki wyniósł
Kredyt
bankowy na leasingu
okres powyżej
menckiego.
O na
dynamice
przemian
lat
(ze względu
czas trwania
umo- 31,2%. Jednocześnie badanie wyświadczy
wzrost
liczby
instytucji
wy najbardziej porównywalna ledo kazało wrastające zainteresowanie
asingowych
– z finansowania
zaledwie kilku
na finansowania inwestycji leasingiem
leasingu
forma
przez
początku
lat
dziewięćdziesiątych
do
bank) był wykorzystywany przez 38% w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansokilkudziesięciu obecnie. Finansowawaniem przez banki (28,3%).
firm.
nie gospodarki w minionym okresie
Użytkownicy leasingu inwestują
MŚP w się
większym
niż duże
opierało
równieżstopniu
na społecznej
firmy
wykorzystują leasing
do finanfinan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
odpowiedzialności
instytucji
nie korzystają
z leasingu.działalności
forma wspierania
sowania
inwestycji.
Inwestycje
wszystsowych. Odpowiedzialność ta mobi- datna
MSP
–
tak
ważnego
segmentu
dla
Interesująca jest skłonność
korzykich
przedsiębiorstw
(w tych działań
samych
lizowała
je do podejmowania
rynkowej.
stania zgospodarki
leasingu przez
młode Obok
firmy.
8służących
krajach),utrzymaniu
niezależnie możliwie
od wielkości,
wy- młodej
kredytu,
leasing
jest
jednym
z główsokiego
lecz stabilnego
były
finansowane
przez tempa
leasingrozw Z leasingu skorzystało 26% firm
źródeł do
finansowania
inwestywoju kraju.
TakaMŚP
postawa
cechuje nych
działających
2 lat i aż 50%
firm
12,9%,
w sektorze
w 16,7%.
cji
w Polsce.
Aktywność
firm
leasinpolskie
instytucje
finansowe
od
wiePodobnie jak w przypadku skłonno- mających 2-5 lat. Dla pożyczek banwydatnie 3.przekłada
na
lu lat
i wyróżnia je
na europejskim
kowych (powyżej
lat) było się
to odści
do korzystania
z leasingu
w ogóle, gowych
tle. Należy także podkreślić, że in- wszystkie segmenty gospodarki. Dla
stytucje leasingowe były zawsze bli- Polaków istotne dziś jest utrzymanie
sko sektora bankowego nie tylko ze wysokiego tempa rozwoju gospodarwzględu na charakter świadczonych czego. Odpowiedzialnie oferowane
usług ale również ich komplemen- usługi i produkty finansowe w znaSukces polskiej gospodarki w ostat- tarność oraz szczególną przydatność czący sposób wpływają na jego dynich 25 treści
latach nie był jednak dzie- w finansowaniu przedsiębiorstw. namikę. Ufam, że stabilizacja światoSpiS
łem przypadku a zaangażowania, W większości instytucje leasingowe wej gospodarki i dobra koniunktura
wysiłku i kooperacji wielu insty- funkcjonujące na początku lat 90- w Polsce pozwolą na dalszy rozwój
tucji, w tym instytucji finansują- tych wydzielane były ze struktury polskich instytucji leasingowych.
banków.
cych rozwój
i go- działających w tym okresie
Słowo
wstępne,przedsiębiorstw
spis treści .................................................3
Badania
sme europa ........................................................11
Struktura
ta
i powiązania
kapitałoZ okazji jubileuszu 20 – lecia Związspodarstw domowych. Istotną rolę
Bochniarz,
Grabowski
......................................................4
Orfinger
.............................................................................12
we
z sektorem
bankowym
zachowaku Polskiego Leasingu, życzę całemu
w tym obszarze spełniały firmy leły
się
do
dnia
dzisiejszego.
środowisku
instytucji leasingowych
Arendarski,
Poczobut
........................................................5
Świdnica,
Gołebiewski
....................................................13
asingowe. Z tego względu wzrost
w Polsce
dalszych
sukcesów w dziabranży leasingowej
był mocno sko-............................6
Badania
(Starczewska-Krzysztoniak)
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Obecnie
leasing
tworzy
łalności na rzecz rozwoju gospodarrelowany z dynamiką zmian zaBadania (wykresy) ..............................................................7
Leasing – XX lat ki,
komentarze
dodatkowe
możliwości
polskich ........................................15
firm, instytucji finansochodzących w kraju. Polski sektor
Badania
(wykresy)
..............................................................8
Polska
–
Europa
mapki
.................................................16
wych i gospodarstw domowych.
finansowy, w tym branża leasingo- inwestycyjne.
coraz chętniej
wa, konsekwentnie
zasilały finan- Nowe oraz małe firmyPrognozy,
Badania
(wykresy) ..............................................................9
bariery .............................................................17
Krzysztof Pietraszkiewicz,
sposób
finan- .................................................................18
sowo ważne
projekty
i inwestycje. i częściej sięgają po tenLista
Badania
(wykresy)
............................................................10
obecności
Prezes Związku Banków Polskich
Z drugiej jednak strony zmiany za- sowania i jest to szczególnie przyadanie toprzeprowadzone
w lipcu
easing
szczególnie przydatny
2011 r. pokazuje,
tensposób
wspieraniaże ogólne
działalności
dencje
funkcjonowaniu
w Eumałychwi średnich
firm – MŚP
tak ważneropie
i w Polsce
podobne
– w tym
go segmentu
dlasąmłodej
gospodarki
ich
zainteresowanie
leasingiem. W
barynkowej.
Firmy leasingowe
oferują wiele
produktów,
którefirm
pozwalają
daniu
wzięło
udział 3000
sektora
poprawiać
płynność(Niemcy,
przedsiębiorstw,
MŚP
z 8. państw
Francja,
a finansowanie
przeWielka
Brytania,poprzez
Włochy,leasing
Hiszpania,
kłada
się
na
wszystkie
segmenty
Holandia, Polska i Szwecja, które goraspodarki.
zem
dają 83 proc. produkcji UE i stanowią 78 proc. europejskiego rynku
W 2014 roku
mija 25 lat 9odsektoleasingu),
reprezentujących
pamiętnych
Okrągłego
rów
gospodarki.obrad
Szacunkowa
wartość
Stołu
–
to
szczególna
rocznica
dla całego rynku leasingu dla MŚP w
dla Polski.
ośmiu
badanych państwach wyniosła
Zawarte
wówczwas
w 2010 r. 78
mld €, coporozumienia
przekłada się
dały początek przemianom ustrona wartość leasingu dla całej UE w
jowym i gospodarczym zarówno
wysokości
100i na
mldświecie.
€, czyli 52%
rynku
w kraju jak
W minioleasingu
w
2010
r.
ogółem.
nym ćwierćwieczu Polska przeszła,
proc. badanych
korzystało
z lez 40
sukcesem,
od modelu
gospodarki
asingu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
centralnie planowanej na rzecz wolnego rynku, dołączając tym samym
do struktur najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie
– NATO oraz Unii Europejskiej.
2
2
93
BRANŻA LEASINGU W 2013 R.
W
2013 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje
o wartości przeszło 35 mld zł, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku
ubiegłego. Wartość sfinansowanych
aktywów osiągnęła najwyższy poziom
po raz pierwszy od rekordowego dotąd
2008, kiedy to rynek leasingu wyniósł
32,9 mld zł. W segmencie pojazdów,
sfinansowano transakcje o wartości
20,7 mld zł (wzrost o 22,9%). Z kolei
segment maszyn i urządzeń zanotował
wzrost o 3,4% - sfinansowano transakcje o wartości 11,5 mld zł. Łącznie
na rynku leasingu ruchomości sfinansowano transakcje o wartości przeszło
33,6 mld zł, co oznacza wzrost o 13,1%
w stosunku do roku ubiegłego.
Rynek leasingu ruchomości
rośnie dzięki zakupom
pojazdów lekkich oraz
pojazdów ciężarowych.
Wzrost finansowania pojazdów ciężarowych to pochodna wdrażania nor-
my emisji spalin Euro 6 oraz oczekiwanej poprawy sytuacji ekonomicznej
w strefie euro co przekłada się na popyt
na usługi transportowe. Jako w miarę
zrównoważoną należy ocenić strukturę
wzrostu całego rynku leasingu, z pojazdami ciężarowymi jako głównym motorem rozwoju: od 0,1% r/r w I kwartale do 64,4% w IV kw. 2013.
Jednak najwyższą dynamiką w rynku
pojazdów – 54,9% - charakteryzował
się segment leasingu autobusów.
Wysoka dynamika dla pojazdów lekkich jest wynikiem rosnącej liczby
rejestracji nowych (co jest powiązane z odnawianiem masowych umów
Struktura rynku leasingu
nieruchomości w 2013 roku
210
na leasing aut z „kratką” z lat 20092010) oraz niepewności co do finalnego rozwiązania w zakresie VAT-u od zakupu aut.
Struktura rynku leasingu
ruchomości w 2013 roku
RAPORT
2014
na 30.11.2013 r.). Wartość aktywne- gu. Konfederacja Lewiatan od 12 lat
go portfela w ciągu ostatnich 12 mie- prowadzi badania kondycji tego sekSłowo wStępne
sięcy wzrosła o 4,9%, zwiększając się tora w Polsce. W roku 2014 Związek
w tym okresie o 3,0 mld zł. Leasing Polskiego Leasingu został Partnerem
to wciąż główne, obok kredytu, ze- Głównym badania „SEKTOR MSP
wnętrzne źródło finansowania inwe- W POLSCE – SŁABE I MOCNE
STRONY,
SZANSEgospodarki,
I ZAGROŻEstycji inwestycji,
pracującychpreferują
w gospodarce.
n leasing jako stałe źródło finansowania
firmy z wszystkich
sektorów
NIA”.
Badanie
jest
realizowane
przez
poza hotelami i restauracjami
Firmy z sektora Mikroprzedsię- Centrum Badania Opinii Społecznej
biorstw i MŚP (MMŚP) to podsta- CBOS na próbie 1.100 firm z całej
wowa grupa odbiorców usług leasin- Polski.
adanie przeprowadzone w lipcu tym większe wykorzystanie leasingu: jego udział w finansowaniu inwestycji
Stabilny
utrzymuje
się w sekto2011trend
r. pokazuje,
że ogólne
ten- korzystało z niego 28% mikro, 42% jest najmniejszy w mikrofirmach –
rze
maszyn,
który
w I połowie
roku
10%, w małych wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych i 53% średnich firm.
był pod
wpływem
Leasing był najczęściej wykorzysty- nich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
ropie
i wnegatywnym
Polsce są podobne
– w załatym
mania w sektorze budowlanym. W II
Dla porównania w 2010 r. udział
ich zainteresowanie leasingiem. W ba- waną formą zewnętrznego finansopółroczu dla wyniku maszyn coraz
wszelkich
form finansowania inwania
działalności
MŚP
(40%
firm).
daniu
wzięło
udział
3000
firm
sektora
większe znaczenie miała poprawa koMŚP
z 8. państw
(Niemcy,
niunktury,
co skłaniało
firmyFrancja,
do od- Kredyt bankowy na okres powyżej 3 westycji MŚP przez banki wyniósł
lat (ze względu na czas trwania umo- 31,2%. Jednocześnie badanie wyWielka
Brytania,
Włochy,
Hiszpania,
nowy parków maszynowych.
Holandia, Polska i Szwecja, które ra- wy najbardziej porównywalna do kazało wrastające zainteresowanie
zem
dają 83
proc. produkcji
UE i sta- leasingu forma finansowania przez finansowania inwestycji leasingiem
Wartość
nieruchomości
wyleasingowanych78
w 2013
wyniosła 1,6 mld
zł, bank) był wykorzystywany przez 38% w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansonowią
proc. r.europejskiego
rynku
co oznaczareprezentujących
wzrost o 11,1% 9w ujęciu
waniem przez banki (28,3%).
leasingu),
sekto- firm.
rocznym.
Po
bardzo
dobrym
I półUżytkownicy leasingu inwestują
MŚP w większym stopniu niż duże
rów gospodarki. Szacunkowa wartość
roczu
z dynamiką
115,2%
r/r,
w III
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
i IV kwartale
2013
roku leasing
nie- sowania inwestycji. Inwestycje wszyst- nie korzystają z leasingu.
ośmiu
badanych
państwach
wyniosła
ruchomości
zanotował
ujemne
dynaInteresująca jest skłonność korzyw 2010 r. 78 mld €, co przekłada się kich przedsiębiorstw (w tych samych
miki w ujęciu rocznym: odpowiednio
na wartość leasingu dla całej UE w 8 krajach), niezależnie od wielkości, stania z leasingu przez młode firmy.
-39,0% i -25,3%. Zanotowano także
wysokości
100 mld
€, czyli
52% rynku były finansowane przez leasing w Z leasingu skorzystało 26% firm
istotny wzrost
liczby
raportowanych
działających do 2 lat i aż 50% firm
leasingu
w
2010
r.
ogółem.
umów w 2013 roku o 44,9%: do 271 12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
Podobnie jak w przypadku skłonno- mających 2-5 lat. Dla pożyczek ban40 proc.
korzystało
z lewobec
187 badanych
raportowanych
w 2012.
asingu w 2010 r. Czym firma większa, ści do korzystania z leasingu w ogóle, kowych (powyżej 3. lat) było to odNiższa dynamika wartości sfinansowanych aktywów to pochodna spadku średniej wartości transakcji do 4,2
mln PLN w porównaniu do 6,6 mln
PLN odnotowanej w 2012. Średnia
wartość transakcji jest wyraźnie niższa w porównaniu
SpiS
treścido lat ubiegłych,
kiedy to w latach 2004-2009 wynosiła średnio 14,8 mln zł.
B
W strukturze
rynku
Słowo
wstępne,przedmiotowej
spis treści .................................................3
dominują obiekty biurowe.
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski,
Poczobut
........................................................5
Łączna wartość
aktywnego
portfela
na
koniec
2013
r.
zamknęła
się............................6
Badania (Starczewska-Krzysztoniak)
w kwocie 64,5 mld zł (56,5 mld
Badania (wykresy) ..............................................................7
zł dla ruchomości i 8,0 mld zł dla
Badania
(wykresy)i ..............................................................8
nieruchomości)
jest porównywalna z wartością
salda
kredytów inBadania
(wykresy)
..............................................................9
westycyjnych
udzielonych
firmom
Badania (wykresy) ............................................................10
przez banki (83,9 mld zł, wg stanu
2
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
113
PRZEZ WIELU EKSPERTÓW LEASING
JEST POSTRZEGANY JAKO SWOISTY
BAROMETR W ROZWOJU POLSKIEJ
GOSPODARKI
„„ O prognozy w tym zakresie na rok 2014 oraz kolejne lata
poprosiliśmy Panią dr Henrykę Bochniarz, Prezydenta
Konfederacji Lewiatan.
P
olska gospodarka była w 2013 r.
najsłabsza od 2002 r. PKB zwiększył się jedynie o 1,6 proc. i gdyby nie
eksporterzy, mielibyśmy problemy,
bo popyt konsumpcyjny i inwestycyjny na rynku krajowym nie zapewnił wzrostu gospodarczego. Spożycie
indywidualne było nieznacznie większe niż w 2012 r., ale nakłady na środki trwałe brutto wyniosły niespełna
300 mld zł - mniej niż w latach 20112012. Jednocześnie jednak wartość
transakcji finansowanych leasingiem
wzrosła w 2013 r. do 35 mld zł, czyli
o ponad 13 proc. I nie były to tylko tzw. samochody z kratką, lecz także inwestycje przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, w maszyny
i urządzenia.
Branża leasingowa obserwowała już
zatem w 2013 r. sygnały poprawy
koniunktury gospodarczej. Widziała je przez pryzmat powoli rosnącej
skłonności przedsiębiorstw do inwestycji. Parametry makroekonomiczne jeszcze tych zmian nie rejestrowały, ale leasing tak – jak barometr,
wyprzedzająco pokazywał kierunek,
w jakim zmierzać będzie polska gospodarka za kilka miesięcy. Początek 2014 r. potwierdził te sygnały:
o blisko 5 proc. wzrosła produkcja
przemysłu, obudziło się budownictwo (wzrost w ciągu 1. kwartału
o prawie 11 proc. r/r), obudzili się
też konsumenci (sprzedaż detaliczna
wzrosła realnie o blisko 6 proc.), aktywni są eksporterzy. Rosną wynagrodzenia. A wszystko przy relatywnie niskiej inflacji.
212
W sumie wzrost gospodarczy w 1.
kwartale 2014 r. może osiągnąć 3
proc., a w całym roku 3,5 proc. Niewiadomą pozostaje wpływ konfliktu
Rosji z Ukrainą na polską gospodarkę, ale, jeżeli nie stanie się nic spektakularnego, może to pogorszyć wynik
o nie więcej niż 0,1-0,2 punktu procentowego.
co najmniej dwa całkiem dobre lata,
a licząc okres nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – znacznie więcej. Przed leasingiem szansa ich wykorzystania, może także przez wejście
w nowe obszary – te związane z inwestycjami przedsiębiorstw w innowaW 2014 r. inwestycje przedsiębiorstw, cje, a także te związane ze współpracą
i te rozwojowe, i te modernizacyjne, z samorządami i wspieranie także ich
są dla polskiej gospodarki kluczowe. inwestycji leasingiem.
Wszystkie instytucje przygotowujące prognozy
gospodarcze na świecie (m.in. KE, IMF, OECD)
wskazują, że także 2015 r. będzie dobry dla polskiej gospodarki.
Dzisiaj możemy zakładać, że firmy
zwiększą je o 6-7 proc. To dobra wiadomość dla branży leasingowej, bo
oznacza wzrost zapotrzebowania firm
na zewnętrzne finansowanie, w tym
finansowanie leasingiem.
Wszystkie instytucje przygotowujące prognozy gospodarcze na świecie
(m.in. KE, IMF, OECD) wskazują, że także 2015 r. będzie dobry dla
polskiej gospodarki: wzrost PKB wyniesie blisko 4 proc., a wspierać go
będzie rosnące spożycie indywidualne, inwestycje firm i znacznie większa skala inwestycji finansowanych ze
środków publicznych, przede wszystkim europejskich. Przed nami zatem
Te optymistyczne scenariusze mogą
jednak zostać zakłócone przez wydarzenia polityczne, wynikające z kalendarza wyborczego: wybory europejskie i samorządowe w 2014
r., w 2015, jeśli nic specjalnego się
nie wydarzy, wybory parlamentarne i prezydenckie. Dla przedsiębiorców to niełatwy czas. Politycy, i tak
na ogół populistyczni i niechętni reformom na rzecz gospodarki, składają
nowe zobowiązania, obietnice wyborcom, za które przyjdzie potem płacić
podatnikom. Jednak musimy robić
swoje, bo jak pokazuje 20 lat działalności Związku Polskiego Leasingu,
tylko wtedy wszyscy mamy szansę na
wygraną.
RAPORT
2014
LEASING SZANSĄ NA WZROST
Słowo
wStępne
INWESTYCJI
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
„„ O charakterystykę rynku MMŚP poprosiliśmy Główną
poza
hotelamiKonfederacji
i restauracjami
Ekonomistę
Lewiatan Panią dr Małgorzatę
Starczewską – Krzysztoszek.
B
P
adanie przeprowadzone w lipcu tym większe wykorzystanie leasingu: jego udział w finansowaniu inwestycji
z niegofirmę
28% mikro,
42% jest najmniejszy w mikrofirmach –
2011 gospodarka
r. pokazuje, że
jedną inwestującą
jest średnio
olska
to ogólne
ponad ten1,8 korzystało
ok.
3
razy
większa.
Z badań
Konmln
aktywnych
przedsiębiorstw,
10%, w małych wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych i 53% średnich firm.
wynika
również, nich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
w tym
proc.sąto
mikroprzedsięLeasing Lewiatan
był najczęściej
wykorzystyropie
i w96Polsce
podobne
– w tym federacji
że inwestycje
finansowane sąfinansoprzede
biorstwa,
czyli firmy
zatrudniające
Dla porównania w 2010 r. udział
formą zewnętrznego
ich
zainteresowanie
leasingiem.
W ba- waną
wszystkim
ze
środków
własnych
(ok. wszelkich form finansowania indo
9
pracowników
.
A cały
sektor
daniu wzięło udział 3000 firm sektora wania działalności MŚP (40% firm).
66 procbankowy
MMŚP).naTylko
16-203 westycji MŚP przez banki wyniósł
mikro,z 8.małych
średnich Francja,
przed- Kredyt
okres ok.
powyżej
MŚP
państwi (Niemcy,
siębiorstw (MMŚP) to 99,8 proc. proc. firm sięga po kredyt banko(ze względu na czas trwania umo- 31,2%. Jednocześnie badanie wyWielka Brytania, Włochy, Hiszpania, lat
wszystkich aktywnych firm. Nie wy, a 6-12 proc. korzysta z leasingu.
kazało wrastające
zainteresowanie
najbardziej
porównywalna
do wnętrznym
Holandia,
Polska i Szwecja,
ra- wy
finansowaniem.
Przy
Można
również zauważyć,
że zaintejest to specyfika
polskiegoktóre
rynku,
finansowania
inwestycji
leasingu
forma
finansowania
przez
zem
dają
83
proc.
produkcji
UE
i
staposiadabowiem podobną strukturą cha- resowanie mikro, małych i średnich relatywnie niskiej wartościleasingiem
w 2011
r. (18,6%)
i mniejsze
był wykorzystywany
przez
38% nych
nowią
78 proc.
europejskiego
przez
te firmy
aktywów,finansoa tym
przedsiębiorstw
leasingiem,
i generakteryzuje
się sektor
MMŚP rynku
więk- bank)
samym
niewielkiej
zdolności
do
zawaniem
przez
banki
(28,3%).
firm.
leasingu),
reprezentujących
9
sektoszości gospodarek europejskich. Jed- ralnie – zewnętrznym finansowakredytów,
wyraźnie
po- bezpieczania
nak gospodarki.
polskie MMŚP
są relatywnie
Użytkownicy
leasingunaturalnym
inwestują
MŚPinwestycji,
w większymjest
stopniu
niż duże
rów
Szacunkowa
wartość niem
partnerem
dla
MMŚP
będzie
wiązane
z koniunkturą
gospodarczą.
„małe”,
bowiem
pracuje
w każdym
które
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP,branża
Skłonność
W 2011inwestycji.
r., gdy wzrost
PKB wyniósł
z nichbadanych
(razem z ich właścicielami
nie korzystają
z leasingu.firm do inInwestycje
wszyst- leasingowa.
ośmiu
państwach
wyniosła sowania
także wspierana
4,5 proc.,
ponad 12 (w
proc.
i członkami
średnio 3,5
Interesującabędzie
jest skłonność
korzyprzedsiębiorstw
tychinwestusamych westowania
w
2010 r. 78 ich
mldrodzin)
€, co przekłada
się kich
przez fundusze unijne, bowiem to
przedsiębiorstw
osoby
(w mikroprzedsiębiorstwach
krajach),
niezależnie odskorzystało
wielkości, stania z leasingu przez młode firmy.
na
wartość
leasingu dla całej UE w 8jących
– średnio 2 osoby), a wartość brut- z leasingu. W 2012 r., gdy gospo- mikro, małe i średnie przedsiębiorZ leasingu
skorzystało
26% firm
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku były finansowane przez leasing w stwa
będą głównymi
beneficjentami
to środków trwałych, którymi dys- darka zwolniła, o połowę zmniejszył
działających
do
2
lat
i
aż
firm
12,9%,
w
sektorze
MŚP
w
16,7%.
leasingu
w
2010
r.
ogółem.
przedsięponuje jedna firma z sektora MMŚP się odsetek leasingobiorców. Ale już środków skierowanych do 50%
mającychw ramach
2-5 lat. Dla
pożyczek
banw przypadku
skłonnoproc. ok.
badanych
korzystało
le- w Podobnie
nowej
perspekty2013 r., jak
mimo
trwającego
osła- biorstw
to40
średnio
400 tys.
zł (w tymzmikowych
(powyżej
3.
lat)
było
to
odści
do
korzystania
z
leasingu
w
ogóle,
asingu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
kroprzedsiebiorstwo - ok. 120 tys. bienia gospodarczego, zaintereso- wy finansowej 2014-2020. Leasing
zł). Inwestycje przedsiębiorstw dzia- wanie leasingiem wzrosło (9 proc. powinien i tutaj dostrzec swoje szanłających w Polsce to w ostatnich la- MMŚP). Firmy nieznacznie zaczęły se i zrobić wszystko, aby je wykorzytach 140-160 mld zł rocznie . Ok. zwiększać nakłady na inwestycje, ale stać. Tym bardziej, że przedsiębior45-50 proc. to nakłady inwestycyj- przede wszystkim zwiększyły udział stwa korzystające z leasingu – jak
ne firm mikro, małych i średnich, zewnętrznych źródeł w ich finan- pokazują badania Konfederacji Lew tym ok. 15-16 proc. to inwesty- sowaniu, w tym przede wszystkim wiatan – to firmy działające przede
cje mikroprzedsiębiorstw.
Zatem leasingu. W ten sposób zasygnali- wszystkim na dużych, stale rosnąSpiS
treści
średnio firma z sektora MMŚP in- zowały, że dostrzegają szanse na po- cych rynkach, budujące swoją pozywestuje rocznie ponad 40 tys. zł, prawę koniunktury gospodarczej. cję konkurencyjną przede wszystkim
w tym mikroprzedsiębiorstwo ok. Takie tendencje będziemy obserwo- na jakości a nie na cenie, chętnie inwestujące w innowacje, otwarte na
w kolejnych
15 tys.wstępne,
zł. Jednak
Konfede- wać w 2014 r., a także
Słowo
spisz badań
treści .................................................3
Badania
sme europa ........................................................11
racji Lewiatan wynika, że co roku latach. Prognozy wzrostu gospodar- świat zewnętrzny.
Bochniarz,
bowiem .............................................................................12
optynakłady naGrabowski
inwestycje......................................................4
ponosi ok. czego dla Polski są Orfinger
dr Małgorzata
Arendarski,
Poczobut ........................................................5
Świdnica,
Gołebiewski ....................................................13
że MMŚP
30 proc. przedsiębiorstw
. Tym sa- mistyczne. A to oznacza,
Starczewska-Krzysztoszek
będą zwiększać zainteresowanie
ze-lat - infografika .......................................14
mym ich
wartość przypadająca na............................6
Badania
(Starczewska-Krzysztoniak)
Leasing – XX
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
2
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
133
KIM SĄ POLSCY LEASINGOBIORCY?
„„ Badania „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” Konfederacji Lewiatan potwierdzają,
że leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród mikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP. Kim więc jest polski leasingobiorca?
N
ajchętniej z leasingu korzystają
firmy małe i średnie. Choć dywersyfikacja branż w obrębie jakich
swoją działalność prowadzą firmy polskich leasingobiorców jest duża, największą ich część stanowią firmy przemysłowe, budowlane, transportowe.
Według wyników badań są to firmy
o przeciętnie wyższych obrotach oraz
prowadzące pełną rachunkowość.
działalność operacyjną oraz ambicje na
przyszłość. Z leasingu korzystają najczęściej firmy nastawione wzrost sprzedaży oraz udziału w rynku. Znaczenie
ma również kondycja branży oraz otoczenie makroekonomiczne – są to najczęściej firmy operujący na dużych,
rozwijających, rosnących rynkach.
Warto się także przyjrzeć filozofii biznesu prowadzonego przez polskich leDefiniując profil polskiego leasingo- asingobiorców. Jak wskazuje badanie,
biorcy należy także spojrzeć na jego korzystanie z zewnętrznych źródeł fiStruktura, wg sekcji gospodarki, firm
korzystających i nie korzystających z leasingu
(% MSP)
nansowania otwiera dla nich możliwość wykorzystania szans, jaki przynosi rynek. Co więcej, przedsiębiorcy
wybierają leasing nie dlatego, że są
gorzej oceniani przez banki. Wielu
z nich rozwoju dla swojej działalności
upatruje w nieustającym poszukiwaniu nowych rynków zbytu, Ci którzy
już prowadzą działalność eksportową
zamierzają ją kontynuować. Leasingobiorcy działający na terenie kraju
w dużej mierze planują prowadzenie
działalności we wszystkich regionach.
Struktura, wg obrotów, firm
korzystających i nie korzystających
z leasingu (% MSP)
nie korzystające
z leasingu
korzystające
z leasingu
0
20
40
60
80
100
120
działalność produkcyjna
dostawy wody, gospodarka ściekami i odpadami
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny
transport, gospodarka magazynowa
zakwaterowanie i gastgronomia
informacja i komunikacja
Struktura, wg klas wielkości, firm
korzystających i nie korzystających
z leasingu (% MSP)
obsługa nieruchomości
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
nie korzystające
z leasingu
korzystające
z leasingu
0
20
mikro
214
40
małe
60
80
średnie
100
120
RAPORT
2014
***
Model biznesowy preferowany przez podkreślić, że w większym stopniu
polskich leasingobiorców opiera się niż w firmach nie korzystających z le- Dane wykorzystane w prezentacji poSłowo
wStępne
w decydującym
znaczeniu o jakość, asingu, priorytety na najbliższe lata chodzą z badania przygotowanego przez
a także cenę, lecz również wizerunek związane są z inwestycjami w pra- Konfederację Lewiatan w ramach profirmy oraz wykorzystywane przez nią cowników.
jektu „Monitoring kondycji sektora MSP
nowoczesne kanały dystrybucji.
w latach 2010-2012” współfinansowaneFirmyinwestycji,
korzystające
z leasingu
n leasing jako stałe źródło finansowania
preferują
firmy zsąwszystkich
sektorów
gospodarki,
go ze środków
Unii Europejskiej
w ramach
w stosunku
do
firm
nie
korzystająInnowacyjni
–
tacy
są
polscy
leasinEuropejskiego
Funduszu
Społecznego.
Repoza hotelami i restauracjami
gobiorcy. Rozumieją znaczenie po- cych z leasingu bardziej dojrzałe biz- alizacja wywiadów – CBOS. W materiastępu i innowacji, dlatego ich prio- nesowo, nastawione na rozwój przez le wykorzystano także teksty oraz elementy
rytety biznesowe na najbliższe lata inwestycje, w tym istotne inwestycje graficzne pochodzące z prezentacji: „Znajego udział
w finansowaniu
inwestycji
większe wykorzystanie
leasingu: czenie
adanie przeprowadzone
w lipcu tym
w innowacje,
ekspansję zewnętrzną,
są również
związane z inwestowaleasingu
dla rozwoju mikro,
mabudowaniez wizerunku
niem2011
w innowacje
zarówno
pod korzystało
jest najmniejszy
w mikrofirmach –
niego 28% wiarygodnej
mikro, 42% łych
r. pokazuje,- że
ogólne teni średnich przedsiębiorstw”(2014),
firmy oraz
kątem winwestycji
modernizacyjnych
10%, wautorem
małychjest
wynosi
16,4%,
w średi 53%nowoczesnych
średnich firm. kanałów której
dencje
funkcjonowaniu
MŚP w Eu- małych
główna
ekonomistka
dystrybucji,
a także
mają wykorzystybardziej za- Konfederacji
jak
i wprowadzenia
innowacyjnych
Lewiatan dr– 16,7%).
Małgorzata
nich 17,6% (przeciętnie
Leasing był najczęściej
ropie i w Polsce są podobne – w tym
awansowane
biznesowe.
usług,
czy produktów.
WartoW
także
Dla porównania w 2010 r. udział
formą modele
zewnętrznego
finanso- Starczewska-Krzysztoszek.
ich
zainteresowanie
leasingiem.
ba- waną
daniu wzięło udział 3000 firm sektora wania działalności MŚP (40% firm). wszelkich form finansowania inMŚP z 8. państw (Niemcy, Francja, Kredyt bankowy na okres powyżej 3 westycji MŚP przez banki wyniósł
Czynniki, które będą budowały pozycję
Opinie firm korzystających i nie
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, lat (ze względu na czas trwania umo- 31,2%. Jednocześnie badanie wykonkurencyjną firm korzystających i nie
korzystających z leasingu na temat
Holandia, Polska i Szwecja, które ra- wy najbardziej porównywalna do kazało wrastające zainteresowanie
korzystających z leasingu w najbliższych
wejścia Polski do strefy euro
zem dają 83 proc. produkcji UE i sta- leasingu forma finansowania przez finansowania inwestycji leasingiem
(%
MSP)
2-3 latach
(% MSP;
3 wskazane
w 2011
r. (18,6%)czynniki
i mniejszełącznie)
finansoprzez 38%
nowią 78 proc. europejskiego rynku bank) był wykorzystywany
waniem przez banki (28,3%).
leasingu), reprezentujących 9 sekto- firm.
Użytkownicy leasingu inwestują
MŚP w większym stopniu
niż duże
rów
gospodarki. Szacunkowa wartość
nie korzystające
nie korzystające
z
leasingu
z
leasingu
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
ośmiu badanych państwach wyniosła sowania inwestycji. Inwestycje wszyst- nie korzystają z leasingu.
Interesująca jest skłonność korzywkorzystające
2010 r. 78 mld €, co przekłada się kich przedsiębiorstw (w tych samych
korzystające
stania
z leasingu przez młode firmy.
8 krajach), niezależnie z od
wielkości,
leasingu leasingu dla całej UE w
na zwartość
leasingu
skorzystało
26% 150firm
przez leasing0 w Z30 leasingu
wysokości 100
€, czyli4052% 60
rynku 80 były100finansowane
0 mld20
120
60
90
120
działających do 2 lat i aż 50% firm
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
leasingu w 2010 r. ogółem.
Tak
mających 2-5 lat. Dla pożyczek banPodobnie jak w przypadku skłonno-Jakość
40 proc. badanych
korzystało z leasingu w 2010 r.Nie
Czym firma większa, ści do korzystania z leasingu w ogóle,Cenakowych (powyżej 3. lat) było to od-
B
Decyzja, gdy będzie wiadomo jak będzie wyglądała
strefa euro po zmianach
Trudno powiedzieć
Filozofia prowadzenia biznesu przez firmy
korzystające i nie korzystające z leasingu (% MSP)
Wizerunek przedsiębiorstwa
Nowe/nowoczesne kanały dystrybucji
Cel strategiczny firm korzystających
i nie korzystających z leasingu (% MSP)
SpiS treści
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
2
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
153
SKANER MŚP – OPINIE I PROGNOZY PRZEDSIĘBIORCÓW
KWIECIEŃ 2014
P
oznaliśmy nastroje przedsiębiorców na II kwartał 2014 roku.
Z badania „Skaner MŚP” wynika,
że właściciele firm patrzą w przyszłość z optymizmem i deklarują
większą skłonność do inwestowania.
Leasing jest nadal najczęściej wybieraną przez nich zewnętrzną formą finasowania.
siębiorców o obszary inwestycji w II
kwartale 2014 roku. W porównaniu
do I kwartału odsetek właścicieli firm,
którzy nie zamierzają lokować kapitału, spadł do 46,7 proc. w stosunku do
48,7 proc. w I kwartale. Firmy najwięcej zainwestują w marketing i reklamę.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydowaInstytut Keralla Research w części ni są na inwestycje w tym kwartale,
badania zleconej przez Europejski ale nie planują występować po leFundusz Leasingowy, zapytał przed- asing (jest ich przypomnijmy 75,9
216
proc.) najczęściej twierdzą, że nie
potrzebują zewnętrznego wsparcia
finansowego. Odpowiedź ta została podana przez 51,4 proc. ankietowanych tej grupy. Powodem odrzucenia leasingu dla 11,5 proc.
badanych jest natomiast fakt, że leasingowany środek trwały nie jest
ich własnością. Należy jednak odnotować, że ta grupa przedsiębiorców jest coraz mniej liczna. Jeszcze rok wcześniej myślało, tak 17,4
proc. badanych.
RAPORT
2014
Natomiast 11,1 proc. inwestujących proc.), maszyn i urządzeń (37,7 Formy finansowania inwestycji
przedsiębiorców argumentowało, że proc.) oraz samochodów osobowych brane pod uwagę w 2 kw. 2014
Słowo
środek trwały,wStępne
który chcą sfinanso- (29,9 proc.). Zdecydowaną progresję Podstawowym sposobem finansowawać nie nadaje się do leasingu, po- odnotowano w odniesieniu do MiU nia inwestycji jest wypracowany kanieważ będzie to wydatek zbyt niski, – aż o 20,6 pkt. proc. W poprzednim pitał własny. Odsetek przedsiębiorby kwalifikował się leasingu (wyod- kwartale tylko 17,1 proc. przedsię- ców, którzy zakupy realizują przede
n
leasingnową
jako stałe
źródło
inwestycji,
preferują firmy
z wszystkich
rębniono
kategorię
dlafinansowania
tej ar- biorców
chciało leasingować
maszywszystkimsektorów
z zyskówgospodarki,
utrzymuje się na
poza hotelami
i restauracjami
gumentacji,
ze względu
na częstotli- ny i urządzenia. W drugim kwartale stałym poziomie. Z własnego kapitawości jej podawania).
tj. do końca czerwca 3,9 proc. bada- łu będzie się obecnie finansować 91,9
nych, chce pokryć leasingiem zakup proc. badanych. Drugim instrumenW coadanie
będąprzeprowadzone
inwestować w lipcu tym
nieruchomości.
Tylko 1,3 proc.
py- tem
finansowania
inwestycji
będzie
jego udział
w finansowaniu
inwestycji
większe wykorzystanie
leasingu:
przedsiębiorcy,
którzy
sięgną
tanych
przedsiębiorców
zamierza
leleasing.
Postara
się
o niego
w tym
–
2011 r. pokazuje, że ogólne ten- korzystało z niego 28% mikro, 42% jest najmniejszy w mikrofirmach
asingować
sprzęt
budowlany;
taki
kwartale
24,1
proc.
przedsiębiorców,
po
leasing
w 2
kw.
2014?
10%, w małych wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych i 53% średnich firm.
odsetek
proc.) –wykorzystysprzęt biu- co
stanowi
kw./kw.
o 1,4 pkt.
Firmyi wzainteresowanie
nich
17,6% wzrost
(przeciętnie
– 16,7%).
Leasing
był(1,3
najczęściej
ropie
Polsce są podobneleasingiem
– w tym sam
rowy
i komputerowy
oraz
wyposaproc.
rokuje
więc,
kolejne
chcą
nim
finansować
w drugim
Dla porównania w 2010 rekordor. udział
ich zainteresowanie leasingiem. W ba- waną formą zewnętrznego finansożenie barów,
restauracji
(1,3 we
wyniki dla
branży
leasingowej, inpo
kwartale
przede
zakup wania
wszelkich
form
finansowania
działalności
MŚP i hoteli
(40% firm).
daniu
wzięło
udziałwszystkim
3000 firm sektora
udanym pierwszym kwartale roku.
„innych środków transportu” (41,6 proc.).
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja, Kredyt bankowy na okres powyżej 3 westycji MŚP przez banki wyniósł
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, lat (ze względu na czas trwania umo- 31,2%. Jednocześnie badanie wyHolandia, Polska i Szwecja, które ra- wy najbardziej porównywalna do kazało wrastające zainteresowanie
zem dają 83 proc. produkcji UE i sta- leasingu forma finansowania przez finansowania inwestycji leasingiem
nowią 78 proc. europejskiego rynku bank) był wykorzystywany przez 38% w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansowaniem przez banki (28,3%).
leasingu), reprezentujących 9 sekto- firm.
Użytkownicy leasingu inwestują
MŚP w większym stopniu niż duże
rów gospodarki. Szacunkowa wartość
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
ośmiu badanych państwach wyniosła sowania inwestycji. Inwestycje wszyst- nie korzystają z leasingu.
Interesująca jest skłonność korzyw 2010 r. 78 mld €, co przekłada się kich przedsiębiorstw (w tych samych
na wartość leasingu dla całej UE w 8 krajach), niezależnie od wielkości, stania z leasingu przez młode firmy.
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku były finansowane przez leasing w Z leasingu skorzystało 26% firm
działających do 2 lat i aż 50% firm
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
leasingu w 2010 r. ogółem.
Podobnie jak w przypadku skłonno- mających 2-5 lat. Dla pożyczek ban40 proc. badanych korzystało z leasingu w 2010 r. Czym firma większa, ści do korzystania z leasingu w ogóle, kowych (powyżej 3. lat) było to od-
B
SpiS treści
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
2
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
173
Kredytu użyje do opłacenia firmowych zakupów 21,3 proc. przedsiębiorców. To wyraźny „skok”
w porównaniu do poprzedniego pomiaru, gdy kredytować inwestycje
chciało tylko 13,3 proc. badanych
(+ 8 pkt. proc.). Wzrosło również
zainteresowanie środkami pomocowymi, w tym dotacjami unijnymi.
Obecnie 13,8 proc. mikro, małych
i średnich firm chce podjąć walkę o pozyskanie tego typu finansowania inwestycji (dla porównania
- kwartał wcześniej 6,8 proc., rok
wcześniej 6,2 proc.).
Współwystępowanie
różnych metod finansowania
(dywersyfikacja źródeł
finansowania) w 2 kw. 2014.
Główną pozycję w inwestowaniu
pełnią środki własne. „W czystej
postaci” własnymi środkami zapłaci za inwestycje 51,3 proc. badanych (kwartał temu wskazało tak
61,4 proc.). Tylko z leasingu chce
korzystać 3,8 proc. (poprzednio 4,2
proc.), natomiast wyłącznie kredytem chce się finansować jedynie 1,3
proc. (poprzednio 2,3 proc.). Do
Popularność metod finansowania wśród
deklarujących inwestyche
90,5
87,8
26,7
26,8
18,7
19,2
6,2
7,3
88,4
18,3
12,5
4,0
90,3
91,9
22,7
24,1
21,3
13,3
6,8
13,8
końca czerwca najczęstszą kombinacją będzie: leasing i środki własne
– 11,6 proc. (niewielki spadek wobec poprzedniego kwartału - 12,3
proc.).
Drugą najczęściej rozważaną kombinacją jest: kredyt i środki własne.
Wskazuje ją 9,4 proc. badanych.
Firmy, które informują, że przeznaczą środki własne, chcą w większości (67 proc.) pokryć nimi od
50 do 100% kosztów inwestycji.
To identyczny udział angażowania
swoich zasobów, jak rok wcześniej
(66,6 proc.). Podobnie kształtuje
się chęć angażowania środków pomocowych. Ponad 50% wydatków
25 proc. ankietowanych chce finansować dotacją. Rok wcześniej 33,3
proc. miało podobny plan. Leasingiem, ponad 50% wydatków chce
pokryć 42,9 proc. badanych (rok
temu było to więcej, bo 58,9 proc.).
Przegrupowanie nastąpiło też wśród
firm, które do 25% inwestycji,
chcą pokryć leasingiem (obecnie
23,4 proc. rok temu 14,4 proc.).
W przypadku kredytu również nastąpił znaczny wzrost tych przedsiębiorców, którzy chcą niewiele, bo
do 25% kosztów inwestycji pokryć
kredytem (obecnie 22,1 proc., rok
temu 7,9 proc).
***
Występowanie różnych form finansowania
218
W materiale wykorzystano teksty, elementy graficzne oraz wyniki badania „Skaner mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), opinie i prognozy przedsiębiorców drugi kwartał
2014 r.” zrealizowanego przez instytut Keralla Research na ogólnopolskiej
i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro, małych
i średnich firm, metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na przełomie marca i kwietnia 2014 r. wraz z częścią
wykonaną na zlecenie Europejskiego
Funduszu Leasingowego.
2014
2014
RAPORT
mśp-europa
POPULARNOŚĆ
LEASINGU
W EUROPEJSKICH
n Badanie przeprowadzone
w lipcu 2011 r. pokazuje,
że ogólne tendencje MŚP
w funkcjonowaniu MŚP
w
Europie
i
w
Polsce
są
podobne
–
w
tym
ich
zainteresowanie
leasingiem.
Słowo wStępne
B
adanie przeprowadzone
ww
lipcu
„„ Badanie
przeprowadzone
lipcu 2011 r. przez Leaseurope oraz Oxford Economics pokazuje, że ogólr. pokazuje,
że ogólne ten- MŚP w Europie i w Polsce są podobne – w tym ich zainteresowanie
ne2011
tendencje
w funkcjonowaniu
Leasingpreferują
jest najczęściej
wykorzystywaną
n
leasing
jako stałe źródło
finansowania
inwestycji,
firmy z wszystkich
sektorów gospodarki,
dencje
w funkcjonowaniu
MŚP
w Euleasingiem.
poza
hotelami
restauracjami
ropie
i w
Polsce sąi podobne
– w tym
formą zewnętrznego finansowania
ich zainteresowanie leasingiem.
działalności
MŚP
w Europie.
(28%), małe firmy
korzysta badaniu wzięło udział 3000 u mikro
GłównymiKorzysta
kanałami
W badaniu
wzięło udział
firm tym
jego udział w finansowaniu
inwestycji
większe w 42%.
wykorzystanie
leasingu: dystrybucji
adanie
w lipcu
ły z leasingu
W porównaniu
firm przeprowadzone
sektora
MŚP, 3000
reprezenusług
z
niego
40
%
firm.
sektora
MŚP
z
8.
państw
(Niemcy,
jest najmniejszy były:
w mikrofirmach –
z niego leasing
28% mikro,
42% leasingowych
z innymi formami,
był najczętujących
z 8 korzystało
20119r.sektorów
pokazuje,gospodarek
że ogólne tenFrancja,
Wielka
Brytania,
Włochy,
ściej
wykorzystywanym
instrumenpaństw
tj.
Niemiec,
Francji,
Wielkiej
10%,
w małych
wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych i 53% średnich firm.
„
„ vendorzy
- 67%,
Hiszpania,
Holandia,
Polska i–Szwecja,
zewnętrznego
finansowania
dzia- „
Brytanii,
Włoch,
Holannich
17,6%
(przeciętnie – 16,7%).
Leasing
był najczęściej
wykorzystyropie
i w Polsce
są Hiszpanii,
podobne
w tym tem
„ banki
- 58%,
łalności
MŚP
(40%
firm).
dii,
Polski
i Szwecji,
które
wykorzystują
większeformą
wykorzystanie
leasingu:
korzy- „firmy
które
razem
dają 83
proc.razem
produkcji
„Dla
firmy
leasingoweleasing
porównania
w- 36%.
2010dor.finansoudział
zewnętrznego
finansoich
zainteresowanie
leasingiem.
W staba- waną
nowią
83%
wartości
produkcji
UE
wania
inwestycji.
Jednocześnie
stało
z
niego
28%
mikro,
42%
małych
i
UE
i
stanowią
78
proc.
europejskieindaniu wzięło udział 3000 firm sektora wania działalności MŚP (40% firm). wszelkich form finansowanialeasini stanowią
78% europejskiego
rynku MŚP
w większym
stopniu
niż
duże
W podsumowaniu,
autorzy
raporgobiorcy
inwestowali
o
57
%
więcej,
53%
średnich
firm.
go
rynku
leasingu),
reprezentujących
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja, Kredyt bankowy na okres powyżej 3 westycji MŚP przez banki wyniósł
leasingu.
Wartość
całegoSzacunkowa
rynku le- firmy
wykorzystują
leasing
do finan- tu
iż badanie
sektor
MŚP
niżzwrócili
firmyJednocześnie
nieuwagę,
korzystające
z leasingu.
Leasing
był najczęściej
wykorzystywa9 sektorów
gospodarki.
wylat
(ze
względu
na
czas
trwania
umo- 31,2%.
Wielka
Brytania,
Włochy,
Hiszpania,
asingu
dla
MŚP
w ośmiu
badanych
sowania
inwestycji.
Warto
jednoczeskupia
67%
łącznego
zatrudnienia
Inwestycje
wszystkich
przedsiębiorstw
ną
formą
zewnętrznego
finansowania
wartość
dla
całego
rynku
leasingu
dla
kazało
wrastające
zainteresowanie
najbardziej żeporównywalna
do w Holandia,
i Szwecja,
ra- wy
państwachPolska
wyniosła
w 2010 r.które
78 mld
śnie podkreślić,
leasingobiorcy inrejonie8EU-27
notuje
(wcałym
tych samych
krajach),oraz
niezależnie
działalności
MŚPfinansowania
(40% firm). Kredyt
MŚPdają
w 83
ośmiu
badanych
państwach
finansowania
inwestycji
leasingiem
leasingu
forma
przez
zem
proc.
produkcji
UE
i
sta€, co przekłada się na wartość leasin- westowali o 57 % więcej, niż firmy bardzo dobre wyniki rozwoju
ekowielkości,
były i finansowane
przez
bankowy
na okresz powyżej
3Łączna
lat38%
(ze wod2011
wyniosła
2010w wysokości
r. 78 mld €,100
corynku
przer. (18,6%)
mniejsze finansobył wykorzystywany
przez
nowią
78wproc.
europejskiego
gu
dla całej
UE
mld bank)
nie
korzystające
leasingu.
nomicznego.
Niewątpliwie
dane te
leasing wprzez
12,9%,
w (28,3%).
sektorzedostępu
MŚP w
względu na
czas trwania
umowy naj- potwierdzają,
kłada
na
wartość
całej firm.
waniem
banki
leasingu),
reprezentujących
9dla
sekto€,
czylisię52%
ogólnejleasingu
wartości
rynku
wartość
inwestycji
sfinansowanych
że
zagadnienie
16,7%.
bardziej
porównywalna
do
leasingu
UE
w
wysokości
100
mld
€,
czyli
52%
leasingu.
Spośród
wszystkichwartość
bada- przez
MŚP w stopniu
drodze niż
leasingu
leasingu
MŚPfirmy
w większym
duże doUżytkownicy
rów
gospodarki.
Szacunkowa
finansowania przez
firmyinwestują
z sektoforma
finansowania
przez
bank)
był
rynku
leasingu
w
2010
r.
ogółem.
nych
firm
w 2010
roku
40%
korzywyniosła
16,7%,
a udział
leasingu
ra
MŚP
wydaje
się
być
jednym
które
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, z kluPodobnie
jak wz przypadku
skłonności
wykorzystywany
przez
38% firm.
stało z leasingu.
zainte- sowania
w inwestycjach
wszystkich
przedsięzadań
dla branży
leasinnie
korzystają
leasingu.
inwestycji.
Inwestycje
wszyst- czowych
ośmiu
badanych Największym
państwach wyniosła
resowaniem
cieszył
sięz wśród
biorstw,
także dużych(w
była
nieco
niż- gowej,
doInteresująca
korzystania
z leasingu
w ogóle,
jego
402010
proc.r.badanych
leasina patrząc
szerzej
również
dla
jest
skłonność
korzyprzedsiębiorstw
tych
samych
w
78leasing
mld €,korzystało
co przekłada
się kich
średnich
firm
(53%),
a najmniejszym
szy
i wyniósł
12,9%.
gospodarki
unijnej.
udział
w
finansowaniu
inwestycji
jest
MŚP
w
większym
stopniu
niż
duże
gu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
tym
na wartość leasingu dla całej UE w 8 krajach), niezależnie od wielkości, stania z leasingu przez młode firmy.
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku były finansowane przez leasing w Z leasingu skorzystało 26% firm
działających do 2 lat i aż 50% firm
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
leasingu w 2010 r. ogółem.
mających 2-5
lat. Dla pożyczek banPodobnie jak w przypadku
skłonno- inwestycji
40 proc. badanych mśp
korzystało
z leprzedsiębiorstwa
korzystające
finansowanie
leasingiem
kowych
(powyżej
3. lat) było to odści
do
korzystania
z
leasingu
w
ogóle,
asingu
w
2010
r.
Czym
firma
większa,
z leasingu (2010 r.)
przez mśp (2010 r.)
W
B
60
20
53,0
16,4
50
42,0
40
SpiS treści
30
28,0
40,0
17,6
16,7
15
10
12,0
20
Słowo wstępne,
spis treści .................................................3
Badania sme europa ........................................................11
5
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Orfinger
.............................................................................12
10
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Badania0(Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Leasing
– XX lat - infografika .......................................14
0
Mikro
Małe
Średnie
ŚMP
Mikro
Małe
Średnie
ŚMP
Badania (wykresy) ..............................................................7
Leasing – XX
lat komentarze
........................................15
Badania
(wykresy)
..............................................................8
– Europalistopad
- mapki
.................................................16
„Wykorzystanie
leasingu
przez europejskie MŚP”, Oxford EconomicsPolska
dla Leasurope,
2011
Badania (wykresy) ..............................................................9
Prognozy, bariery .............................................................17
Badania (wykresy) ............................................................10
Lista obecności .................................................................1811
2
2
193
Działalnością Związku Polskiego Leasingu
kieruje Komitet Wykonawczy w składzie:
„„ Arkadiusz Etryk | Przewodniczący
„„ Paweł Pach | Wiceprzewodniczący
„„ Leszek Pomorski | Wiceprzewodniczący
„„ Wojciech Rybak | Wiceprzewodniczący
„„ Mieczysław Woźniak | Wiceprzewodniczący
„„ Radosław Woźniak | Wiceprzewodniczący
Ponadto w skład władz Związku Polskiego
Leasingu wchodzą:
Komisja Rewizyjna:
Związek Polskiego Leasingu
ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa
tel.: (+48 22) 542 41 36
fax: (+48 22) 542 41 37
e-mail: [email protected]
www.leasing.org.pl
„„ Jerzy Kobyliński | Przewodniczący
„„ Błażej Szczecki | Sekretarz
„„ Maciej Cymmerman | Członek
Sąd Koleżeński:
„„ Krzysztof Famulski | Przewodniczący
„„ Grzegorz Borowiec | Członek
„„ Mariusz Włodarczyk | Członek
***
Zdjęcia użyte w publikacji zostały wykorzystane zgodnie z prawem dot. zdjęć udostępnionych w domenie publicznej (strony: 2;
6 zdj. 3 i 4; 12), pochodzą od producentów (strony: 6; zdj. 2; 10 zdj. 2 i 3; 11 zdj. 2) lub prawa do nich posiada ZPL (strony: 3
zdj. 3; 10 zdj. 1). Goście wypowiadający się na łamach publikacji posiadają prawa do swoich zdjęć, które udostępnili ZPL (str. 5;
6 zdj. 1; 9; 11 zdj. 1; 13). ZPL nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
20
RAPORT
2014
ZAPRASZAMY DO CZĘŚCI PARTNERSKIEJ BIULETYNU
Słowo
wStępne 20-LAT ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU.
JUBILEUSZOWEGO
Partnerami publikacji są:
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
poza hotelami i restauracjami
B
adanie przeprowadzone w lipcu tym większe wykorzystanie leasingu: jego udział w finansowaniu inwestycji
2011 r. pokazuje, że ogólne ten- korzystało z niego 28% mikro, 42% jest najmniejszy w mikrofirmach –
10%, w małych wynosi 16,4%, w średdencje w funkcjonowaniu MŚP w Eu- małych i 53% średnich firm.
Leasing był najczęściej wykorzysty- nich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
ropie i w Polsce są podobne – w tym
Dla porównania w 2010 r. udział
ich zainteresowanie leasingiem. W ba- waną formą zewnętrznego finansoPartner
obchodówwania
20-lecia
ZPL
Kredytowej
formS.A.
finansowania indziałalności
MŚPBiuro
(40%Informacji
firm). wszelkich
daniu wzięło udział
3000główny
firm sektora
20-lecia
ZPL
MŚP
przez banki wyniósł
powyżejobchodów
3 westycji
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja, Kredyt bankowy na okres Partner
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, lat (ze względu na czas trwania umo- 31,2%. Jednocześnie badanie wyHolandia, Polska i Szwecja, które ra- wy najbardziej porównywalna do kazało wrastające zainteresowanie
zem dają 83 proc. produkcji UE i sta- leasingu forma finansowania przez finansowania inwestycji leasingiem
nowią 78 proc. europejskiego rynku bank) był wykorzystywany przez 38% w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansowaniem przez banki (28,3%).
leasingu), reprezentujących 9 sekto- firm.
Użytkownicy leasingu inwestują
MŚP w większym stopniu niż duże
rów gospodarki. Szacunkowa wartość
dla całego rynku leasingu dla MŚP w firmy wykorzystują leasing do finan- o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
Asset Finance Software
nie korzystają z leasingu.
wszystośmiu badanych państwach wyniosła sowania inwestycji. InwestycjeGlobal
Interesująca jest skłonność korzyw 2010 r. 78 mld €, co przekłada się kich przedsiębiorstw (w tych samych
stania
8
krajach),
niezależnie
od
wielkości,
na wartość leasingu dla całej
UE
w
MDDP sp. z o.o.
Cassiopaez leasingu przez młode firmy.
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku były finansowane przez leasing w Z leasingu skorzystało 26% firm
Partner publikacji
Partner publikacji
działających do 2 lat i aż 50% firm
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
leasingu w 2010 r. ogółem.
Podobnie jak w przypadku skłonno- mających 2-5 lat. Dla pożyczek ban40 proc. badanych korzystało z leasingu w 2010 r. Czym firma większa, ści do korzystania z leasingu w ogóle, kowych (powyżej 3. lat) było to od-
SpiS treści
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
2
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
213
PZU - ZMIENIAMY SIĘ NA DOBRE
„„ Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce,
a także Europie Środkowo-Wschodniej.
T
radycje PZU sięgają 1803 roku,
kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca
ponad 200-letniej tradycji, PZU
od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we
wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego
i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU
prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem
emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Swoją działalność prowadzi również na Litwie, Łotwie,
w Estonii i na Ukrainie.
Grupa PZU oferuje swym
klientom najszerszą gamę
produktów na polskim rynku
ubezpieczeniowym.
W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej
ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy
PZU mają do wyboru blisko 200
rodzajów ubezpieczeń.
PZU konsekwentnie dąży do coraz
pełniejszego zaspokajania potrzeb
klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych.
Logo PZU należy do najlepiej roz-
Jako największy polski ubezpieczyciel PZU dba
również o zachowanie polskiego dziedzictwa
kulturowego poprzez objęcie Mecenatu nad
Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum
Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym
oddziałem w Sukiennicach.
W ubiegłym roku PZU sfinansował również
odzyskanie obrazu Aleksandra Gierymskiego
„Żydówka z Pomarańczami”, który obecnie
podlega renowacji w Muzeum Narodowym
w Warszawie.
poznawalnych znaków towarowych
w Polsce. PZU to firma najbardziej
ceniona za doświadczenie, tradycję,
polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do
agentów i oddziałów firmy.
Największą siłą PZU jest
najstarsza i najbardziej znana
marka ubezpieczeniowa
w Polsce.
W 2012 roku jej wartość została wyceniona na ponad 2,4 mld zł,
co zapewniło jej czwarte miejsce
w rankingu najcenniejszych polskich marek sporządzanym rokrocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”. PZU ma największą w Polsce
sieć placówek, która liczy ponad
400 Oddziałów PZU. Jesteśmy
obecni w zdecydowanej większości
miast powiatowych, a w największych aglomeracjach mamy kilka lokalizacji.
PZU należy dziś do grona
najbardziej dynamicznie
rozwijających się grup
kapitałowych w Polsce.
Za swój cel strategiczny uznaje
transformację w PZU 2.0, czyli instytucję jeszcze mocniej zorientowaną na klienta, efektywną operacyjnie, znaną ze swoich kompetencji
w zakresie inwestycji, oferującą nowatorskie rozwiązania w segmencie
ochrony zdrowia. PZU 2.0 to firma
nowoczesna, która zachowała jednak to, co przez lata budowało jej
kapitał: zaufanie klientów.
PZU w szerokim zakresie współpracuje również z firmami leasingowymi i firmami zarządzającymi flotami
22
RAPORT
2014
bezpieczeństwo na drogach, m.in.
„Użyj wyobraźni”, „Resztę opoSłowo wStępne
wiem jak wrócę”, „STOP wariatom
Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych
drogowym” oraz prowadzi projekt szkoleniowy Bezpieczna Flota
znaków towarowych w Polsce.
PZU skierowany do flot samochodowych. sektorów
W ramach
partnerstwa
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich
gospodarki,
strategicznego
ze
Stowarzyszeniem
poza hotelami i restauracjami
Misie Ratują Dzieci PZU wspiepojazdów, które należą do strategicz- „„ określone indywidualnie zasady ra projekt Dom Misia Ratownika
umożliwiający organizację zajęć tenych partnerów biznesowych PZU
i procedury likwidacji szkód.
jego udział w finansowaniu
inwestycji
tym
większe
wykorzystanie
leasingu:
adanie
przeprowadzone
w
lipcu
rapeutycznych
dla ofiar wypadków
SA. W portfelu PZU przypis składki
jest najmniejszy
w mikrofirmach
–
28% mikro,
42% i ich
2011 r. pokazuje,
ogólne ten- korzystało
rodzin, w tym
także dla dzieci
generowany
w ramachżeleasingowych
Doceniającz niego
dynamiczny
rozwój
10%, w małychw wyniku
wynosi 16,4%,
w średi 53% prowadzi
średnich firm.
dencje
funkcjonowaniu
MŚPznacząw Eu- małych
wypadków
umów wgeneralnych
stanowi
branży PZU
aktualnie po- osieroconych
nich
17,6%
(przeciętnie
–
16,7%).
Leasing
był
najczęściej
wykorzystyropie
i
w
Polsce
są
podobne
–
w
tym
samochodowych.
cą część łącznego przypisu składki litykę indywidualnego podejścia do
Dla porównania w 2010 r. udział
zewnętrznego
finansoich
zainteresowanie
ba- waną
korporacyjnej.
Z leasingiem.
wieloma W
firmapotrzebformą
każdego
klienta, przygotoramach form
działańfinansowania
z obszaru eduwszelkich
indziałalności„szyte
MŚPna(40%
firm). W daniu
wzięło
udział 3000od
firm
sektora
mi PZU
współpracuje
wielu
lat, wania
wując programy
miarę”.
kacji
PZU
wspiera
organizacje
poniemalz od
początku
istnieniaFrancja,
leasin- Kredyt bankowy na okres powyżej 3 westycji MŚP przez banki wyniósł
MŚP
8. państw
(Niemcy,
umożliwiające
dzieciom
gu w Polsce.
Pierwsze
dedykowane
Potwierdzeniem
spełnienia
przez zarządowe
31,2%. Jednocześnie
badanie
wy(ze względu na czas
trwania umoWielka
Brytania,
Włochy,
Hiszpania, lat
do
tego
segmentu
rynku
kontrakty
i młodzieży
rozwój
oraz
propaguPZU
najwyższych
standardów
odHolandia, Polska i Szwecja, które ra- wy najbardziej porównywalna do kazało wrastające zainteresowanie
w zakresie
zawarto
po- leasingu
powiedzialnego
i zrównoważonepostawy przedsiębiorcze,
takie
finansowania
inwestycji leasingiem
forma finansowania
przez jące
zem
dają 83ubezpieczeń
proc. produkcji
UE i stamiędzy78leasingami
a PZU w rynku
1998 bank)
go zarządzania
jest włączenie
Fundacja
Młodzieżowej
Przedw 2011
r. (18,6%)
i mniejsze finansobył wykorzystywany
przezPZU
38% jak
nowią
proc. europejskiego
roku i od tej pory ich liczba dyna- w skład indeksów spółek odpowie- siębiorczości, Fundacja Centrum
waniem przez banki (28,3%).
leasingu), reprezentujących 9 sekto- firm.
micznie się zwiększała obejmując dzialnych społecznie: warszawskie- im. prof. Bronisława Geremka,
Użytkownicy leasingu inwestują
w większym
stopniu
duże
rów
gospodarki.
Szacunkowa
wartość
prawie
wszystkich
uczestników
ryn- goMŚP
RESPECT
Index
oraz niż
wiedeńFundacja Edukacyjna Przedsiębioro 57% więcej, niż firmy MŚP, które
do finandla
rynku leasingu
MŚP w firmy
ku całego
leasingowego.
Gama dla
produktów
skiegowykorzystują
CEE RIUS.leasing
Znalezienie
się czości.
sowania
inwestycji.
Inwestycje
wszystośmiu
badanych
państwach
wyniosła
ubezpieczeniowych kierowana przez akcji PZU w indeksie RESPECT nie korzystają z leasingu.
Interesująca zdrowia
jest skłonność
korzyprzedsiębiorstw
tych samych W obszarze
w
2010
78 mld
€, co przekłada
się kich
PZU
dor.firm
leasingowych
jest barświadczy
o ciągłym (w
podejmowaniu
PZU od
stania
z
leasingu
przez
młode
krajach),działań,
niezależnie
od wielkości, lat
na
dla od
całejubezpieUE w 8nowych
dzowartość
szerokaleasingu
począwszy
potwierdzających
wspiera liczne projekty firmy.
czeń majątkowych
(w odniesieniu
wysokie
zaangażowanie
ukierunfinansowane
przez i leasing
w Z leasingu skorzystało 26% firm
wysokości
100 mld €, czyli
52% rynku były
z obszaru profilaktyki
do maszyn
i urządzeń,
linii produk- 12,9%,
kowanie
spółki na
potrzeby
w sektorze
MŚP
w 16,7%.inwe- działających do 2 lat i aż 50% firm
leasingu
w 2010
r. ogółem.
zdrowotnej i promocji
cyjnych
sprzętu korzystało
elektronicznePodobnie jak w przypadku skłonno- mających 2-5 lat. Dla pożyczek ban40 proc.czy
badanych
z le- storów.
trybu życia.
go), ubezpieczeń
finansowych
czy ści do korzystania z leasingu w ogóle, zdrowego
kowych (powyżej 3. lat) było to odasingu
w 2010 r. Czym
firma większa,
PZU
przez
3 kolejne lata będzie
też ubezpieczeń komunikacyjnych. PZU od wielu lat angażuje się sposponsorem
tytularnym
PółmaratoOferta dla firm leasingowych i za- łecznie poprzez prowadzenie dziarządzających flotami to specjalny łań dobroczynnych, sponsoringo- nu i Maratonu Warszawskiego, orprogram, w ramach którego PZU wych i prewencyjnych w czterech ganizowanych przez Fundację „Maoferuje
kompleksową ochronę obszarach: bezpieczeństwo, edukacja, raton Warszawski”. To oznacza, że
największe w Polsce biegi na tych
ubezpieczeniową m.in dla pojazdów zdrowie i kultura.
dystansach będą rozgrywane pod
stanowiących przedmiot leasingu,
SpiS
treści
wynajmu i/lub zarządzania. Zalety Każdego roku PZU przeznacza mi- nazwą PZU Maraton Warszawtakiego programu to m.in.:
liony złotych z funduszu prewen- ski i PZU Półmaraton Warszawski
„„ ustalenie zakresu ochrony, uwzglę­ cyjnego na poprawę bezpieczeństwa przynajmniej do 2016 roku. Jest już
dniającego potrzeby klienta,
poprzez wspieranie policji, Pań- obecne przy takich wydarzeniach
Słowo
wstępne,
spis
treści
.................................................3
Badania
smePoeuropa
jak ........................................................11
Silesia Marathon, Łódź Maraton
„„ zapewnienie stałości składek i wa- stwowej i Ochotniczej
Straży
DOZ, Maraton Lubelski , CracorunkówGrabowski
ubezpieczenia;
w tym żarnej, GOPR, TOPR
i wybranych
Bochniarz,
......................................................4
Orfinger
.............................................................................12
via Półmaraton
czy Alpin Sport Tamożliwość
zawierania
wieloletgrup
WOPR.
Firma
finansowaArendarski, Poczobut ........................................................5
Świdnica, Gołebiewski
....................................................13
nich umów ubezpieczenia,
ła szereg kampanii propagujących trzański Bieg pod Górę.
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Badania (wykresy) ..............................................................7
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Badania (wykresy) ..............................................................8
Polska – Europa - mapki .................................................16
Badania (wykresy) ..............................................................9
Prognozy, bariery .............................................................17
Badania (wykresy) ............................................................10
Lista obecności .................................................................18
B
2
2
233
Pierwsze
źródło informacji
Informacja o zobowiązaniach konsumentów
i przedsiębiorców w jednym miejscu
Ponad 609 tys. czynnych rachunków
kredytowych przedsiębiorców
100% pokrycia informacji o zobowiązaniach
finansowych konsumentów
80% przedsiębiorców posiada
zobowiązania jako konsumenci
5-letnia
5
historia kredytowa
Korzyści z dostępu do BIK:
Możliwość lepszego dopasowania oferty do potrzeb Twoich klientów
Dostęp do informacji z całego rynku bankowego
Większa efektywność procesu oceny ryzyka w Twojej firmie
Bieżący monitoring portfela klientów
24
KONTAKT:
tel.: 22 348 42 63, 22 348 42 83 • [email protected] • www.bik.pl
RAPORT
2014
Słowo wStępne
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
poza hotelami i restauracjami
B
adanie przeprowadzone w lipcu
2011 r. pokazuje, że ogólne tendencje w funkcjonowaniu MŚP w Europie i w Polsce są podobne – w tym
ich zainteresowanie leasingiem. W badaniu wzięło udział 3000 firm sektora
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania,
Holandia, Polska i Szwecja, które razem dają 83 proc. produkcji UE i stanowią 78 proc. europejskiego rynku
leasingu), reprezentujących 9 sektorów gospodarki. Szacunkowa wartość
dla całego rynku leasingu dla MŚP w
ośmiu badanych państwach wyniosła
w 2010 r. 78 mld €, co przekłada się
na wartość leasingu dla całej UE w
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku
leasingu w 2010 r. ogółem.
40 proc. badanych korzystało z leasingu w 2010 r. Czym firma większa,
tym większe wykorzystanie leasingu:
korzystało z niego 28% mikro, 42%
małych i 53% średnich firm.
Leasing był najczęściej wykorzystywaną formą zewnętrznego finansowania działalności MŚP (40% firm).
Kredyt bankowy na okres powyżej 3
lat (ze względu na czas trwania umowy najbardziej porównywalna do
leasingu forma finansowania przez
bank) był wykorzystywany przez 38%
firm.
MŚP w większym stopniu niż duże
firmy wykorzystują leasing do finansowania inwestycji. Inwestycje wszystkich przedsiębiorstw (w tych samych
8 krajach), niezależnie od wielkości,
były finansowane przez leasing w
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
Podobnie jak w przypadku skłonności do korzystania z leasingu w ogóle,
jego udział w finansowaniu inwestycji
jest najmniejszy w mikrofirmach –
10%, w małych wynosi 16,4%, w średnich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
Dla porównania w 2010 r. udział
wszelkich form finansowania inwestycji MŚP przez banki wyniósł
31,2%. Jednocześnie badanie wykazało wrastające zainteresowanie
finansowania inwestycji leasingiem
w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansowaniem przez banki (28,3%).
Użytkownicy leasingu inwestują
o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
nie korzystają z leasingu.
Interesująca jest skłonność korzystania z leasingu przez młode firmy.
Z leasingu skorzystało 26% firm
działających do 2 lat i aż 50% firm
mających 2-5 lat. Dla pożyczek bankowych (powyżej 3. lat) było to od-
SpiS treści
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
2
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
253
LEASING JAKO KORZYSTNE PODATKOWO
NARZĘDZIE FINANSOWANIA INWESTYCJI
Marta Szafarowska,
doradca podatkowy, partner w MDDP
L
easing jest narzędziem służącym
finansowaniu inwestycji, a jednocześnie odznaczającym się istotnymi korzyściami podatkowymi
dla leasingobiorcy. Korzyści podatkowe płynące z leasingu są dostępne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw
z sektora MŚP. Sprowadzają się one
przede wszystkim do istotnie skróconego okresu, w którym wydatki
ponoszone na spłatę wartości środka trwałego mogą być zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów.
Ponadto, dla wielu przedsiębiorstw
wybór leasingu i jego formy to nie
tylko korzyści na gruncie podatku
dochodowego, lecz także korzystne efekty w zakresie podatku VAT,
również na gruncie dzisiejszych
przepisów.
W przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego poszczególne raty leasingowe płacone przez
przedsiębiorcę stanowią bezpośrednio jego koszt podatkowy, co pozwala w istotny sposób zwiększyć
bieżące koszty uzyskania przychodów, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Jak pokazuje
ugruntowane już orzecznictwo, zasada ta odnosi się również do tzw.
opłat wstępnych, należnych z tytułu zawarcia umowy leasingu, co pozwala już w chwili zawarcia umowy
zaliczyć do kosztów podatkowych
istotną część wartości przedmiotu
leasingu.
Leasing operacyjny przynosi również wymierne korzyści w zakresie
podatku VAT – leasingobiorca płaci ten podatek stopniowo w miarę
spłaty wartości początkowej przed-
26
miotu umowy, nie zaś z góry, jak ma
to miejsce przy finansowaniu inwestycji kredytem bądź ze środków
własnych. Do końca marca 2014 r.
leasing operacyjny pojazdów samochodowych wiązał się z dodatkowymi korzyściami na gruncie podatku
VAT. Leasingobiorcy byli uprawnieni do odliczenia podatku w wysokości 60%, nie więcej niż 6.000 zł od
poszczególnych rat leasingowych,
a następnie przysługiwał im drugi
limit odliczenia z tytułu samego zakupu przedmiotu umowy.
Również teraz, mimo zmian przepisów w zakresie podatku VAT od
1 kwietnia 2014 r., leasing operacyjny samochodów może przynosić wymierne korzyści przedsiębiorcom. Jeśli bowiem podatnik
zamierza wykorzystywać dany samochód przez okres 5 lat, to nabywając ten samochód i odliczając
50% podatku VAT z tego tytułu,
po upływie 60 miesięcy od zakupu
podatnik nie będzie już miał możliwości skorygowania na swoją korzyść poziomu odliczenia podatku
naliczonego VAT, mimo iż sprzedaż
samochodu będzie opodatkowana
tym podatkiem. Natomiast używając ten sam samochód przez okres
np. 3 lat na podstawie umowy leasingu operacyjnego, po dokonaniu
wykupu tego pojazdu i jego sprzedaży po kolejnych 2 latach używania, podatnik będzie uprawniony do podwyższenia podatku VAT
przypadającego do odliczenia o ok.
60% kwoty, która nie została odliczona przy wykupie pojazdu. Dzięki
temu rozwiązaniu podatnicy nadal
mogą uzyskać korzyści odpowiednio planując swoją umowę leasingu.
MDDP jest jedną
z wiodących polskich
firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków,
prawa, business consultingu, finansów,
outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń, audytu oraz profesjonalnych
szkoleń i konferencji.
Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach
doradczych, jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród
naszych Klientów są czołowe koncerny
międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.
Traktujemy zaufanie jako podstawą
udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie
w biznesie ze znajomością przepisów
i specyfiką danej branży. Klientom gwarantujemy pełne zaangażowanie oraz
indywidualne podejście do współpracy. Wieloletnia praktyka i szereg zakończonych sukcesem projektów dały
nam podstawy do stworzenia efektywnej platformy współpracy z Klientami.
Analizując problemy Klientów, wykorzystujemy dostępną wiedzę i doświadczenie, by przedstawić rozwiązania
atrakcyjne nie tylko na papierze.
www.mddp.pl
RAPORT
2014
„„ NOTATKI
Słowo wStępne
n leasing jako stałe źródło finansowania inwestycji, preferują firmy z wszystkich sektorów gospodarki,
poza hotelami i restauracjami
B
adanie przeprowadzone w lipcu
2011 r. pokazuje, że ogólne tendencje w funkcjonowaniu MŚP w Europie i w Polsce są podobne – w tym
ich zainteresowanie leasingiem. W badaniu wzięło udział 3000 firm sektora
MŚP z 8. państw (Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania,
Holandia, Polska i Szwecja, które razem dają 83 proc. produkcji UE i stanowią 78 proc. europejskiego rynku
leasingu), reprezentujących 9 sektorów gospodarki. Szacunkowa wartość
dla całego rynku leasingu dla MŚP w
ośmiu badanych państwach wyniosła
w 2010 r. 78 mld €, co przekłada się
na wartość leasingu dla całej UE w
wysokości 100 mld €, czyli 52% rynku
leasingu w 2010 r. ogółem.
40 proc. badanych korzystało z leasingu w 2010 r. Czym firma większa,
tym większe wykorzystanie leasingu:
korzystało z niego 28% mikro, 42%
małych i 53% średnich firm.
Leasing był najczęściej wykorzystywaną formą zewnętrznego finansowania działalności MŚP (40% firm).
Kredyt bankowy na okres powyżej 3
lat (ze względu na czas trwania umowy najbardziej porównywalna do
leasingu forma finansowania przez
bank) był wykorzystywany przez 38%
firm.
MŚP w większym stopniu niż duże
firmy wykorzystują leasing do finansowania inwestycji. Inwestycje wszystkich przedsiębiorstw (w tych samych
8 krajach), niezależnie od wielkości,
były finansowane przez leasing w
12,9%, w sektorze MŚP w 16,7%.
Podobnie jak w przypadku skłonności do korzystania z leasingu w ogóle,
jego udział w finansowaniu inwestycji
jest najmniejszy w mikrofirmach –
10%, w małych wynosi 16,4%, w średnich 17,6% (przeciętnie – 16,7%).
Dla porównania w 2010 r. udział
wszelkich form finansowania inwestycji MŚP przez banki wyniósł
31,2%. Jednocześnie badanie wykazało wrastające zainteresowanie
finansowania inwestycji leasingiem
w 2011 r. (18,6%) i mniejsze finansowaniem przez banki (28,3%).
Użytkownicy leasingu inwestują
o 57% więcej, niż firmy MŚP, które
nie korzystają z leasingu.
Interesująca jest skłonność korzystania z leasingu przez młode firmy.
Z leasingu skorzystało 26% firm
działających do 2 lat i aż 50% firm
mających 2-5 lat. Dla pożyczek bankowych (powyżej 3. lat) było to od-
SpiS treści
Słowo wstępne, spis treści .................................................3
Bochniarz, Grabowski ......................................................4
Arendarski, Poczobut ........................................................5
Badania (Starczewska-Krzysztoniak) ............................6
Badania (wykresy) ..............................................................7
Badania (wykresy) ..............................................................8
Badania (wykresy) ..............................................................9
Badania (wykresy) ............................................................10
2
Badania sme europa ........................................................11
Orfinger .............................................................................12
Świdnica, Gołebiewski ....................................................13
Leasing – XX lat - infografika .......................................14
Leasing – XX lat komentarze ........................................15
Polska – Europa - mapki .................................................16
Prognozy, bariery .............................................................17
Lista obecności .................................................................18
2
273
„„ NOTATKI
28

Podobne dokumenty