BolIwia- gospodarka i ukształtowanie terenu

Komentarze

Transkrypt

BolIwia- gospodarka i ukształtowanie terenu
United States of Americahistory, nature, traditions
Christopher Columbus discovered America in 1492.
In fact he was sent from Portugal to India, but the
Atlantic Ocean winds crossed his way to India.
Krzysztof
Kolumb
odkrył
Amerykę w 1492 roku. Nie
miał w cale takiego zamiaru,
bo był wysłany przez rząd
Portugalski do Indii w celu
poszukiwania zachodniej drogi
do tego półwyspu. Ale wiatry
Oceanu
Atlantyckiego
pokrzyżowały mu drogę do
Indii.
Christopher Columbus called American
inhabitants „Indians”, because he thought that
had sailed to India.
Krzysztof Kolumb nazwał
rdzennych mieszkańców
Ameryki „Indianami”, bo
myślał, że dotarł do Indii.
The first British settlers set up 13 British colonies in 1607.They were sent
by the”Virginia Company” of London, an organization that had been formed
by wealthy men in England who wanted to start a colony in New World.
These people wanted to find riches, such as gold and silver. So, the
American Story began at the first settlement in Jamestown, Virginia, in
1607. The settlers paid taxes to the British government, but they couldn’t
vote. It wasn’t fair.
Pierwsi brytyjscy osadnicy założyli 13 kolonii
w 1607 roku. Zostali oni wysłani przez
organizację zamożnych ludzi z Anglii o
nazwie „Virginia Company”, którzy dążyli do
utworzenia kolonii w Nowym Świecie. Za
swój cel mieli znalezienie złota i srebra.
Więc historia państwa
amerykańskiego
zaczyna się od pierwszej osady w
Jamestown, stanie Virginia w 1607roku.
Pierwsi osadnicy musieli płacić podatki
rządowi Brytyjskiemu, ale nie mogli
głosować w wyborach. To nie było
sprawiedliwe.
From their first day ashore in 1607, the colonists
struggled with what was a wild and foreing land ,
but they were able to survive. Partialy because of
their perseverance, Americans today speak English
and are ruled by a representative govenment
based on the English system. Jamestown in a
sense, represents the birth of American Nation .
Od swojego pierwszego dnia na
lądzie koloniści wzmagali się z
dzikim i obcym krajem.
Na
początku niewielu przeżyło.
Dzięki
ich
wytrwałości,
Amerykanie dziś mówią po
angielsku.
System rządowy
zbudowany jest w oparciu o
system angielski.
Jamestown
reprezentuje
w
pewnym
sensie
narodziny
Amerykańskiego Narodu.
There was the American War of
Independence in years 1775-1783
against the British. The leader was
George Washington. The 13 colonies
declared their independence from
Great Britain on July 4th, 1776.
Thomas Jefferson was the author of
The Declaration of Independence.
W latach 1775-1783 trwała
wojna o niepodległość i
niezależność od Wielkiej
Brytanii. Liderem był George
Washington.
4 lipca 1776 roku 13 kolonii
zadeklarowało
swoją
niepodległość.
Tomas Jefferson był autorem
Deklaracji Niepodległości.
Tomas Jefferson
People all over the USA celebrate Independence
Day on July, 4th. It’s one of the biggest country
celebtation and everybody has a holiday that day.
Every town and city organizes parades, fireworks,
barbecues and picnics.
We współczesnych
Stanach
Zjednoczonych ludzie świętują
Dzień Niepodległości 4 lipca. To
jest jedno z najważniejszych
świąt państwowych i wszyscy
mają dzień wolny.
Każde miasteczko i duże miasto
organizuje parady, fajerwerki,
grille i pikniki.
People sing the national anthem at
Independence Day. It’s called the StarSprangled Banner. ( ścieżka dźwiękowa)
Ludzie śpiewają hymn narodowy
na Dzień Niepodległości. Nazywa
się on „The Star-Sprangled
Banner”
Przedstawiamy filmik, gdzie Lady
Gaga zaśpiewała Hymn Stanów
Zjednoczonych podczas 50-tego
finału amerykańskiego futbolu
„Super Bowl 2016”.
Odpowiedzialność była ogromna,
mecz miał się odbywać na
oddanym niedawno do użytku
stadionie w kalifornijskim mieście
Santa Clara. Ale Lady Gaga
świetnie się spisała. Przed
telewizorami mecz obejrzało 100
mln osób.
This is the flag of the United States of America. On the
flag there is one star for each of the fifty states. There
are also 13 stripes. The number of stripes represents the
original states that formed the USA in 1776. Despite
New York’s status as the cultural and aconomic center of
the USA, the federal capital is in Washington DC, which
doesn’t even rank among the top twenty cities in terms
of population (though officially, it is a district, not a city).
To jest flaga Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Każda gwiazda odpowiada
jednemu z pięćdziesięciu stanów. Jest
jeszcze 13 pasków. Liczba pasków
odpowiada pierwotnej liczbie stanów,
które
zapoczątkowały
Stany
Zjednoczone.
Mimo, że Nowy Jork posiada status
kulturalnego i gospodarczego centrum
państwa, stolicą jest Washington, który
nie wchodzi nawet w dwudziestkę miast
względem ilości mieszkańców. Urzędowo
to nie jest nawet miasto, tylko dzielnica.
Siedzibą amerykańskiej władzy jest Biały
Dom w Waszyngtonie. To jest rezydencja
prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Budynek został pomalowany na biało,
żeby zakryć ślady pożaru wznieconego
przez Brytyjczyków w 1814 roku.
The most Northen American State is called Alaska
was bought from Russia for $ 7,200,000 in 1867.
Alaska is the largest state by area and also has the
highest point in the USA, Mount McKinley
(20,320ft). 1 foot=30,48cm
Najbardziej wysunięty na
północ
amerykański stan
nazywa się Alaska. Stany
kupiły Alaskę od cara Rosji
za 7 200 000
dolarów
amerykańskich w roku 1867.
Alaska stanowi największy
stan Stanów Zjednoczonych,
na jego obszarze znajduje się
najwyższy punkt - góra
McKinley o wysokości 6194 m
nad poziomem morza.
Nowdays with an area of 9,6 million square kilometers, the
USA is the third- largest country of the world followed
behind Russia, Canada. Ii occupies most of North America.
The USA is the only country that contains all six major
climate zones: tropical humid, dry, mild mid-latitude, severe
mid-latitude, polar and highland.
W dzisiejszych czasach,
terytorium w 9,6 mln km2
mając
Stany Zjednoczone stanowią trzecie
co do wielkości państwo po Rosji
oraz Kanadzie. Stany zajmują
większą część Ameryki Północnej.
W Stanach Zjednoczonych, jako
jedynym państwie na świecie,
występują wszystkie najważniejsze
strefy
klimatyczne:
tropikalna
wilgotna,
pustynna,
łagodna
kontynentalna,
monsunowa,
polarna i górska.
In the north the States have a
common border with Canada. In the
south it borders on Mexico. We can
see on the map the Atlantic Ocean
from the east coast and the Pacific
Ocean from the west coast.
Sąsiadami Stanów
Zjednoczonych są: z
południa- Meksyk, a
z północy- Kanada.
Wschodnie wybrzeże
otacza
Ocean
Atlantycki,
a
zachodnieOcean
Spokojny.
After the declaring of Independece from Great Britain on July 4th 1776, the
government of the new country called the United States wrote the document „The
Articles of Confederation and Perpetual Union”. The Articles gave the states the power
of taxing their citizens and regulating trade. The central government, which was made
up of Congress consisting of ambassadors from each state had almost no power. It was
supposed to handle foreign and Indian affairs, borrow money when necessary and
settle disputes between the states. But there was no way for Congress to enforce any
of its decisions, because the individual states had the final say.
Po ogłoszeniu niepodległości od Wielkiej
Brytanii 4 lipca 1776 roku, rząd nowego
państwa, które otrzymało nazwę Stany
Zjednoczone, napisał
dokument „Zasady
Konfederacji i stałej Unii”. Te zasady
upoważniały stany do opodatkowania swoich
obywateli i regulowania handlu.
Rząd centralny, zwany jako Kongres, składał się
z ambasadorów z każdego stanu. Głównie
Kongres zajmował się regulowaniem spraw
zagranicznych oraz związanych z Indianami, czyli
rdzennymi mieszkańcami. Kongres pożyczał
również pieniądze różnym stanom w razie
potrzeby oraz prowadził negocjacje pomiędzy
stanami. Jednak nie miał
on możliwości
wprowadzenia w życie żadnej ze swoich decyzji,
ponieważ każdy pojedynczy stan miał swój
ostateczny głos i mógł zawetować decyzję
Kongresu.
Begining of the Country
Political System-tworzenie
systemu politycznego
By 1786 almost every state was facing a crisis caused by debts, high prices and
worthless currency. The new nation was in danger of failing.
After the long discussions between the representatives from each state, on September
17, 1787 the Constitution of the United States was adopted. It was the World’s oldest
written constitution. It provides the rules for a central government, while still allowing
some matters to be decided by the state government. It includes provisions for
separation of power among the executive (president), legislative (Congress) and judicial
(Supreme Court) branches of government and it provides a system of checks and
balances so that not a certain branch can dominate.
W roku 1786 prawie każdy stan odczuwał kryzys
spowodowany długami, wysokimi cenami i
bezwartościową walutą. Nowa nacja była
zagrożona upadkiem.
Po
długich
dyskusjach
pomiędzy
przedstawicielami każdego ze stanów, 17
września 1787 roku został przyjęty najważniejszy
dokument państwa - Konstytucja Stanów
Zjednoczonych. To była najstarsza spisana
konstytucja na świecie. Wyznaczała ona reguły
dla rządu centralnego, a jednocześnie pozwoliła
regulować
niektóre
sprawy
rządom
pojedynczych stanów. Konstytucja wprowadzała
podział pomiędzy władzą wykonawczą, czyli
prezydentem, ustawodawczą, czyli kongresem
oraz sądową, którą reprezentował najwyższy
sąd. Takim sposobem Konstytucja gwarantowała
system
kontroli
i
balansu
w
celu
niedopuszczenia dominacji jednej z gałęzi
władzy.
The Constitution of the United States had been ratified. General
George Washington, who took part at the debates of the
Constitutional Convention, took office as the first president of the
United States in 1789 on April 30th.
Konstytucja Stanów
została ratyfikowana.
Zjednoczonych
Generał George Washington, który brał
aktywny udział w debatach dotyczących
Konstytucji, objął urząd jako pierwszy
prezydent Stanów Zjednoczonych 30
kwietnia 1789 roku.
Barack Obama won the presidential election in 2009 as a fist
blach president in the history of the USA. This is the first darkskinned president. We can see Barack Obama during a
celebration of the American " Groundhog Day ", celebrated on
2th, February. According to folklore, if it is cloudy when
a groundhog emerges from its burrow on this day, then
the spring season will arrive early. If it is sunny, the groundhog
will supposedly see its shadow and retreat back into its den,
and winter weather will persist for six more weeks.
Teraźniejszym prezydentem Stanów
Zjednoczonych jest Barak Obama. Jest
to pierwszy ciemnoskóry prezydent,
wybrany na tak ważne stanowisko
państwowe.
Widzimy Baraka Obamę na zdjęciu
podczas
obchodów
święta
amerykańskiego „Dzień świstaka”,
obchodzonego 2 lutego. Jeżeli
wywabiony z nory świstak zobaczy i
przestraszy się swojego cienia, to zima
potrwa jeszcze 6 tygodni.
W
przeciwnym
wypadku
wkrótce
nadejdzie wiosna.
American Civil War - Wojna
Secesyjna
There are some facts about American Civil War,
1861-1865 between the agrarian South and
industrial North. In this war there were killed
more American citizens than in any other wars
that the USA participated in.
Przedstawiamy kilka faktów
o Wojnie Secesyjnej w latach
1861-1865 pomiędzy
rolniczym Południem a
przemysłową Północą.
W tej wojnie zostało
zabitych więcej obywateli
Amerykańskich niż w
jakichkolwiek innych
wojnach, w których Stany
Zjednoczone brały udział.
The South became agrarian region, because the land
was very fertile and the climate was favourable for
agriculture. There were grown tobacco, sugar cane,
cotton and rice. However, the South didn’t have
enough workers. The most immigrants traveled to the
North to work at machine building and matal working
factories and light industry.
Zaczniemy od przyczyn, które
spowodowały narastanie
konfliktu.
Południowa
część
Stanów
Zjednoczonych była rolniczą,
ponieważ gleba tam była bardzo
żyzna,
a
klimat
sprzyjał
rolnictwu.
Na polach rosły: tytoń, trzcina
cukrowa, bawełna i ryż. Jednak
brakowało pracowników, bo
większość imigrantów jechało na
północ, żeby pracować w
fabrykach, hutach oraz w
przemyśle lekkim.
So, the white population of the South was the slaveowners, because
the negros were imported from Africa to the USA where had to
work on the plantations as a slave.
Zamożni mieszkańcy Południa o jasnym
kolorze skóry byli właścicielami
niewolników,
ponieważ
przywozili
czarnoskórych wielkimi statkami z Afryki
do USA i traktowali ich jak swoją
własność.
There were three main conflicts questions that
causes the beginning of the Civil War.
1. Taxes. The North wanted to keep the taxes
as high as possible in order to protect its
own industry, the South wanted to trade
freely with the world.
Do wojny secesyjnej doprowadziły
trzy główne przyczyny:
1. Podatki.
Północne stany chciały utrzymać podatki
na jak najwyższym poziomie w celu
zabezpieczenia swojego przemysłu. Stany
Południowe chciały wolnej wymiany
swojej produkcji rolniczej z innymi
krajami.
2. Slavery. There were many difficulties with slavery problems. For example: whether the
slaves, who escaped from states where slavery was permitted were free in states where
slavery was not allowed. Where the slaves must be punished or free states should give them
harbour. The next problem was whether the Southern states must prohibit on its territory the
free blacks. The question of the extention of slavery into new states: the United States added
new territory after the war against Maxico. There was a debate about the future of the
constitution in each of the states if the new state must be free of slavery or not.
2. Niewolnictwo.
Istniało wiele dodatkowych problemów związanych
z niewolnictwem. Na przykład czy niewolnicy, którzy
uciekli ze stanu, gdzie niewolnictwo było legalne,
byli wolni, jeżeli uciekli
do stanu, gdzie
niewolnictwo było zabronione.
Czy uciekinierzy mieli być ukarani za ucieczkę, czy
wolne od niewolnictwa stany powinny dawać im
azyl. Następny problem, czy stany południowe miały
tolerować na swoim terytorium czarnoskórego, który
był człowiekiem wolnym.
Następne trudne pytanie- czy niewolnictwo miało się
rozprzestrzenić na nowe stany, powstałe po
dołączeniu lądu zdobytego w wojnie z Meksykiem.
Toczyły się długie debaty o przyszłość konstytucji w
każdym z nowych stanów, czy niewolnictwo ma być
tam zalegalizowane czy zabronione.
3. Choice Abraham Lincoln for President, the
great imancipator. The new president
declared that new states must be free of
slavery.
3. Wybór Abrahama Lincolna na
prezydenta w roku 1861,
znanego z przydomku „wielkiego
wyzwoliciela”.
Nowy prezydent zadeklarował
wolność od niewolnictwa w
nowo utworzonych stanach, bo
nienawidził
systemu
niewolnictwa.
Abraham Lincoln przedstawiony
na zdjęciu z 1860r. Należy on do
pierwszej
generacji
postaci
historycznych, których wizerunki
znamy z fotografii, a nie z
obrazów.
For slaveholders it was a signal of danger and led to secession,
(separation )- the exit of 11 southern States from the Union. There
was formed a distinct STATE - Confederate States of the USA with
Davis Jefferson as the president of the capital city of Richmond,
Virginia. The legal justification for such an action was the lack of
banning of output for certain states (although the permission was also
missing).
Dla właścicieli niewolników był to sygnał,
który doprowadził do secesji czyli
wystąpienia z unii 11-stu południowych
stanów.
Utworzone zostało nowe państwo –
Konfederacja Stanów Zjednoczonych z
Davisem Jeffersonem jako prezydentem i
stolicą w Richmond w stanie Virginia.
Uzasadnieniem
tej decyzji był brak
wzmianki prawnej w Konstytucji, która by
zabraniała wyjścia z unii pojedynczych
stanów. W Konstytucji nie było również
zapisu pozwalającego na opuszczenie unii.
Fighting began on April, 12th, 1861 in the habour of Charlston. People were fighting at the sea
and on the land. In the bloody battle was to decide whether there will be two states and two
nations: South Americans and North Americans. They clashed with each other: a population of 9
million inhabitants of the South, of which 4 million - blacks , and a population of 22 million, the
northern part of present-day America. Some fought for recognition of their sovereignty, others
defended the unity of the state .
Walki zaczęły się 12 kwietnia, 1861 roku. Konfederaci
zaatakowali port Charleston. Początkowo stany
Południa odnosiły sukcesy, jednak liczniejsza i lepiej
uzbrojona armia Unii, mając oparcie w silnie
uprzemysłowionych stanach Północy, pokonała
wojska konfederatów. Ludzie walczyli na morzu i na
lądzie.
W krwawej walce miało się rozstrzygnąć, czy będą
istniały dwa państwa amerykańskie i dwa narody
amerykańskie: naród południowo-amerykański i
północno-amerykański. Ścierały się ze sobą: wojska
liczące 9 milionów mieszkańców z Południa, z czego 4
miliony – czarnoskórzy i licząca 22 miliony armia
północna. Jedni walczyli o uznanie swojej
niezależności, drudzy bronili jedności państwa.
Najkrwawsza wojna w historii Stanów Zjednoczonych
skończyła się w 1865 roku, wkrótce po tym, jak
wojska Konfederacji poddały się pod Appomattox, na
zachód od Richmond.
The outcome of the war:
1. Prohibition of slavery was enshriped in the 13th Amendment of the US
Constitution.
2. In all of the American States began the development of industry and
agriculture in the same degree.
Działania państwa po ukończeniu wojny
secesyjnej:
1.Zniesienie
niewolnictwa
było
uwzględnione w trzynastej poprawce
Konstytucji Stanów Zjednoczonych w roku
1865.
Abraham Linkoln, prawnik z
wykształcenia, uczciwy i mądry mąż stanu,
powtórnie wybrany na prezydenta w 1864
roku, spełnił swoje obietnice. Niestety
zmarł 15 kwietnia 1865r., dzień wcześniej
postrzelony przez J. Bootha.
2. We wszystkich Amerykańskich Stanach
nastąpił rozwój przemysłu i rolnictwa w
jednakowym stopniu.
O wydarzeniach tych tragicznych lat
napisano wiele ksiąg historycznych oraz
fabularnych, na podstawie których
nakręcono filmy, np. „Przeminęło z
wiatrem” z Vivien Leigh oraz Clarkiem
Gablem w głównych rolach.
The economy of the U.A.S.gospodarka USA
The United States of America is a highly developed industrialized country. This coutry has a population of about 300 million people.
Shipbuilding, electronics, automobile industry, aircraft industry, space research are highly developed in the States. There are more than 14,
000 airports in the USA. American’s frlag was set up on the the moon by Neil Armstrong, the first man who walked on it.
Stany Zjednoczony są światowym mocarstwem gospodarczym, a poziom życia
obywateli jest jednym z najwyższych w świecie. Ilość mieszkańców w całym
państwie wynosi 300 milionów ludzi. Budowa statków, elektronika, przemysł
samochodowy oraz lotniczy, badania kosmiczne są na wysokim poziomie. W
całych Stanach Zjednoczonych więcej niż 14,000 lotnisk.
Flaga amerykańska była wzniesiona na księżycu przez Neila Armstronga, który po
raz pierwszy postawił swoje kroki na jego powierzchni.
The USA produces more food, iron, cars, aeroplanes, books, music and TV
programmes, than any other country in the world. Each region of the United
States has characteristics of its own due to the differences in climate,
landscape and geographical position.
Great Lakes, Atlantic Coast, Pennsylvania, New Jersy are biggest industrial
regions of the country.
USA
produkuje
więcej
produktów
żywnościowych, wyrobów metalowych,
samolotów, książek, programów muzycznych
i telewizyjnych niż jakiekolwiek inne
państwo.
Każdy
region
Stanów
Zjednoczonych ma swoją wagę względem
różnic klimatycznych, krajobrazowych oraz
położenia geograficznego.
Wielkie Jeziora, Wybrzeże Atlantyckie,
Pensylwania oraz New Jersy są największymi
uprzemysłowionymi rejonami państwa.
The United States has a lot of mineral deposits or resources such as coal,
gold, silver, copper, lead and zink. The south, especially Texas is rich of
oil. The coalfields of Pennsylvania are rich in coal. There are plenty of
coal mines.
Stany Zjednoczone mają duże zasoby
surowców mineralnych, takie jak węgiel,
złoto, srebro, miedź, ołów i cynk.
Południe, a w szczególności Texas jest
bogaty w ropę. Liczne kopalnie w
Pensylwanii mają bogate zapasy węgla.
Illinois, Iowa, Nebraska is the richest
farming region of America and it is known
as the Corn Belt. The land is fertile and well
watered. They grow mostly corn and wheat
there. Much livestock is also raised here.
Stany Ilinois, Iowa oraz Nebraska
stanowią najbogatszy region,
który jest znany jako Pas
Kukurydziany. Gleba jest żyzna i
dobrze nawodniana, obficie tu
rośnie nie tylko kukurydza oraz
pszenica, oraz wiele innych
gatunków roślin rolniczych. Pole
kukurydziane
przedstawione
nawet na znaczku pocztowym.
Jeżeli chodzi o znaczki pocztowe,
to pierwszy znaczek pocztowy
pojawił się w USA w 1847 roku.
There is a lot of fruit raising area. For example, California oranges,
grapefruit, lemons, as well as other fruits, wines and vegetables are
shipped all over the States and to other parts of the world. The most
important crops grown in the States are also tobacco, soy-beans,
peanuts, grapes and many others.
Istnieją tereny, na których obficie rosną
owoce. Na przykład, Kalifornijskie
pomarańcze,
grejpfruty,
cytryny,
winogrona i wiele innych owoców i
warzyw.
Są one rozprowadzane na całe Stany
oraz eksportowane za granicę. Do
najbardziej rozpowszechnianych kultur
zalicza się tytoń, soja, fasola, orzechy
ziemne i wiele innych.
There are a lot of large and mordern cities, but a great propotion of the
country consists of open land dotted with farmhouses and small towns. The
usual average town, in any part of the United States, has its Main Street with
the same types of stores selling the same products. Many American residential
areas tend to have a similar look. As to big cities their centres or downtowns
look very much alike. Downtown is the cluster of skyscrapers immitations of
New York giants.
Jest sporo wielkich i nowoczesnych miast w
Stanach Zjednoczonych, ale większa część
terytorium
państwa charakteryzuje się
otwartym terenem z domami rolników oraz
małymi miasteczkami.
Przeciętne miasto w jakiejkolwiek części
Stanów ma swoją główną ulicę z podobnymi
sklepami oraz towarami w nich. Większość
miejscowości ma podobny wygląd. Centra i
część biznesowa dużych miast wygląda
identycznie. Centrum biznesowe miast
upodabnia się do skupień drapaczy chmur
Nowego Jorku.
New York city is the first biggest city of the States. Its population is more than eight million people. It is a
financial and advertising business center. It is also the biggest seaport of the Hudson River. Industry of
consumer goods is also developed here. The Statue of Liberty arrived from France in 1886 is a symbol of
the city’s role as the gateway for generations of immigrants. There is a museum inside the Statua of
Liberty.
Nowy Jork to pierwsze największe miasto Stanów
Zjednoczonych. Ilość mieszkańców przekracza 8 milionów.
Miasto biznesu i reklamy, z rozwiniętym przemysłem
towarów pierwszego zapotrzebowania, największy port nad
rzeką Hudson.
Symbol miasta Statua Wolności przybyła do Stanów w darze
od Francji w 1886r. w 350 kawałkach. Została zmontowana i
umieszczona na Liberty Island.
Dla wielu pokoleń
europejskich imigrantów jej widok oznaczał szczęśliwy koniec
podróży oraz nadzieję lepszego życia na nowym lądzie.
„Przekażcie mi wasze zmęczone, biedne i uciśnione masy
ludzkie, a dam im wolność”- to słynne wersy wyryte na Statui
Wolności. Wewnątrz Statui Wolności znajduje się muzeum.
Wytrwalsi mogą wejść po 354 spiralnych schodach na
„koronę”, skąd mogą zobaczyć zapierający dech widok.
Ellis Island During the great influx of immigrants it was more desireable to assimilate as
quickly as possible, which was seen as the best way to find work and come in truth
"American dream." As soon as society has become more uniform, the process was
reversed. Belonging to their ethnic group is a such of pride, especially for minorities.
Ellis Island –that is situated next to Liberty Island, where you can see the 50-meter
covered with a green patina statue of a woman with a torch of freedom in his hand.
More than 12 million immigrants who crossed the Atlantic from 1892 till 1954, made
their first steps on Ellis Island, where briefing and registration have been held.
Wyspa Ellis -sąsiadująca wyspa z wyspą Liberty,
z której widnieje 50-metrowy pokryty zieloną
patyną posąg kobiety z pochodnią wolności w
dłoni.
Ponad 12 mln imigrantów, którzy przepłynęli
Atlantyk w latach 1892-1954, właśnie stawiali
swoje pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej na
wyspie Ellis, gdzie odbywała się odprawa i
rejestracja. Współcześnie potomkowie tych
imigrantów stanowią prawie połowę obecnej
populacji Stanów Zjednoczonych. 1 stycznia
1892r. 15-letnia Annie Moore z Irlandii została
jako pierwsza poddana kontroli i założono jej
kartotekę.
During the great influx of immigrants prevailed desire to assimilate as
quickly as possible, which was seen as the best way to find work and
realise „the American dream." As soon as society has become more
uniform, the process was reversed. Belonging to their ethnic group is a
kind of pride, especially for minorities .
W okresie wielkiego napływu imigrantów
przeważało dążenie do jak najszybszej
asymilacji, która była postrzegana jako
najlepszy sposób na znalezienie pracy i
spełnienia się „amerykańskiego snu”.
Z chwilą, gdy społeczeństwo stało się
bardziej jednolite, proces ten uległ
odwróceniu. Przynależność do swojej
grupy etnicznej jest powodem do dumy,
szczególnie dotyczy to mniejszości
narodowych.
Dlatego
możemy
obserwować takie zjawiska, jak „małe
państwa w obcym państwie”, czyli
dzielnicy, wewnątrz których mówi się w
języku ojczystym.
It is hard to imagine New York City without a dynamic immigrant population, visible
among others famous districts of Lower Manhattan. On the photo we can see the
Parade of the Dragon on the main streets of Chinatown, which graces the celebration
of Chinese New Year. Over 36% of the population of New York was born abroad and
the city is said over 80 languages, so that it is the most linguistically diverse place in
the world.
Trudno sobie wyobrazić Nowy Jork bez
dynamicznej ludności napływowej, widocznej
między innymi w sławnych rejonach Dolnego
Manhattanu.
Na zdjęciu widzimy Paradę Smoka na głównych
ulicach dzielnicy Chinatown,
która uświetnia
obchody chińskiego Nowego Roku.
Ponad 36% ludności Nowego Jorku urodziło się
za granicą i w mieście się mówi ponad 80
językami, wskutek czego jest ono najbardziej
zróżnicowanym językowo miejscem na świecie.
Madame Tussauds- New York version of the London wax salon. There is given as 200 life-size
wax figures made from politicians, athletes, stars of entertainment, including Lady Gaga.
Madame Tussauds- Nowojorska wersja szacownego
londyńskiego salonu figur woskowych.
Znajduje się tam ponad 200 postaci naturalnej
wielkości wykonanych z wosku: politycy, sportowcy,
gwiazdy rozrywki, między innymi Lady Gaga oraz
piłkarz Ronaldo.
The Christmas season in New York. Every year during the holiday season a huge Norwegian spruce
appears on the square in front of Rockefeller Center. The tree usually measures about 24 meters with
more than 8 km of Christmas lights. During the ceremony of inflammation lights, usually in late
November, many stars and famous personalities were singing carols. A special attraction of the winter
season is the possibility of skating on the famous skating rink in Rockefeller Center.
Okres Bożego Narodzenia w Nowym Jorku. Każdego roku w
okresie przedświątecznym ogromny norweski świerk pojawia
się na placu przed Centrum Rockefellera.
Drzewo mierzące zwykle około 24 m wysokości zdobi ponad
8 km lampek choinkowych. W czasie transmitowanej na
żywo uroczystości zapalenia lampek, zwykle pod koniec
listopada, gwiazdy i znane osobowości śpiewają kolędy i
występują przed tysiącami widzów zgromadzonych na
chodnikach. Specjalną atrakcją sezonu zimowego jest
możliwość jazdy na łyżwach na słynnej ślizgawce w Centrum
Rockefellera.
Times Square, where is the most theaters, attracting over a million
people every New Year's Eve to watch the falling crystal ball in one of
the buildings, signifying the beginning of next year.
Times Square, gdzie mieści się najwięcej
teatrów, przyciąga ponad milion ludzi w
każdą noc sylwestrową, by obserwować
spadanie kryształowej kuli na jednym z
gmachów,
oznaczające
początek
kolejnego roku.
The city’s tallest building is the Empire
State Building with the radio and TV
mast.
Inny symbol miasta – Empire State
Building z jego masztem telewizyjnym
stanowi największy budynek miasta. Jest
to popularny punkt turystyczny do
obejrzenia z powodu architektury i
wystroju wnętrza w stylu art deco oraz
panoramy z platformy widokowej na
dachu. Mierzący 381 m wysokości
drapacz chmur został uwieczniony w
takich filmach, jak „King Kong” oraz
„Niezapomniany romans”.
On Septermber, 11th, 2001 terrorists destroyed two tall buildings of the World Trade
Centre.
Dolny Manhattan najsilniej działa na wyobraźnię
w Strefie Zero, miejscu, gdzie stały wieże World
Trade Center, zniszczone w ataku terrorystycznym
11 września 2001r.
Łącznie w zamachu zginęły 2973 osoby.
Odbudowanie tego miejsca jest świadectwem
niezłomnego ducha narodu Amerykańskiego.
Brooklyn Bridge over the East River – the next symbol of New York City. It
connects the island of Manhattan from the Brooklyn district, has a length of
1830m. One of the nineteenth-century marvels of engineering, the world's
first steel suspension bridge, which was completed in 1883.
Most Brooklyński przez rzekę East Rivertrwały symbol Nowego Jorku na równi z
innymi wielkimi budowlami miasta. Łączy on
wyspę Manhattan z dzielnicą Brooklyn, ma
długość 1830m. Jeden z XIX-wiecznych
cudów sztuki inżynieryjnej, pierwszy na
świecie stalowy most wiszący, którego
budowę ukończono w 1883 r., oszałamiał
obserwatorów swoim ogromem.
W 1884 r., założyciel sławnego cyrku P.
Barnum przeprowadził po nim 21 słoni, by
zademonstrować
bezpieczeństwo
konstrukcji.
Obecnie spacerem, biegiem, na deskorolce
lub
rowerze-przeprawa
mostem
Brooklyńskim jest obowiązkowym punktem
pobytu w Nowym Jorku.
The most famous city’s street is Fifth Avenue. It has some of the best city’s architecture and the most glamorous stores.
Najbardziej znana ulica Nowego Yorku nazywa się Piąta Aleja. Znajdują się tutaj najlepsze
budynki pod względem architektonicznym oraz najelegantsze markowe sklepy z całego
świata.
There is no guestion that Cetral Park makes New York a better place tolive. The park is
created in the English style. It has the own zoo, many large meadows , several hills, lakes ,
ponds as well as paths for pedestrians. There are more than 26 thousand trees in it.
There are many activities of sports and recreation , there are also playgrounds for
children. You can see are many sculptures . Among the dozens of monuments , the most
magnificent iand the largest is the monument of King Wladyslaw Jagiello set in 1945 on
the east side of the Turtle Pond.
Bez wątpienia Park Centralny czyni Nowy Jork
lepszym miejscem do życia. Jest on utworzony w
stylu angielskim, powierzchnia wynosi 341 ha.
Posiada własne zoo, wiele rozległych łąk, kilkanaście
wzgórz oraz ścieżki dla pieszych. Rośnie tu 26 tys.
drzew.
Park zagospodarowany jest atrakcyjnie pod
względem sportowym i wypoczynkowym, dostępne
są place zabaw dla dzieci. Znajduje się tu także wiele
rzeźb.
Spośród
kilkudziesięciu
pomników
najokazalszym i największym jest monument króla
Polski Władysława Jagiełły ustawiony w 1945 po
wschodniej stronie Żółwiowego Stawu. Pomnik
powstał w 1939 roku na Nowojorskim Jarmarku
Międzynarodowym i miał trafić do Polski, żeby uczcić
kolejną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. W wyniku
niemieckiej inwazji na Polskę, co dało początek II
wojny światowej, personel i wyposażenie polskich
delegacji zostali zmuszeni do pozostania w Stanach
Zjednoczonych. Więc pomnik pozostał w Nowym
Jorku, a w 1945 roku został umieszczony w Parku
przy wsparciu rządu polskiego na uchodźstwie.
Rocznie park odwiedza 20 mln ludzi. Odbywają się
tam liczne koncerty i pikniki.
The second giggest city of the USA is Los Angeles in Calofornia.
Nicknamed the City of Angels, Los Angeles is a global city with
a diverse economy in entertainment, culture, media, fashion,
science, sports, technology, education, medicine and
research.Los Angeles includes Hollywood and leads the world
in the creation of television productions, video games, and
recorded music. Many celebrities live there. Los Angeles
hosted the Summer Olympic Games in 1932 and1984 , and is
currently bidding for the 2024 Summer Olimpics.
Los Angeles – drugie
co do
wielkości miasto amerykańskiego
stanu Kalifornia, a zarazem drugie
pod względem liczby mieszkańców,
za sprawą populacji liczącej prawie 4
miliony mieszkańców. Jako, że Los
Angeles jest siedzibą Hollywood,
zyskało przydomek „Światowej
Stolicy Rozrywki”, przodując w
produkcji
filmów,
programów
telewizyjnych, sztuk scenicznych,
gier wideo oraz muzyki.
Ze względu na to, miasto
zamieszkuje szerokie grono słynnych
osób powiązanych z tymi branżami.
Los Angeles zorganizowało Letnie
Igrzyska Olimpijskie w latach
1932 oraz 1984, ubiega się o
organizowanie
Letnich
Igrzysk
Olimpijskich w roku 2024.
Chicago is the third most populous city in the United States, situated by the lake
Michigan. In 2014, Chicago had 50.2 million international and domestic visitors.
Chicago's culture includes the visual arts, novels, film, theater,
especially improvisational comedy and music,
particularly jazz, blues, soul, gospel and house music. It also has professional
sports teams in each of the major professional leagues. Chicago has many
nicknames, the best-known being the Windy City. It’s one of the interesting fact
about Chicago- the first skyscraper of the USA was built in Chicago in 1885r.
Chicago- trzecie największe pod względem
ludności miasto, znajduje się nad jeziorem
Michigan. W roku 2014 Chicago odwiedziło
50,2 mln zagranicznych i krajowych gości. Życie
kulturalne jest bardzo bogate, tętni różnymi
gatunkami muzyki, zwłaszcza jazzem, bluesem,
gospel.
Chicago również ma własne profesjonalne
kluby sportowe w każdej profesjonalnej lidze.
Chicago ma wiele przydomków, najbardziej
znany przydomek- Wietrzne Miasto. Pierwszy
„drapacz chmur” Stanów był wybudowany w
Chicago w 1885 roku.
Muzyka w parku: w otoczeniu drapaczy chmur,
w centrum Chicago. Fani muzyki odpoczywają
na trawie podczas festiwalu bluesowego.
Chicago-the biggest outside the Polish concentration of
Poles and Polish Americans ( about 1.1 million Americans
of Polish origin , including about 250,000 speakers every
day in Polish ) . During World War I lived in Chicago 351
600 Polish population , thus more than the indigenous
Polish population of Warsaw.
Chicagonajwiększe
poza Polską skupisko Polaków i
Amerykanów
pochodzenia
polskiego (około 1,1 miliona
Amerykanów
polskiego
pochodzenia, w tym około 250
tysięcy mówiących na co dzień po
polsku).
W czasie I wojny światowej w
Chicago mieszkało 351 600
ludności polskiej, tym samym
więcej niż rdzennej polskiej
ludności Warszawy.
Budynek Muzeum Polskiego w Ameryce.
Amazing Natureniesamowita przyroda
The highest point of the USA is Mount McKinley, at 6,
194 metres above sea level.
Najwyższym
szczytem
Stanów
Zjednoczonych jest Góra McKinley,
która wznosi się nad poziomem
morza na 6, 194 metry. Zdjęcie po
lewej.
Góra Rushmore (po prawej) znajduje
się w górach Black Hills w stanie
Dakota Południowa. Na niej została
wyrzeźbiona płaskorzeźba, mająca 18
m wysokości, która przedstawia
twarze 4 amerykańskich prezydentów
(od lewej) pierwszego prezydenta
Jerzego Waszyngtona (1732-99),
trzeciego-Tomasza Jeffersona (17431826),
dwudziestego
szóstegoTeodora Roosvelta (1858-1919) i
szesnastego- Abrahama Lincolna
(1809-65).
The longest river in the USA is The Mississippi-Missouri River.
It’s over 4 000 kilometres and the third longest river in the
World. American writer Mark Twain, who was born in Florida in
1835, moved to a town on the bank of Mississippi when he was
four. Many of his books, including „The adventure of Tom
Sawyer” were set near the Mississippi and were based on real
events.
Najdłuższa rzeka Stanów to MissisipiMissouri.
Jej długość wynosi ponad 4 000 km.
To jest trzecia co do długości rzeka
na Ziemi.
Amerykański pisarz
Mark Twain,
który urodził się na Florydzie w roku
1835, przeprowadził się z rodziną do
miasteczka,
położonego
nad
brzegiem Missisipi, kiedy ukończył
cztery lata. Wiele z jego książek,
włącznie z „Przygodami Tomka
Sawyera” opisują wydarzenia, które
rozgrywały się nad brzegiem tej
rzeki i oparte na prawdziwych
faktach.
„Badwater” is the salty small lake in Death Valley. That’s the
lowest point in the whole country. It’s 86 metres below sea
level.
Death Valley is a valley in the Mojave Desert, California. It’s
famous for being the hottest place in the USA. It hold the
record for the hottest temperature recorded in western
hemisphere on July 10 th, 1913.
The temperature was 56,7 C.
„Zła woda” to jest nazwa małego
słonego jeziora w Dolinie Śmierci.
To jest najniższy punkt w całym
państwie, ma on 86 metrów poniżej
poziomu morza.
„Dolina Śmierci” znajduje się w
pustyni Mojave w Kalifornii. Jest
najgorętszym miejscem w całym
państwie. Rekord temperatury był
zarejestrowany 10 lipca 1913 roku .
Wtedy termometr wskazywał
56, 7 C.
Lake Superior is the coldest and the deepest of the Great
Lakes. It’s one of the Great Lakes of the USA. It’s famous for
being the biggest fresh water lake in the world. It’s about
563 km. from west to east and 257 km. from north to south.
Jezioro
Superior
jest
najzimniejszym
i
najgłębszym
jeziorem z obszaru Wielkich Jezior.
Jest znane z tego, że stanowi
największy zbiornik słodkiej wody
na świecie. Jezioro przeciera się na
563 km. Z zachodu na wschód i na
257 km. Z północy na południe.
The USA is the country with the most
tornadoes in the world. It has more than 1
000 tornadoes a year – four times more
than all of Europe. Most of tornadoes are
in the center of the USA in area called
„Tornadoe Alley”. Tornadoes are most
common in spring.
USA to państwo, gdzie
występuje
najwięcej
tornad na świecie, a
mianowicie ponad 1000
rocznie. To jest cztery
razy więcej, niż w całej
Europie.
Najczęściej
tornado
występuje w centrum
państwa
w
dolinie
zwanej
„Doliną
Tornado” na wiosnę.
The biggest island in the USA is Hawai. It has an area of more than 10,400 sq.
km. The golden beaches of Hawaii are very atractive for numerous
vacationers wich like swimming, water sports and the sun. An additional
attraction is the opportunity to observe volcanic eruptions and exotic
birds. The first European that arrived here in 1778 was the British explorer
James Cook, who named them Sandwich Island.
Największa wyspa w USA nazywa się
Hawaje. Jej obszar wynosi ponad 10 400
kilometrów kwadratowych. Złote plaże
Hawajów przyciągają na wyspę licznych
urlopowiczów łaknących kąpieli, sportów
wodnych i słońca. Dodatkową atrakcję
stanowi możliwość obserwowania erupcji
wulkanów
oraz
podpatrywania
egzotycznych
ptaków.
Pierwszym
Europejczykiem, który tu zawitał w 1778
roku był brytyjski odkrywca James Cook,
który nazwał je Sandwich Islands.
The highest waterfall in the USA is
Yosemite Fall in California. The
water falls more than 700 metres.
it is a major attraction in the
National Park, especially in late
spring when the water flow is at
its peak.
Najwyższy
wodospad
Stanów
nazywa się
Yosemite Fall w stanie
Kalifornia.
Woda spada z wysokości
ponad
700
metrów.
Wodospad jest główną
atrakcją
Parku
Narodowego, gdzie się
znajduje,
szczególnie
późną wiosną, kiedy potoki
wody mają największą siłę.
Waterfall on the Niagara River on the border of Canada, the Province of
Ontario and the US state of New York. Niagara River on the length. 55 km,
flows from Lake Erie and flowing into Lake Ontario, must overcome the
almost 100-meter difference in height. At the mouth the river splits in two
and falls about 50-meter long cascades. At night the waterfalls are
highlighted. Particularly interesting view is in winter, when freezing water
creates large-sized icicles. Tere are a lot of attractions for tourists around
the waterfall.The most interesting of these is the small cruise boat just to
the same cascade.
Inny bardzo ciekawy wodospad na rzece
Niagara, na granicy z Kanadą w stanie Nowy
Jork. Rzeka Niagara o dł. 55 km,
wypływająca z jeziora Erie i płynąca do
jeziora Ontario, musi pokonać prawie 100metrową różnicę poziomów. U ujścia rzeka
rozwidla się i spada dwiema około 50metrowymi kaskadami.
W nocy wodospad jest oświetlony.
Szczególnie interesująco wyglądają zimą,
kiedy zamarzająca woda tworzy dużych
rozmiarów sople. Wokół wodospadu jest
wiele atrakcji dla turystów oprócz samego
widoku na wodospad. Najciekawsza z nich
to rejs małym stateczkiem który podpływa
prawie pod same kaskady.
Children's amusement park Disneyland is located near the city of
Ontario, Florida, which is visited by huge crowds of tourists
searching the sun, relaxation and fun. The state hosted many
sporting events, such as American football matches, held in Miami
for the Orange Bowl stadium.
Park rozrywki dla dzieci Disneyland położony w
pobliżu miasta Ontario znajduję się w stanie Floryda,
którą odwiedzają olbrzymie rzesze turystów w
poszukiwaniu słońca, wypoczynku i zabawy.
Park uroczyście otworzył 17 lipca 1955 roku Walter
Elias Disney, producent bajek filmowych. W 1928
nakręcił film, w którym po raz pierwszy pojawiły się
jego późniejsze gwiazdy Myszka Miki i Myszka Mini.
Stan jest również
gospodarzem wielu imprez
sportowych,
jak
np.
meczów
futbolu
amerykańskiego, odbywającego się w Miami na
stadionie Orange Bowl.
Na zdjęciu oświetlone wieże zamku Kopciuszka w
Disneylandzie.
Elvis Aaron Presley (b. January 8, 1935 in Tupelo , d. August 16, 1977 in
Memphis ) - American singer and actor. One of the most important pop
icons of the twentieth century, widely known as Elvis , often called the "
King of Rock and Roll " or simply " the King”. He sold more than 600 million
albums in the whole world. He was determined by „Billboard” magazine as
the best artist of the fifties . After the death was farewelled by US President
Jimmy Carter who said: " His music, his personality changed the face of
American culture. Elvis Presley was a symbol of the rebellious spirit of our
people ". In 1986 he was introduced to the Rock and Roll Hall of Fame .
Elvis Aaron Presley (ur. 8 stycznia
1935r. w Tupelo, zm. 16 sierpnia 1977r. w
Memphis)–amerykański piosenkarz i aktor.
Jedna z ważniejszych ikon pop kultury XX
wieku, znany powszechnie jako Elvis, często
nazywany „Królem Rock and Rolla” lub po
prostu „Królem”. Sprzedał na całym świecie
ponad 600 milionów płyt. Został określony
przez magazyn „Billboard”
najlepszym
artystą lat pięćdziesiątych.
Po śmierci został pożegnany przez
prezydenta
Stanów
Zjednoczonych
Jimmy’ego Cartera słowami: „Jego muzyka,
jego
osobowość
zmieniły
oblicze
amerykańskiej kultury. Elvis Presley był
symbolem buntowniczego ducha naszego
narodu”. W roku 1986 został wprowadzony
do Alei Sławy Rock and Rolla.
The most popular pop starnajsłynniejsza gwiazda muzyki
When he was 13, in November 1948 , he
moved with his parents to Memphis, where he
enrolled in the Humes High School. When the
music teacher told him he had no talent for
music, the next day Elvis brought to school
guitar and sang the song " Keep Them Cold Icy
Fingers Off Me " to prove him wrong. .
Mając 13 lat, w listopadzie 1948
roku wraz z rodzicami przeniósł się
do Memphis, gdzie zapisał się do
szkoły średniej- Humes High School.
Gdy nauczyciel muzyki powiedział
mu, że nie ma talentu do muzyki,
następnego dnia Elvis przyniósł do
szkoły gitarę i zaśpiewał utwór
„Keep Them Cold Icy Fingers Off
Me”, żeby udowodnić mu, że się
myli. .
Elvis was one of the most popular pop musicians in the United States, even in times of
great British invasion , since when the music market was dominated by modern
European rock and rolll and then rock . He successfully sang country music, rhythm
and blues, pop, rock and gospel. In 1956, Presley also began an acting career, playing
in western „Love me tender” . He has received many awards for his work and many
concerts . Unfortunately, drugs led him to divorce and then to death . The news of his
death brought tears, grief and hysteria throughout the United States, and even in
communist countries . He was buried at Forest Hill .
Elvis był jednym z bardziej popularnych
muzyków popowych w USA nawet w czasach
wielkiej brytyjskiej inwazji, od kiedy to rynek
muzyczny
zdominował
nowoczesny,
europejski rock and roll, a potem rock. Z
powodzeniem śpiewał muzykę country, rythm and
blues, pop, rock, a także gospel.
W roku 1956 Presley rozpoczął również karierę
aktorską, grając w westernie ”Kochaj mnie czule”.
Otrzymał wiele nagród za swoją twórczość, bardzo
dużo koncertował. Niestety nadużywanie leków i
narkotyków doprowadziła go do rozwodu, a
potem do przedwczesnej śmierci. Wiadomość o
jego śmierci spowodowała płacz, smutek i histerię
w całych Stanach Zjednoczonych, a nawet w
krajach komunistycznych. Został on pochowany na
cmentarzu Forest Hill.
Przedstawiamy jedno z pierwszych nagrań Elvisa
z piosenką „Blue suede shoes”
Dziękujemy za uwagę!

Podobne dokumenty