w naszej gminie nr. 21 pdf

Komentarze

Transkrypt

w naszej gminie nr. 21 pdf
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY RAJCZA
Nr 21
czerwiec 2015
Inwestycje
egzemplarz bezpłatny
ISNN 2083-1951
Partnerstwo w Projekcie
- Gmina Rajcza w cicmanach
25 lat samorządu w Rajczy
Spotkanie
turystów na
Wielkiej Raczy
INFORMACJE WÓJTA GMINY RAJCZA
• Wykonanie robót remontowych w świetlicy środowiskowej w Soli – Kiczorze – za
kwotę 4.182,00 zł Firma ‘’REMAL’’ Paweł
Sporek Rycerka Górna.
• Przebudowa instalacji kanalizacyjnej
w Domu Strażaka i świetlicy środowiskowej w Rycerce Górnej w związku z podłączeniem obiektu do sieci kanalizacyjnej.
2.800,00 zł Firma ‘’REMAL’’ Paweł Sporek
Rycerka Górna.
• Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania: Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej
w Gminach Rajcza i Oščadnica – etap II’’,
18.450,00 zł, ‘’EKOBOWIR’’ Kraków.
• Dostawa kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy Rajcza, 3.800,00 zł, F.P. „SIMPLEX’’ Bielsko- Biała.
• Dostawa opon do samochodu pożarniczego STAR – 244 OSP Zwardoń,
8.254,44 zł, FH ‘’ERGUM’’ S. C. Pietrzykowice.
• Wykonanie projektu architektonicznobudowlanego dla zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego wraz
z wymianą źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w Rajczy Dolnej,
16.550 zł, Usługi Projektowe Stanisław
Łajczak Ujsoły.
• Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do
budynku Szkoły Podstawowej w Rycerce
Górnej. 18.279,41 zł, WODPOL Sp. z o. o.
Żywiec.
• Wykonanie remontu generalnego aparatów oddechowych z OSP Rajcza i OSP
Zwardoń, 5.406,55 zł, MSA Safety Sp. z o.
o. Raszyn k/Warszawy
• Wykonanie projektu technicznego dla
zadania: ‘’Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642 097 ‘’Koło Gorączki’’ w Rycerce Górnej w km 0+050’’,
4.000,00 zł, Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek Mieszczak Łękawica.
• Wymiana pionów zasilających Remizę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli wraz
z podmiotami gospodarczymi i mieszkaniem, 1.700,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka.
• Wykonanie projektu architektonicznobudowlanego dla zadania: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki
okiennej w Rycerce Dolnej, 20.050,00 zł,
Usługi Projektowe, Stanisław Łajczak Ujsoły.
• Wykonanie renowacji zabytkowej bramy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na cmentarzu komunalnym w Zwardoniu, 5.000,00 zł, PPHU ŚLUSARPOL Dziech
Paweł Ujsoły. Fundusz sołecki Zwardonia.
Udrożnienie rowu i ułożenie koryt – koło
Pani Piekarz w Soli. 2.400,00 zł, „LUKBUD’’
s. c., Rajcza.
Budowa chodnika na cmentarzu w Soli
– Kiczorze. 8.671,30 zł STOLBUD Jerzy
Szczotka Rajcza.
Wykonanie udrożnienia potoku w Rajczy
Dolnej, 4.500,00 zł, FUHP Paweł Rybarski
Rajcza.
Wykonanie
oświetlenia
ulicznego
w miejscowości Rycerka Górna obok
Bednarczyków, 3.380,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka.
Wykonanie
oświetlenia
ulicznego
w miejscowości Rycerka Górna obok P.
Anczakowskiej, 1.690,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka.
Wykonanie
oświetlenia
ulicznego
w miejscowości Rajcza obok P. Kurowskiego, 3.050,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka.
Malowanie i uzupełnienie ubytków tynku w budynku komunalnym w miejscowości Sól – ściana przednia oraz oboczna
ok. 165 m2, 4.200,00 zł, „LUKBUD’’ Rajcza
Modernizacja drogi gminnej ‘’Pod Rachowiec’’ w Soli, 29.889,00 zł, „KAM-BUD’’ Kamesznica. Fundusz sołecki Soli.
Modernizacja drogi gminnej ‘’Do Nowackiej’’ w Rycerce Dolnej, 16.000,00 zł
„KAM-BUD’’ Kamesznica. Fundusz sołecki Rycerka Dolna.
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Jak co roku Gmina Rajcza organizuje dla mieszkańców opłacających aktualnie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tj. mebli (szafy, stoły, krzesła), wykładzin, dywanów, okien, sprzętu AGD i RTV (lodówki, pralki, itp.)
oraz opon do samochodów osobowych.
Ważne: do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlano-remontowe tj. gruz, płytki, papa, materiały izolacyjne, oraz części samochodowe i opony z pojazdów rolniczych.
Akcja na terenie Gminy Rajcza będzie przeprowadzana w czerwcu, prosimy zapoznać się z harmonogramem, a chętni do skorzystania z możliwości oddania wielkogabarytów proszeni są o wystawienie odpadów przed posesję do godz. 8 00 w dniu zbierania.
Lp.
Termin
1.
8 czerwca – poniedziałek
2.
9 czerwca – wtorek
RYCERKA GÓRNA: Spylowie, Dziergasowie, Suławowie, Majerze
3.
10 czerwca – środa
RYCERKA GÓRNA: Harężowie, Płoszczyzna, Zagroda, Obłaz, Kolonia, Podsidłów
4.
11 czerwca – czwartek
5.
12 czerwca – piątek
6.
Obszar
RYCERKA DOLNA: Brandysi, Cokoty
RYCERKA GÓRNA: Rycerki, Obłazek, Płoskonkowie, Czanieccy
SÓL I KICZORA: Sól Dolna, Płowuchy, Zadział, Sól-Kiczora, Czerna
SÓL: Wiercigrochy, Pasierbowie, Bugaje, Burzy, Potok, Waliczkowie, Brysie oraz Zwardoń-Bór.
29 czerwca – poniedziałek ZWARDOŃ: Centrum, Myto, Pydychy, Groń, Węglarze, Stańcówka
Osoby, które nie zdążą z oddaniem odpadów w wyznaczonych terminach lub lich lokalizacja nie jest podana
w tabeli – mogą oddać odpady nieodpłatnie do dnia 29 czerwca br. dowożąc je bezpośrednio do siedziby Zakładu
Usług Komunalnych w Rycerce Dolnej 96 a.
2
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
APEL
Urząd Gminy Rajcza apeluje do mieszkańców by nie spalali odpadów komunalnych w przydomowych piecach. Sprawa
spalania odpadów w gospodarstwach domowych to niestety nic nowego. Żywiec
od lat „przoduje” w Polsce w zakresie zanieczyszczenia powietrza, jednak można przypuszczać, że reszta Żywiecczyzny, w tym
Rajcza ma jeszcze gorsze powietrze, a jedyne co nas ratuje przed nagłośnieniem tego
negatywnego zjawiska to brak na naszym
terenie monitoringu jakości powietrza.
W szczególności widać to w okresie zimowym w godzinach popołudniowych.
Od wielu lat proceder wrzucania do
pieca śmieci jest powszechny w całej Polsce, jednak ukształtowanie terenu Gminy
Rajcza, gdzie praktycznie 100% budynków
zlokalizowanych jest w kotlinach górskich
– dodatkowo przyczynia się do kumulowania zanieczyszczeń w rejonach najgęstszej
zabudowy. Są tacy, którzy nie zawahają się
palić: plastikowymi butelkami, tkaninami,
Koniec budowy
kanalizacji
Po kilku latach projektowania, budowy, przeprojektowań, przebudów, negocjacji z mieszkańcami, z projektantami, po
wielu spotkaniach, wizjach, kłótniach i tłumaczeniach - w końcu, wraz ze Związkiem
Międzygminnym zbliżamy się do zakończenia budowy kanalizacji na terenie naszej gminy.
Najwięcej przeszkód wystąpiło, i dalej występuje, na terenie Soli, gdzie wielu mieszkańców nawet dwu- i trzykrotnie
zmieniało zdanie odnośnie przebiegu kanalizacji, stąd też np. konieczność rozkopywania nowo wyremontowanej drogi powiatowej. Każde przeprojektowanie wy-
opakowaniami foliowymi, gumowymi odpadami czy tworzywami sztucznymi. Dziwi to tym bardziej, że gmina odbiera każde ilości odpadów segregowanych, w tym
tworzyw sztucznych, tekstyliów i tym podobnych.
Być może część mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szkodliwe jest
palenie odpadów. Wdychanie dymu może
spowodować m. in. różnego typu alergie,
choroby górnych dróg oddechowych czy
nowotwory, a nawet może być przyczyną
śmierci.
Gmina aktualnie jest w trakcie przygotowywania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym to programie chcemy umieścić termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne w zakresie montażu kotłów
ekologicznych, solarów czy instalacji fotowoltaicznych w ramach tzw. „programu
prosument”. Program ten będzie stanowił podstawę do aplikowania o ośrodki zewnętrzne (unijne lub z funduszy środowiskowych), jednak nie zlikwiduje to proble-
mu niskiej emisji i spalania śmieci, który to
proceder wynika ze zwykłego braku kultury i świadomości.
W związku z powyższym Gmina Rajcza
apeluje do mieszkańców o nie spalanie odpadów w przydomowych piecach czy na
powierzchni ziemi, co obserwujemy często
np. nad rzekami.
Jednocześnie informuje mieszkańców,
że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem, a w skrajnych przypadkach może być
uznane za przestępstwo i jest czynem karalnym.
Urząd Gminy Rajcza przypomina również o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej przez każdego mieszkańca gminy
lub zawarcia umowy na odbiór śmieci –
przez posiadaczy tzw. „letniskowych” domków. Deklarację złożyć można w pokoju
nr 16 Urzędu Gminy, natomiast umowę zawrzeć można w Zakładzie Usług Komunalnych w Rycerce Dolnej lub innym uprawnionym podmiocie.
magało przeprowadzenia procedury zmiany pozwolenia na budowę i trwało co najmniej pól roku. W związku z powyższym,
aktualnie prace kanalizacyjne prowadzone
są właśnie w Soli, gdzie na ukończeniu jest
budowa głównego kolektora sanitarnego
oraz wykonywane są przyłącza.
Pomimo wielu spotkań z zainteresowanymi stronami – niestety kilku osób nie
udało się przekonać do kanalizacji, w związku z czym wystosowane do nich zostały oficjalne pisma informujące o odstąpieniu od
podłączenia ich budynków do kanalizacji.
Należy tutaj przyznać, że dopiero informacja na piśmie wielu ludziom otwarła oczy
i uświadomiła, że ich budynek pozostanie
nie podłączony do sieci, a w przyszłości zostaną zmuszeni do bardzo drogiego opróżniania szamb wozem asenizacyjnym.
Aktualnie poza wykonywaniem przyłączy głównie w Soli oraz prowadzeniem
prac porządkowych (obowiązek firmy budującej kanalizację), trwa również doprojektowanie kanalizacji w Rycerce Górnej
Kolonii oraz w Zwardoniu Borze. Z uwagi
na położenie obu w/w obszarów poza tzw.
„Aglomeracją” – ich skanalizowanie prawdopodobnie nie będzie finansowanie w ramach aktualnie trwających kontraktów, i co
za tym idzie gmina będzie musiała szukać
innych źródeł finansowania.
Na zakończenie (artykułu i budowy kanalizacji) zwracamy się do właścicieli nieruchomości, gdzie teren po budowie kanalizacji jest zdewastowany, aby zgłaszali ten
fakt na piśmie do gminy lub do Związku
Międzygminnego.
Termomodernizacja budynku
Przedszkola w Zwardoniu
W miesiącu maju br. Gmina Rajcza podpisała umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola
w Zwardoniu. W ramach robót budowlanych ma być wykonane ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki, drenaż odstokowy, modernizacja kotłowni oraz instalacje co i solarna.
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec, a zakończenie zadania musi
nastąpić do końca września br. Planowana wartość projektu
wynosi prawie 600 000 zł, przy czym Gmina zapewnia wkład
własny, który stanowić ma 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
Nasze drogi
Gmina Rajcza przystąpiła do uregulowania wszelkich stanów prawnych działek dotyczących dróg gminnych. W czerwcu
2013 roku został złożony do Sadu Rejonowego w Żywcu wniosek
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – drogi gminne w sołectwie Rajcza. W dniu 12 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy prawomocne postanowienie, że Gmina Rajcza nabyła działki wskazane
we wniosku. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów
o wpisanie tych działek do ksiąg wieczystych. W kolejnym etapie
sporządzana są już dokumenty na uregulowanie stanu prawnego działek na drogach w sołectwie Rycerka Dolna i Rycerka Górna.
Jest to konieczne, aby wykonywać jakiekolwiek prace remontowe,
inwestycyjne na tych drogach. Instytucje kontrolujące i nadzorujące skrupulatnie kontrolują, aby środki finansowe wydawane przez
Gminę były tylko na drogi mające uregulowany status własności
(drogi gminne).Na terenie Gminy Rajcza trwa pozimowa naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych zarówno na drogach
gminnych jak i powiatowych. Planowany termin zakończenia prac
na drogach gminnych to 29 maja 2015 r.
3
Utylizacja eternitu
Kolejka osób, które chcą oddać eternit z rozbiórki dachów
z roku na rok się wydłuża. Aby zmienić ten stan rzeczy czynimy
intensywne starania w celu uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działania związane z utylizacją produktów
zawierających azbest.Urząd Gminy w Rajczy zwraca się zatem
z prośbą do mieszkańców, którzy mają zgromadzony na swojej posesji i przygotowany do utylizacji eternit lub zamierzają w niedługim czasie (np. do końca lipca) zerwać go z dachów
lub ścian, o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy (pok. nr 15).
Nie dotyczy to osób, które złożyły już oświadczenia o wymianie
pokrycia dachowego wykonanego z eternitu na inny materiał.
Pozwoli nam to na zbilansowanie potrzeb w tym zakresie
i przygotowanie stosownego wniosku do WFOŚiGW.
Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do akcji utylizacji azbestu
prowadzonej przez Gminę Rajcza w 2015 roku..
Pancelnik
Będziemy mieli kolejny bieg w Gminie Rajcza. Już 20 czerwca br. rusza górski maraton
o nazwie Pancelnik. Bieg ten jest organizowany
w dużej mierze przez mieszkańców Zwardonia. Ma na celu promocję terenów przygranicznych w tym Zwardonia i Rycerki Górnej.
Biegacze będą musieli pokonać 45,5 kilometrową trasę poprowadzoną po polskiej i słowackiej s t r o n i e .
Suma wszystkich podejść, to około 2500 m. Rywalizacja zacznie się
w Zwardoniu o godzinie 9.00. Limit czasu wyznaczono na 9 godzin.
Więcej informacji o biegu można znaleźć na stronie www.pancelnik.
pl oraz na Facebooku. Zachęcamy do wzięcia udziału w organizacji
lub rywalizacji.
Partnerstwo w projekcie
Słowacka Gmina Čičmany realizując unijny projekt „Poznajmy, to co nas zbliża” zaprosiła Rajczę do współpracy.
Zaplanowano kilka polsko-słowackich
działań projektowych, w ramach których Słowacy wzięli udział w uroczystych obchodach
Konstytucji 3 Maja odbywających się w Rajczy. Natomiast delegacja mieszkańców Gminy Rajcza dwukrotnie odwiedziła malowniczą miejscowość Čičmany. Za granicą byli seniorzy, którzy zwiedzili muzeum etnograficzne. Brali także czynny udział w programie artystycznym. Przedstawicielki Koła Gospodyń
Wiejskich z Rajczy przygotowały do degustacji nasze regionalne potrawy. Ponadto mieszkańcom Čičman zaprezentował się zespół
„Ziemia Rajczańska” i kapela „Zdrowe Korzenie”.
Uwaga rolnicy – czas dopłat
Od 2015 roku nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich (artykuł zamieszczony w poprzednim nr gazetki gminnej)
jak również nastąpiła zmiana w terminie przyjmowania wniosków.
Wnioski będzie można składać do 15 czerwca 2015 r. Automatycznie został przedłużony termin dla „spóźnialskich” – do 10 lipca, trzeba się jednak liczyć z 1% obniżką należnej dopłaty za każdy
dzień roboczy zwłoki.
Wniosek o przyznanie płatności można składać za pomocą aplikacji e – wniosek dostępnej na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl, po uprzednim wygenerowaniu loginu i kodu dostępu do systemu. Osoby chcące złożyć wniosek przez Internet mogą
również zgłosić się do PZDR Żywiec, ul Batorego 16. W ramach
współpracy ARiMR a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, istnieje możliwość konsultacji z doradcą przed złożeniem wniosku przez Internet. Jest to wygodna forma dla tych, którzy chcą ominąć kolejki w Agencji, bo jak pokazują statystyki, większość rolników składa wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni
podstawowego terminu naboru.
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych, można składać
również za pośrednictwem poczty wysyłając je listem poleconym.
Osoby decydujące się po raz pierwszy na złożenie wnio-
4
sku o dopłaty obszarowe pomimo przedłużonego terminu do 15
czerwca, muszą się śpieszyć z kompletowaniem dokumentów.
Przypominamy: żeby złożyć wniosek po raz pierwszy wymagany jest: wpis do ewidencji producentów rolnych, złożenie wniosku
o informacji o maksymalnym kwalifikowanym obszarze (PEG) wyznaczonym na działkach ewidencyjnych. Należy także złożyć zapotrzebowanie na wydruk Załączników graficznych dla działek ewidencyjnych.
Agencja wysyła pocztą informacje o PEG, natomiast załączniki graficzne producent rolny zobowiązany jest odebrać osobiście
w Powiatowym Biurze ARiMR w Żywcu ul. Słonki 24.
Od 4 maja do 12 czerwca Biuro Powiatowe w Żywcu czynne
jest od 6 00-22 00, pomoc w wypełnieniu wniosków świadczona
jest przez pracowników PZDR Żywiec w godzinach 7 00-15 00.
Przypominamy, że co czwartek w godzinach 8 00-14 00 w UG
Rajcza (sala narad) dyżur pełni pracownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Żywcu (Anna Słowik), który m.in. pomaga wypełniać wnioski obszarowe.
Anna Słowik
specjalista ds. doradztwa rolniczego, tel. 571 291 233
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
Rozwój infrastruktury turystycznej
W opracowanej przez Gminę Rajcza
Strategii rozwoju turystyki na obszarze
transgranicznym zdiagnozowano potrzeby
gminy w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. Wiele zawartych w Strategii zapisów zostało opracowanych na podstawie
ankiet przeprowadzonych wśród turystów
oraz szacunków, których źródłem były konsultacje społeczne.
W Strategii znalazło się wiele sugestii
dotyczących rozbudowy obecnie istniejącej infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza. Z punktu widzenia turysty i nie tylko – odczuwalna jest potrzeba montażu ławek, ogólnodostępnych toalet, tablic informacyjnych dla turystów, tablic z atrakcjami,
tablic z lokalnymi lub historycznymi postaciami. Wskazane jest opracowanie i zamontowanie reklam, które w konwencji „must
visit” będą zachęcać do zwiedzania charakterystycznych dla gminy miejsc z podaniem odległości, oznakowań itp. Wskazane
jest, aby w kluczowych miejscach komunikacyjnych, np. na dworcach, w centrach
miejscowości oraz wśród oferentów usług
turystycznych – znalazło się wielojęzyczne tablice witające turystów. Pożądana jest
ponadto większa liczba punktów gastronomicznych, hoteli trzygwiazdkowych i przynajmniej jednego czterogwiazdkowego
na terenie Gminy Rajcza. Dużą popularnością cieszą się pensjonaty i ośrodki agroturystyczne, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności rodzinnej – stąd potrzeba ich rozbudowy.
Remontów i modernizacji wymaga
wiele szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak też rowerowych, konnych. Turyści
cenią sobie schroniskowy klimat, ale wielu
z nich odczuwa potrzebę unowocześnienia
schronisk. Bezwzględnie należy dożyć do
rozbudowy miejsc parkingowych i tworzenia miejsc wypoczynku. Znakowania wymagają szlaki. Tutaj też wskazane jest, aby
w ciągach turystycznych powstały wielkoformatowe mapy, tablice informacyjne dot.
miejsc unikatowych czy też historycznych.
Dobrze w lokalny klimat historyczny – wpisywałyby się tablice zawierające opis miejscowych legend, zwyczajów, wierzeń i lokalnych ciekawostek. Pilna jest budowa nowych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą, w tym istnieje potrzeba wyznaczenia szlaku typu
„crros-fit” służącego do mierzenia kondycji
oraz standaryzowanego „spalania kalorii”
(np. typu „jedno okrążenie to 200 kalorii).
W strategicznej kategorii rozwoju infrastruktury turystycznej przewidziano także:
Budowę nowych szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą, budowę nowego szlaku lub szlaków konnych wraz z infrastrukturą, oznakowanie i rozbudowę tras narciarskich typu
„ski-tour” (terenowych), także transgranicznych, budowe kulturowego (edukacyjnego) szlaku turystycznego – transgranicznego, z wyraźnym podkreśleniem jego funkcji łączącej dwie kultury, tworzenie warunków do powstania galerii sztuki, która promowałaby wyroby regionalne oraz sztukę regionalną, działanie powinno być powiązane ze standaryzacją strojów regionalnych i wsparciem dla działań etnograficznych, modernizacje i rozwój wyciągów
narciarskich w Zwardoniu, budowę trasy
Sprostowanie
W poprzednim numerze WNG podaliśmy niewłaściwy skład
nowo wybranych Rad Sołeckich. Za pomyłkę zainteresowanych
przepraszamy. Niżej publikujemy właściwe składy Rad.
Skład Rady Sołeckiej Rajcza: Ewa Hula, Stanisław Malczewski,
Zbigniew Paciorek, Stefan Jeleśniański, Róża Kruczyńska, Bogdan Wolny, Włodzimierz Lach, Franciszek Dziasek.Skład Rady
Sołeckiej Rycerka Górna: Teresa Bułka, Tomasz Bednarz, Zbigniew Byrski, Kazimierz Cokot, Teresa Miłowska, Antoni Bułka,
Małgorzata Porębska, Aleksandra Drozdek.Skład Rady Sołeckiej Sól-Kiczora: Agnieszka Kurowska, Maria Łoboziak, Zofia
Porębska, Elżbieta Szczotka.Skład Rady Sołeckiej w Soli: Zbigniew Dziergas, Teresa Iwańczak, Zdzisław Kuś, Rafał Łajczak,
Barbara Mierowska, Alicja Przybyła, Małgorzata Waliczek.Skład
Rady Sołeckiej Rycerka Dolna: Łukasz Radwaniak, Danuta Biber, Urszula Cokot, Mariusz Wolny.Skład Rady Sołeckiej Zwardoń: Ewa Mroczka, Władysław Dudys, Adam Fiedor, Klaudiusz
Job, Genowefa Pytel, Piotr Patrias,
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
do narciarstwa biegowego, dokończenie
budowy drogi S69 łączącej Gminę Rajcza
z Oszczadnicą i Skalite wraz z oznakowaniem w obu językach, zbudowanie obiektu
sanatoryjnego lub Spa w Soli wraz z wykorzystaniem źródeł solankowych, opracowanie i publikacja przewodników turystycznych zarówno o Gminie Rajcza, jak również
o transgranicznym regionie, zbudowanie
boiska pełnowymiarowego w Zwardoniu,
utworzenie studia nagrań muzycznych zespołów regionalnych, rozwój małej przedsiębiorczości w zakresie rozwoju infrastruktury związanej ze sportami zimowymi, np.
wypożyczalnie sprzętu sportowego, serwis
sprzętu sportowego, itp., wsparcie rozwoju
stadnin koni, budowa nowego szlaku konnego, zbudowanie specjalistycznej górskiej
trasy rowerowej, zbudowanie obiektu (skateparku) dla rolkarzy, przegląd infrastruktury sportów zimowych (zwłaszcza wyciągów) i ewentualna ich rewitalizacja i rozbudowa poza Zwardoniem, umieszczenie na
wszystkich formach informacji o szlakach
(tablice, informatory, mapy, tabliczki kierunkowe, itp.) danych „fitness”, tj. informacji typu: „Przejście tego szlaku w 2 godziny
to przeciętnie utrata X kalorii”. Wykorzystanie takich danych do celów promocyjnych.
Zawarte w Strategii zapisy ułatwią Gminie Rajcza pozyskanie środków unijnych na
wybrane przedsięwzięcia z zakresu turystyki. Wg wstępnych ocen, pierwsze wnioski
o dofinansowanie będzie już można składać na przełomie roku 2015/2016.
Urząd Gminy w Rajczy przedstawia
całkowite koszty zimowego utrzymania
dróg gminnych i placów w 2015 roku.
Koszty zimowego utrzymania dróg gminnych i placów w poszczególnych sołectwach za ostatnią zimę przedstawiają się następująco. Dla porównania poprzednia zima 2013/2014
Sołectwo Rajcza –wydano 27 947,00 zł. Poprzednia zima –
12 592,00 zł.
Sołectwo Rycerka Dolna – wydano 7 298,00 zł. Poprzednio –
3 028,00 zł.
Sołectwo Rycerka Górna – wydano 11 199,00 zł. Poprzednio –
7 303,00 zł.
Sołectwo Sól – Kiczora – wydano 18 874,00 zł. Poprzednio –
3 087,00 zł.
Sołectwo Sól – wydano 10 348,00 zł. Poprzednio – 6 330,00 zł.
Sołectwo Zwardoń – wydano 29 889,00 zł.– Poprzednio
13 475,00 zł.
Wielkość wydanych pieniędzy na odśnieżanie będzie miało bezpośredni wpływ na możliwości remontów dróg w okresie wiosny
i lata br.
5
Inwestycje
W naszej gminie realizowane są inwestycje, które wpływają na komfort życia
mieszkańców i przyczyniają się do poprawy wizerunku turystycznego.
Przebudowa kanalizacji w parku w Rajczy
Kolejny „plac budowy” mamy jeszcze w Parku w Rajczy. Roboty wymiany
kolektora głównego w Parku należało wykonać z uwagi na załamanie starego
kolektora w kilku miejscach i częstym jego zapychaniem. Lokalizacja nowego odcinka sieci wynika z braku miejsca po starym śladzie i wyremontowaniem alejek parkowych. Dodatkowo wykonanie studni kanalizacyjnej w rejonie fundamentów po dawnym barze „Pod Beczkami” stwarza możliwość podłączyć do kanalizacji ewentualny nowy bar, ogródek piwny lub inny lokal, który mógłby tam w przyszłości powstać. Krzewy i drzewa, które mogłyby być
uszkodzone w czasie robót będą wymienione na nowe.
Zmodernizowano remizę OSP
w Soli
Umacnianie osuwiska
Trwają prace przy umacnianiu osuwiska obok drogi powiatowej w lokalizacji „Pod Banią” w Rajczy.
Dzięki usilnym staraniom i interwencjom Gminy Rajcza, przy
bardzo dużym wsparciu Starosty Żywieckiego Pana Andrzeja Kalaty, rozpoczęto realizację budowy II etapu zabezpieczania osuwiska
w Rajczy. Koszt całkowity zadania wynosi 460 100,00 zł, udział Gminy Rajcza 46 010,00 zł tj. 10% wartości przedsięwzięcia. Równocześnie będzie realizowany projekt przebudowy przepustu mostowego poniżej osuwiska w Rajczy za kwotę 166 173,00 zł z udziałem finansowym Gminy 29 470,00 zł. Zadania realizowane są w ramach
usuwania skutków powodzi ze środków przyznanych przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 80 % ceny przetargowej na drodze
powiatowej nr 1439S Kamesznica – Milowa – Rajcza – Ujsoły – granica państwa, w miejscowości Rajcza.
W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót
jest firma MTJ Tyc Jan Milówka ul. Jana Kazimierza 2/2 z ostatecznym terminem zakończenia prac 31.10.2015 r.
Za powstałe utrudnienia na odcinku robót uczestników ruchu
drogowego przeprasza się i prosi o wyrozumiałość.
Urząd Gminy w Rajczy informuje o zakończeniu prac remontowo-budowlanych Domu Strażaka w Soli. To ostatni obiekt, który wymagał poważnych nakładów finansowych, aby spełniał bardzo ważna rolę siedziby OSP oraz funkcji społeczno-kulturalnej.
Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, wymiana stolarki okiennej, remont zaplecza sanitarnego i naprawa parkietu to
przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2014. Zakończeniem
tych prac jest wykonana termomodernizacja obiektu w roku bieżącym za kwotę 44 900,00 zł oraz wymiana przyłącza energetycznego – 1 700,00 zł. Wykonane prace to zmniejszenie kosztów
ogrzewania i poprawa estetyki wyglądu obiektu w miejscowości
Sól. Jednocześnie składamy podziękowania strażakom OSP w Soli
za wszelka pomoc i uczestnictwo w finansowaniu całego remontu.
Budowa progu wodnego
w Rycerce Górnej.
Z dniem 23 kwietnia br. zostały zakończone i odebrane prace
wykonywane przez Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL” mgr
inż. Janusz Włoch z Żywca, w ramach zakresu podstawowego projektu pn. „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach
Rajcza i Oščadnica”. Wartość robót brutto wyniosła 1 605 045,77 zł.
6
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
Zadanie polegało na wykonaniu między innymi betonowego progu wodnego stabilizującego dno oraz brzegi potoku Rycerskiego,
ponadto opasek zabezpieczających brzegi potoku w postaci koszy
siatkowo-kamiennych i narzutów kamiennych na odcinku od mostu „Do Czanieckich” do mostu „Do Spyłów”.
Wybudowane obiekty uzupełniły istniejące już zabezpieczenia,
czyli opaski brzegowe z narzutu kamiennego wybudowane przez
RZGW Kraków w latach 2012 i 2013. Do budowy zużyto miedzy innymi ok. 1020 m3 betonu oraz ok. 2800 m3 kamienia hydrotechnicznego. Próg wodny oprócz funkcji podstawowych jakimi są; zapobieganie erozji dennej potoku oraz ochrona przeciwpowodziowa terenów i posesji przyległych do potoku – stanowić może jeszcze miejsce wypoczynku dla mieszkańców Gminy jak i osób odwiedzających naszą okolicę. W ramach progu wodnego udało się wybudować ujęcie wody, które ma stanowić źródło zasilania w wodę
instalacji naśnieżania dla planowanych w przyszłości wyciągów
narciarskich na Praszywkę. Koszt wybudowania ujęcia wody nie
stanowił niestety kosztu kwalifikowanego projektu i został w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy. W ramach zada-
nia udało się uporządkować tereny przyległe do brzegów potoku.
Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem słowackim, którym
jest Gmina Oščadnica, która po wielkich perypetiach zakończyła
trwającą od lipca ubiegłego roku procedurę przetargową i wyłoniła wykonawcę robót dla swojej części projektu. Zadaniem Oščadnicy jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na potoku Dedovka wraz z dopływami. Całość projektu współfinansuje
Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Nadmienić jeszcze należy, że w ramach projektu z oszczędności poprzetargowych, Gmina Rajcza realizuje obecnie II etap, który powinien zakończyć się
w bieżącym kwartale. W ramach tego etapu planowane jest wykonanie opasek brzegowych w postaci narzutów kamiennych o łącznej długości ok. 732 mb zabezpieczając kompleksowo miejscowe
domostwa oraz tereny przed skutkami powodzi na odcinku potoku Rycerskiego w km 4+535 do 5+615. Wykonawcą II etapu robót,
jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Kocoń z siedzibą
w Rycerce Górnej. Firma ta została wyłoniona w przetargu.
Gmina wsparła piłkarzy
Gmina Rajcza od lat stara się wspierać działalność klubu sportowego LKS „Soła” Rajcza. Forma pomocy jest różnorodna. Przeważnie są to środki wyasygnowane z budżetu gminy, pomoc rzeczowa, materialna, ale urząd także aplikuje o pieniądze z zewnątrz.
Potrzebę zakupu sprzętu zgłaszali piłkarze, ponieważ gra w piłkę cieszy się największą popularnością. Do klubu może dołączyć
każdy i uczestników przybywa. Nie dla wszystkich jednak starcza
sprzętu. Lokalny samorząd stara się temu zaradzić. Stąd też szansa wsparcie LKS – u i innych środowisk piłkarskich, korzystających
z „Orlika” w Rajczy, nadarzyła się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek został złożony poprzez Lokalną Grupę
Działania „Żywiecki Raj” jeszcze w poprzednim roku a dopiero teraz został pozytywnie rozpatrzony. W jego ramach zostały zakupione piłki, apteczki, nosze, chorągiewki, laski gimnastyczne, pachołki, tyczki, mury do stałych fragmentów gry, worki na piłki, kompresor, spadochrony do trenowania szybkości, taśmy do trenowania
szybkości oraz rama siatkowa. W sumie sprzęt wart był prawie jedenaście tysięcy złotych i będzie wykorzystany na „Orliku” i młodzieży trenującej w LKS w Rajczy.
– Zauważam, ze młodzież w coraz większym stopniu garnie się
do uprawiania sportu, do zwiększonej aktywności fizycznej. Bardzo
mnie to cieszy. Staram się w miarę posiadanych środków i nadarzających się możliwości wspierać te działania. Cieszę się, jak młoda cześć
naszej lokalnej społeczności rozwija swoje pasje czy to w piłce nożnejjak również w innych dyscyplinach: wspinaczka, pump-track, trekking, narciarstwo, itp. Za niedługo pojawią się następne możliwości
pozyskania środków z programów UE. Zapraszam młodzież do włączania się w proces pisania wniosków i pozyskania funduszy na realizację swoich pomysłów.
Ja ze swej strony obiecuję wsparcie ciekawych propozycji –
stwierdził Kazimierz Fujak – wójt Gminy Rajcza.
Przypomnijmy, że wspomniany sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Trenuj z Nami” czyli organizacja wolnego czasu dla różnych grup wiekowych z terenu Gminy Rajcza i okolic poprzez zakup profesjonalnego sprzętu służącego treningom i grze w piłkę nożną”. Dofinansowanie zaplanowanych działań jest poziomie 80 procent kwoty netto – co w praktyce oznacza, że Gmina Rajcza zobowiązana była dołożyć do zadania około
dwóch tysięcy złotych.
Komu nagrody?
Na kwietniowej sesji Rada Gminy Rajcza uchwaliła zasady i tryby przyznawania i cofania nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Do uchwały dołączony jest regulamin,
w którym sprecyzowano zasady nagradzania sportowców.
Nagroda Gminy Rajcza, jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy, jako wyraz uznania
dla zawodnika za osiągniecie wysokiego
wyniku we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym. Nagrodę może otrzymać zawodnik – mieszkaniec
Gminy Rajcza, który osiągnął wysoki wynik
w sporcie indywidualnym lub zespołowym
tj. brał udział w Mistrzostwach, Pucharze
świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach
Olimpijskich, Paraolimpiadach Uniwersjadach (2500 zł). Zdobył medal w Mistrzostwach Polskich lub Pucharze Polski (1200
zł). Zajął 1 miejsce w zawodach na szczeblu
wojewódzkim (500 zł). Zajął 1 miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym (300 zł).
W przypadku zawodników którzy zdobyli medale w sporcie zespołowym, przyznane nagrody w ramach jednego zespołu nie
mogą przekraczać łącznie wysokości ustalonych dla konkretnej kategorii.
Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym za zajęcie od 4 do 6 miejsca
we współzawodnictwie w Mistrzostwach
Polski lub Pucharze Polski. Wyróżnienia
mogą być przyznane w formie pucharów,
statuetek, medali, dyplomów, nagród rzeczowych. Przyznawanie nagrody lub wy-
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
różnienia (w tym wybór jego formy) należy
do kompetencji Wójta Gminy.
Nagroda lub wyróżnienie może być
przyznana z inicjatywy własnej Wójta Gminy lub na wniosek klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły, uczelni lub zawodnika albo rodzica (opiekuna
prawnego) małoletniego zawodnika.
Wnioski należy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy do końca czerwca każdego
roku. Wnioski rozpatrywane są raz w roku.
Założenie wniosku o przyznanie nagrody
lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.
Więcej szczegółów na ten temat można
uzyskać w biurze Rady Gminy Rajcza.
7
Świąteczna zbiórka żywności w Zwardoniu
Mieszkańcy Zwardonia okazali się wielkim sercem
i wrażliwością na potrzeby innych. Przed Świętami Wielkiej Nocy, sołtys wraz z radnym Sołectwa Zwardoń i Radą
Sołecką zorganizowali zbiórkę artykułów żywnościowych o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, słodyczy oraz środków czystości. Relacja Jacka Hojnego – sołtysa Zwardonia.
Przeprowadziliśmy akcję 27 i 28 marca w sklepach
spożywczych w centrum Zwardonia i na terenie byłej
platformy odpraw granicznych. Pomoc chcieliśmy skierować do rodzin, które w ostatnim czasie znalazły się
w trudnej sytuacji rodzinnej. Zaskoczyła nas hojność
mieszkańców, zebraliśmy ok. 100 kg darów, które rozdzielono a następnie przekazano trzem rodzinom oraz
jednej osobie samotnej. Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania, za pomoc przy zorganizowaniu zbiórki właścicielom i personelowi sklepów: Lewiatan, Market Rachowiec, Mini Delikatesy, Rob-Jan – Platforma Odpraw.
Mam nadzieję, że nasza świąteczna akcja stanie się
tradycją, a pomocą będzie można objąć więcej osób.
Jacek Hojny
Idzie nowe
Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o Inicjatywie Lokalnej, Budżecie Obywatelskim czy
Pożyczkach dla organizacji pozarządowych, to w Gminie Rajcza te zagadnienia
mają szansę na realizację. Więcej w artykule zamieszczonym niżej.
Rajcza – miejsce
przyjazne dla wielu
Gdy w 2011 roku wspólnie z Magdą Bury organizowaliśmy nasze pierwsze
warsztaty fotograficzne dla naszej młodzieży pod tytułem „Pasjonaci”, robiłem to dlatego bo byłem wściekły. Byłem świeżo po
studiach, miałem w sobie mnóstwo energii i dobrych doświadczeń. A tutaj w mojej miejscowości, na której tak bardzo mi
zależy, w której się wychowałem, która ma
w sobie tak ogromny potencjał, nie było
zbyt wiele osób, które rozumiałyby sztukę i uważałyby ją za tak samo ważny element życia jak chociażby jedzenie i spanie. Nie mogłem się z tym pogodzić. Brakowało mi tego, że nikt nie traktuje fotografii poważnie, nie wie jaką ma siłę ta jedna z form sztuki. Wspólnie z Magdą postanowiliśmy to zmienić, chcieliśmy zaspokoić te potrzeby i jednocześnie przekazać
innym osobom jak ważne i cenne jest postrzeganie oraz opowiadanie o świecie za
pomocą aparatu fotograficznego. Zdobyliśmy pieniądze w ramach konkursu Działaj
Lokalnie – jako pierwsza grupa nieformalna z terenu Rajczy. Wcześniej nie mieliśmy
8
żadnego doświadczenia w pisaniu projektów. Po drodze musieliśmy nauczyć się wiele rzeczy, były chwile przyjemne i trudne.
To wszystko czego wtedy doświadczyłem
zmieniło mnie już na zawsze i nieodwracalnie. Po sukcesie jakim było dla mnie zorganizowanie warsztatów nie mogłem się już
cicho godzić na te wszystkie braki. To doświadczenie nauczyło mnie jeszcze jednej
bardzo ważnej rzeczy; jeśli coś ci nie odpowiada – to zmień to i nie licz na to, że ktoś
zrobi to za ciebie! Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje wokół nas.
Od „Pasjonatów” minęło już trochę czasu, przez te lata miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w wielu inicjatywach,
które zmieniają naszą miejscowość w miejsce bardziej przyjazne do życia. Zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego sztuka jest
tak istotna jak dla mnie, ale wiem również,
że wielu z nas ma swoje potrzeby i wyobrażenia dotyczące miejsca w którym mieszkamy. Właśnie dlatego Gmina Rajcza wprowadza takie możliwości jak: Budżet Obywatelski, Inicjatywę Lokalną czy Pożyczki
dla Organizacji Pozarządowych. Te mechanizmy finansowania pomogą nam wszystkim, abyśmy wspólnie mogli wziąć odpowiedzialność za uczynienie Gminy Rajczy
miejscem przyjaznym dla wielu. Trudno
mi w tak krótkim tekście dokładnie opisać
szczegółowo każdy z tych mechanizmów,
ale mogę przytoczyć przykład wykorzystania mechanizmu finansowania jakim
jest Inicjatywa Lokalna. Załóżmy, że w waszej okolicy znajduje się plac zabaw któ-
rego urządzenia wymagają remontu, aby
przyśpieszyć pomalowanie huśtawek, Gmina na wniosek mieszkańców może zakupić
niezbędne materiały do remontu, a mieszkańcy w ramach nieodpłatnej pracy pomalują urządzenia. W ten sposób dzieci o wiele szybciej zyskają bardziej atrakcyjne miejsce do zabawy, wspólnota poczuje się odpowiedzialna za to miejsce oraz co bardzo
ważne – koszty naprawy będą o wiele niższe niż w momencie gdy Gmina musiałaby zatrudnić firmę do wykonania tej pracy. To tylko jedna z możliwości, przykładów może być o wiele więcej. Ważne aby
były one przedyskutowane z pracownikami urzędu ponieważ znają oni dobrze regulacje prawne.
Obecnie pracownicy Urzędu Gminy
wspólnie z specjalistami z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz mieszkańcami i mieszkankami Rajczy opracowują dokumenty ww. mechanizmów. Istotne jest aby dokumenty te były dostosowane do naszych lokalnych wymagań i właśnie dlatego chciałbym zachęcić mieszkanki, mieszkańców, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do
uczestnictwa w tym procesie. Oraz w momencie gdy dokumenty powstaną do korzystania z tych możliwości. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji i Współpracy Transgranicznej pok. 20 lub
21 w budynku Urzędu Gminy oraz na profilu Facebook Aktywna Rajcza.
Szymon Waluś
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
Głód kultury – Wieśka w Mieście
Takim lekko „emocjonalnym” tytułem nazwaliśmy projekt składany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura Dostępna.
Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwianiu
dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców
i sprzyjających integracji społecznych. Dlatego też w projekcie zostały zaplanowane wycieczki do ważnych miejsc kultury i narodowego dziedzictwa, w tym do Wrocławia, Tyńca, Chorzowa, Oświęcimia, Wieliczki, Krakowa oraz Zakopanego. Ponadto realizacja projektu zakłada organizację 4 spotkań warsztatowych dla grupy teatralnej EFFATHA, z udziałem zawodowych aktorów pracujących
na co dzień w teatrze. W przypadku dofinansowania projektu, jego
realizacja przypadnie na okres wrzesień-grudzień. Pomysł i inicjatywa leży po stronie Gminie Rajcza. W przypadku otrzymania dotacji, za wykonanie projektu odpowiadać będzie Gmina, natomiast
za dokumentację odpowiedzialny będzie GOKiS. O tym, czy otrzymaliśmy pieniądze na zadanie – będziemy wiedzieć pod koniec
sierpnia. Jeśli się uda, to dla mieszkańców Gminy Rajcza otworzy
się szansa udziału w niezapomnianych a jednocześnie edukacyjnych wycieczkach po Południowej Polsce.
Referat Promocji
Zyskaliśmy w ramach Euroregionu Beskidy
Euroregion Beskidy kończy powoli realizację projektów parasolowych, które służyły zacieśnianiu współpracy pomiędzy społecznościami Polski, Czech i Słowacji. Lata 2007-2014 były czasem
bardzo wielu inicjatyw i twórczych pomysłów.
Dzięki Funduszowi Mikroprojektów poszczególne lokalne społeczności wchodzące w skład Euroregionu Beskidy – rozbudowały
infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Odbyło się też wiele ciekawych imprez, wystaw, pokazów, konferencji itp. W 2012 roku Gmina Rajcza włączyła się energicznie w pozyskiwanie środków z Funduszu. Przypomnijmy, że dzięki temu wsparciu wybudowaliśmy
w Rajczy m.in. ściankę wspinaczkową, tor rowerowy, zmodernizowaliśmy obiekty boulderingowe. W Zwardoniu powstały trasy spacerowe, wydaliśmy mapę turystyczną, powstały wirtualne spacery,
opracowana była Strategia Rozwoju Turystyki na obszarze transgranicznym i zorganizowaliśmy wiele ciekawych imprez i wyjazdów szkoleniowych.
W sumie udało nam się pozyskać 339 790,00 Eur na realizację
12 projektów. Nasza duża aktywność została zauważona przez Zarząd Stowarzyszenia „Region Beskidy”, którego prezes Zbigniew
Michniowski w piśmie skierowanym na ręce Kazimierza Fujaka –
wójta Gminy Rajcza – podziękował i pogratulował tak dużego zaangażowania w ostatnich latach w rozwój współpracy pomiędzy Polakami, Czechami i Słowakami. Jednocześnie Gmina Rajcza
otrzymała życzenia dalszego wysokiego wykorzystania środków
unijnych w następnym okresie finansowym.
Referat Promocji
Spotkali się na Wielkiej Raczy
Polscy, słowaccy i czescy turyści spotkali się 8 maja na
szczycie Wielkiej Raczy i uczcili dzień zwycięstwa nad faszyzmem.
To narodowe święto Słowaków zgromadziło na Wielkiej
Raczy kilkaset osób. Była też reprezentacja Gminy Rajcza
z Kazimierzem Fujakiem – wójtem. Oprawę muzyczną za-
pewniła kapela Zdrowe Korzenie ze Zwardonia, która muzyką i przyśpiewkami zbudowała turystyczno-folkowy klimat. Samorząd Oščadnicy reprezentował wójt Marian Plevko. Było ognisko, wspólne tematy i fajna zabawa.
Referat Promocji
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
9
OŚWIATA W GMINIE RAJCZA
W bieżącym
roku
szkolnym
tj.
2014/2015 Gmina Rajcza jest organem prowadzącym dla:
1) pięciu szkół podstawowych: w Rajczy,
Rycerce Dolnej, Rycerce Górnej, Soli
i Zwardoniu
2) trzech gimnazjów: w Rajczy, Rycerce
Górnej i Zwardoniu,
3) trzech przedszkoli: w Rajczy, Soli
i Zwardoniu,
4) trzech oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych: w Rajczy w Rycerce Dolnej i Rycerce Górnej,
5) dwóch punktów przedszkolnych:
w Rycerce Dolnej i Rycerce Górnej.
Ponadto na terenie Gminy działają –
podobnie, jak w latach poprzednich:
1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa
i Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego w Soli-Kiczorze – prowadzone przez Fundację
Ekologiczną „Elementarz” z siedzibą
w Katowicach,
2) Niepubliczne Przedszkole Językowe
„English House” w Rajczy – prowadzone przez Panią Elżbietą Banaś.
W roku szkolnym 2014/2015 do ww.
placówek uczęszcza (stan na 31.03.2015 r.):
1) przedszkola i oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych – 309
wychowanków
2) punkty przedszkolne – 40 wychowanków
3) szkoły podstawowe – 596 uczniów
4) gimnazja – 257 uczniów
Na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych szkoły prowadzą także:
1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
3) nauczanie indywidualne i indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne.
Zajęcia, o których mowa wyżej – w zależności od możliwości fizycznych i psychicznych danego ucznia – odbywają się
zarówno w szkołach i przedszkolach, jak
i w miejscu zamieszkania dziecka.
Ponadto niektórych uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności– zgodnie z wolą rodziców – Gmina dowozi do Ośrodka Stowarzyszenia „Promyk”
w Milówce, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.
W roku szkolnym 2014/2015 – podobnie, jak w latach poprzednich – gmina
udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
uczęszczającym do szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z pomocy tej korzysta 141 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów oraz 45
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W omawianym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Rajcza – zatrudnia się nauczycieli na 114,39 etatach (stan
na 31.03.2015): a także pracowników administracyjnych i obsługi na ogółem 54,50
etatu (ilość zatwierdzona w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzone zostały projekty organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny
2015/2016. Wszystkie szkoły i przedszkola będą funkcjonowały jak dotychczas.
Realizując
obowiązki
oświatowe
w roku 2014 Gmina wydatkowała na utrzymanie własnych szkół i przedszkoli kwotę 11.032.624,10 zł. Subwencja na te placówki wyniosła 7.348.526,00 zł, a dotacja celowa na wychowanie przedszkolne
367.547,00 zł.
Do wskazanych wyżej wydatków należy doliczyć także dotacje w wysokości
1.230.198,39 zł na realizację zadań przez
placówki niepubliczne działające na terenie gminy oraz przedszkola spoza gminy,
do których uczęszczają dzieci zamieszkałe
na terenie gminy Rajcza.
Podlesice, 9-10 maja 2015
Czekałem na taki wyjazd już od dawna. Jednym z marzeń, które tkwiły w mojej głowie był właśnie wyjazd w skały. Choć
nigdy nie wiedziałem, kiedy nastąpi pierwszy dzień wspinaczki, to byłem pewien,
że prędzej czy później wszystko się ziści. I oto pewnego dnia otrzymałem informację o wyjeździe organizowanym przez
Młóckarnię, czyli Towarzystwo Sportów
Górskich z Rajczy, którego członkiem jestem od początku roku. Celem wycieczki
była wspinaczka skalna w okolicach Podlesic, a dokładniej, jak się później okazało,
na terenie rezerwatu Góra Zborów. Pierwsza skalna przygoda, słynne rajczańskie towarzystwo oraz trójka przyjaciół: Basia, Jurgen i Hiszpan.
Sobota, 9 maja, godzina 7.45. Zielona Skoda, wraz z początkującą załogą rusza w stronę Podlesic. Energia dobywająca
się ze środka omal nie rozsadza silnika samochodu. Jadąc wozem nie wiemy, czego
się spodziewać. Każdy z nas jest ciekaw jak
wygląda prawdziwa wspinaczka, czy damy
radę wspinać się przez tyle godzin, czy ktoś
zdradzi nam tajniki wspinaczki i z tymi myślami docieramy na miejsce, a nieco później udajemy się na Górę Zborów – obiekt
dzisiejszego pożądania wspinaczkowego.
10
Ciężko wytrzymać i nie pisać o pierwszych wrażeniach. Od momentu, kiedy
rozłożyliśmy sprzęt i plecaki przy naszych
drogach wspinaczkowych, wiedzieliśmy,
że pomysł z przyjazdem tutaj był genialny. Świetna atmosfera, niesamowici ludzie,
skały, przyjemny wiatr smagający twarz
od czasu do czasu, ciepło słońca. Wszystkich ogarniał wakacyjny luz. Bez żadnej spiny każdy na przemian próbował swoich sił
na skałach i odpoczywał przy ścianie.
Zanim głos skalnych przewodników zagościł w mojej głowie, postanowiłem wziąć
sprawy w swoje ręce i spróbować zmierzyć się z poprowadzoną już wcześniej drogą. Tylko ja, skała i ciekawość. Chwilę wcześniej asekurowałem Wojtka na tzw. wędkę.
Z pewnymi problemami udało mu się pokonać tę trasę zasiał, więc we mnie ziarno niepewności. W głowie kiełkowały już
myśli – skoro problemy miał Wojtek, który silny jest jak młot Thora, to co dopiero
ja? Dla kogoś, kto wcześniej poruszał się
tylko i wyłącznie po sztucznej ściance, zetknięcie z prawdziwą skałą jest przeżyciem
nie do opisania. Lekko wilgotna, z jednej
strony śliska, z drugiej chropowata, lecz
za to pod dogodnym nachyleniem. Pierwsze kroki były niepewne. Wyszukanie od-
powiedniego chwytu i ułożenia na nogi
nie było takie proste. Z każdym metrem
i nowymi trudnościami mięśnie w rękach
mi sztywniały, nogi klekotały. Jednak wiara
pozostała niezłomna. Kluczem do przejścia
dla mnie była wnęka, której mimo mego
bardzo wysokiego wzrostu sięgnąć nie
mogłem. Coś trzeba jednak zrobić! Mocny
chwyt w rękach, noga zaczepiona o mały
wystający cypelek i… Udało się! Po ponad
10 minutach znalazłem się na górze. Szczęśliwy i zadowolony z tego, że nie spękałem
w trakcie przejścia.
Cały dzień toczył się tym samym tempem – wspinanie – asekuracja – jedzenie –
picie – leżenie – i znowu wspinanie. Próbowaliśmy przejść inne wyznaczone drogi. Poznałem też dietę wspinacza: makaron, brokuły, pierś z kurczaka. Ta mieszanka jest lepszym dostarczycielem energii niż Tauron.
10 maja. Niebo spowiły chmury i tylko w niewielkich jego fragmentach widać
promienie słońca, próbujące przedostać
się przez ciężką warstwę cumulusów do naszej bazy. Wczesnym rankiem spadło trochę deszczu i niedzielna wspinaczka stanęła pod dużym znakiem zapytania. Nie byłem w stanie przyjąć tego do świadomości. Chęć wspinaczki była tak silna… Jednak
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
w końcu padła decyzja. Idziemy się wspinać.
Nie pamiętam już dnia, w którym nauczyłbym się tylu nowych rzeczy. Dzięki Mrocznemu, Marianowi, Tomkowi i Szymonowi poznaliśmy podstawowe mechanizmy działania sprzętu, którego używa
się w trakcie wspinaczki. Szymon i Marian
pokazali „na sucho” jak prowadzi się drogę w skale z widocznymi hakami oraz jak
zdejmować z góry stanowisko oraz wcześniej pozakładane ekspressy. Mroczny
z Tomkiem za to sprawdzali nasze postępy na trójkowych i czwórkowych drogach
w tej dziedzinie. Każdy z nas, nowicjuszy,
próbował to wszystko powtórzyć na skale.
Zobaczyliśmy tę drugą stronę wspinaczki –
umiejętność obchodzenia się ze sprzętem.
W pewnym momencie jednak nad Jurę
dotarły potężne ciemne chmury. Z daleka już „pachniało” deszczem. Można było
odczuć (szczególnie na szczycie) silne podmuchy wiatru i lekkie ochłodzenie, aż
w końcu strugi wody urwały się z chmur
i zaczęły spadać z nieba kończąc rychło niesamowitą przygodę.
Koniec tego wyjazdu nie zwiastował tego, co kojarzy się zwykle z takimi
chwilami. To był dopiero początek. Czujemy, że w skały wrócimy z wielką pompą.
W drodze powrotnej wspólnie doszliśmy
do wniosku, że zostaliśmy na dobre zarażeni wspinaczką i wszystkim, co się z tym kojarzy – skalnymi ostańcami, karabinkami
i tą niezwykłą atmosferą.
Radek Jasiński
Debaty Oksfordzkie
W poniedziałkowe przedpołudnie 25 maja w żywieckim kinie „Janosik”
odbyły się spotkanie z cyklu „Debat Oksfordzkich”. W dyskusji uczestniczyli
przedstawiciele Gminy Rajcza.
Idea debat oksfordzkich narodziła się na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Już w XVIII i XIX wieku debatowano na elitarnych szkołach w Anglii
i Szkocji. W ten sposób uczestnicy debat przygotowywani byli do roli przyszłych parlamentarzystów.
Debaty oksfordzkie mają za zadania rozwijać kulturę dyskusji z zachowanie określonych zasad i dyscypliny wypowiedzi. Ich uczestnicy podzieleni są na grupę Propozycji i grupę Opozycji. Dyskusja służy pogłębieniu
wiedzy oraz wymianie poglądów na dany temat. Tezą poniedziałkowych
wystąpień było zdanie: Gry multimedialne rozwijają kompetencje społeczne młodzieży. W dyskusji uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Rajczy i Rycerki Górnej, która zmierzyła się w dyskusji z młodzieżą z Węgierskiej Górki
i Żywca. Najlepszym mówcą okazał się Dominik Salachna z Rajczy.
Z prac Rady Gminy Rajcza
W dniu 22.05.2015 z okazji 25 – lecia
samorządności w Polsce, na sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Rajcza
VII kadencji, której celem było uświetnienie
tak ważnego jubileuszu.
Cały 2015 to Rok Samorządności, który objęty jest specjalnym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy radni i sołtysi z terenu Gminy Rajcza, którzy sprawowali tę funkcję w poszczególnych kadencjach począwszy od roku 1990
do chwili obecnej a także osoby, które
wspierały i wspierają działania na rzecz rozwoju Gminy Rajcza. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się byli i obecnie sprawujący
mandat posłowie – Małgorzata Pępek, Stanisław Zadora, Grzegorz Figura oraz Władysław Bułka, Starostowie Powiatu Żywieckiego – Andrzej Zieliński oraz Andrzej Kalata,
Radni Powiatowi – Adam Iwanek oraz Józef
Worek. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji żyjących i zmarłych samorządowców i pracowników samorządowych, gdzie homilię wygłosił
Ks. Dziekan Franciszek Warzecha.
Po otwarciu sesji, odśpiewaniu hymnu
państwowego
i krótkich przemówieniach władz
gminnych oraz zaproszonych gości, minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych samorządowcach a następnie Wójt Gminy Rajcza
Kazimierz Fujak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rajcza Dariuszem Płoskonka i posłanką Małgorzatą Pępek wręczyli wszystkim byłym i obecnym radnym
oraz sołtysom Gminy Rajcza okolicznościowe dyplomy i odznaki.
W sposób szczególny – czyli poprzez wręczenie specjalnych statuetek – uhonorowano 14 osób
za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy
Rajcza. Szczególnie wyróżnione
osoby to: Aniela Bryś radna oraz wieloletni sołtys Soli, Anna Szpak – wieloletnia radna Soli, Jolanta Wełniak – radna oraz wieloletnia sołtys Kiczory, Jolanta Wolny – wieloletnia radna Rycerki Górnej, Adam Iwanek
– wieloletni Wójt Gminy Rajcza oraz radny Rycerki Górnej obecnie radny powiatowy, Tadeusz Banaś – wieloletni radny i sołtys Rycerki Górnej, Zbigniew Byrski – wie-
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
loletni radny Rycerki Górnej, Zbigniew Kośniewski – wieloletni radny Soli, Zbigniew
Kopeć – wieloletni radny i sołtys Rajczy,
Adam Wolny – radny i wieloletni sołtys Rycerki Dolnej, Piotr Wolny – wieloletni radny Rycerki Dolnej, Kazimierz Fujak – wieloletni Wójt Gminy Rajcza oraz radny Rajczy,
Władysław Bułka – wieloletni poseł na Sejm
RP, senator RP, Andrzej Zieliński – wieloletni
Starosta Powiatu Żywieckiego.
Po zakończonej uroczystości była okazja do spotkań po latach, wspomnień i wymiany doświadczeń. Z okazji jubileuszu
na Orliku w Rajczy został rozegrany mecz
piłki nożnej Samorządowcy Gminy Rajcza
vs Samorządowcy Gminy Milówka. Wygrali samorządowcy.
Dariusz Płoskonka
– Przewodniczący Rady Gminy Rajcza
11
25 lat Samorządu w Rajczy
Przemówienie Kazimierza Fujaka - Wójta Gminy Rajcza
Dzisiejszy Dzień Samorządowca, który
jest jednocześnie 25 rocznicą istnienia samorządu w Naszym Kraju skłania nas do refleksji, zastanowienia się nad minionymi latami, podsumowania osiągnięć i niepowodzeń oraz minionego okresu. Wiele w tym
czasie się wydarzyło, wiele wspólnie musieliśmy się nauczyć – ale chęci, dobrej woli,
zaangażowanej w pracy – nigdy Samorządowcom nie brakowało.
Powierzenie decydowania o swoich losach mieszkańcom wsi, gmin i miast a później również powiatów i województw, było
pociągnięciem tych, co wówczas o tym decydowali ryzykownym lecz jak później się
okazało udanym. Tym, którzy stworzyli warunki, aby mogła być podjęta i tym, którzy
podejmowali te decyzje należy się szacunek i podziękowanie.
Ten szacunek i podziękowanie należy
się również – a być może przede wszystkim
tym, którzy daną szansę – swoją pracą, poświeceniem, zaangażowaniem, wiedzą, doświadczeniem – wykorzystali dla budowania Małych Ojczyzn i budowania Polski.
Nie byłoby sukcesu obecnej Polski gdyby nie było Was – Samorządowców: sołtysów, radnych, wójta, starostów, parlamen-
12
tarzystów – którzy pracą – gdzie często nie
liczyło się przepracowanych godzin, wielkim zaangażowaniem, chęcią działań nad
poprawą otaczającej nas rzeczywistości –
działaliście na rzecz społeczeństwa i Naszej
Małej Ojczyzny.
Często ta praca była i jest niedoceniana przez: część społeczeństwa, media, prasę. Zdarzało się pomawiać Samorządowców o bliżej nieokreślone korzyści z Waszego zaangażowania w sprawy społeczne.
Jestem jednak przekonany, że większość
społeczeństwa odczuwa to właściwie, zauważa i docenia Wasze działania. Pozostaję Wam również osobista satysfakcja z wielu dokonań, z których teraz wszyscy korzystamy, korzystają Wasze rodziny, dzieci, potomkowie.
Dlatego też, pozwólcie Państwo Samorządowcy – mi wójtowi, któremu przyszło
kierować naszą Gminą w dniach jubileuszu
25- lecia Samorządu – serdecznie i gorąco
podziękować Wam za wszystko to, co zrobiliście dla naszego społeczeństwa i dla Naszej Gminy.
Nasza Gmina miała szczęście do wielu oddanych jej działaczy. Te słowa uznania
kieruje do Was wszystkich – ze szczegól-
nym wyróżnieniem dla Pana Adama Iwanka, który kierował naszą Gminą przez 17 lat.
Muszę przyznać, że w dyskusjach, posiedzeniach Rady Gminy, Komisjach, zebraniach – często gorąco dyskutowaliśmy,
spieraliście się – aby nie powiedzieć kłócili – lecz było to robione (w zdecydowanej większości) w dobrej wierze, gdzie nadrzędnym celem było dobro gminy, sołectwa, mieszkańców.
Szanowni Państwo, również obecnie,
w ramach samorządu, staramy się budować pozytywny klimat. Staramy się wykorzystać pracę, wiedzę naszych poprzedników, aby nie zaprzepaść szansy na zrównoważony rozwój gminy. Powstaje infrastruktura, która wpływa na komfort i estetykę naszego życia. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że współczesny obraz Gminy Rajcza
zawdzięczamy w dużej mierze Państwa postawie i zaangażowaniu. Wiem, że pomimo
wielu trudności i przeciwności losu – wierzycie że to, co robiliśmy i nadal robimy –
ma określony sens i przyniesie wymierne
korzyści.Inwestujemy w ludzi i cieszymy się
ich sukcesami.
Do wspólnej pracy na rzecz społeczności przekonujemy ludzi, aby uwierzyli
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
w siebie i swoje możliwości, że można tutaj mieszkać i być z tego powodu zadowolonym czy też dumnym. Efektem wspólnych starań – jest współczesny obraz naszej
Gminy. Dzięki Wam – Nasza Mała Ojczyzna
cały czas się rozwija i wygląda coraz ładniej.
Za to wszystko dziękuję Wam z głębi serca.
Z okazji Święta Samorządowca – życzę Państwu zdrowia oraz wielu sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym. Wierzą
głęboko, że Wasze zaangażowanie społeczne przyniesie Wam wiele satysfakcji i korzyści na wszystkich płaszczyznach Państwa
aktywności. Serdecznie dziękuję za przybycie i uczestnictwo w tej uroczystej sesji.
Te dyplomy, statuetki, które Wam wręczymy, niech będą symbolicznym podziękowaniem za wiele lat Waszej służby dla
społeczeństwa Rajczy.
Wszystkim Samorządowcom za ich
wkład w rozwój Naszej Gminy podziękowano okolicznościowymi dyplomami, plakietkami (dla tych co działali co najmniej
3 kadencje), odznakami 25-lecia Samorządności.
KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy
Od wydania ostatniego, marcowego numeru kwartalnika „W Naszej Gminie” – była okazja do udziału w wielu interesujących wydarzeniach organizowanych w Gminie Rajcza. Ich ranga i charakter były bardzo różne, lecz ich potencjał społeczny jest wielki. Zatem przypomnijmy sobie ostatnie, najważniejsze wydarzenia.
II Otwarty Bieg Pod Górę
W sobotę 21.03. 2015 w Zwardoniu w Stacji Narciarskiej Zwardoń SKI odbył się II Otwarty Bieg Pod Górę. Organizatorami zawodów był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy, Gmina Rajcza,
UKS Rajcza i Stacja Narciarska Zwardoń SKI. W organizację zaangażowali się także członkowie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia i UKS Zwardoń.Pomimo pięknej pogody i dodatnich
temperatur Stacja Narciarka Zwardoń Ski przywitała uczestników
dużą ilością śniegu. W zawodach wystartowało ok. 40 biegaczy, byli także goście ze
Słowacji. Zawodnicy rywalizowali w trzech
kategoriach wiekowych, z podziałem na
mężczyzn i kobiety. Młodsi mieli do pokonania trasę długości 700 metrów, zawodnicy
ze starszych kategorii mieli do przebiegnięcia 1400 metrów.Każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal, a zwycięzcy zawodów
dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne. Dekoracji zwycięzców dokonali Wójt
Gminy Rajcza – Pan Kazimierz Fujak, Przewodniczący Rady Gminy
– Pan Dariusz Płoskonka, Sołtys Zwardonia – Pan Jacek Hojny i właściciel Stacji Narciarskiej Zwardoń SKI – Pan Józef Polak.Wyniki: Kategoria DZ: I miejsce – Eliza Rucka z Istebnej, II miejsce – Natalia Sewastynowicz z Istebnej, III miejsce – Justyna Wandzel ze Szczyrku.
Kategoria CH: I miejsce – Przemysław Zawada z Istebej, II miejsce
– Karol Kubańda ze Szczyrku, III miejsce – Patrik Baroniak ze Skalitego. Kategoria K1: I miejsce – Beata
Szymańczak z Łodygowic, Kategoria M1: I miejsce – Łukasz Kunc z Zakopanego, II miejsce – Sebastian Jarecki z Bielska Białej. Kategoria K2:
I miejsce – Barbara Byrtus z Istebnej. Kategoria M2: I miejsce – Władysław Olszowski z Międzybrodzia Bialskiego, II miejsce – Jan Łucek z Jaworzynki, III miejsce – Grzegorz Legierski z Koniakowa.
XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego
w narciarstwie alpejskim
W niedzielę 22 lutego br. na stokach Skalanki w Zwardoniu odbyły
się kolejne, już XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorami zawodów był Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Rajczy, Gmina Rajcza, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Powiatowy Zarząd Szkolnego Związku Sportowego w Żywcu oraz właściciel wyciągu narciarskiego „Skalanka”. Zimowa aura zachęciła do spędzenia niedzielnego dnia na świeżym powietrzu bo do zawodów zgłosiło się ponad 100
zawodników. Rywalizowali on w 9 kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my, medale i puchary. Dekoracji tych najlepszych dokonali Starosta Żywiecki – Pan
Andrzej Kalata, Członek Zarządu Powiatu
– Pan Jan Witkowski oraz Wójt Gminy Rajcza – Pan Kazimierz Fujak.Wyniki: Kategoria
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
DZ I: 1 miejsce – Barbara Zawada z Ciśca, 2 miejsce – Vanessa Łuczak z Cieszyna, 3 miejsce – Kaja Bizoń z Węgierskiej Górki. Kategoria CH I: 1 miejsce – Marek Jagosz z Siennej, 2 miejsce – Olaf Schleifer z Żywca, 3 miejsce
– Michał Porwisz ze Zwardonia. Kategoria DZ II: 1 miejsce – Emila Lenert
z Pietrzykowic, 2 miejsce – Zuzanna Jagosz z Siennej, 3 miejsce – Łucja
Biegun z Węgierskiej Górki. Kategoria
CH II: 1 miejsce – Piotr Koźbiał z Żywca, 2 miejsce – Karol Zawada z Żywca, 3 miejsce – Kacper Szmyt z Łodygowic.
Kategoria DZ III: 1 miejsce – Patrycja Zawada z Ciśca, 2 miejsce – Natalia Biela z Rajczy,
3 miejsce – Oliwia Kręgiel z Soli. Kategoria
13
KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy
CH III: 1 miejsce – Miłosz Januszyk z Żywca,
2 miejsce – Dominik Biela z Rajczy, 3 miejsce – Mateusz Purol z Węgierskiej Górki. Kategoria DZ IV: 1 miejsce – Klaudia Kuczyńska z Leśnej, 2 miejsce – Angelika Dobosz
ze Zwardonia, 3 miejsce – Wiktoria Chowaniec z Juszczyny. Kategoria CH IV: 1 miejsce – Radosław Głód z Międzybrodzia Żywieckiego, 2 miejsce – Maciej Waluś z Międzybrodzia Bialskiego, 3 miejsce – Maciej
Matusk z Ujsół. Kategoria DZ V: 1 miejsce
– Sara Adamek z Huciska, 2 miejsce – Karolina Urbańczyk z Milówki. Kategoria CH V:
1 miejsce – Przemysław Zwardoń ze Zwardonia, 2 miejsce – Piotr Zawada z Ciśca, 3
miejsce – Wiktor Strzałka z Żabnicy: Kategoria K I: 1 miejsce – Anna Kołosińska ze
Zwardonia.Kategoria M I: 1 miejsce – Paweł
Pydych ze Zwardonia, 2 miejsce – Łukasz
Martosz z Jeleśni, 3 miejsce – Piotr Szczotka ze Zwardonia. Kategoria K II: 1 miejsce
–Sylwia Matusik z Ujsół, 2 miejsce – Barbara Pytlarz z Milówki, 3 miejsce – Agnieszka
Chlebicka –Głód z Międzybrodzia Żywieckiego. Kategoria M II1 miejsce – Łukasz Kośniewski z Soli, 2 miejsce – Andrzej Bednarz
z Rajczy, 3 miejsce – Dominik Chowaniec
z Żywca. Kategoria K III, 1 miejsce – Joanna Szczotka-Kręgiel z Soli, 2 miejsce – Anna
Strzałka z Żabnicy, 3 miejsce – Małgorzat
Biegun z Węgierskiej Górki. Kategoria M
III: 1 miejsce – Jan Stańco ze Zwardonia, 2
miejsce – Marek Szczotka z Soli, 3 miejsce
– Zbigniew Schleifer z ŻywcaKategoria K IV:
Rajczański Jarmark Wielkanocny
1 miejsce – Jadwiga Gołda z Żywca, 2 miejsce – Ewa Mroczka ze Zwardonia3 miejsce
– Elżbieta Rudnicka ze Zwardonia, Kategoria M IV: 1 miejsce – Zdzisław Talik ze Zwardonia, 2 miejsce – Piotr Słowik z Węgierskiej Górki, 3 miejsce – Krzysztof Butor z Milówki, Kategoria generalna kobiet: 1 miejsce –Anna Kołosińska, 2 miejsce – Klaudia
Kuczyńska, 3 miejsce – Sara Adamek, Kategoria generalna mężczyzn: 1 miejsce –Paweł Pydych, 2 miejsce – Łukasz Kośniewski3 miejsce – Przemysław Zwardoń, Spośród startujących wyłoniono także najlepszych samorządowców, którymi byli Jadwiga Gołda i Łukasz Kośniewski.
Warsztaty wielkanocne
w Centrum Kultury
Wystawa pisanek, palm wielkanocnych, wyrobów cukierniczych, ziół i nalewek ziołowych oraz prezentacja i promocja rękodzieła wielkanocnego – to wszystko można było obejrzeć oraz zakupić podczas „Rajczańskiego Jarmarku Wielkanocnego”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rajczy oraz Sołtysa
i Radę Sołecką Rajczy. Jarmark odbył się w Centrum Kultury w niedzielę 22 marca 2015 r.
Przez trzy kolejne dni marca począwszy od 23 do 25 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy odbywały się przedświąteczne warsztaty, na których uczestnicy robili tradycyjne palmy
wielkanocne. Przez pierwsze dwa dni przygotowywane były kwiaty z bibuły, a ostatniego dnia wykonywane były palmy. Tych kilka dni spędzonych w miłej atmosferze przybliżyło uczestnikom
warsztatów zwyczaje naszego regionu, a każdy mógł wykazać się
swoim talentem. Współpraca w zespołach, mimo rozpiętości wieku
uczestników od 5 do 60 lat była naprawdę wspaniała.
Niedziela Palmowa w Rajczy
Tradycja święcenia palm jest znana od wieków w całej Polsce.
Święcenie palm następuje corocznie podczas Mszy Św., w kościele katolickim w ostatnią niedziele przedświąteczną na pamiątkę
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy „Nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko Niemu i wołali: Hosanna! Błogosławiony, który
idzie w imieniu Pańskim Król Izraelski” I.12:13 Bibl.Gd. Jak co roku
w Niedzielę Palmową w Kościele pw. Św. Wawrzyńca i Św. Kazimierza w Rajczy poświęcone zostały palmy wielkanocne. Odbyła się
uroczysta procesja wokół Kościoła, a po Mszy Św. konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Prezentowane w Kościele palmy
utwierdzają w przekonaniu, iż tradycja własnoręcznie robionych
palm jest wciąż żywa w naszym środowisku.
Opracował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy
14
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy
Wystawa malarstwa Joanny Kasperkiewicz
Od kwietnia w Centrum Kultury w Rajczy obejrzeć można wystawę malarstwa mieszkanki Rajczy Joanny Kasperkiewicz. Prezentowane na wystawie prace, powstały w czasie trzech lat studiów.
Wykonane są farbami akrylowymi na płótnie. Jak pisze autorka
„prace te ukazują przejście ze świata realnego do nierzeczywistych
wyobrażeń pojawiających się pod wpływem wewnętrznych przeżyć będących inspiracją do ich powstania”.
Święto Konstytucji 3 Maja
Rajczanie licznie obchodzili Święto Konstytucji 3 Maja. Były oficjalne uroczystości, które rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu legionistów i mogile Czanieckich, zaś
w kościele parafialnym odprawiona została msza w intencji Ojczy-
zny. Następnie zebrani przeszli do Centrum Kultury, gdzie uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a następnie odbyło się widowisko pt. „Lekcja historii XVIII wieku” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Rajczy oraz Grupy Teatralnej „Effatha”. (Pełniejsza relacja z wydarzenia wewnątrz
numeru). Gościnnie wystąpił
również zespół ze Zwardonia
„Spod Rachowca” oraz zespół
z Čičman ze Słowacji.W dniu
tym nie zabrakło również
atrakcji sportowych rozegrano
bowiem turniej piłki siatkowej,
w którym wzięło udział sześć
drużyn.
Kolejne Posiady już za nami
9 maja 2015 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy odbyły się „IX Płosiady Gawyndziarskie w Rajcy”. Posiada mają charakter konkursu w którym startować mogą gawędziarze z całego powiatu żywieckiego. W tym roku do konkursu zgłosiło się 23 gawędziarzy, którzy rywalizowali w czterech kategoriach
wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci 8 – 13 lat, młodzież gimnazjum
i szkół ponad gimnazjalnych oraz dorośli.
W poszczególnych kategoriach komisja przyznała następujące
miejsca: Kategoria dzieci do 7 lat: I miejsce – Jakub Opalony z Rajczy, II miejsce – Marta Musur ze Zwardonia, III miejsce – Maja Podgórny z Rajczy. Kategoria dzieci od 8 do 13 lat: I miejsce – Marzena
Kiełbasa z GlinkiII miejsce – Justyna Mizia z Glinki, III miejsce – Natalia Nowak z Kamesznicy, Wyróżnienie – Julia Gryglak z Rycerki
Górnej, Angelika Miodońska z Kamesznicy, Emilia Suchońska z Rajczy, Kacper Musur ze Zwardonia, Julia Fiedor ze Zwardonia. Kategoria młodzież gimnazjalna i szkół ponad gimnazjalnych: I miejsce – Tomasz Szymanek ze Zwardonia. Kategoria dorośli: I miejsce
– Julianna Adamek z Pewli Wielkiej, II miejsce – Anna Dunat z Pewli WielkiejIII miejsce – Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej. Wyróżnie-
W NASZEJ GMINIE Nr 21 marzec 2015
nie – Zofia Sordyl z Korbielowa, Józefa Kania z Przyborowa, Halena Łasut z Soli.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy jako organizator
składa serdeczne podziękowania opiekunom i wychowawcom,
którzy przygotowali dzieci i młodzież, a przede wszystkim dziękuje
wszystkim uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji regionu.
Opracował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy
15
KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy
15 urodziny Grupy Teatralnej „Effatha”
21 marca 2015 o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Rajczy odbyła się prapremiera spektaklu “Dzień Gniewu” Romana Brandstattera. Premiera ta była głównym wydarzeniem sobotnich uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia Grupy Teatralnej „EFFATHA”.
Podczas tego jubileuszowego spotkania była okazja, aby przypomnieć historię grupy, zdobyte nagrody i wyróżnienia, wystawione spektakle, porozmawiać z aktorami oraz posmakować
urodzinowego tortu. Na ręce przedstawicielek grupy – Doroty
Salachny i Ewy Matlak, gratulacje i podziękowania złożyli Wójt
Gminy Rajcza – Kazimierz Fujak, Dyrektor GOKiS w Rajczy – Jan
Ślęzak, Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy – Marian Jeleśniański,
Ks. Prałat Franciszek Warzecha, Sołtys Rajczy – Zbigniew Kopeć,
Radny Gminy Rajcza – Grzegorz Rybarski.
Droga krzyżowa ulicami Rajczy
W piątek 27 marca 2015 r ulicami Rajczy przeszła Droga Krzyżowa, która rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą Świętą
o godz.16.00. Rozważaniom do stacji Drogi Krzyżowej towarzyszyło niesienie krzyża przez wiernych Parafii Rajcza.
Reklama wylicytowana podczas rajczańskiego finału WOŚP
Opracował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy
WAŻNIEJSZE TELEFONY
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY RAJCZA
Urząd Gminy Rajcza
Ewidencja Ludności
Ośrodek Pomocy Społecznej
Komisariat Policji
Ośrodek Zdrowia
Posterunek Energetyczny
Zakład Usług Komunalnych
338643155 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
338643179
Lecznica dla zwierząt
338643396
Zespół Szkół w Rajczy
338643007
Szkoła Podstawowa
338643018
w Rycerce Dolnej
338131843
Szkoła Podstawowa w Soli
338644128
Przedszkole w Rajczy
WYDAWCA: Gmina Rajcza, GOKiS
REDAKCJA: Gmina Rajcza, Rada Gminy Rajcza
SKŁAD I DRUK: Wydawnictwo Prasa Beskidzka
tel.: 33 819 39 57
NAKŁAD: 3500 egzemplarzy
338643230
Zespół Szkół w Zwardoniu
338643015
Zespół Szkół w Rycerce G.
338643465 Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
338644050
Przedszkole Fundacji
Elementarz w Soli Kiczorze
338645344
Apteka - Rajcza, ul. Górska 6
338643174
Apteka - Rajcza, ul. Rynek 3
338646306
338644133
338645348
338643398
338643017

Podobne dokumenty

w naszej gminie nr

w naszej gminie nr wspólnie przedsięwzięć. Trzymamy kciuki, aby wniosek zakwalifikował się do realizacji.

Bardziej szczegółowo

w naszej gminie nr 23

w naszej gminie nr 23 Pozostaję jeszcze do remontu druga połowa płyty mostu. Będziemy czynić „starania” aby w następnych latach również i tego dokonać. Z oszczędności pozimowych będą wykonane również w najbardziej niebe...

Bardziej szczegółowo