Idealna kombinacja. - Anwa-Tech

Transkrypt

Idealna kombinacja. - Anwa-Tech
VIDEOTRONIC V585
V585
PREMIUM
WYWA¯ARKA WHEEL BALANCER
Idealna kombinacja.
The perfect
combination.
Cod. V103 - Edizione n. 2 - Aprile 2008
V585.G2.PL.DLX
LCD monitor:
User-friendly interface with
buttons and icons.
Panel sterowania zawieraj¹cy
8 przycisków z inonami
PL
GB
PL
Compartments for weights (7),
Przegrody na ciê¿arki (7),
sto¿ki (4+6) i narzêdzia (1).
PC Control Unit with
Komputer PC z wyjœciem USB.
Uchwyty na sto¿ki (6).
Easy-alu basement improves access
Specjalnie wykonana obudowa
u³atwiaj¹ca dostêp do
wewnêtrznej strony felgi.
Peda³ uchwytu pneumatycznego
GB Pneu-lock pedal
PL
cation of the adhesive weights
GB to inside of the rim to ease appli-
PL
GB Flange holders (6)
PL
GB USB port
PL
GB cones (4+6) and tools (1).
PL
GB with icons
8 buttons key pad
Monitor LCD wyœwietlaj¹cy
przyjazny dla u¿ytkownika
interfejs z graficzny.
V585
Wywa¿arka Videotronic V585 jest urz¹dzeniem
PL skierowanym dla ludzi, którzy szukaj¹ kompromisu
pomiêdzy cen¹, a wyposa¿eniem i mo¿liwoœciami.
Maszyna ta pracuje w 16-bitowej technologii sterowanej
przez komputer PC. Wyposa¿ona jest w system
u³atwiaj¹cy nabijanie ciê¿arków, 3-sensorowy stystem
pomiaru niewywa¿enia, zintegrowan¹ flanszê, która
. aje mo¿liwoœæ dok³adniejszego centrowania ko³a oraz
d
monitor LCD.
V585.G2.PL.DL
IFS
2
Dolna os³ona ko³a
Peda³ hamulca
GB Foot lock pedal
PL
GB Lower wheel guard
PL
3
Designed for the tyre specialists, V585 is the
GB perfect combination between price and
performances. V585 incorporates the latest lowspeed technology with 16-bit electronics. Also, the
software, stored on a Flash memory, can be
upgraded in seconds. The Heavy Duty shaft allows
90 kg of maximum weight on the shaft, a record
unsurpassed. The heart of the balancer is built
around the VQI 3-sensor system, a FASEP exclusive
design, and with IFS system (integrated-flange
shaft) for maximum centering accuracy. Customized
Special Version.
1
ALU-SE
Automatic input/gauge to measure
and apply stick-on weights
System automatycznego
wprowadzania parametrów
ko³a
EASY-ALU
GB
PL
Discover it completely...
Odkryj to w pe³ni...
VQI 3-sensorowy System
Niemal idealne technologicznie
Nearly ideal mechanical ties
In 3-sensors VQI System, the centrifugal force
caused by the unbalance goes completely through
the sensors as there is no other mechanical tie,
so measurements will be always perfect.
GB VQI 3-sensors System
VQI 3 sensors system
W systemie VQI, si³a odœrodkowa spowodowana niewywa¿eniem przechodzi bezpoœrednio przez 3 sensory, przez co pomiar jest
najdok³adniejszy.
PL
VQI
The bell flange is integrated of the shaft (1),
tolerances of coupling shaft and flange are simply
radically eliminated, improving dramatically the
centering accuracy. The spring (2) for centering is
lodging with inner cone (3) and it is protected
from the dirt.
accuracy.
GB shaft) for maximum centering
IFS system (integrated-flange
Wa³ek napêdu jest zintgrowany z flansz¹ (1) przez
co wszelkiego rozdzaniu niedok³adnoœci s¹
praktycznie wyeliminowane. Sprê¿yna docisku
(2) zainstalowana jest od wewn. strony i jest
zabezpieczona przed zanieczyszczeniami.
PL
System zintegrowanej flanszy
(IFS) umo¿liwiaj¹cy jeszcze
dok³adniejsze centrowanie ko³a.
GB Automatic width gauge
Automatyczny pomiar
PL szerokoœci ko³a
dramatically space requirements.
Technologically unsurpassed
and still easy to use.
Technologicznie
niezrównana, i wci¹¿
³atwa w u¿yciu.
EMS
Safety cover with automatic
Os³ona ko³a z funkcj¹
automatycznego startowania
i zatrzymywania pomiaru.
GB start-stop when closed.Reduce
PL
Automatyczny wybór trybu wywa¿ania
If you need more
Jeœli oczekujesz wiêcej
Pneumatyczny uchwyt
Laser pointer to ease application
Laserowy system u³atwiaj¹cy
okreœlenie miejsca przyklejenia
ciê¿arka klejonego
GB of adhesive weights
PL
LASER
Designed for
AUTOSELECT
GB Pneumatic lock
PL
PNEU-LOCK
System WOW zapamiêtuj¹cy wagê ciê¿arka
GB WOW Weight saving system
PL
GB Automatic selection of balancing mode
PL
Innovative balancing program
Nowoczesny system wywa¿ania
V585
Kg
90
heavy duty
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES
• Zasilanie / Power supply
220V 50-60Hz 1Ph
50 W
• Moc znaminowa / Motor rating
256
• Moc silnika / Power Source
400 W
angular positions
• Prêdkoœæ obrotowa / Balancing speed
STANDARDOWE WYPOSA¯ENIE
STANDARD EQUIPMENT
98 RPM
• Œrednica felgi / Rim diameter
98
low speed
8” (200 mm) - 26” (650 mm)
• Œrednica ko³a / Wheel diameter
34” (850 mm)
• Szerogoœæ ko³a / Wheel Width
16 bit
high resolution
DODATKOWE WYPOSA¯ENIE / OPTIONAL EQUIPMENT
•AMSF-HD - Pro Bike
Uchwyt motocyklowy 14 mm.
Motorcycle Adaptor kit 14 mm.
Zn
Fe
Pb
ready for
materials Sn
max 16” (415 mm)
• Waga ko³a / Wheel Weight
max 90Kg (198 Lbs)
• Czas pomiaru / Working time
4 - 15 s.
• Dok³adnoœæ / Accuracy
1 gr.
• Monitor / Video
LCD
G£ÓWNE FUNKCJE / MAIN FUNCTIONS
• Ustawienia u¿ytkownika / User Setup
• Funkcje ALU / Alu programs
•AMSF-10
Wa³ek do motocykli
10 mm. Shaft
for motocycle
• Automatyczny start-stop / Automatic start-stop
WOW
weight saver
•AMSF-18
Wa³ek do motocykli 18mm
18 mm. Shaft
for motocycle
• Optymalizacja / Tyre matching
• Samokalibracja - Autodiagnostyka / Self calibration - Self diagnostic
• Program Moto / Moto program
• ALU-SE
Uchwyt do ciê¿arków klejonych
Guided application for stick-on weights
•SPLIT Funkcja podzia³u ciê¿arka / Split weight function
•FUL-HD
Uniwersalna flasza do felg
bezotworowych
Universal Selfcentering flange
•AFC
Automatyczna kalibracja flanszy / Automatic Flange Calibration
•MARS Automatyczna minimalizacja niewywa¿enia statycznego
Automatic Minimization of residual Static Unbalance
•KF
Zestaw sto¿ków Off-Road & Light Trucks
Kit Off-road & Light Trucks
•ASF
Specjalne funkcje ALU / ALU Special Functions
•APS
System automatycznego pozycjonowania / Automatic Positioning System
MISURE / MEASURES
•SBC
Zestaw tulei centruj¹cych
Set centering bushings
1110 mm
• Wymiary / Dimensions
mm 1130 x 1180 x 1500h
950 mm
• Opakowanie / Packing
mm 1130 x 760 x 1120h
• Waga / Weight
brutto/gross: 140 kg - netto/net: 116 kg
•FC
Flansza centruj¹ca
4/5 otworów
Centering Flange
4/5 holes
Autoryzowany dealer / Authorized dealer
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na
temat tego oraz innych produktów
prosimy odwiedziæ stronê
For further information
about this and other
products, please visit
www.fasep.pl
Anwa-Tech Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 89, 05-071 Sulejówek, Poland
Tel. +48 022 7834162 - Fax +48 022 7839126
e-mail: [email protected] - www.fasep.pl

Podobne dokumenty

V644 a tre ante edit - Anwa-Tech

V644 a tre ante edit - Anwa-Tech łatwiejszej, bardziej intuicyjnej i ergonomicznej pracy.

Bardziej szczegółowo

B230-T B230-TC

B230-T B230-TC Waga ko³a Czas pomiaru Dok³adnoœæ

Bardziej szczegółowo