1.Postanowienia ogólne 2.Założenia konkursu 3

Transkrypt

1.Postanowienia ogólne 2.Założenia konkursu 3
1.Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest właściciel portalu mamywsieci.pl firma MamaMedia
zarejestrowana w Bydgoszczy, z siedzibą przy ulicy Władysława IV 13, nazywany dalej
organizatorem. Sponsorem nagród jest Klinika dermatologii i kosmetologii laserowej SKIN-MED
1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem
postanowień poniższych. 1.3 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.mamywsieci.pl
1.4 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia.
1.5 W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora, współpracownicy
oraz członkowie rodzin.
2.Założenia konkursu
2.1 Konkurs przeprowadzany jest na portalu internetowym www.mamywsieci.pl.
2.2 Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wysłanie odpowiedzi
na zapytanie konkursowe. Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem.
2.3 Odpowiedzi będą oceniane przez konkursowe jury, złożone z redakcji mamywsieci.pl.
wyłaniając z nich 5 najciekawszych.
2.4 Konkurs będzie trwał od dnia 15 maja 2015 roku do 25 maja 2015 (do godziny
00.00). Informacja o zakończeniu konkursu i laureatach zostanie opublikowana na stronie
internetowej mamywsieci.pl dnia 26 maja 2015.
3.Zasady przeprowadzania konkursu
3.1 Uczestnicy konkursu są identyfikowani na podstawie e-maila podawanych w trakcie
wysyłania odpowiedzi konkursowych oraz imienia i nazwiska.
3.2 Po zakończeniu konkursu jury składające się z osób wskazanych przez organizatora
wybierze 5 osób, które najciekawiej opiszą swoją „Inną stronę macierzyństwa”, autorzy ci
otrzymają bon na zabieg kosmetologicznych o wartości 100 zł każdy (bon na zabieg na twarz
- nawilżający, odżywiający lub regenerujący)
3.3 Laureaci zostaną poinformowani o wygranych na stronie www.mamywsieci.pl oraz drogą
e-mailową.
3.4 Od dnia otrzymania wiadomości e-mail informującej o zwycięstwie organizator konkursu
oczekuje 14 dni na uzyskanie danych kontaktowych w celu przekazania nagrody. Brak
wysłania danych kontaktowych na adres [email protected] w podanym terminie
skutkuje utratą prawa do nagrody.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach na stronie
internetowej www.mamywsieci. pl.
4. Nagrody
4.1. Nagrodą w konkursie jest 5 bonów na zabiegi kosmetologicznych (o wartości 100 zł
każdy) {Zabieg na twarz - nawilżający, odżywiający lub regenerujący}
4.2. Nagroda konkursowa zostanie wydane wyłącznie osobie, która wzięła udział w
Konkursie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną
nagrodę rzeczową.
4.3. Nagrody będą do odbioru w siedzibie Kliniki Urody SKIN-MED ul. Jagiellońska 109,
Bydgoszcz.
4.4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.
4.5. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
5. Postanowienia końcowe
5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie konkursu zgodnie z przyjętymi założeniami w sytuacjach, w których
zdarzeń tych nie można było przewidzieć lub im zapobiec.
5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody Uczestnikowi, który
podał błędne lub niepełne dane adresowe.
5.3. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od
nich odwołanie.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
5.6 Adresem e-mail właściwym do przesyłania korespondencji związanej z konkursem jest
adres [email protected]
5.7 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i
akceptuje warunki konkursu.

Podobne dokumenty