prry[q"ru^i czy bez? Dla por6wnania w zadaniu tr 3, poz. 4 zakres

Transkrypt

prry[q"ru^i czy bez? Dla por6wnania w zadaniu tr 3, poz. 4 zakres
Uniwersytet w Bialymstohr Dzial Zamdwiert Publiczttych - Dzp-391/29/D/2012
r*t ,,Dosta*Q sprzetu mtltimedialnego dla jednostek Uniwersyteu w Bialymstolw (prntarg
II)".
Bialystok, dn.09.05.2012 t.
przetarg nieograniczony
i5T * I' '1",1-'''ST0KU
Ll. (vl. $tttodows*iej-Cutic i*
15-097 Bie i;i': iak
Ul{iWEi. l'I
UC ZE STMC
Y PO STEPOWAI\'IA
Uniwersytet w Bialymstoku jako Tamawiajqly dziatEec na podstawie art. 38 ust. 2 (ti.Dz.U.22010 r' Nr
1 1 3 poz. 7 59 z p6in. zm) odpowiada na z:rpytanie, kt6re wplynglo w dniu 09 .05 .2012 r.
Zapytanie
I
Proszg o sprecyzowanie zakresu montazu dla zadana nr
l.
I
poz. 4 widnieje zapis ,{nontaz projektor6w na uchwytach sufitowym z
instalacjq i okablowaniem", lecz nie ma podanych indnych informacji o zakresie monta'Zu: czy instalacja
kablowajuZ jest i wystarczy po zamontowaniu na suficie podpia6 tylko kabel sygnalowy i zasilajqcY, cW
W specyfikacji do
zadania
nr
naleiy tikze wykonad instalacjq od projektora (od sufitu) do komputera (na biurku, stoliku) wraz z
prry[q"ru^i czy bez? Dla por6wnania w zadaniu tr 3, poz. 4 zakres monta2u jest dokladnie opisany, tj.
dfugo6ci kabli, gniazdka, listwy natynkowe , przytqcza itp.
Odpowiedf:
Do montazu projektor6w niezbgdne jest:
- kabel VGA ok. 20 m, kabel FGA HDMI oraz audio ok. 20 m, przew6d elektryczny ok. 20 m, listwy
natynkowe ok. 20m, 2 gniazdka elektryczne natynkoue.
- okablowanie sygnalowe i elektrycrre, poprowadzone w listwach kablowych Sciennych i sufitowych
od biurka ze stanowiskiem komputerowym do projektora umieszczonego na uchwycie sufitowym,
podlqczenie do odpowiednich gniazd
- przy stanowisku komputerowym wykonanie przytqczy $ciennych natynkowych z gniazdarri sygnalowymi:
VGA, D-Sub, HDMI, audio oraz instalacja gniazdek elektrycznych - Wykonawca dostarcza wszystkie kable
umozliwiaj 4ce podl4czenie instalacj i do komputera/notebooka
Z powuhaniem
;1-Elit
,i,ilWEl:5
lngr
Strona
tn]'.
IzI
* i't {li,ii{dEA
\: ,v l!)ly"Yl"{Sfi}KU
Kamtrfufra