PGE Raport Roczny 2010

Komentarze

Transkrypt

PGE Raport Roczny 2010
1
Nawigacja w spisie treści
■ Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału
Nawigacja na stronach raportu
■ Kliknij na logo PGE aby
przejść do spisu treści
■ Kliknij na strzałkę aby przejść do poprzedniej / następnej strony
2
PGE w liczbach 2010
najważniejsze osiągnięcia
20,48 mld zł
Skonsolidowane przychody
Grupy Kapitałowej PGE
3,01 mld zł
Zysk netto przypadający
na akcjonariuszy jednostki
dominującej
6,83 mld zł
Skonsolidowany zysk EBITDA
Grupy Kapitałowej PGE
3,63 mld zł
Skonsolidowany zysk netto
Grupy Kapitałowej PGE
0,8 %
Wzrost EBITDA bez rekompensat
KDT (rok do roku)
Realizacja programu inwestycyjnego w roku 2010
ok.
5,32 mld zł
Łączna wysokość nakładów
inwestycyjnych w Grupie
Kapitałowej PGE
1,05 mld zł
To wysokość nakładów
inwestycyjnych poniesionych
przez Grupę Kapitałową PGE
w segmencie dystrybucji
3,82 mld zł
Zostało zainwestowane
przez Grupę Kapitałową
PGE w segment energetyki
konwencjonalnej
Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE w 2010 roku
Wyszczególnienie
TWh
%
52,73
100
Elektrownie – węgiel brunatny
35,31
67,0
Elektrownie – węgiel kamienny
12,94
24,6
Elektrociepłownie – węgiel kamienny
1,38
2,6
Elektrociepłownie – gaz
1,92
3,6
Elektrownie szczytowo-pompowe
0,53
1,0
Elektrownie wodne
0,59
1,1
Elektrownie wiatrowe
0,06
0,1
w tym produkcja z biomasy (elektrownie, elektrociepłownie)
0,68
1,3
Produkcja energii ogółem, w tym:
3
4
5
Raport Roczny 2010
Tytuł rozdziału
Spis treści
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A..............................................................................
2
List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ............................................................................................................
4
Misja/Wizja......................................................................................................................................................................................
6
Kalendarium..................................................................................................................................................................................... 8
Podstawowe dane finansowe.......................................................................................................................................................... 12
Władze............................................................................................................................................................................................. 16
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE............................................................................................................................... 20
Otoczenie rynkowe.......................................................................................................................................................................... 30
Strategiczne projekty realizowane w Grupie Kapitałowej PGE....................................................................................................... 32
Ład korporacyjny............................................................................................................................................................................. 42
Odpowiedzialność społeczna........................................................................................................................................................... 44
Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE....................................................................................................................... 52
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe................................................................................................................ 62
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Szanowni Państwo,
rok 2010 był dla Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGE bardzo pracowitym okresem.
Wdrożono wiele zmian organizacyjnych, przeprowadzono największą konsolidację grupy energetycznej w Polsce, konsekwentnie realizowane były działania związane ze zwiększaniem mocy wytwórczych Grupy. W wynikach finansowych był to przede
wszystkim okres stabilizacji oraz budowania potencjału wzrostu na kolejny rok.
Mam przyjemność przewodniczyć Radzie Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., która współpracowała z Zarządem
przy wszystkich kluczowych decyzjach o rozwoju Grupy, obserwowała i analizowała sytuację w spółce oraz w całej Grupie. Rada
Nadzorcza odbyła w ciągu 2010 roku 12 posiedzeń, podczas których m.in. zapoznała się z przebiegiem konsolidacji w GK PGE
i poszczególnych liniach biznesowych oraz ze stanem procesu konwersji akcji w GK PGE. Rada Nadzorcza podejmowała również
decyzje odnośnie realizacji planów inwestycyjnych Grupy, strategicznych projektów w obszarze energetyki konwencjonalnej,
sponsoringu związanego z promocją marki PGE, a także sprzedaży aktywów pozaenergetycznych PGE.
Rok 2010 w sektorze elektroenergetycznym był czasem rozwijania się konkurencyjności na rynku, a także zmian związanych
z wdrażaniem rządowej „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” i dostosowywaniem polskiej energetyki do unijnego pakietu
klimatycznego.
Naszym największym sukcesem jest konsolidacja Grupy PGE, którą udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu pracowników oraz dzięki uznaniu tego projektu przez Zarząd za priorytetowy. Finalizując formalny proces konsolidacji PGE Polska Grupa
Energetyczna rozpoczęła funkcjonowanie w nowym modelu biznesowym i związanych z nim strukturach. Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Podziękowania składam również Zarządowi PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej.
W Unii Europejskiej obserwujemy obecnie działania zmierzające do stworzenia wspólnego, zliberalizowanego rynku energii.
PGE, będąc największym inwestorem na polskim rynku energetycznym oraz zwiększając swoją wartość poprzez realizację długoterminowej strategii, będzie w stanie konkurować z większymi podmiotami na rynku europejskim, a tym samym zapewnić
bezpieczeństwo dostaw. Cieszę się, że dzięki konstruktywnej współpracy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w 2010 roku udało
się zrealizować wszystkie istotne zadania, przed którymi stanęliśmy. Dziękuję Państwu za zaangażowanie oraz wierzę, że dzięki
naszej wspólnej pracy wartość Grupy Kapitałowej PGE będzie rosła zarówno w 2011 roku, jak i w kolejnych latach.
Z wyrazami szacunku
Marcin Zieliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2
3
List Prezesa Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Szanowni Państwo,
mam przyjemność w imieniu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawić Państwu drugi, wspólny Raport Roczny
Grupy Kapitałowej PGE. Raport prezentuje dokonania i wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za 2010 rok. Od naszego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie minęło kilkanaście miesięcy, w czasie których intensywnie
pracowaliśmy nad wzmocnieniem wartości Grupy. Wykonaliśmy kolejne przełomowe kroki na drodze do budowy wiodącej grupy
energetycznej w naszej części Europy, obserwowaliśmy oraz aktywnie uczestniczyliśmy w zmianach zachodzących w sektorze
elektroenergetycznym w naszym regionie.
Bardzo ważnym wydarzeniem w 2010 roku było przeprowadzenie formalno-prawnej konsolidacji naszego biznesu. Prace mające
na celu pełną integrację Grupy prowadzone były niemalże od momentu utworzenia PGE w 2007 roku. Wynikało to z konieczności
wykluczenia wewnętrznej konkurencji oraz zapewnienia możliwości współpracy spółkom PGE w ramach wyspecjalizowanych
obszarów. W mijającym roku połączyliśmy około czterdzieści spółek w cztery koncerny odpowiadające za poszczególne linie
biznesowe. Nowy model biznesowy i związane z nim struktury pozwalają na skuteczne zarządzanie i właściwe korzystanie
z przewag konkurencyjnych. Konsolidacja Grupy PGE to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Dzięki niej staliśmy się
firmą rynkową, gotową na podejmowanie kolejnych wyzwań w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia.
Zmieniamy się i umacniamy swoją pozycję, aby przygotować się do wspólnego europejskiego rynku energii, o którym wielokrotnie słyszeliśmy w mijającym roku. W Unii Europejskiej postępuje liberalizacja rynku gazowego i energii elektrycznej, z drugiej
strony obserwujemy duże konsolidacje. W dynamicznie kształtującej się konkurencji na powstającym jednolitym rynku wygrać
będą mogły tylko duże firmy, przygotowane do wypełnienia surowych i niezwykle kosztownych wymogów opisanych w pakiecie
klimatycznym UE.
Ważnym przedsięwzięciem, chociaż niezakończonym jeszcze pełnym sukcesem, było zawarcie umowy zakupu akcji spółki Energa.
Korzystając z obowiązującego prawa odwołaliśmy się od decyzji UOKiK, zakazującej tej transakcji. Czekamy na werdykt Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wierzymy w siłę naszych argumentów. Wierzymy, że dzięki tej transakcji PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. wzmocni się i będzie w stanie konkurować z liderami rynku energetycznego Unii Europejskiej.
4
W obszarze finansowym, rok 2010 to utrzymanie wysokiej rentowności notowanej w poprzednich okresach. Po wyłączeniu wpływu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT), zanotowaliśmy wzrost przychodów o 0,3% rok do
roku i wzrost zysku EBITDA o 0,8%. Dzięki temu marża EBITDA po raz kolejny przekroczyła 30%, czyniąc z nas jedno z najbardziej
rentownych przedsiębiorstw energetycznych Europy. Zwracam przy tym Państwa uwagę na zmiany w naszym bilansie i poprawę
proporcji pomiędzy zyskiem przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej, a udziałem mniejszości. W roku 2011, dzięki
wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładając
się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję.
Jednak zarówno wyniki finansowe, jak i wszelkie osiągnięcia i sukcesy ubiegłego roku nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka praca
kilkudziesięciu tysięcy pracowników Grupy PGE. Dlatego im przede wszystkim chcę serdecznie podziękować za zaangażowanie
i włożony trud w konsekwentne realizowanie strategii Grupy.
Jako nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma nie zamierzamy zwalniać tempa w kolejnym roku. Realizujemy inwestycje
w budowę nowych oraz modernizację starszych mocy wytwórczych i sieci dystrybucyjnych. Zgodnie z harmonogramem, konsekwentnie, krok po kroku przechodzimy do kolejnych etapów najważniejszej inwestycji energetycznej w Polsce, tj. budowy
pierwszych elektrowni jądrowych. Wszelkie działania realizujemy z myślą o naszych akcjonariuszach, jak i klientach. Zapewnienie
bezpiecznych i stabilnych dostaw energii jest dla nas priorytetem.
Życzę Państwu przyjemnej lektury raportu, który opisuje jak ten priorytet realizowaliśmy w 2010 roku.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Zadroga
Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
5
Misja/Wizja
Misja PGE
Wizja PGE
Misją PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez
wypełnianie potrzeb energetycznych klientów.
Wizją PGE jest osiągnięcie pozycji wiodącego
przedsiębiorstwa energetycznego w regionie
Europy Środkowej.
PGE prowadzi działalność w coraz bardziej konkurencyjnym
otoczeniu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Aby sprostać wymaganiom konkurencji oraz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta priorytetem firmy jest
orientacja firmy na klienta i jego satysfakcję.
PGE jest spółką prawa handlowego, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, stąd jednym z filarów strategii
PGE jest budowa wartości dla akcjonariuszy.
Pr
zew
a g i ko
L id
ene er w
r gi ś r ó d
Wł
i el
a
ek t pro d
b r u s ne
r yc
u
n
⅔ z a at n z a s o
zn e c e nt
po
ego
b
p
j
y
o
w P ów
rel dsta trze , po węg
ols
Korzystn
at y
wo
bo
k
l
a
c e.
e pozycjo
wa r y w
we
wn
Re
a
nowanie
n a r y n ku
n
ie n , z a
j
i
l
ą
a
a
(podaż p
w p tyw
i s k p ew n a c e
o
p
zostaje n
o
p
ziomie,
ąb
o r ó ni e
a stałym
niezależ
azę niają aliwo
wn
mł
p
n
o
ie
c
p
y tu).
o d w zr o
ani o d e
kos e
stów
ud
z
tow
o k ak t y w
ą
P
io
on
.
n
owa inte
ku r a w y
gracja G
enc t w
r u py K a
ó
pitałow
ji.
rc z
Skonsoli
ej.
d ow a n a
e
G
ru
z now ym
modelem pa Kapitałowa
k tó r y w
bizneso
pływa n
w y m,
a spraw
ne z ar z ą
dzanie.
n ku r e n c yj n e
y t war z a
G r up a w
nergii
więcej e
znej,
c
y
elektr
iorcom
r c z a o db
t
s
niż do a (tzw. „long
ym
końcow
”).
n
o
positi
e nt n e
Konsekw
y
nie moc
zwiększa nych.
wa
zainstalo
7
Kalendarium
Styczeń
25–27 stycznia
Spółki Grupy Kapitałowej PGE zaakceptowały plany połączenia
przygotowane w ramach Programu Konsolidacji GK PGE. Opracowanie i przyjęcie planów przez zarządy wszystkich spółek
było początkiem formalno-prawnych działań zmierzających
do integracji i utworzenia czterech spółek skonsolidowanych
w najważniejszych segmentach działalności.
28 stycznia
W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana
spółka PGE EJ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nowa
spółka w programie jądrowym PGE zajmować się będzie
bezpośrednim przygotowaniem procesu inwestycyjnego,
przeprowadzeniem badań lokalizacyjnych oraz uzyskaniem
wszelkich niezbędnych decyzji, warunkujących budowę elektrowni jądrowej.
Marzec
22 marca
Akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. weszły w skład
indeksu WIG20 oraz wiedeńskiego indeksu CECE. Obecność
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obu prestiżowych
indeksach giełdowych wiąże się, m.in. z szansą na znacznie
większe zainteresowanie ze strony zarządzających funduszami,
analityków i inwestorów indywidualnych.
8
30 marca
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych
bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu
Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych
źródeł wytwórczych.
Kwiecień
8 kwietnia
W PGE Elektrownia Opole S.A. przekazano do eksploatacji
pierwszą w Polsce instalację odazotowania spalin zamontowaną na bloku opalanym węglem kamiennym.
Maj
5 maja
PGE Elektrownia Bełchatów S.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do wychwytywania,
transportu i geologicznego składowania CO2”. Dofinansowanie
w kwocie 180 mln EUR zostanie przeznaczone na jeden z trzech
kluczowych komponentów instalacji CCS (ang. Carbon Capture
and Storage) – komponent wychwytywania CO2. Dotacja dla
projektu pochodzi ze środków wspólnotowych, w ramach
Europejskiego Planu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej EEPR (ang. European Economic Plan for Recovery).
25 maja
Podpisana została umowa sponsoringu tytularnego pomiędzy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Biurem Inwestycji Euro
Gdańsk 2012 Sp. z o.o. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
nabyła prawa do nazwy gdańskiego stadionu (PGE Arena
Gdańsk) na okres pięciu lat. Jest to największy projekt typu
Naming Rights w Polsce.
Czerwiec
1 czerwca
złóż legnickich, są uważane za strategiczne z punktu widzenia
wykorzystania węgla brunatnego w polskiej energetyce.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła wstępną, niewiążącą ofertę nabycia 84,19% akcji Energa S.A. w procesie
sprzedaży tego pakietu przez Skarb Państwa. Decyzja ta jest
elementem strategii, zakładającej wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE, m.in. poprzez akwizycje w kraju, jak i za granicą.
21–22 czerwca
9 czerwca
28 czerwca
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w kopalniach
PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A., w ramach
którego Strona Społeczna zaakceptowała przedstawiony
przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Program
Konsolidacji GK PGE.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisała porozumienia
ze Stroną Społeczną spółek Sprzedaży Detalicznej oraz spółek
z segmentu Dystrybucji. Tym samym Strona Społeczna zaakceptowała Program Konsolidacji GK PGE.
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjął dokument:
„Model biznesowy Grupy Kapitałowej PGE”. Dokument ten
porządkuje procesy biznesowe i określa zakres odpowiedzialności poszczególnych segmentów działalności GK PGE. Nowy
model biznesowy powstał w ramach działań związanych
z Programem Konsolidacji.
11 czerwca
30 czerwca
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się w gronie firm
dopuszczonych do badania ksiąg spółki Energa S.A. w związku
z jej planowaną sprzedażą przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
PGE KWB Bełchatów S.A. otrzymała koncesję na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelickiego złoża
węgla brunatnego „Złoczew”. Złoże to jest jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce i zostało
uwzględnione w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju do 2033 roku.
16 czerwca
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się wśród podmiotów powołujących konsorcjum naukowo-przemysłowe
o nazwie „Węglowe Ogniwa Paliwowe”. Będzie ono działać
na rzecz zwiększenia sprawności wytwarzania energii poprzez
rozwijanie technologii węglowych ogniw paliwowych.
18 czerwca
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Kopalni Węgla
Brunatnego „Konin” S.A. 100% udziałów w spółce PWE Gubin Sp. z o.o. Celem tej spółki jest przygotowanie koncepcji
zagospodarowania złóż węgla brunatnego zlokalizowanych
w rejonie Gubina, w województwie lubuskim. Złoża te, obok
Lipiec
16 lipca
Przedstawiciele Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zawarli porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi
w elektrowniach, elektrociepłowniach i przedsiębiorstwach
energetyki cieplnej (PEC) segmentu Energetyka Konwencjonalna. Podpisane porozumienia wieńczą ważny etap dialogu
prowadzonego ze Stroną Społeczną w związku z realizacją
Programu Konsolidacji GK PGE.
9
Kalendarium
Raport Roczny 2010
22 lipca
29 września
20 października
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął decyzję
o wprowadzeniu do obrotu giełdowego blisko 100% wytwarzanej energii, zgodnie z trybem określonym w art. 49a ustawy Prawo energetyczne (energia wytwarzana w elektrowniach).
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła ze Skarbem
Państwa umowę nabycia akcji spółki Energa S.A., stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego. Połączone PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. i Energa S.A. będą posiadały większą
zdolność realizacji programów inwestycyjnych gwarantujących
w perspektywie długoterminowej bezpieczeństwo dostaw
energii oraz dywersyfikację struktury paliwowej.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o wyrażenie
zgody na zakup od Ministra Skarbu Państwa 84,19% akcji
spółki Energa S.A.
Sierpień
3 sierpnia
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE akcjonariusze spółki przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.
(spółki przejmowane) w ramach Programu Konsolidacji Grupy
Kapitałowej PGE. Połączenie spółek ma na celu stworzenie
centrum korporacyjnego, którego zadaniem będzie zarządzanie całą Grupą Kapitałową PGE.
16 sierpnia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła ofertę na zakup
84,19% akcji Energa S.A. w kolejnym etapie prywatyzacji tej
spółki.
31 sierpnia
Rejestracja połączeń formalno-prawnych w Programie Konsolidacji GK PGE. W nowym modelu biznesowym Grupy Kapitałowej PGE funkcjonować będzie pięć spółek zależnych
od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialnych
za poszczególne segmenty działalności.
Październik
12 października
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa informujące o zmianie
liczby akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce. W dniu
8 października 2010 roku Skarb Państwa zbył 186 978 000 akcji
zwykłych, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego spółki.
18 października
Do obrotu na warszawskiej giełdzie wprowadzone zostało
139,7 mln akcji połączeniowych serii C i D. Akcje serii C i D
zostały wyemitowane w związku z połączeniem PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.
20 października
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłosiła
przetarg na budowę nowego bloku energetycznego w Oddziale
Elektrownia Turów. Budowa dotyczy bloku energetycznego
o mocy około 460 MW, spełniającego wymogi prawa unijnego.
20 października
Zarządy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A.
przyjęły plan połączenia obu spółek. W ramach Programu
Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE i przyjęcia nowego modelu biznesowego, PGE Electra S.A. została włączona do PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. jako strategiczna jednostka
biznesowa.
Listopad
9 listopada
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podpisała
dwa kontrakty na modernizację sześciu bloków znajdujących się
w Oddziale Elektrownia Bełchatów. Prace modernizacyjne
będą realizowane w latach 2010–2016. Zrealizowane prace
pozwolą na wydłużenie okresu użytkowania bloków o kolejne
dwadzieścia pięć lat.
9 listopada
Grudzień
1 grudnia
Stanęła pierwsza wiertnia na złożu „Złoczew”. PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów
rozpoczął prace związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem
złoża węgla brunatnego „Złoczew”.
8 grudnia
Akcjonariusze, obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. ze spółką PGE Electra S.A.
22 grudnia
PGE Energia Jądrowa S.A. podpisała umowę na wykonanie
pre-feasibility study (wstępne studium wykonalności) budowy
dwóch pierwszych elektrowni jądrowych.
28 grudnia
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Skarbu Państwa
akcje spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Transakcja dotyczyła
pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach
Grupy Kapitałowej PGE, w ramach porządkowania struktury
właścicielskiej.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła dwie umowy, na
mocy których został ustanowiony program emisji obligacji.
Maksymalna kwota programu może wynieść 10 mld PLN.
Wrzesień
28 września
Do PGE Elektrownia Opole S.A. wpłynęły oferty wstępne na
budowę bloków energetycznych nr 5 i 6.
10
11
Podstawowe
dane
finansowe
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa grupy zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
w tys. EUR
Stan na dzień
Stan na dzień
31.12.2010
31.12.2009
11 144 969
10 214 801
7 328 945
12 477 640
1 850 603
3 037 252
7 572
5 712
1 912
1 390
51 473 939
54 447 798
12 997 485
13 253 444
Kapitał własny
37 682 773
38 849 752
9 515 131
9 456 636
Kapitał podstawowy
18 697 837
17 300 900
4 721 318
4 211 309
7 199 809
9 762 322
1 817 996
2 376 302
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGE
w tys. PLN
Stan na dzień
Stan na dzień
31.12.2010
31.12.2009
44 137 422
41 964 446
6 591 357
5 835 724
1 664 358
1 420 506
Średnioważona liczba akcji
1 776 646 943
1 513 947 249
1 776 646 943
1 513 947 249
Liczba akcji stan na koniec okresu
sprawozdawczego*
Wartość księgowa na akcję
(w PLN/EUR na akcję)
Rozwodniona wartość księgowa na akcję
(w PLN/EUR na akcję)
1 869 760 829
1 730 090 000
1 869 760 829
1 730 090 000
19,83
18,02
5,01
4,39
19,83
18,02
5,01
4,39
* Akcje zwykłe na koniec okresu sprawozdawczego nie obejmują akcji własnych objętych przez jednostkę dominującą w celu umorzenia.
Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w 2010 roku wyniósł 3,63 mld PLN. Natomiast skonsolidowane przychody wyniosły
20,48 mld PLN.
Przedstawione dane finansowe za 2010 i 2009 rok zostały przeliczone na eur według następujących zasad:
Przychody ze sprzedaży
w tys. PLN
12 miesięcy
12 miesięcy
zakończonych
zakończonych
31.12.2009
31.12.2010
20 476 465
21 623 350
w tys. EUR
12 miesięcy
12 miesięcy
zakończonych
zakończonych
31.12.2009
31.12.2010
5 113 491
4 981 602
Zysk/strata z działalności operacyjnej
4 185 333
5 344 729
1 045 184
1 231 322
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)
4 276 250
5 378 534
1 067 888
1 239 110
Zysk/strata netto
3 627 087
4 337 223
905 775
999 212
Całkowite dochody
3 628 924
4 296 508
906 234
989 832
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 610 960
7 298 888
1 650 924
1 681 523
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
- 7 468 274
- 3 628 590
- 1 865 017
-835957
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)
- 4 111 761
1 898 319
- 1 026 811
437 336
- 4 969 075
5 568 617
- 1 240 904
1 282 902
1,70
2,23
0,42
0,51
1,70
2,23
0,42
0,51
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)
12
poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień
31 grudnia 2010 r. – 3,9603 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2009 roku – 4,1082 PLN/EUR),
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku – 4,0044 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia
2009 roku do 31 grudnia 2009 roku – 4,3406 PLN/EUR).
Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGE po
odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 roku około 6,50 mld PLN
w porównaniu z 6,45 mld PLN w roku poprzednim.
Przychody ze sprzedaży bez rekompensat z tytułu KDT wyniosły około 20,14 mld PLN (20,09 mld przed rokiem). Zysk
netto (razem z rekompensatami z tytułu KDT) przypisany
akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku
3,014 mld PLN w porównaniu z 3,37 mld PLN w 2009 roku.
W ciągu roku znacząco wzrósł wynik segmentu Dystrybucji,
co spowodowane było wyższym wolumenem dystrybuowanej energii (o około 0,6 TWh), rosnącym zwrotem z kapitału
uwzględnianym w taryfie oraz wpływem zmiany sposobu
księgowania opłat przyłączeniowych. Wzrósł także wynik segmentu Energetyki Odnawialnej wskutek większego wolumenu
energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych i wyższych
przychodów z tytułu sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów.
13
Z kolei segmenty: Obrotu Hurtowego i Sprzedaży Detalicznej
zanotowały spadki wynikające z niższych zrealizowanych marż,
mniejszego wolumenu sprzedaży energii na rynku hurtowym
oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia
świadectw pochodzenia.
Struktura akcjonariatu
Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynosił 18 697 837 270 PLN i dzielił się
na 1 869 783 727 akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda, w tym:
1 295 637 952
574 122 877
Marża EBITDA
69,29%
utrzymała się w roku 2010 na mocnym poziomie 33,4%, marża EBITDA bez rekompensat KDT osiągnęła 32,3%.
2010
33,4%
32,3%
22 898
2009
36,9%
0%
32,1%
Raport Roczny 2010
Podstawowe dane finansowe
W wynikach segmentu Energetyki Konwencjonalnej widać
negatywny wpływ mniejszego sprzedanego wolumenu energii
i nieco wyższych kosztów przy względnie stabilnych cenach na
przestrzeni roku. Zostało to zrekompensowane w wynikach
poprzez rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomości.
Wskutek tego wynik segmentu Energetyki Konwencjonalnej,
po wyłączeniu rekompensat z tytułu KDT, był porównywalny
z poprzednim rokiem.
PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.
(akcje własne)*
Skarb
Państwa
30,71%
Pozostali
akcjonariusze
* nabyte w celu umorzenia
Seria/
emisja
Marża
EBITDA
14
Marża EBITDA
po wyłączeniu
rekompensat
z KDT
Marża
EBITDA
Marża EBITDA
po wyłączeniu
rekompensat
z KDT
Rodzaj akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
Liczba akcji
Wartość serii/emisji
wg wartości nominalnej
Sposób pokrycia
kapitału
A
zwykłe
nie dotyczy
1 470 576 500
14 705 765 000,00
aport/gotówka
B
zwykłe
nie dotyczy
259 513 500
2 595 135 000,00
C
zwykłe
nie dotyczy
73 241 482
732 414 820,00
D
zwykłe
nie dotyczy
66 452 245
664 522 450,00
gotówka
połączenie
z PGE GiE S.A.
połączenie
z PGE Energia S.A.
1 869 783 727
18 697 837 270,00
Razem
15
Władze
Czesław Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
we wszystkich segmentach działania.
Stan na 31 marca 2011 roku
Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Prawa
i Administracji, na kierunku prawo, ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Członek Zarządu Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Członek Zarządu
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Od 1995 roku członek zarządu, a następnie od 2004 roku wiceprezes zarządu
TESCO Polska Sp. z o.o. – obecne główne miejsce zatrudnienia. Ponadto pełni również funkcję prezesa zarządu w spółkach: SAVIA - Karpaty Sp. z o.o., Genesis Sp. z o.o., Promesa
Sp. z o.o. oraz członka zarządu w spółce Jasper Sp. z o.o.
na członków rad nadzorczych, w spółkach z udziałem Skarbu
Państwa. Pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej, m.in. w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A.,
w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig-Katowice S.A., a także członka rady nadzorczej Południowego
Koncernu Energetycznego S.A. Od października 2005 roku
członek, a następnie przewodnicząca rady nadzorczej Fabryki
Elementów Złącznych S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Prus jest powiązana z akcjonariuszem
dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt
zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Marcin Zieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Barylski – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Krystek – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szmuniewski – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole
Głównej Handlowej. W latach 2003–2004 odbył aplikację
legislacyjną. Od lutego 2008 roku dyrektor Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, obecnie dyrektor
Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od maja 2009 roku do lutego 2010 roku pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PHZ Baltona S.A.
Był również członkiem rad nadzorczych Stoczni Gdynia S.A.
oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem, Pan Marcin Zieliński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt
zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie
Finansów. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu
Sterującego ds. Realizacji Rządowego Programu Wspierania
Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzednio zasiadał,
m.in. w radzie nadzorczej Polskiego Monopolu Loteryjnego
Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku jest członkiem
rady nadzorczej PKP S.A.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
ze specjalizacją elektrownie. W 2005 roku ukończył studia
podyplomowe MBA na Politechnice Warszawskiej, program
prowadzony był przez uczelnie ekonomiczne – London Business
School, HEC School of Management z Paryża oraz Norwegian
School of Economics and Business Administration w Bergen.
Współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji, ekspert w Council
of European Energy Regulators (CEER). Od 2004 wiceprezes
Hasbrouck Sp. z o.o., w latach 2005–2006 Commercial Director
w Vertis Environmental Finance Poland Sp. z o.o. oraz w latach
2001–2003 dyrektor ds. energetyki, dyrektor ds. strategii
i rozwoju w spółce Elektrim S.A. Członek rad nadzorczych:
ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim-Volt S.A., EM
Yachts Sp. z o.o. Obecnie główne miejsce zatrudnienia – firma
Partner.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Dyplom Międzynarodowej Szkoły Handlu oraz Dyplom Maklera Giełdowego Ukrainy.
Przez trzynaście lat pełnił funkcję dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim. Dwa lata był prezesem zarządu Banku BDK Ukraina Ltd.
oraz głównym specjalistą w PKO S.A. W latach 1995–1998 oraz
2004–2007 był Radcą Handlowym Amabasady RP w Kijowie.
Ponadto w latach 2003–2004 był przewodniczącym rady
nadzorczej UNIMOR S.A.
Maciej Bałtowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej
Handlowej. Od czerwca 2009 roku pracuje na stanowisku naczelnika wydziału Koordynacji Procesów Prywatyzacji w Departamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa. Członek rady
nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., przewodnicząca rady nadzorczej Nafty Polskiej S.A.
(2009–2010), a także przewodnicząca rady nadzorczej RUCH S.A.
Od października 2010 roku członek rady nadzorczej Nordis
Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem
dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt
zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Profesor Zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor kilku projektów nowelizacji Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. W poprzednim okresie pełnił funkcję przewodniczącego kilku rad
nadzorczych, m.in.: Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A.,
Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W latach
1999–2007 był wspólnikiem Centrum Kształcenia Menedżerów
Przemysłowych Sp. z o.o.
16
Małgorzata Dec – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Prus – Sekretarz
Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Integracji Europejskiej
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.
Od 1996 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa,
obecnie na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie
Prawnym i Procesowym. Od 2001 roku członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów
Krzysztof Żuk – Członek Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor
i współautor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych,
w tym 8 monografii. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję prezydenta miasta Lublin – obecnie główne miejsce zatrudnienia.
W latach 1992–1996 był dyrektorem Delegatury Ministerstwa
Przekształceń Własnościowych w Lublinie. Następnie w okresie
1996–2006 zajmował stanowisko dyrektora Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie. W latach 2006–2007 był
zastępcą Prezydenta miasta Lublin, a w okresie 2007–2009
był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Zasiadał również w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Polskie LNG S.A.
17
Władze
Raport Roczny 2010
Zarząd
Paweł Skowroński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym prezesa. Pozostali członkowie
pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Operacyjnych
17 marca 2011 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalizacja: systemy energetyczne z uzyskanym tytułem Doktor
Stan na 31 marca 2011 roku
Tomasz Zadroga – Prezes Zarządu
Piotr Szymanek – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 1 sierpnia 2008 roku.
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA). Posiada duże doświadczenie
zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze
niejednokrotnie zasiadał w zarządach spółek handlowych
z różnych branż, m.in.: Inter Cars, IC Development & Finance,
czy Adidas Polska. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego
w Papyrus-Stora Enso Polska oraz w ABB Polska.
Powołany na stanowisko Wicepre­zesa Zarządu 21 lipca 2008
roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na
Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej, Radca
Prawny. Prowadził również własną Kancelarię Radcy Prawnego,
obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego
i finansowego. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą
prawną spółek z branży energetycznej, doradztwa prawnego
oraz legislacji, zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej S.A. oraz w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Pełnił również stanowiska kierownicze
w różnych instytucjach finansowych: Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A., Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank
Pekao S.A., czy Polski Bank Inwestycyjny S.A.
Marek Szostek – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 3 sierpnia
2009 roku. Absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu na
Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania
i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W trakcie swojej kariery zawodowej był
odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania spółek handlowych i produkcyjnych, takich jak:
ASICS Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., Nike Poland Sp. z o.o., Makton Sp. z o.o., Eurosmak Sp. z o.o., Fedrus S.A.
W wyżej wymienionych spółkach pełnił funkcje zarządcze na
stanowiskach wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektora
sprzedaży i rozwoju rynku oraz dyrektora handlowego. Pracował także w Izbie Skarbowej w Warszawie.
18
Wojciech Ostrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 17 marca 2011 roku. Absolwent Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, na kierunkach: Zarządzanie wartością firmy i Zarządzanie sektorem naftowym oraz Ekonomia produkcji. W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił
funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. finansowych
w Unipetrol S.A., z siedzibą w Pradze. Był członkiem zarządu
firm: Share Service Center Sp. z o.o., Unipetrol RPA Sp. z o.o.
i Czeska Rafinerska S.A.
Nauk Technicznych oraz Instytutu d’Administration des Enterprises Aix-en-Provence Marsylia (MBA). W swojej karierze
zawodowej pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju
w Vattenfall Poland Sp. z o.o., był prezesem Zarządu BOT
Górnictwo i Energetyka S.A. i prezesem Zarządu w Stołecznym
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A.
Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2010 roku
Wojciech Topolnicki – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
– odwołany ze stanowiska w dniu 5 stycznia 2011 roku
Marek Trawiński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
– odwołany ze stanowiska w dniu 16 marca 2011 roku
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 lipca 2008
roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Ecole Superieure de Commerce w Rouen
(studia MBA). Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania finansami. Pracował, m.in. jako zastępca
dyrektora finansowego oraz kontroler finansowy w EADS PZL
Warszawa-Okęcie S.A. oraz jako Senior w dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Sp. z o.o. Prowadził
także własną działalność gospodarczą w zakresie corporate
finance. Firmy, dla których pracował, to m.in.: MicroStrategy
Poland Sp. z o.o. (jako dyrektor finansowy), GreenVenture S.A.
oraz Polish Energy Partners S.A.
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 28 lipca 2008
roku. Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA European University
w Montreux, jak również szeregu studiów podyplomowych,
w tym: tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego na
Uniwersytecie Wrocławskim, z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu,
komunikowania biznesowego i PR w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był prezesem zarządu międzynarodowych
i krajowych spółek: ABB Instal Sp. z o.o., Alstom T&D Protection & Control S.A., Energetyka Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o.
Wielokrotnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółek
prawa handlowego, w tym kilkakrotnie przewodniczącego.
19
Segmenty
działalności
Grupy
Kapitałowej PGE
Grupa Kapitałowa PGE
jest największym
producentem i dostawcą
energii elektrycznej
w Polsce oraz jednym
z największych
w Europie Środkowej
i Wschodniej
Jedną z istotnych, silnych stron Grupy Kapitałowej PGE jest jej
pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu
wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym
zajmuje się niezależny operator systemu przesyłowego – spółka
PSE Operator S.A.). Działalność Grupy Kapitałowej PGE koncentruje się na następujących segmentach:
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,
Energetyka Odnawialna,
Energetyka Jądrowa,
Dystrybucja,
Obrót Hurtowy,
Sprzedaż Detaliczna.
Celem Programu Konsolidacji jest takie uporządkowanie struktury i procesów w GK PGE, aby skutecznie wykorzystywać
zasoby oraz sprzyjać współpracy poszczególnych segmentów
biznesowych. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
w dniu 28 czerwca 2010 roku przyjął nowy „Model biznesowy
Grupy Kapitałowej PGE”, który określa role poszczególnych
segmentów działalności, podział zadań i odpowiedzialności
w całym łańcuchu wartości Grupy Kapitałowej PGE. Samodzielne dotychczas spółki połączone zostały w taki sposób, że
utworzyły cztery spółki zależne od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają Spółki Skonsolidowane oraz PGE Energia
Jądrowa S.A. Natomiast za integrację działalności w ramach
całego łańcucha wartości oraz za segment Obrotu Hurtowego
odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Centrum Korporacyjne + Obrót Hurtowy
PGE Górnictwo
i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
PGE Energia
Odnawialna S.A.
PGE Energia
Jądrowa S.A.
PGE Dystrybucja S.A.
PGE Obrót S.A.
Oddziały*
Oddziały**
Spółki Celowe
Oddziały
Oddziały
*Proces połączenia PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w toku.
Obecnie 85% akcji PGE Elektrownia Opole S.A. posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
** Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk jest w trakcie procesu konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A.
21
Segment: Obrót Hurtowy
Za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym: za formułowanie
i wskazywanie strategii oraz nadzór nad działalnością GK PGE
odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Centrum
Korporacyjne.
Do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. włączona została spółka PGE Electra S.A., odpowiedzialna dotąd za obrót hurtowy. Akcjonariusze, obecni 8 grudnia 2010 roku
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli
uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PGE Electra S.A.
(spółka przejmowana) w ramach Programu Konsolidacji Grupy
Kapitałowej PGE. W wyniku połączenia spółka przejmowana
została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie
nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra S.A.
na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz bez wymiany akcji PGE Electra S.A.
na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Do głównych zadań Centrum Korporacyjnego należą:
budowa wartości Grupy Kapitałowej PGE
dla akcjonariuszy,
opracowywanie i aktualizacja strategii
Grupy Kapitałowej PGE,
wyznaczanie celów dla Central Spółek
Skonsolidowanych oraz koordynacja prac nad realizacją
strategii GK PGE w poszczególnych segmentach,
opracowanie oraz aktualizacja modelu biznesowego,
integracja działalności spółek zależnych
w ramach łańcucha wartości,
nadzór nad działalnością poszczególnych
segmentów biznesowych,
ustalanie polityki cen transferowych,
standaryzacja i harmonizacja rozwiązań
obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE.
Procesy Zarządcze:
Zarządzanie
Strategiczne
Biznesowy
Planowanie i Kontroling
Organizacja i Nadzór Właścicielski
Zarządzanie Regulacyjne
Relacje Inwestorskie
Nadzór
Procesy Związane z Działalnością
Podstawową:
Obrót
Hurtowy
Detaliczna
Wydobycie Węgla Brunatnego
Produkcja Energii Elektrycznej i Ciepła,
Świadczenie Regulacyjnych Usług
Systemowych
Dystrybucja Energii Elektrycznej i Ciepła
PGE Electra S.A. prowadziła obrót energią elektryczną oraz
produktami powiązanymi (np. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji) w ramach Grupy Kapitałowej PGE. Była też
podmiotem realizującym transakcje z podmiotami spoza GK
PGE, np. była odpowiedzialna za zakup węgla. Od momentu
rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A.
przejęła PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Na zagranicznych
rynkach obrotu energią, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
reprezentowana jest przez spółkę Electra Deutschland GmbH.
W 2010 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie
Obrotu Hurtowego wyniosły 11 805,8 mln PLN, co oznacza
spadek o około 7% w porównaniu z 2009 rokiem.
EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 173,1 mln PLN, a EBITDA
202,4 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 439,4 mln PLN,
natomiast EBITDA 465,0 mln PLN. Niższy w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem EBIT w segmencie Obrotu Hurtowego
wynikał głównie z niższej marży zrealizowanej na sprzedaży
energii elektrycznej na rynku hurtowym. Dodatkowo spółki
obrotu hurtowego zrealizowały w 2010 roku w porównaniu do
2009 roku niższą sprzedaż energii elektrycznej o około 4,2 TWh.
Sprzedaż
Procesy Wsparcia:
Zarządzanie
Inwestycjami
i Rozwój
Zarządzanie Finansami
Rachunkowość i Podatki
Zarządzanie IT
Zakupy
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Audyt Wewnętrzny
Zarządzanie Ryzykiem
Marketing i PR
Administracja
Badania
Raport Roczny 2010
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Centrum Korporacyjne
22
23
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE
Raport Roczny 2010
Handel na giełdach energii
W 2010 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE
Electra S.A. prowadziły obrót energią wytwarzaną w spółkach
GK PGE, która to energia sprzedawana była na rynku krajowym
lub zagranicznym oraz spółkom sprzedaży detalicznej z GK PGE.
W trybie przewidzianym regulacjami ustawy Prawo energetyczne transakcje sprzedaży zawierane były bezpośrednio
przede wszystkim na Towarowej Giełdzie Energii.
Organizacja hurtowego obrotu energią elektryczną w Grupie
Kapitałowej PGE uległa w 2010 roku niezbędnej modyfikacji
w celu dostosowania do wymogów znowelizowanego Prawa
energetycznego (Art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne), wprowadzającego tzw. obowiązek handlu giełdowego.
Elektrociepłownie Grupy Kapitałowej PGE
Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, całość energii wyprodukowanej w GK PGE, podlegająca wymogom Art. 49a ust. 1 i 2, jest sprzedawana poprzez
giełdy energii.
Podejmując decyzję o sprzedaży energii głównie poprzez
giełdy (poza energią wytworzoną z OZE i kogeneracji), Grupa
Kapitałowa PGE przyczynia się do wykreowania przejrzystych
indeksów cenowych na krajowym rynku energii elektrycznej.
Intencją GK PGE jest budowanie przejrzystego i konkurencyjnego rynku energii w Polsce.
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów,
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni
Bydgoszcz,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz.
W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między
segmentami, ze sprzedaży ogółem w segmencie Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna wyniosły 12 287,5 mln PLN, co
oznacza spadek o około 8% w porównaniu z 2009 rokiem.
Wynik operacyjny (EBIT) segmentu w 2010 roku wyniósł
2 981,7 mln PLN, a wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 476,5 mln PLN. W roku poprzednim EBIT
wyniósł 4 026,3 mln PLN, natomiast EBITDA 5 550,2 mln PLN.
Spadek EBIT w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku był
głównie spowodowany osiągnięciem niższych o 1 198,1 mln
PLN przychodów z tytułu rekompensat kontraktów długoterminowych (KDT). Niższe przychody KDT zostały częściowo
skompensowane wyższym wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej związanym głównie z rozwiązaniem rezerw
bilansowych.
Segment: Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Segment: Energetyka Odnawialna
Grupa Kapitałowa PGE jest liderem wśród krajowych producentów energii elektrycznej – posiada ponad 40% udziałów
w rynku.
jest koordynacja działań jedenastu oddziałów, w ramach
których można wyróżnić:
W ramach Grupy Kapitałowej PGE inwestycje w rozwój energetyki odnawialnej prowadzi PGE Energia Odnawialna S.A.
PGE Energia Odnawialna S.A. koordynuje działania czterech
oddziałów:
Kopalnie Węgla Brunatnego Grupy Kapitałowej PGE
PGE Energia Odnawialna S.A. świadczy usługi systemowe
wspomagające bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarza i dostarcza energię elektryczną
o najwyższej jakości, produkowaną przy pomocy technologii
przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła
energii pierwotnej.
W ramach segmentu Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Grupie Kapitałowej PGE działa spółka PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE
GiEK S.A.) koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Do zadań Spółki należy również zapewnienie
dostępności jednostek wytwórczych, realizacja inwestycji
związanych z modernizacją obecnych i powstawaniem nowych
mocy wytwórczych oraz restrukturyzacją zbędnych zasobów.
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów,
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów.
Elektrownie konwencjonalne Grupy Kapitałowej PGE
Oddziały Spółki zlokalizowane są na terenie ośmiu województw,
a siedziba mieści się w Bełchatowie. Jest ona centrum administracyjnym i decyzyjno-strategicznym. Zadaniem PGE GiEK S.A.
24
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów,
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra,
PGE Elektrownia Opole S.A. — w trakcie konsolidacji
z PGE GiEK S.A.
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Czymanowie,
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Dychowie,
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie,
PGE Energia Odnawialna S.A. Odział w Międzybrodziu
Bialskim.
Priorytetem dla spółki segmentu Energetyka Odnawialna jest
realizacja polityki rozwoju OZE. Spółka aktywnie angażuje się
w promowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukację
proekologiczną.
25
WIATR
Segment: Energetyka Jądrowa
PGE Energia Odnawialna S.A. odpowiada za rozwój 29 elektrowni wodnych (z 36 funkcjonujących w GK PGE), zlokalizowanych, m.in na rzekach: Odrze, Sanie, Bobrze, Sole, Nysie
Łużyckiej. Są to:
Energetyka wiatrowa jest istotnym elementem strategii rozwoju PGE Energia Odnawialna S.A.
Energetyka jądrowa jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Oprócz
efektywności ekonomicznej i braku emisji CO2, zapewnia
również niezależność od typowych kierunków pozyskiwania
surowców energetycznych.
cztery elektrownie szczytowo-pompowe
(w tym dwie z dopływem naturalnym),
dwadzieścia pięć elektrowni przepływowych.
W trakcie pełnej konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A.
jest Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o., która stanie
się piątym oddziałem spółki. Elektrownia usytuowana jest na
Górze Kamieńsk w okolicach Bełchatowa. W jej skład wchodzi
piętnaście turbin wytwórczych o łącznej mocy 30 MW. Jest
to pierwsza tego typu inwestycja powstała w ramach Grupy
Kapitałowej PGE. Zgodnie z polityką inwestycyjną PGE Energia
Odnawialna S.A. prowadzi zaawansowane prace przygotowawcze do budowy oraz zakupu kolejnych farm wiatrowych
na terenie Polski.
Prowadzone są również działania związane z inwestycjami
off-shore (budowa morskich farm wiatrowych). Jednak ich
realizacja uzależniona jest od niezbędnych do wdrożenia
regulacji prawnych.
W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami ze sprzedaży ogółem w segmencie Energetyki Odnawialnej wyniosły 631,1 mln PLN w porównaniu
z 547,2 mln PLN w 2009 roku.
O powierzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. misji
rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zdecydowało doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych, stabilna
pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy Grupy Kapitałowej
PGE.
Plany PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze rozwoju
energetyki jądrowej zakładają budowę dwóch elektrowni
jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. Zgodnie z harmonogramem działań pierwszy blok ma powstać do końca 2020 roku.
Podział zadań w strukturze organizacyjnej segmentu Energetyka Jądrowa jest następujący:
PGE Energia Jądrowa S.A. prowadzi działania operacyjne,
w tym zarządza segmentem Energetyki Jądrowej w Grupie
Kapitałowej PGE, realizuje strategiczne działania związane z przygotowaniem i wykonaniem budowy elektrowni
jądrowych, wypracowuje podstawy do podejmowania
decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy
lokalizacyjne, współpracuje z potencjalnymi partnerami
i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi,
PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie
badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej.
PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie
postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni
jądrowej.
Ponadto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiada za
działania i decyzje na poziomie strategicznym, w tym współpracuje z Rządem i zapewnia finansowanie inwestycji.
EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 154,0 mln PLN, a EBITDA
280,2 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 77,6 mln
PLN, natomiast EBITDA 203,0 mln PLN. Wzrost EBIT w 2010
roku w porównaniu do 2009 roku był głównie spowodowany
osiągnięciem wyższych przychodów ze sprzedaży energii
elektrycznej oraz świadectw pochodzenia.
Raport Roczny 2010
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE
WODA
26
27
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE
Raport Roczny 2010
Segment: Dystrybucja
Podstawowym zadaniem Grupy Kapitałowej PGE w segmencie Dystrybucji jest gwarantowanie wysokiej jakości dostaw
energii elektrycznej milionom klientów, zapewnienie dostępu
do sieci nowym odbiorcom oraz ograniczanie strat sieciowych.
Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego
w GK PGE odpowiada PGE Dystrybucja S.A., pełniąca funkcję
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
PGE Dystrybucja S.A. jest odpowiedzialna za:
W strukturze Spółki znajduje się osiem oddziałów:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa,
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.
Spółka dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów odbiorców na obszarze 122,4 tys. km². Łączna długość
linii dystrybucyjnych wynosi 272 239,4 km.
prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
eksploatację, konserwację i remonty sieci
dystrybucyjnej,
zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów
elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju.
W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między
segmentami, ze sprzedaży ogółem w segmencie Dystrybucji
wyniosły 5 064,9 mln PLN, w porównaniu z 4 668,7 mln PLN
w 2009 roku.
EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 566,7 mln PLN, a EBITDA
1 441,2 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 263,2 mln
PLN, natomiast EBITDA 1 093,2 mln PLN. Wzrost EBIT o około
115% wynikał głównie z: wzrostu przychodów ze sprzedaży
usługi dystrybucyjnej na skutek wyższego o 0,6 TWh wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, wyższego zwrotu
z kapitału zatwierdzonego w taryfie na 2010 rok, wzrostu
przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej (zmiana zasad
księgowania).
W 2010 roku Spółka obsługiwała ponad 5,1 miliona klientów,
(co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost o ponad
25 tysięcy odbiorców).
W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między
segmentami ze sprzedaży ogółem w segmencie Sprzedaży
Detalicznej wyniosły 12 464,6 mln PLN, co oznacza wzrost
o około 1% w porównaniu do 2009 roku.
Wpływ poszczególnych segmentów działalności na EBITDA (w mln PLN)
4 476,5
66%
Segment: Sprzedaż Detaliczna
W ramach Grupy Kapitałowej PGE sprzedażą energii elektrycznej na rynku detalicznym zajmuje się PGE Obrót S.A. Spółka
obsługuje ponad pięć milionów klientów: gmin, instytucji
i gospodarstw domowych.
PGE Obrót S.A. to jednostka decyzyjna odpowiadająca za zarządzanie i integrację w ramach segmentu Sprzedaży Detalicznej.
Realizuje swoje cele poprzez stałe doskonalenie standardów
obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą
poprawę jakości świadczonych usług.
Spółka dynamicznie dostosowuje oferty do zmieniających się
potrzeb klientów i wymogów rynku oraz dąży do rozszerzania
ofert świadczonych usług w oparciu o określone produkty.
W strukturze PGE Obrót S.A. funkcjonuje siedem oddziałów:
28
EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 204,5 mln PLN, a EBITDA
213,5 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 397,7 mln PLN,
natomiast EBITDA 404,7 mln PLN. Spadek EBIT w segmencie
Sprzedaży Detalicznej o około 49% w 2010 roku w porównaniu
do 2009 roku wynikał głównie z wyższych kosztów wynikających z obowiązku umorzenia praw majątkowych (świadectw
pochodzenia energii elektrycznej).
Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna
280,2
202,4
4%
3%
Energetyka
Odnawialna
Obrót
Hurtowy
1 441,2
21%
Dystrybucja
213,5
206,9
3%
3%
Sprzedaż
Detaliczna
Pozostała
działalność
PGE Obrót S.A. Oddział w Białymstoku,
PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie,
PGE Obrót S.A. Oddział I w Łodzi,
PGE Obrót S.A. Oddział II w Łodzi,
PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku-Kamiennej,
PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie,
PGE Obrót S.A. Oddział w Zamościu.
29
Otoczenie rynkowe
Grupa Kapitałowa PGE jest kluczowym podmiotem w branży
energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa
energetycznego kraju. GK PGE zajmuje niekwestionowaną
pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym, pod
względem zainstalowanej mocy, wielkości produkcji oraz liczby
klientów końcowych.
Połączenie własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego),
wytwarzania energii i sieci dystrybucyjnych gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad
pięciu milionów odbiorców.
Oprócz GK PGE na krajowym rynku elektroenergetycznym
istotnymi podmiotami są: Tauron Polska Energia S.A.,
Enea S.A., oraz Energa S.A., także w odniesieniu do dystrybucji energii elektrycznej: RWE Polska S.A. i Vattenfall Distribution Poland S.A.
Ponadto działalność prowadzi szereg elektrowni i elektrociepłowni, które działają obecnie w strukturach własnościowych
takich europejskich koncernów energetycznych, jak: EdF, EnBW
AG, E.ON, GDF Suez, Fortum, Vattenfall, czy Dalkia.
Na rynku działają również mniejsze podmioty z obszaru wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz ciepłem, należące
głównie do samorządów lokalnych i prywatnych właścicieli.
31
Strategiczne projekty
realizowane w Grupie
Kapitałowej PGE
Strategia PGE definiuje 4 główne kierunki działań, mające zapewnić wzrost wartości
Grupy Kapitałowej PGE:
ekspansja krajowa i zagraniczna,
budowa firmy zintegrowanej,
poprawa efektywności,
poprawa konkurencyjności i otoczenia regulacyjnego.
Konsekwentna realizacja strategii zwiększa wartość Grupy Kapitałowej PGE oraz wpływa na umacnianie jej pozycji zarówno
na rynku krajowym, jak i na rynku europejskim.
W 2010 roku do najważniejszych projektów strategicznych realizowanych w GK PGE należały: Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE oraz zarządzanie aktywami pozaenergetycznymi, konsekwentna realizacja programu inwestycyjnego oraz działania
związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Konsolidacja – długofalowy wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE
Z chwilą zakończenia działań związanych z pierwszą ofertą publiczną (IPO ang. Initial Public Offering), konsolidacja
podmiotów w Grupie Kapitałowej PGE stała się działaniem
priorytetowym. W kontekście oferty publicznej i założeń
przedstawionych w prospekcie emisyjnym – proces konsolidacji to efekt dążenia do wzrostu wartości GK PGE i Spółki PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. Konsolidacja służy pełnemu
wykorzystaniu możliwości, jakie otworzyła giełda.
Jak wyglądała GK PGE przed Programem Konsolidacji:
skomplikowana struktura powiązań biznesowych i kapitałowych między spółkami,
duplikacja funkcji wynikająca z braku spójnego przypisania
odpowiedzialności,
niewykorzystane możliwości centralizacji i efektów skali.
Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE miał na celu
dostosowanie struktury własnościowej i zarządczej GK PGE
do działalności w jej podstawowych segmentach biznesowych
oraz doprowadzenie do tego, aby w każdym z tych segmentów działała jedna spółka skupiająca całość aktywów oraz
działalność operacyjną.
W wyniku realizacji Programu Konsolidacji w 2010 roku nastąpiło formalno-prawne połączenie podmiotów w następujących
segmentach działalności:
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
(dawniej: wydobycie i wytwarzanie),
Energetyka Odnawialna,
Dystrybucja,
Sprzedaż Detaliczna,
a także połączenie spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Energia S.A. z PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.
Kolejnym etapem Programu Konsolidacji było włączenie spółki
zajmującej się obrotem hurtowym: PGE Electra S.A. do PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. W ramach prowadzonych
działań utworzono również Centrum Usług Wspólnych oraz
dokonano przeniesienia do niego części zadań IT. Przeprowadzona została konwersja akcji pracowniczych z podmiotów
operacyjnych na poziom podmiotu dominującego.
Ponadto, w ramach porządkowania struktury właścicielskiej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odkupiła od Skarbu
Państwa trzy mniejszościowe pakiety akcji kluczowych spółek ze swojej Grupy, których Skarb Państwa był właścicielem
w wyniku realizacji procesu konwersji akcji w energetyce
tj.: 69 582,441 (10,69%) akcji PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A., 686 389 (13,87%) akcji PGE Obrót S.A.,
14 299,180 (1,47%) akcji PGE Dystrybucja S.A.
33
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGE Energia S.A.
PGE Górnictwo
i Energetyka S.A.
85%
PGE Zamojska Korporacja
Energetyczna S.A.
PGE Zespół Elektrowni
Dolna Odra S.A.
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Gryfinie
19,1%
PGE Dystrybucja
Zamość Sp. z o.o.
PGE Elektrownia
Opole S.A.
PGE Elektrownia
Bełchatów S.A.
PGE Elektrownia
Turów S.A.
69%
ELBIS Sp. z o.o.
100%
PGE Lubelskie Zakłady
Energetyczne S.A.
PGE Obrót S.A.
85%
PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z o.o.
100%
85%
Elektrownia Wodna
Żarnowiec S.A.
PGE Zespół Elektrowni
Wodnych Dychów S.A.
16%
Zespół Elektrowni
Wodnych Porąbka-Żar S.A.
Zespół Elektrowni
Wodnych Solina-Myczkowce S.A.
100%
PGE Elektrociepłownia
Gorzów S.A.
100%
69%
PGE KWB Turów S.A.
69%
16%
100%
PEC Gorzów
Sp. z o.o.
100%
EGO-Odra S.A.
PGE Zespół
Elektrociepłowni
Bydgoszcz S.A.
0,53%
100%
100%
98,99%
PGE Dystrybucja S.A.
100%
96,91%
100%
Struktura GK PGE na dzień 31 marca 2011 roku:
PGE Zakłady Energetyczne
Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
PGE Łódzki Zakład
Energetyczny S.A.
16%
PGE Elektrociepłownia
Lublin-Wrotków Sp. z o.o.
100%
100%
100%
Energetyka Boruta
Sp. z o.o.
85%
PGE Elektrociepłownia
Rzeszów S.A.
69%
(obecnie PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.)
100%
80%
100%
PGE KWB
Bełchatów S.A.
69%
PGE ZEŁT Obrót
Sp. z o.o.
96,01%
85%
85%
PGE Dystrybucja
Rzeszów Sp. z o.o.
PGE Energia
Odnawialna S.A.
85%
16%
85%
PGE Dystrybucja
Łódź Sp. z o.o.
PGE Zakłady Energetyczne
Okręgu
Radomsko-Kieleckiego
Dystrybucja Sp. z o.o.
100%
PGE Elektrociepłownia
Kielce S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Centrum Korporacyjne + Obrót Hurtowy
Zarządzanie aktywami pozaenergetycznymi
Centrum Usług Wspólnych
100%
100%
Raport Roczny 2010
Strategiczne projekty realizowane w GK PGE
Historyczna struktura Grupy Kapitałowej PGE:
PGE Zakład Energetyczny
Białystok S.A.
PGE Zakład Energetyczny
Warszawa-Teren S.A.
85%
85%
PGE Dystrybucja
Warszawa-Teren Sp. z o.o.
100%
100%
91,03%
PGE Energia
Odnawialna S.A.*
Energetyka Odnawialna
PGE Energia
Jądrowa S.A.
Energetyka Jądrowa
PGE Górnictwo
i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Górnictwo
i Energetyka
Konwencjonalna
PGE Dystrybucja
Białystok Sp. z o.o.
100%
51%
100%
49%
PGE EJ 1
Sp. z o.o.
0,02%
7,88%
99,31%
85%
PGE Obrót S.A .
Sprzedaż Detaliczna
PGE Elektrownia
Opole S.A.**
89,91%
PGE Dystrybucja S.A.
Dystrybucja
10,05%
PGE Dystrybucja
Łódź-Teren S.A.
85%
* Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. jest w trakcie procesu połęczenia z PGE Energia Odnawialna S.A.
** Proces połączenia PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jest w toku
34
35
Strategiczne projekty realizowane w GK PGE
Raport Roczny 2010
Cele Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE:
uproszczenie i uporządkowanie struktury GK PGE,
poprawa efektywności zarządzania GK PGE,
usprawnienie poszczególnych procesów produkcyjnych,
wygenerowanie oszczędności i maksymalizacja korzyści
wynikających z synergii i efektu skali w GK PGE.
Najważniejsze etapy realizacji Programu Konsolidacji:
maj 2009 – ogłoszenie Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE,
lipiec – wrzesień 2009 – wybór spółek konsolidujących
w poszczególnych segmentach biznesowych,
grudzień 2009 – rejestracja nowych spółek: PGE Obrót S.A.
i PGE Dystrybucja S.A.,
styczeń 2010 – akceptacja planów połączeń przez spółki
Grupy Kapitałowej PGE,
czerwiec 2010 – podpisanie porozumienia ze Stroną Społeczną kopalnii PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB
Turów S.A. oraz ze Stroną Społeczną spółek sprzedaży
detalicznej i dystrybucji,
lipiec 2010 – podpisanie umów gwarancyjnych ze Stroną
Społeczną elektrowni, elektrociepłowni i PEC GK PGE,
sierpień 2010 – konwersja akcji pracowniczych na akcje
PGE GiE S.A. i PGE Energia S.A., podjęcie uchwał połączeniowych w segmentach, złożenie Memorandum PGE do KNF,
31 sierpnia – 1 września 2010 – sądowa rejestracja połączeń w segmentach (w toku jest jeszcze rejestracja
połączenia PGE Elektrownia Opole S.A.),
październik 2010 – dopuszczenie do obrotu na giełdzie
akcji połączeniowych serii C i D,
grudzień 2010 – PGE Polska Grupa Energetyczn S.A. połączyła się ze spółką PGE Electra S.A. (obrót hurtowy), PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Skarbu Państwa
pakiety mniejszościowe akcji w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej PGE: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Dystrybucja S.A.
Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE to największy
tego typu proces w Polsce i jeden z największych w Europie
Środkowej i Wschodniej.
Program realizowany był zgodnie z przyjętymi zasadmi:
poszanowanie praw pracowniczych,
jawność i transparentność procesu,
poszanowanie umów społecznych.
Realizacja Programu Konsolidacji GK PGE to efekt dążenia do
utworzenia silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na
międzynarodowym rynku. Podmiotu realizującego sprawnie
postawione przed nim cele strategiczne, wydajnie gospodarującego posiadanymi zasobami, nie tylko majątkowymi.
Konsolidacja otwiera również możliwości stworzenia Grupy
zdolnej do skutecznego inwestowania i racjonalnego finansowania koniecznych w energetyce inwestycji.
Program Konsolidacji stworzył podstawy do dalszego rozwoju
całej Grupy Kapitałowej PGE, w tym również jej pracowników.
W ramach prowadzonych działań w latach 2009–2010 zostały zbyte akcje/udziały w 22 spółkach, zakończono proces
likwidacji i upadłości 9 spółek, nastąpiło umorzenie udziałów
w 1 spółce. W grupie pozostałych aktywów zbyto 4 ośrodki
wypoczynkowe oraz 4 inne aktywa.
Inwestycje
Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie realizuje swój program
inwestycyjny, który należy do największych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Najważniejsze projekty inwestycyjne w GK PGE to: budowa
nowych mocy wytwórczych, rozwój i zwiększenie efektywności
sieci dystrybucyjnych, rozwój technologii związanych ze wzrostem sprawności bloków oraz ograniczanie emisji CO2 (w tym
budowa instalacji CCS - ang. Carbon Capture and Storage).
Grupa Kapitałowa PGE posiada zaangażowanie kapitałowe
w wielu spółkach niezwiązanych bezpośrednio z energetyką.
Zaangażowanie takie wynika z historycznych uwarunkowań.
Aktywa pozaenergetyczne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE reprezentują szeroką gamę branż, m.in. spółki
hotelarskie, transportowe, ochroniarskie, serwisowe. Również
stopień zaangażowania kapitałowego jest bardzo różny – od
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
W 2010 roku nakłady inwestycyjne w segmencie Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna wyniosły 3 818,8 mln PLN w porównaniu do 2 484,3 mln PLN w 2009 roku.
36
podmiotów z pełnym 100% zaangażowaniem kapitałowym
GK PGE, po spółki z zaangażowaniem śladowym.
W celu transparentnego oddzielenia działalności podstawowej
od działalności pozaenergetycznej w Grupie Kapitałowej PGE,
równolegle i niezależnie do Programu Konsolidacji, prowadzone są działania w obszarze „Koncepcji zarządzania aktywami
pozaenergetycznymi w ramach GK PGE”.
Łączne nakłady inwestycyjne w 2010 roku wyniosły około
5 323 mln PLN.
Najwyższe nakłady zostały poniesione na następujące projekty:
Zarządzanie aktywami pozaenergetycznymi (non-core)
W 2011 roku finalizowana będzie sprzedaż kolejnych akcji
i udziałów spółek pozaenergetycznych, zakwalifikowanych
do poszczególnych portfeli przeznaczonych do zbycia. Wdrażane będą kolejne etapy koncepcji reorganizacji w obszarze
hotelarsko-ochroniarsko-serwisowym, transportowym i medycznym. Finalizowane będą procesy likwidacji i upadłości
spółek pozaenergetycznych.
modernizacja bloków 3–12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, tj. 1 236,0 mln PLN. Prace modernizacyjne będą realizowane do 2016 roku. Modernizacje
pozwolą na zwiększenie mocy wytwórczej każdego z modernizowanych bloków o 20 MW, a samej elektrowni łącznie
o 120 MW. Ponadto dzięki zastosowaniu odpowiednich
technologii przewidywane jest zmniejszenie emisji CO2
o około 600 000 ton rocznie,
budowa bloku 858 MW w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, tj. 894,4 mln PLN. Będzie to największy
i najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce, wykorzy-
stujący czyste technologie węglowe, przystosowany do implementacji CCS (instalacji do wychwytywania, transportu
i podziemnego składowania CO2),
prace na Polu Szczerców w PGE GiEK S.A. Oddział KWB
Bełchatów, tj. 343,3 mln PLN. Utrzymanie zdolności wydobywczych. Odkrywka Szczerców projektowana jest na
zdolność wydobywczą 36,5 mln ton węgla rocznie,
budowa instalacji odsiarczania spalin dla bloków 1 i 2 w PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, tj. 102,0 mln PLN,
utrzymanie zdolności wydobywczych Pola Bełchatów
w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, tj. 151,0 mln PLN.
We wrześniu 2010 roku do PGE Elektrownia Opole S.A. wpłynęły oferty wstępne na budowę nowych bloków energetycznych
5 i 6 (800–900 MW każdy) w ramach prowadzonej procedury
przetargowej. Rozstrzygniecie postępowania oraz rozpoczęcie
prac związanych z budową bloków zaplanowane jest na 2011 rok.
W toku jest również postępowanie na nowy blok w PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Turów S.A. (ok. 460 MW netto). Wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym
zostały złożone w grudniu 2010 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2013 rok.
W ramach działań inwestycyjnych segmentu Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, na etapie realizacji lub przygotowania jest szereg projektów inwestycyjnych, mających na celu
odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych, zwiększenie
sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zwiększenie dyspozycyjności czasowej, redukcję emisji zanieczyszczeń
oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne
i dostosowanie do wymagań przepisów ochrony środowiska.
37
Strategiczne projekty realizowane w GK PGE
Raport Roczny 2010
Oprócz inwestycji rzeczowych, GK PGE aktywnie monitoruje
otoczenie rynkowe w celu pozyskiwania atrakcyjnych aktywów.
W 2010 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła
od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A. 100% udziałów
w spółce PWE Gubin Sp. z o.o. Celem spółki jest zagospodarowanie złóż węgla brunatnego zlokalizowanych w rejonie
Gubina, w województwie lubuskim. Inwestycja ta stanowi
decyzję strategiczną – zabezpieczenie opcji długoterminowego
rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o węgiel brunatny może w przyszłości zapewnić stabilną bazę wytwórczą,
wzmacniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju.Zasoby
bilansowe złoża węgla brunatnego Gubin szacowane są na
1,6 mld ton. Złoże Gubin, z uwagi na korzystne parametry
geologiczno-górnicze oraz bogate zasoby umożliwia budowę
nowego zagłębia paliwowo-energetycznego.
Budowa instalacji CCS w PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Biorąc pod uwagę zalecenia Unii Europejskiej, zgodnie z którymi technologia CCS (ang. Carbon Capture and Storage) jest
jednym z ważniejszych sposobów na ograniczenie emisji CO2
ze spalania paliw kopalnych, od początku 2008 roku w PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów jest rozwijana koncepcja budowy demonstracyjnej instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania dwutlenku
węgla. Instalacja jest planowania do zaimplementowania
w elektrowni na nowym bloku 858 MW.
Realizacja projektu CCS umożliwi wychwycenie około
33% strumienia spalin bloku 858 MW, sprężenie, przetransportowanie i zatłoczenie w strukturach geologicznych około
1,8 mln ton CO2 w ciągu roku. Zdobycie niezbędnej wiedzy inżynierskiej i doświadczenia w zakresie projektowania, budowy
i eksploatacji instalacji CCS, a następnie udział w procesie jej
optymalizacji i komercjalizacji, zapewni pozyskanie know-how
w tym obszarze i umożliwi dalszy rozwój i aplikację tej innowacyjnej technologii.
Zakres działań w Grupie Kapitałowej PGE w 2010 roku w obszarze budowy instalacji CCS, obejmował głównie:
38
prowadzono konsultacje z Komisją Europejską związane
z finansowaniem oraz aspektami technicznymi projektu,
w maju 2010 roku podpisana została umowa grantowa
z Komisją Europejską w ramach programu EEPR na kwotę
180 mln EUR,
analizę potencjalnych miejsc składowania,
kampanię informowania i konsultacji ze społecznościami
lokalnymi,
nowy blok energetyczny 858 MW w PGE GIEK S.A. Oddział
Elektrownia Bełchatów został przystosowany do współpracy z instalacją CCS – posiada status „CCS ready”.
Sprzedaż Detaliczna
Pozostała działalność
Nakłady inwestycyjne w segmencie Sprzedaży Detalicznej
wyniosły w 2010 roku 24,6 mln PLN i stanowiły około 0,5%
nakładów w Grupie Kapitałowej PGE i dotyczyły głównie
nakładów na teleinformatykę (systemy związane z obsługą
klientów), modernizację małych elektrowni wodnych (MEW)
oraz zakupu Gotowych Dóbr Inwestycyjnych.
Nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały w ramach
pozostałej działalności w 2010 roku wyniosły 213,2 mln PLN.
W ramach powyższej kwoty w 2010 roku 54,6 mln PLN zostało
wydane przez spółkę Exatel S.A. na rozwój infrastruktury teleinformatycznej, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne
dotyczyły głównie wydatków na rozwój i modernizację środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług w ramach
działalności pomocniczej.
Energetyka Odnawialna
Rozwój energetyki jądrowej
W 2010 roku nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyki Odnawialnej wyniosły 191,8 mln PLN w porównaniu do
91,6 mln PLN w 2009 roku i obejmowały głównie inwestycje
modernizacyjno-odtworzeniowe w elektrowniach wodnych
i szczytowo-pompowych.
Od kilku lat prowadzone są w Polsce działania, zarówno na
szczeblu administracji rządowej, jak i przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A., których celem jest rozwój krajowej energetyki jądrowej.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. realizowała wiele kompleksowych działań. Najważniejsze z nich to, m.in.:
Przełomowym momentem tych działań było podjęcie
13 stycznia 2009 roku, przez Radę Ministrów uchwały w sprawie działań wykonywanych na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W tym dokumencie Rada Ministrów zobowiązała
Ministra Skarbu do zapewnienia współpracy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polskiej
Energetyki Jądrowej, przy przygotowaniu i wdrożeniu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Podobne zapisy o roli PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. w Programie zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 maja 2009 roku, ustanawiające
Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.
1. W
spółpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej
Energetyki Jądrowej i Ministrem Skarbu Państwa
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. aktywnie współpracowała
z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
przy przygotowywaniu projektu Programu Polskiej Energetyki
Jądrowej. Ponadto przedstawiciele spółek GK PGE uczestniczyli, w charakterze ekspertów, w procesie przygotowania
przez Ministra Skarbu Państwa projektu założeń do ustawy
o realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszących.
Obrót Hurtowy
W 2010 roku nakłady inwestycyjne w segmencie Obrotu
Hurtowego wyniosły 20,7 mln PLN, co stanowiło około 0,4%
łącznych nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej
PGE. Około 63% wydatków dokonanych w segmencie Obrotu
Hurtowego stanowiły wydatki na informatykę, w tym głównie
na systemy wspomagania zarządzania w Grupie Kapitałowej
PGE oraz na systemy obrotu energią elektryczną.
Dystrybucja
W 2010 roku nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji
wyniosły 1 054,0 mln PLN w porównaniu do 993,1 mln PLN
w 2009 roku i stanowiły 20% nakładów w Grupie Kapitałowej
PGE. Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie przyłączenia
nowych odbiorców i stanowiły odpowiednio 43% oraz 44%
łącznych nakładów poniesionych w segmencie w latach 2010
i 2009 oraz inwestycji wynikających z budowy nowych sieci
elektroenergetycznych WN, SN i NN odpowiednio około
33% oraz 32% łącznych nakładów poniesionych w segmencie
w 2010 i 2009 roku.
Budowa pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce to jeden
z kluczowych projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej
PGE. Jego realizacja wymaga stworzenia od podstaw odpowiednich struktur i procedur oraz pozyskania środków
finansowych.
Wszelkie działania GK PGE w ramach rozwoju segmentu Energetyka Jądrowa są ściśle powiązane z opracowywanym przez
rząd Programem Polskiej Energetyki Jądrowej.
Działania prowadzone w 2010 roku
2. A
nalizy w zakresie potencjalnych lokalizacji
dla elektrowni jądrowych
W marcu 2010 roku Ministerstwo Gospodarki przedstawiło
ranking 27 potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych. Po otrzymaniu tych informacji PGE Energia Jądrowa S.A.
rozpoczęła prace nad bardziej szczegółowymi analizami dla
wymienionych w rankingu lokalizacji.
39
W 2010 roku opracowano wspólnie z Électricité de France S.A.,
GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC oraz Westinghouse
Electric Company LLC raporty dotyczące możliwości rozwoju
energetyki jądrowej w Polsce.
Na początku 2011 roku PGE EJ 1 Sp. z o.o. ogłosiła postepowanie przetargowe na badania lokalizacji oraz usługi związane
z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie
inwestycyjnym. Zakres prac w ramach tego zamówienia obejmuje m.in. opracowanie raportu z oceny oddziaływania na
środowisko, w którym zawarte zostaną oceny potencjalnego oddziaływania elektrowni jądrowej na otoczenie, w tym
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i warunki życia
lokalnych społeczności.
Nawiązana została także współpraca z innymi firmami oferującymi technologie dla elektrowni jądrowych, jak np. koreańskie
KEPCO, japońskie Mitsubishi, czy kanadyjskie AECL.
3. Współpraca z zagranicznymi partnerami
Potencjał organizacyjny i finansowy Grupy Kapitałowej PGE
plasuje Grupę w gronie największych firm energetycznych
w Europie. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest wiarygodnym partnerem dla zagranicznych inwestorów, co potwierdzają
liczne deklaracje zainteresowania współpracą.
Każdy z potencjalnych dostawców potwierdził możliwość
wybudowania w terminie do 2020 roku pierwszego bloku
elektrowni jądrowej w oferowanej przez niego technologii,
jednak pod określonymi warunkami. Do najważniejszych
warunków należy zaliczyć:
niezwłoczne wdrożenie kompleksowego prawa dotyczącego energetyki jądrowej: ustaw wraz z przepisami wykonawczymi i wprowadzonymi na ich podstawie regulacjami
związanymi z lokalizacją, technologią jądrową i rozwojem
sieci przesyłowych,
niezwłoczne utworzenie dozoru jądrowego zdolnego do
certyfikowania lokalizacji i technologii jądrowej,
wybudowanie na czas sieci przesyłowych.
Ostateczny wybór dostawcy technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej dokonany zostanie w drodze przetargu,
ogłoszonego po wejściu w życie nowych przepisów prawa
dotyczących energetyki jądrowej.
4. Budowa kompetencji – „Inteligentny Klient”
Dążąc do poszerzenia wiedzy o specyfice funkcjonowania
energetyki jądrowej, a także mając na celu maksymalne zainteresowanie Programem potencjalnych partnerów i dostawców
technologii, podjęto działania polegające na:
zidentyfikowaniu i nawiązaniu kontaktów z kluczowymi
dla realizacji Programu organizacjami i stowarzyszeniami
międzynarodowymi, w szczególności z Międzynarodową
Agencją Energii Atomowej (IAEA) i Agencją Energii Atomowej przy OECD (NEA),
udziale w konferencjach (krajowych i zagranicznych) oraz
organizacji spotkań i seminariów o energetyce jądrowej
(np. organizacja seminarium na temat European Utility
Requirements),
nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami oraz
dostawcami technologii, a także firmami doradczymi związanymi z energetyką jądrową,
współpracy z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami,
kontaktach z organami administracji i urzędami, które
w różnych fazach będą zaangażowane w realizację Programu.
Dodatkowo, w celu należytego zdefiniowania i odpowiedniego
przygotowania się do działań, jakie należy podjąć, aby możliwe
było uruchomienie w drugiej połowie 2011 roku postępowania
publicznego na wybór technologii, PGE EJ 1 Sp. z o.o. w styczniu
2011 roku uruchomiła postępowanie na świadczenie przez
inżyniera kontraktu (ang. Owner’s Engineer) usług wsparcia
technicznego w procesie inwestycyjnym.
5. Rozpoczęcie prac nad pre-feasibility study
Zebrane informacje dały podstawy do rozpoczęcia prac nad
wstępnym studium wykonalności budowy elektrowni jądrowych (pre-feasibility study) przez PGE Energia Jądrowa S.A.
Celem tej pracy jest wstępna ocena podstawowych czynników
wykonalności i ryzyka projektu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rynkowych, harmonogramowo-organizacyjnych, technologicznych, środowiskowo-lokalizacyjnych oraz
biznesowych. Jednym z kluczowych produktów pracy będzie
model ekonomiczno-finansowy przedsięwzięcia pozwalający
na pogłębioną ocenę efektywności ekonomicznej projektu.
Raport Roczny 2010
Strategiczne projekty realizowane w GK PGE
Dodatkowo, PGE Energia Jądrowa S.A. prowadzi działania
mające na celu identyfikację innych potencjalnych lokalizacji
elektrowni jądrowych, nieobjętych rankingiem opracowanym
w Ministerstwie Gospodarki.
40
41
Ład
korporacyjny
Ład korporacyjny
to zbiór zasad postępowania,
skierowanych zarówno
do organów spółek
oraz członków tych organów,
jak i do większościowych
i mniejszościowych akcjonariuszy.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako spółka giełdowa,
zobowiązana jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego
określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.
Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką, a efektem ich stosowania jest
większa transparentność spółek giełdowych, poprawa jakości
komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony
praw akcjonariuszy, także w materiach nieregulowanych
przez prawo.
Zarząd Spółki dokłada należytej staranności w celu przestrzegania wszystkich zasad Dobrych Praktyk. Komunikacja
z otoczeniem prowadzona jest z użyciem tradycyjnych metod
oraz nowoczesnych technologii, m.in.: prasa, strona internetowa PGE, konferencje prasowe i branżowe, partnerska
współpraca z internetowymi portalami, publikacje informacyjno-wizerunkowe.
Spółka transmituje obrady Walnych Zgromadzeń i upublicznia
je na stronie internetowej. Niezależnie od Spółki nie wszystkie
rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach są stosowane.
Do dnia zmiany Dobrych Praktyk, tj. do dnia 1 lipca 2010
roku, Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego z wyłączeniem zasady nr 5 zawartej w Rozdziale I Rekomendacji.
Zasada ta stanowiła, iż „Wynagrodzenia członków organów
Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać
wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej
wyników ekonomicznych”. Ograniczenie pełnego stosowania
ww. rekomendacji było związane z postanowieniami ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26
poz. 306) określającej maksymalne wynagrodzenie członków
organów Spółki. Z uwagi na obowiązywanie przedmiotowej
ustawy Rada Nadzorcza Spółki oraz Walne Zgromadzenie mają
ograniczone możliwości kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej na poziomie odpowiadającym
zakresowi zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych
w organach Spółki funkcji, wielkości Spółki oraz jej wyników
ekonomicznych.
Z dniem 1 lipca 2010 roku przedmiotowa zasada została zmieniona i zgodnie z jej nowym brzmieniem „Spółka powinna
posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę,
strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających Spółki
powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej
z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE
z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).”
Dotychczas Spółka nie wypracowała Polityki wynagrodzeń
i zasad jej ustalania. W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie postanowienia ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
ograniczające wynagrodzenie członków Rady do wysokości
jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. W odniesieniu do członków
Zarządu ww. ustawa nie ma zastosowania od 15 października 2010 roku, tj. od dnia, w którym zawarto z nimi umowę
o świadczenie usług w zakresie zarządzania i ubezpieczeniu
się członków Zarządu na własny koszt od odpowiedzialności
cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem.
43
Odpowiedzialność
społeczna
Grupa Kapitałowa PGE
kieruje się w swojej działalności
ideą zrównoważonego rozwoju,
czego wyrazem jest
m.in. konsekwentne
angażowanie się od lat
w działania społeczne
i charytatywne
na rzecz społeczności
lokalnych.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Działania społeczne i charytatywne realizowane są
w GK PGE głównie poprzez darowizny, sponsoring społecznie
zaangażowany oraz edukację społeczną z zakresu energetyki
i nowoczesnych technologii. Ponadto realizując ważne projekty
inwestycyjne poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej PGE prowadzą konsultacje z lokalnymi społecznościami, przygotowują
dedykowane strony internetowe, wydawnictwa i programy
informacyjne w mediach. Dotyczą one m.in.: budowy nowych
bloków energetycznych lub instalacji oczyszczających spaliny
kominowe (w Elektrowni Opole), czy budowy demonstracyjnej
instalacji CCS (ang. Carbon Capture and Storage) do wychwytywania, transportu i składowania pod ziemią dwutlenku węgla
(w Elektrowni Bełchatów). Organizowane są także spotkania
z sąsiadamii z Czech i Niemiec na temat naszych działań na
rzecz zmniejszania emisji hałasu z bloków energetycznych
(w Elektrowni Turów).
Celem GK PGE jest budowanie dialogu i porozumienia ze
wszystkimi grupami interesariuszy, ale także pełnienie roli
odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju
społeczności, w których funkcjonuje na co dzień.
W działalności społecznej najważniejsze są dla nas:
poszanowanie i uwzględnianie opinii społeczności lokalnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej PGE,
uczestnictwo w kluczowych dla danej społeczności projektach i inicjatywach społecznych, w szczególności w zakresie
sportu, kultury i rozwoju lokalnego,
wsparcie i realizacja inicjatyw związanych z bezpiecznym
użytkowaniem energii elektrycznej i edukacją ekologiczną,
pomoc charytatywna najbardziej potrzebującym przedstawicielom społeczności lokalnych.
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
(ELIOS 2010)
W ramach sponsoringu społecznie zaangażowanego PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. wsparła w 2010 roku organizację
Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Było to
pierwsze wydarzenie tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. W igrzyskach wzięło udział 57 reprezentacji z regionu
Europy i Azji, które zmierzyły się w takich dyscyplinach jak:
lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka nożna kobiet, koszykówka
zunifikowana, tenis ziemny, trójbój siłowy, bowling, jazda na
wrotkach oraz badminton.
Pracownicy
Zgodnie z założeniami nowego modelu GK PGE poszczególne
segmenty będą korzystać z wieloletniego dorobku i doświadczeń oddziałów, dzieląc się wzajemnie swoją wiedzą i osiągnięciami, które posiadają pracownicy. To dzięki pracy tysięcy
osób, pracowników, Grupa Kapitałowa PGE ma pozycję lidera
wśród producentów energii w Polsce.
W ramach spółek i oddziałów GK PGE organizowane są liczne
szkolenia i kursy, mające na celu podnoszenie kwalifikacji
pracowników, np. w PGE Obrót S.A., gdzie przy uwzględnieniu
oddziałów pracuje ponad 1800 osób, organizowano w 2010
roku szkolenia, które dotyczyły podnoszenia kompetencji
służb handlowych, pracowników Biur Obsługi Klienta oraz
służb finansowo-księgowych.
Ważnym aspektem działalności spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i jej oddziałów, jest dbałość o stałą
poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Doskonałym
przykładem realizacji zadań z tego obszaru jest PGE GiEK S.A.
Oddział KWB Bełchatów, który w 2010 roku, po raz kolejny
otrzymał nagrodę Państwowego Inspektora Pracy w konkursie
Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej (I miejsce w województwie łódzkim oraz wyróżnienie na szczeblu krajowym).
Przykładem dbałości o pracowników jest również praktyka stosowana w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia
Bydgoszcz, która została doceniona w konkursie „Dojrzały
Pracodawca”, organizowanym w ramach unijnego projektu „Dojrzałość procentuje”. Projekt obejmował pracodawców zatrudniających pracowników po 50-tym roku życia.
45
Odpowiedzialność społeczna
Raport Roczny 2010
Oprócz wskazanych powyżej działań spółki i oddziały GK PGE,
mając na uwadze jak ważny jest ciągły rozwój pracowników
realizują szkolenia, kursy, jak również dofinansowują studia
podyplomowe pracowników, stale dbając o podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności zawodowych swojej kadry.
Ponadto w Grupie Kapitałowej PGE w ramach wzmacniania
tożsamości pracowników z Grupą, organizowane są liczne
inicjatywy integracyjne, jak na przykład Mistrzostwa PGE. Podczas Mistrzostw rozgrywanych jest kilka dyscyplin sportowych,
a drużyny reprezentują poszczególne spółki i oddziały GK PGE.
Edukacja
Uniwersytet dzieci
Grupa Kapitałowa PGE jako największa w Polsce stara się
prowadzić swoją działalność w taki sposób, aby przekazywać dobrą energię, wiedzę i doświadczenie nie tylko swoim
klientom, ale także otoczeniu i społecznościom na terenach,
w których działa. GK PGE kieruje się ideą zrównoważonego
rozwoju, prowadząc wiele projektów, których celem jest generowanie pozytywnych zmian społecznych. Najlepszą drogą
do osiągnięcia dobrych rezultatów jest edukacja.
W ramach działań edukacyjnych związanych z tematem energetyki jądrowej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wsparła
w 2010 roku warsztaty informacyjne dla dzieci. Najmłodszym
pokazywano w sposób przyjazny i zrozumiały czym jest energetyka jądrowa.
Największe, realizowane w 2010 roku projekty edukacyjne:
Kampania edukacyjna Bezpieczniej z prądem
Po raz kolejny GK PGE zaangażowała się w projekt, propagujący wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej w ramach kampanii edukacyjnej Bezpieczniej
z prądem. Kampania została zainicjowana przez Polskie
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
(PTPiREE) oraz spółki energetyczne. W 2010 roku odbyła się
szósta edycja, w której oprócz Spółek GK PGE uczestniczyli:
PSE Operator S.A., Enea Operator Sp. z o.o., EnergiaPro S.A.,
Energa S.A. we współpracy z Energa-Operator S.A., Enion S.A.,
Tauron Polska Energia S.A.
Kampania Bezpieczniej z prądem to cykl działań edukacyjnych
obejmujących uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz
gimnazjów. W ramach każdej edycji programu, w placówkach
edukacyjnych odbywają się pokazy filmów i specjalne prelekcje, w trakcie których przekazywana jest wiedza dotycząca
bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.
46
Atomowy Autobus
Kolejnym programem edukacyjnym związanym z podniesieniem świadomości w zakresie energii jądrowej był „Atomowy
Autobus”, czyli mobilne centrum informacyjne, wyposażone
w interaktywne pomoce dydaktyczne jak: sprzęt audiowizualny,
makiety i urządzenia demonstracyjne oraz mini laboratorium
atomistyki. Akcja miała na celu przekazanie rzetelnych informacji, głównie wśród studentów, na temat wykorzystania energii
jądrowej. W ramach projektu, Atomowy Autobus odwiedził
łącznie 12 ośrodków akademickich, w takich miastach jak:
Warszawa, Toruń, Koszalin, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź,
Katowice, Kraków, Rzeszów, Kielce i Lublin. Akcję wspierała
spółka z GK PGE: PGE Energia Jądrowa S.A.
Obchody Dnia Wody
Obchody Dnia Wiatru
Bezpieczna Energia
Wśród odnawialnych źródeł energii swoją kampanię promocyjną miał również wiatr, w ramach obchodów: Dnia Wiatru.
Wydarzenie prowadziła spółka z Grupy Kapitałowej PGE: PGE
Energia Odnawialna S.A., która zainstalowała kilka punktów
informacyjnych, gdzie kolportowano materiały edukacyjne,
informujące o proekologicznych działaniach. Ponadto rozegrano szereg zawodów sportowych oraz turniej gry edukacyjnej:
Power Manager, która powstała w ramach współpracy PGE
Energia Odnawialna S.A. i Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.
Swój autorski program edukacyjny posiada również spółka
segmentu Sprzedaży Detalicznej PGE Dystrybucja S.A. i jej
oddziały. Program Bezpieczna Energia, jest to cykl szkoleń
profilaktycznych, przygotowany i prowadzony w porozumieniu z łódzkim Kuratorium Oświaty, dedykowany uczniom klas
trzecich szkół podstawowych. Podczas niecodziennej lekcji
dzieci zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania
z urządzeń elektrycznych, a oglądając z bezpiecznego dystansu
stację transformatorową, dowiadują się, jak unikać zagrożeń.
Ochrona środowiska
Grupa Kapitałowa PGE podejmuje szereg działań, aby odpowiedzialnie i świadomie kształtować relacje między wzrostem
gospodarczym, a troską o środowisko naturalne. Inicjuje
liczne działania związane z badaniami i rozwojem, analizuje
swój wpływ na środowisko oraz realizuje działania służące
jego ochronie.
Bieżąca działalność spółek Grupy Kapitałowej PGE we wszystkich istotnych aspektach spełnia wymogi obowiązujących
przepisów i regulacji z zakresu Prawa Ochrony Środowiska.
W zależności od specyfiki danego podmiotu GK PGE, jego
miejsca w łańcuchu wartości produkcji i dystrybucji energii
elektrycznej, działania te w 2010 roku dotyczyły:
wypełniane były na bieżąco przez spółki z GK PGE wszystkie obowiązki nałożone na nie przez przepisy ochrony
środowiska i decyzje administracyjne, w tym prowadzenie
odpowiedniej sprawozdawczości oraz pomiarów,
operatorzy instalacji, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
dokonali w terminie ustawowym do 30 kwietnia 2010 roku
rozliczenia emisji i uprawnień za rok 2009,
kontynuowano program ograniczenia hałasu emitowanego
do otoczenia, w tym m.in.: w PGE Elektrownia Opole S.A.
podczas remontu bloku nr 1 zamontowano nowe wysokosprawne tłumiki redukujące emisję hałasu,
kontynuowano prace związane z ograniczaniem emisji
zanieczyszczeń do powietrza m.in.: poprzez budowę i dostosowanie do pracy w nowych standardach emisyjnych
instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół
Elektrowni Dolna Odra oraz Oddział Elektrownia Bełchatów, natomiast w PGE Elektrownia Opole S.A. oddano do
eksploatacji instalację odazotowania spalin na bloku nr 3,
która pozwoliła na zmniejszenie emisji NOx z 482 mg/Nm3
do 180 mg/Nm3,
W ramach promowania odnawialnych źródeł energii odbyła się impreza edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej
pod hasłem Dnia Wody. Projekt składał się z trzyetapowego
konkursu plastycznego dotyczącego szeroko pojmowanego
poszanowania zasobów wodnych oraz turnieju wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Biorąca udział w konkursach
młodzież otrzymała specjalnie wydrukowane na tę okazję
zeszyty edukacyjne. Akcja była prowadzona przez spółkę
z GK PGE: PGE Energia Odnawialna S.A.
47
Odpowiedzialność społeczna
Raport Roczny 2010
prowadzono szereg działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń wód, w tym m.in. dostosowanie stacji
elektroenergetycznych 110/15 kV do wymogów zabezpieczenia środowiska z zakresie wodno-gruntowym przed
niekontrolowanymi wyciekami oleju,
prowadzono działania w zakresie gospodarki odpadami,
polegające na ograniczeniu ilości powstających odpadów,
odzysku surowców wtórnych, a następnie na zgodnym
z wymogami prawa ich unieszkodliwianiu.
Ponadto Spółka PGE Dystrybucja S.A. podejmuje świadome
działania z zakresu ochrony środowiska związane ze specyfiką
prowadzonej działalności. Najważniejszym projektem jest
ochrona ptaków – montaż płytek fluorescencyjnych odstraszających ptaki od napowietrznych linii energetycznych oraz
platform dla gniazd bociana białego. Przoduje w tym przedsięwzięciu Oddział Zamość, który prowadząc systematyczne
działania zamontował już blisko cztery tysiące konstrukcji
pod bocianie gniazda.
Należy podkreślić, że wprowadzenie energetyki jądrowej do
struktury źródeł wytwórczych GK PGE będzie miało bardzo
istotny skutek dla poprawy stanu środowiska naturalnego
dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych substancji, w tym
zwłaszcza dwutlenku węgla.
Zaangażowanie w sport i kulturę – PGE Marka Mistrzów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. angażuje się we wspieranie wyjątkowych inicjatyw kulturalnych i sportowych. W swojej
strategii sponsoringowej GK PGE wspiera projekty uznane
w Polsce i mające szansę zdobyć renomę międzynarodową.
W ramach programu PGE Marka Mistrzów, GK PGE angażuje
się w wydarzenia, które dają ludziom pozytywne emocje.
Działania sponsoringowe prowadzone w 2010 roku koncentrowały się na budowaniu rozpoznawalności marki PGE wśród
wszystkich grup interesariuszy. Ze względu na specyfikę Grupy
Kapitałowej PGE, działania prowadzono zarówno na poziomie
ogólnopolskim, jak i regionalnym. Wybierane i realizowane
projekty sponsoringowe znajdowały uzasadnienie w założeniach budowy znajomości marki.
SPORT
W obszarze sportu marka PGE jest promowana przez drużyny
oraz sportowców indywidualnych, którzy w ostatnich latach
zdobywali tytuły mistrzowskie oraz dzięki współpracy z GK
PGE mogą dążyć do mistrzostwa. GK PGE angażuje się rów-
48
nież w istotne dla sportu wydarzenia o renomie krajowej, jak
i zagranicznej, które przynoszą pozytywne emocje. Istotny
jest również sponsoring stadionu, gdzie rozgrywane będą
najważniejsze mecze sportowe najbliższych lat.
Sponsorowane wydarzenia oraz drużyny sportowe cieszą się
się dużą popularnością wśród opinii publicznej.
Wydarzenia:
XXXIV Bieg Piastów w Jakuszycach
W marcu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. po raz drugi
była sponsorem narciarskiego Biegu Piastów w Jakuszycach.
W 34. edycji imprezy, na trasie ze Szklarskiej Poręby do Jakuszyc, pobiegło blisko pięć tysięcy narciarzy. W ramach
trwającego dwa dni wydarzenia rozegrano także Bieg Energetyków o puchar PGE. Bieg Piastów to najstarsza i największa
w Polsce impreza narciarstwa biegowego organizowana od
1976 roku. Od 2008 roku Bieg Piastów należy do Worldloppet
(Worldloppet Ski Federation) – Światowej Ligi Biegów Dłu-
godystansowych, do której zalicza się obecnie piętnaście
biegów z całego świata.
Final Four 2010
W maju, w łódzkiej Atlas Arenie odbyły się Finałowe rozgrywki Pucharu Ligi Mistrzów Final Four w siatkówce mężczyzn.
O tytuł klubowego mistrza Europy walczyły w Łodzi takie
kluby, jak: Dynamo Moskwa, Trentino Volley i Ach Volley Bled,
a także PGE Skra Bełchatów. Zwycięzcą rozgrywek został klub
Trentino Volley, który pokonał w finałowym starciu Dynamo
Moskwa. Drużyna PGE Skra Bełchatów zajęła trzecie miejsce.
Final Four Indesit Champions League to największe siatkarskie
wydarzenie klubowe w 2010 roku na starym kontynencie.
XV Międzynarodowy Piknik Lotniczy „Góraszka 2010”
W czerwcu odbyła się jedna z największych letnich imprez
plenerowych w Polsce – Piknik Lotniczy „Góraszka 2010”.
W imprezie udział wzięło ponad 100 tysięcy widzów. Międzynarodowy Piknik Lotniczy Góraszka cieszy się kilkunastoletnią
tradycją, międzynarodową renomą, a także ogromnym zainteresowaniem widzów.
Drużynowy Puchar Świata na żużlu: THE FIM PGE Polska
Grupa Energetyczna Speedway World Cup 2010
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. była w lipcu głównym
sponsorem Półfinału Drużynowego Pucharu Świata na żużlu
w Gorzowie Wielkopolskim. Awans do turnieju finałowego
wywalczyli Polacy, którzy pokonali Duńczyków, Rosjan i Czechów. Polska drużyna jest obecnie najbardziej utytułowaną
w Drużynowym Pucharze Świata, posiadając trzy złote medale na koncie. Poza półfinałem Drużynowych Mistrzostw
Świata na żużlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. będzie
głównym sponsorem turnieju barażowego o wejście do finału
Drużynowego Pucharu Świata w 2011 roku oraz samego finału.
76. Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Sportowca Roku
Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców 2010 roku to
76 edycja najsłynniejszego konkursu organizowanego od 1926
roku przez Przegląd Sportowy. Historia plebiscytu to jedyna
w swoim rodzaju „Kronika Polskiego Sportu”, na jej kartach
zapisane są osiągnięcia polskich sportowców wielu dyscyplin.
Sponsoring ten miał na celu uzyskanie efektu synergii z innymi
działaniami sponsoringowymi 2010 roku – jako rdzeń komunikacji projektu PGE Marka Mistrzów na kolejny rok.
PGE Arena Gdańsk – największy projekt typu Naming Rights
w Polsce
W maju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółka BIEG
2012 Sp. z o.o. podpisały umowę sponsoringu tytularnego,
finalizując tym samym największy projekt typu Naming Rights
w Polsce. PGE Arena Gdańsk to obiekt piłkarski, który pomieści
czterdzieści cztery tysiące widzów. Jego fasada będzie pokryta
poliwęglanowymi płytami w kolorach, które nadadzą mu wygląd gigantycznego bursztynu. Stadion został zaprojektowany
zgodnie z wszelkimi wymogami UEFA, ponieważ będzie jedną
z aren Euro 2012 (Mistrzostw Europy w piłce nożnej).
Kluby sportowe
Siatkówka
Od wielu lat PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest kojarzona przez miliony Polaków z polską siatkówką i jej sukcesami.
Sponsorowane przez nas drużyny:
PGE Skra Bełchatów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest sponsorem strategicznym od 2007 roku, projekt został przejęty od Elektrowni Bełchatów. Sponsorowana drużyna PGE Skra Bełchatów,
uczestniczy w rozgrywkach siatkówki mężczyzn na najwyższym
krajowym i międzynarodowym poziomie. W 2010 roku zdobyła
po raz szósty Mistrzostwo Polski, po raz drugi wywalczyła
miano trzeciej drużyny Europy oraz po raz drugi zdobyła tytuł
Wicemistrza Świata.
49
Odpowiedzialność społeczna
Raport Roczny 2010
Atom Trefl Sopot
Atom Trefl Sopot jest projektem sponsoringowym, który ma
pomóc w budowie świadomości i promocji tematu energetyki
jądrowej wśród Polaków, w kontekście budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Atom Trefl Sopot jest od sezonu 2010/2011
klubem ekstraklasy siatkówki kobiet.
Koszykówka
PGE Turów Zgorzelec
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest sponsorem strategicznym od sezonu 2007/2008. Drużyna od początku swojego
istnienia jest ściśle związana z podmiotami należącymi do
Grupy Kapitałowej PGE: Kopalnią Węgla Brunatnego Turów
i Elektrownią Turów. Szczególne znaczenie lokalne sponsorowania PGE Turów Zgorzelec wynika z faktu, iż drużyna ta jest
jedyną drużyną w regionie, uczestniczącą w rozgrywkach na
najwyższym poziomie ligowym w Polsce.
Piłka nożna
PGE GKS Bełchatów
GKS Bełchatów wywodzi się z klubu utworzonego przy kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Stale podkreślany jest
górniczy charakter klubu służącego, jako ważny instrument
integracji oraz narzędzie utożsamiania się z marką PGE pracowników kopalni i ich rodzin. Od sezonu 2007/2008 występuje pod nazwą PGE GKS Bełchatów. Drużyna uczestniczy
w rozgrywkach Ekstraklasy piłki nożnej.
Żużel
W 2010 roku drużyna występowała pod nazwą Marma Hadykówka, w rozgrywkach I ligi żużla, awansując do Ekstraklasy.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Mecenasem Roku
Chopinowskiego
Rok Chopinowski 2010 w całości poświęcony obchodom
200-lecia urodzin Fryderyka Chopina obfitował wieloma
prestiżowymi wydarzeniami muzycznymi.
Sportowcy indywidualni
W 2010 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sponsorowała trzech sportowców indywidualnych. Byli to: Kamila
Chudzik – lekkoatletka (siedmiobój), reprezentantka Polski,
zdobywczyni brązowego medalu podczas Mistrzostw Europy
w Berlinie 2009 r., Waldemar Stawowczyk – Mistrz Świata
i Europy w wyścigach psich zaprzęgów oraz Monika Święcka
– hippika, w swojej klasie (III licencja sportowa) wywalczyła
wicemistrzostwo Warszawy i Mazowsza.
KULTURA
W obszarze kultury promocja marki PGE odbywa się poprzez
sponsoring najważniejszych wydarzeń kulturalnych z zakresu muzyki, teatru, filmu i sztuki. Wiarygodność marki oraz
zwiększanie jej rozpoznawalności budowane jest poprzez
Mecenat Kultury.
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
W sierpniu 2010 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad
Wisłą po raz czwarty odbył się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa
Brzegi. Hasło przewodnie tej edycji festiwalu brzmiało „Inny
Świat”. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. po raz drugi była
sponsorem Festiwalu. Obecność firmy w tym wydarzeniu
obejmowało, m.in.: Kino PGE, w którym odbyły się projekcje
filmów festiwalowych oraz spotkania z twórcami. W ubiegłym
roku ponad 50 filmów wyświetlonych w Kinie PGE obejrzało
łącznie 24 tysiące gości.
Od stycznia 2010 roku w całej Polsce oraz w wybranych krajach
organizowane były uroczystości przypominające sylwetkę
Fryderyka Chopina. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
została oficjalnym Mecenasem Roku Chopinowskiego.
Oprócz koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali organizatorzy Festiwalu zaplanowali także happeningi oraz koncerty jazzowe i plenerowe. Miłośnicy muzyki klasycznej mieli
okazję posłuchać koncertów na fortepianach historycznych.
Wśród zaproszonych zespołów i artystów znalazły się takie
znakomitości, jak: Marc Minkowski z Les Musiciens du Louvre-Grenoble, Misha Maisky, Nelson Freire, Maria João Pires,
Maurizio Pollini, Nelson Goerner, Philippe Herreweghe, Orchestre des Champs-Élysèes, Il Giardino Armonico, Orchestre de
Chambre de Lausanne, a także Joshua Bell i Bobby McFerrin.
W ramach obchodów Roku Chopinowskiego w 2010 roku PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. wspierała m.in:
eliminacje do XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina,
światową premierę spektaklu „Let’s dance Chopin”, która
odbyła się 22 maja podczas Międzynarodowych Targów
Expo 2010 w Szanghaju,
VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego
Europa”, który odbywał się w Warszawie w okresie od
1 sierpnia do 3 września,
koncert w ramach Wawer Music Festival – 11 kwietnia
2010 roku odbyła się VII edycja Wawer Music Festival pod
hasłem Azja w hołdzie Chopinowi,
dwa Nadzwyczajne Koncerty z udziałem laureata I Nagrody
XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, (28, 29 października 2010 r. w Warszawie).
Festiwal „Inne Brzmienia”
W lipcu 2010 roku odbyła się w Lublinie trzecia edycja festiwalu
„Inne Brzmienia Art’n’Music Festival Lublin-Lviv 2010”. Organizację imprezy wsparła PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
W ramach Festiwalu odbyły się koncerty artystów z całego
świata, wystawy, warsztaty oraz cykl debat pt. „Granice Europy”, poruszających kwestie związane z europejską tożsamością. Na festiwalu, oprócz Polski i Ukrainy, prezentowana
była Hiszpania. Sponsorowanie Festiwalu było kontynuacją
projektu z 2009 roku, gdzie Mecenasem był podmiot z Grupy
Kapitałowej PGE: PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o.
Książka „Kobiety niezapomniane”
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wsparła wydanie książki
„Kobiety niezapomniane”. Spod pióra 41 wybitnych polskich
dziennikarek prasy, radia i telewizji wyszły teksty o wielkich,
wspaniałych kobietach. Wydanie książki „Kobiety niezapomniane” było projektem pro bono. Cały dochód ze sprzedaży
książki został przeznaczony na cele statutowe Europejskiej Unii
Kobiet Sekcja Polska (stowarzyszenie, członek Europejskiej
Unii Kobiet). Stworzenie tej książki zostało poparte przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister
Elżbietę Radziszewską.
PGE Marma Rzeszów (Marma Hadykówka)
Rzeszów i Podkarpacie to jedne z najważniejszych, historycznych rynków sprzedaży energii elektrycznej dla GK PGE.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest sponsorem rzeszowskiego żużla od 2010 roku. Wcześniej żużlowców wspierał
Rzeszowski Zakład Energetyczny (refundował koszty oświetlenia), który stał się częścią Grupy Kapitałowej PGE.
50
51
Wybrane wyniki
finansowe Grupy
Kapitałowej PGE
98 819
Spis treści
Opinia biegłego rewidenta ...........................................................................................................................................................54
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ..........................................................................................................57
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej .................................................................................................................58
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku ............................................................................................................................60
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku ............................................................................................................................ 61
51 473 939
3 602 850
53
Dla Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się skrócone skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.,skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skrócone
skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów oraz skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zostało sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2 („Grupa”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. Dnia
15 marca 2011 r. wydaliśmy o tym sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeżeń z objaśnieniami uzupełniającymi (patrz poniżej).
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz inne obowiązujące przepisy.
Analiza skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie powinno zastępować zapoznania się ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy. W szczególności skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera
not objaśniających opisujących kwestie, na które zwróciliśmy uwagę, w objaśnieniach uzupełniających opinię z dnia 15 marca
2011 r. wydaną o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, o następującej treści:
„Nie zgłaszając zastrzeżenia, zwracamy uwagę na:
1. Informacje przedstawione w nocie 45.1 dodatkowych not objaśniających do załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i fakt, że dokonane przez Grupę Kapitałową szacunki rekompensat w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz rozpoznanych w związku z nimi przychodów i należności, oparte
zostały o własne interpretacje zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DZ. U. z 2007 r.
nr 130, poz. 905) („Ustawy o KDT”) oraz o szereg istotnych założeń, w tym również będących poza kontrolą Grupy Kapitałowej.
Ewentualne skutki niekorzystnego dla Grupy Kapitałowej rozstrzygnięcia sporu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w obszarze interpretacji zapisów Ustawy o KDT oraz zmiany przyjętych założeń istotnie wpłyną na wyniki szacunków i w konsekwencji doprowadzą do istotnych zmian sytuacji majątkowej oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Na dzień niniejszej opinii wynik sporu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki nie jest możliwy do przewidzenia.
Raport Roczny 2010
Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE
Opinia niezależnego biegłego rewidenta o skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym sporządzonym na podstawie zbadanego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku.
2. Informacje przedstawione w nocie 45.2.2 dodatkowych not objaśniających do załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w której Zarząd opisuje postępowanie sądowe wynikające z zaskarżenia postanowienia o wpisie połączenia 12 spółek
z PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.). W toku ponownego rozpatrzenia sprawy Sąd Rejonowy może wydać ponownie postanowienie o wpisie połączenia lub wydać postanowienie o odmowie połączenia wykreślając istniejący wpis. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania nie jest możliwe określenie prawdopodobieństwa ziszczenia się poszczególnych scenariuszy, jak również terminu, w jakim może to nastąpić. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie zawiera skutków ewentualnej zmiany postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego rejestracji połączenia spółek.
3. Informacje przedstawione w notach 25 i 43.12 dodatkowych not objaśniających do załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której Zarząd jednostki dominującej wskazuje na niepewność dotyczącą przyszłego rozliczenia przedpłat
dokonanych przez jednostkę dominującą w związku z realizacją umowy, o której mowa w powyższej nocie”.
Odpowiedzialność Zarządu za Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami
opisanymi w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2010 r.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie procedur
przeprowadzonych stosownie do krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej (MSRF) 810 Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat
skróconych sprawozdań finansowych.
Opinia
Naszym zdaniem skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które sporządzono na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., jest spójne, we wszystkich istotnych
aspektach, z tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zgodnie z zasadami w nim opisanymi.
W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 90116
Renata Dobersztyn-Hamerska
Biegły rewident nr 90061
Marek Gajdziński
Warszawa, 15 marca 2011 r.
54
55
Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE
Raport Roczny 2010
w tys. PLN
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Rok zakończony
31 grudnia 2010
Rok zakończony
31 grudnia 2009
Przychody ze sprzedaży
20 476 465
21 623 350
Koszt własny sprzedaży
(14 071 540)
(13 727 469)
6 404 925
7 895 881
666 403
422 568
(1 527 718)
(1 368 079)
Koszty ogólnego zarządu
(950 702)
(914 109)
Pozostałe koszty operacyjne
(407 575)
(691 532)
422 115
372 265
(558 217)
(580 617)
227 019
242 157
Zysk brutto
4 276 250
5 378 534
Podatek dochodowy
(673 400)
(1 041 311)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
3 602 850
4 337 223
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
Działalność kontynuowana
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży i dystrybucji
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych
Działalność zaniechana
Zysk za rok obrotowy na działalności zaniechanej
24 237
—
3 627 087
4 337 223
Wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
80
(41 287)
Przeszacowania aktywów jednostek stowarzyszonych
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
działających za granicą
Inne dochody za okres obrotowy, netto
—
41
1 757
531
1 837
(40 715)
3 628 924
4 296 508
3 014 120
3 370 712
612 967
966 511
3 015 957
3 340 169
612 967
956 339
– podstawowy z zysku za rok obrotowy
1,70
2,23
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej
1,70
2,23
Zysk netto za okres sprawozdawczy
INNE DOCHODY Z TYTUŁU
Zasady sporządzania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przedstawione Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe stanowi jedynie podsumowanie informacji zawartych
w Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. za 2010 rok. Nie jest ono sprawozdaniem
statutowym i nie zawiera ono wystarczających informacji do
pełnego zrozumienia wyników Grupy Kapitałowej PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. tak jak to przedstawiono w pełnym
Raporcie Rocznym za 2010 rok.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zostało sporządzone
zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez
Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi
standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września
56
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku,
nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami
odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych.
Informacje dodatkowe
Raport Roczny za 2010 rok jest dostępny na stronie internetowej www.pgesa.pl
Kopię Raportu Rocznego za 2010 rok można uzyskać w siedzibie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy ulicy
Mysiej 2 w Warszawie.
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY
Zysk netto przypadający na:
– akcjonariuszy jednostki dominującej
– udziałowców niekontrolujących
Łączne całkowite dochody przypadające na:
– akcjonariuszy jednostki dominującej
– udziałowców niekontrolujących
Zysk na jedną akcję (w PLN)
57
AKTYWA
w tys. PLN
Stan na
31 grudnia 2010
Stan na
31 grudnia 2009
Rzeczowe aktywa trwałe
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał podstawowy
41 442 181
38 945 664
24 959
25 431
202 629
153 335
Akcje własne
407 831
389 566
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
95 242
198 211
Kapitał zapasowy
1 408 465
1 354 799
264 432
485 087
286 621
412 353
5 062
—
44 137 422
41 964 446
1 090 549
1 271 165
29 976
49 827
—
—
2 094 506
2 059 119
Pozostałe pożyczki i należności finansowe
796 663
987 575
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
130 924
5 984
Pozostałe aktywa krótkoterminowe
445 809
391 147
2 730 423
7 712 823
10 095
—
7 328 945
12 477 640
7 572
5 712
51 473 939
54 447 798
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Pożyczki i należności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych
wykazywane metodą praw własności
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa trwałe związane z działalnością zaniechaną
Aktywa trwałe łącznie
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe związane z działalnością zaniechaną
Aktywa obrotowe łącznie
Aktywa grupy zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym
Kapitał własny ogółem
Stan na
31 grudnia 2010
Stan na
31 grudnia 2009
18 697 837
17 300 900
(1 081)
(1 161)
(229)
—
945
(812)
6 727 589
5 449 549
49 779
—
11 609 114
8 419 848
598 819
7 681 428
37 682 773
38 849 752
1 804 429
4 056 270
14 403
15 941
Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
Pozostałe zobowiązania
Rezerwy
3 072 295
3 238 759
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 194 763
1 358 546
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe
Zobowiązania długoterminowe związane
z działalnością zaniechaną
Zobowiązania długoterminowe łącznie
1 112 553
1 092 806
1 366
—
7 199 809
9 762 322
986 301
1 082 582
41 165
37 701
914 956
969 929
Pozostałe zobowiązania finansowe
1 259 478
566 571
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
1 396 213
1 197 829
218 158
372 888
100 157
40 903
1 668 640
1 567 321
6 289
—
6 591 357
5 835 724
Zobowiązania razem
13 791 166
15 598 046
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ
51 473 939
54 447 798
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
i dotacje rządowe
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe związane
z działalnością zaniechaną
Zobowiązania krótkoterminowe łącznie
58
w tys. PLN
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Aktywa trwałe
Raport Roczny 2010
Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
59
Dywidenda
—
—
—
—
—
— (1 335 330) (1 335 330)
Zakup nowych spółek
—
—
—
—
—
—
—
—
7 648
7 648
Sprzedaż spółek
—
zależnych
Zmiana zasad
—
rachunkowości
Nabycie akcji
—
własnych
Rozliczenie zakupu
dodatkowych
—
udziałów w spółkach
zależnych:
Wartość zakupionej
części udziałów
—
niekontrolujących
Koszt nabycia
udziałów i akcji
—
w spółkach
zależnych
Rozliczenie połączenia
jednostki dominującej 1 396 937
ze spółkami zależnymi:
Emisja akcji
w wyniku połączenia 1 396 937
Transfer udziałów
niekontrolujących
—
w wyniku połączenia
Objęcie dywidend
przypisanych
—
udziałowcom
niekontrolującym
przed połączeniem
Na dzień
31 grudnia 2010 roku 18 697 837
—
—
—
—
—
—
—
(13 786)
(13 786)
—
—
—
—
—
19 435
19 435
7 465
26 900
— (229)
—
(350)
—
—
(579)
—
(579)
60
—
—
—
—
—
531 526
—
—
—
—
—
3 646 201
—
—
—
—
— (3 114 675) (3 114 675)
—
—
— 1 141 949
—
—
—
— 1 141 949
— (2 538 886)
—
—
—
—
—
3 376 706
—
—
—
—
—
307 915
(1 081) (229)
1 145 735
—
—
(673 996) (2 009 326)
531 526 (3 646 201) (3 114 675)
3 646 201 (3 646 201)
—
3 376 706 (3 376 706)
—
945 6 727 589 49 779 11 609 114 37 083 954
Kapitał
podstawowy
22 809 657
—
(31 115)
2 595 135
531
7 365 921 30 175 578
—
—
3 370 753
3 340 169
956 339
4 296 508
—
— 3 373 676
—
—
5 968 811
—
5 968 811
—
—
—
(68 560)
—
—
(68 560)
—
(68 560)
—
—
—
44 277
—
(44 277)
—
—
—
—
—
—
—
—
521 473
521 473
(521 473)
—
—
—
—
—
—
(264 838)
(264 838)
—
(264 838)
—
—
—
— (414 017)
(725 971)
(1 139 988)
—
(200)
—
—
—
1 800
1 600
17 300 900
(1 161)
(812) 5 449 549
—
8 419 848
31 168 324
(119 359) (1 259 347)
1 600
—
7 681 428 38 849 752
307 915
—
307 915
5 560 908
— (3 114 675)
3 684 621 (3 376 706)
—
—
Koszty emisji akcji
Podział zysków lat
ubiegłych
Zakup udziałów
niekontrolujących
Rozliczenie nabycia
udziałów
i akcji w spółkach
zależnych
Dywidenda (w tym
wypłata z zysku
dla Skarbu Państwa)
Pozostałe
Na dzień
31 grudnia 2009 roku
414 017
Kapitał własny
ogółem
—
30 154 (1 343) 2 100 156
Udziały
niekontrolujące
(186 220)
Razem
136 441 49 779
Zyski zatrzymane
—
Pozostałe kapitały
rezerwowe
—
Kapitał zapasowy
—
14 705 765
Różnice kursowe
z przeliczenia
—
612 967 3 628 924
Na dzień
1 stycznia 2009 roku
Całkowite dochody
za rok obrotowy
Emisja akcji
Kapitał
z aktualizacji
wyceny aktywów
finansowych
3 015 957
w tys. PLN
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
Kapitał własny
ogółem
3 014 120
Udziały
niekontrolujące
—
—
Razem
— 1 757
—
Zyski zatrzymane
Pozostałe kapitały
rezerwowe
80
(1 161)
Różnice kursowe
z przeliczenia
8 419 848 31 168 324 7 681 428 38 849 752
17 300 900
Akcje własne
—
Kapitał
z aktualizacji
wyceny aktywów
finansowych
Kapitał zapasowy
w tys. PLN
— (812) 5 449 549
Na dzień
1 stycznia 2010 roku
Całkowite dochody
za rok obrotowy
Podział zysków lat
ubiegłych
Kapitał
podstawowy
Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE
Raport Roczny 2010
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie z MSSF
—
307 915
598 819 37 682 773
61
Czynniki mające wpływ
na osiągnięte wyniki
finansowe
Sytuacja makroekonomiczna
Grupa Kapitałowa PGE prowadzi działalność głównie w Polsce,
dlatego też była i nadal będzie uzależniona od trendów makroekonomicznych w Polsce. Co do zasady istnieje dodatnia
korelacja pomiędzy wzrostem zapotrzebowania na energię
elektryczną, a wzrostem gospodarczym, dlatego sytuacja
makroekonomiczna kraju ma bezpośrednie przełożenie na
wyniki finansowe osiągane przez GK PGE. W szczególności
obserwowane odbudowywanie aktywności w gospodarce
przyczyniło się do wzrostu popytu na energię elektryczną
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w tym okresie
o około 4,2% w porównaniu do okresu 12 miesięcy 2009 roku.
Tabela: Kluczowe wskaźniki ekonomiczne związane z polską gospodarką
Najważniejsze dane
Realny wzrost PKB (% wzrostu)
1
Wskaźnik inflacji (% cen konsumpcyjnych)
2
Krajowe zużycie energii elektrycznej (TWh)
3
2010
2009
3,8*
1,7
2,6
3,5
155,0
148,7
* szacunek wstępny GUS
Źródło: 1 Główny Urząd Statystyczny, Realny wzrost PKB w cenach stałych roku poprzedniego, przy podstawie analogiczny okres roku poprzedniego = 100.
2
Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik inflacji przy podstawie analogiczny okres roku poprzedniego = 100.
3
PSE Operator S.A.
Rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT)
W związku z rozwiązaniem KDT, zgodnie z „Ustawą o zasadach
pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych
sprzedaży mocy i energii elektrycznej”, wytwórcy będący
wcześniej stronami tychże umów uzyskali prawo do otrzymywania rekompensat na pokrycie tzw. kosztów osieroconych
(wydatki wytwórcy wynikające z nakładów poniesionych przez
tego wytwórcę do dnia 1 maja 2004 roku na majątek związany
z wytwarzaniem energii elektrycznej, niepokryte przychodami
uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej,
rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym
po przedterminowym rozwiązaniu umowy długoterminowej).
Ustawa KDT ogranicza całkowitą kwotę środków, które mogą
być wypłacone wszystkim wytwórcom na pokrycie kosztów
osieroconych, zdyskontowanych na dzień 1 stycznia 2007 roku,
do kwoty 11,6 mld PLN.
63
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Raport Roczny 2010
Tabela: Podstawowe dane dotyczące wytwórców Grupy objętych Ustawą KDT
PGE Elektrownia Opole S.A.
do 2012
Maksymalna kwota
kosztów osieroconych
i dodatkowych
1 966 mln PLN
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
do 2016
2 571 mln PLN
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
do 2010
633 mln PLN
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów
do 2009
108 mln PLN
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków
do 2010
617 mln PLN
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
do 2012
422 mln PLN
Wytwórca
Czas obowiązywania KDT
RAZEM
6 317 mln PLN
W 2010 roku oraz w 2009 roku Grupa Kapitałowa PGE sprzedała
odpowiednio 56,30 TWh oraz 60,27 TWh energii elektrycznej.
Zmiany w strukturze sprzedaży w 2010 roku w porównaniu
do 2009 roku wynikały głównie ze zmniejszenia sprzedaży na
rynku hurtowym. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców
końcowych w 2010 roku utrzymała się na poziomie zbliżonym
do 2009 roku. Spadek o 14% sprzedaży energii na rynku hurto-
wym spowodowany został niższymi zakupami energii na rynku
oraz niższą produkcją energii przez wytwórców grupy. Niższa
o 40% sprzedaż do klientów zagranicznych wynika z mniejszej
sprzedaży realizowanej przez spółkę Electra Deutschland
GmbH na skutek niekorzystnej relacji cen miedzy rynkiem
niemieckim i polskim oraz mniejszej sprzedaży energii z Polski.
Zakup energii elektrycznej
Tabela: Zestawienie zakupu energii elektrycznej spoza Grupy Kapitałowej PGE (w TWh)
W założonym przepisami Ustawy KDT terminie, to jest do
dnia 31 grudnia 2007 roku, spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisała umowy rozwiązujące z wytwórcami
będącymi stronami obowiązujących wówczas KDT. Tym samym wytwórcy uzyskali prawo do otrzymywania środków
na pokrycie kosztów osieroconych.
Wpływ rekompensat kosztów osieroconych na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową PGE został opisany w nocie
nr 45.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprzedaż energii elektrycznej
Tabela: Zestawienie sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę Kapitałową PGE (w TWh)
2010
2009
% zmiana
Sprzedaż w TWh, z czego:
56,30
60,27
-7%
Sprzedaż do odbiorców końcowych*
29,98
30,03
0%
Sprzedaż na rynku hurtowym, w tym:
22,82
26,42
-14%
21,07
23,24
-9%
Sprzedaż do PSE Operator (na straty)
0,68
1,39
-51%
Sprzedaż do klientów zagranicznych
1,07
1,79
-40%
Sprzedaż na rynku bilansującym
3,50
3,82
-8%
Zużycie własne**
5,62
4,47
26%
61,93
64,74
-4%
Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym
RAZEM rozchody energii elektrycznej
2010
2009
% zmiana
Suma zakupu w TWh, z czego:
9,22
10,94
-16%
Zakupy od spółek spoza Grupy
0,80
0,69
16%
Zakupy poza granicami kraju
1,04
2,18
-52%
Zakupy na rynku bilansującym
7,38
8,07
-9%
W 2010 roku oraz w 2009 roku spółki z Grupy Kapitałowej
PGE zakupiły odpowiednio: 9,22 TWh oraz 10,94 TWh energii elektrycznej spoza GK PGE. Zmiany w strukturze zakupu
w 2010 roku, w porównaniu do 2009 roku, wynikały głównie
ze zmniejszenia zakupu poza granicami kraju oraz na rynku
bilansującym. Zakupy poza granicami kraju spadły o około 52%
w 2010 roku, w porównaniu z 2009 rokiem, głównie w związku
z występowaniem niekorzystnej sytuacji rynkowej na rynkach
zagranicznych oraz występowaniem ograniczeń systemowych
dla importu energii, dodatkowo w sierpniu 2010 roku wygasła
umowa handlowa z Vattenfall Aktiebolag dotycząca wymiany
energii na połączeniu Polska – Szwecja. W 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem, wzrósł natomiast wolumen energii
elektrycznej zakupionej od spółek spoza GK PGE.
W 2010 roku oraz w 2009 roku Grupa Kapitałowa PGE wyprodukowała odpowiednio: 52,73 TWh oraz 53,80 TWh energii
elektrycznej. W analizowanym okresie produkcja energii
elektrycznej spadła o 2% (1,07 TWh) w stosunku do 2009 roku.
Produkcja w elektrowniach opartych na węglu brunatnym
spadła o 2% (0,64 TWh), w elektrowniach na węglu kamiennym
o 2% (0,20 TWh). Spadła też produkcja w elektrociepłowniach
opartych na węglu kamiennym i gazie oraz w elektrowniach
szczytowo-pompowych. Produkcja w elektrowniach wiatrowych pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrosła natomiast
produkcja w elektrowniach wodnych.
Spadek produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem brunatnym jest związany z mającą miejsce
* po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy Kapitałowej PGE
** zużycie własne obejmuje między innymi zakup energii na pokrycie różnicy bilansowej, zużycie energii w kopalniach oraz
w elektrowniach szczytowo-pompowych
64
65
Produkcja i sprzedaż ciepła
Tabela: Zestawienie produkcji energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE (w TWh)
2010
2009
% zmiana
Produkcja energii ogółem w TWh, z czego:
52,73
53,80
-2%
Elektrownie opalane węglem brunatnym
35,31
35,95
-2%
Elektrownie opalane węglem kamiennym
12,94
13,14
-2%
Elektrociepłownie węglowe
1,38
1,55
-11%
Elektrociepłownie gazowe
1,92
2,04
-6%
Elektrownie szczytowo-pompowe
0,53
0,56
-5%
Elektrownie wodne
0,59
0,50
18%
Elektrownie wiatrowe
0,06
0,06
0%
W 2010 roku w Grupie Kapitałowej PGE produkcja ciepła netto
oraz jego sprzedaż wyniosły odpowiednio: 25,6 mln GJ oraz
24,3 mln GJ i były wyższe w porównaniu z 2009 rokiem o około
w sierpniu 2010 roku powodzią i sukcesywnym wyłączeniem
z pracy kolejno 5 bloków w Elektrowni Turów. Od 25 sierpnia
2010 roku Elektrownia Turów pracuje wszystkimi sprawnymi
blokami, jednakże nie jest to normalny układ pracy ze względu
na rezerwowe zasilanie z rzeki Nysa. Łączny czas postoju bloków spowodowany skutkami powodzi wyniósł 1 724,7 godziny.
Niższa produkcja energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym jest wynikiem niższej produkcji
w Elektrowni Opole z powodu niższego planu zakupu energii
elektrycznej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz
ograniczenia produkcji ze względu na koszty CO2, a tym samym
zwiększenia udziału energii kupowanej na rynku bilansującym na cele odsprzedaży. Dodatkowo niższa produkcja jest
wynikiem miesięcznego postoju bloku nr 2, spowodowanego
awarią turbiny w listopadzie 2010 roku.
Spadek produkcji w elektrociepłowniach węglowych wynika
z awarii dwóch bloków w Elektrociepłowni Pomorzany, która
przyczyniła się do pogorszenia dyspozycyjności bloków i ich
pracy na obniżonych parametrach. Od lutego 2010 roku bloki
pracowały na zaniżonych parametrach, produkując tym samym
mniej energii elektrycznej. Od maja do sierpnia 2010 roku
w remoncie był blok A, natomiast od września do października
2010 roku w remoncie był blok B. Pomimo przeprowadzonych
prac remontowych nadal na zaniżonych parametrach pracuje,
wymagający dalszego remontu, blok A. Remont prawdopodobnie będzie miał miejsce w maju 2011 roku.
Spadek produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach gazowych był w głównej mierze związany z awarią
bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Rzeszów, która miała miejsce 31 stycznia 2010 roku. Jej skutkiem było
całkowite zaprzestanie produkcji energii elektrycznej od
lutego. Uruchomienie bloku gazowo-parowego nastąpiło
25 sierpnia 2010 roku.
12% z uwagi na panujące warunki atmosferyczne – znaczący
spadek temperatur w porównaniu ze średnimi temperaturami
w ubiegłych latach.
Ceny energii elektrycznej
Istotny wpływ na wyniki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
jak i całej Grupy Kapitałowej PGE, mają ceny energii elektrycznej zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Rynek krajowy
Obrót energią elektryczną na rynku hurtowym z dostawą
w 2010 roku, odbywał się w ramach kontraktów bilateralnych
Raport Roczny 2010
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Produkcja energii elektrycznej
(w szczególności za pośrednictwem platform brokerskich TFS
i GFI oraz platformy obrotu energią elektryczną POEE), a także na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W ciągu ostatniego
kwartału 2010 roku wolumen obrotu energią na TGE wzrósł
znacząco w stosunku do poprzednich okresów. Spowodowane to było przede wszystkim nałożeniem od 9 sierpnia 2010
roku na wytwórców, obowiązku sprzedaży energii w trybie
zgodnym z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne (tzw.
„obligo giełdowe”). Wprowadzenie tej regulacji miało na celu
Dzienne i kwartalne ceny pasma (base) w transakcjach spot w latach 2009–2010 (TGE)
PLN/MWh
300 PLN
BASE 2010 średnia I kw.
189,30 PLN/MWh
BASE 2010 średnia IV kw.
210,79 PLN/MWh
250 PLN
BASE 2010 średnia II kw.
191,19 PLN/MWh
BASE 2010 średnia III kw.
195,42 PLN/MWh
200 PLN
150 PLN
BASE 2009 średnia II kw.
157,03 PLN/MWh
BASE 2009 średnia I kw.
193,38 PLN/MWh
100 PLN
BASE 2009 średnia III kw.
168,31 PLN/MWh
BASE 2009 średnia IV kw.
169,43 PLN/MWh
BASE 2010
BASE 2009
50 PLN
styczeń
66
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
67
Rynek spot: Średnia cena energii na rynku dnia następnego
TGE w 2010 roku była wyższa niż w roku poprzednim, nawet
mimo tego, że do 1 marca 2009 roku cena hurtowa energii
elektrycznej zawierała akcyzę. Średnia cena w całym 2010
roku wyniosła dla kontraktów pasmowych 199,86 PLN/MWh,
natomiast dla szczytu 217,93 PLN/MWh. Ceny na rynku spot
były dosyć stabilne, choć wyraźnie wyższe niż w roku 2009.
Rok 2010, pod względem zużycia energii elektrycznej w kraju,
był jednym z rekordowych: zużycie krajowe energii wyniosło
około 155,0 TWh, podczas gdy w 2009 roku było to około
148,7 TWh.
Jednym z głównych czynników wzrostu cen był wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, choć wpływ miały
również:
Łączne obroty w 2010 roku, na rynkach spot prowadzonych
przez TGE i POEE wyniosły ponad 12,9 TWh, jest to niemal 75%
więcej niż w roku poprzednim. W roku 2009 i pierwszej połowie
2010 większość wolumenu transakcji spot realizowana była
na POEE, natomiast od sierpnia 2010 roku ta relacja zmieniła
się na korzyść TGE w związku ze wspomnianą powyżej zmianą
regulacyjną. Celem dostosowania się do nowych uwarunkowań
prawnych, swoją formułę zmieniła platforma POEE, której
alians z GPW ma spowodować, że transakcje zawierane na
POEE będą traktowane jako realizacja „obliga giełdowego”
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
wzrost cen energii elektrycznej na rynkach ościennych,
wzrost cen składników kosztowych produkcji energii
elektrycznej (cena uprawnień do emisji CO2 i cena węgla
kamiennego na rynkach międzynarodowych).
Ceny na rynku bilansującym kształtowały się w sposób analogiczny do cen na rynku spot. Niezbilansowanie w skali całego
systemu w roku 2010 wyniosło średnio 2,14%, co odpowiadało wolumenowi obrotu na rynku bilansującym na poziomie
3,3 TWh.
Rynek terminowy: Podobnie jak na rynku spot, również na
zorganizowanym rynku terminowym w ciągu 2010 roku wyraźnie wzrosły obroty. W roku 2010 wielkość obrotów niezależnie
od terminu dostawy wyniosła ponad 104,5 TWh (tj. o około
30 TWh więcej niż w roku 2009). Istotny wzrost obrotów wystąpił, m.in. na rozwijającym się rynku terminowym towarowym
TGE i związany był ze wspomnianym obowiązkiem sprzedaży
giełdowej, nałożonym na wytwórców energii elektrycznej.
Tylko w okresie od listopada do końca roku, obrót na TGE
Porównanie cen na TGE oraz rynkach międzynarodowych
Dzienne i kwartalne ceny szczytu (peak) w transakcjach spot w latach 2009–2010 (TGE)
EUR/MWh
PLN/MWh
160,00
300 PLN
140,00
BASE 2010 średnia I kw.
202,41 PLN/MWh
BASE 2010 średnia IV kw.
239,38 PLN/MWh
250 PLN
120,00
BASE 2010 średnia III kw.
205,76 PLN/MWh
BASE 2010 średnia II kw.
204,25 PLN/MWh
100,00
80,00
200 PLN
60,00
40,00
150 PLN
20,00
styczeń
68
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
NordPool
EEX
Liniowy (TGE)
TGE
Liniowy (EEX)
69
2010.12
2010.12
2010.12
2010.11
2010.11
2010.10
2010.10
2010.09
2010.09
2010.08
2010.08
2010.07
2010.07
2010.07
2010.06
2010.06
2010.05
2010.05
2010.04
2010.04
2010.03
2010.03
2010.02
50 PLN
2010.02
BASE 2010
BASE 2009
0,00
2010.01
BASE 2009 średnia IV kw.
189,61 PLN/MWh
2010.01
BASE 2009 średnia II kw.
176,84 PLN/MWh
BASE 2009 średnia I kw.
222,46 PLN/MWh
100 PLN
BASE 2009 średnia III kw.
187,631 PLN/MWh
2010.01
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Raport Roczny 2010
zwiększenie przejrzystości transakcji, wsparcie wykreowania
wiarygodnych indeksów cenowych oraz zapewnienie publicznego, równego dostępu do energii elektrycznej. Widocznym
skutkiem wprowadzenia „obliga giełdowego” było uzyskanie
przez TGE statusu głównego miejsca publicznego obrotu
energią elektryczną, począwszy od czwartego kwartału 2010
roku, zwłaszcza w odniesieniu do transakcji terminowych
z dostawą na 2011 rok.
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Raport Roczny 2010
wyniósł około 50 TWh. W transakcjach zawieranych w ciągu
2010 roku na rynkach terminowych energii elektrycznej (TGE,
GFI, TFS) największy udział w minionym roku miały kontrakty
roczne z dostawą w roku 2011, dla których wolumen obrotu
wyniósł 64,8 TWh po średniej cenie 193,25 PLN/MWh. Wolumen obrotu na produkcie szczytowym na rok 2011, dla transakcji zawartych w roku 2010, wyniósł nieco ponad 11,1 TWh,
a średnia cena w tym przypadku wyniosła 218,71 PLN/MWh.
W 2010 roku zanotowano również transakcje na produkt
roczny z dostawą w 2012 roku, dla którego wolumen wyniósł
5,7 TWh, a cena ukształtowała się średnio na poziomie 199,6
PLN/MWh. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
kontrakty miesięczne i kwartalne.
Rynek międzynarodowy
W roku 2010 ceny spot zarówno na rynku polskim (TGE, POEE),
skandynawskim (NordPool) jak i niemieckim (EEX) charakteryzowały się trendem wzrostowym. W szczególności potwierdziły
się podobne tendencje cenowe pomiędzy rynkami polskim
i niemieckim. Jedną z podstawowych różnic, która występuje
obecnie pomiędzy kształtującymi się cenami na obu rynkach,
jest większa dzienna zmienność cen na rynku prowadzonym
przez EEX. Rynek skandynawski jest wyraźnie odmienny od obu
pozostałych rynków, głównie ze względu na charakterystykę
wytwarzania, która w ogromnym stopniu uzależniona jest od
sytuacji hydrologicznej.
W drugiej połowie grudnia 2010 roku połączenie stałoprądowe
łączące Polskę i Szwecję (SwePol Link), zostało udostępnione
stronom trzecim poprzez mechanizm, tzw. „market coupling”.
Do końca 2010 roku przepływy z tym związane wyniosły
47 GWh, co stanowiło około 20% dostępnych zdolności przesyłowych.
Taryfy
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE realizują
część swoich przychodów w oparciu o taryfy zatwierdzane
przez Prezesa URE:
taryfy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej
gospodarstwom domowym (grupa taryfowa G),
taryfy spółek dystrybucyjnych (OSD),
taryfy dotyczące ciepła.
Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców grup taryfowych G
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, na terenie której
Spółki Sprzedaży Detalicznej (SSD) pełnią rolę sprzedawców z urzędu, w okresie dwunastu miesięcy zakończonym
31 grudnia 2010 roku odbywała się na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryf na 2010 rok
rozpoczęło się 8 września 2009 roku i zakończyło 22 stycznia
2010 roku. Zatwierdzone taryfy weszły w życie czternaście dni
po ich opublikowaniu, tj. 6 lutego 2010 roku, do tego czasu
obowiązywały poprzednio obowiązujące taryfy. W 2010 roku
70
sprzedaż energii do odbiorców biznesowych (grupy taryfowe A,
B oraz C) odbywała się na podstawie cenników oraz indywidualnie negocjowanych ofert. Cenniki dla odbiorców biznesowych
nie uległy zmianie w okresie dwunastu miesięcy zakończonym
31 grudnia 2010 roku w stosunku do cenników z końca 2009
roku.
Taryfy dystrybucyjne spółek OSD wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej PGE na 2010 rok zostały zatwierdzone przez Prezesa URE w dniach 7–18 stycznia 2010 roku. Taryfy na 2010
rok, w zależności od spółki, weszły w życie między 22 stycznia
a 2 lutego 2010 roku.
PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. na podstawie
§ 32 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007
roku w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji
taryfy oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.
z 2007 r. Nr 128, poz. 895 z późniejszymi zmianami) zwanego
„rozporządzeniem taryfowym”, zachowały do końca 2010 roku
prawo do prowadzenia rozliczeń z odbiorcami na podstawie
Tabela: Ilość i koszt zakupu paliw od dostawców zewnętrznych w okresie zakończonym 31 grudnia 2010 oraz 2009 roku
Ilość (w tys. ton)
Koszt (mln PLN)
Za okres dwunastu miesięcy zakończony Za okres dwunastu miesięcy zakończony
31 grudnia
31 grudnia
Węgiel kamienny
Gaz (tys. m )
3
Biomasa
Olej opałowy
2010
2009
2010
2009
6 467
6 987
1 661
1 915
553 478
561 601
401
423
490
451
172
140
48
48
72
58
2 306
2 536
RAZEM
stawek ustalonych w poszczególnych taryfach spółek OSD
i SSD wchodzących w skład GK PGE, które obecnie są oddziałami w strukturze PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A.
Obowiązujące taryfy na energię elektryczną, usługi dystrybucyjne oraz ciepło, które podlegają zatwierdzeniu przez
Prezesa URE, nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych
przez Spółki z Grupy. Aktualnie poziom kosztów uznanych
przez Prezesa URE za uzasadnione do kalkulacji taryf dla spółek
z Grupy Kapitałowej PGE, jest niższy od kosztów faktycznie
ponoszonych przez te spółki.
Dystrybucja energii elektrycznej
Taryfa obowiązująca w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2010 roku była trzecią, samodzielną taryfą
spółek OSD od momentu wydzielenia działalności dystrybucyjnej ze struktur zakładów energetycznych. Stawki opłat za
usługi dystrybucji zatwierdzone przez Prezesa URE na 2010
rok spowodowały zmiany średnich płatności dla klientów
w poszczególnych grupach taryfowych w porównaniu z rokiem 2009:
grupa taryfowa A – wzrost o 4,7%,
grupa taryfowa B – wzrost o 6,5%,
grupa taryfowa C+R – wzrost o 8,4%,
grupa taryfowa G – wzrost o 5,2%.
Średnia cena usług dystrybucji energii elektrycznej w porównaniu z ostatnimi obowiązującymi taryfami w 2009 roku
zwiększyła się o około 8,6%.
Sprzedaż energii elektrycznej
W 2010 roku Spółki Sprzedaży Detalicznej Grupy Kapitałowej
PGE, a po konsolidacji PGE Obrót S.A., prowadziła sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G
(gospodarstwa domowe) w oparciu o Taryfy zatwierdzane
przez Prezesa URE. Wobec innych odbiorców Prezes URE
w listopadzie 2007 roku uznał, że rynek sprzedaży detalicznej
ma charakter konkurencyjny i zwolnił przedsiębiorstwa z obowiązku przedstawiania tych taryf do zatwierdzenia.
W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia
2010 roku, koszty zakupu głównych paliw od dostawców
spoza Grupy wyniosły 2.306 mln PLN i były niższe o około 9% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2009 roku. W okresie zakończonym
31 grudnia 2010 roku około 67% energii elektrycznej zostało
wyprodukowane z węgla brunatnego, pochodzącego z kopalń
wchodzących w skład GK PGE, którego koszt jest mniej podatny
na zmiany cen niż paliwo z zewnętrznych źródeł. Jednakże,
pewne czynniki, w tym całkowita ilość wydobytego węgla
brunatnego, koszty zdjęcia nakładu zalegającego nad węglem,
koszty pracownicze oraz opłaty środowiskowe wpływają na
ponoszone przez GK PGE koszty wydobycia i tym samym koszty
wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE.
71
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 (KPRU), w odniesieniu do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami
do emisji, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. W związku
z tym, iż Komisja Europejska przy okazji obu dotychczasowych
okresów rozliczeniowych ograniczyła ilość przyznanych Polsce
uprawnień do emisji CO2 w stosunku do wnioskowanej w KPRU,
przyznawane limity stanowią istotne ograniczenie dla sektora
elektroenergetycznego.
Na okres rozliczeniowy, obejmujący lata 2008–2012, Polska
starała się o przyznanie limitu w wysokości 284 mln ton CO2.
Decyzją Komisji Europejskiej przyznano Polsce średnioroczny
limit w wysokości 208,5 mln ton. Zgodnie z obecnym KPRU II
na elektrownie zawodowe przypada jedynie 110,8 mln ton CO2,
podczas gdy jego emisja w normalnych warunkach szacowana
jest na około 120 mln ton.
Tabela: Podział limitów uprawnień do emisji (w Mg)
Sektor
Przydział średnioroczny uprawnień Mg CO2
Elektrownie zawodowe
110 791 200
Elektrociepłownie zawodowe
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące emisji CO2 z głównych instalacji GK PGE w roku 2010 (w porównaniu z ilością
uprawnień przyznanych w drodze nieodpłatnych alokacji).
25 391 008
W 2010 roku, stanowiącym trzeci rok drugiego okresu rozliczeniowego wspólnotowego systemu handlu emisjami, Grupa
Kapitałowa PGE odnotowała niedobór uprawnień w wysokości
ok. 3,5 mln ton CO2.
Tabela: Emisja CO2 z głównych instalacji GK PGE w roku 2010 w porównaniu do średniorocznego przydziału uprawnień
do emisji CO2 (w Mg)
Emisja CO2
w roku 2010
Przydział średnioroczny
wg KPRU II na 2010 rok
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
29 659 590
26 937 155
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
10 656 954
11 158 636
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
6 686 372
5 680 137
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
1 139 309
1 155 252
Operator
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów*
452 063
479 305
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków
586 647
570 840
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
281 716
303 155
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
186 383
194 547**
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz
92 237
104 988
6 770 075
6 475 340
56 511 346
53 059 355
PGE Elektrownia Opole S.A.
RAZEM
*Oddział Elektrociepłownia Gorzów powstał ze spółek PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. oraz PEC Gorzów S.A.
**Oddział Elektrociepłownia Kielce otrzymał z rezerwy na nowe instalacje dodatkowy przydział uprawnień dla lat 2009–2012
w wysokości 5 190 ton rocznie. Decyzję w zakresie przyznania dodatkowego przydziału wydano 18 grudnia 2009 roku, natomiast
5 stycznia 2011 roku uprawnienia za lata 2009–2010 zostały przekazane na konto wytwórcy (łącznie 10 380 ton)
72
orpha.pl
Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Raport Roczny 2010
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień Emisyjnych na lata 2008–2012 (KPRU II)
73
Tytuł rozdziału
MAPA GK PGE
Oddział Zespół
Elektrociepłowni
Bydgoszcz
Oddział Czymanowo
Czymanowo
Oddział Łódź – Teren
Oddział Łódź – Miasto
Oddział
Elektrociepłownia Zgierz
PGE Energia Jądrowa SA
Oddział Białystok
PGE Energia Odnawialna SA
PGE Polska Grupa
Energetyczna SA
Olsztyn
Oddział
Zespół Elektrowni
Dolna Odra
Szczecin
Nowe Czarnowo
Oddział Dychów
Białystok
Bydgoszcz
Oddział Warszawa
Oddział Warszawa
Toruń
Gorzów Wlkp.
PGE Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna SA
Raport Roczny 2010
Oddział Białystok
Gdańsk
Oddział Zespół
Elektrownia Gorzów
PGE Dystrybucja SA
Poznań
Warszawa
Dychów
Oddział
Elektrownia Bełchatów
Zielona Góra
Oddział
KWB Bełchatów
Bogatynia
Oddział KWB Turów
Wrocław
Oddział Elektrociepłownia
Lublin Wrotków
Łódź
Bełchatów
Skarżysko-Kamienna
Kamieńsk
Opole
Katowice
Kraków
Elektrownia Wiatrowa
Kamieńsk Sp. z o.o.
PGE Elektrownia
Opole SA
Oddział Lublin
Zgierz
Kielce
Oddział
Elektrownia Turów
Oddział
Elektrociepłownia
Kielce
Oddział I – Łódź
Oddział II – Łódź
Żywiec
Oddział Lublin
Lublin
Oddział Zamość
Oddział Zamość
Zamość
Oddział
Skarżysko-Kamienna
Rzeszów
Oddział
Skarżysko-Kamienna
PGE Obrót SA
Solina
Oddział Rzeszów
Oddział Międzybrodzie Bialskie
Oddział
Elektrociepłownia Rzeszów
Oddział Solina
Grupa Kapitałowa PGE po połączeniu w ramach Programu Konsolidacji
CENTRUM KORPORACYJNE:
PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.
OBSZAR: ENERGETYKA JĄDROWA
PGE Energia Jądrowa S.A.
OBSZAR: GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
▪ Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów
▪ Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Turów
▪ Oddział Elektrownia Bełchatów
▪ Oddział Elektrownia Turów
▪ Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra
▪ Oddział Zespół
Elektrociepłowni Bydgoszcz
▪ Oddział
Elektrociepłownia Gorzów
▪ Oddział
Elektrociepłownia Kielce
▪ Oddział Elektrociepłownia
Lublin Wrotków
▪ Oddział
Elektrociepłownia Rzeszów
▪ Oddział
Elektrociepłownia Zgierz
▪ PGE Elektrownia Opole S.A.*
OBSZAR: ENERGETYKA
ODNAWIALNA
PGE Energia Odnawialna S.A.
▪ Oddział Czymanowo
▪ Oddział Dychów
▪ Oddział Miedzybrodzie
Bialskie
▪ Oddział Solina
▪ Elektrownia Wiatrowa
Kamieńsk Sp. z o.o. **
OBSZAR: DYSTRYBUCJA
PGE Dystrybucja S.A.
▪ Oddział Białystok
▪ Oddział Lublin
▪ Oddział Łódź – Miasto
▪ Oddział Łódź – Teren
▪ Oddział Rzeszów
▪ Oddział
Skarżysko-Kamienna
▪ Oddział Warszawa
▪ Oddział Zamość
OBSZAR: OBRÓT
PGE Obrót S.A.
▪ Oddział Białystok
▪ Oddział Lublin
▪ Oddział I – Łódź
▪ Oddział II – Łódź
▪ Oddział
Skarżysko-Kamienna
▪ Oddział Warszawa
▪ Oddział Zamość
SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PGE
* Rejestracja połączenia PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka S.A. w toku
** Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. jest w trakcie procesu konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A.
74
75
76
Raport Roczny 2010
Tytuł rozdziału

Podobne dokumenty