Regulamin promocji „+Program za darmo”

Transkrypt

Regulamin promocji „+Program za darmo”
Regulamin promocji „+Program za darmo”
§ I. Organizator i warunki uczestnictwa
1. Organizatorem promocji pod nazwą "+Program za darmo" (dalej zwana "Promocją") jest spółka
jawna Symetria z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 10/4 ,dalej zwana: "Organizatorem".
2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej:
"Regulaminem" na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne:
- z akceptacją niniejszego Regulaminu Promocji oraz regulaminu serwisu znajdującym się pod
adresem http://diety.wp.pl/index.php/mid/42/fid/259/odchudzanie/diety/page_id/2,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w w/w regulaminach,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki z w/w regulaminów (w tym
w szczególności nie łamie praw autorskich innych osób lub podmiotów).
4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
§ II. Zasady Promocji oraz Nagrody
1. Promocja polega na nagrodzeniu każdego dnia w okresie trwania promocji (01-07.10.2013) jednej,
losowo wybranej osoby zwrotem kwoty wydanej na zakup abonamentu pakietu dieta + fitness (o
nazwie „+Program”).
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie poniższych warunków:
a) Zakup pakietu dieta + fitness (o nazwie „+Program”) w okresie 01-07.10.2013
b) Uregulowanie zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od daty zakupu (liczy się data wpływu środków do
Organizatora lub firmy pośredniczącej w obsłudze płatności (np. banku, Przelewy24.pl).
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby będące ich:
małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby
pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia
lub kurateli.
4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 11.10.2013 w dziale „Aktualności”. O przyznaniu Nagrody każdy
nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail, na który założone jest konto, z którego dokonał zakupu i wziął
udział w Promocji.
5. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na publikację nazwy użytkownika na stronie z listą zwycięzców, o
którym mowa we wcześniejszym punkcie.
§ III. Odbiór Nagród
1. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom do dnia 25.10.2013. Warunkiem przekazania nagrody
jest przesłanie na adres organizatora w ciągu 7 dni od powiadomienia o wygranej, poprawnie
wypełnionego wniosku o zwrot wpłaconych środków pieniężnych. Adres wysyłki oraz wzór wniosku
zostanie dostarczony użytkownikowi razem z informacją o wygranej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi
w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez
Uczestnika danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zmianę adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za
zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.
§ IV. Dane Osobowe
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Promocji będą przez niego
przetwarzane w celu: (i) realizacji Promocji, (ii) wyłonienia zwycięzców Promocji, (iii) odbioru nagród,
(iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonej Promocji, (v) wysyłania e-mailem informacji
związanych z Promocją. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w Promocji. Każdy uczestnik Promocji posiada prawo wglądu do
swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane
przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
§ V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin
wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora, pod adresem
diety.wp.pl
2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób
trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Promocji.
3. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wypowiedzi w serwisach
internetowych należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych
w stosunku do Organizatora.

Podobne dokumenty