Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego UKW Nr 30/2015/2016 z

Transkrypt

Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego UKW Nr 30/2015/2016 z
Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego UKW Nr 30/2015/2016 z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie wyznaczenia opiekunów naukowych dla uczestników I roku studiów
doktoranckich w zakresie nauk o polityce
Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, działając na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.
1365 z późn. zm.), § 7.1 rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, w związku
z §5.11 Regulaminu Studiów Doktoranckich UKW wprowadzonego zarządzeniem Rektora
UKW Nr 67/2013/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:
wyznacza się opiekunów naukowych dla uczestników I roku stacjonarnych
studiów doktoranckich w zakresie nauk o polit yce:
mgr Adrianna Bartnicka – dr hab. Ewa Szatlach, prof. nadzw.
mgr Anna Hernacka – dr hab. Tomasz Kuczur, prof. nadzw.
mgr Natalia Nowaczyk – dr hab. Joanna Taczkowska -Olszewska, prof. nadzw.
mgr Dominika Lisz kowska – prof. dr hab. Adam Gwiazda
mgr Dagmara Suberlak – prof. dr hab. Adam Gwiazda
mgr Bogumił Szczerba – prof. dr hab. Adam Gwiazda
mgr Sara Tomaszewicz - dr hab. Filip Pierzchalski, prof. nadzw.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty