pobierz formularze 2015 - Euro

Komentarze

Transkrypt

pobierz formularze 2015 - Euro
A
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Odpowiedz na każde pytanie zadane
w formularzu zgłoszeniowym
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław
NIP:
Regon:
KRS:
108-00-09-959
142746896
0000480703
Infolinia:
E-mail:
+48 71 799 0 600
[email protected]
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY HOLANDIA – prosimy uważnie wypełnić wszystkie pola
Prosimy podać następujące informacje
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
(można podać więcej niż 1)
PESEL
___________
E-mail
Dane dotyczące zatrudnienia w Holandii
Daty rozpoczęcia/zakończenia pracy w Holandii
Czy meldowałeś/aś się w gminie holenderskiej
ROK :2015
Numer SOFI/BSN
Adres
korespondencyjny
Adres urzędu
skarbowego w Polsce
__-__-____
__-__-____
TAK: Daty meldunku _ _ - _ _ - _ _ _ _ do _ _ - _ _ - _ _ _ _
W przypadku braku dokumentów od pracodawcy/ów prosimy o podanie danych kontaktowych na odwrocie formularza- w celu uzyskania Jaaropgaaf.
NIE
Prosimy wypełnić, jeżeli dochód został osiągnięty wyłącznie w Holandii
Czy rozliczył się Pan/i w Polsce z dochodów osiągniętych w Holandii w roku 2015?
TAK
NIE
W przypadku zaznaczenia TAK prosimy o dostarczenie kopii PIT36+zał.ZG (lub PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, PIT28, PIT16A, PIT40A)
W przypadku zaznaczenia NIE prosimy o wybór zakresu usług naszej firmy;
Proszę o sporządzenie zeznania rocznego TAK NIE-sam złoże PIT Proszę o uzyskanie zaświadczenia
TAK NIE-sam uzyskam
W przypadku zaznaczenia TAK prosimy o podanie przychodu wykazanego w deklaracji za rok 2014 (np. PIT 36 pozycja 86 lub 133,
PIT 37 pozycja 64 lub 95.) _________
LUB
Prosimy wypełnić, jeżeli dochód został osiągnięty jednocześnie w Holandii i poza nią ( np. i Polska/Niemcy/UK itp. );
Nazw/y pracodawcy/ów
Dochód brutto
1.
2.
Czy rozliczył/a się Pan/i w Polsce za rok 2015?
TAK
Waluta
NIE
W przypadku wyboru TAK prosimy o dostarczenie kopii PIT36+zał. ZG ( lub PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, PIT28, PIT16A, PIT40A )
W przypadku zaznaczenia NIE prosimy o wybór zakresu usług naszej firmy;
Proszę o sporządzenie zeznania rocznego TAK NIE-sam złoże PIT Proszę o uzyskanie zaświadczenia
TAK NIE-sam uzyskam
W przypadku zaznaczenia TAK skontaktujemy się w celu dalszych pytań. Jednocześnie prosimy o podanie przychodu wykazanego w
deklaracji za rok 2014 (np. PIT 36 pozycja 86 lub 133, PIT 37 pozycja 64 lub 95.) _________
Informacje o dzieciach (w przypadku braku miejsca prosimy o uzupełnienie na odwrocie formularza)
Imię i nazwisko
Data urodzenia
1.
__-__-____
2.
__-__-____
Jestem samotnym rodzicem
TAK
Wychowuję niepełnosprawne dziecko do 26 roku życia
TAK
Informacje o współmałżonku
Imię i nazwisko
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Czy partner fiskalny zarobił w Polsce poniżej 24 000 zł?
Numer SOFI/BSN
TAK
PESEL DZIECKA
___________
___________
NIE
NIE
Kraj zatrudnienia
NIE
Prosimy wybrać sposób przekazania zwrotu (zwrot realizujemy tylko w PLN)
Na konto bankowe
TAK
NIE
Właściciel konta;
Numer konta (26 cyfr)
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Przekazem pocztowym
TAK Adres
NIE
Prosimy przesłać dokumenty na adres;
Odeślij dokumenty na adres: Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A., Skr. pocz. nr 1188, 53-675 Wrocław.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów
marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 833). Oświadczam, że
biorę odpowiedzialność za wszelkie podane przez mnie dane oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą
Data i podpis
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław
NIP: 108-00-09-959
Regon:142746896
KRS:0000480703

Infolinia: +48 71 799 0 600
E-mail:[email protected]
B
UMOWY
Podpisz umowy (w miejscu
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław
NIP:
Regon:
KRS:
108-00-09-959
142746896
0000480703
Infolinia:
E-mail:
+48 71 799 0 600
[email protected]
 „Zleceniodawca”)
UMOWA ZLECENIE
Zawarta w dniu
pomiędzy
zamieszkałym(ą) w
przy ul.
zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sikorskiego 28, 53-659 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480703, NIP: 108-00-09-959, REGON: 142746896, kapitał zakładowy w wysokości 12 861 000,00
zł w całości opłacony, reprezentowaną przez Tomasza Jamrozy - Prezesa Zarządu oraz Adama Powiertowskiego - Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści
umowy "Zleceniobiorcą".
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu
złożenia deklaracji podatkowej w Holandii za rok ……………………………….
2. Złożenia deklaracji podatkowej wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo
urzędzie podatkowym za granicą.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą.
§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku
oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji
rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego.
2. Zleceniobiorca wypełnia deklarację podatkową, doręcza ją właściwemu miejscowo urzędowi
podatkowemu za granicą, prowadzi korespondencję, odbiera decyzje podatkowe oraz ewentualnie umożliwia
Zleceniodawcy, pomoc prawną doradcy zagranicznego przy składaniu odwołania od decyzji.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest wolne
od opłat.
4.Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.
§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę albo powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu środków z tytułu
zwrotu nadpłaty podatkowej na rachunek Zleceniodawcy podany Urzędowi dokonującemu rozliczenia, lub datę
wpływu środków ze zwrotu podatku na rachunek Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za
skutki opóźnień w realizacji zwrotu podatku z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w
polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia
kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu.
3. Zważywszy, że zwrot podatku jest tożsamy z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w
związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu zwrotu
podatku, zależy możliwość wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego
podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w
obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnej prowizji brutto, za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania. Postanowienia niniejszego ust. 3 stosuje się także w przypadku, gdy
Zleceniodawca, miał możliwość otrzymania informacji o zwrocie podatku, a nie otrzymał jej z powodów od niego
zależnych, lub przez niego zawinionych. W takim przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o
przyznanym Zleceniodawcy zwrocie podatku rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym Zleceniodawca
miał możliwość uzyskania informacji o zwrocie podatku na jego rzecz.
4. W przypadku gdy holenderski urząd skarbowy przekaże na konto Zleceniobiorcy środki należne
Zleceniodawcy za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np.
ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków, itp., Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne rozliczenie i przekazanie przez
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane konto Zleceniodawcy.
5. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o zwrot podatku i go otrzymał, a pomimo tego zgłosił się do
Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę
kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w §6
w punkcie 3.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z
przedmiotem umowy.
2. W przypadku zlecenia zwrotu podatku z Holandii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego
dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy holenderskie.
3. Niezwłocznego , nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich
dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku
procedury zwrotu podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie,
10 dni roboczych od złożenia zapytania.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniodawcy dane są prawdziwe i pozwalają na sporządzenie
prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia i/lub w Polsce. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi wszelką
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym i związanych z tym konsekwencji.
§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź
niektórych czynności objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca
odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne.
§6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do prowizji w wysokości
netto......14,2500.......% (słownie: ...czternaście....25/100.....%) kwoty nadpłat podatkowych przyznanych
Zleceniodawcy decyzją zagranicznego urzędu podatkowego określonego w § 1.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 69 EURO,
przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 5 lub 7. , która to kwota
stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na
wykonanie zlecenia. Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązująca stawkę podatku od
towarów i usług (VAT).
3. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 160 EUR,
obniża się prowizję minimalna, o której mowa w §6 p. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EUR brutto.
4.Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni od
otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu przez
Zleceniobiorcę informacji o zwrocie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze, trafią bezpośrednio z
zagranicznego urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do Zleceniodawcy). W
przypadku złożenia polecenia zlecenia zapłaty przez zleceniodawcę zleceniobiorca sam obciąży należną kwotą
rachunek bankowy zleceniodawcy. Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania,
umowy, o którym mowa w § 3 pkt. 1.
5. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty prowizji brutto.
6. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w
walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez CITI Bank w
dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym
Zleceniobiorcy.
7. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca.
8. Jeżeli w wyniku weryfikacji dokumentów Zleceniobiorca wyliczy Zleceniodawcy niedopłatę podatku, lub kwota
zwrotu podatku będzie niższa niż 50 EURO obowiązywać będzie jednorazowa opłata z góry w wysokości brutto 200
PLN. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować płatność należności gotówką lub przelewem na rachunek
Zleceniobiorcy nr: Bank BPH 37 1060 0076 0000 3280 0004 9237, Euro-tax pl. Zwrot Podatku S.A.,
ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, Tytuł przelewu „Holandia rozliczenie, nazwisko i imię”.
9 Jeżeli zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu holenderskiego, ale nie pracował w danym roku
podatkowym na terenie Holandii, zobowiązany jest zapłacić prowizje z góry, w wysokości 100zł brutto na konto: Bank
BPH 37 1060 0076 0000 3280 0004 9237, Euro-tax pl. Zwrot Podatku S.A., ul. Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław, Tytuł przelewu Holandia „rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”.
10. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które
zostaną pokryte przez holenderskie organa podatkowe bądź holenderskie organa właściwe ds. zasiłków z
należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku.
11. Za pozyskanie w polskim Urzędzie Skarbowym zaświadczenia o zarobkach koniecznego do
złożenia wniosku w urzędzie holenderskim Zleceniobiorca pobierze od Zleceniodawcy opłatę w maksymalnej
kwocie 49,00 PLN brutto.
12. W przypadku sporządzenia przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy PIT36 + zał. ZG dla polskiego urzędu
skarbowego koszt usługi zostanie zwiększony o 50 zł dla zeznań wykazujących dochód z kraju wskazanego w
§1 pkt. 1, przy zerowych dochodach z innych krajów, oraz 100zł dla zeznań, które oprócz dochodu z kraju
wskazanego w §1 pkt. 1 uwzględniać będą dochody z maksymalnie dwóch krajów będących w aktualnej ofercie
Zleceniobiorcy. W przypadku większej ilości krajów, lub krajów spoza aktualnej oferty Zleceniobiorca ma prawo do
odstąpienia od zapisu tego punktu umowy i/lub wystąpienie z nową ofertą dla Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zgadza
się na przekazanie przez Zleceniodawcę deklaracji do polskiego urzędu skarbowego.
§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe,
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego
§10
Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy udostępnia Zleceniodawcy dostęp do panelu klienta pod adresem
e-migrant.pl. W ramach portalu Zleceniodawca będzie mógł śledzić podstępy swojej sprawy, komunikować się
ze Zleceniobiorcą oraz korzystać z dodatkowych usług i funkcjonalności. Login oraz hasło do systemu zostaną
wysłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
§11
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§13
1. „Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w art. 746 Kodeksu
cywilnego.
2. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę strony zgodnie rozumieją w
szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę strony zgodnie rozumieją w
szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych
do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania.
4. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, strony zgodnie rozumieją
w szczególności sytuację gdy po jej zawarciu okaże się, że potencjalna wartość podatku nie wystarcza na pokrycie prowizji
minimalnej określonej w § 6 ust. 2 / 3 umowy”
5. Zleceniobiorca, celem weryfikacji podstaw do pobierania przez niego nadpłaty podatku z holenderskiego urzędu
podatkowego na rzecz Zleceniodawcy, ma prawo zwrócić się do Zleceniodawcy, na adres podany w umowie, o
przedstawienie dokumentu poświadczającego światowy dochód brutto (osiągnięty poza Holandią) w terminie 30 dni od
otrzymania wezwania.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A.. z
siedzibą: ul. Sikorskiego 2-8, 53-659, Wrocław, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych,
przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został
poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora,
lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a
także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania . Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego
danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A.
z siedzibą: ul. Sikorskiego 2-8, 53-659, Wrocław, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej
wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w
zakresie zwrotu podatku, organom skarbowym.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*:
x przetwarzanie danych przez Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. w celach marketingowych,
x otrzymywanie od Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. i spółek z grupy kapitałowej, do której
należy Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. informacji handlowych i doręczanie ich na
wskazane wyżej jego dane adresowe,
x przekazywanie danych,
x zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych w przyszłości.
*oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli.
Data
Zleceniobiorca (Euro-Tax.pl)
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław

Podpis Zleceniodawcy
NIP: 108-00-09-959
Regon: 142746896
KRS: 0000480703
Infolinia: +48 71 799 0 600
E-mail: [email protected]
UMOWA ZLECENIE
Zawarta w dniu
pomiędzy
zamieszkałym(ą) w
przy ul.
zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sikorskiego 28, 53-659 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480703, NIP: 108-00-09-959, REGON: 142746896, kapitał zakładowy w wysokości 12 861 000,00
zł w całości opłacony, reprezentowaną przez Tomasza Jamrozy - Prezesa Zarządu oraz Adama Powiertowskiego - Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści
umowy "Zleceniobiorcą".
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu
złożenia deklaracji podatkowej w Holandii za rok ……………………………….
2. Złożenia deklaracji podatkowej wraz z niezbędną dokumentacją we właściwym miejscowo
urzędzie podatkowym za granicą.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji podatkowej wydanej przez właściwy urząd podatkowy za granicą.
§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku
oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji
rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego.
2. Zleceniobiorca wypełnia deklarację podatkową, doręcza ją właściwemu miejscowo urzędowi
podatkowemu za granicą, prowadzi korespondencję, odbiera decyzje podatkowe oraz ewentualnie umożliwia
Zleceniodawcy, pomoc prawną doradcy zagranicznego przy składaniu odwołania od decyzji.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest wolne
od opłat.
4.Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.
§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę albo powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu środków z tytułu
zwrotu nadpłaty podatkowej na rachunek Zleceniodawcy podany Urzędowi dokonującemu rozliczenia, lub datę
wpływu środków ze zwrotu podatku na rachunek Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za
skutki opóźnień w realizacji zwrotu podatku z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu kwot pieniężnych z
zagranicznego urzędu podatkowego na podane przez siebie konto lub po otrzymaniu czeku do realizacji w
polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia
kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w przelew z wyraźną datą i kwotą przelewu.
3. Zważywszy, że zwrot podatku jest tożsamy z wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w
związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu zwrotu
podatku, zależy możliwość wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego
podstawę wypłaty na jego rzecz należnej prowizji. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w
obowiązku, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnej prowizji brutto, za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania. Postanowienia niniejszego ust. 3 stosuje się także w przypadku, gdy
Zleceniodawca, miał możliwość otrzymania informacji o zwrocie podatku, a nie otrzymał jej z powodów od niego
zależnych, lub przez niego zawinionych. W takim przypadku bieg terminu do zawiadomienia Zleceniobiorcy o
przyznanym Zleceniodawcy zwrocie podatku rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym Zleceniodawca
miał możliwość uzyskania informacji o zwrocie podatku na jego rzecz.
4. W przypadku gdy holenderski urząd skarbowy przekaże na konto Zleceniobiorcy środki należne
Zleceniodawcy za lata podatkowe inne niż zlecone w niniejszej umowie lub należne z innych tytułów, np.
ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków, itp., Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpłatne rozliczenie i przekazanie przez
Zleceniobiorcę takich środków na wskazane konto Zleceniodawcy.
5. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o zwrot podatku i go otrzymał, a pomimo tego zgłosił się do
Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę
kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w wysokości prowizji minimalnej wskazanej w §6
w punkcie 3.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z
przedmiotem umowy.
2. W przypadku zlecenia zwrotu podatku z Holandii - tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego
dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy holenderskie.
3. Niezwłocznego , nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszelkich
dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku
procedury zwrotu podatku i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w nieprzekraczalnym terminie,
10 dni roboczych od złożenia zapytania.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie podane Zleceniodawcy dane są prawdziwe i pozwalają na sporządzenie
prawidłowej deklaracji rocznej w kraju rozliczenia i/lub w Polsce. Jednocześnie Zleceniodawca ponosi wszelką
odpowiedzialność w przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym i związanych z tym konsekwencji.
§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź
niektórych czynności objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca
odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne.
§6
1. Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do prowizji w wysokości
netto.....14,2500.....% (słownie: ...czternaście....25/100.....%) kwoty nadpłat podatkowych przyznanych
Zleceniodawcy decyzją zagranicznego urzędu podatkowego określonego w § 1.
2. Prowizja netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższa niż równowartość 69 EURO,
przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 5 lub 7. , która to kwota
stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez Zleceniobiorcę na
wykonanie zlecenia. Kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązująca stawkę podatku od
towarów i usług (VAT).
3. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z urzędem skarbowym kwota zwrotu podatku wyniesie mniej niż 160 EUR,
obniża się prowizję minimalna, o której mowa w §6 p. 2, pobieraną przez Zleceniobiorcę od zwrotu,
stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 50 EUR brutto.
4.Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni od
otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnej Zleceniobiorcy prowizji, wystawionej po uzyskaniu przez
Zleceniobiorcę informacji o zwrocie nadpłaty podatku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze, trafią bezpośrednio z
zagranicznego urzędu skarbowego na rachunek bankowy Zleceniodawcy lub czek trafi do Zleceniodawcy). W
przypadku złożenia polecenia zlecenia zapłaty przez zleceniodawcę zleceniobiorca sam obciąży należną kwotą
rachunek bankowy zleceniodawcy. Do wyliczenia należnej prowizji stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania,
umowy, o którym mowa w § 3 pkt. 1.
5. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje
się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty prowizji brutto.
6. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zwrotu podatku przez
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zwrotu podatku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone w
walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego przez CITI Bank w
dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji przewalutowania na rachunku bankowym
Zleceniobiorcy.
7. Koszt związany z wykonaniem przelewu walutowego ponosi Zleceniodawca.
8. Jeżeli w wyniku weryfikacji dokumentów Zleceniobiorca wyliczy Zleceniodawcy niedopłatę podatku, lub kwota
zwrotu podatku będzie niższa niż 50 EURO obowiązywać będzie jednorazowa opłata z góry w wysokości brutto 200
PLN. Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować płatność należności gotówką lub przelewem na rachunek
Zleceniobiorcy nr: Bank BPH 37 1060 0076 0000 3280 0004 9237, Euro-tax pl. Zwrot Podatku S.A.,
ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, Tytuł przelewu „Holandia rozliczenie, nazwisko i imię”.
9 Jeżeli zleceniodawca otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu holenderskiego, ale nie pracował w danym roku
podatkowym na terenie Holandii, zobowiązany jest zapłacić prowizje z góry, w wysokości 100zł brutto na konto: Bank
BPH 37 1060 0076 0000 3280 0004 9237, Euro-tax pl. Zwrot Podatku S.A., ul. Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław, Tytuł przelewu Holandia „rozliczenie zerowe, imię i nazwisko”.
10. Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy, które
zostaną pokryte przez holenderskie organa podatkowe bądź holenderskie organa właściwe ds. zasiłków z
należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku.
11. Za pozyskanie w polskim Urzędzie Skarbowym zaświadczenia o zarobkach koniecznego do
złożenia wniosku w urzędzie holenderskim Zleceniobiorca pobierze od Zleceniodawcy opłatę w maksymalnej
kwocie 49,00 PLN brutto.
12. W przypadku sporządzenia przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy PIT36 + zał. ZG dla polskiego urzędu
skarbowego koszt usługi zostanie zwiększony o 50 zł dla zeznań wykazujących dochód z kraju wskazanego w
§1 pkt. 1, przy zerowych dochodach z innych krajów, oraz 100zł dla zeznań, które oprócz dochodu z kraju
wskazanego w §1 pkt. 1 uwzględniać będą dochody z maksymalnie dwóch krajów będących w aktualnej ofercie
Zleceniobiorcy. W przypadku większej ilości krajów, lub krajów spoza aktualnej oferty Zleceniobiorca ma prawo do
odstąpienia od zapisu tego punktu umowy i/lub wystąpienie z nową ofertą dla Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zgadza
się na przekazanie przez Zleceniodawcę deklaracji do polskiego urzędu skarbowego.
§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy podatkowe,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie podatkowym, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe,
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego
§10
Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy udostępnia Zleceniodawcy dostęp do panelu klienta pod adresem
e-migrant.pl. W ramach portalu Zleceniodawca będzie mógł śledzić podstępy swojej sprawy, komunikować się
ze Zleceniobiorcą oraz korzystać z dodatkowych usług i funkcjonalności. Login oraz hasło do systemu zostaną
wysłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
§11
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§13
1. „Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w art. 746 Kodeksu
cywilnego.
2. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę strony zgodnie rozumieją w
szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę strony zgodnie rozumieją w
szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych
do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich otrzymania.
4. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, strony zgodnie rozumieją
w szczególności sytuację gdy po jej zawarciu okaże się, że potencjalna wartość podatku nie wystarcza na pokrycie prowizji
minimalnej określonej w § 6 ust. 2 / 3 umowy”
5. Zleceniobiorca, celem weryfikacji podstaw do pobierania przez niego nadpłaty podatku z holenderskiego urzędu
podatkowego na rzecz Zleceniodawcy, ma prawo zwrócić się do Zleceniodawcy, na adres podany w umowie, o
przedstawienie dokumentu poświadczającego światowy dochód brutto (osiągnięty poza Holandią) w terminie 30 dni od
otrzymania wezwania.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A.. z
siedzibą: ul. Sikorskiego 2-8, 53-659, Wrocław, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych,
przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został
poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora,
lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a
także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania . Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego
danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A.
z siedzibą: ul. Sikorskiego 2-8, 53-659, Wrocław, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej
wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w
zakresie zwrotu podatku, organom skarbowym.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*:
x przetwarzanie danych przez Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. w celach marketingowych,
x otrzymywanie od Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. i spółek z grupy kapitałowej, do której
należy Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. informacji handlowych i doręczanie ich na
wskazane wyżej jego dane adresowe,
x przekazywanie danych,
x zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych w przyszłości.
*oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli.
Data
Zleceniobiorca (Euro-Tax.pl)
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław

Podpis Zleceniodawcy
NIP: 108-00-09-959
Regon: 142746896
KRS: 0000480703
Infolinia: +48 71 799 0 600
E-mail: [email protected]
C
FORMY DO PODPISU
Podpisz każdą formę w miejscu oznaczonym

UWAGA! Podpis musi być zgodny z dokumentem tożsamości!
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław
NIP:
Regon:
KRS:
108-00-09-959
142746896
0000480703
Infolinia:
E-mail:
+48 71 799 0 600
[email protected]
PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING)
De ondergetekende:
________________________________________________________________________
Straat en huisnummer:
Postcode: _______________________________________________________________
Woonplaats:______________________________________________________________
Sofinummer:
Geboortedatum:
Verleent volmacht aan:
________________________________________________________________________
Tot vertegenwoordiging van mijn persoon bij de Nederlandse Belastingdienst voor het
jaar .............. en de daarop volgende jaren, totdat deze machtiging door ondergetekende
schriftelijk wordt herroepen.
De machtiging omvat het voeren van alle zaken. Ik verzoek u vriendelijk om mijn gehele
correspondentie betreffende de zorgtoeslag naar het onderstaande adreste sturen:
Szelagowska 25/2-3, 61-626 Poznan, Polen
•
Zezwalam na przesy łanie wszelkiej korespondencji z Urz ędu Skarbowego w
Holandii na adres: ul. Szelagowska 25/2- 3, 61-626, Poznan, Polen
Eveneens machtig ik mijn vertegenwoordiger om alle formulieren van de Belastingdienst die de
aangifte inkomstenbelasting en zorgtoeslag voor het bovengenoemde jaar betreffen, te
ondertekenen. Zezwalam na otrzymywanie korespondencji dotyczące podatku i na podpisywanie
jej w moim imieniu.
Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en
eerder gematichtigde personen van hun taken ontslagen.
_______________
_________
Plaats
Datum

________________
Handtekening
POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SKŁADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej, wnioskującego
o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, lub innego podmiotu udzielającego pełnomocnictwa szczególnego
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
PPS-1
2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba
1)
egzemplarzy
PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE
└────┴────┘/└────┴────┘
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”.
Podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej
lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego albo pełnomocnik
Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej właściwy w sprawie.
A. MIEJSCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA
3. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, do którego składane jest pełnomocnictwo
B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA, SPADKOBIERCY, NASTĘPCY PRAWNEGO,
OSOBY TRZECIEJ, WNIOSKUJĄCEGO O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ LUB
OGÓLNEJ, LUB INNEGO PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA
SZCZEGÓLNEGO
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną
** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. podmiot niebędący osobą fizyczną
5. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **
2. osoba fizyczna
6. Data urodzenia ** (dzień - miesiąc - rok) 2)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
7. Numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny 2)
(niepotrzebne skreślić)
8. Kraj wydania dokumentu wymienionego w poz. 7 2)
B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA **
9. Kraj
12. Gmina
10. Województwo
11. Powiat
13. Ulica
16. Miejscowość
14. Nr domu
17. Kod pocztowy
15. Nr lokalu
18. Poczta
B.3. KONTAKT 3)
19. Telefon
20. Faks
21. E-mail
22. Adres elektroniczny
C. OŚWIADCZENIE PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA, SPADKOBIERCY, NASTĘPCY
PRAWNEGO, OSOBY TRZECIEJ, WNIOSKUJĄCEGO O WYDANIE INTERPRETACJI
INDYWIDUALNEJ LUB OGÓLNEJ, INNEGO PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO
PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO ALBO PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, że do reprezentowania w sprawie wskazanej w części E. upoważniam osobę wymienioną w części D.
23. Nazwisko
24. Imię
25. Stanowisko / Funkcja 4)
26. Podpis 5)
27. Nazwisko
28. Imię
29. Stanowisko / Funkcja 4)
30. Podpis 5)
31. Nazwisko
32. Imię
33. Stanowisko / Funkcja 4)
34. Podpis 5)
1

2
3
35. Data (dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
36. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika wskazanego
w poz. 37
37. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub
doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo)
38. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego sporządzenia
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
PPS-1
(1)
1/2
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach: „Oświadczenie z kraju zamieszkania
na rok podatkowy 20…”
Imię i nazwisko podatnika(ów):
Adres:
PESEL:
Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o dochodach w Polsce za rok: …………………… .
Zaświadczenie niezbędne jest do przedłożenia w holenderskim urzędzie skarbowym przy rozliczeniu
podatku dochodowego z Holandii.
Zaświadczenie jednorazowo proszę przesłać na następujący adres:
ul. Szelągowska 25/2, 61-626, Poznań.
W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu 612227289.
Z poważaniem,

……………………………………….
podpis
……………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………
PESEL
OŚWIADCZENIE
O BRAKU DOCHODÓW
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,
oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015 nie osiągałem/nie osiągałam:
□
2)
dochodów do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach określonych w art. 27 (wg skali podatkowej), art. 30b (zbycie papierów
wartościowych lub działów specjalnych produkcji rolnej), art. 30e (odpłatne zbycie
nieruchomości),
□ dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne ( ewidencjonowany ryczałt lub karta podatkowa), pomniejszony
o należny zryczałtowany podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne)
………………………………………..
(miejscowość i data)
1
2

………………………………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
zakreślić X w odpowiedniej pozycji.
Belastingdienst
Zaświadczenie o
dochodach za rok 2015
Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg
Formularz UE/WE
Przeznaczenie formularza
W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają
opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci
potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników
zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem
zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy
spełniasz następujące warunki:
– twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii
Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii,
Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;
– co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu
w Holandii;
– możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez
właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania.
1
2a
Wypełnienie i wysyłka formularza
Po wypełnieniu formularza, należy go przedłożyć do podpisu we
właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.
Wyślij podpisany formularz na poniższy adres: Belastingdienst/
Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, Holandia
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie internetowym
holenderskiego urzędu skarbowego www.belastingdienst.nl/
internationaal. Pytania zgłaszać można również dzwoniąc na
infolinię wydziału spraw zagranicznych urzędu skarbowego,
nr tel.: +31 555 385 385.
Rok podatkowy, którego zaświadczenie dotyczy
Podaj rok, którego dotyczy
zaświadczenie
2
Dalsze informacje na temat niniejszego zaświadczenia o dochodach
oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się
do ulg zawarte są w objaśnieniu.
2 0 1 5
Dane podatnika
Inicjały imion i nazwisko
Numer identyfikacji
socjalno-fiskalnej BSN
Numer identyfikacyjny w kraju
zamieszkania
Adres zamieszkania
(ulica, numer domu)
Data urodzenia
–
–
Kod pocztowy i miejscowość
Kraj zamieszkania
3
Podpis
Miejscowość
–
IB 059 - 1Z51FOL POL
Podpis
Złóż podpis w ramce.

*010595101*
0 1 0 5 9 5 1 0 1
–
01 059 51 01
Data
Belastingdienst
Zaświadczenie o
dochodach za rok 2015
Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg
Formularz UE/WE
Przeznaczenie formularza
W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają
opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci
potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników
zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem
zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy
spełniasz następujące warunki:
– twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii
Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii,
Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;
– co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu
w Holandii;
– możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez
właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania.
1
2a
Wypełnienie i wysyłka formularza
Po wypełnieniu formularza, należy go przedłożyć do podpisu we
właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.
Wyślij podpisany formularz na poniższy adres: Belastingdienst/
Kantoor buitenland, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, Holandia
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie internetowym
holenderskiego urzędu skarbowego www.belastingdienst.nl/
internationaal. Pytania zgłaszać można również dzwoniąc na
infolinię wydziału spraw zagranicznych urzędu skarbowego,
nr tel.: +31 555 385 385.
Rok podatkowy, którego zaświadczenie dotyczy
Podaj rok, którego dotyczy
zaświadczenie
2
Dalsze informacje na temat niniejszego zaświadczenia o dochodach
oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się
do ulg zawarte są w objaśnieniu.
2 0 1 5
Dane podatnika
Inicjały imion i nazwisko
Numer identyfikacji
socjalno-fiskalnej BSN
Numer identyfikacyjny w kraju
zamieszkania
Adres zamieszkania
(ulica, numer domu)
Data urodzenia
–
–
Kod pocztowy i miejscowość
Kraj zamieszkania
3
Podpis
Miejscowość
–
IB 059 - 1Z51FOL POL
Podpis
Złóż podpis w ramce.

*010595101*
0 1 0 5 9 5 1 0 1
–
01 059 51 01
Data
Wpisz swój numer BSN
4
02 z 02
Dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii
4a
Zysk z działalności gospodarczej
€
4b
Dochód ze stosunku pracy i świadczenia chorobowe
€
4c
Napiwki i inne przychody
€
4d
Świadczenie z tytułu AOW, emerytalne i inne
€
4e
Wypłata wartości renty kapitałowej na życie
€
4f
Zwolnione z podatku dochody z pracy w organizacji
międzynarodowej
€
4g
Zwolnione z podatku świadczenie emerytalne EU
€
4h
Wynik z pozostałej działalności
€
4i
Wynik z udostępniania wartości majątkowych
€
4j
Alimenty na partnera i zryczałtowana wartość ich wykupu
€
4k
Świadczenia okresowe i zryczałtowana wartość ich wykupu
€
4l
Pozostałe dochody
€
4m
Zsumuj pozycje od 4a do 4l
€
4n
Odliczenie z tytułu przejazdów komunikacją publiczną
€
4p
Odejmij: 4m - 4n. Kwota razem z box 1
€
4q
Zysk z istotnego udziału
€
4r
Wartość udziału w majątku minus wartość długu x 0,04
€
Zsumuj pozycje: 4p + 4q + 4r. Łączne dochody niepodlegające opodatkowaniu w Holandii
€
5
–
+
Oświadczenie zagranicznego urzędu skarbowego
Przedłóż zaświadczenie do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.
Nazwa i adres zagranicznego
urzędu skarbowego
Niniejszym zaświadcza się, że:
1 podatnik, którego dotyczy to zaświadczenie, mieszkał w 2015r. na terytorium naszego państwa.
2 wpisane w formularzu dane zgadzają się z informacjami o dochodach, które są znane w tym urzędzie.
Miejscowość
Data
–
–
Pieczęć
urzędu
Podpis
Złóż podpis w ramce.
01 059 51 02
4s
+
*010595102*
0 1 0 5 9 5 1 0 2
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
POLTAX
O.3. NALEŻNE ZALICZKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 44 UST. 1a,1c i 7 USTAWY – PODATNIK
Miesiące
Należna zaliczka
(po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
Miesiące
Należna zaliczka
(po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
I
II
298.
III / I kwartał
300.
299.
zł
zł
VII
VIII
304.
IV
305.
zł
VI / II kwartał
303.
302.
zł
IX / III kwartał
306.
zł
V
301.
zł
zł
X
zł
XI
307.
XII / IV kwartał
309.
308.
zł
zł
zł
zł
O.4. NALEŻNE ZALICZKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 44 UST. 1a,1c i 7 USTAWY – MAŁŻONEK
Miesiące
Należna zaliczka
(po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
Miesiące
Należna zaliczka
(po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
I
II
310.
III / I kwartał
312.
311.
zł
zł
VII
VIII
316.
IV
317.
zł
VI / II kwartał
315.
314.
zł
IX / III kwartał
318.
zł
V
313.
zł
zł
X
zł
XI
319.
XII / IV kwartał
321.
320.
zł
zł
P. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH)
WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY
zł
zł
322. Kwota dochodów (przychodów)
zł,
gr
R. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 324 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 200, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
323. Numer KRS
324.
zł,
gr
S. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicy, którzy wypełnili część R, w poz. 325 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz. 326 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 324.
W poz. 327 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
325. Cel szczegółowy 1%
326. Wyrażam zgodę
327.
T. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz. 328–337 należy podać liczbę załączników. Poz. 338 i 339 wypełniają podatnicy,
którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz. 338 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnić poz. 340.
SSE-R
PIT/Z
PIT/ZG
PIT/O
PIT/M
PIT-2K
PIT/D
PIT/B
328.
329.
330.
331.
332.
333.
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody
ustalania ceny transakcyjnej
334.
335.
Certyfikat rezydencji
336.
337.
338. Załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
339. Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. podatnik
2. małżonek
1. PIT-28
2. PIT-36
340. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D
3. PIT-37
U. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA
W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2, 3 albo 4, kwadratu w poz. 7 lub w poz. 8, oświadczam, iż spełnione są warunki do
opodatkowania dochodów w wybrany sposób. W przypadku zastosowania art. 6 ust. 2a ustawy, oświadczam pod rygorem odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznania, że spełniony jest warunek przewidziany w tym przepisie.

341. Podpis podatnika
342. Podpis małżonka
343. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika
W. ADNOTACJE URZĘDU
344. Identyfikator przyjmującego formularz
345. Podpis przyjmującego formularz
1) Przez urząd, do którego adresowane jest zeznanie rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
3) Sposób obliczenia dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma zastosowania do podatników, którzy zaznaczyli kwadraty w poz. 39–40a (wypełniają informację PIT/Z).
4) Podatnicy, którzy zaznaczyli kwadraty w poz. 39 i/lub 39a (wypełniają informację PIT/Z), sumują kwoty z wierszy od 1 do 9, nie uwzględniając kwot dochodu z poz. 58 i 109 kol. d.
5) Należy wpisać kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu
(wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub
wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku
małżeńskim przez cały rok podatkowy, należy wypełnić zarówno poz. 204 jak i poz. 205. Zasada ta obejmuje również podatnika, który zawarł związek małżeński przed
rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego.
6) Poz. 207 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.
7) W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, składających
odrębne zeznania PIT-36 albo PIT-37, suma kwot z poz. 208 PIT-36 i poz. 134 PIT-37, każdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 204 i 205.
Na podstawie art. 72 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), kwotę obliczoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10
ustawy traktuje się na równi z nadpłatą.
8) Zgodnie z art. 63 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w przypadku zryczałtowanego podatku
dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–3 ustawy, kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę.
9) W części O.1. i/lub O.2. podatnicy nie wykazują należnych zaliczek uiszczanych w uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.
Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 222 albo 223, 226–273 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, w tym również na odsetki od kwot wykazanych w poz. 274–321, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
PIT-36
(22)
6/6
,
PESEL:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego
(czynny żal)
Na podstawie art. 16 kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam Naczelnika Urzędu
Skarbowego o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na tym, że roczne
zeznanie podatkowe za rok
nie zostało złożone w terminie określonym w
przepisach ustawy o podatku dochodowym, prosząc jednocześnie o zaniechanie wymierzenia kary.
Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję,
iż niezłożenie zeznania PIT-36 za rok
nie wynikało ze współdziałania z
jakąkolwiek osobą trzecią, spowodowane było przeoczeniem.

Z poważaniem,
....................................................
Załączniki:
- PIT-36 z załącznikiem/ami
D
DOKUMENTY
Załącz następujące dokumenty:
DOKUMENTY OD PRACODAWCY – HOLANDIA
Prosimy załączyć kopie dokumentów od pracodawcy/ów : JAAROPGAAF lub ostatnie rozliczenie SALARIS
KOPIA DOWODU OSOBISTEGO ( obie strony) lub PASZPORTU (strona ze zdjęciem).
DODATKOWE DOKUMENTY
Jeżeli ponoszone były koszty leczenia, usług adwokackich, notarialnych lub związanych z własną edukacją
prosimy o dostarczenie kopii rachunków – dokumenty te wpływają korzystnie na wysokość rozliczenia.
Ważna zmiana w Holandii_nowe zasady wyznaczone przez Belastingdienst
Przy rozliczeniu za rok 2015 warunkiem uzyskania ulg, które decydują o wysokości zwrotu podatku,
jest dostarczenie do holenderskiego urzędu skarbowego zaświadczenia o dochodach w Polsce,
które potwierdzi, że minimum 90% dochodów było opodatkowane na terenie Holandii. Warto
dostarczyć formularz UE/WE, jeżeli zależy Państwu na korzystnym rozliczeniu.
Ważne; jeżeli dochód w Holandii nie stanowi 90% dochodu światowego formularz UE/WE nie jest
potrzebny.
W związku z wprowadzoną zmianą prosimy o zapoznanie się z kolejnym punktem instrukcji, a także
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, aby możliwy był wybór optymalnych działań w Pana/i sprawie.
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH W POLSCE UE/WE poświadcza polski urząd skarbowy. Dokument znajduje
się w naszym komplecie.
Prosimy o uważne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pozwoli to wybrać najkorzystniejszy sposób
rozliczenia, oraz ocenić jakie czynności wykonają Państwo samodzielnie, a które zostaną zlecone naszej firmie.
UWAGA! DODATKOWE INFORMACJE!
Jeżeli napotkasz jakiekolwiek trudności w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów
skontaktuj się z nami pod numerem infolinii: 71 799 0 600.
Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1
53-659 Wrocław
NIP:
Regon:
KRS:
108-00-09-959
142746896
0000480703
Infolinia:
E-mail:
+48 71 799 0 600
[email protected]

Podobne dokumenty