nieruchomoœci - Strona główna

Komentarze

Transkrypt

nieruchomoœci - Strona główna
NIERUCHOMOŒCI
DORADZTWO KUPNO SPRZEDA¯ WYNAJEM
NADARZYN
I OKOLICE
NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI
ul. Warszawska 3A, Nadarzyn;
tel./fax (022) 739 92 66
tel. kom. 0-601 37 62 99;
e-mail: [email protected]
BIURO OBS£UGI RYNKU NIERUCHOMOŒCI
2
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
Z ostatnich Sesji...
W dniu 24 paŸdziernika 2007 r. odby³a siê XV Sesja
Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a nr XV/116/2007 w sprawie sposobu
wykonania uchwa³y nr XV/130/99 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w
gminie Nadarzyn (cz. Wsi Urzut).
2. Uchwa³a nr XV/117/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etu gminy w 2007
roku.
3. Uchwa³a nr XV/118/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieœ (ul. Bracka).
4. Uchwa³a nr XV/119/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica (ul. Relaksowa).
5. Uchwa³a nr XV/120/2007 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr
XLV/298/98 z dnia 16.06.1998 r. Rady Gminy
Nadarzyn w sprawie nadania nazw ulicom.
6. Uchwa³a nr XV/121/2007 w sprawie uchwalenia
programu wspó³pracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
na 2008 rok.
7. Uchwa³a nr XV/122/2007 w sprawie zmiany w
Statucie Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w
Nadarzynie.
W dniu 14 listopada ub.r. odby³a siê XVI Sesja Rady
Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjêli nastêpuj¹ce
uchwa³y:
1. Uchwa³a nr XVI/123/2007 w sprawie ustalenia
stawki podatku rolnego na rok 2008 (na mocy tej
uchwa³y Rada Gminy obni¿y³a cenê skupu ¿yta
og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 23 paŸdziernika
2007 r. w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. wynosz¹c¹
58,29 z³ za 1 kwintal do kwoty 10 z³. Op³ata 10 z³
za 1 kwintal ¿yta przyjêta zosta³a jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego. Wysokoœæ podatku rolnego od wielu lat pozostaje na terenie Gminy Nadarzyn bez zmian, jednak co roku konieczne jest podejmowanie uchwa³y, gdy¿ tylko w ten
sposób mo¿na obni¿yæ ustawow¹ cenê skupu ¿yta
og³oszon¹ przez Prezesa GUS).
2. Uchwa³a nr XVI/124/2007 w sprawie podatku od
œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych od
1.01.2008 r. (obowi¹zuj¹ stawki z ubieg³ego roku).
Równie¿ w stosunku do pozosta³ych op³at i podatków
(np. od nieruchomoœci, op³aty targowe) obowi¹zuj¹
stawki okreœlone w uchwa³ach ustalaj¹cych podatek
na 2007 rok. Ponadto, w tym roku po raz pierwszy
w³aœciciele psów nie bêd¹ p³aciæ podatku od posiadania psa – Rada Gminy Nadarzyn skorzysta³a z mo¿-
1(105)
2008
liwoœci niepodejmowania tej uchwa³y.
3. Uchwa³a nr XVI/125/2007 w sprawie okreœlenia
wzorów informacji o podmiotach opodatkowania
oraz deklaracji na podatek od nieruchomoœci, podatek rolny i podatek leœny obowi¹zuj¹cych od
01.01.2008 r.
4. Uchwa³a nr XVI/126/2007 w sprawie udzielenia
Gminie Nowa S³upia pomocy finansowej (Rada
Gmina Nadarzyn przeznaczy³a kwotê 10.000,00
z³ w formie dotacji celowej na likwidacjê szkód w
budynku Zespo³u Szkó³ w Paprocicach – na terenie Gminy Nowa S³upia).
5. Uchwa³a nr XVI/127/2007 w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie (dotacja w wysokoœci 100.000,00 z³ udzielona zosta³a Parafii
Rzymskokatolickiej œw. Klemensa w Nadarzynie
na wykonanie prac restauratorskich maj¹cych na
celu m.in. wyeksponowanie wartoœci estetycznych
zabytku).
6. Uchwa³a nr XVI/128/2007 w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego w Banku BISE w
Piasecznie i ustanowienia zabezpieczenia.
7. Uchwa³a nr XVI/129/2007 w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XV/117/2007 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków bud¿etu w 2007 roku.
8. Uchwa³a nr XVI/130/2007 w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków bud¿etu gminy w
2007 roku.
9. Uchwa³a nr XVI/131/2007 w sprawie wyra¿enia
zgody na nieodp³atne nabycie prawa w³asnoœci
zabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej
we wsi M³ochów, Gm. Nadarzyn.
Uchwa³y Rady Gminy Nadarzyn podjête podczas XVII
Sesji Rady Gminy, która odby³a siê w dniu 13 grudnia 2007 r.
1. Uchwa³a nr XVII/132/2007 w sprawie zmian
Uchwa³y Nr XVII/123/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego (stawki podatku pozostaj¹ niezmienione, zmiana dotyczy³a tylko paragrafu mówi¹cego o tym, i¿ traci moc uchwa³a
„ustalaj¹ca” podatek rolny na 2007 rok).
2. Uchwa³a nr XVII/133/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czêœci wsi Walendów w Gminie Nadarzyn.
3. Uchwa³a nr XVII/134/2007 w sprawie wyra¿enia
zgody na nieodp³atne nabycie praw w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej
we wsi M³ochów, Gmina Nadarzyn (dotyczy wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Warszawie, niezabudowanej dzia³ki – o numerze ewidencyjnym 150/6 - pow. 5,0788 ha).
4. Uchwa³a nr XVII/135/2007 w sprawie wyra¿enia
zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej we wsi Kajetany, Gm.
Nadarzyn (nieruchomoœæ ta sk³ada siê z dwóch
dzia³ek – o pow. 0,1159 ha i 0,7021ha, stanowi¹cych drogê).
Wiadomoœci Nadarzyñskie
3
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Uchwa³a nr XVII/136/2007 w sprawie zmiany
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nadarzyn na lata 2007-2015 (w za³¹czniku do uchwa³y
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
o nazwie: Lista zadañ inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Gminie Nadarzyn do 2015 r.
wprowadzono zmianê, na podstawie której szko³a
podstawowa, gimnazjum oraz œwietlica wybudowane zostan¹ na nieodp³atnie przejêtej – od ANR
Oddzia³ Terenowy w Warszawie - dzia³ce w M³ochowie o nr. 150/6)
Uchwa³a nr XVII/137/2007 w sprawie przyjêcia
regulaminu usuwania azbestu i okreœlenia regu³
udzielania dofinansowania dla osób fizycznych na
ten cel ze œrodków gminnego funduszu ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej.
Uchwa³a nr XVII/138/2007 w sprawie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim (porozumienie dotyczy wykonania przez Starostwo modernizacji
ewidencji gruntów i za³o¿enie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Nadarzyn).
Uchwa³a nr XVII/139/2007 w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XIV/110/2007 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 wrzeœnia 2007 r. w sprawie zaci¹gniêcia
po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (zmiana dotyczy³a okreœlenia terminu sp³aty po¿yczki na lata 2008-2011).
Uchwa³a nr XVII/140/2007 w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków bud¿etu gminy w
2007 roku.
Uchwa³a nr XVII/141/2007 w sprawie nadania
nazwy ulic we wsi Walendów (na mocy tej uchwa³y
w Walendowie nadano nazwy ulic: Czerwonych
Dêbów, S³onecznej Polany, Leœny Zau³ek, Leœnego Runa, P¹sowej Ró¿y i Porannej Rosy).
Uchwa³a nr XVII/142/2007 w sprawie nadania
nazwy ulicy we wsi M³ochów (ul. Bieliñska – na
przed³u¿eniu drogi o tej nazwie).
Uchwa³a nr XVII/143/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi M³ochów i Rozalin (ul. Pawia).
Uchwa³a nr XVII/144/2007 w sprawie wype³nienia obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczeñ lustracyjnych
przez sekretarza i skarbnika gminy.
Na ostatniej, w 2007 roku, XVIII Sesji Rady Gminy,
która odby³a siê 28 grudnia Radni przyjêli dwie uchwa³y
dotycz¹ce bud¿etu:
1. Uchwa³a nr XVII/145/2007 w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków bud¿etu Gminy w
2007 roku.
2. Uchwa³a nr XVIII/146/2007 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Nadarzyn na rok 2008.
Na mocy tej uchwa³y dochody bud¿etu Gminy na
2008 r. okreœlono w wysokoœci 61.661.072,00 z³, a
wydatki w wysokoœci 66.161.071,00 z³. Ró¿nica
miêdzy kwot¹ planowanych dochodów, a kwot¹ planowanych wydatków wynosi 4.499.999,00 z³ i stanowi planowany deficyt, który sfinansowany zostanie z
po¿yczek i kredytu.
4
Wiadomoœci Nadarzyñskie
Wydatki inwestycyjne okreœlone w uchwale bud¿etowej na 2008 rok, okreœlono na kwotê
32.933.642,00 z³, z czego:
1. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska: 13.200.000,00 z³, w tym: budowa kanalizacji podciœnieniowej Kajetany; budowa
oczyszczalni œcieków i kanalizacji w Wolicy; budowa kanalizacji w Strzeniówce; budowa kanalizacji w Szamotach; budowa stacji odwadniania osadu – oczyszczalnia œcieków w Nadarzynie; oœwietlenie ulic, placów
i dróg; dotacja na zadania inwestycyjne ZUK.
2. Administracja publiczna: 7.901.140,00 z³, w
tym: budowa budynku Urzêdu Gminy;
renowacja Zespo³u pa³acowo-parkowego w
M³ochowie; informatyzacja.
3. Rolnictwo i ³owiectwo: 3.408.800,00 z³, w
tym: rozbudowa i przebudowa SUW Walendów; budowa wodoci¹gu;
4. Transport i ³¹cznoœæ: 3.000.000,00 z³ (budowa dróg i chodników).
5. Oœwiata i wychowanie: 2.923.702,00 z³, w
tym: budowa sali gimnastycznej w Kostowcu; dobudowa sali gimnastycznej w SP Wola
Krakowiañska; remonty w placówkach; zakup autokaru;
6. Gospodarka mieszkaniowa: 1.600.000,00 z³
(budowa budynków socjalnych).
7. Ochrona zdrowia: 500.000,00 z³ (zakup aparatury medycznej).
8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa: 400.000,00 z³ (zakup samochodu stra¿ackiego).
Przyjêcie bud¿etu Gminy na 2008 rok jeszcze w roku
ubieg³ym zapewnia ci¹g³oœæ przede wszystkim w dzia³aniach inwestycyjnych, umo¿liwia przygotowywanie przetargów i niezbêdnej dokumentacji bez zbêdnych przerw,
tak, by od wiosny mo¿na by³o rozpocz¹æ prace w terenie.
E.G
Urz¹d Gminy Nadarzyn
Urz¹d Gminy Nadarzyn funkcjonuje w godzinach:
900-1700 w poniedzia³ki oraz 800-1600 w pozosta³e dni
tygodnia (z wyj¹tkiem sobót i niedziel). Interesanci w
referatach przyjmowani s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki.
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Nadarzyn
przyjmuje interesantów w:
poniedzia³ki (w godz. 1000-1700)
pi¹tki (w godz.: 1000-1500)
po wczeœniejszym telefonicznym umówieniu siê.
Sekretariat: +48 22 729 81 85 wew. 101, 221
[email protected]
1(105)
2008
Spotkania op³atkowe 2007/2008
Jase³ka wystawi³y dzieci i m³odzie¿ z GODK „Têcza”
ce dzieci i osoby samotne (60 paczek przygotowa³ oœrodek pomocy, 40 - nadarzyñska
parafia. Prezenty pracownicy GOPS rozwieŸli jeszcze przed œwiêtami dziêki pomocy ZUK).
Tegoroczne spotkanie op³atkowe by³o
tak¿e okazj¹ do wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznanych
przez Prezydenta RP oraz Listów Gratulacyjnych od Prymasa Polski Kardyna³a Józefa Glempa.
Dostojnymi Jubilatami byli Pañstwo:
Zofia i Stanis³aw Kolmusowie (50 rocznica),
Helena i Marian Baur (50 rocznica),
Alina Aleksandra i Andrzej Szerszyñscy (50 rocznica),
Wanda i Mieczys³aw Karolakowie (50 rocznica) - nie byli
obecni na uroczystoœci,
Filipina i Andrzej Kowalowie (58 rocznica).
Gminne spotkanie op³atkowe odby³o siê
28 grudnia 2007 r., w sali widowiskowej
NOK. Przygotowane zosta³o przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej we wspó³pracy
z Gminnym Ogniskiem Dzieciêco-M³odzie¿owym „Têcza”, Biurem Rady i Urzêdem
Gminy.
Jak co roku, po z³o¿eniu ¿yczeñ i symbolicznym prze³amaniu siê op³atkiem, najm³odsi
zostali obdarowani przez, licznie obecnych
w tym dniu w Nadarzynie, Miko³ajów paczkami - przygotowanymi przez Radê Gminy.
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia paczki
otrzymali tak¿e podopieczni GOPS - rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowuj¹-
Jubilaci wraz z Wójtem Gminy - Januszem Grzybem,
Przewodnicz¹cym Rady Gminy - Piotrem Koz³owskim
oraz Proboszczami Parafii w Nadarzynie (ks. Andrzej
Wieczorek), M³ochowie (ks. Marcin A. Ró¿añski) oraz
Kostowcu (ks. Zdzis³aw PrzeŸdziecki)
Równie¿ mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci spotykali siê z w³adzami gminy w „swoich” œwietlicach by z³o¿yæ sobie œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia. 6 stycznia takie spotkania odby³y siê w Wolicy i M³ochowie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Nadarzyn (radny z Wolicy)
Piotr Koz³owski z mieszkañcami swojej miejscowoœci.
W Wolicy od¿y³a tradycja Kolêdników, którzy - tak jak rok temu, równie¿
i w tym roku - odwiedzali mieszkañców, œpiewaj¹c kolêdy i sk³adaj¹c
¿yczenia na Nowy Rok. TW role kolêdników wcielili siê: Sabina Boniecka,
Mateusz Boniecki, Sebastian GoŸdzikowski, Tomek Piotrowski,
Dominik Przepiórkowski, Bartek Terlikowski.
1(105)
2008
Wiadomoœci Nadarzyñskie
5
Uroczystoœci w listopadzie i grudniu 2007
Otwarcie nowo rozbudowanej
Filii Bibliotecznej
w M³ochowie
W dniu 30 listopada dokonano otwarcia rozbudowanej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.
W uroczystoœci udzia³ wziê³y w³adze Gminy
Nadarzyn z Wójtem Gminy - Januszem Grzybem i
Przewodnicz¹cym Rady na czele, przedstawiciele
Starostwa Pruszkowskiego, Dyrektorzy placówek
oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy,
Dyrektor Biblioteki G³ównej Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy zaprzyjaŸnionych bibliotek z
s¹siednich gmin oraz mieszkañcy M³ochowa i pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.
Po oœmiu miesi¹cach budowy, filia w M³ochowie zyska³a przestronne wnêtrza i nowoczesne wyposa¿enie techniczne, jak np.: trzy stanowiska komputerowe dla
czytelników z dostêpem do internetu.
Obecnie ksiêgozbiór filii liczy ponad 6 200 woluminów i 120 dokumentów elektronicznych, w tym ksi¹¿ki
Dyrektor Biblioteki Publicznej - Ewa Marjañska
mówione, multimedia edukacyjne, p³yty CD i DVD z filmami i muzyk¹.
E.G.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Otwarcie Domu Mi³osierdzia Bo¿ego
w Walendowie
W œrodê, 12 grudnia, w Walendowie - przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia -
dokonano uroczystego otwarcia Domu Mi³osierdzia Bo¿ego – placówki opiekuñczo-wychowawczej dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 3-18 lat.
Uroczyst¹ Mszê œw. w zakonnej kaplicy odprawi³ JE
Arcybiskup Kazimierz Nycz, a wœród zaproszonych
goœci byli przedstawiciele w³adz Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Nadarzyn.
Po poœwiêceniu, przez Ks. Arcybiskupa, nowo
otwartego Domu, dzieci i m³odzie¿ zaprezentowali
- przygotowany pod okiem Sióstr, program okolicznoœciowy w treœci nawi¹zuj¹cy do Bo¿ego Narodzenia oraz drobne upominki dla goœci.
Dom Mi³osierdzia docelowo bêdzie móg³ przyj¹æ 30. dzieci - obecnie mieszka tutaj 13. dzieci z
terenu powiatu pruszkowskiego (jedno z dzieci do³¹czy³o tu¿ po zakoñczeniu uroczystoœci).
E.G.
Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz
z dzieæmi przebywaj¹cymi
w Domu w Walendowie.
W imieniu w³asnym, Zgromadzenia i Dzieci
pragniemy serdecznie podziêkowaæ w³adzom Powiatu Pruszkowskiego, Gminy Nadarzyn,
oraz sponsorom (firma Lyreco, MAXIMUS, Firma Tolak i indywidualni ofiarodawcy)
za okazan¹ pomoc i wsparcie w okresie œwi¹tecznym.
Pañstwa dobre serca przyczyni³y siê do radoœci naszych dzieci.
Niech Dobry Bóg Wam b³ogos³awi w Nowym Roku!
s. Marta Halina Zakrzewska
Dyrektor Domu Mi³osierdzia w Walendowie
6
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
Co siê dzieje w naszych szko³ach i przedszkolach...
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie
„SAMORZ¥D
UCZNIOWSKI DZIA£A”
Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Nadarzynie przyst¹pi³ do programu „Samorz¹d Uczniowski” organizowanego przez Fundacjê „Centrum Edukacji
Obywatelskiej” w Warszawie.
Celem programu jest poznanie przez uczniów zasad
dzia³ania samorz¹du szkolnego, wiedzy - jak sprawnie i
efektywnie dzia³aæ w szkole i poza szko³¹, rozwijanie umiejêtnoœci zwi¹zanych z analizowaniem sytuacji w szkole, planowaniem, zbieraniem funduszy, pozyskiwaniem sojuszników, dzia³aniem i ewaluacj¹ projektów.
Przedstawiciele SU naszej szko³y: Jan Kotoñski, Barbara Pietrzak, Paulina Kaleta, Natalia Rios Turek i Ma³gorzata Jurkowska wraz z opiekunem SU, w dniach 27
paŸdziernika i 17 listopada 2007 r. uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach programu. Szkolenia
odby³y siê w Warszawie w Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4. Oprócz m³odzie¿y z naszej szko³y uczestniczy³o w nich jeszcze 15. samorz¹dów uczniowskich z
warszawskich szkó³.
W trakcie szkoleñ uczniowie rozmawiali o tym, jakie maj¹
prawa reprezentanci uczniów oraz jak te prawa wykorzystaæ
dla dobra ich szkó³, jaka jest rola samorz¹du w szko³ach.
Uczniowie wypracowali tak¿e plan dzia³ania i projekt, którym siê zajm¹ w trakcie roku szkolnego. Nasz SU postawi³ na
integracjê uczniów z nauczycielami poprzez gry i zabawy integruj¹ce w czasie szkolnych imprez i uroczystoœci.
W tym samym czasie odbywa³o siê równie¿ szkolenie
dla nauczycieli – opiekunów samorz¹dów uczniowskich.
Nauczyciele stworzyli wspólnie przestrzeñ wymiany doœwiadczeñ na temat tego, jak wspieraæ uczniów w ich codziennej dzia³alnoœci w szkole.
Dnia 29 listopada 2007 roku w siedzibie Fundacji im.
S. Batorego odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca program. Konferencjê prowadzi³a Alicja Pacewicz – dyrektor
ds. Programów i Wydawnictw CEO.
Ka¿da ze szkó³ zaprezentowa³a plakaty dotycz¹ce dzia³alnoœci swojego samorz¹du, przedstawia³a swój projekt i
opisywa³a, jak¹ drog¹ chce osi¹gn¹æ wyznaczony cel.
Kolejnym etapem pracy by³o przedstawienie pozytyw-
fot. arch. szko³y
1(105)
2008
nych oddzia³ywañ samorz¹dów szkolnych z punktu widzenia dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz samej demokracji.
Równoczeœnie z warsztatami odbywa³a siê dyskusja nauczycieli prowadzona przez Alicjê Pacewicz na temat dzia³alnoœci samorz¹dów, ich buduj¹cego wp³ywu na szkoln¹
rzeczywistoœæ oraz wspó³pracy z uczniami.
Konferencjê zakoñczy³o podsumowanie z udzia³em
uczniów i nauczycieli, którzy wymienili siê doœwiadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. Na koniec
odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów.
♦♦♦
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ na terenie szko³y zbiórkê ¿ywnoœci, s³odyczy, œrodków czystoœci, zabawek w ramach akcji „Rodzina – Rodzinie”, która odbywa siê pod patronatem Centrum Projektów Obywatelskich w Warszawie. Na stronie
internetowej Centrum znajduje siê baza rodzin z ca³ej Polski, które potrzebuj¹ pomocy. Zgromadzone przez uczniów
naszej szko³y produkty w formie paczek zosta³y przes³ane
na adres trzech rodzin objêtych programem „Rodzina –
Rodzinie” z województwa opolskiego, œwiêtokrzyskiego i
lubelskiego. Mamy nadziejê, ¿e nasze paczki by³y mi³ym
prezentem œwi¹tecznym i przyczyni³y siê do radosnego prze¿ycia œwi¹t.
Justyna Bryñ
Opiekun SU
Przedszkole Publiczne w Nadarzynie
Kinezjologia Edukacyjna w przedszkolu
Z doœwiadczenia wiemy, ¿e dzieci maj¹ sk³onnoœæ do
spêdzania wolnego czasu czêœciej przed ekranem komputera lub telewizora, ni¿ na uprawianiu sportu, czy wykonywaniu regularnych æwiczeñ ruchowych. Wp³ywa to miêdzy innymi na coraz czêœciej pojawiaj¹ce siê u dzieci problemy z
koncentracj¹ uwagi. Wspó³czesna pedagogika maj¹c na uwadze naturalne w wieku przedszkolnym zapotrzebowanie dzieci na ruch i œwiadomoœæ jak wielk¹ sprawia im on radoœæ,
wypracowa³a ró¿ne metody nauczania i wychowania, by zachêciæ dzieci do wykonywania codziennych æwiczeñ. Jedn¹
z tych metod jest Kinezjologia Edukacyjna.
Wiedza i doœwiadczenie zdobyte na konferencjach,
warsztatach i kursach, uzyskanie I stopnia Kinezjologii
Edukacyjnej metod¹ P. Dennisona oraz œwiadomoœæ, ¿e
metoda ta umo¿liwia dzieciom w dowolnym wieku rozwiniêcie ich potencjalnych mo¿liwoœci zablokowanych w ciele
– zainspirowa³o mnie do wprowadzenia wybranych elementów tej metody w pracy z dzieæmi. Dziêki dobrej wspó³pracy z rodzicami jedna z mam zakupi³a nam karimaty do æwiczeñ dla ca³ej grupy.
Dzieci z grupy „Starszaki” ju¿ kolejny rok bawi¹ siê
wykonuj¹c miêdzy innymi tañce i æwiczenia ruchowe z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej. W poprzednim miesi¹cu
dzieci mia³y okazjê pokazaæ swoim rodzicom na zajêciu
otwartym ile przyjemnoœci i radoœci wywo³uj¹ te æwiczenia. Wœród rodziców pojawi³y siê pytania: co to jest Kinezjologia Edukacyjna i co daj¹ dzieciom te æwiczenia?
Kinezjologia Edukacyjna jest metod¹ innowacyjn¹,
wspomagaj¹c¹ naturalny rozwój psychofizyczny dziecka.
Wiadomoœci Nadarzyñskie
7
mo¿liwoœci. Najbardziej widoczne jest to w zabawie dzieci,
które z kinezjologi¹ maj¹ do czynienia drugi rok. Na zakoñczenie spotkania ka¿dy rodzic otrzyma³ materia³y pomocnicze do æwiczeñ, które dzieci zademonstrowa³y na zajêciu.
Zachêcam rodziców do zabawy z dzieæmi, byæ mo¿e mniej
czasu spêdz¹ one wtedy przed telewizorem czy komputerem. Æwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu mo¿e wykonaæ ka¿dy, w ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze. Wszystkim
rodzicom bardzo dziêkujê za stuprocentow¹ frekwencjê na
zajêciu i tak du¿e zainteresowanie.
mgr Iwona Dymowska
Nauczyciel Przedszkola Publicznego w Nadarzynie
fot. arch. przedszkola
Jej twórc¹ jest dr P. Dennison, który jako dziecko sam mia³
ogromne problemy w szkole. Nie móg³ nauczyæ siê pisaæ,
dlatego poœwiêci³ wiele lat swojej pracy na badania kliniczne, w których przede wszystkim skoncentrowa³ siê na
przyczynach i leczeniu trudnoœci w uczeniu siê. Uwa¿a on,
¿e Kinezjologia Edukacyjna jest systemem, który pozwoli
dziecku w ka¿dym wieku odkryæ potencja³, niezbêdny do
tego, by sta³o siê ono zdolniejsze. Nie ma dzieci leniwych,
agresywnych, z³ych, s¹ tylko takie, dla których normalny
tok nauczania mo¿e okazaæ siê zbyt trudnym. Kinezjologia
Edukacyjna jest metod¹ prost¹ i bardzo skuteczn¹, mo¿e
byæ stosowana w po³¹czeniu z innymi metodami i formami
pracy. Gimnastyka Mózgu, która jest jednym z æwiczeñ
Kinezjologii Edukacyjnej polega na wykonywaniu æwiczeñ
ruchowych, które uaktywniaj¹ i integruj¹ pracê poszczególnych oœrodków mózgu, uwalniaj¹c potencja³, przywracaj¹ harmoniê dzia³ania i usprawniaj¹ procesy funkcjonowania. Æwiczenia kinezjologiczne pomagaj¹ zwiêkszyæ
koncentracjê i koordynacjê, zmniejszyæ stres i sprawiæ, ¿e
nauka staje siê ³atwiejsza i bardziej naturalna. Maj¹ one
równie¿ mo¿liwoœæ zapobiegania oraz korygowania takich
dysfunkcji jak: nadruchliwoœæ, nadpobudliwoœæ, nieœmia³oœæ i zahamowania, a tak¿e trudnoœci zwi¹zane z czytaniem i pisaniem.
Dzieci na zajêciach otwartych pokaza³y ca³y blok æwiczeñ i zabaw u³atwiaj¹cych pisanie. Najwiêkszym powodzeniem wœród dzieci cieszy³o siê „rysowanie obur¹cz” i „alfabetyczne ósemki”, które s¹ doskona³ymi æwiczeniami poprawiaj¹cymi p³ynnoœæ ruchów i koncentracjê w czasie pisania. „Rysowanie obur¹cz” polega na rysowaniu obur¹cz jednoczeœnie. Na pocz¹tku nie by³o to ³atwe, teraz dzieci radz¹
sobie doskonale. Nie jest istotne, co powstaje na rysunku –
wszystko, co spe³nia warunek symetrycznoœci jest dobre.
Æwiczenie to rozwija umiejêtnoœæ pisania. Z rysunku
„Starszaków” mo¿na by³o stworzyæ ca³¹ bajkow¹ ksi¹¿eczkê. By³y one tak ciekawe i bogate w szczegó³y. Rodzice z
wielkim podziwem patrzyli na dzieci, które rysowa³y „alfabetyczne ósemki” i wpisywa³y w nie poznane litery. To æwiczenie poprawia sam¹ technikê pisania oraz koordynacjê
wzrokowo – ruchow¹. Æwiczenia ruchowe z zakresu Gimnastyki Mózgu „Starszaki” wykonuj¹ bardzo chêtnie. Inspiracj¹ do dzia³ania jest odpowiednia muzyka, przy której dzieci
siê bawi¹, a wybieraj¹ j¹ same dzieci i sprawia im to dodatkow¹ przyjemnoœæ. Zauwa¿y³am, ¿e dzieci sta³y siê bardziej
twórcze i otwarte, wzmocni³a siê ich wiara we w³asne si³y i
8
Wiadomoœci Nadarzyñskie
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców
Szko³y Podstawowej w M³ochowie
serdecznie dziêkuj¹ firmie SOBKOL
za podarowanie uczniom naszej szko³y
s³odyczy z okazji miko³ajek.
Sprawiliœcie Pañstwo du¿o radoœci
naszym dzieciom, a nam dajecie wiarê w ludzi,
którzy nios¹ bezinteresown¹ pomoc.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Za wszystkie przekazane s³owa otuchy
po œmierci naszych bliskich
sk³adamy serdeczne podziêkowania
Irena i Wies³aw Iwaniukowie
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Intertec Polska w Starej Wsi (ul. Grodziska 22)
zatrudni sprz¹taczkê. Tel. (022) 738 64 73
Szukasz pracy? Jesteœ piekarzem lub pracowa³eœ
w piekarni? Nie zwlekaj!
Praca jest, ale sama do Ciebie nie przyjdzie!
SprawdŸ - zadzwoñ: (022) 739 70 65
Piekarnia Mechaniczna s.j., ul. Komorowska 35B, Nadarzyn
Zatrudniê: blacharza, lakiernika, mechanika samochodowego, pomocników, uczniów; WEST CAR,
ul. Mszczonowska 28A. Tel. 0 603 855 562.
Chêtnie podejmê siê prowadzenia kuchni
na obozie lub koloniach.
Tel. (022) 739 86 58.
Sprzedawca na ca³y lub 1/2 etatu. Wynagrodzenie
1.200 – 1.500 netto. Sklep Levis C.H. Maximus –
hala A, lok.50, tel. 022 429 80 09
1(105)
2008
Z dziejów nadarzyñskiego harcerstwa
Cz. X
W roku 1974 nastêpuje likwidacja
powiatów w Polsce, a tym samym powiatu pruszkowskiego. W zwi¹zku z t¹
reform¹ zostaje rozwi¹zana Komenda
Hufca w Pruszkowie. Nastêpuj¹ zmiany w Oœrodku ZHP Nadarzyna i Kostowca. Zostaje powo³any Gminny
Zwi¹zek Dru¿yn harcerskich i zuchowych. Na stanowisko
komendanta powo³ana zostaje phm. Gra¿yna Zgaga (nauczycielka ze szko³y Podstawowej w Nadarzynie), na zastêpcê
powo³ano hm. Leona Gi¿yckiego.
W Kostowcu dzia³aj¹: dru¿yny zuchowe i harcerskie
pod przewodnictwem dh. Haliny Antonik i dh. Franciszka
Antonika; dru¿yna ¿eñska przy miejscowej szkole specjalnej prowadzona przez dh. Teresê Sk³odowsk¹. W Nadarzynie zaœ dru¿yny zuchowe i harcerskie pod przewodnictwem szczepowego dh. W³odzimierza Wencla i jego ¿ony
dh. Henryki Wencel oraz innych nauczycieli.
Wiosn¹ 1975 roku z polecenia Komitetu Gminnego
PZPR z funkcji zastêpcy komendanta Zwi¹zku Gminnego
zwolniony zostaje dh. Leon Gi¿ycki. Nie rezygnuj¹c z dalszej dzia³alnoœci, jako cz³onek miejscowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, na jej bazie organizuje now¹ dru¿ynê harcersko - stra¿ack¹ przy OSP Nadarzyn. Dru¿yna, sk³adaj¹ca siê pocz¹tkowo z piêtnastu cz³onków
szybko zdobywa umiejêtnoœci stra¿ackie i w maju 1975
roku wystêpuje w publicznym pokazie gaszenia prowizorycznego po¿aru na uroczystoœciach „Dni Nadarzyna”. W dniach 3-23 lipca 1975 r. zorganizowany
zostaje wêdrowny obóz rowerowy, nad Morze Ba³tyckie. Przedsiêwziêcie to wspomagane by³o przez Zarz¹d OSP Nadarzyn, a szczególnie przez ówczesnego
naczelnika dh. Tadeusza Mi³kowskiego i prezesa dh.
Józefa Kowalskiego.
Trasa obozu przebiega³a przez: Nadarzyn, B³onie,
Modlin, P³oñsk, M³awê, Nidzicê, Olsztynek, Ostródê,
a nastêpnie poci¹giem do Gdañska i powrót t¹ sam¹
Fot. zbiorowa 1975r.: od lewej siedz¹: Tadeusz Gi¿ycki,
Edward Trzosowski, opiekun Leon Gi¿ycki,
Jan Trzosowski, Andrzej Rzeczkowski. Stoj¹ od lewej:
Krzysztof Wasilewski, Piotr Miros, Robert Józefowicz,
Dariusz Kuœmierow, Waldemar Baur.
1975r. – Ostróda, tu rozstawiliœmy
swoje namioty
tras¹, na rowerach do Nadarzyna. Sprzêt noclegowy by³
przewo¿ony samochodem stra¿ackim. Kierowc¹ by³
Kazimierz Zakrzewski, a dysponentem naczelnik OSP
Nadarzyn Tadeusz Mi³kowski.
Jesieni¹ tego samego roku dru¿yna harcersko – stra¿acka bra³a udzia³ w rejonowych zawodach stra¿ackich
w B³oniu, gdzie w tabeli dru¿yn m³odzie¿owych na 10
startuj¹cych zdoby³a II miejsce. W nagrodê otrzyma³a
Dyplom Uznania, szachy i pi³kê no¿n¹.
c.d.n
Lata 1974-75: dh. W³odzimierz Wencel
z dru¿yn¹ harcersk¹
1(105)
2008
Opracowa³ hm. Leon Gi¿ycki
na podstawie kronik obozowych
oraz kronik Hufca
ZHP Nadarzyn, z których pochodz¹ tak¿e
zamieszczone zdjêcia
Wiadomoœci Nadarzyñskie
9
„Weteran z Nadarzyna”
W³adys³aw Ko³akowski urodzi³
siê w Nadarzynie, w rodzinie robotniczej. Podczas okupacji niemieckiej
zatrudniony by³ jako ogrodnik u Stanis³awy ¯ak w Nadarzynie. Do organizacji zosta³ zaprzysiê¿ony we
wrzeœniu 1942 r., w domu, przez dowódcê AK „S³u¿ba Kobiet” Zofiê
Rychliñsk¹ PS. „Halina” i zastêpcê
dowódcy plutonu 10 pp obwodu „Ba¿ant” Ignacego Wilczyñskiego ps. „Taddy”. Otrzyma³ pseudonim konspiracyjny „Targ”. W organizacji AK pe³ni³ funkcjê ³¹cznika na
terenie miasta Pruszkowa i gm. M³ochów; zaprzêgiem konnym przewozi³ meldunki, prasê podziemn¹, broñ, amunicjê. W czasie powstania i po powstaniu warszawskim dowozi³ ¿ywnoœæ, opatrunki i amunicjê. Z obozu w Pruszkowie odbiera³ rannych ¿o³nierzy AK, m.in. Irenê Bajersk¹
ps. „Ognik” i inne osoby, które uda³o siê odbiæ. Na rozkaz
dowódcy kompanii bra³ udzia³ w zgrupowaniu w lasach
m³ochowskich. Uczestniczy³ wspólnie z zastêpc¹ dowódcy „S³u¿by Kobiet” przy odbieraniu zrzutów, które by³y
przejmowane i przewo¿one na wyznaczone miejsca. Pocz¹tkowo jego przydzia³em by³a s³u¿ba przy Zofii Rychliñskiej, a po powstaniu przydzielony zosta³ do zastêpcy dowódcy plutonu Ignacego Wilczyñskiego, a¿ do rozwi¹zania kompanii „Alaska” obwodu „Ba¿ant”. W lipcu 1944 r.
zosta³ wziêty z ³apanki do niewoli i przywieziony do Magnuszewa, gdzie kopa³ rowy przeciwczo³gowe. Po ucieczce z okopów od 3 sierpnia 1944 r. bra³ ponownie udzia³ w
dzia³alnoœci AK. W latach 1847/49 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 12 Pu³ku Piechoty w Pleszewie, gdzie ukoñczy³ te¿
szko³ê podoficersk¹. Od czerwca 1950 r. pe³ni³ funkcjê Naczelnika Urzêdu Pocztowego m.in. w ¯abiej Woli, Rozalinie, Radziejowicach, M³ochowie, Podkowie Leœnej, Komorowie, Nadarzynie. W 1965r. o¿eni³ siê z Jadwig¹ Brejt
i z tego zwi¹zku ma³¿eñskiego ma dwóch synów Jaros³awa
i S³awomira. Pracê w Urzêdzie Pocztowym zakoñczy³ w
1991r. odchodz¹c na emeryturê. Anga¿owa³ siê w pracê
spo³eczn¹, zawsze dobrze i ¿yczliwie nastawiony do innych
ludzi. Za pracê spo³eczn¹ oraz ca³okszta³t dzia³alnoœci na
rzecz rozwoju gminy Nadarzyn zosta³ mu nadany tytu³ honorowego obywatela Nadarzyna. W roku 1989 naby³ uprawnienia kombatanckie. W tym samym roku, gdy œrodowisko
kombatanckie przyst¹pi³o do Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK sta³ siê jego cz³onkiem zwyczajnym. Od pocz¹tku
aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci ko³a w Nadarzynie,
jak równie¿ w Brwinowie. W Nadarzynie pe³ni³ funkcjê
skarbnika oraz prowadzi³ dokumentacjê ko³a. Aktywnie
uczestniczy³ we wszystkich œwiêtach pañstwowych i koœcielnych, bêd¹c zawsze przy poczcie sztandarowym. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 stycznia 2001 r. zosta³ mianowany na stopieñ podporucznika WP. Wielokrotnie odznaczany za swoj¹ dzia³alnoœæ, otrzyma³ m.in. odznakê „Za zas³ugi dla ZKRPiBWP”, odznakê pami¹tkow¹
„Akcja Burza”, „Weteran Walk o Niepodleg³oœæ” oraz inne.
11 kwietnia 1995r. odznaczony zosta³ przez Prezydenta RP
Lecha Wa³êsê Krzy¿em Armii Krajowej.
Por. Henryk Filipski
Artyku³ ukaza³ siê w „Polsce Wierni” – Nr 12/2007
Zajazd
B¥K
Sêkocin, al. Krakowska 135
www.zajazdbak.oit.pl
e-mail: [email protected]
Tel. (022) 720 21 83; (022) 757 96 92;
0 600 39 24 12
Wesela, przyjêcia okolicznoœciowe
tanio i atrakcyjnie
Sala do 150 osób, klimatyzowana,
pokoje hotelowe
Zapraszamy!!!
10
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
Samodzielny Publiczny Gminny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
„Podró¿” karetk¹
W dniu 2 stycznia, oko³o godziny 12.00 z Urzuta wyruszy³a karetka pogotowia do szpitala w Busku Zdroju w ramach tzw. dalekiego transportu, jaki swoim pacjentom oferuje Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. Po raz pierwszy w historii nadarzyñskiego ZOZ pacjent (ch³opiec z pora¿eniem mózgowym
wraz z mam¹) zosta³ przewieziony na rehabilitacjê w ra-
RA
STUDIO
DA N C E
• Pon. 18.00 (BBU), 19.00 (Pilates)
• Wt. 9.00 (Pilates), 10.00 (STEP TBC)
• Œr. 18.30 p³aski brzuch,
19.30 Latinoaerobic, 20.20 STEP TBC
• Czw. 9.00 (Pilates*), 10.00 (BBU)
• Sob. 9.30 (STEP TBC)
Zajêcia na hali przy Szkole Podstawowej
w Nadarzynie - sala Fitness:
- Pon. 20.20 (FB)
- Czw. 20.20 (STEP TBC)
ZAPISY - INFORMACJA
e-mail:[email protected]
http//www.ra- studiodance.pl
p. Ania
tel.: 0 602 284 325
Nadarzyn, ul. Modrzewiowa 32
*Pilates jest metod¹ maj¹c¹ na celu stworzenie równowagi w
ciele.Jest treningiem “dobrego samopoczucia”. Wp³ywa na to jak
wygl¹da cia³o, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Miêœnie rozci¹gaj¹ siê, wzmacniaj¹, staj¹ siê bardziej elastyczne, dlatego
ca³e cia³o odzyskuje sprê¿ystoœæ, poprawia siê sylwetka.
Micha³ek z Mam¹
mach publicznej opieki zdrowotnej.
Tego typu transport maj¹ zapewnieni pacjenci oœrodków zdrowia w Nadarzynie i M³ochowie jednak tylko w
szczególnych przypadkach. Zg³oszenia do przewiezienia
chorego w taki sposób sk³ada siê w Oœrodku Zdrowia w
M³ochowie (koordynatorem jest pani Izabela Kwieciñska
wspó³pracuj¹ca z oœrodkiem), natomiast o tym czy mo¿na
skorzystaæ z takiego transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu i wynik wywiadu œrodowiskowego.
E.G.
Podziêkowanie dla
Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie,
lekarce - specjaliœcie pediatrze, Pani Ma³gorzacie Miks i pielêgniarce, Pani El¿biecie Zdzebel
za zorganizowanie przewozu karetk¹ pogotowia
w dniu 2 stycznia 2008 r. niepe³nosprawnemu
Micha³kowi Idzikowskiemu, który by³ po operacji
biodra, z Urzuta do szpitala „Górka”
w Busku Zdroju.
Serdecznie dziêkujemy za udzielon¹ pomoc
Rodzice wraz z Micha³kiem
SPGZOZ w Nadarzynie zatrudni panie do sprz¹tania – jedn¹ na pe³en etat, lub dwie na pó³ etatu.
Tel. 0 609 675 371 lub 22 729 81 28.
1(105)
2008
Szukam pracy sta³ej lub dodatkowej (elektryk œrednie techniczne): konserwacje, serwis i in.
Pruszków i okolice. Tel. (022) 728 78 85
Szukam pracy: wesela, przyjêcia – obs³uga
garma¿eryjna. Tel. (022) 739 86 58.
Zatrudniê pani¹ do pomocy w domu (sprz¹tanie,
prasowanie) – Kajetany, tel. 0 604 222 791
Poszukujê opiekunki do 8-miesiêcznego dziecka
w Jankach. Praca 5-6 godzin dziennie.
Tel. kontaktowy: 0 602 51 40 45
Praca dla energicznej osoby (wiek powy¿ej 28 lat)
w HURTOWNI BI¯UTERII w Maximusie
tel. kontaktowy +48 662 00 9999
Potrzebna opiekunka do dwóch doros³ych osób
w Starej Wsi (z mo¿liwoœci¹ zamieszkania).
Tel. 0 607 58 54 63.
Wynajmê pomieszczenie o pow. 55 m2
z pe³nym wêz³em sanitarnym na biuro,
gabinet lekarski lub kancelariê notarialn¹
(w Nadarzynie). Tel. 0 603 806 457
lub (022) 729 87 47 (wieczorem).
Poprowadzê ksiêgi rachunkowe w pe³nym zakresie.
Tel. 0 603 806 457
lub (022) 729 87 47 (wieczorem).
Wiadomoœci Nadarzyñskie
11
Z ¿ycia Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Nadarzynie
ul. Warszawska 15
05-830 Nadarzyn
tel. 022 729 81 83
Nowinki stra¿ackie OSP Nadarzyn
Udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych:
18.11.2007r. - usuwanie skutków wypadku drogowego w
Wolicy przy al. Katowickiej; akcja prowadzona w godzinach wieczornych.
21.11.2007r. - kontrola gotowoœci bojowej przeprowadzona przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Pruszkowa. Nasza gotowoœæ, wyszkolenie oraz sprzêt,
którym dysponujemy zosta³y ocenione jako bardzo dobre.
25.11.2007r. - po¿ar samochodu osobowego w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej, akcja prowadzona w godzinach
nocnych.
26.11.2007r. - po¿ar fabryki pianki poliestrowej w Owczarni (gm. Brwinów), akcja prowadzona w godzinach popo³u-
dniowych. Akcja ta by³a trudna ze wzglêdu na bardzo intensywny i ¿r¹cy dym, jaki powstawa³ podczas spalania
substancji chemicznych.
11.12.2007r. - usuwanie skutków wypadku drogowego, jaki
mia³ miejsce w Nadarzynie na œwiat³ach - al. Katowicka, w
godzinach popo³udniowych.
12.12.2007r. - po¿ar poddasza budynku mieszkalnego w
Tereni; akcja prowadzona w godzinach po³udniowych.
13.12.2007r. - usuwanie skutków wypadku drogowego z
udzia³em pieszego i dwóch samochodów ciê¿arowych, który
mia³ miejsce w godzinach popo³udniowych na trasie Katowickiej.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym w imieniu wszystkich Stra¿aków oraz ca³ego Zarz¹du Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Nadarzynie z³o¿yæ wszystkim
Mieszkañcom naszej Gminy najserdeczniejsze ¿yczenia na Nowy 2008 Rok: oby by³ on dla Pañstwa pomyœlny i spokojny!
Naczelnik OSP Nadarzyn
Kiliñski Arkadiusz.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Pruszkowie
INFORMUJE
Zwalczanie choroby Aujeszkyego
W 2008 roku zostanie przeprowadzone badanie trzody
chlewnej w kierunku choroby Aujeszkyego, któr¹ wywo³uje wirus. Podatne s¹ na ni¹ zwierzêta gospodarskie, a szczególnie trzoda chlewna - choroba powoduje du¿e straty u
prosi¹t. Brak rozpoczêcia badañ mo¿e doprowadziæ do
wstrzymania sprzeda¿y miêsa do UE. Badanie polega na
pobraniu krwi od zwierz¹t i przeprowadzenia testów laboratoryjnych. Po przeprowadzeniu badañ zostanie okreœlony status stad nadany gospodarstwu w drodze decyzji przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do posiadaczy
trzody chlewnej z apelem, aby rejestrowali swoje stada w
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniewa¿ bêdzie to podstawa do przeprowadzenia badañ.
Po przeprowadzeniu badañ zostan¹ wprowadzone œwiadectwa do obrotu œwiñ i kontrolowany bêdzie obrót trzod¹
chlewn¹.
♦♦♦
Przypomina siê o bezwzglêdnym stosowaniu zaleceñ
zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.12.2007r., w którym wprowadzony jest
zakaz wypuszczania drobiu oraz zakaz handlu drobiem i
go³êbiami.
Piotr Hoser
Powiatowy Lekarz Weterynarii
12
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
Uwaga !
Nasze “Wiadomoœci” mo¿na dostaæ
w nastêpuj¹cych miejscach:
Kajetany
- delikatesy “JEDYNKA”, ul. Rolna 4R
- delikatesy i Bar, ul. Rolna 19
- sklep Ogólnospo¿ywczy, ul. Rolna 22A
M³ochów - sklep spo¿ywczo-przemys³owy (p. G. Baran)
- handel i gastronomia (p. L. Jarzyñska)
Nadarzyn
- Urz¹d Gminy
- biuro Rady Gminy
- kiosk Pañstwa D¹browskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego
- sklep spo¿ywczy (p. W. Sztyk)
- Biuro Nieruchomoœci (ul. Warszawska)
- kiosk “AGA” na terenie NSM
- delikatesy przy ul. Pruszkowskiej
Parole
- sklep spo¿ywczy
Rozalin
- sklep spo¿ywczy
Rusiec
- sklep przy trasie katowickiej
- sklep ogólnospo¿ywczy, ul. Myœliwska 1 (p. I . Kowal)
Stara Wieœ
- sklep spo¿ywczo-przemys³owy
(p. A. Maluga)
Strzeniówka
- sklep spo¿ywczy (p. R. Szamota)
- sklep ogólnospo¿ywczy (p. M. Gawroñska)
Urzut - sklep spo¿ywczy ul. Malownicza (p. E. Kosiñska)
Wola Krakowiañska - sklep spo¿ywczo-przemys³owy
(p. Joanna Ma³ecka)
Wolica
- sklep spo¿ywczy przy al. Katowickiej
- sklep spo¿ywczy przy ul. Ogrodowej
e-mail: [email protected]
www.belki.pl
Wolica,
al. Katowicka 14a
05-830 Nadarzyn
tel. kom. 0602 765 845
(022) 425 60 69;
MECHANIKA POJAZDOWA:
Naprawy bie¿¹ce;
Przegl¹dy i naprawy pogwarancyjne;
Regeneracja przek³adni kierowniczych;
Zawieszenia;
Rozrz¹dy;
Sprzêg³a;
Silniki;
Klimatyzacja;
Sprzeda¿ czêœci;
Wysoka jakoœæ us³ug;
Gwarancja czêœci i us³ug.
Cennik us³ug reklamowych w gazecie
“Wiadomoœci Nadarzyñskie”
Urz¹d Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 19
05-830 Nadarzyn
Og³oszenia typu “podejmê - dam” pracê zamieszczamy
bezp³atnie.
Ca³a strona - 400 z³ (340 z³)
A - 230 z³ (180 z³)
B - 130 z³ (100 z³)
C - 75 z³ (50 z³)
Na 2, 3 i 4 stronie ok³adki (strony kolorowe) - 400% dro¿ej
(do wszystkich cen nale¿y doliczyæ podatek VAT).
Ceny podane w nawiasach dotycz¹ og³oszeñ
zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ.
A
B
C
Kontakt: Edyta Gawroñska
tel.: 729 81 85 w.219; 0 502 010 986
Prowadzimy zapisy do domowej opieki dla dzieci
w wieku od 1 do 3 lat. Serdecznie zapraszamy
wszystkie maluszki chc¹ce bawiæ siê w mi³ej
i rodzinnej atmosferze.TEL.509-452-739.
1(105)
2008
AKPIC-GD
SERWIS KOMPUTERÓW
3
3
3
3
3
Serwis sprzêtu PC, okresowe przegl¹dy;
Rozbudowa, modernizacja komputerów i laptopów;
Projektowanie, instalacja ma³ych sieci, WIFI;
Ochrona antywirusowa, instalacja systemów;
Sprzeda¿ sprzêtu i oprogramowania po atrakcyjnych cenach;
0 501 733 179
Strzeniówka, ul. Pruszkowska 141;
Naprawa sprzêtu u klienta, faktury.
Szukasz konsultantki AVON zadzwoñ 0 504 826 325
Aby umówiæ siê na wizytê u Ciebie!!!
Zatrudniê stolarza lub pomoc.
Tel. 0 501 549 537
Wiadomoœci Nadarzyñskie
13
P O L IC J A
Nadarzyñskie
krymina³ki
KP NADARZYN
16.11.2007 r.
♦ O godz. 15:50 funkcjonariusze
KSP WRD w Kajetanach na ul.
Rolnej dokonali zatrzymania mê¿czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym kierowa³ samochodem dostawczym.
17.11.2007 r.
♦ O godz. 11:05 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali
zatrzymania mê¿czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem
sprawiedliwoœci, który nastêpnie zosta³ osadzony w Areszcie Œledczym.
18.11.2007 r.
♦ O godz. 17:30 funkcjonariusze KPP Pruszków dokonali
zatrzymania mê¿czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym spowodowa³ kolizjê drogow¹ w Wolicy kieruj¹c
samochodem osobowym.
21.11.2007 r.
♦ O godz. 13:13 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
kradzie¿y z w³amaniem, która mia³a miejsce w okresie 0510.11.2007 r. w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej. Nieznani sprawcy po dostaniu siê do wnêtrza magazynu firmy dokonali kradzie¿y 558 m/b ró¿nego rodzaju przewodów elektrycznych
oraz elektronarzêdzi o ³¹cznej wartoœci ok. 6 500 z³.
22.11.2007 r.
♦ O godz. 11:10 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali
zatrzymania mê¿czyzny, który ukrywa³ siê przed wymia-
rem sprawiedliwoœci (zatrzymanego osadzono w Areszcie
Œledczym).
25.11.2007 r.
♦ O godz. 7:45 funkcjonariusze WRD KSP w Nadarzynie
(ul. Mszczonowska) dokonali zatrzymania nietrzeŸwego
kieruj¹cego samochodem osobowym.
♦ O godz. 12:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
kradzie¿y si³owników do bram wjazdowych na teren posesji w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej. Zdarzenie zaistnia³o w nocy 24/25.11.2007 r.
28.11.2007 r.
♦O godz. 20:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
kradzie¿y z w³amaniem do domu jednorodzinnego, która
mia³a miejsce w dniu 28.11.2007 r. w godz. 7:00-19:45 w
Ruœcu przy ul. Spó³dzielczej. Sprawcy do wnêtrza budynku dostali siê przez wy³amane drzwi, a nastêpnie z jego
pomieszczeñ dokonali kradzie¿y sprzêtu RTV, aparatu fotograficznego oraz bi¿uterii.
01.12.2007 r.
♦ O godz. 08:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
zaistnia³ej w nocy 30.11./01.12.2007 r. w Starej Wsi, kradzie¿y czterech krów z terenu posesji.
♦ O godz. 17:05 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali
zatrzymania ob. Wietnamu, który przyw³aszczy³ sobie znaleziony telefon komórkowey. Wobec zatrzymanego Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie zastosowa³
dozór policji.
♦ O godz. 21:15 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali
zatrzymania mê¿czyzny, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym kierowa³ pojazdem, ponadto posiada³ przy sobie
telefon komórkowy pochodz¹cy z kradzie¿y.
Bank Spó³dzielczy
w Nadarzynie
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A
tel. (022) 729 81 24, 729 83 69
tel./ fax (022) 729 83 69
www.bsnadarzyn.pl;
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia:
pn-pt w godz. 800-1600 (kasa: 800-1530)
soboty w godz. 800-1400 (kasa: 800-1300)
Zapraszamy!!!
OFERTA BANKU:
♦ kredyty:
obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dop³atami od AR i MR);
w rachunku bie¿¹cym, na nieruchomoœci; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na
zakup nieruchomoœci oraz budowê budynków mieszkalnych - do 10 lat); po¿yczki
hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznoœciowe; w rachunkach oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych;
♦ depozyty:
rachunki bie¿¹ce na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obs³uga Home
Banking; rachunki a vista; rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o ró¿nych okresach oszczêdzania;
♦ dzia³alnoœæ rozliczeniowa:
przyjmowanie wp³at za gaz, energiê elektryczn¹, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS,
RTV, podatki i op³aty na rzecz innych banków; us³uga „saldo sms”; prowadzimy kasê
walutow¹.
Najni¿sze prowizje od wp³at!!!
Ka¿da jednostka posiada bankomat
14
Wiadomoœci Nadarzyñskie
Filia „MAXIMUS”
05-830 Nadarzyn
al. Katowicka 62
tel. (022) 429 81 11
tel./ fax (022) 429 81 12
godziny otwarcia:
pn-pt w godz. 800-1600
(kasa: 800-1545)
sob. i niedz. - nieczynne
Filia Jaktorów
96-313 Jaktorów
ul. Warszawska 4
tel./ fax (046) 856 41 59
godziny otwarcia:
pn-pt w godz. 800-1600
(kasa: 800-1545)
soboty w godz. 800-1300
Oddzia³ BS w ¯abiej Woli
96-321 ¯abia Wola
ul. Warszawska 12
tel. (046) 857 86 93,
tel./fax 857 82 23
godziny otwarcia:
w godz: 730-1530
(kasa: 730-1500)
soboty w godz. 800-1300
1(105)
2008
02.12.2007 r.
♦ O godz. 23:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
kradzie¿y, która mia³a miejsce w autobusie linii 711 na trasie W-wa - Nadarzyn. Nieznany sprawca wykorzystuj¹c
nieuwagê kobiety z torebki podrêcznej zabra³ w celu przyw³aszczenia telefon komórkowy m-ki Samsung C-300 oraz
portfel z dokumentami.
04.12.2007 r.
♦ O godz. 22:00 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali
zatrzymania mê¿czyzny, mieszkañca Nadarzyna, który znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym znêca³ siê psychicznie oraz
fizycznie nad swoj¹ rodzin¹.
10.12.2007 r.
♦ O godz. 11:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
w³amaniu do kontenera, które mia³o miejsce w okresie od
01.12. do 10.12.2007 r. na terenie Centrum Handlowego w
Nadarzynie. Sprawcy do jego wnêtrza dostali siê wy³amuj¹c
uprzednio k³ódkê, a nastêpnie zabrali w celu przyw³aszczenia
ró¿nego rodzaju artyku³y odzie¿owe o wartoœci ok. 20.000 z³.
16.12.2007 r.
♦ O godz. 17:30 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
kradzie¿y telefonu komórkowego, która mia³a miejsce w
dniu 16.12.2007 r. w Centrum Handlowym w Nadarzynie.
♦ O godz. 18:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o
kradzie¿y portfela wraz z zawartoœci¹ dokumentów oraz
pieniêdzy. Do kradzie¿y dosz³o w dniu 16.12.2007 r. w godz.
15:50-16:00 w jednej z restauracji znajduj¹cej siê w Centrum Handlowym w Nadarzynie.
♦ O godz. 20:20 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê¿czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem
sprawiedliwoœci, który osadzony zosta³ w Areszcie Œledczym.
Najserdeczniejsze ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów w Nowym Roku
wraz i podziêkowaniami za dotychczasow¹ wspó³pracê
w imieniu w³asnym oraz funkcjonariuszy
i pracowników Komisariatu Policji w Nadarzynie
sk³ada
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie
kom. Adam Piskorz
Dy¿ury dzielnicowych w styczniu 2008 r.
1.
2.
3.
DZIELNICOWY
st. sier¿. Waldemar Tymoszuk
tel. 0 600 997 483
sier¿. szt. Mariusz
Micha³owski
tel. 0 600 997 482
st. post. Ma³gorzata Kosoñ
tel. 0 600 997 468
PUNKT KONSULTACYJNY
Œwietlica w Urzucie
Remiza OSP w M³ochowie
DATA
08.01.2008 r.
22.01.2008 r.
GODZINA
1600-1800
1600-1800
Komisariat Policji w Nadarzynie
06.01.2008 r.
28.01.2008 r.
1600-1800
1600-1800
SP w Ruœcu
14.01.2008r.
27.01.2008r.
1600-1800
1600-1800
KANCELARIA PORAD PRAWNYCH
mgr Zenon Jerzy Maron
STRZENIÓWKA, UL. JOD£OWA 29,
05-830 NADARZYN
• Porady prawne,
doradztwo ubezpieczeniowe.
• Pisanie: podañ, pozwów do S¹dów;
wniosków urzêdowych, dowodowych;
odwo³añ od decyzji, wyroków s¹dowych.
Czynna: poniedzia³ek - sobota; tel. 0 502 203 403
1(105)
2008
M. &M.
lp.
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
OFERUJE
UBEZPIECZENIA NA RATY*
osobowe, maj¹tkowe, komunikacyjne i inne
STRZENIÓWKA, UL. JOD£OWA 29,
05-830 NADARZYN
F FILAR
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEC
I REASEKURACJI
CIGNA STU S.A.
H D I
grupa
ubezpieczeniowa
UNIQA
ASEKURACJA
Czynna: pon. - sob.; Tel. 0 502 203 407
*ubezpieczenia na raty od 6 do 12 rat
Wiadomoœci Nadarzyñskie
15
Sala weselno-bankietowa
Astra
tel. 022 729 90 69
- Wesela;
- Przyjêcia;
- Konferencje;
- Pokoje noclegowe;
Rozalin, ul. Daniewice 18; 05-831 M³ochów;
www.sala-weselna.pl; tel. 022 729 90 69; 0 601 376 423;
FRYZJERSTWO
WEST – CAR S.C.
awangardowe fryzury;
nowe koloryzacje;
rekonstrukcja w³osów;
chemiczne prostowanie w³osów;
Rok za³o¿enia 1986
Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 0 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13
♦ BLACHARSTWO – LAKIERNICTWO
♦ SAMOCHODY ZASTÊPCZE
♦ ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE
♦ HOLOWANIE 24H/DOBÊ
♦ ELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, OLEJE, HAMULCE
♦ KUPNO-SPRZEDA¯ SAMOCHODÓW CA£YCH I POWYPADKOWYCH
♦ CZʌCI ZAMIENNE, SZYBY, UK£ADY WYDECHOWE
♦ OBS£UGA FIRM (FLOTY)
FIRMA POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001/2000
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japoñskie
SOLARIUM
STUDIO 3
Czynne: PON.-SR.: 11-19;
N A D A R Z Y N
Pl. Poniatowskiego 3
tel. 022 739 90 40
CZW.-PT: 9-20;
SOB.: 9-15
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Firma komunalna zatrudni m³od¹, energiczn¹
osobê do dzia³u obs³ugi klienta oraz na stanowisko
dyspozytora. Mile widziane doœwiadczenie
na podobnym stanowisku. CV prosimy przesy³aæ:
faxem 022 868 48 22, e-mailem:[email protected]
lub telefonicznie 022 868 48 20 lub 21.
Poszukujê osoby na stanowisko sprzedawcy.
Miejsce pracy - okolice Nadarzyna.
Tel. 0 603 757 799
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Ksiêgowoœæ dla firm oraz rozliczenia roczne
podatku. Tanio i z dojazdem do klienta.
Tel. 022 739 80 93 lub 0 501 103 570
16
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
List
Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie
Szczêœæ Bo¿e...
Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach... Nie wiem czy siê nie powtarzam, ale jeœli tak to po roku mi wolno. Tak, tak, czas leci,
mamy kolejny, 2008 rok - czas dany nam przez Pana, aby dobrze ¿yæ. Pamiêtajmy o tym. Stajemy u progu nowego czasu
wzmocnieni prze¿ytymi Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, a wczeœniej rekolekcjami wyg³oszonymi przez ksiêdza Marka –
uœmiechniêtego cz³owieka na wózku inwalidzkim, który - jak niewielu - cieszy siê ¿yciem.
Wykorzystajmy tê si³ê jak najd³u¿ej, dobrze na³adowane akumulatory powinny siê dobrze sprawowaæ.
W tym numerze garœæ informacji Konferencji Episkopatu dotycz¹cych tematu jednej z grudniowych niedziel, czyli
pomocy Koœcio³owi na wschodzie, artyku³ o Œwiêtej Rodzinie i na wzmocnienie wpis ksiêdza Marka z jego w³asnej internetowej strony - jeden z wielu. Pod artyku³em znajdziecie Pañstwo adres, zachêcam do odwiedzin.
Wielu £ask Bo¿ych w Nowym Roku Wam ¿yczê...
Byæ uczniem Chrystusa na Wschodzie
Tegoroczny Dzieñ Modlitw i Pomocy Materialnej Koœcio³owi Katolickiemu na Wschodzie organizowany by³ ju¿
po raz ósmy. W drug¹ niedzielê adwentu (9 grudnia) wierni
wsparli tamtejszy Koœció³ modlitw¹ i ofiar¹. Inicjatywa ma
na celu zapewnienie ³¹cznoœci duchowej i pomocy materialnej katolikom z krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego i
Europy Wschodniej. Dzieñ Modlitwy i Pomocy ma zachêciæ Polaków w kraju i za granic¹ do gestów solidarnoœci z
katolikami na Wschodzie oraz modlitwy w intencjach odradzaj¹cego siê tam Koœcio³a.
G³ówna myœl Dnia Modlitwy za Koœció³ na Wschodzie
– „B¹dŸmy uczniami Chrystusa” - to jednoczeœnie has³o
programu duszpasterskiego Koœcio³a katolickiego w Polsce na rok 2007/2008.
Wœród katolików na Wschodzie pracuje obecnie ok. 250.
kap³anów diecezjalnych, 450. zakonnych, ponad 600. sióstr
i 23. braci zakonnych oraz kilku wolontariuszy œwieckich.
Do liczby tej nale¿a³oby doliczyæ jeszcze ksiê¿y wyk³adowców z polskich seminariów duchownych udzielaj¹cych siê
w seminariach katolickich Europy Wschodniej. Warto przy
tej okazji wspomnieæ równie¿ o Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim prowadz¹cym w najszerszym zakresie wœród polskich uczelni akcjê przyjmowania na studia osób z terenów
by³ych republik radzieckich i Rosji o pochodzeniu polskim.
Podobne inicjatywy propaguj¹ równie¿ polskie seminaria
duchowne, przyjmuj¹c alumnów ze Wschodu.
Obok pomocy personalnej i intelektualnej organizowane jest te¿ wsparcie materialne. Przeprowadzana rokrocznie w polskich parafiach zbiórka pieniê¿na oscyluje w granicach 2 mln z³otych. Pieni¹dze przeznaczane s¹ przede
wszystkim na wyposa¿enie œwi¹tyñ w parafiach na Wschodzie. Podejmuje siê równie¿ akcje do¿ywiania najbiedniejszych, a dla dzieci organizowane s¹ warsztaty i spotkania
wakacyjne. Czêœæ œrodków przeznaczana jest na zakup
1(105)
2008
pomocy dydaktycznych dla katechetów. Zespó³ Pomocy
Koœcio³owi na Wschodzie prowadzi te¿ prenumeratê wysy³kow¹ do tamtejszych parafii szeregu czasopism katolickich, w tym rosyjskojêzycznej wersji pisma Mi³ujcie siê
(Liubitie drug druga). jl/jk,
Modlitwa za Koœció³ na Wschodzie
„Wiele jest serc ludzkich na œwiecie, które czekaj¹ na
jedynego nauczyciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy Ciê Bo¿e Wszechmog¹cy za to, ¿e pos³a³eœ na œwiat
swego Syna, Zbawiciela œwiata i cz³owieka. On wybra³ i
powo³a³ Aposto³ów i uczniów, aby œciœle z Nim zjednoczeni wiêzami mi³oœci, byli odwa¿nymi œwiadkami Jego Zmartwychwstania i Jego Ewangelii. Jezus Chrystus zapewni³
ich, ¿e bêdzie z nimi a¿ do skoñczenia œwiata. Dlatego prosimy Ciê, Bo¿e, o nowe, œwiête, wielkoduszne, pe³ne entuzjazmu dla Ewangelii i Koœcio³a Chrystusowego na Wschodzie powo³ania kap³añskie i zakonne, zw³aszcza z rodzimych parafii. Niech z moc¹ Ducha Œwiêtego zmieniaj¹
oblicze swoich serc i bêd¹ œwiêtymi uczniami Chrystusa
poœród wspó³czesnego œwiata.
Maryjo, która jesteœ wychowawczyni¹ powo³añ, pomagaj powo³anym nieustannie kontemplowaæ Jezusa Chrystusa. Spraw, by nasta³a pe³na komunia miêdzy wszystkimi
chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu. Uproœ o Matko, u swego Syna, S³owa Wcielonego, potrzebne ³aski i b³ogos³awieñstwo dla wszelkich dzie³ duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych w Koœciele na Wschodzie. Zawierzamy Tobie, Pani Adwentowa wszystkich pracuj¹cych w Koœciele na Wschodzie Pasterzy, kap³anów, braci i siostry zakonne oraz wolontariuszy œwieckich, aby staj¹c siê œwiat³oœci¹ Chrystusa byli odwa¿nymi uczniami i œwiadkami
Jego Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.
Ÿród³o: BP KEP
Wiadomoœci Nadarzyñskie
17
Historia pomocy Koœcio³a w Polsce
katolikom na Wschodzie
W sposób zorganizowany Koœció³ w Polsce wspiera katolików na Wschodzie od ponad 25 lat, tj. od czasów rozpoczêcia dzia³alnoœci przez Biuro Zespo³u przy Konferencji Episkopatu Polski.
Niesienie pomocy katolikom na Wschodzie rozpoczê³o siê
zaraz po II wojnie œwiatowej. Trzeba tu wymieniæ chocia¿by
23. siostry ze zgromadzenia sióstr eucharystek, które ju¿ w
1945 r. zaczê³y zak³adaæ placówki i pracowaæ na Bia³orusi,
Litwie, £otwie, w Gruzji, Tad¿ykistanie i Kirgizji, w Kazachstanie oraz na Syberii i w Rosji Œrodkowo-Zachodniej.
Pomoc ta by³a œwiadczona tak¿e za czasów kard. Stefana
Wyszyñskiego. Pocz¹tkowo, w realiach komunistycznej rzeczywistoœci, do 1989 roku, nie funkcjonowa³a jednak formalnie. Opiekunem nie do koñca jeszcze ustrukturalizowanego Biura Pomocy by³ bp Jerzy D¹browski, zastêpca sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Zespo³em kierowa³ wówczas ks. Edward Michalski TChr. Biuro
u³atwia³o g³ównie zdobywanie wiz na Wschód. Wyje¿d¿ali
ksiê¿a i siostry zakonne, zw³aszcza bezhabitowe.
W 1981 roku, przebywaj¹cy po zamachu w klinice Gamelli, Jan Pawe³ II poleci³ troskê o katolików na Wschodzie kard. Józefowi Glempowi. W ramach swojej pos³ugi
dwukrotnie odwiedzi³ on Kazachstan, a raz by³ na Syberii.
W 1989 roku, kiedy Zespó³ móg³ dzia³aæ ju¿ oficjalnie, jego
opiekunem zosta³ bp Ryszard Karpiñski. Wspólnie z ks.
Andrzejem Halemb¹ z Centrum Formacji Misyjnej, który
równie¿ zwróci³ uwagê na potrzebê pomocy katolikom na
Wschodzie, zainicjowa³ on pierwszy Dzieñ Modlitwy i
Pomocy Materialnej Koœcio³owi Katolickiemu na Wschodzie. Biurem Zespo³u kierowa³ wówczas ks. Wies³aw Wójcik TChr i ks. Stanis³aw Kuraciñski SAC. Zast¹pi³ ich w
roku 2000 ks. Józef Kubicki TChr, który obecnie jest dyrektorem Zespo³u Pomocy Koœcio³owi katolickiemu na
Wschodzie. W 2002 r. powo³ano Radê Programow¹ Zespo³u. Patronowa³ jej jeszcze Prymas Józef Glemp, któremu zespó³ podlega³ do 2006 r. Obecnie jego opiekunem
jest przewodnicz¹cy KEP abp Józef Michalik.
jl/jk
Pamiêtajmy o Najœwiêtszej Rodzinie
z Nazaretu
Zapatrzeni w stajenkê betlejemsk¹ zwróæmy uwagê nie
tylko na Ma³ego Jezusa, ale spójrzmy te¿ na Najœwiêtsz¹
Rodzinê. Niech nas zachwyci dobro i spokój wype³niaj¹cy
t¹ lich¹ szopkê, która na tê œwiêt¹ noc sta³a siê Domem.
Domem nie skromnym, wrêcz biednym, ale Domem pe³nym Mi³oœci. A nasze domy? Piêknie wysprz¹tane, œlicznie wystrojone. Pasterka, ¿³óbek, kolêdy... Minie okres œwi¹teczny i czy pamiêtamy jeszcze o Najœwiêtszej Rodzinie?
Jezus zostaje - wiadomo, przecie¿ to Nowonarodzony Bóg,
który z czasem doroœnie, by z³o¿yæ Ofiarê z Siebie. Maryja
- oczywiœcie, ¿e o Niej pamiêtamy. Przecie¿ to Matka Bo¿a,
szczególnie bliska nam, Polakom. A œwiêty Józef? Ju¿ bardziej zapomniany, przecie¿ usun¹³ siê na bok, spe³niwszy
swój obowi¹zek. A co z Najœwiêtsz¹ Rodzin¹? Co z wzorem rodzin?
Stoj¹c przy ¿³óbku poproœmy Najœwiêtsz¹ Rodzinê z Nazaretu by mia³a w Swej opiece i nasz¹ rodzinê. Pomódlmy
siê s³owami z codziennej modlitwy sióstr nazaretanek:
„Najœwiêtsza Rodzino - b³ogos³aw i strze¿ wszystkie rodziny œwiata. Zachowaj je z³¹czone nierozerwalnym wêz³em mi³oœci, wierne otrzymanym ³askom i obowi¹zkom
swego powo³ania. Spraw, aby ¿y³y wed³ug prawa i przykazañ Bo¿ych, by ich ¿ycie by³o odbiciem Twego ¿ycia na
ziemi i pozwoli³o im kiedyœ cieszyæ siê Twoim szczêœciem w
niebie. Amen.”
Jolanta Hor
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ZE STRONY INTERNETOWEJ
KSIÊDZA MARKA
„Mi³oœæ Boga jest tak wielka, ¿e nie jesteœ nawet w stanie sobie jej wyobraziæ!!! jest o wiele wiêksza ni¿ Twój
grzech!!! W chwili œmierci Pana Jezusa ziemia zadr¿a³a i
ska³y zaczê³y pêkaæ, krzy¿ na Kalwarii powinien by³ upaœæ,
bo nie by³ tam mocno osadzony, nie by³ wmurowany. Jak
jest trzêsienie ziemi to wszystko siê wali... Mo¿e i w Twoim
¿yciu nast¹pi³o takie trzêsienie ziemi, œwiat Ci siê zawali³,
ch³opak (dziewczyna) Ciê zostawi³(a) zdradzi³(a), ma³¿eñstwo siê rozpad³o lub rozpada, dopad³a Ciê choroba, mo¿e
œmieræ kogoœ bliskiego, zawiedli Ciê przyjaciele, oszukali
najbli¿si, mo¿e zatrzês³a siê ziemia Twojej wiary, mo¿e bêdzie taki dzieñ, kiedy wszystko zacznie siê sypaæ, waliæ na
³eb na szyjê... to w³aœnie wtedy spójrz na krzy¿!!! on trwa
niewzruszenie w ca³ym tym trzêsieniu, bo krzy¿ jest symbolem Mi³oœci Bo¿ej do œwiata. Mi³oœæ Boga nie pada, nie
ustêpuje nigdy!!! nie opuszcza Ciebie, choæ Ci siê wydaje,
¿e Bóg Ciê opuœci³, prze¿ywasz ciemn¹ noc zmys³ów, bo
Bóg nie mówi, wydaje Ci siê, ¿e nie s³ucha, nie znajdujesz
¿arliwoœci w Twojej modlitwie, przestajesz siê modliæ, chodziæ do koœcio³a, wierzyæ, kiedy wszystko siê rozpada spójrz
na krzy¿!!! Mi³oœæ Bo¿a to Mi³oœæ Boga który powierzy³
siê za Ciebie, to jest najdoskonalszy znak Bo¿ej Mi³oœci!!!
bo wiesz kto powinien wisieæ na krzy¿u??? Ty!!! za Twoje
grzechy !!!
ale wisi na
nim Jezus,
który da³ siê
przybiæ do
krzy¿a tylko
z jednego
powodu...z
mi³oœci do
Ciebie...wisi na krzy¿u
zamiast
Ciebie!!!
Tak bardzo
Ciê ukocha³!!!”
www.ksiadzmar.fotka.pl
Internet: http://parafia.nadarzyniacy.info, e-mail: [email protected]
Redaguje Adam S³owik.
18
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
Wa¿ne telefony
Policja
Komisariat Nadarzyn:
Komenda Pow. Pruszków:
Stra¿ Po¿arna
Pruszków
OSP Nadarzyn
OSP M³ochów
Pogotowie gazowe
Gazownia Warsz. O/Pruszków
Pogotowie Ratunkowe
Pruszków
997
22 729 81 77
22 758 60 81 (do 85)
998
22 758 62 52;
22 758 77 01
22 729 81 83
22 729 91 99
992
22 758 85 46
999
22 758 67 14;
22 758 81 86
Oœrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
M³ochów
22 729 91 46
Miêdzynarodowe Centrum S³uchu i Mowy w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urz¹d Gminy Nadarzyn
Sekretariat
22 729 81 85 w. 101
Fax
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodrki Gruntami w. 108, 122
Referat Urbanistyki i Architektury
w.115, 119
Referat Dzia³alnoœci Gospodarczej
w. 110
Referat Inwestycji
w.113, 223
Referat Realizacji Bud¿etu
w. 104, 112
podatki
w. 116, 120
kasa
w. 123
Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
w. 107
Referat Promocji
w. 219
Samodzielne stanowisko ds. Oœwiaty
w. 105
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 106
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych
w. 218
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 124
Biuro Rady Gminy
22 729 81 94
Urz¹d Stanu Cywilnego
22 729 89 17
Dowody osobiste
22 729 89 14
Zak³ad Us³ug Komunalnych
22 739 42 00
Starostwo Powiatowe
Sekretariat
22 738 14 00
Fax
22 728 92 47
Nadarzyñski Oœrodek Kultury 22 729 89 15;
22 739 73 12
Gminny Oœrodek Sportu
22 739 71 70
Hala Widowiskowo-Sportowa
22 739 90 18
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej
22 729 81 73;
22 739 73 20
Gminne Ognisko Dzieciêco-M³odzie¿owe “Têcza”
w Nadarzynie
22 739 73 11
Filia Gminnego Ogniska “Têcza” w M³ochowie
22 729 90 47
Gimnazjum
22 739 96 90;
22 739 98 16
SP Kostowiec
22 729 91 69
1(105)
2008
SP M³ochów
22 729 91 40
SP Nadarzyn
22 729 81 66
SP Rusiec
22 729 81 97
SP Wola Krakowiañska
22 729 91 81
Przedszkole w M³ochowie
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy
22 729 81 65
Przedszkole “Maluch”
22 739 76 95
Przedszkole “W zielonym domku”
22 739 90 67
Przedszkole “Smyk”
0 607 615 231
Szko³y Fundacji Kultury Informatycznej:
Policealne Studium Informatyczne
22 729 92 81
Wy¿sza Szko³a
22 729 92 82
Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o
zasiêgu ogólnokrajowym Oficyny Informatycznej
22 729 92 82
Biblioteka w Nadarzynie
22 729 89 13
Biblioteka w M³ochowie
22 729 90 09
BS Nadarzyn
22 729 81 24
Urzêdy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn
22 729 81 11
05-831 M³ochów
22 729 91 48
Apteki:
ul. B³oñska 6 B
22 729 88 31
ul. Sitarskich 1
22 729 81 78
Kantor (Centrum Mody):
22 739 57 25
Parafie:
pw Œw. Klemensa w Nadarzynie
22 729 83 40
pw Œw. Micha³a Archanio³a w M³ochowie
22 729 92 40
pw N.M.P. Wspomo¿enia Wiernych w Kostowcu
22 729 94 85
Specjalny
Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Kostowcu
22 729 91 67
Dom Mi³osierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Mi³osierdzia
w Walendowie (placówka dla dzieci i m³odzie¿y w wieku
3-18 lat)
22 729 88 80 lub 81
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
ul. Graniczna 4; 05-830 Nadarzyn; tel. 022 739 42 00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
w godzinach pracy od pon. do pt.: 8.00-16.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
pod nr. tel. 022 739 42 00;
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
awarie wodoci¹gowe - zg³oszenia ca³¹ dobê
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
pod nr tel. 022 729 84 30; 0 500 773 155;
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
awarie kanalizacji sanitarnej - zg³oszenia ca³a dobê
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
pod nr tel. 022 729 83 20
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
odœnie¿anie dróg gminnych - zg³oszenia ca³a dobê
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
pod nr tel. 022 729 83 20 lub 0 510 374 773
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Kasa ZUK czynna pon.-pt.: 9.00-15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Nr
konta: Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
39 8017 0002 7977 2000 0001
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Zak³ad Us³ug Komunalnych
Zg³oszenia awarii:
Wiadomoœci Nadarzyñskie
19
rerecenzje, nowoœci wydawnicze...
proponuje:
NEILL F.: „SEKRETNE
¯YCIE
Dla wszystkich kobiet, które nie odkry³y jeszcze w
sobie domowej bogini. Niezwykle dowcipne, pe³ne humoru
spojrzenie na pozycjê kobiety.
„C ZEŒÆ STARENIA ”. Wspomnienia o Zbyszku Cybulskim,
aktorze polskiego kina, który
równie¿ by³ wspó³twórc¹ Studenckiego Teatrzyku Bim-Bom.
Najwiêkszy sukces odniós³ jednak w filmie „Popió³ i diament”.
MAMUŒKI”.
STONE J: „BEZMIAR
S£AWY”.
To zbeletryzowana biografia Camille’a Pissarra,
„ojca impresjonizmu”, nie
tylko barwna opowieϾ o
¿yciu artysty, lecz tak¿e fascynuj¹cy obraz epoki i
francuskiej bohemy tamtych lat we wspó³czesnym
œwiecie.
„JEDZIEMY NA WYCIECZKÊ”. Poradnik dla mi³oœni-
£YSIAK W.: „T AL LEYRAND
miastem i splata losy trzech
kobiet, które tego wieczoru znalaz³y siê w sali balowej.
ADLER E.: „SPOTKANIE
W WENECJI”. Dramatycz-
na powieœæ o mi³oœci, opowiadaj¹ca o romantycznej
przygodzie, trzymaj¹ca w
napiêciu sensacyjna intryga. Akcja rozgrywa siê w
najpiêkniejszych zak¹tkach œwiata.
QUICK A.: „RZEKA TAJEMNIC”. Wspó³czesny, ro-
mantyczny thriller, powieœæ z czasów regencji i epoki wiktoriañskiej, pe³na zagadek, niebezpieczeñstw i zmys³owoœci.
Miko³aj w Bibliotece
W grudniu, w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
odby³y siê spotkania z Miko³ajem. Uczestniczy³y w nich
dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Smyk” i Publicznego Przedszkola w Nadarzynie.
ków wypraw na ³ono natury, zbieraczy i wêdrowców,
wszystkich, którzy kochaj¹
przyrodê, szanuj¹ j¹ i nie
¿a³uj¹ czasu na jej obserwowanie.
DROGA
„M EFISTOFELESA ”.
Autor pisze o trzech
g³ównych si³ach motorycznych: w³adzy i pieni¹dzach. Ksi¹¿kê ow¹
dedykujê w szczególnoœci politykom.
fot. archiwum biblioteki
S TEEL D.: „D ARY
LOSU”. Doroczny bal
Dzieci poznawa³y tradycje i zwyczaje zwi¹zane z Bo¿ym
Narodzeniem, przegl¹da³y ksi¹¿eczki zwi¹zane ze œwiêtami, œpiewa³y kolêdy. Na zakoñczenie Miko³aj wrêczy³ im
drobne upominki i s³odycze.
charytatywny w San
Francisco zgromadzi³
t³umy. Wszyscy œwietnie siê bawi¹, do chwili, gdy œciany zaczynaj¹ dr¿eæ. Potê¿ne trzêsienie ziemi wstrz¹sa
Ewa Marjañska
Dyrektor Biblioteki
Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., œr., pt. - 1200-1900; czw. - 800-1500;
Filia w M³ochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200-1900; œr.. - 800-1500.
20
Wiadomoœci Nadarzyñskie
1(105)
2008
Kultura
„Mantratrans”, to najnowszy spektakl Teatru Wielkie
Ko³o z Bêdzina przeznaczony dla doros³ej publicznoœci.
Jest po³¹czeniem ró¿nych gatunków muzycznych, tworz¹cych spójn¹ ca³oœæ w warstwie tekstowej i muzycznej. Ka¿dy utwór to osobna historia, dla której „pi¹ta pora roku”
stanowi punkt wyjœcia i jednoczeœnie klamrê kompozycyjn¹. To swoisty splot bluesa, ballady, jazzu i reggae w poszukiwaniu mo¿liwoœci przekazu akustycznego brzmienia.
A wszystko podane w formie kontemplacyjnej, co tworzy
wyj¹tkow¹ aurê i niepowtarzalny klimat.
Sk³ad: Anna Wlaz³o – wokal i bêbny; Agata Brzóska –
wokal i gitara; Pawe³ Wlaz³o – wokal i gitara; Jacek £abacz – harmonijka i bêbny.
*
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: [email protected]
www.nok.pl
Proponujemy...
XVI FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŒWI¥TECZNEJ POMOCY
W NADARZYNIE!
Sztab Nadarzyn zaprasza do Nadarzyñskiego Oœrodka Kultury przy Placu Poniatowskiego 42 w Nadarzynie na XVI FINA£
WOŒP 13 stycznia (niedziela) 2008r.
W tym roku zbieramy
pieni¹dze dla dzieci ze
schorzeniami laryngologicznymi.
Dziêki Wam, Drodzy
Pañstwo w ubieg³ym roku
uda³o nam siê zebraæ
16787,40 z³.
Apelujemy do Mieszkañców Gminy Nadarzyn o w³¹czenie siê do akcji, podarowanie jakiegoœ przedmiotu na
licytacjê b¹dŸ na loteriê, oraz obecnoœæ z nami tego dnia.
W dniu Fina³u czeka nas: przedstawienie dla dzieci z
cyklu „Teatrzyk w walizce”, wystêp zespo³ów tanecznych
NOK – pod. kier. Agnieszki Biedrzyckiej i Katarzyny Kulickiej, pokaz tañca towarzyskiego pod kier. Agnieszki Jankowskiej, pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP Nadarzyn
i Pogotowia Ratunkowego „Riemer” z Grodziska Mazowieckiego (przed NOK), wystêp zespo³u „Niezapominajki
z Bratkiem” Klubu Seniora NOK, Koncert Orkiestry Dêtej
OSP Nadarzyn pod kier. Miros³awa Chilmanowicza, Muzyczny Projekt „MANTRATRANS”*, „Œwiate³ko do nieba” (rynek w Nadarzynie).
Ponadto aukcja darów, loteria fantowa, pyszne domowe wypieki i wiele innych NIESPODZIANEK!
30. naszych wolontariuszy wyposa¿onych bêdzie w
identyfikator ze zdjêciem, puszkê i setki czerwonych serduszek. Kwestowaæ bêdziemy w Nadarzynie w pobli¿u
koœcio³a pw œw. Klemensa po mszach œw. o godz. 8.00, 9.00,
10.30, 12.00, 17.00, w M³ochowie, w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury (w czasie trwania fina³owej imprezy), oraz w
Maximusie i Centrum Mody.
ZAPRASZAMY!
Wasza obecnoœæ pomo¿e dzieciom!
1(105)
2008
♦♦♦
19 stycznia (sobota) 2008 r.
Karnawa³owy Bal dla Dzieci
w godz. 16.00 – 18.00
Konkursy, niespodzianki, weso³a zabawa!
Mile widziane: przebranie i buty na zmianê.
Podczas balu dzieci przebywaj¹ pod opiek¹ rodziców.
Wstêp 5 z³
♦♦♦
Z cyklu:
20 stycznia (niedziela) 2008 r.
zapraszamy na koncert
„Standardy Jazzu Tradycyjnego”
godz.16.00
W koncercie wezm¹ udzia³ znakomici muzycy:
STEFAN WONIAKOWSKI - tr¹bka, wokal; ANDRZEJ
BIGOLAS – klarnet, wokal; KRZYSZTOF JAGODZIÑSKI- banjo; W£ODZIMIERZ HALIK – saksofon basowy;
JERZY WIÊCKOWSKI – perkusja; EUGENIUSZ CHUDAK-MORZUCHOWSKI – prowadzenie.
♦♦♦
26 stycznia (sobota) 2008r.,
Dzieñ Ormiañski
godz. 17.00
NOK wspólnie ze Stowarzyszeniem Ormiañsko – Polskim
organizuje spotkanie z kultur¹ Armenii. W ramach imprezy przewidujemy: czêœæ „teoretyczn¹”, czyli referat doty-
Wiadomoœci Nadarzyñskie
21
cz¹cy historii Armenii, pokaz slajdów – architektura i bajeczna przyroda, oraz prezentacjê strojów narodowych.
Druga czêœæ bêdzie „zabawowo – artystyczna”. Wyst¹pi
mieszkaj¹ca od 15. lat w Polsce piosenkarka Amalia Sahakyan, która poprowadzi tak¿e warsztaty taneczne i
wokalne z udzia³em publicznoœci. Wszystko zakoñczy
degustacja specjalnie na ten wieczór przygotowanej narodowej potrawy – jakiej, dowiedz¹ siê Ci, którzy do
nas przyjd¹.
UWAGA!!!
Dyrektor NOK poszukuje instruktora do pracy
w Œwietlicy w Urzucie.
Praca w wymiarze ½ etatu.
Wymagania – umiejêtnoœæ podejmowania decyzji i pracy w stresie, odpowiedzialnoœæ, ³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów interpersonalnych, a tak¿e sprecyzowane pomys³y
na dzia³alnoœæ œwietlicy.
Dobrze widziana umiejêtnoœæ obs³ugi komputera w zakresie podstawowym.
Warunek konieczny – kandydat musi lubiæ pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹.
W œwietlicy znajduje siê mieszkanie s³u¿bowe.
Osoby zainteresowane proszone s¹
o z³o¿enie CV - wraz z koncepcj¹ funkcjonowania
œwietlicy - w sekretariacie NOK.
Samodzielny Publiczny Gminny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
,,Niezale¿nie od tego
Czy j e s t e œ, czy b y ³ e œ Na horyzoncie zawsze spotkasz
jakieœ b ê d z i e.
Lecz - czy dobroæ mo¿na spotkaæ wszêdzie?”
Ewa Willaume-Pielka
Szanowni Mieszkañcy Gminy Nadarzyn i okolic!
13 stycznia 2008 r. SPG ZOZ Nadarzyn z radoœci¹ zagra z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy podczas XVI
Fina³u w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury, w godz. 16.3019.00, proponujemy Pañstwu ze swojej strony nieodp³atne wykonanie podstawowych badañ typu: pomiar ciœnienia krwi, poziomu glukozy, badanie s³uchu u dzieci z
nawracaj¹cymi infekcjami górnych dróg oddechowych.
Osoby doros³e zachêcamy do wziêcia udzia³u w profilaktycznych badaniach uk³adu kr¹¿enia i oddechowego.
Wszyscy uczestnicy bêd¹ mogli obejrzeæ niecodzienn¹
wystawê dotycz¹c¹ prawid³owego od¿ywiania i najczêœciej pope³nianych b³êdów dietetycznych prowadz¹cych
do cukrzycy.
XVI Fina³ WOŒP to ogólnopolska akcja ludzi dobrej woli
na rzecz dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Wierzymy, ¿e dziêki wspólnym dzia³aniom przyczynimy siê do
uœmiechu i radoœci dzieci dotkniêtych tymi schorzeniami.
„DAJMY Z SIEBIE TYLKO TYLE,
ILE SAMI W PODOBNEJ SYTUACJI
CHCIELIBYŒMY DOSTAÆ”
Rubrykê KULTURA opracowuje
Kamila Michalska - Dyrektor NOK
Adam Chustecki
Dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn
Sport
Tenis sto³owy
Udany koniec roku
„B¹czek” polecia³ do USA po medal
Absolwentka nadarzyñskiego Gimnazjum, zawodniczka
sekcji tenisa sto³owego GLKS Nadarzyn, a obecnie studentka wydzia³u dziennikarstwa NATALIA B¥K (fot. obok) zdoby³a br¹zowy medal w Dru¿ynowych Mistrzostwach Œwiata
Juniorek. Zawody rozgrywane by³y w dniach 10-16.12.2007r.
w kalifornijskim Pal Alto. Natalia (aktualna Mistrzyni Polski Juniorek) wraz z kole¿ankami z dru¿yny - Katarzyn¹ Grzybowsk¹ i Natali¹ Partyk¹ pokona³y w æwieræfinale faworyzowane Niemki i to bardzo przekonywuj¹co (3-0). W pó³finale Polki uleg³y po zaciêtym meczu 2-3 Rumunkom. Mistrzostwo Œwiata wywalczy³a ekipa Chin. Natalia by³a równie¿ blisko medalu w grze deblowej. W parze z Natali¹ Partyk¹ z Gdañska uleg³y parze rumuñskiej 2-3 w setach (ostat-
22
Wiadomoœci Nadarzyñskie
nia partia skoñczy³a siê na przewagi 9-11) w meczu o wejœcie do strefy medalowej. Medal „B¹czka” to trzeci kr¹¿ek
dla zawodniczki nadarzyñskiej sekcji tenisa sto³owego w
Mistrzostwach Œwiata. Dwa wczeœniejsze wywalczy³a miesi¹c temu inna uczennica naszego gimnazjum, Magdalena
1(105)
2008
Szczerkowska. W rozgrywanych w RPA MŒ kadetek zdoby³a br¹z w dru¿ynie i srebro w deblu.
Sukces Natalii nie by³ jedynym. Pozosta³e zdarzy³y siê
jednak ju¿ „na krajowym podwórku”. Wspomniana Magdalena Szczerkowska wygra³a ogólnopolski turniej klasyfikacyjny juniorek w Brzegu Dolnym pokonuj¹c w finale po bardzo ³adnym meczu - inn¹ nadarzyñsk¹ gimnazjalistkê,
Klaudiê Kusiñsk¹. Pozostali nasi gracze zajêli nastêpuj¹ce
miejsca: Adrianna Szulc 5-8, Magdalena Mazur 9-12 i Kamil Tomaszuk 20-24.
Swój turniej
ogólnopolski grali tak¿e m³odzicy.
Wœród dziewcz¹t
zwyciê¿y³a równie¿ zawodniczka
GLKS Nadarzyn,
Sandra Wabik.
Olga Szamañska
zajê³a miejsce 912, a Bartek Lebrecht 20 -24.
Efektem dobrych
Sandra Wabik z trenerem Witkowskim startów m³odzie¿y s¹ powo³ania
dla naszych zawodniczek na turnieje miêdzynarodowe:
• Pro-tur juniorek w Niemczech 5-8 stycznia 2008:
Magdalena Szczerkowska, Klaudia Kusiñska, Adrianna Szulc, Magdalena Mazur (jedzie 6 Polek).
• Pro-tur kadetek na Wêgrzech 11-13 stycznia 2008:
Sandra Wabik, Dominika Konofa³ (gra 6 Polek)
• Pro-tur seniorek 16-20 S³owenia: Natalia B¹k, Xu
Jie, Magdalena Szczerkowska (startuje 6 Polek).
Zawody poprzedzi zgrupowanie klubowe w okresie miêdzy œwi¹tecznym, gdzie nasi pingpongiœci bêd¹ przygotowywaæ siê do startów w nowym roku.
WSZYSTKICH SYMPATYKÓW ZAPRASZAMY
NA PIERWSZE MECZE LIGOWE TENISISTEK I
TENISISTÓW STO£OWYCH W STYCZNIU:
Ekstraklasa kobiet GLKS MAGO WANZL SCANIA
NADARZYN
12.01.2008r., sobota godz. 16.00 - z LUKS Warmiak Lidzbark Warmiñski,
01.02.2008r., pi¹tek godz. 17.30 - z PKS Rafaello Kazimierza Wielka.
I liga kobiet
12.01.2008r., sobota godz. 13.00 - z KS Spójnia Warszawa,
20.01.2008r., niedz. godz. 13.00 - z Bonduelle Gniewkowi.
I liga mêska – GLKS BS w Skierniewicach Nadarzyn
06.01.2008r., niedz. godz. 13.00 - z ASTS Olimpia Grudzi¹dz,
20.01.2008 r., niedz. godz. 13.00 - z Neckermann Warszawa.
Tak wiêc bilans startów nadarzyñskich pingpongistów
w 2007 roku to:
4 medale w Mistrzostwach Europy juniorek i kadetek (N.
B¹k, M. Szczerkowska i A. Szulc);
3 medale w Mistrzostwach Œwiata juniorek i kadetek (N.
B¹k i M. Szczerkowska);
1(105)
2008
15 medali w Mistrzostwach Polski (13 osób);
3 medale w miêdzynarodowych mistrzostwach Polski i Francji kadetek (M. Szczerkowska);
25 medali w Mistrzostwach Województwa;
I miejsce w rankingu MSiT w sporcie dzieci i m³odzie¿y
(tenis sto³owy) w Polsce;
II miejsce w rankingu klubowym Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego.
Wszystkim sympatykom, kibicom, sponsorom
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
¿ycz¹
trenerzy, zawodniczki i zawodnicy
sekcji tenisa sto³owego GLKS Nadarzyn.
Dziêkujemy za Wasz¹ pomoc, doping i wsparcie!
Dariusz Zwoliñski
kierownik sekcji tenisa sto³owego GLKS Nadarzyn
(zdjêcia: archiwum sekcji)
Sekcja biegowa
20 paŸdziernika w Warszawie odby³ siê ostatni bieg w
ramach Grand Prix Warszawy i podsumowanie 2007 roku.
Po szeœciu biegach w klasyfikacji generalnej 56. miejsce
zaj¹³ Stanis³aw Kamiñski (188 pkt) w kategorii by³ 4. (225
pkt). Jacek Nowocieñ w klasyfikacji generalnej zaj¹³ 14.
miejsce (413 pkt) i 3. (241 pkt) w kategorii – red.
Startowa³o 374 zawodników. Najlepsi otrzymali Puchary i
nagrody pieniê¿ne i rzeczowe miêdzy innymi zegarki sportowe firmy TIMEX.
27 paŸdziernika braliœmy udzia³ w Biegu Niepodleg³oœci w Lesznowoli. Uczniowie startowali na obiektach stadionu lekkoatletycznego, najlepiej wypad³a Paulina Ryczywolska zajmuj¹c na dystansie 1000 m 5. miejsce. Bieg
g³ówny odby³ siê ulicami miasta, dystans 4400 metrów. 31.
miejsce zaj¹³ Stanis³aw Kamiñski z Nadarzyna - czas 16
min. 33 sek. (18. miejsce zaj¹³ Jacek Nowocieñ czas 15
min. 3 sek.- red.). Wszyscy otrzymali pami¹tkowe kubki.
10 listopada braliœmy udzia³ w Biegu Niepodleg³oœci w
Grodzisku Mazowieckim. Dzieci i m³odzie¿ biegli na dystansie 1600 m. Wœród dziewcz¹t 8. miejsce zajê³a Paulina Ryczywolska, a 9. Ewelina Malicka. Wœród ch³opców
19. by³ Pawe³ Stefañski, a 22. £ukasz Wardecki, wszyscy ze Szko³y Podstawowej w Ruœcu. W biegu g³ównym
na dystansie 5 km 18. miejsce zaj¹³ mieszkaniec Nadarzyna Stanis³aw Kamiñski (8. miejsce Jacek Nowocieñ - red.).
Po biegu zawodnicy otrzymali pami¹tkowe medale.
11 listopada odby³ siê g³ówny Bieg Niepodleg³oœci w
Warszawie. Trasa wynosi³a w sumie 10 km. Start: Zamek
Królewski, meta: Pa³ac w Wilanowie. Startowa³o 3000 zawodników, a wœród nich mieszkañcy Nadarzyna. 251. miejsce zaj¹³ Stanis³aw Kamiñski (czas 43 min15 sek.), 661
miejsce Jaros³aw Prugar (czas 48 min.), 1229. miejsce
Barbara Sokólska (czas 53 min. 11 sek.),1678. miejsce
Pawe³ Sosnowski (czas 57 min. 23 sek.), 1694. miejsce
Wiadomoœci Nadarzyñskie
23
2 grudnia 2007 r. Bieg Miko³ajkowy w Warszawie. Od
lewej: Micha³ Rz¹dkowski, Ewelina Malicka, Paulina
Ryczywolska, Pawe³ Stefañski, Weronika Rz¹dkowska.
fot. D. Zwoliñski
fot. J. Nowocieñ
I m. zespo³u dziewcz¹t i ch³opców w Mistrzostwach Powiatu w dru¿ynowym tenisie sto³owym;
I m. zespo³ów dziewcz¹t i ch³opców w Miêdzypowiatowych Mistrzostwach w tenisie sto³owym;
I m. zespo³u koszykarzy w Turnieju Mazovia Cup;
III m. dru¿yn pi³karskich (dziewcz¹t i ch³opców) w Mistrzostwach Powiatu.
Zespó³ siatkarek
Sebastian Stêpniewski (czas 57 min. 30 sek.). Wszyscy
uczestnicy biegu otrzymali pami¹tkowe koszulki i medale.
2 grudnia braliœmy udzia³ w Biegu Miko³ajkowym w Warszawie na Kêpie Potockiej. W biegu dzieci na dystansie 600
m, wœród dziewcz¹t 4. miejsce zajê³a Paulina Ryczywolska
(1 min. 53 sek.), 12. miejsce Ewelina Malicka (czas 2 min.
14 sek.), a 17. Weronika Rz¹dkowska (czas 2 min. 24 sek.).
Wœród ch³opców 5. miejsce zaj¹³ Pawe³ Stefañski (czas 1
min. 56 sek.), a 12. Micha³ Rz¹dkowski (czas 2 min. 30
sek.) - wszyscy ze Szko³y Podstawowej w Ruœcu.
W biegu g³ównym na dystansie 6 km 22. miejsce zaj¹³
Stanis³aw Kamiñski - czas 24 min. 3 sek. (10. miejsce Jacek Nowocieñ czas 21 min. 50 sek. - red.). Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pami¹tkowe medale.
¯YCZÊ WSZYSTKIM BIEGACZOM
SZCZʌLIWEGO NOWEGO ROKU 2008
Trener i opiekun sekcji biegowej
Jacek Nowocieñ
Sport szkolny
Sukcesy sportowe gimnazjalistów
Druga po³owa roku obfitowa³a w liczne sukcesy sportowe, które by³y udzia³em uczniów Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Nadarzynie. Dziêki przychylnej dla sportu atmosferze w hali, gimnazjaliœci praktycznie co miesi¹c
uczestniczyli w powa¿nych zawodach sportowych. Najwa¿niejsze sukcesy to:
I m. koszykarek i koszykarzy w regionalnej gimnazjadzie;
IV m. obu dru¿yn w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w
Ciechanowie;
II m. zespo³u koszykarek w Mistrzostwach Powiatu;
II m. siatkarzy w regionalnej gimnazjadzie;
III m. siatkarek w Turnieju Miko³ajkowym z udzia³em dru¿yn graj¹cych w wojewódzkiej lidze kadetek;
24
Wiadomoœci Nadarzyñskie
fot. D. Zwoliñski
Zespó³ koszykarek z opiekunem Markiem Do³êg¹
W szkole odbywaj¹ siê zajêcia sportowe w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców, koszykówce dziewcz¹t i pi³ce
rêcznej ch³opców. W planach jest udzia³ siatkarek i koszykarek w turnieju miêdzynarodowym na Litwie, a byæ mo¿e
i w Austrii w otwartych Mistrzostwach Europy dla uczniów
szkól gimnazjalnych.
M³odym sportowcom ¿yczymy sukcesów
w sporcie i w nauce
w nadchodz¹cym 2008 roku!
Dariusz Zwoliñski
Turnieje halowe
Halowy turniej pi³ki siatkowej
o Puchar Sekretarza Gminy Nadarzyn
W dniu 24 listopada 2007r. w hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie mia³ miejsce halowy turniej pi³ki siatkowej o Puchar Sekretarza Gminy Nadarzyn. Organizato-
1(105)
2008
fot. arch. hali
Hala sportowa
przy SP Nadarzyn
rami turnieju byli: Gminny Oœrodek Sportu i Klub Orze³
Nadarzyn. Klasyfikacja koñcowa wygl¹da³a nastêpuj¹co:
Im. – GOS Nadarzyn, IIm. – Raszyn, IIIm. – Milanówek,
IVm. – Gimnazjum Nadarzyn, Vm. – IKEA. Najlepszym
atakuj¹cym turnieju by³ Piotr Bia³ek, najlepszym rozgrywaj¹cym Micha³ Szkoprak, zaœ najlepsz¹ zawodniczk¹
Katarzyna Drzewiecka.
Bogdan Malinowski
kierownik hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie
○ ○ ○ ○ ○
W sobotê 15 grudnia br. równie¿ w hali sportowej w Nadarzynie odby³ siê Turniej Halowy Pi³ki Koszykowej Mazovia
CUP dla m³odzie¿y gimnazjalnej. W zawodach udzia³ wziê³y dru¿yny siedmiu szkó³, z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mazovia (B³onie, Brwinów, Leszno, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leœna).
Klasyfikacja: I m. Gimnazjum Nadarzyn, II m. Gimnazjum B³onie, III m. Gimnazjum Micha³owice, IV m. Gimnazjum Podkowa Leœna, V m. Gimnazjum Milanówek, VI
m. Gimnazjum Brwinów, VII m. Gimnazjum Leszno. Najlepszym zawodnikiem zosta³ Jakub Pakos z B³onia. Puchary wrêczali z ramienia Mazovii - Prezes Jerzy Wysocki (burmistrz Milanówka) oraz wójtowie i burmistrzowie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin.
Edyta Gawroñska
Grupa MOST BROKEN CREW
z Warszawy powsta³a 3 lata temu sk³ada siê z szeœciu osób: Micha³ Herda
aka MuczaCZ, Piotr Szczygie³ aka
Piotl, Sargis Manukyan aka Serd¿is,
Rafa³ Walencik aka Raffzzz, Pawe³
Œl¹skiewicz aka Eskobe, Dawid Adamczyk aka Dejvit. Te szeœæ osobowoœci w ca³oœci odda³o siê
swojej pasji, jak¹ jest taniec BREAK DANCE. Od pocz¹tku powstania tancerze trenuj¹ w M£ODZIE¯OWYM
DOMU KULTURY im. Marii Gwizdak w Warszawie, a od
pewnego czasu goszcz¹ te¿ w nadarzyñskiej szkole podstawowej. Cz³onkowie tej grupy s¹ czynnymi uczestnikami
licznych zawodów i imprez zwi¹zanych z tañcem. W 2006
roku zorganizowali pierwsz¹ edycjê
ogólnopolskich zawodów break
dance’owych
SATURDAY
BREAK FEVER. W tym
roku odby³a
siê druga edyfot. Most Broken Crew
cja tej imprezy, która w
œrodowisku zdoby³a ju¿ wysok¹ rangê. Ka¿dy z tancerzy
swoim tañcem wyra¿a swoje emocje, ka¿dy chce swoim
tañcem opowiedzieæ inn¹ historiê.
Andrzej
Brzeczkowski
kierownik hali
sportowej
przy SP Nadarzyn
Zwyciêska dru¿yna oraz wójtowie i burmistrzowie zrzeszonych samorz¹dów
1(105)
2008
Wiadomoœci Nadarzyñskie
25
Liga Obrony Kraju
Dzia³anoœæ LOK w Gminie Nadarzyn
Stan organizacyjny LOK.
W minionym roku Zarz¹d dzia³a³ w sk³adzie: Franciszek Antonik – prezes, Tomasz Muchalski – zastêpca, Jolanta Ludwiniak – sekretarz, Mieczys³aw P¹czek – skarbnik, Piotr Koz³owski – cz³onek Zarz¹du. Sprawy kwatermistrzowskie prowadzi M. P¹czek.
W Gminie Nadarzyn dzia³aj¹ nastêpuj¹ce ko³a LOK:
przy szko³ach podstawowych: (SP Wola Krakowiañska, SP
Kostowiec, SP M³ochów, SP Rusiec),
przy Gimnazjum (ko³o juniorów),
ko³a nauczycieli (przy gimnazjum oraz przy SP Kostowiec)
ko³a seniorów (ko³a przy: UG Nadarzyn, Radzie Gminy
Nadarzyn, OSP M³ochów, ko³o „Weterani Nadarzyna” oraz
ko³a wiejskie Rozalin, Urzut, Wolica).
Razem ko³a te zrzeszaj¹ 80. osób doros³ych, 24. juniorów i
79. cz³onków w szko³ach podstawowych. W porównaniu z
2006 rokiem jest nas o 9. osób wiêcej.
Organizacja imprez.
Realizujemy plan zamierzeñ zatwierdzony przez konferencjê gminn¹ w dniu 27 paŸdziernika 2005 r. Zrealizowane imprezy przede wszystkim integruj¹, zbli¿aj¹ m³odzie¿ i doros³ych do w³adz gminy – kieruj¹cych ¿yciem
gospodarczym, oœwiatowym, sportowym. Ponadto przypominaj¹ rocznice historii narodowej, jak i umo¿liwiaj¹ poznawanie wa¿nych ludzi i ciekawych, wa¿nych historycznie miejsc naszego regjonu; utrwalaj¹ wartoœci moralne,
kole¿eñskoœæ, odpowiedzialnoœæ za swoje czyny.
W minionej kadencji zosta³y przeprowadzone wszystkie imprezy zaplanowane oraz dwie poza terminarzem –
zakoñczenie lata 2007 w Wolicy i zawody strzeleckie na
zgrupowaniu obozów strzeleckich ZHP Ochota nad jeziorem Bia³ym przy Zalewie Koronowskim w dniu 15.07.2007
r. (za przeprowadzenie tej imprezy organizatorzy - trzy dru¿yny ZHP Ochota - przes³ali podziêkowanie /na rêce Pana
Franciszka Antonika i Gminnego Zarz¹du LOK w Nadarzynie/ „za zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów
strzeleckich kpn. dla naszych harcerzy i harcerek w dniu
15.07.07 z wyrazami podziwu i uznania za profesjonalizm
i dydaktyczne podejœcie”.
Pozosta³e imprezy LOK-owskie, to: w dniu 15 wrzeœnia w czasie uroczystoœci 130-rocznicy istnienia Szko³y
Podstawowej w Kostowcu; w dniu 25 wrzeœnia pojedynki
strzeleckie Szkó³ Podstawowych o Puchar Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Gminy Nadarzyn; w dniu 7 paŸdziernika - Zawody Gminne w dwuboju strzeleckim o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Nadarzyn; ostatnie
zawody gminne odby³y siê 21 paŸdziernika 2007 r. o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn.
Spartakiady Koœciuszkowskie.
W szko³ach Gminy Nadarzyn pocz¹wszy od Gimnazjum
przez wszystkie szko³y podstawowe, Spartakiady zakoñczy³y siê w listopadzie, zgodnie z kalendarzem imprez.
Zaczyna³y siê, jak co roku, szkoleniami w ka¿dej ze szkó³ z
zachowania siê na strzelnicy i zasad pos³ugiwania siê bro-
26
Wiadomoœci Nadarzyñskie
ni¹. W tym roku jeszcze
bardziej zwrócono uwagê
na kulturê zachowania siê
w ogóle. Po tym zawsze
rozpoczynano wspó³zawodnictwo o puchar gospodarza danej placówki.
Startuj¹cy musieli zaliczyæ rajd rowerowy lub
pieszy do miejsca pamiêci, pokonaæ „teren ska¿ony” w masce p. gaz., wykonaæ rzut granatem na odleg³oœæ i do celu oraz zaliczyæ strzelanie (szko³y podstawowe - kpn, gimnazjum – karabinek - strzelanie z karabinu
sportowego prowadzi³ M. P¹czek, pozosta³e zaliczenia opiekunowie wraz z Franciszkiem Antonikiem).
Sprawy gospodarcze.
Sprzêt LOK-owski jest zabezpieczony, zarówno strzelecki - broñ, jak i inne urz¹dzenia. Organizacja posiada dwa
magazyny na broñ oraz kontener, w którym przetrzymywane s¹ urz¹dzenia. Zakupiono dwa karabinki pneumatyczne
Air-Magnum 850-Umrex na CO2 oraz trzy pokrowce na
nie. Ze sk³adek zakupiono 5 tys. sztuk œrutu – Umarex oraz
100 szt. kapsu³ – równie¿ do tego typu broni.
Strzelnica na stadionie GOPS jest zadaszona, co u³atwia strzelania, ale wa³y boczne i kulochwyt wymagaj¹ naprawy.
Zakupów pucharów, amunicji, œrutu, jak i dyplomów
dokonywa³ mjr I. Pisarski, który zosta³ przez ZGLOK do
tego upowa¿niony.
Na podstawie sprawozdania z dzia³alnoœci LOK
w 2007 roku
opracowanego przez Franciszka Antonika
Prezesa Zarz¹du Gminnego LOK
Koñcz¹c ten rok pragnê gor¹co podziêkowaæ Wójtowi Gminy Januszowi Grzybowi za sta³¹ opiekê, Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Nadarzyn – Piotrowi Koz³owskiemu, Sekretarzowi Gminy – Tomaszowi Muchalskiemu,
Zastêpcy Wójta – Agnieszce KuŸmiñskiej, Dyrektorowi
GOS - Dariuszowi Maranowskiemu, Inspektor ds. Oœwiaty
– Marii Jaworskiej, Zastêpcy Dyrektora ZUK – Robertowi Kapuœniakowi, za to, ¿e stale i na czas przewo¿ono
dzieci z poszczególnych szkó³ na zawody. Dziêkujê Paniom z sekretariatu Wójta za sta³¹ pomoc w powielaniu
naszych materia³ów.
Szczególne podziêkowania kierujê do pracowników
GOS-u, na czele z kierownikiem Grzegorzem Padamczykiem oraz do Prezesa ZPLOK I. Pisarskiego, prezesów i
opiekunów szkolnych kó³ LOK, cz³onków Zarz¹du Gminnego LOK.
Dziêki tak mi³ej i dobrej wspó³pracy osi¹gnêliœmy
wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Franciszek Antonik
Prezes Zarz¹du Gminnego LOK
1(105)
2008
Dzia³alnoœæ LOK
na terenie Powiatu Pruszkowskiego
Zarz¹d Powiatowy LOK pracowa³ w sk³adzie piêcioosobowym (Ireneusz Pisarski – Prezes, Andrzej Kowalczyk,
Waldemar Pielat – z-cy prezesa, Magdalena Drzewucka –
sekretarz i Mieczys³aw P¹czek – skarbnik).
W ci¹gu minionego roku liczba ogniw na terenie powiatu zwiêkszy³a siê o trzy i wynosi 23, z tego 12 w szko³ach œrednich i podstawowych, 11 – w zak³adach pracy i
ko³a terenowe. Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba cz³onków o
38 i obecnie wynosi 330 (38% stanowi¹ doroœli, 36% uczniowie szkó³ œrednich, 17% - uczniowie szkó³ podstawowych i 9% - gimnazjaliœci).
W 2007 roku zwiêkszy³a siê tak¿e liczba imprez strzeleckich (w 238 ró¿nego rodzaju imprezach udzia³ wziê³o w
sumie 3650 uczestników).
Na podstawie sprawozdania opracowanego przez
mjr. rez. Ireneusza Pisarskiego
Prezesa Zarz¹du Powiatowego LOK
Organizacja zajêæ w hali przy SP w Nadarzynie:
1.
2.
3.
4.
Zajêcia w si³owni - pn. œr. pt. od godz.17.00 prowadzone przez p. Grzegorza Kucharczyka ps.”IWAN” absolwenta AWF Warszawa. Zajêcia ogólnorozwojowe z naciskiem na choroby cywilizacji.
Zajêcia FITNESS - pn.czw.godz.20.15 prowadzone przez p. Annê Œcis³owsk¹:
Poniedzia³ek – BBU (brzuch, biodra, uda).
Czwartek – STEP (TBC) trening wzmacniaj¹co-aerobowy (step, gumy).
Wiêcej informacji na http://www.RA-STUDIODANCE.pl
Zajêcia korekcji wad postawy oraz æwiczenia na tzw.”bóle krzy¿a” – pn. wt. œr. czw. godz.18.00-20.00, prowadzone przez mgr Beatê Paw³owsk¹ i mgr. Paw³a Cukrowskiego.
Korzystanie z hali do gier zespo³owych (siatkówka, koszykówka, pi³ka rêczna, pi³ka no¿na – 7 razy w tygodniu
do uzgodnienia).
Przy hali znajduje siê kompleks boisk (do koszykówki, pi³ki no¿nej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy!
Tel. 022 729 81 66, 0508 399 345
Organizacja zajêæ w hali sportowej w Nadarzynie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zajêcia aerobiku – 3 razy w tygodniu (poniedzia³ek, œroda, pi¹tek) w godz. 19:00 – 20:00.
Treningi karate kyokushin – 3 razy w tygodniu: poniedzia³ek 16:00 - 17:00, wtorek 18:30 - 19:30, czwartek
16:45 – 18:45. Rafa³ Tomala tel. 0 602 675 693.
Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedzia³ek, pi¹tek) godz. 17:00 – 18:30.
Korzystanie z si³owni z instruktorem – 5 razy w tygodniu (pon – pt) od 17:00 do 21:00.
Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedzia³ku do pi¹tku) w godz. 16:00 – 22:00.
Korzystanie z hali do gier zespo³owych – 5 dni w tygodniu godziny do uzgodnienia.
Profesjonalny masa¿ – 2 razy w tygodniu (œroda, pi¹tek) – godzina do uzgodnienia.
W soboty i niedziele w hali sportowej odbywaj¹ siê turnieje i zawody sportowe w tenisie sto³owym, judo, pi³ki
siatkowej, no¿nej, koszykowej, na które serdecznie zapraszamy uczestników oraz kibiców.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajêæ w nadarzyñskiej hali sportowej przy ul. ¯ó³wiñskiej 41
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
Tel/fax. (022) 739 90 18, mail: [email protected] lub osobiœcie od poniedzia³ku do pi¹tku.
Kolegium redakcyjne: Edyta Gawroñska (red. naczelna), Dorota G³odek, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wac³awiak.
Niepodpisane zdjêcia zamieszczone w numerze nale¿¹ do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci zawarte
w artyku³ach autoryzowanych, zastrzega sobie mo¿liwoœæ dokonywania poprawek i skracania materia³ów.
Anonimów nie drukujemy!!!
Adres Redakcji: Urz¹d Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 19; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem “Wiadomoœci”
tel. (022) 729 81 85 w. 219; e-mail:[email protected]; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, tel./fax (022) 755 62 94
1(105)
2008
Wiadomoœci Nadarzyñskie
27

Podobne dokumenty