3 ha 9794 m2 8.665.000,- zł VAT w stawce 23%

Transkrypt

3 ha 9794 m2 8.665.000,- zł VAT w stawce 23%
Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Będzina
Nr 0050.291.2015
z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej
w Będzinie przy DK 86 i ul. Żeromskiego, oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BĘDZIN
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO:
Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej
i operatu
ewidencji
gruntów miasta
Będzina
Powierzchnia
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego
miasta Będzina
oraz cel sprzedaży
Tereny usług komercyjnych - symbol planu 4 UC
Księga wieczysta
o następującym przeznaczeniu:
KA1B/00014871/0
1. podstawowym :
a) tereny usług , w tym obiekty handlowe o pow.
3 ha 9794 m2
Jednostka
sprzedażowej przekraczającej 2000m2 – Uch
rejestrowa
b) tereny usług gastronomii – UCg – utrzymanie
w operacie
istniejącego stanu usług – hotel z gastronomią
ewidencji gruntów
2.dopuszczalnym:
oznaczona na karcie a) tereny usług komunikacyjnych – UCk
miasta Będzina
mapy 50 obręb
Nr 3450
b) tereny usług innych – UCi w tym, dla których
Będzin nr geod.
raport jest lub ,może być wymagany pod
działek:
warunkiem
ograniczenia uciążliwości do granicy nieruchomości
27/2
na której ma być realizowana inwestycja .
pow. 3 ha 5549 m2 c) tereny komunikacji ,
d)tereny urządzeń transportu samochodowego
27/4
e) tereny sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
pow. 4245 m2
/ napowietrzne i podziemne/ z dopuszczeniem
masztów telefonii komórkowej ,
f) tereny zieleni izolacyjnej .
Ponadto cześć terenu oznaczona jest symbolem planu
1 KDW – drogi wewnętrzne
Nieruchomość
niezabudowana
położona
w Będzinie
przy
DK 86 i ulicy
Żeromskiego
Cena
wywoławcza
nieruchomości
netto
8.665.000,- zł
do ceny
nieruchomości
osiągniętej
w przetargu
doliczony
zostanie podatek
VAT w stawce
23%
Informacje dodatkowe
Opłaty
notarialne
i sądowe
ponosi
nabywca
nieruchomości
Termin złożenia
wniosku przez osoby,
którym przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 roku
o gospodarce
nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U.
z 2015r. poz.782 )
upływa z dniem
08.09.2015r.
W razie uchybienia
powyższego terminu
pierwszeństwo wygasa.

Podobne dokumenty