Abstrakt wystąpienia z dnia 15 grudnia 2011 mgr Emilia Wrocławska

Transkrypt

Abstrakt wystąpienia z dnia 15 grudnia 2011 mgr Emilia Wrocławska
Abstrakt wystąpienia
z dnia 15 grudnia 2011
mgr Emilia Wrocławska-Warchala
Katedra Psychologii Osobowości
Kulturowe i osobowościowe uwarunkowania stylu narracyjnego
na przykładzie opowieści o doświadczeniu zła
W ramach wystąpienia zostaną przedstawione wyniki badań własnych dotyczących
relacji pomiędzy kulturą religijną, osobowością i stylem opowiadania o negatywnych
doświadczeniach osobistych (doświadczeniach zła). Badaniami objęte zostały dwie grupy
wyznaniowe: katolicy (N=60) i luteranie (N=30); jednym z celów badań było porównanie stylu
opowiadania właściwego tym dwóm grupom wyznaniowym. Uwzględniono również rolę
kontekstu kultury regionalnej (w badaniach wzięli udział zarówno katolicy z regionu
wielowyznaniowego – Śląska Cieszyńskiego (N=30) – jak i z niemal jednolitej wyznaniowo
centralnej Polski (N=30). Spośród zmiennych osobowościowych w modelu badawczym
uwzględniono obraz ja, obraz Boga oraz nadzieję podstawową, rozumianą zgodnie z koncepcją
Erika Eriksona jako przekonanie o tym, że świat jest uporządkowany, sensowny i przychylny
ludziom – uznano, że obraz ja, obraz Boga i obraz świata to trzy aspekty osobowości, które mogą
mieć znaczenie jako kontekst dla narracji o doświadczeniu zła. W badaniach została
wykorzystana metoda narracyjna (wariant Metody Konfrontacji z Sobą Huberta J.M. Hermansa),
jak również metody kwestionariuszowe (Lista Przymiotnikowa ACL Gougha i Heilbruna oraz
Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12 Trzebińskiego i Zięby).
W wystąpieniu zaprezentowane zostaną podstawowe hipotezy, kluczowe wyniki analiz oraz
krótka dyskusja wyników.

Podobne dokumenty