Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Mikrokosmos - Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
1
W tym numerze
05/06
Uroczystości ............................................................................................................................... 3
Zakończenie projektu „Uzdolnieni matematycznie” .............................................................................................. 3
Szkolny Nobel ..................................................................................................................................................... 4
Nagroda Prezydenta Wrocławia ........................................................................................................................... 6
Gala Olimpijczyków ............................................................................................................................................ 8
Bal gimnazjalny................................................................................................................................................... 9
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 ............................................................................................. 10
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji ............................................................................... 11
Spotkanie z dr Krzysztofem Popińskim ............................................................................................................. 11
Liga Klas .................................................................................................................................. 13
Dzieła mistrza ze Stanfordu ............................................................................................................................... 13
Konkurs Lip - Dub............................................................................................................................................. 14
Konkurs piosenki turystycznej ........................................................................................................................... 15
Olimpiady ................................................................................................................................. 17
Sukcesy uczniów ...................................................................................................................... 20
Liga Robotów ........................................................................................................................... 27
Obozy naukowe ........................................................................................................................ 29
Obóz z języka angielskiego ................................................................................................................................ 29
Obóz popularnonaukowy w Indiach ................................................................................................................... 30
Pomosty .................................................................................................................................... 32
Wolontariat .............................................................................................................................. 38
Sport ......................................................................................................................................... 40
Wywiady................................................................................................................................... 43
Absolwenci LO XIV ................................................................................................................. 48
Absolwenci G 49....................................................................................................................... 50
Kalendarium ............................................................................................................................ 51
2
Uroczystości
Uroczyste zakończe04.06 . nie Projektu
„Uzdolnieni matematycznie” w
Zespole Szkół Nr 14
tyki prowadzący regularne zajęcia z utalentowanymi
uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów Wrocławia: prof. Irena Dulęba, prof. Magdalena Michalska, prof. Sebastian Guz oraz prof. Grzegorz Słaboń.
Uczestnicy podzieleni byli na sześć grup
wiekowych, a zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu w trakcie całego roku szkolnego 2012/2013.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy od swoich nauczycieli.
Dnia 4 czerwca 2013 roku w auli Zespołu
Szkół Nr 14 miała miejsce uroczystość podsumowująca i wieńcząca całoroczny Projekt „Uzdolnieni matematycznie”. Koordynatorem Projektu jest Pani prof.
Relacja: Ewa Serkowska
Barbara Dziekońska-Łęga, która powitała wszystkich
zebranych 84 uczniów – uczestników zajęć wraz
z rodzicami oraz podziękowała im za wysiłek, zaangażowanie oraz udaną współpracę. Następnie głos
zabrał Dyrektor ZS Nr 14, Pan Marek Łaźniak dziękując uczniom za bardzo udaną współpracę oraz za-
chęcił ich do uczestnictwa w kolejnej edycji Projektu.
Podziękowania odebrali również nauczyciele matema3
Uroczystości
Polonistycznego „zDolny Ślązak Gimna-
Szkolny Nobel - 4
19.06 . statuetki trafiły w ręce uczniów z Zespołu Szkół Nr
14
zjalista” 2013

Laureat VI Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista” 2013.

Laureat III miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów w roku 2013.
2) Bartosz Kamil Kostka – Uczeń klasy 3 A, XIV
LO w ZS nr 14 (dziedzina: technologia informacyjna)

Laureat XX Olimpiady Informatycznej

Finalista I Olimpiady Przedsiębiorczości i
Zarządzania

19 czerwca o godz.12.00 w Gimnazjum nr 15 im.
Laureat I miejsca V Otwartych Mistrzostw
Opola w Programowaniu Zespołowym
Profesorów Lwowskich rozdano nagrody Szkolnego

Nobla. Konkurs, którego organizatorem jest Gmina
Finalista Międzynarodowego Konkursu
Programistycznego Deadline 24
Wrocław, wyłonił najwybitniejszych uczniów z wro
cławskich szkół mających szczególne osiągnięcia
Absolwent Studium TALENT – Matematyka w roku akademickim 2011/2012
w piętnastu różnych dziedzinach – naukowych i artystycznych. W bieżącym roku szkolnym, w VII edycji
3) Grzegorz Romuald Bryl – uczeń klasy 2 F, XIV
Konkursu, wnioski kandydatów rozpatrywało aż 6
LO w ZS nr 14 (dziedzina: nauki społeczne)
komisji merytorycznych, które wyłoniły spośród 140

Laureat II miejsca Olimpiady Historycznej
zgłoszonych kandydatur aż 43. Po wnikliwej analizie

Laureat Olimpiady Filozoficznej
osiągnięć uczniów Wysoka Kapituła Szkolnego Nobla

Uczestnik obozów naukowych i warszta-
powołana przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkie-
tów poświęconych literaturze i filozofii
wicza zdecydowała o nadaniu 15 osobom tytułu Lau-
4) Maria Gajewska – uczennica klasy 2F, XIV LO
reata Konkursu Szkolny Nobel 2013. Wśród nagro-
w ZS nr 14 (dziedzina literacka)
dzonych znalazło się aż 4 uczniów z ZS nr 14:

1) Kacper Murzyński – uczeń Gimnazjum nr 49 w
Języka Polskiego
ZS nr 14 ( dziedzina naukowa- przedmioty huma-

nistyczne)

Wyróżniona w Ogólnopolskim
Konkursie Ojczyzny Polszczy-
Finalista XII Dolnośląskiego Konkursu
zny
Historycznego „zDolny Ślązak Gimnazja-

Laureatka XLIII Olimpiady Literatury i

Finalistka IX Europejskiej
lista” 2013
Olimpiady Społeczno – Praw-
Laureat XII Dolnośląskiego Konkursu
nej
4
Uroczystości
Nagrodą dla szkolnych noblistów są
19.06.
(dziedzina biologiczna – chemiczna)
stypendia ufundowane przez Prezy-

Michał Lisak – klasa 3D ((dziedzina
biologiczno – chemiczna)

Aleksandra Fila – klasa 3F ( dziedzina ekonomiczna)

Stanisław Kierwiak - klasa 2F
(dziedzina literacka)

Ngoc K.Nguyen – 2A (dziedzina matematyczno – fizyczna)

Kajetan Ożarowski – 3A (dziedzina
matematyczno – fizyczna)

denta Wrocławia w wysokości 3500 zł oraz dyplomy
Nauki Społeczne)
i statuetki wykonane przez uczniów z Ogólnokształcą-

cej Szkoły Sztuk Plastycznych i Liceum Plastycznego. Wręczając nagrody, Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych UM Jacek Sutryka podziękował
wszystkim nauczycielom, dzięki którym młodzież
rozwija swoje talenty, a wrocławskie szkoły znajdują
Uroczysta gala została uświetniona występem grupy
wokalnej Vivo z Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pogratulował również laureatom oraz wszystkim
uczniom nominowanym w tegorocznym konkursie.
„Życzę Wam abyście nieustannie się rozwijali
i w przyszłości odebrali prawdziwego Nobla...”–
mówił Jacek Sutryka.
Dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani w
konkursie uczniowie:
Filip Paweł Nowak - klasa 3K
(dziedzina naukowa – przedmioty
humanistyczne)

Alicja Chaszczewicz – klasa 3K
(dziedzina naukowa – przedmioty
matematyczno – przyrodnicze)

Jarosław Kwiecień - klasa 3K
(dziedzina naukowa – przedmioty
matematyczno – przyrodnicze)

Daniel Danielski – 3E (dziedzina –
technologia Informacyjna)
najwyższe miejsca w rankingach ogólnopolskich.

Roksana Kałużna – 3F( dziedzina -
Maciej Kucharski – klasa 2D
5
Uroczystości
23.06.
XIV LO Laureatem
Nagrody Prezydenta
Wrocławia
dla stolicy Dolnego Śląska - powiedział prezydent
Rafał Dutkiewicz podczas rozpoczęcia uroczystości.
Sylwester Zabielny z biura Prezydenta Wrocławia
oznajmił, że Liceum Ogólnokształcące nr XIV ma
szczególny wkład w kształtowanie edukacyjnego oblicza Wrocławia. Podkreślił, że szkoła doskonale rozbudza w młodych ludziach naukowe pasje i twórcze
myślenie, czego dowodem są liczne sukcesy uczniów
„czternastki” na ogólnopolskich i międzynarodowych
olimpiadach i w konkursach. Na szczególne uznanie
zasługuje poziom i styl pracy z uczeniem zdolnym,
który wyróżnia placówkę w mieście, regionie i kraju.
Dla najzdolniejszych szkoła pozyskuje stypendia naukowe i organizuje zajęcia indywidualne. Dzięki tym
24 czerwca w Sali Rycerskiej w Ratuszu odbyła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia, podczas
której Liceum Ogólnokształcące nr XIV otrzymało
Nagrodę Prezydenta Wrocławia. Nagrodę odebrał
dyrektor szkoły Marek Łaźniak.
W czasie obchodów dnia Święta Jana Chrzciciela,
jednego z patronów miasta, przyznajemy tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia
i Nagrody Prezydenta Wrocławia. W ten sposób chcemy docenić osoby i instytucje szczególnie zasłużone
wszystkim działaniom jest postrzegana jako miejsce
szczególne i wyjątkowe, gdzie młodzieńczy zapał spotyka się z pedagogicznym doświadczeniem i życzliwością” - mówił Sylwester Zabielny.
Odzwierciedleniem sukcesów szkoły jest utrzymywana już od kilku lat wysoka pozycja w ogólnopolskich
rankingach szkół. W roku 2013 roku liceum zajęło
pierwsze miejsce w XV ogólnopolskim rankingu
szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanym przez
Fundację „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.
6
Uroczystości
Zajęcie najwyższej lokaty spośród
23.06.
norowany został również Minister Kultury i Dziedzic-
500 najlepszych placówek tego typu twa Narodowego Bogdan Zdrojewski, który otrzymał
w kraju jest ogromnym sukcesem
tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia. Przyznano
także Nagrody Wrocławia, które otrzymali: arcybiskup senior Archidiecezji Wrocławskiej Marian Gołębiewski, teatrolog Anna Hannowa, b. koszykarz i
obecny prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej Mieczysław Łopatka, b. piłkarz Janusz Sybis oraz integracyjny Teatr Arka.
Nagrodami Prezydenta Wrocławia - poza XIV LO wyróżniono również: reżysera Waldemara Krzystka,
kompozytora Aleksandra Mazura, działacza opozycji
z czasów PRL Kornela Morawieckiego oraz zespół
redakcyjny telewizji Dolnośląskiej TeDe.
oraz promocją miasta i Dolnego Śląska. Pozycja Li-
Uroczysta sesja Rady Miejskiej zakończyła się sym-
ceum Ogólnokształcącego nr XIV we wrocławskim
bolicznym toastem za Wrocław, a prezydent Rafał
środowisku oświatowym może być powodem do dumy Dutkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek
dla nauczycieli, uczniów oraz absolwentów, którzy
Ossowski wspólnie pokroili ogromny tort z widnieją-
osiągają liczne sukcesy na dalszych etapach edukacji
cym na nim herbem Wrocławia.
i w życiu zawodowym – dodał Sylwester Zabielny.
Napisała Agnieszka Frankiewicz
Jest to już druga Nagroda Prezydenta Wrocławia dla
XIV LO. Pierwszą szkoła otrzymała 10 lat temu, 24.06.2003r, po tym jak w roku 2002 po raz pierwszy
została uznana w rankingach Ogólnopolskich za najlepszą szkołę w Polsce.
Podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej uho7
Uroczystości
GALA OLIMPIJCZY25.06. KÓW – XIV LO
„OLIMPIJSKIM REKORDZISTĄ”
dolnośląskich szkół.
Dyplomy wręczała p. Kurator Beata Pawłowicz. Gratulując młodzieży, podkreśliła znaczenie ich pasji i
osiągnięć dla całego regionu dolnośląskiego. Podziękowania i dyplomy otrzymali również dyrektorzy i
nauczyciele szkół.
Wiele ciepłych słów do nagrodzonej młodzieży i nauczycieli skierowała również posłanka Ewa Wolak.
Przyznała, że tak liczne sukcesy młodzieży z Dolnego
Śląska są ogromnym powodem do dumy. Wszystkim,
którzy przyczynili się do wyróżnienia, należą się największe wyrazy uznania i podziękowania.
Upominki na galę zostały ufundowane przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, którego prezesem i redaktorem naczelnym jest Pan Marek Górny.
25 czerwca w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczniom Dolnośląskich
Gratulujemy Olimpijczykom i życzymy dalszych suk-
Szkół Ponadgimnazjalnych – laureatom i finalistom
cesów.
olimpiad przedmiotowych oraz najlepszym sportow-
Napisała Agnieszka Frankiewicz
com zostały wręczone dyplomy. Organizatorem gali
była p. Beata Pawłowicz – Dolnośląska Kurator
Oświaty. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz wyższych uczelni. Gośćmi specjalnymi byli Sekretarze Komitetów Okręgowych Olimpiad Przedmiotowych.
W mijającym roku szkolnym 2012/2013 laureatami
i finalistami zostali uczniowie z 47 szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. W sumie
startowali oni w 53 olimpiadach i turniejach. Olimpijskim „rekordzistą” po raz kolejny zostało XIV LO
we Wrocławiu, tytuły olimpijskie zdobyło aż 47
uczniów, a niektórzy otrzymali tytuły nawet dwukrotnie. Na drugim miejscu znalazło się III LO – tam
po nagrody sięgnęło 17 uczniów. Ponadto dwoje
uczniów z XIV LO - jako jedyni z Wrocławia zdobyli laury w Olimpiach Międzynarodowych. Tytuł
laureata i finalista przyznano w sumie aż 192 uczniom
8
Uroczystości
19.06 .
Bal gimnazjalny
19.06.2013 r o godzinie 18.00 rozpoczął się bal
uczniów klas III gimnazjum. Uroczystość uświetnił
swoją obecnością Pan Dyrektor Marek Łaźniak, Panie
wicedyrektor Anna Maćkowska i Małgorzata Drwięga, wychowawcy klas trzecich oraz uczniowie. Po
krótkiej przemowie Pana Dyrektora nasi absolwenci
odtańczyli Poloneza. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Dzięki zaangażowaniu rodziców,
nauczycieli i uczniów bal można uznać za wyjątkowo
udany.
9
Uroczystości
29.06.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2012/2013
uczniowie.
Medale szkoły otrzymali:
W liceum:
Złoty Medal
W tym roku szkolnym dzień zakończenia roku przy-

Patrick Szmucer 3D
padł na dzień 29 czerwca. Tego dnia o godz. 8.00

Karolina Zajdel 3D
została odprawiona msza św. dla chętnych uczniów

Aleksandra Kozdra 3A
i nauczycieli kończąca rok nauki, a następnie ucznio-
Srebrny Medal
wie klas licealnych i gimnazjalnych wzięli udział
w uroczystościach zakończenia roku, które odbyły się
w szkolnej auli.
Pan Dyrektor Marek Łaźniak chwalił uczniów za pracowitość i odwagę w szukaniu własnych dróg. – Cieszy, że próbujecie swoich sił w konkursach i olimpiadach, to bardzo ważne – podkreślał dyrektor ZS nr 14.
Podczas uroczystości zostali nagrodzeni uczniowie,
którzy w tym roku odnieśli sukcesy w olimpiadach i
konkursach przedmiotowych, oraz ci, którzy uzyskali
świadectwo z wyróżnieniem. Klasy trzecie gimnazjalne pożegnały swoich nauczycieli oraz młodsze koleżanki i kolegów – z niektórymi z nich będziemy nadal

Patryk Gliwński 3B

Maja Karabanowicz 3A

Alicja Limburska 3B
Brązowy Medal

Joanna Kochel 3A

Karolina Turek 3A

Tomasz Marcinkowski 3A
W gimnazjum:

Chaszczcewicz Alicja 3K

Kwiecień Jarosław 3 K

Sidorowicz Marcin 3 K

Mirkiewicz jan 3 K
uczyć się w murach LO nr XIV. Wielką niespodzian- 
ką dla uczniów były nagrody pieniężne ufundowane 
Szubiński Kamil 3 M

Opałko Grzegorz 3 K
Ligii Klas w gimnazjum oraz liceum. Podczas uroczy- 
Dudek Agnieszka 3 K
przez Radę Rodziców dla zwycięzców rywalizacji
Murzyński Kacper 3 L
Tekst: Hanna Matul
stości zakończenia roku swoimi wokalnymi występa-
Zdjęcia: Ewa Serkowska
mi tradycyjnie już zaczarowali publiczność nasi
10
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
05.06.
pieniędzy na codzienne zakupy jest też swego rodzaju
Czternastka Miejscem
Spotkań i Dyskusji …z dr Krzysztofem
Popińskim
ekonomią; obniżenie pensji lub jej podwyżka również
jest ekonomią. Ekonomia pomaga nam wybrać najlepszy sposób wydatkowania naszych pieniędzy, wskazuje jak nimi obracać, by nam się to opłaciło i dawało
maksymalne zyski i jak najmniejsze straty. Na procesy
ekonomiczne mamy wpływ wszyscy, jesteśmy podmiotami gry rynkowej. Wiedza ekonomiczna jest ważna zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla wszystkich konsumentów.
Czy ekonomia to wiedza ścisła czy humanistyczna?
- zastanawiali się uczestnicy spotkania.
Niektórzy, słysząc słowo „ekonomia”, natychmiast
wyobrazili sobie skomplikowane obliczenia matematyczne, wykresy giełdowe, analizy danych, tabelki
i macierze – charakterystyczne dla nauk ścisłych. Jed-
„Wojna jest zbyt poważna, by powierzać ją wyłącznie
nak wielu uczestników trafnie dostrzegło w ekonomii
samym generałom – podobnie się ma sprawa z ekono-
aspekty typowe dla nauk humanistycznych.
mią - wszyscy powinniśmy być ekonomistami” - pod-
„Współcześnie ekonomia uważana jest za naukę spokreślał dr Krzysztof Popiński podczas spotkania w ZS łeczną, swego rodzaju pomost między naukami ścisłymi
a humanistycznymi. W ostatnich latach wiele czołonr 14.
wych nagród w tej dziedzinie otrzymali humaniści.
Przedmiotem zainteresowań ekonomii
5 czerwca w czytelni ZS nr 14 z inicjatywy biblioteka- są stale powtarzające się procesy produkcji podziału
wymiany i konsumpcji oraz rządzące nimi prawa i zarek: Bogusławy Bednarz, Elżbiety Przeworskiej oraz
chowania ludzkie” – podkreślił ekspert.
Beaty Pietras odbyło się spotkanie z drem Krzysztofem Prawa ekonomiczne mają charakter stochastyczny,
Popińskim – adiunktem Wydziału Nauk Ekonomicz-
a nie deterministyczny. Nie mówią o zachowaniu poje-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego. Spotkanie przy-
dynczych podmiotów, ale przedstawiają pewne uśred-
ciągnęło spore grono gimnazjalistów i licealistów, sala nione, statystyczne dane. Właśnie to charakteryzuje
była wypełniona po brzegi. Tematem wykładu były
nauki społeczne – zajmują się one badaniem całych
ważne zagadnienia z zakresu ekonomii.
grup i populacji, a nie jednostek. W stosunku do ekonomii stosuje się pojęcie interdyscyplinarności. Świad-
Dr Popiński – rozpoczynając spotkanie słowami -
czy to o tym, iż wykorzystuje ona metody
„wojna jest zbyt poważna, by powierzać ją wyłącznie
bardzo wielu nauk, takich jak: socjologia,
samym generałom – podobnie się ma sprawa z ekono-
psychologia, historia, politologia i tym po-
mią -wszyscy powinniśmy być ekonomistami” - zwrócił uwagę, jak ważną rolę odgrywa ekonomia w życiu
dobnych. Ekonomia ze względu na stosowane narzędzia i metody analizy lokowana by-
każdego człowieka. Dlaczego? Dlatego że wydawanie
11
wa w grupie obniżki podatków
Czternastka miejscem spotkań i dyskusji
15.06.
nauk ścisłych. Dr Popiński zwrócił
w gospodarce rolę oczyszczającą. Firmy wprowadzają
uwagę, że ekonomia to w pewnym
efektywniejsze sposoby zarządzania, nowe rozwiąza-
sensie kwestia poglądów. Jeśli na
nia, bardziej konkurencyjną ofertę. Jest to szansa do
przykład ktoś wierzy, że zwiększą
wyjścia z cienia dla małych tańszych firm.
W dyskusji nie zabrakło również miejsca do zastanowienia się nad tym, czy państwo powinno mieć wpływ
na gospodarkę kraju oraz jakie są różnice pomiędzy
polityką ekonomiczną poszczególnych państw.
Ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat
kapitału. Kapitał oznacza dobra finansowe, które służą
do rozpoczęcia lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych
obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi. Należałoby
wpływ do budżetu Państwa, to znajdzie na to dowody,
oczekiwać przepływ środków z bogatych do biednych
jeśli ktoś nie wierzy, to również zajdzie na to dowody.
krajów. Ten proces powinien trwać, dopóki poziomy
Kolejnym ciekawym zagadnieniem poruszonym przez
kapitałów (stopy procentowe) w danych państwach nie
naukowca był problem kryzysu gospodarczego. Kryzys wyrównają się i dopóki we wszystkich krajach produk- to załamanie gospodarcze charakteryzujące się spo-
cja nie stanie się równie kapitałochłonna. Współcze-
wolnieniem gospodarczym, zmniejszeniem rozmiarów śnie ma jednak miejsce często sytuacja zupełnie przeprodukcji, nakładów inwestycyjnych, dochodów real-
ciwna. Kapitał przepływa do krajów zamożnych,
nych społeczeństwa. Rozpoczyna się zawsze w branży o wysokim kapitałochłonnym sposobie produkcji. Staprzynoszącej największe zyski – np. w sferze produkcji ny Zjednoczone są zarówno głównym światowym ekslub w finansach. Ekspert wyjaśnił, jaki jest mechanizm porterem, jak i importerem kapitału. Bogactwo
tego zjawiska. Każde przedsiębiorstwo pracuje dla
i chłonność tego rynku, czynią bowiem ulokowane tam
zysku, z powodu zysku kapitalizm się rozwija i z tej
inwestycje niezwykle zyskownymi.
przyczyny podejmuje ryzykowne działania i popada
Na zakończenie wykładu padło wiele pytań świadczą-
w kryzys. Przyczyną powstania kryzysu jest „zgubienie cych o dużym zainteresowaniu tematem ze strony słurachunku ekonomicznego”. Każdy kryzys się jednak
chaczy.
kończy. By wyjść z impasu należy przywrócić rachu-
„Jesteśmy przekonani, że zwiększanie świadomości
nek ekonomiczny poprzez zmniejszenie różnicy mię-
i wiedzy w zakresie ekonomii to najwłaściwsza droga
dzy wydatkami a przychodami.
do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowa-
Czy kryzys ma wyłącznie negatywne czy również
nia własnymi środkami finansowymi teraz i w przyszło-
jakieś pozytywne strony? – pytał i zachęcał do dys-
ści”- przyznali zafascynowani wykładem słu-
kusji nasz gość.
chacze.
Słuchacze zwrócili uwagę na najbardziej widoczne
Było to już ostatnie w tym roku spotkanie or-
skutki kryzysu - takie jak bezrobocie i obniżenie stopy ganizowane w cyklu - „Czternastka Miejscem
życiowej społeczeństwa. Dostrzegli również pewne
Spotkań i Dyskusji” - na kolejne musimy po-
pozytywne strony, stwierdzając, że kryzys spełnia
czekać do aż września.
12
Liga Klas
15.05.
DZIEŁA MISTRZA ZE
STRATFORDU - LIGA
KLAS
publiczności, najlepsza była klasa 1 F. Zwycięzcy
zaprezentowali drugą scenę z aktu 5 „Hamleta”- pojedynek między Hamletem a Laertesem. Zespół zachwycił grą aktorską, perfekcyjnym językiem angielskim, intrygującą muzyką podkreślającą dramatyzm
sytuacji oraz bogatą scenografią. „Doskonale oddali
charakter epoki, zaangażowani byli wszyscy członkowie zespołu, jako jedyni pamiętali o drugim planie”przyznał Edward Kalisz. Wtórował mu Marek Tybur:
„Wykazali się mistrzowską dykcją typową dla teatru
Szekspirowskiego ”.
II miejsce ex aequo zajęły klasy: ID za niebanalną
Z powodzeniem tworzył komedie i tragedie. Jego
inscenizację sceny z „Romea i Julii” oraz klasa IC za
sztuki zostały przetłumaczone na większość języków
inscenizację „ Makbeta”. III miejsce przypadło klasie
nowożytnych i wystawiane są na całym świecie. Rów- IE za „Otella”, IV miejsce zdobyła klasa IB za „Sen
nież uczniowie „czternastki” postanowili zmierzyć się nocy letniej”. Na V miejscu znalazła się klasa IA,
z wielkim Szekspirem…
która zaprezentowała sceny ze sztuki „Kupiec Wenecki”. Przedstawienie wyróżniało się przepięknymi ko-
„Dzieła Mistrza ze Stratfordu”- pod takim tytułem 15 stiumami, jednak, jak zauważył Pan Marek Tybur,
maja w ramach Ligi Klas odbył się konkurs teatralny, nieco raziły wyizolowane sceny spotkań Pontii z konw którym dzieła Williama Szekspira przedstawili na
kurentami do jej ręki.
scenie licealiści klas pierwszych. Każda klasa na pre-
Jury przyznało również dwie nagrody indywidualne.
zentację spektaklu miała tylko 6 minut. Ocenie podle- Za najlepsze kreacje aktorskie wyróżnienie otrzymali:
Michał Stobierski (tytułowy „Hamlet”) oraz Wiktoria
gały: interpretacja głosowa, wymowa w języku angielskim, pomysłowość (niebanalne pomysły), gra
Kulig (Tytania - „Sen Nocy Letniej.”)
aktorska, kostiumy, scenografia oraz ogólne wrażenie
Napisała: Agnieszka Frankiewicz
artystyczne. W jury zasiadali: Małgorzata Stasiak –
Zdjęcia: Ewa Serkowska
koordynatorka Ligi Klas i nauczycielka języka polskiego, Karolina Buczyńska – nauczycielka języka
angielskiego, Joanna Pogroszewska – nauczycielka
języka angielskiego, Marek Tybur – reżyser i instruktor teatralny, Edward Kalisz – aktor teatralny oraz
Paweł Lenartowicz uczeń z klasy II A.
Wszystkie spektakle zostały dobrze przygotowane.
Jurorzy nie mieli jednak wątpliwości komu przyznać
pierwsze miejsce. W ich ocenie, jak również w ocenie
13
Liga Klas
LIGA KLAS – KONNA NAJLPESZY
22.05. KURS
LIP DUP - FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ
dysk, czyli świetną, żywą piosenkę, dobre tempo
i montaż. Prezentacja jednak pod względem pomysłu
nie dorównywała tej stworzonej przez klasę II A.
Na 3. miejscu znalazła się klasa II D, która zaprezentowała film w ciekawej konwencji snu.
4. miejsce
zdobyła klasa II F za niezwykle barwny film, którego
celem - jak podkreślają jego twórcy - było pokazanie
niekonwencjonalnej strony szkoły i prawdziwego,
żywiołowego usposobienia uczniów „czternastki”.
Na 5. miejscu znalazła się klasa II E. Natomiast miejsce 6. zajęła klasa II B, która przygotowała najuboższy artystyczne film.
Marek Tybur, podsumowując zmagania uczniów,
zwrócił uwagę na to, by młodzież szukała własnego
22 maja w ramach Ligi Klas odbył się konkurs na
najlepszy „Lip-Dup” promujący szkołę. Lip - Dup to
rodzaj wideoklipu, w którym występujące osoby naśladują odtwarzaną z playbacku piosenkę i wspólnie
aranżują utwór muzyczny. Taka realizacja to nie lada
wyzwanie nawet dla profesjonalistów, jednak licealiści z drugich klas XIV LO sprostali zadaniu. Ocenie
podlegały takie elementy, jak m.in.: praca kamery,
montaż, pomysł i ogólne wrażenia artystyczne.
Jury w składzie: Marek Tybur – reżyser i instruktor
teatralny, Bartłomiej Oczko – zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego i Dawid Hajnrych - członek Rady Samorządu Uczniowskiego jednogłośnie przyznali, że 1. miejsce należy się kasie II
A. Reżyserem najlepszego wideoklipu była Nela
Tomków z II A, operatorem kamery i montażystą Jakub Sokołowski z II A. Nagrodzony Lip Dup wy-
stylu i niekonwencjonalnych rozwiązań: - Każdy, kto
tworzy film, powinien w swą twórczość włożyć trochę
siebie i własnej wrażliwości. Każda wypowiedź artystyczna musi być indywidualna, w niektórych filmikach tego zabrakło – podkreślał, po czym podsumował - Wszystkie produkcje miały dobry początek potem jednak poziom filmu spadał, dając wrażenie,
iż twórcom zabrakło pomysłu.
Produkcja wideoklipów, choć wymagała niemałego
zaangażowania, była wspaniałą zabawą integrującą
klasę i stworzyła niezapomnianą pamiątkę na przyszłe
lata.
Zmagania Ligi Klas uświetnił występ szkolnej grupy
muzycznej „Blood Pressure” w składzie: Ewa Piankowska z klasy II B (wokal) Piotr Wania z IIE (gitara)
Radosław Banicki z II F (gitara) i Piotr Klimiuk z II
M (perkusja).
różniał się indywidualnym stylem, oryginalnym po-
Napisała: Agnieszka Frankiewicz
mysłem i wyszukanym poczuciem humoru. Zamy-
Zdjęcia: Ewa Serkowska
słem twórców było pokazanie, że w „czternastce”
można się nie tylko uczyć, ale i świetnie bawić. Na 2.
miejscu znalazła się klasa II C. Lip Dup w jej wykonaniu prezentował wszystko, co powinien mieć tele14
Liga Klas
26.06.
LIGA KLAS – KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ KLAS I i II
GIMNAZJUM
26 czerwca o godzinie 10.00 w ramach Ligi Klas odbył się konkurs „piosenki turystycznej” dla klas I i II
Gimnazjum. Zadaniem każdej z klas było przygotowanie dwóch piosenek związanych tematycznie z tuPierwsze miejsce jednogłośnie zostało przyznane klasie I M. Klasa IM perfekcyjnie wykonała obie piosenki, piękne głosy wokalistów, scenografia, oraz kostiumy urzekły jurorów i publiczność, a zastosowane
efekty specjalne - dymy - doskonale oddały wakacyjny klimat piosenki. Występ był przemyślany, pomysłowy i nasycony mnóstwem pozytywnych emocji.
miejsce zajęły ex aequo klasy — II K I II L
miejsce - klasa I L
rystyką, wakacjami, górami, a następnie przy odpo-
miejsce - klasa I K
wiedniej oprawie i aranżacji zaprezentowanie ich na
miejsce - klasa I M
scenie. Oceniany był przede wszystkim poziom arty-
miejsce - klasa II M
styczny śpiewu, akompaniamentu i walory sceniczne
występu. Jury w składzie: Małgorzata Stasiak - nauczycielka języka polskiego i koordynatorka Ligi
Klas, Ewelina Buczkowska - nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka szkolnej grupy wokalnej
oraz Edward Kalisz - aktor i instruktor teatralny tym
razem nie mieli problemu z wyłonieniem zwycięzcy.
Napisała Agnieszka Frankiewicz
Zdjęcia Ewa Serkowska
15
Liga Klas
27.06.
LIGA KLAS – KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ KLAS I i II
LICEUM
występu wszystkie klasy pierwsze, po trwającej rok
rywalizacji uczniowie z klas: I F, IB, IC, ID i IE postanowili połączyć swe siły i wspólnie wystąpić przed
jurorami, wykonując piosenki: „Hej Sokoły”
i „Stokrotka”. Niestety nie wszyscy wykazali się jednakowym zaangażowaniem i przygotowaniem, jednak
sam pomysł wspólnego śpiewania był doskonały.
Na 3. miejscu znalazła się kas I A, która oczarowała
kolorowymi - wakacyjnymi kostiumami, scenografią
i oczywiście wysokim poziomem artystycznym śpiewu w piosenkach „The Lion sleeps tonight”
i „Kubański szlak”. Pięknymi głosami wyróżniły się
Agata Tokarek i Alicja Bilska. 4. miejsca nie przy-
Ostatnią konkurencją w ramach tegorocznej Ligi Klas znano, na 5 miejscu znalazły się klasy, które wystąpiły wspólnie z IF – czyli IB, IC, ID, IE oraz II F. Ostatbył Konkurs Piosenki Turystycznej, który odbył się
27 czerwca o godz.10. Tym razem w rywalizacji
nie – 6. miejsce zajęła klasa II E.
wzięły udział klasy I i II Liceum. Zadaniem każdej
z nich było przygotowanie dwóch piosenek związa-
W kategorii klas I wynik prezentuje się następująco:
nych tematycznie z turystyką, wakacjami lub górami,
miejsce – klasa I A
a następnie przy odpowiedniej oprawie i aranżacji
miejsce – klasa IF
zaprezentowanie utworów na scenie. Oceniany był
5. miejsce – klasa IB, IC, ID, IE.
przede wszystkim poziom artystyczny śpiewu i akompaniamentu oraz walory sceniczne występu. Jury
W kategorii klas II wynik prezentuje się następu-
w składzie: Małgorzata Stasiak – koordynatorka Ligi
jąco:
Klas i nauczycielka języka polskiego, Karolina Bu-
1. miejsce – klasa IIA
czyńska – koordynatorka szkolnej grupy wokalnej
2. miejsce – klasa IIB, IID
i nauczycielka języka angielskiego oraz Alicja Kim-
4. miejsce – klasa II F
bar – nauczycielka muzyki - po długich i burzliwych
5. miejsce – klasa II E.
naradach ustaliło werdykt. W kategorii klas I i II zwyciężyła klasa II A. Zespół w męskim składzie perfek-
27 czerwca był dniem, w którym po raz ostatni
cyjnie wykonał dwa utwory: „Bieszczadzki trakt”
uczniowie zmierzyli się ze sobą w ramach Ligi Klas.
i „Wiosna, ach to ty.” Ten doskonale przygotowany
Mamy jednak nadzieje, że jeszcze nie raz będziemy
występ dostarczył jurorom j i publiczności mnóstwa
mogli podziwiać tych utalentowanych młodych ludzi
dobrej zabawy, a piękny głos Aleksandra Kulakow-
podczas innych szkolnych występów.
skiego na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.
Napisała Agnieszka Frankiewicz
Na 2. miejscu znalazły się klasy: II D, II B oraz klasa
Zdjęcia: Ewa Serkowska
I F - której występ był największym zaskoczeniem
dnia. Klasa I F postanowiła zaprosić do wspólnego
16
Olimpiady 2012/2013
L.P.
OLIMPIADA
PRZEDMIO2013/2014TOWA
LIX Olimpia1.
da Chemiczna
KOORDYNATOR
III ETAP
FINALISTA
Ludmiła
Szternberg
1. Maciej Kucharski
II D
2. Michał Lisak III D
1. Maciej Kucharski II D
2. Michał Lisak III D
1. Grzegorz Bryl 2F
2. Aleksandra Buraczyńska 3F
2.
XXV Olimpiada Filozoficzna
Mirosław
Tryczyk
1. Grzegorz Bryl
2F
2. Aleksandra Buraczyńska 3F
3.
LXIV Olimpiada Matematyczna
Daniel Cichoń
1. Tomasz Syposz
3E
2. Daniel Danielski
3E
3. Kamil Niziński 2A
4. Stanisław Wilczyński 2A
5. Piotr Pietrzak 3E
6. Jan Mirkiewicz
3K
7. Gabor Markowski 3E
8. Bartosz Kostka
3A
4.
XXXIX Olimpiada Geograficzna
XXXIX Olimpiada Historyczna
XX Olimpiada Informatyczna
Andrzej
Gościej
1. Daniel Danielski
3E
2. Kamil Niziński 2A
3. Tomasz Syposz
3E
4. Stanisław Wilczyński 2A
5. Kajetan Ożarowski 3A
6. Piotr Pietrzak 3E
7. Ngoc Khanh
Nguyen
8. Jan Mirkiewicz
3K
9. Gabor Markowski 3E
10. Bartosz Kostka
3A
1. Karol Łukasik 2A
1. Grzegorz Bryl 2F
2. Stanisław Kierwiak 2F
1. Jarosław Kwiecień 3K
2. Daniel Danielski
3E
3. Bartosz Kostka
3A
4. Tomasz Syposz
3E
5. Piotr Pietrzak 3E
6. Kamil Niziński
2A
1. Grzegorz Bryl 2F
2. Stanisław Kierwiak 2F
1. Piotr Pietrzak 3E
2. Kamil Niziński
2A
wyróznienie
5.
6.
Krzysztof
Lipiński
Rafał Nowak,
Dawid Matla
17
LAUREAT
1. Kajetan Ożarowski
3A II
2. Ngoc Khanh Nguyen
III
1. Karol Łukasik 2A
1. Jarosław Kwiecień
3K
laureat III st. zakwalifikowany do Międzynarodowej Olimpiady
Krajów Europy Środkowej CEOI
(październik2013)
2. Daniel Danielski 3E
laureat III st.
3. Bartosz Kostka 3A
laureat III st.
4. Tomasz Syposz 3E
laureat II st.
Laureat, II miejsce –
złoty medal na Międzynarodowej Olimpiady
Krajów Nadbałtyckich
BOI Niemcy
Olimpiady 2012/2013
L.P.
OLIMPIADA
PRZEDMIO2013/2014
TOWA
XXXVI Olim7.
piada Języka
Niemieckiego
XXXVII Olim8.
piada Języka
Angielskiego
KOORDYNATOR
9.
XLIII Olimpiada Literatury i
Języka Polskiego
Jerzy Biniewicz
10.
XI Olimpiada
Lingwistyki
Matematycznej, Teoretycznej
i Stosowanej
Cezary Urban
11.
Ogólnopolska
Olimpiada
Wiezdzy o
Państwie i
Prawie
Europejska
Olimpiada
SpołecznoPrawna
XV Olimpiada
Wiedzy o
Prawie
XX Olimpiada
Wiedzy o
Prawach Człowieka
12.
13.
14.
Anna Gajdis
III ETAP
FINALISTA
LAUREAT
1. Michalina Parzych
1B
1. Michalina Parzych
1B
1. Maria Litwin 3B
2. Kornelia Mulak 3F
3. Michał Stobierski
1F
1. Bruno Jasic 2F
2. Stanisław Kierwiak
2F
3. Grzegorz Bryl 2F
3. Maria Gajewska 2F
4. Aleksander Glapiak
1F
5. Paulina Wierzbińska 3F
1. Daniel Danielski 3E
2. Michał Hadryś 2A
3. Maciej Kucharski
1A
4. Michał Lisak 3D
5. Asman Rajski 3D
6. Martyna Siejba 1E
7. Michał Sieradzki 2A
8. Dawid Strzelczyk 2A
9. Stanisław Wilczyński 2A
10. Tomasz Marcinkowski 3A
1. Maria Litwin 3B
2. Kornelia Mulak 3F
3. Michał Stobierski
1F
1. Bruno Jasic 2F
2. Aleksander Glapiak
1F
3. Paulina Wierzbińska 3F
Anna Rabiega
1. Ewa Grzeszczak 3F
2. Roksana Kałużna 3F
3. Jakub Rusiecki 3F
1. Ewa Grzeszczak 3F
2. Roksana Kałużna 3F
3. Jakub Rusiecki 3F
Anna Rabiega
1. Jan Brzuska 2F
2. Maria Gajewska 2F
1. Maria Gajewska 2F
Anna Rabiega
1. Roksana Kałużna 3F
1. Roksana Kałużna
3F
Anna Rabiega
1. Roksana Kałużna 3F
2. Urszula Łanucha 3F
1. Roksana Kałużna
3F
2. Urszula Łanucha
3F
Janusz
Kawa
18
1. Dawid Strzelczyk 2A
2. Asman Rajski 3D
3. Michał Lisak 3D
1. Grzegorz Bryl 2F
2. Stanisław Kierwiak 2F
3. Maria Gajewska
2F
1. Martyna Siejba
1E I m. zakw. do Ol.
międz.
2. Michał Hadryś 2A
II m. zakw. do Ol.
międz.
3. Maciej Kucharski
1A III m. zakw. do
Ol. międz.
4. Stanisław Wilczyński 2A
5. Michał Sieradzki
2A
6. Tomasz Marcinkowski 3A
7. Daniel Danielski
3E
1. Jan Brzuska 2F
Olimpiady 2012/2013
L.P.
OLIMPIADA
PRZEDMIOTO2013/2014
WA
LIV Olimpiada
15.
Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym
KOORDYNATOR
III ETAP
Anna Rabiega
1. Mikołaj Andruniów 2B
2. Stanisław Kierwiak 2F
16.
VIII Olimpiada
Przedsiębiorczości
Małgorzata
Drwięga
1. Tomasz Rygus
17.
XXVI Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej
Paweł Galacki
1. Bartosz Kostka 3A
2. Patryk Gliwinski 3B
3. Tomasz Rygus 2A
4. Karol Łukasik 2A
5. Alicja Korecka 2A
18.
I Olimpiada
Przedsiębiorczości
i
Zarządzania
Olimpiada
Wiedzy
o
Bankach
Grażyna
Grzebyk
Woszczyna
19.
20.
XVII Olimpiada
o Żywieniu i
Żywności
21.
XXIII Olimpiada Teologii
Katolickiej
LVI Olimpiada
Astronomiczna
22.
FINALISTA
brak tytułu
brak tytułu
1. Tomasz Rygus
1. Bartosz Kostka 3A
2. Patryk Gliwinski
3B
3. Tomasz Rygus 2A
4. Karol Łukasik 2A
5. Alicja Korecka 2A
1. Bartosz Kostka 3A
2. Aleksandra Petrykiewicz 2B
Grażyna
Grzebyk
Woszczyna
Małgorzata
Drwięga
Marian Piszczek
1. Maciej Kucharski 1A
2. Aleksandra Petrykiewicz 2B
1. Maciej Kucharski
1A
2. Aleksandra Petrykiewicz 2B
1. Aneta Jarkiewicz 3D
1. Aneta Jarkiewicz
3D
Ks. Marcin
Kołodziej
1. Dagna Budakiewicz
1D
1. Dagna Budakiewicz 1D
Marian Bąk
1. Maciej Kucharski 1A
1. Paweł Lenartowicz 2A
1. Maciej Kucharski 1A
23.
LXII Olimpiada
Fizyczna
Marian Bąk
1. Kajetan Ożarowski 3A
2. Piotr Pietrzak 3E
3. Patrick Szmucer 3D
1. Kajetan Ożarowski
3A
2. Piotr Pietrzak 3E
3. Patrick Szmucer
3D
24.
XXVIII Olimpiada Ekologiczna
Marian Piszczek
1. Justyna Lityńska 2D
2. Mateusz Nowak
3. Hawro
1. Justyna Lityńska
2D
25.
Olimpiada
Medialna
Magdalena
Wacowska
Joanna Nowaczyk 1D
Joanna Nowaczyk 1D
19
LAUREAT
Sukcesy uczniów
Sukcesy uczniów
2013/2014 ZS Nr 14 w roku
szkolnym 2012/2013
morządu Wrocławia
Dagna Budakiewicz 1D, Adam Chudaś 1E, Kamila
Dagna Budakiewicz 1D, Dominika Dutkowiak 3F -
Mazurec 1F, Anna Zarobnik 1F, Konrad Czapran
Stypendystki Fundacji Edukacji Międzynarodowej,
1B, Piotr Kryszak 2A - Stypendyści Dolnośląskiego
stypendium za wybitne osiągnięcia
Programu Stypendialnego – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych
Wojciech Lasoń 1D, Wojciech Fica 1E, Maks
Brandt 2A, Tomasz Nowak 1K
Uczniowie przyjęci do grona uczestników programu
Nominowani w Konkursie Szkolny Nobel- Wrocław
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o uzdolnieniach 2013
poznawczych.
Kacper Murzyński 3L- dziedzina Naukowa- przedmioty humanistyczne, Filip Nowak 2K- dziedzina NaukoMałgorzata Stopka 2K, Klaudia Kałuzińska 1D -
wa- przedmioty humanistyczne
Stypendystki w programie „Świat dla młodych”
Alicja Chaszczewicz 3K- dziedzina Naukowa- przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Wojciech Zwierzchowski 2D - Stypendysta Prezesa
Jarosław Kwiecień 3K- dziedzina Naukowa- przedmio-
Rady Ministrów
ty matematyczno-przyrodnicze
Maciej Kucharski 2D- dziedzina Biologiczno-
Xavier Dobrzański absolwent, Bartłomiej Dudek
Chemiczna, Michał Lisak 3D- dziedzina Biologiczno-
absolwent, Maciej Dulęba absolwent, Mateusz Gołę- Chemiczna , Aleksandra Fila 3F- dziedzina Ekonobiewski absolwent, Miernik Natalia absolwentka,
miczna, Bartosz Kostka 3A- dziedzina Ekonomiczna i
Armin Reinert absolwent, Kamil Rozynek absol-
dziedzina Technologia Informacyjna
went, Artur Szlachetka absolwent - Stypendyści
Maria Gajewska 2F- dziedzina Literacka
Ministra Edukacji Narodowej
Stanisław Kierwiak 2F- dziedzina Literacka
Ngoc K. Nguyen 2A- dziedzina Matematyczno- Fizyczna , Kajetan Ożarowski 3A- dziedzina Matema-
Chaszczewicz Alicja 3K,Dudek Agnieszka 3K,
tyczno- Fizyczna, Roksana Kałużna 3F- dziedzina na-
Kucharski Maciej 1A, Kruczek Daria 1A, Pabian
uki Społeczne, Grzegorz Bryl 2F- dziedzina Nauki
Wojciech 1A, Pszczołowski Julian 1A, Ślusarz Maja Społeczne, Daniel Danielski 3E- dziedzina Technolo1D, Lisak Michał 3D, Zajdel Karolina 3D, Rajski
gia Informacyjna
Asman 3D, Bryl Grzegorz 2F, Kierwiak Stanisław
2F, Horowska Aleksandra -absolwentka, Kowal-
Kamil Szubiński Finalista i Laureat 10 miej-
czyk Patrycja absolwentka, Marczuk Jakub -
sca w Ogólnopolskim konkursie Informatycz-
absolwent, Pietrasik Łukasz -absolwent, Reinert
nym Technologie |Komunikacyjno Informa-
Armin- absolwent, Szlachetka Artur -absolwent,
cyjne - TAK
Krupa Magdalena- absolwentka - Stypendyści Sa20
Sukcesy uczniów
Sukcesy uczniów
2013/2014 ZS Nr 14 w roku
szkolnym 2012/2013
I miejsce drużynowo w międzyszkolnych rozgrywkach
robotów „Minisumo” oraz kwalifikacja do do finałów I
Mistrzostw Polski Robotów
Anadi Agrawal 1K, Kamila Kamińska 1A, Józef
Koło robotyczne ZS Nr 14 - Tytuł Mistrza regionu
Mastalarz 1K, Adam Chudaś 1E - Uczestnicy pro-
Wrocław- Północ w rozgrywkach Ligi Robotów w
jektu „Szlifowanie diamentów- innowacyjne programy kategorii szkół gimnazjalnych
wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” , realizowanego przez
Julia Marek, Szymon Dzwończyk -absolwenci - II
Fundację Edukacji Międzynarodowej w ramach Priory- miejsce drużynowo w konkursie łazików marsjańskich
tetu III- Wysoka jakość systemu oświaty Programu
University Rover Challenge 2013
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szymon Góral 2K - laureat VIII Dolnośląskiego Kon-
Od uczestników Projektu wymagano ponadprzecięt-
kursu Geograficznego Alfred
nych uzdolnień w zakresie wybranego przedmiotu potwierdzonych uzyskiwanymi wynikami w nauce oraz
Mateusz Hazy 3K Jarosław Kwiecień 3K, Grzegorz
osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmioto- Opałko 3 K - I miejsce w Matematycznych Marszach
wych.
Na Orientacje- kategoria Gimnazjum
Maciej Kucharski 2D, Marcin Małecki 2D, Joanna
Dawid Barzyk 3K, Wojciech Gołaszewski 3K, Bar-
Michalik 2D, Patrick Szmucer 3D, Damian Barań-
tłomiej Ludwig 3K - V miejsce w Matematycznych
ski 3D - Finaliści Konkursu Chemicznego organizowa- Marszach Na Orientacje –kategoria Gimnazjum
nego na Wydziale Chemii UWr w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Piotr Frąckiewicz 3B, Dawid Kinastowski 3B, Jerzy
Piekarski 3B - I miejsce w Matematycznych Marszach
Maciej Kucharski II D - V miejsce w Konkursie Che- Na Orientacje- kategoria LO
micznym im. Swinarskiego, I miejsce w Konkursie
Chemicznym im. Swinarskiego klasyfikacja drużyno-
Patrycja Pieczonka 3K - Laureatka Wrocławskiego
wa
Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów
Michał Lisak 3D - Wyróżnienie w Konkursie Che-
Dawid Barzyk 3K, Marcin Sidorowicz 3K,
micznym Politechniki Warszawskiej
Julia Majkowska 3M, Joanna Bober 2L. - Finaliści
Wrocławskiego Konkursu Matematycznego
Bartłomiej Dudek absolwent - Srebrny medalista
dla gimnazjalistów
Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej 2012
Krystyna Korzonek 1K, Tomasz Nowak 1K
Marcin Witkowski 3M, Mateusza Witkowski 3M
Alicja Chaszczewicz 3K - Laureaci konkursu
Mateusz Maciejewski 3M, Wojciech Sopot 3M -
matematycznego Alfik, kategoria GD
21
Sukcesy uczniów
Sukcesy uczniów
2013/2014 ZS Nr 14 w roku
szkolnym 2012/2013
Agrawal Anadi 1k, Walkowiak Maciej 2k, MastaMaciej Kucharski 1A, Marceli Płaczek1A, Michał
Stypułkowski 1A, Kamil Górecki 1E, Wojciech Fica
larz Jozef 1k - Międzynarodowy Konkurs KANGUR
Matematyczny 2013 nagroda główna
1E, Ewelina Bednarz 2A, Michał Hadryś 2A, Karol
Łukasik 2A, Piotr Banaś 2A, Maks Brandt 2A Kamil Niziński2A, Michał Szmidt 2E, Kamil Dzikowski 3B, Bartosz Kostka 3A - Laureaci konkursu matematycznego Alfik, kategoria LO
Maciej Kucharski 1A
Patrick Szmucer 3D
Kajetan Ożarowski 3A
Siejba Martyna 1E
Pusz Piotr 1E
Jasiński Wojciech 1E
Płaczek Marceli 1A
Kamila Kamińska 1A
Adam Chudaś 1E
Agata Fularz 3A
Kamil Dzikowski 3B
Piotr Pietrzak 3E
Marcin Hatalski 3A
Mateusz Bartmański 3B
Konkurs fizyczny Lwiątko LO:
I miejsce
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Marcin Sidorowicz 3K
Gołaszewski Wojcich 3K
Mirkiewicz Jan 3K
Witkowski Marcin 3M
Barzyk Dawid 3K
Krzysztof Erdt 2K
Jakub Gil 1K
Rafał Tymków 1L
Konkurs fizyczny Lwiątko GD:
II
II
II
II
II
II
II
II
1.
2.
3.
GD Nr 49
4.
Klasa 2F
5.
LO Nr XIV
6.
7.
LO Nr XIV
Franciszek Maroszek 3A
Jakub Pyra 3A
I miejsce i Puchar Prezydenta Wrocławia w Konkursie Liga Naukowa 2012/2013
Wyjazd- Nagroda do Strasburga na symulację
sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w ogólnoeuropejskim konkursie Euroscola
Wyróżnienie dla LO Nr XIV- finalisty, w konkursie „Nasze finanse. Jak zarządzać, oszczędzać i
zarabiać?”
III miejsce w konkursie „Bitwa na zakrętki”
X Jubileuszowa Olimpiada Pierwszej Pomocy –
III miejsce we Wrocławiu
22
Sukcesy uczniów
1.
LO Nr XIV
2.
GD Nr 49
3.
LO Nr XIV
4.
LO Nr XIV
5.
LO Nr XIV
6.
LO Nr XIV
7.
LO Nr XIV
8.
Fijałkowska Magdalena 1K
9.
Salloum Omar 1E
10.
LO Nr XIV
11.
12.
13.
Piotr Szlachcic 1A
Kornelia Mulak 3F
Disa Witkowska 2B
Anna Zimniak 2D
Marcin Sidorowicz 3K
14.
Piotr Stobierski 1L
Hanna Kowal 2 M
Justyna Lityńska 2D
16.
Paulina Wierzbińska 3F
Mateusz Staniek 2D
Kajetan Ożarowski 3A
17.
Kacper Niemiec 1M
18.
GD Nr 49
19.
Alicja Stasik 2M
Joanna Kowalska 2L
Emila Strzałka 2L
Chór ZS Nr XIV
15.
II miejsce w Licealiadzie Dolnośląskiej w shorttrack w kategorii dziewcząt
III miejsce w Licealiadzie Dolnośląskiej w shorttrack w kategorii chłopców
II miejsce w Gimnazjadzie Dolnośląskiej w snowboardzie w kategorii dziewcząt
II miejsce w Gimnazjadzie Dolnośląskiej w snowboardzie w kategorii chłopców
IV miejsce w Licealiadzie Dolnośląskiej w narciarstwie alpejskim w kategorii chłopców
II miejsce w Licealiadzie (we Wrocławiu) w biegach przełajowych chłopców
III miejsce w Licealiadzie ( we Wrocławiu) w piłce
siatkowej dziewcząt
V miejsce w Licealiadzie ( we Wrocławiu) w piłce
plażowej dziewcząt
III miejsce w Licealiadzie (półfinał Mistrzostw
Wrocławia) w piłce nożnej chłopców
I miejsce w Gimnazjadzie Dolnośląskiej w snowboardzie
II miejsce w Gimnazjadzie Dolnośląskiej w snowboardzie
Międzyszkolny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZS Nr 14
Mistrz Europy 2012 w żeglarstwie w klasie Cadet
I miej-sce w Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych or-ga-ni-zo-wa-nym przez Konsulat Generalny USA w Krakowie
I miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym w
języku angielskim
II miejsce
III miejsce
II miejsce w Konkursie Na Najlepszy Przekład
Poetycki wierszy dr Piotra Zazuli „Kazanie o świetle” i Franka O’Hary „Ave Maria”.
Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny
Polszczyzny
I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Ku chwale ducha” orgaznizowanym
przez Kujawskie Centrum Kultury
I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ikony popkultury”
I miejsce w II Integracyjnym Plenerze Malarskim
we Wleniu
I miejsce
Wyróżnienie
wyróżnienie
Złoty Dyplom za zajęcie I miejsca w X Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkolnych
23
Sukcesy uczniów
1.
LO Nr XIV
2.
Paweł Szatkowski 1F
i Aleksander Czech 1F
3.
Haber Zofia 1D
Kruczek Daria 1A
Wilczyński Stanisław 2A
4.
LO Nr XIV
GD Nr 49
Maria Chojnacka 1E
Jacek Małas 2A
Piotr Banaś 2A
Mikołaj Gładki 2E
Martyna Siejba 1E
Dawid Barzyk 3K
5.
Klukowski Michał 1F
Banaś Piotr 2A
Sieradzki Michał 2A
Chojnacka Maria 1E
Siejba Martyna 1E
6.
Hatalski Marcin 3A, Robert Marcin 2E
Kryszak Piotr 2A
Kochan Magdalena 2D
Kamińska Karolina 1B
Kamińska Kamila1A
7.
GD 49
LO Nr XIV
Pierwsze miejsce w Radosnej Paradzie Niepodległości
drugie miejsce w konkursie wiedzy o Wojsku Polskim
na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt w VI biegu
racławickim na terenie WSOWL
drugie miejsce miejsce w kategorii dziewcząt w VI
biegu racławickim na terenie WSOWL
pierwsze miejsce w kategorii chopców
Dolnośląska Liga Szkolna w brydżu:
I miejsce
III miejsce
II miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce
X miejsce
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach
Umysłowych :
I miejsce mistrz Polski I turniej VII miejsce II turniej
VII miejsce I turniej
VII miejsce I turniej
IV miejsce I turniej VI miejsce II turniej
IV miejsce I turniej VI miejsce II turniej
Międzyszkolne zawody w tenisie stołowym- strefa
wrocławska:
IX miejsce chłopcy
V miejsce dziewczęta
Międzyszkolne zawody w szachach drużynowychstrefa wrocławska:
VI miejsce chłopcy, VI miejsce dziewczęta
VIII miejsce chłopcy, II miejsce dziewczęta
24
Sukcesy uczniów
Marzec
25
Sukcesy uczniów
Marzec
26
Liga Robotów
07.06.
Pierwsze w Polsce fi- 

nały Ligi Robotów
Gimnazjum nr 25
Zespół Szkół nr 14
Każda drużyna wystawiała do walki po dwa samodzielnie skonstruowane roboty. Potrzebne zestawy
konstrukcyjne wraz z instrukcją wykonania uczniowie
otrzymali z Instytutu Inwentyki.
Walka robotów odbyła się na dohyo o średnicy 77 cm;
tak jak w przypadku klasy prawdziwych walk sumo
roboty minisumo walczyły o punkty, spychając się
z ringu i jednocześnie unikając ciosów przeciwnika.
Koordynatorem i sędzią rozgrywek była Hanna Matul nauczycielka informatyki i opiekunka szkolnego koła
robotycznego w ZS nr 14. Rozgrywki odbyły się
7 czerwca o godz. 10: 00 w Zespole Szkół nr 14 przy
w systemie pucharowym i były bardzo zacięte, wszyst-
al. Brücknera 10 we Wrocławiu odbyły się pierwsze
kie drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom
w Polsce finały Ligi Robotów w kategorii szkół gimna- i doskonałe przygotowanie. O kolejności na podium
zjalnych. Jest to kolejna data, która na pewno przejdzie decydował tzw. jeden mały punkt. Po 3 godzinach rydo historii polskiej szkolnej robotyki.
W zawodach uczestniczyło 8 zespołów wyłonionych
w eliminacjach, a konkurencje rozegrano w poszczególnych szkołach:
walizacji wyłoniono zwycięzców:
1 miejsce zdobyło Gimnazjum nr 17
2 miejsce – Gimnazjum nr 25
3 miejsce – ZS nr 14

Gimnazjum nr 1
4 miejsce – Gimnazjum nr 24

Gimnazjum nr 13
Naszą szkołę reprezentowali gimnazjaliści z klasy IIIM

Gimnazjum nr 14
w stałym składzie:

Gimnazjum nr 17

Gimnazjum nr 18

Gimnazjum nr 24
Marcin Witkowski, Mateusza Witkowski, Mateusz
Maciejewski, Wojciech Sopot
Gratulacje i podziękowania
Dyrektor ZS nr 14 Marek Łaźniak pogratulował zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom zawodów, opiekunom kół robotycznych i Instytutowi Inwentyki. Finałowe rozgrywki uświetnił swoją obecnością również
prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz z Instytutu Inwentyki i Politechniki Wrocławskiej, który mówił
o tym historycznym wydarzeniu jako o ważnym kroku w rozwoju robotyki wśród młodzieży.
27
Liga Robotów
.„Czy
Kwiecień
wiecie, że jesteście najlepsi w
zwrócił uwagę na wkład ZS nr 14 w rozwój przedsię-
Polsce? Jesteście najlepsi we Wro-
wzięcia.
cławiu, a Wrocław jest najlepszy w
„Szczególne podziękowania i gratulacje należą się organizatorom finałowych zawodów nauczycielce informatyki - Hannie Matul oraz dyrektorowi ZS nr 14 Markowi Łaźniakowi. Gdyby nie czternastka, ta impreza nie odbyłaby się - czternastka to świetna szkoła” –
przyznał prof. Piotr Wrzecioniarz.
Profesor wręczył dyplomy mistrzom i wicemistrzom
poszczególnych regionów, a także wszystkim członkom przybyłych Kół Robotycznych. Zwycięzcy otrzy-
Polsce. Jesteście grupą, dzięki której zbudowaliśmy
koła robotyczne. Tak dużych szkolnych zawodów jeszcze nigdy nie było” - podkreślał prof. Wrzecioniarz.
Liga Robotów jest najprawdopodobniej pierwszym
tego typu przedsięwzięciem na świecie. Znane są różnego rodzaju zawody i konkursy rozgrywane głównie
w Japonii i USA, także w Europie. Odbywają się zarówno na uczelniach wyższych, w ośrodkach kultury,
jak i w różnego rodzaju centrach naukowych i rozrywkowych. Mają one różny charakter: czasem incydentalny, czasem cykliczny. Liga Robotów to prawdopodobnie pierwsze na świecie działania regularne, które or-
mali nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik zawodów na
pamiątkę miłego spotkania dostał słodkiego lizaka
z napisem „I ♥ PWr - kocham Politechnikę Wrocławską”. Młodzi robotycy przyznali, że w przyszłości
chcieliby rozwijać swoje pasje i kontynuować edukację
na kierunkach umożliwiających poznanie nowoczesnych technologii z zakresu informatyki i robotyki być może wybiorą Politechnikę Wrocławską.
Spotkanie zakończyło się wspólną sesją zdjęciowa.
Gratujemy i życzymy dalszych sukcesów młodym robotykom.
Napisała: Agnieszka Frankiewicz
Zdjęcia: Ewa Serkowska
ganizują uczestników przez cały rok, zmuszają do ciągłej rywalizacji, podpatrywania najlepszych, doskonalenia swoich konstrukcji. Prof. Piotr Wrzecioniarz
28
Obozy naukowe
Maj
OBÓZ NAUKOWY Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
zmęczenia” – przyznała Edyta Menter z Jeleniej Góry.
Filip Jaszczuk z Lubina, bardzo docenił możliwość
zapoznania się z testami sprawdzającymi kompetencje
na egzaminach językowych, na poziomie: FCE, CAE,
IELTS. „Uczę się języka angielskiego od szkoły podstawowej i ciągle staram się doskonalić umiejętności.
Przyjazd tutaj dał mi możliwość poznania wielu nowych i ważnych zagadnień. Uważam, że znajomość
języka angielskiego jest podstawą znalezienia dobrej
pracy.” - mówił Filip.
Piętnastolatkowie mieli okazję zapoznać się również
z nowatorskim projektem edukacyjnym realizowanym
od kilku lat w szkole z inicjatywy i pod kierunkiem
12 gimnazjalistów z Dolnego Śląska uczestniczyło
prof. Agnieszki Smarzewskiej nazwanego „The Clas-
w obozie naukowym języka angielskiego zorganizo-
sic Literature Days in English.” Obozowicze przyzna-
wanym przez ZS nr 14 i DSNRU. Obóz trwał od 14
li, że jest to niezwykle ciekawe przedsięwzięcie, dzię-
do 16 maja i był wyróżnieniem dla uczniów ostatnich ki któremu można doskonalić język, poznać literaturę
anglojęzyczną oraz rozwijać pasje i zdolności artyklas gimnazjalnych. Możliwość wzięcia udziału w
obozie mieli tylko najzdolniejsi uczniowie, laureaci
styczne.
lub finaliści konkursów ogólnopolskich i wojewódz-
Uczestnicy obozu zwrócili uwagę na imponującą bazę
kich języka angielskiego.
lokalową szkoły oraz dobrze wyposażony internat,
Na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli języka
w którym mieszkali. Po kilkugodzinnych zmaganiach
angielskiego z XIV LO: prof. Agnieszkę Smarzewską, z językiem obcym mogli korzystać z basenu, grać
prof. Janusza Kawę, prof. Macieja Urczyńskiego oraz w billard lub brydża, a w czwartek - wraz z opiekunative speakerów Johna Wolfa i Petera Lavilla,
nem z internatu, panem Bartłomiejem Kazimierskim,
„obozowicze” poszerzali umiejętności językowe
wybrali się do kina na film pt. „Iron Man 3”.
znacznie wykraczające poza ramy gimnazjalnego pro- Koordynatorka projektu prof. Agnieszka Smarzewska
gramu nauczania. Mieli okazję poćwiczyć m.in.: fone- oceniła poziom grupy bardzo wysoko. „Uczniowie
tykę, składnię, leksykę, a także wiedzę na temat litera- byli zaawansowani językowo, aktywnie brali udział
w zajęciach i świetnie sobie radzili, nawet z zupełnie
tury anglojęzycznej.
Młodzi pasjonaci języka angielskiego byli zachwyce-
nowymi zagadnieniami np. z interpretacją literatury
ni pobytem w „czternastce” oraz realizowanym pro-
romantycznej Williama Blake” – mówiła.
gramem nauczania. „ Na zajęciach mieliśmy żywy
Dla wszystkich uczestników przygoda z językiem
kontakt z językiem, z dużym naciskiem na konwersa-
angielskim w XIV LO trwała zbyt krótko, ale
cje, czyli to, na czym zależało mi najbardziej. Lekcje
być może niektórzy jeszcze tu wrócą. I to na
były interesujące i wyglądały nieco inaczej niż w szko- dłużej niż tylko 3 dni.
Napisała: Agnieszka Frankiewicz
le, miały charakter zabawowo – ćwiczeniowy, dzięki
Zdjęcia: Ewa Serkowska
czemu nawet po wielu godzinach nauki nie czuliśmy
29
Obozy naukowe
Relacja z obozu popularnonaukowego w Indiach
Czerwiec
Oto Indie! Kraj marzeń i romantycznych wzruszeń, bajecznego bogactwa i niewiarygodnej nędzy, wspaniałości i bladych promyków nadziei, pałaców i lepianek, lamp Aladyna, tygrysów
i słoni, kobr i dżungli, kraj stu narodów, stu języków
i dwóch milionów bogów – jedyny kraj, który wszyscy
ludzie pragną ujrzeć, a raz ujrzawszy, choćby tylko
przelotnie, nie zechcą oddać ujrzanego obrazu za
W ciągu zaledwie 10 dni poznaliśmy najwspanialsze
wszystkie widoki świata razem wzięte.
skarby kultury północnych Indii. Zwiedziliśmy najokazalsze zabytki składające się na krajobraz tego nie-
Mark Twain
zwykle barwnego obszaru. Pierwszym miastem, które
odwiedziliśmy było Delhi, ta wielka aglomeracja zafascynowała nas różnorodnością zabytków. Zobaczyliśmy Ret Fort – ogromną fortecę z epoki Mongołów,
Jasa Masjid – największy meczet w Indiach, Qutb
Minar – wieżę symbolizującą początek muzułmańskiej
ekspansji w Indiach oraz Bramę Indii – pomnik poświęcony Hindusom poległym w I wojnie światowej.
Kolejnym ciekawym miejscem był Jaipur – Różowe
Miasto maharadżów, a tam min. Pałac Wiatrów i Jantar Mantar – największe i najlepiej zachowane obserwatorium astronomiczne, które pozwalało niezwykle
Obóz popularnonaukowy w Indiach był tegoroczną
dokładnie, jak na tamte czasy, odmierzać czas i obser-
nagrodą dla najlepszych olimpijczyków „czternastki”. wować ciała niebieskie. Pojechaliśmy również do
W wyprawie zorganizowanej przez XIV LO wzięło
Pushkaru - malowniczo położonego miasteczka na
udział 20 licealistów oraz nauczyciele: Cezary Urban, skraju świętego jeziora będącego centrum pielgrzymMarian Bąk i dr Justyna Baron z Instytutu Archeolo-
kowym pobożnych hinduistów. W Agarze podziwiali-
gii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 8 do 20 czerwca śmy romantyczną perłę Indii – mauzoleum Tadż Maobozowicze odkrywali uroki pięknych Indii oraz
hal wzniesione z wielkiej miłości, jaką cesarz Shah
uczestniczyli w ciekawych wykładach naukowych
Jahan darzył swoją przedwcześnie zmarłą, ukochaną
przygotowanych i prowadzonych przez Justynę Baron żonę Mumtaz Mahal. Mauzoleum urzeka dooraz Mariana Bąka.
skonałą symetrią kształtów, lekkością, której
Wrażeniami z wyprawy podzielił się z nami jeden
całej konstrukcji z białego marmuru nadają
z jej uczestników – Jan Brzuska Laureat Olimpiady cztery strzeliste minarety.
Społecznej z klasy II F.
30
Obozy naukowe
Celem naszej wyprawy była również ciela fizyki pozwoliły uczniom odkryć wiele tajemnic,
Czerwiec
miejscowość nad rzeką Ganges –
jakie kryje nauka i zgłębić wiedzę z zakresu tzw.
Sarnath – Varanasi. Hindusi wierzą, „wyższej fizyki”. Poznali oni m.in. wzory, dzięki któże Budda po osiągnięciu oświecenia rym można określić prawdopodobieństwo istnienia
przybył do tej osady, by wygłosić swe pierwsze kaza-
życia we wszechświecie oraz dowiedzieli się, dlacze-
nie nad brzegami Gangesu, dlatego rzeka do dziś
go latają samoloty oraz jak powstał układ słoneczny.
uważana jest za świętą. Odbyliśmy dwa rejsy łodzią
po Gangesie, jeden o wschodzie, a drugi o zachodzie
Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że obóz na
słońca. Widzieliśmy ludzi, którzy wierząc w działanie
Półwyspie Indyjskim był niezwykle fascynującą przy-
świętej rzeki, obmywali się w jej wodach. Najwięk-
godą, która już na zawsze pozostanie w pamięci.
szym przeżyciem była obserwacja rytualnych kremacji
dokonywanych publicznie nad brzegiem Gangesu.
Opracowała Agnieszka Frankiewicz
Stos pogrzebowy pali się tam w dzień i w nocy. Prochy po spaleniu zmarłych są rozsypywane do rzeki.
Każdy pobożny Hindus wierzy, że bycie poddanym
kremacji nad Gangesem pozwoli mu uwolnić się od
cyklu narodzin i śmierci. Prócz zabytków i obyczajów
mogliśmy również poznać kuchnię indyjską. Potrawy
indyjskie to cała gama smaków, zapachów i kolorów,
co wynika z wpływów różnych kultur krzyżujących się
na subkontynencie. Dania mają bardzo wyrazisty
i ostry smak dzięki oryginalnym kompozycjom przypraw i ziół, które dodawane są do wszystkich dań,
deserów i napojów.
Podsumowując, mogę zdecydowanie powiedzieć, że
była to wyprawa życia!
Indie są pięknym krajem o wielu twarzach, kulturach
i licznych kontrastach. Chciałbym tu jeszcze kiedyś
wrócić.
Poza zwiedzaniem olimpijczycy uczestniczyli również w specjalnie opracowanym programie naukowym. Dr Justyna Baron przybliżyła młodzieży ciekawe zagadnienia z zakresu archeologii dolin Indusu
i Gangesu. Wyjaśniła, jakie znaczenie ma rytuał palenia zmarłych oraz kto i dlaczego był kremowany.
Szczególnie interesująca była prelekcja o ludożercach.
Wykłady prowadzane przez Mariana Bąka – nauczy31
Pomosty
Czerwiec
Po-Mosty Wrocławia VIII letnia edycja
2013
W zajęciach wzięło udział 51 uczniów reprezentujących następujące szkoły:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Ślą-
Projekt „Po- mosty Wrocławia” odbywał się w dniach
skim
17-21 czerwca 2013r w Zespole Szkół nr 14 we Wro-
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach
cławiu.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
W zajęcia zaangażowanych było 20 nauczycieli ze
Gimnazjum im. Ks. Anny z Przemyślidów
szkoły:
w Siechnicach z Oddziałem Zamieszczonym

Joanna Rząsa – Piątek

Beata Tomasiewicz
Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie

Monika Makarewicz
Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Bogusław Wilk

Maciej Mirosław

Leszek Zdziebło

Łukasz Kraul
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu

Marek Markowski
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Magdalena Wacowska

Jarosław Paczkowski

Michał Kwoka

Małgorzata Drwięga

Alicja Kuźmińska

Marian Piszczek

Bogusław Solecki

Anna Rabiega

Anita Krawczyk

Grzegorz Słaboń

Beata Pietras

Marzena Siegieńczuk
w Św. Katarzynie
w Górze
Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Jeleniej Górze
w Namysłowie
Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie
Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
w Głogowie
Gimnazjum Publiczne w Ścinawie
Gimnazjum w Siechnicach
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Jeleniej Górze
Gimnazjum nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w
Polkowicach
oraz wychowawcy i kierownictwo internatu
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich
Magdalena Wacowska, Jarosław Paczkowski, Łukasz
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu
Kraul, Bogusław Solecki i Marzena Siegieńczuk przy-
Niepubliczne Gimnazjum w Krotoszynie
gotowali prezentację podsumowującą projekt (etiuda
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Chrząstawie
teatralna, układ taneczny, piosenki w języku angiel-
Wielkiej
skim, galeria fotografii i reportaż).
Publiczne Gimnazjum w Brzegu Dolnym
Projekt skierowany był do uczniów drugich klas gimnazjum ze szkół z Dolnego Śląska i spoza regionu.
32
Pomosty
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybi- wywiad. Gimnazjaliści postawili pierwsze kroki
Czerwiec
raków w Świebodzicach
w brydżu sportowym. Sporo było również zajęć twór-
Społeczne Gimnazjum Językowe
czych, jak taniec i teatr, co zaowocowało udanym
występem podczas prezentacji. A oprócz tego zaplanowano zajęcia z: matematyki, języka polskiego,
przedsiębiorczości, brydża, angielskiego (podejście
multimedialne) i innych.
Wieczory były również zagospodarowane: grill koło
internatu połączony z zajęciami integracyjnymi, zajęcia sportowe na basenie, boisku tartanowym, w sali
gimnastycznej itp., wyjście do Teatru Polskiego, prace nad projektem.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą eduka-
im. Rady Europy Społecznego Towarzystwa cyjną naszej szkoły, spotkać innych zdolnych i zainteOświatowego Koło nr 59 w Lubinie
resowanych zdobywaniem wiedzy kolegów, porozma-
Zespół Szkół Publicznych w Borowie
Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy i realizowali
przydzielone przez nauczycieli zadania. Idea podporządkowana była głównym założeniom projektu „PoMosty Wrocławia”. Hasłem projektu było: stare
i nowe we Wrocławiu.
Podczas zajęć uczniowie odwiedzili Ogród Botaniczny, gdzie prowadzili obserwacje egzotycznych roślin.
Mieli zajęcia praktyczne laboratoryjne z fizyki, chemii i biologii w szkole, podczas których przeprowadzali doświadczenia. Zwiedzali Ostrów Tumski oraz
wiać z uczniami naszej szkoły (podczas grilla animatorami byli m.in. uczniowie ZS 14), zadzierzgnąć
nowych kontaktów i zbudować „po-mosty” między
szkołą we Wrocławiu a innymi szkołami w regionie
po to, by zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać
wiedzę.
Uczniowie stwierdzili, że program był bardzo intensywny, wyczerpujący (były ogromne upały), ale
przede wszystkim satysfakcjonujący i ciekawy.
zabytki Wrocławia, i tu musieli wypełniać zadania
z karty pracy oraz napisać reportaż i przeprowadzić
33
Pomosty
Po-Mosty Wrocławia lato 2013
Czerwiec
Reportaże uczniów – uczestników
projektu
Idąc w stronę pokoju, mijaliśmy dziesiątki jednakowych drzwi. Oprócz kilku obrazków w holu nie było
żadnych ozdób. Puste, gładkie ściany wydały się niezwykle ponure. (Kacper Włoch)
„Wchodząc do pokoju poczułyśmy zaduch. Czym
prędzej otworzyłyśmy okna i upajałyśmy się jeszcze
świeżym i rześkim powietrzem. (Zuzanna Woźnica
i Katarzyna Strojek)
,,Po otrzymaniu kluczyka do pokoju i rozpakowaniu
się, wyszłam z moją współlokatorką na korytarz.
Chciałyśmy pochodzić po pokojach i przedstawić się,
ale podeszła do nas pewna dziewczyna. Zaczęłyśmy
z nią rozmawiać i w ten sposób poznałyśmy nową
„Niezapomniane chwile w czternastce będą przypo-
koleżankę.’’(Marta Wesołowska)
minały nam, że szkoła to nie tylko cztery kąty w czte- ,,Kiedy weszliśmy do pokoju ogarnął nas niepokój,
ponieważ nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać.
rech ścianach.”(Natalia Gęślak i Wiktoria Lewicka)
Poniedziałek 17 czerwca – pierwszy dzień pod ha-
Ukazały nam się dwa łóżka, szafy i biurka. Całość,
słem „Poznajmy się”
łącznie z podłogą, miała kolor jasnobrązowy. Wyglą-
Odgłosy wielkiego miasta. Wszędzie szum miejskiego dało to schludnie.” (Adam Bieńkowski)
,,Po załatwieniu niezbędnych formalności, wybrałam
zgiełku; co chwilę dało się słyszeć przejeżdżające
tramwaje i samochody. (Łukasz Szuflicki)
się do pokoju wraz ze swoją współlokatorką. Rozpa-
Internat. W pierwszej kolejności zwróciliśmy uwagę
kowałam się i ruszyłam poznawać nowe osoby. Na-
na barwy korytarzy i grę świateł. Następnie poczuli-
stępnie wybrałam się na pyszny obiad, po którym
śmy charakterystyczny zapach murów, metalu i farby. wróciłam do pokoju. Po spędzeniu kilkunastu minut
w pomieszczeniu ruszyłam na pierwsze zaję(Maks Janc)
Moim oczom ukazał się budynek internatu, który był
szarawy i niezbyt nowoczesny. (Aleksandra Chodorowska)
Zaraz po tym jak podjechaliśmy pod internat, poczuliśmy zapach leszczyny. Oczom naszym ukazał się
szary, nadgryziony zębem czasu budynek. Kiedy weszliśmy do środka, na korytarzu stało kilka walizek.
Należały one do innych uczestników projektu. Zaraz
po złożeniu dokumentów poszliśmy do naszych pokoi. Zajęło nam to trochę czasu, ponieważ nasze pokoje
cia.’’(Karina Wolska)
Pieczone kiełbaski i dawka dobrej muzyki
Podczas grilla integracyjnego, ostatniego punktu
pierwszego dnia naszego pobytu, pod batutą i przy
akompaniamencie pana Bogusława Soleckiego śpiewaliśmy wspólnie różnorakie piosenki. Pieczone kiełbaski, dawka dobrej muzyki, gitary i różne zabawy
(również te sportowe) doskonale służyły zawieraniu nowych przyjaźni. (Karina Wolska, Sergiusz Żełobowski)
znajdowały się na ostatnim (trzecim) piętrze. Schody,
po których wchodziliśmy były typowe dla epoki PRLu. (Adam Bieńkowski)
34
Pomosty
Czerwiec
Od poniedziałku do czwartku -
wprowadziła nas w tajniki magnetyzmu i optyki. Ro-
nauka, nauka, nauka…
biliśmy przy tym wiele ciekawych doświadczeń. Po
„O godzinie 9: 10 rozpoczęliśmy
tych zajęciach poszliśmy na obiad, który także okazał
nasze pierwsze tygodniowe zajęcia,
się porażką. Na szczęście nie było czasu na narzekanie, ponieważ zaraz po tym posiłku wybraliśmy się na
Ostrów Tumski. Pierwszym skojarzeniem z wycieczką będzie z pewnością niemiłosierny upał. Mimo tak
trudnych warunków podróż minęła szybko. Na miejscu nauczycielka przybliżyła nam historię 3 kościołów znajdujących się na wyspie. Szybko podzieliliśmy się na grupy i rozpakowaliśmy koperty z zadaniami. Po wykonaniu zadań wyruszyliśmy z powrotem
do internatu. Nie obyło się bez drobnej przygody, jaką
była pogoń za tramwajem. Mimo upału wszyscy wy-
czyli biologię laboratoryjną. Polegała ona na obserwa- dawali się szczęśliwi, że byli w tak fascynującym
cji i następnie sporządzeniu rysunków różnych sub-
miejscu.(Julia Kopystyńska, Katarzyna Siekaniec,
stancji i tkanek komórkowych, takich jak mięsnie,
Patrycja Krawczyk, Patrycja Chodorowska)
kości i stawy.”(Maksymilian Janc)
Kolejny dzień zleciał nam w całości na zajęciach. Do
obiadu mieliśmy biologię, warsztaty polonistyczne,
język angielski. Po obiedzie zajęcia z fizyki i brydża.
Koło godziny 18.30 skończyliśmy naukę. Byłam tak
zmęczona, że nie miałam nawet siły uczestniczyć
w zajęciach sportowych…(Marta Wesołowska)
„Po kolacji odbyły się zajęcia sportowe, w których
przeszkadzały nam komary.”(Kacper Włoch)
Trzeci dzień Po-Mostów, coraz trudniej…
,,Trzeci dźwięk budzika na Pomostach. Dzień rozpoczął się śniadaniem z ,,Kanzeonu’’, czyli mlekiem
z kożuchami i płatkami, które rzekomo miały smak
czekoladowy. Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy od
lekcji j. angielskiego z panem Soleckim. Byliśmy pod
wrażeniem brytyjskiego akcentu naszego nauczyciela.
Pomiędzy zadaniami śpiewaliśmy piosenki przy
akompaniamencie gitary. Gdyby jednak wszystkie
nasze zajęcia tak wyglądały, nasza szkolna rzeczywistość byłaby zbyt przyjemna. Kolejne 2 godz. zajęć to
zajęcia w laboratorium fizycznym. Nauczycielka
Środa, 19 czerwca – Wszechnica teatralna - Rynek
Wrocławski
Jesteśmy na rynku. Wokół tłum ludzi różniących się
od siebie. To niezwykłe uczucie, gdy mijamy obce
twarze – nie do opisania. Jedni spieszą na tramwaj,
drudzy zwiedzają wrocławski rynek, a jeszcze inni po
prostu odpoczywają. Nasza obecność sprawia, że
główna część miasta nie wydaje się pusta. Idąc uliczkami między starymi kamienicami, natykamy się na
turystów z całej Europy. Mówią oni w przeróżnych
językach, dodając temu miejscu oryginalnego uroku.
Idziemy w stronę teatru, gdzie wysłuchamy wykładu
na temat polskiego lingwisty – Białoszewskiego.
(Martyna Skulska)
Trzeciego dnia trwania projektu wybraliśmy się na
wrocławski rynek i w ramach Wszechnicy Teatralnej wysłuchaliśmy wykładu pod tytułem
Z Pamiętnika – czyli o teatralności prozy Mirona Białoszewskiego, który poprowadziła pani
Agnieszka Wolny-Hamkało. (Maria Pastwa)
35
Pomosty
Czerwiec
Cały świat tańczy…
Duże wrażenia wywarła na nas scena, na którą wkrót-
,,Trzeciego dnia naszego projektu,
ce mieli wejść aktorzy. Kiedy zgasły wszystkie świa-
udaliśmy się na zajęcia taneczne.
tła, zapanował kompletny spokój. Po chwili słychać
Wszyscy zaczęli podrygiwać w rytm było tylko cichą melodię. Na scenie można było zauważyć aktorów, którzy byli ubrani w nietypowe stroje. Spektakl mogli obejrzeć również obcokrajowcy,
którzy nie znają języka polskiego. Stało się tak, ponieważ postacie na scenie całą akcję odegrali w formie
tańca przy akompaniamencie nietypowej, ciekawej
muzyki. Tancerze wszystkie ruchy wykonywali
z wielką ekspresją.
Spektakl trwał około dwóch godzin. Po zakończeniu
widzowie bili gromkie brawa przez dłuższy czas.
Każdy był szczęśliwy, że miał okazję obejrzeć tę sztumuzyki i wić się po parkiecie jak mistrzowie salsy. Na kę, a zarazem był smutny, że spektakl już się skońszczęście instruktor postawił nas do pionu i całą grupą czył. (Skulska Kamila, Monika Koszelnik)
przystąpiliśmy do nauki nowego tańca- cha cha. Po-
Jeszcze o Ostrowie Tumskim wrażeń kilka …
czątki były bardzo trudne. Niektórym wydawało się to „Wrocław jest miastem wartym zwiedzania. Jednym
wciąż niemożliwe: pojąć i zapamiętać kroki. Jedni,
z miejsc, na które należy zwrócić uwagę jest Ostrów
jak wielkie słonie, deptali partnerki, drudzy skakali
Tumski, przyciągający swoim zróżnicowaniem styli
jak małpki po drzewach, a inni próbowali
architektonicznych.”(Klaudia Kargol)
„zakodować” układ. Czyste szaleństwo! Powietrze aż
mokre od potu. Każdy z nas starał się wypaść jak najlepiej. Powolutku, powolutku coś zaczęło się nam
udawać. Jedna para, dwie, trzy i kolejne, tańczą prawie bezbłędnie. Niesamowite! Poczułam się jak na
międzynarodowym turnieju tańca. Wyczerpani, lecz
zadowoleni, wróciliśmy do internatu, naładować akumulatory na dalszą część dnia.’’(Paulina Mazurkiewicz)
Środa, 19 czerwca - teatr tańca „Sen nocy letniej”
Dnia 19 czerwca 2013 r. o godzinie 19: 00 odbył się
spektakl, pt. „Sen nocy letniej” Williama Szekspira,
w reżyserii Izydory Weiss.
Wszyscy uczestnicy projektu ”Po-Mosty Wrocławia”
pod opieką nauczycieli LO nr XIV udali się pod teatr.
Sala, do której weszliśmy, zapierała dech w piersiach.
Ujrzeliśmy dużą przestrzeń całą wypełnioną ludźmi.
„Jesteśmy na Ostrowie Tumskim, żar leje się z nieba.
Po naszych skroniach spływa słony pot. Powietrze
jest suche, a wokół roztacza się zapach skoszonej trawy. Naszej wyprawie towarzyszy wesoły świergot
ptaków.” (Katarzyna Romanowicz)
„O 13: 40 udaliśmy się na obiad. W internacie przywitał nas zapach kurczaka, niedogotowanych ziemniaków i surówki z brukselki. Po obiedzie udaliśmy się
na Ostów Tumski. Po otrzymaniu odpowiednich zadań każda z grup miała dodatkowo przedstawić legendę bez użycia słów. Po ciężkich zmaganiach czekała
na nas niespodzianka – pyszne lody. Podczas
delektowania się orzeźwiającym deserem usłyszeliśmy śpiew, z ciekawości zaczęliśmy szukać
jego źródła. W taki sposób udaliśmy do jednego
z pobliskich kościołów, by w uwadze wysłuchać próby chóru.
36
Pomosty
Czerwiec
Po tej wycieczce wróciliśmy do
jach. Było już po 23.00.” (Kacper Jóźków)
internatu, zjedliśmy kolację, a na-
„Kiedy zmęczeni wielogodzinnym treningiem teatral-
stępnie udaliśmy się do auli, gdzie
nym w końcu zostaliśmy puszczeni wolno, biegiem
oczekiwał na nas pan Jarek Pacz-
zmierzaliśmy do pokoju. Po otworzeniu drzwi uderzył
kowski. Na zajęciach teatralnych ćwiczyliśmy długo, w nas zaduch i gorąco bijące od okna. Szybko zabyło to bardzo wyczerpujące, mimo to wciąż do gło-
mknęliśmy je zadowoleni, że wreszcie będziemy mo-
wy przychodziły nam nowe pomysły, które bez wyjąt- gli odpocząć. Położyliśmy się spać. Nagle usłyszeliku chcieliśmy wcielić w życie.(?)
śmy głośne plaśnięcie, jęk rezygnacji. Okazało się, że
„Na Ostrowie Tumskim wchodzimy do katedry. Czuć to mój współlokator przypomniał sobie o zaległym
specyficzny zapach starego kościoła. Wysokie ściany reportażu, którego ja także nie napisałem. Rozbudziwi strzeliste okna budynku sprawiają, że wszyscy po-
szy się natychmiast, przystąpiliśmy do zadania. Byli-
ważnieją. Panuje tu bardzo uroczysta atmosfera. Po
śmy wykończeni… nasza praca przeplatana była groź-
wjechaniu na wieżę dostrzegamy, że widok jest niesa- nymi pomrukami wydawanymi na zmianę przeze
mowity. Przed naszymi oczami rozciąga się panorama mnie i kolegę. Gdy jednak skończyliśmy pisać tekst,
Wrocławia. Widać bloki, wieżowce, a także zieleń w
zapomnieliśmy o całym zdenerwowaniu i poczuliśmy
oddali. Spod katedry udajemy się pod Kościół Święte- ulgę. Wreszcie mogliśmy pójść spać. (Mikołaj Iwan)
go Bartłomieja i przed pomnik Świętego Nepomucena. Kolejnym odwiedzonym przez nas miejscem jest
Koordynatorzy projektu „Po-Mosty Wrocławia”
Kościół Świętego Idziego. Mała świątynia o grubych
Marzena Siegieńczuk
murach, niewielkim portalu, bez ozdób, przenosi nas
Bogusław Solecki
w klimat średniowiecza.”(Aleksandra Subczak)
Inny wymiar – świat teatru
„Kiedy otworzono drzwi auli, poczuliśmy delikatną
bryzę chłodnej sali. Powiew klimatyzowanego pomieszczenia dawał ulgę po kilku godzinach męczarni
w upale. Zeszliśmy schodami ku scenie. Stał już tam
nasz nauczyciel – aktor i reżyser teatralny – pan Jarosław Paczkowski. Jego warsztaty przeniosły nas
w inny wymiar – w świat sztuki.
Po pierwszym, rozluźniającym ćwiczeniu rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem spektaklu na zakończenie i podsumowanie projektu. Było nam ciężko,
gdyż pracowaliśmy cały dzień, a teraz zmęczenie dawało się we znaki. Czas jednak naglił…
Gdy po przekroczeniu planowanego czasu musieliśmy
chcąc nie chcąc opuścić aulę, udaliśmy się do internatu. Po półgodzinnych zaciętych dyskusjach nad
kształtem przedstawienia grupa rozeszła się po poko37
Wolontariat
Maj
Akcja wsparcia Fundacji „Wrocławskie
Hospicjum
dla Dzieci”
natora szkolnego i Paulinę Pękalską z 1f siostrze
w Jaszkotlu.
Opiekunka wolontariatu: Maria Czaplińska
Kamil Cichorek 1c
Organizatorzy Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci”, poprosiło nas o rozdanie ulotek zachęcających do oddania 1% z podatku, wspierając w ten sposób dzieci z Dolnego Śląska objętych opieką fundacji.
Poprosiliśmy o 6 tysięcy ulotek. To koordynatorzy
klas otrzymali zestaw 15 sztuk kartek, które trafiały
do uczniów z klas gimnazjalnych i licealnych. Organizatorem akcji był Kamil Cichorek z klasy 1c. Dziękujemy wszystkim pomocnikom za położenie ulotek na
parapetach w swoim miejscu zamieszkania, za wycieraczkami w samochodach i w podobnych miejscach,
a rodzicom, nauczycielom i innym dorosłym za
wsparcie podopiecznych fundacji 1%.
Maria Czaplińska
Kiermasz ciast klasy 1f
W czwartek, w dniu 23.05.2013r. Daria Kułaga z wybranymi osobami z klasy 1f zorganizowała kiermasz
ciast, z którego fundusze przeznaczyła na żywność
i pieluszki dla dzieci przebywających w Zakładzie
Opiekuńczo - Wychowawczym w Jaszkotlu. Klasa
zebrała 240,00zł, ale uznała że to za mało i postanowiła zorganizować drugi raz stoisko. Tym razem
oprócz ciast sprzedawano też kanapki. Na poniedziałkowym kiermaszu w dniu 03.06. 2013r. klasa 1f dozbierała 94 zł., a kanapki, ciastka i babeczki rozeszły
się błyskawicznie -wszystkim bardzo smakowały.
Pieniądze zostały przekazane 8 czerwca przez koordy38
Wolontariat
Maj/
Czerwiec
SŁODYCZE NA DZIEŃ
DZIECKA i IV KIERMASZ CIAST
Uczniowie naszej klasy 1b XIV LO – Jakub Michalak, Weronika Tołściuk oraz Kamil Żaglewski zajęli
Jakub Michalak 1b
MC J
Trzeci wyjazd do Jaszkotla z
przedstawicielką klasy 1f, Pauliną Pękalską
się organizacją zbiórki słodyczy dla dzieci z wrocławskiego hospicjum. Na przełomie maja i czerwca udało
nam się zebrać sporo łakoci dla dzieciaków. Zorganizowaliśmy także kiermasz, by zarobione środki przekazać na rzecz hospicjum i na organizację Dnia
Dziecka.
W poniedziałek 27 maja przygotowaliśmy ciasta na
następny kiermasz. Cały zysk został przeznaczony na
pomoc w organizacji Dnia Dziecka przez organizatorów fundacji wrocławskiego hospicjum. Ciasta upiekli: Weronika Tołściuk, Michał Bielicki oraz Jakub
Michalak. Naszą inicjatywę wsparli także nauczyciele
języka hiszpańskiego: prof. Katarzyna Szczepańska
oraz prof. Andrzej Krzyżanowski, którzy także upiekli
ciasta. Razem udało nam się zebrać 339 zł. Pieniądze
i słodycze zostały przekazane organizatorom przez
Weronikę i Kamila.
W słoneczną sobotę dnia 8.06.2013r. wybrałyśmy się
z Pauliną Pękalską z klasy 1f XIV LO we Wrocławiu
odwiedzić dzieci przebywające w Zakładzie Opiekuńczo - Wychowawczym w Jaszkotlu. Paulina była wytypowana z klasy przez swoje koleżanki z wolontariatu do przekazania uzbieranej kwoty z 2 kiermaszów
organizowanych w Zespole Szkół Nr 14 przez Darię
Kułagę. Chciała też spędzić trochę czasu z dziećmi
z ośrodka. Kwotę 336 złotych przekazałyśmy siostrze.
Przewiozłyśmy dwie ogromne torby: jedną pełną samochodów- zabawek i książeczek do czytania, podarowanych przez młodzież z Zespołu Nr 14 i panią
Krysię z portierni. Drugi pakunek pełen był pieluch,
które przekazali rodzice Adama Krupy i Idy Janiak
z klasy 1m GD 49. Do darów dołączyła się klasa 2l:
Alicja Kosińska zorganizowała specjalna zbiórkę
przyniesionych rzeczy w szkole. Po przekazaniu zabawek i art. Higienicznych poszłyśmy z Pauliną na oddział, aby wziąć parę dzieciaków na spacer na plac
zabaw. Po obiedzie zajmowaliśmy się dziećmi, czytałyśmy im książki, bawiłyśmy się w chowanego. Przeżycie bardzo przyjemne, a dzieci dają tyle radości
i wzruszeń, że chce się z nimi pobyć.
Zapraszam chętną młodzież do odwiedzania ośrodka
i spacerów z dziećmi, zwłaszcza w soboty i niedziele,
kiedy jest mniej pielęgniarek i rehabilitantek.
Dzieci Was potrzebują!
Dziękuje Wam i Waszym rodzicom za wsparcie.
39
Sport
Mistrzostwa ZS NR 14
w tenisie stołowym
dziewcząt
Maj
3.
Alicja Lentka 1c
Mecze odbyły się w 4 grupach. Dziewczęta wyszły z I miejsca w grupie, ogrywając LO XV i ZSG.
W ćwierćfinale, trafiły na LO III i tu doznały porażki.
Ostatecznie zajęły V miejsce we Wrocławiu.
W pierwszej czwórce znalazły się kolejno II LO, X
LO, Zespół Szkól Nr 3 i III LO.
Opiekun zespołu – Maria Czaplińska
W dniach 19.12.2012 – 15.01.2013, podczas SKS- u
z tenisa stołowego rozegrano Mistrzostwa Szkoły w
tenisie stołowym dziewcząt, do których zgłosiło się
10 zawodniczek.
Eliminacje grupowe wyłoniły finalistki (5).
Miejsce: salka tenisowa, tzw. „Tratwa”
środa , 16.00 – 17.30 (SKS)

grano do 3 wygranych setów, do 11 pkt (2 pkt.
przewagi)

zgodnie z przepisami PZTSt

organizator – Ludwik Ralski
Mistrzostwa Wrocławia w siatkówce plażowej dziewcząt – Licealiada
W dniu 3.06.2013 roku, na terenie Gimnazjum Nr
5, przy ulicy Pawłowa, rozegrane zostały Mistrzostwa
Wrocławia Licealiady w siatkówce plażowej dziewcząt. W turnieju wzięło udział 11 reprezentacji szkolnych. Nasze siatkarki z LO Nr XIV zagrały w deszczowy poniedziałek w składzie:
1.
Karolina Kamińska 1b
2.
Maja Ślusarz 1d
40
Sport
Memoriał Janusza
Czerwiec Kozłowskiego – piłka
ręczna
20.06.2013 r., odbył się turniej piłki ręcznej – X me-
11. Kasia Wawryka (2k)
12. Agata Filarowska (2b)
Opiekun reprezentacji: Ludwik Ralski
Podsumowanie rozgrywek siatkarskich w gimnazjum
morial Janusza Kozlowskiego, w którym zajęliśmy
dwa trzecie miejsca. Dziewczęta i chłopcy grali na
tartanie w temp. + 35 stopni, wszyscy szczęśliwie
dotrwali do końca, obeszło się bez kontuzji, wszyscy
zasłużyli na wielkie brawa (w drużynach byli ucznio-
W dniu 17.06.2013 r., zakończyły się rozgrywki
o miano najlepszej siatkarskiej klasy w naszej szkole.
W Mistrzostwach, które rozgrywaliśmy w ciągu całego roku szkolnego, wzięło udział 9 drużyn (po 3 ze-
wie XIV LO i GM 49). W drużynie dziewcząt wystą-
społy na poziomie klas pierwszych, drugich i trzepiła – Natalia Banasiak (już absolwentka), która przez cich).
6 lat reprezentowała naszą szkołę na pozycji bramkar- Mecze rozgrywane były na sali gimnastyczki, ponad to po starej znajomości -Ewa Halaczkiewicz nej, podczas dodatkowych zajęć z siatkówki (SKS-y).
(aktualnie uczennica XI LO).
Reprezentacje drużyn klasowych składały się z 6 zaSkład reprezentacji chłopców:
wodników (możliwość składów mieszanych). Mecze
1. Tomek Kiewra (1e)
rozgrywane były do 2 wygranych setów (w stosunku
2. Mateusz Żabski (1e)
punktów do 25 zdobytych przez jedną z drużyn).
3. Michał Duda (1a)
W przypadku remisu, obowiązywał dodatkowy set,
4. Karol Łukasik (2a)
tzw. ti-break (do 15 punktów). 3 najlepsze ekipy ze
5. Grzegorz Szwed (2a)
swoich grup oraz 1 z najlepszym bilansem z drugiego
6. Stanisław Wilczyński (2a)
miejsca, awansowały do fazy play off.
7. Tadeusz Kosmalski (2b)
8. Piotr Wawryka (2c)
9. Kacper Starościak (2k)
10. Stanisław Ilski (3m)
11. Bartłomiej Oczko (1b)
Skład reprezentacji dziewcząt:
Klasy, które zapisały się do rywalizacji w Siatkarskiej
Lidze Klas:
1K, 1L, 1M, 2K, 2L, 2M, 3K, 3L, 3M
W półfinałach spotkały się następujące klasy:
1L i 2K
1K i 3K
1. Natalia Banasiak (3b)
W wielkim Finale, spotkały się ze sobą klasy 2K i 3K
2. Ewa Hałaczkiewicz (2c)
– po pasjonującej i ambitnej walce do ostatniej piłki,
3. Dalia Alska (1e)
4. Martyna Siejba (1e)
5. Karolina Czapla (1a)
6. Karolina Kamińska (1b)
7. Kamila Kamińska (1a)
8. Weronika Bednarska (2e)
w ti-breaku zwyciężyła klasa 3K (2:1), która tym samym została Mistrzem Szkoły w roku szkolnym 2012/2013!
W meczu o 3 miejsce, silniejsza okazała się
ekipa z klasy 1L (2:0), która stanęła na najniższym stopniu podium!
9. Ania Machowska (2k)
Organizator: Artur Pełka
10. Kamila Lis (2k)
41
Sport
Mistrzostwa Szkoły w
Czerwiec bilardzie
Adam Osiewała
Organizatorzy: Ewa Widun, Artur Pełka
W dniu 20.06.2013 r., zakończyły się zmagania
Mistrzostwa szkoły w ultimate
frisbee
o miano najlepszego bilardzisty (bilardzistki) w naszej
szkole.Mecze rozgrywane były na pozalekcyjnych
zajęciach sportowych z bilarda, w każdy czwartek, od Mistrzostwa szkoły w ultimate frisbee są zupełnie
godz. 16.00. Systemem, jaki zaproponowali organiza- nową formą rywalizacji sportowej pomiędzy klasami
torzy, była odmiana tzw. 8 bil. Ucieszyło nas spore
zgłoszonymi do rozgrywek, w których biorą udział
zainteresowanie rozgrywkami, dysponując 3 profesjo- zarazem chłopcy i dziewczęta. Mistrzostwa te poprzenalnymi stołami do bilarda, przydzieliliśmy zawodni- dzone były warsztatami dla uczniów gimnazjum
ków do 3 grup, z których dwie osoby z najlepszymi
i liceum prowadzonymi przez wrocławską drużynę
rezultatami, awansowali do dalszej rundy (system
Flow Wratislavia na lekcji wychowania fizycznego.
każdy z każdym).
W ultimate frisbee najważniejszy jest tak zwany
I tu zaczęła się prawdziwa batalia o każdy punkt. 6
„spirit of the game”, czyli bardzo rozwinięta zasada
osób, które awansowało ze swoich grup, stoczyło nie- gry fair play objawiająca się w barkiem sędziego na
samowicie zacięte mecze między sobą, aby w końcu
boisku – to zawodnicy muszę na drodze dialogu roz-
wyłonić najlepszego bilardzistę naszej szkoły – Mi-
trząsać wszystkie sporne sytuacje. Dzięki temu może-
chała Kubicę! Drugie miejsce i tym samym wicemi-
my uczyć młodzież szacunku do siebie oraz odpowie-
strzostwo szkoły przypadło Patrykowi Mizerze. Na
dzialności za podejmowane decyzje.
ostatnim miejscu podium uplasował się Michał
Mecze międzyklasowe rozgrywane były wiosną
Szmidt.
(kwiecień – czerwiec) na boisku szkolnym, na zaję-
Łącznie w naszych mistrzostwach wzięło udział 12
ciach SKS z ultimate frisbee. Drużyny klasowe skła-
zawodników i dla nich wszystkich należą się duże
dały się zarówno z dziewcząt jak i chłopców, co jest
brawa!!!
nietypowe dla sportów szkolnych. Dzięki temu klasa
Lista uczestników:
mogła się bardziej zintegrować podczas rywalizacji
Patryk Mizera
sportowej. Po rozegraniu wszystkich meczów tytuł
Konrad Świerczyński
Mistrza Szkoły w Ultimate Frisbee zdobyła klasa 2K,
Jakub Gil
1K wicemistrzostwo, 2L III miejsce, 1M IV miejsce.
Organizator: Dominika Macalik
Maciej Matuszsk
Michał Kubica
Maciej Blicharski
Jakub Subczak
Michał Duda
Michał Szmidt
Jan Stępień
Dalia Alska
42
Wywiady
Marzec
Maciej Dulęba - złoty i srebrny medalista wielu konkursów i olimpiad międzynarodowych
Maciej Dulęba - absolwent ZS nr 14 ( w latach 2006 – 2009 uczeń Gimnazjum nr 49,
w latach 2009 – 2012 uczeń XIV LO). Złoty i srebrny medalista wielu konkursów i olimpiad międzynarodowych: 2008r. : medal złoty - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Mathematics without Limits" (Polska) , 2010r.: medal srebrny - Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej (Szwecja), 2011r.: wyróżnienie - Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
(USA), 2011r. : medal srebrny - Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (Holandia), 2012r.: medal srebrny - Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna (Argentyna)
Obecnie studiuje matematykę oraz informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim.
________________________________________________________________________________________
Skończył Pan liceum rok temu, gdzie kontynuuje Pan edukację?
Od października 2012r jestem studentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiuję dwa kierunki jednocześnie:
matematykę i informatykę. Oba kierunki tak samo mnie interesują i świetnie się uzupełniają. Matematykę
można efektywnie wykorzystać w informatyce, a informatyka pomaga tworzyć programy, które wykorzystuje
się przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wybór kierunku studiów wynikał nie tyle z sukcesów olimpijskich, ile te sukcesy, jak i wybór studiów wynikały z fascynacji matematyką i informatyką. Pasję do matematyki zaszczepili mi rodzice, a szkoła pomogła ją rozwijać.
Jak wygląda Pana aktywność naukowa? Czy w dalszym ciągu uczestniczy Pan w konkursach i olimpiadach?
Moja aktywność naukowa? Jestem dopiero na pierwszym roku studiów, więc nie mam za wiele do powiedzenia w tej kwestii. Uczestniczyłem w Mistrzostwach w Programowaniu Zespołowym – drużynowych zawodach regionalnych, ogólnopolskich i krajów Europy Wschodniej. W przyszłym roku podejmę kolejne wyzwania.
Jakie są Pana plany zawodowe? Gdzie w przyszłości chciałby Pan pracować?
Nie zastanawiałem się jeszcze nad karierą zawodową, na podjęcie decyzji mam jeszcze kilka lat, na razie planuję skończyć studia. Myślę, że dopiero na ostatnim roku studiów będę w stanie wybrać moją ścieżkę zawodową. Na pewno chciałbym, aby moja przyszła praca sprawiała mi przyjemność i dawała satysfakcję.
Jak ocenia Pan działania szkoły na rzecz wspierania uzdolnień i rozwoju młodych ludzi? Jaki wpływ na
Pana rozwój miało XIV LO?
Program szkoły na rzecz wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów uważam za dobry. Dużym plusem
szkoły jest niezwykle bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz programy ITU (Indywidualny Tok Uczenia) i ITN (Indywidualny Tok Nauczania), które pomagają potencjalnym olimpijczykom osiągnąć sukcesy w danej dziedzinie. W rozwijaniu uzdolnień wielką rolę odgrywali nauczyciele, przekazywali nam
nie tylko swoją wiedzę, ale i uczyli
43
Wywiady
nam nie tylko swoją wiedzę, ale i uczyli swojego sposobu myślenia oraz zarażali swoimi
Czerwiec
pasjami. Szczególnie pozytywnie wspominam zajęcia z matematyki, prowadzone przez
prof. Stanisława Busia. Dzięki wsparciu prof. St. Busia z zapałem poszerzałem i przyswajałem wiedzę matematyczną. Myślę, że właśnie wtedy nauczyłem się najwięcej. Nauczyciele
poloniści pokazali mi piękno języka polskiego i udowodnili, że ścisły umysł może sobie również dobrze poradzić z językiem polskim. Bardzo duże znaczenie miały dla mnie „kółka” informatyczne, na które chodziłem
przez prawie wszystkie lata nauki w szkole. Chciałbym również podkreślić, że każdy nauczyciel, z którym
miałem w „czternastce” zajęcia, wywarł wpływ na mój rozwój i ma swój udział w osiągniętych przeze mnie
sukcesach. Jestem im za to wdzięczny.
Mam bardzo miłe wspomnienia z „czternastki”. Spędziłem tu w sumie 6 lat ( 3 lata w Gimnazjum nr 49 i 3
w Liceum nr XIV). W szkole najbardziej podobała mi się atmosfera. Nie zgadzam się z często spotykaną opinią, że jest tu wyścig szczurów. Uczą się tu ambitni ludzie, którzy mają pasje i chcą osiągnąć sukces. Taka
atmosfera bardzo mnie mobilizowała. Przyjaźnie, które tutaj zawarłem, są dla mnie niezwykle cenne i myślę,
że wiele z nich to takie na całe życie. Z niektórymi kolegami jesteśmy w stałym kontakcie, studiujemy razem
na tych samych uczelniach i wspólnie startujemy w drużynowych Zawodach Informatycznych.
Stratował Pan w wielu olimpiadach i osiągnął Pan liczne sukcesy. Która z nich miała dla Pana największe znaczenie?
Sukcesy w Olimpiadach Międzynarodowych są dla mnie bardzo cennym osiągnięciem. Dużym przeżyciem
było uczestnictwo w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, która odbyła się w roku 2011 w Holandii. Pamiętam, że zadania były dość trudne (przynajmniej w mojej ocenie), jednak udało mi się zdobyć srebrny medal.
Rok później poleciałem na kolejną Międzynarodową Olimpiadę do Argentyny. Lecieliśmy samolotem z Warszawy do Frankfurtu, następnie do Buenos Aires, a potem jeszcze do Mar del
Plata. Pod względem organizacyjnym wszystko wyglądało podobnie jak w Holandii, ale Argentyna to zupełnie inny kraj. Dużo zwiedzaliśmy i poznawaliśmy się z uczestnikami różnych narodowości i kultur. Z tej
olimpiady chyba najbardziej pamiętam nie sam konkurs, ale panującą tam atmosferę i możliwość zobaczenia
tych wszystkich miejsc, których prawdopodobnie - gdyby nie olimpiada – nigdy bym nie zobaczył. Z Argentyny również wróciłem ze srebrnym medalem. Nie potrafię porównać olimpiad, w których brałem udział, bo
wszystkie były wyjątkowe.
Jakie jest Pana credo życiowe?
Trudno powiedzieć… Myślę, że najważniejsze jest to, by człowiek stale się rozwiał i poszerzał swoje horyzonty.
Co z perspektywy czasu mógłby Pan doradzić obecnym licealistom, potencjalnym olimpijczykom?
Nie wolno się zniechęcać, trzeba być cierpliwym i wytrwałym - bo sukcesy nigdy nie przychodzą od
razu.
Rozmawiała Agnieszka Frankiewicz
44
Wywiady
Czerwiec
Marek Stocki - inżynier oprogramowania w krakowskim oddziale Google
Marek Stocki – W latach 1991-1996 uczeń XIV LO. Zdobył srebrny medal na Olimpiadzie Informatycznej
Centralnej Europy w 1994r i brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie w Szwecji w 1994 roku.
Obecnie pracuje w Krakowie - jako inżynier oprogramowania w krakowskim oddziale Google – wizjonerskiej
firmie operującej na niezwykłą skalę.
Czy myślał Pan o tym, że będzie Pan pracował w jednej z największych, najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych światowych firm?
W okresie, kiedy chodziłem do liceum, było to absolutnie niewyobrażalne. Kiedy zaczynałem naukę w
klasie informatycznej XIV LO, mało kto w Polsce traktował informatykę jako poważny przedmiot. Profil
powstał dzięki autorskiemu programowi stworzonemu przez naszych nauczycieli. Gdy kończyłem szkołę
i szedłem na studia, rodził się Internet. Dopiero w kolejnych latach pierwsze zagraniczne firmy technologiczne otwierały u nas swoje oddziały.
Jak potoczyły się Pana losy po skończeniu liceum? Zapewne zdecydował się Pan rozwijać swoje
pasje i zdolności związane z informatyką?
Informatyka zawsze była moją ogromną pasją. Komputerami, a w szczególności programowaniem,
interesowałem się od dziecka. Kończąc szkołę podstawową, nie wyobrażałem sobie pracy w żadnym
innym zawodzie. Okres nauki w XIV LO utwierdził mnie w przekonaniu, by rozwijać moje pasje na studiach informatycznych. Skończyłem liceum w momencie, kiedy uczelnie likwidowały już egzaminy
wstępne, a matury wciąż oceniane były w szkole. Nasi nauczyciele nie odrzucili nawet w tej wyjątkowej
chwili surowych kryteriów oceny. Przez to absolwenci XIV LO w tamtych czasach miewali problemy
z dostaniem się na wybrane kierunki. Na szczęście szkoła zaszczepiła w nas także wiarę w siebie i solidną wiedzę, co pomogło w walce z przeciwnościami losu. Wdzięczny też jestem mojej mamie za wsparcie
w najtrudniejszych chwilach. Po pewnych perypetiach trafiłem na wymarzony kierunek – Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Uczestniczyłem w kilku konkursach programistycznych, wyjechałem też na semestr studiów zagranicznych do Wielkiej Brytanii. Studia na kierunku Informatyka ukończyłem w terminie z wyróżnieniem. Z dyplomem magistra inżyniera postanowiłem poszukać nowych wyzwań poza uczelnią.
Gdzie Pan zaczynał swoje życie zawodowe, swoją karierę?
Już w trakcie studiów garnąłem się do pracy programistycznej, co zaowocowało realizacją kilku
ciekawych zleceń. Natomiast po zakończeniu studiów od razu zatrudniłem się w jednym z pierwszych biur otwieranych we Wrocławiu przez zagraniczne firmy technologiczne. Bardzo wiele się
tam nauczyłem. Po ponad dziesięciu latach w S3 Group zdecydowałem się na następny krok.
45
Wywiady
Tym razem jednak "praca marzeń" okazała się rozwiązaniem tylko na kilka miesięcy. Obec-
Czerwiec
nie jestem inżynierem oprogramowania w krakowskim oddziale Google - firmy wizjonerskiej operującej na niezwykłą skalę.
Wielu młodych ludzi marzy o posadzie u takiego giganta, czy może Pan zdradzić jakieś szczegóły
pracy w firmie Google?
Firma działa na wielu polach. W Internecie można znaleźć mnóstwo informacji na ten temat. O swojej
pracy nie mogę napisać nic konkretnego. Rozumiem zainteresowanie, bo mnie to też od dawna nie dawało spokoju. Najlepiej zobaczyć wszystko na własne oczy. Zachęcam uczniów, aby kiedyś też spróbowali
swoich sił w rekrutacji.
Jak ocenia Pan wpływ XIV LO na Pana rozwój, jak ocenia Pan działania szkoły na rzecz rozwijania
talentu młodych ludzi?
Okres nauki w XIV LO pozwolił mi „nabrać wiatru w żagle". Wcześniej nie postrzegałem siebie jako
osoby wybitnie zdolnej, a raczej, jako ucznia dość dobrego, choć nie we wszystkich przedmiotach, pochłoniętego nietypową pasją. Liceum pomogło mi przekuć talenty na osiągnięcia i uwierzyć w swoje
możliwości.
A jak wspomina Pan nauczycieli? Czy zgadza się Pan z określeniem, że sukces ucznia to również
zasługa nauczycieli?
Nauczyciele rozumieli indywidualizm uczniów, szanowali i rozwijali ich pasje. Nie próbowali (poza nielicznymi wyjątkami) udowadniać za wszelką cenę, że to ich przedmiot jest najważniejszy. Potrafili nawet
odpuścić trochę uczniom, którzy wykazywali ponadprzeciętne zaangażowanie na innych polach. Nauczyciele informatyki starali się ukierunkowywać energię młodych "hakerów", dostarczając im informacji
o konkursach i zachęcając do udziału. Potrafili też zwykle zachować zdrowy dystans do dowcipów przygotowywanych w czasie przerw w pracowni komputerowej. W pionierskich czasach edukacji informatycznej w Polsce nauczyciele "czternastki" udowodnili, jak ważne jest, aby nie przeszkadzać pasjonatom
w ich naturalnym dążeniu do rozwoju. Wiem, że niemałe znaczenie miały tu zdecydowane przekonania
i stanowczy charakter ówczesnego dyrektora Aleksandra Dobrzyckiego, twórcy tej szkoły i twórcy jej
sukcesu.
Uczestniczył Pan w wielu konkursach i olimpiadach, jak Pan wspomina olimpijskie zmagania z perspektyw lat?
Podczas nauki w XIV LO starałem się uczestniczyć we wszystkich konkursach z zakresu informatyki i programowania, o jakich się dowiedziałem. Trudno by je było teraz wszystkie wymienić.
Ograniczając się do olimpiad krajowych i międzynarodowych, szczególnie utkwiły mi w pamięci:
I Olimpiada Informatyczna (laureat I miejsca z 2. wynikiem punktowym w finale)
46
Wywiady
Central European Olympiad in Informatics 1994 ( srebrny medal), International Olympiad
Czerwiec
in Informatics 1994 (brązowy medal 88. wynik na 189),II Olimpiada Informatyczna (laureat
z wyróżnieniem) Srebrny i brązowy medal brzmią tak dumnie, ale w odróżnieniu od konkurencji sportowych, w praktyce olimpiad przedmiotowych nie oznaczają one drugiego i trze-
ciego miejsca. Nie aż tak trudno jest je zdobyć, więc warto zachęcić uczniów, aby też spróbowali
swoich sił. W ogóle dobrze wspominam też wyjazdy, nie tylko doświadczenia typowo konkursowe.
Pamiętam, jak na wyjazd do Rumunii w roku 1994 otrzymaliśmy kieszonkowe w dolarach. Dzięki
tym dolarom w Rumunii mogłem przez chwilę poczuć się jak „dewizowy gość”. Tego samego lata
podczas Olimpiady w Szwecji zobaczyłem „białe noce”. Świetnie wspominam także spotkanie z
goszczącą nas młodzieżą z rumuńskiego liceum informatycznego oraz niezwykle nowoczesny na
owe czasy sprzęt komputerowy w Szwecji. Zarówno podczas zmagań olimpijskich, jak i poza nimi,
mogłem się przekonać, że najważniejszym językiem informatyki nie jest żaden konkretny język programowania, ale język angielski.
A czy ma Pan jakieś rady dla młodszych kolegów, aktualnych licealistów z XIV LO oraz wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swe siły na olimpiadach?
Podobno kiedyś pocieszano chętnych do startu w Olimpiadzie Matematycznej, że najtrudniejszy jest
pierwszy tysiąc zadań, a potem już idzie lekko. Dla programisty najtrudniejsze jest zaledwie pierwsze
dziesięć języków programowania… i język angielski:-)
Oczywiście nie trzeba znać tak wielu języków, kiedy rozpoczyna się przygodę z Olimpiadą Informatyczną, materiałów z zakresu algorytmiki dostępnych po polsku jest teraz dużo więcej niż kiedyś. Zawsze
warto próbować swoich sił na olimpiadach i nie należy rezygnować z dalszej nauki.
Jakie wspomnienia z „czternastki” utkwiły Panu w pamięci?
Oj, ja chyba nie powinienem odpowiadać na to pytanie, bo byłem barwną postacią. Jednym razem występowałem wraz z dyrektorem w lokalnej telewizji, innym razem byłem o krok od wyrzucenia ze szkoły.
Tak więc bywało ciekawie;-)
Podsumowując moje refleksje z czasów licealnych, chciałbym podkreślić, że czas nauki w szkole średniej
to piękny okres życia. Szczególnie, jeśli jest to czas "rozwijania skrzydeł", a nie tylko "kucia" do sprawdzianów.
Czy ma Pan jakieś motto życiowe?
Nie mam stałej dewizy. Życie tak szybko się zmienia, że żadna nie starcza na długo (-:
Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas
Agnieszka Frąckiewicz
47
Absolwenci LO 14
Gliwiński Patryk
Konwent Marta
Gołaszewski Olaf
Kopczyk Klaudia
Gonera Jędrzej
Korabiewska Julia
Górecki Ignacy
Kostka Bartosz
Aniszczyk Jadwiga
Grabarek Marta
Koszczyc Bogna
Bachry Piotr
Grabiński Paweł
Kotwicka Wiktoria
Banasiak Natalia
Graf Wojciech
Kowalski Bartosz
Barański Damian
Grobelna Faustyna
Kowalski Piotr
Bardadyn Ernest
Grzeszczak Ewa
Kozdra Aleksandra
Bartmański Mateusz
Hajduczenia Aleksandra
Kozłowska Agata
Bieżyński Bartosz
Hałabiś Michał
Kozyra Michał
Błaszczyk Nadia
Hatalski Marcin
Krajewski Piotr
Borodziuk Aleksandra
Iwanow Maksymilian
Kraśniewski Maciej
Boryczka Ewa
Janas Tomasz
Kudła Maciej
Bryś Jakub
Janczara Jakub
Kulbińska Karolina
Buraczyńska Aleksandra
Jarkiewicz Aneta
Kulesza Alicja
Chabowska Karolina
Jurdziński Grzegorz
Limburska Alicja
Ciereszko Jagoda
Jurkiewicz Tomasz
Lipiński Mateusz
Cieszyńska Martyna
Kacprzak Gabriela
Lisak Michał
Cieślik Mateusz
Kafka Aleksander
Litwin Maria
Cieśluk Robert
Kałużna Roksana
Łanucha Urszula
Cymon Paulina
Kamieniecki Jacek
Łuczejko Marta
Czajkowska Katarzyna
Kamińska Luiza
Machowski Piotr
Czerwiński Filip
Kamiński Michał
Maciejewska Aneta
Danielski Daniel
Kanclerska Justyna
Majcher Piotr
Daniluk Agata
Karabanowicz Maja
Majkowski Maciej
Dobrzański Rafał
Karasek Szymon
Małecki Marcin
Drożdż Gerald
Kazienko Paweł
Marcinkowski Tomasz
Dudek Bartosz
Kinastowski Dawid
Marcinowski Piotr
Duszyńska Elżbieta
Kinastowski Dominik
Markowski Gabor
Dzikowski Kamil
Kisielewicz Emil
Maroszek Franciszek
Fila Aleksandra
Kmieciak Aleksandra
Misiaszek Martyna
Frąckiewicz Piotr
Kochel Joanna
Miśta Kamil
Fularz Agata
Kollbek Rafał
Mulak Kornelia
Gackowska Małgorzata
Kołacz Joanna
Musiał Jakub
Gajda Piotr
Konarska Gabriela
Nakonieczny Marcin
Gilowski Michał
Konarski Aleksander
Niewiadomski Wojciech
Glanowski Maciej
Konecka Kamila
Nowak Julia
2013/2014
48
Absolwenci LO 14
Syposz Tomasz
2013/2014
Szczypek Beata
Szmucer Patrick
Turek Karolina
Nowak Karol
Tusznicka Agnieszka
Nowak Mateusz
Unold Maria
Nowakowski Nikodem
Wacław Agnieszka
Ososko Weronika
Wałach Karol
Ostrowska Joanna
Wierzbińska Paulina
Ożarowski Kajetan
Więckowska Aleksandra
Pacan Marta
Wiśniewski Wiktor
Pałasz Izabela
Wiśnioch Weronika
Pałupska Ewa
Witkowska Martyna
Pasieczyńska Olga
Włodarczyk Paulina
Pawlak Kacper
Włodarski Rafał
Pędziwiatr Aleksandra
Włośniewska Urszula
Piekarski Jerzy
Wójcicka Agnieszka
Pietrzak Piotr
Wróblewska Sylwia
Pokrzywa Mikołaj
Zajdel Karolina
Polacki Oskar
Zatorska Agata
Polanowski Jerzy
Zwarycz Mikołaj
Prędka Monika
Żurawska-Zarobska Beata
Przybyłek Bartłomiej
Pukało Krzysztof
Pyra Jakub
Rajski Asman
Rogozińska Aleksandra
Rumin Maciej
Rusiecki Jakub
Sadowski Ferdynand
Sawkiewicz Michał
Sepetowska Agnieszka
Skrabski Maciej
Smalec Edgar
Sopot Martyna
Sowa Pamela
Stanke Angelika
Stefańska Małgorzata
49
Absolwenci G 49
Luciński Franciszek
Skibińska Agata
Ludmann Michał
Sopot Wojciech
Ludtke Mateusz
Stasik Alicja
Ludwig Bartłomiej
Stasik Marek
Bagłaj Maciej
Łebski Marcin
Szczerbowska Joanna
Barzyk Dawid
Maciejewski Mateusz
Sztachera Maciej
Basińska Małgorzata
Maj Krzysztof
Szubiński Kamil
Bator Kaja
Majkowska Julia
Ślęczka Iwona
Bednarczyk Patrycja
Maliszewski Adam
Tarabuła Jan
Blecharczyk Joanna
Matuszyńska Dagmara
Tomaszewicz Nela
Brodko Tomasz
Mazur Maria
Tomczak Agnieszka
Broś Ewa
Mazurec Karolina
Trocha Paweł
Brzozowska Patrycja
Mazurkiewicz Michał
Turniak Michał
Buchman Martyna
Mendyk Łukasz
Udała Krzysztof
Chaszczewicz Alicja
Mirkiewicz Jan
Uram Ewa
Delikat Marcin
Miszkieło Paulina
Vat Pieter
Dudek Agnieszka
Młyńczak Kacper
Witkowska Miłosława
Dworniczak Dominik
Mrzygłód Sandra
Witkowski Marcin
Gemborys Piotr
Murzyński Kacper
Witkowski Mateusz
Gołaszewski Wojciech
Nakonieczna Justyna
Woźniak Justyna
Graf Anna
Olbert Aleksander
Zadrożny Jakub
Hazy Mateusz
Olszowa Angelika
Zawistowski Sebastian
Hejnowicz Monika
Olszowiec Dagmara
Zimniak Adam
Hołownia Aleksandra
Onderko Karol
Zmonarska Joanna
Ilski Stanisław
Opałko Grzegorz
Jakubczyk Ewa
Orzeł Bartosz
Janikowski Arkadiusz
Palmowski Szymon
Jasiński Jakub
Pandey Maya
Jasiura Adam
Pastuszek Katarzyna
Juśkiewicz Aleksandra
Pelczarski Daniel
Klocek Karolina
Pieczonka Patrycja
Kochanowicz Katarzyna
Pleśniak Tadeusz
Konior Weronika
Rajewska Justyna
Krupa Marta
Rudzka Agnieszka
Kulczycki Paweł
Salloum Omar
Kupska Monika
Salomon Arkadiusz
Kwiecień Jarosław
Sidorowicz Marcin
Leszczyńska Aleksandra
Sielicka Weronika
2013/2014
50
Kalendarium wydarzeń
Maj
07.05.2013
08.05.2013
09.05.2013
Egzamin maturalny z języka polskiego
Miejska konferencja profilaktyczna
Egzamin maturalny z matematyki
Uroczystość z okazji uchwaleni Konstytucji 3 Maja
Egzamin maturalny z języka angielskiego
Finał Ogólnopolskiego konkursu „Nasze finanse”
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
13.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Obóz ekologiczny
Egzamin maturalny z filozofii
Egzamin maturalny z chemii
Egzamin maturalny z geografii
14.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Obóz naukowy z języka angielskiego
Finał konkursu informatycznego TIK-TAK, Warszawa
Liga Klas – Dzieła Mistrza ze Stratfordu, kl. I LO
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
15.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
Ustny egzamin maturalny z języka rosyjskiego
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z j. angielskiego dla kandydatów do liceum
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
16.05.2013
Egzamin maturalny z biologii
Egzamin maturalny z fizyki
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
17.05.2013
Egzamin maturalny z historii (rozszerzenie)
Egzamin maturalny z biologii (rozszerzenie)
Egzamin FCE
51
Kalendarium wydarzeń
Maj
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
20.05.2013
Egzamin maturalny z fizyki (rozszerzenie)
Wizyta młodzieży z Haarlem w Holandii w ramach wymiany
Obóz naukowy - nagroda - Liga Naukowa
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
21.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzamin maturalny z języka niemieckiego
22.05.2013
Egzamin maturalny z informatyki (rozszerzenie)
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języka angielskiego
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
23.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzamin maturalny z języka rosyjskiego (rozszerzenie)
Zawody w brydżu sportowym, Wrocław
24.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
Ustny egzamin maturalny z języka rosyjskiego
25.05.2013
Zawody sportowo-obronne WROCLOK 2013
27.05.2013
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języka hiszpańskiego
28.05.2013
Projekt Szkoła w Mieście, wyjście do Muzeum Narodowego
warsztaty fizyczne „Patrz, aby widzieć „
52
Kalendarium wydarzeń
Czerwiec
Warsztaty j. angielskiego, Londyn
03.06.2013
Wymiana młodzieży, wizyta młodzieży z Alkmaar w Holandii
Wymiana międzynarodowa, Brive, Francja
04.06.2013
Uroczyste obchody Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, Wrocławskie Centrum
Kongresowe, 20 uczniów
Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych
LO XIV
Zakończenie projektu „Uzdolnieni Matematycznie”
Warsztaty „Spacer po Dzielnicy Czterech Świątyń”
05.06.2013
Liga Klas, Konkurs LIP-DUB
Wykład dr Krzysztofa Popińskiego pt. „Ekonomia – nauka ścisła czy humanistyczna?
06.06.2013
Finał Dolnośląski biegów na orientację (G49, LOXIV), Park Osobowicki
Termin powiadomienia uczniów o proponowanych ocenach
07.06.2013
Obóz dla olimpijczyków, Indie
Finał Ligi Robotów w kategorii gimnazjów, Instytut Inwentyk i
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym, ZS 25 – biologia
10.06.2013
11.06.2013
Wymiana międzynarodowa, Brive, Francja
Obóz dla olimpijczyków, Indie
Rozstrzygnięcie konkursu o „Złoty Laur XIV LO”
Wyjazd do Tecklenburga w ramach wymiany młodzieży
Matura z chemii – poziom rozszerzony
12.06.2013
Konferencja naukowa "Stosunki polsko-niemieckie w literaturze i kulturze po 1945
roku", Instytut Filologii Germańskiej
Akcja „Kto bardziej ogarnia Czternastkę”
Wykłady studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Chemii, Uwr
13.06.2013
Inauguracja projektu „Prawa człowieka i Parlamentu Europejskiego”, Sala Sesyjna
Rady Miejskiej Wrocławia
Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym
17.06.2013
Akcja wolontariuszy, zawody sportowe w ramach Olimpiady Asy Zdrowia, Hala
Stulecia
18.06.2013
Finał Mistrzostw Szkoły w siatkówce dziewcząt LO
19.06.2013
Finał konkursu „Szkolny Nobel
Spektakl szkolnego teatru „Kiosk Ruchu”
24.06.2013
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
25.06.2013
Uroczystość OLIMPIJCZYCY, org. przez Kuratorium Oświaty, Uniwersytet
Przyrodniczy
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogiczne
53
Kalendarium wydarzeń
Czerwiec
26.06.2013
Finał Ligi Klas G49, dzień Sportu LO XIV
27.06.2013
Finał Ligi Klas LO XIV, dzień Sportu G49
28.06.2013
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
54

Podobne dokumenty