Kliknij tutaj, aby pobrać..

Komentarze

Transkrypt

Kliknij tutaj, aby pobrać..
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Guarantee of the highest quality
Garantie der höchsten Qualität
Producent siłowników hydraulicznych
Hydraulic actuators producer / Hersteller von hydraulischen Zylindern
Producent form Mould producer / Hersteller von Stahlformen
Obróbka mechaniczna CNC / Machining/ Zerspanen
Obróbka cieplna / Heat treatment / Wärmebehandlung
Kontrola jakości / Quality control/ Qualitätskontrolle
Cooperation
www.techmatik.pl
Profil firmy
PL
Company profile / Firmenprofil
Fabryka TECHMATIK powstała latem 2004 roku. W firmie funkcjonują 2 dywizje. EN The TECHMATIK plant was established in the summer of 2004. The company comprises 2 divisions. One deals exclusively with the production of modern machines
Jedna ściśle związana z produkcją nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji
and devices for manufacturing precast concrete and ready-mixed concrete.
betonu wibroprasowanego i towarowego, druga dywizja - TECHMATIK COOPERAThe second division - TECHMATIK COOPERATION includes three departments
TION skupiająca trzy departamenty ściśle współpracujące ze sobą: Departament
which closely cooperate with each other: Machining Treatment Department, Heat
Obróbki Mechanicznej, Obróbka Cieplna, Kontrola Jakości, świadczące usługi na
Treatment Department and Quality Control Department providing services for
potrzeby klientów zewnętrznych. TECHMATIK COOPERATION oferuje szeroką
external clients.
gamę usług w pełnym zakresie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obTECHMATIK COOPERATION offers a wide range and full scope of services utiliróbki metali, hartowania i kontroli jakości począwszy od najdrobniejszych detali
zing modern metal treatment, hardening and quality control technologies. These
do bardzo skomplikowanych. Pozostałe dwa departamenty wyposażone w najnoservices range from the smallest and detail-oriented to the most complicated actiwocześniejsze maszyny pomiarowe i do obróbki cieplnej gwarantują najwyższą
vities. The remaining two departments equipped with state-of-the-art measurement
jakość oferowanych usług. Ofertę uzupełniają również systemy sterowania proand heat treatment machines guarantee the highest possible quality of service.
cesami produkcji. Należą do nich moduły sterowania poszczególnymi etapami
The company’s offer is supplemented with manufacturing process control systems.
lub zintegrowane systemy sterowania całym ciągiem produkcyjnym. TECHMATIK
These include control modules for individual stages or integrated systems for conCOOPERATION świadczy swoje usługi dla takich kontrahentów jak: Heller, Bomtrolling the entire production line.
bardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet,Tecauma, Shapers, ITM , PMP
TECHMATIK COOPERATION provides its services to such contractors as: Heller,
Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet, Tecauma, Shapers, ITM, PMP
Poland, Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK, BEFARED, etc.
Poland, KRAŚNIK Rolling Bearing Factory, BEFARED, etc.
Wykonywanie spawania metodami wg PN-EN ISO 4063. Do dyspozycji mamy
Welding is carried out by means of methods specified in PN-EN ISO 4063. We
spawarki
have access to inverter welding machines manufactured by the world’s leaders in
inwertorowe światowych liderów techniki spawalniczej firmy Kemppi oraz ESAB.
welding technology – Kemppi and ESAB.
Welding on automated welding stations utilizing the MAG method. We have access
Spawanie na zautomatyzowanych stanowiskach spawalniczych metodą MAG. Do
to four welding robots (120iB) manufactured by the renowned company FANUC
dyspozycji mamy cztery roboty spawalnicze renomowanej firmy FANUC-120iB na
with welding equipment made by Lincoln Electric. Robots cooperate with welding
osprzęcie spawalniczym firmy Lincoln Electric roboty współpracują z obrotnikami
manipulators (PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 15085-2 level CL1).
(PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 15085-2 level CL1).
The Machining Department offers a wide range of services based on
Department Obróbki Skrawaniem oferuje szeroki wachlarz usług w oparciu
modern production processes:
o nowoczesne procesy produkcji:
- turning
- toczenie
- milling
- frezowanie
- grinding
- thermal firing
- szlifowanie
- laser firing
- Wypalanie termiczne
- bending pipes and sections
- Wypalanie laserowe
- electrical discharge machining
- Gięcie rur i profili
- shot blasting
- Obróbka elektroerozyjna
- śrutowanie
Niektóre elementy składowe tramwajów wykonujemy dla dużych zagranicznych firm kolejowych.
We manufacture some tram elements for large international railway companies. / Manche Komponente der Straßenbahnen werden für große ausländische Bahnunternehmen ausgeführt.
DE Der Werk TECHMATIK wurde im Sommer 2004 gegründet. In der Firma gibt es
2 Sparten. Eine ist eng mit der Herstellung moderner Maschinen und Anlagen für
die Fertigung von Trockenbetonmischung und Transportbeton verbunden. Die
zweite Sparte TECHMATIK COOPERATION umfasst drei Abteilungen: Abteilung
für Mechanische Verarbeitung, Abteilung für Warmbehandlung und Abteilung für
Qualitätskontrolle, Diese Abteilungen arbeiten eng zusammen und erbringen Dienstleistungen für externe Kunden.
TECHMATIK COOPERATION bietet eine breite Palette von komplexen Dienstleistungen mit der Anwendung von modernen Technologien der Metallverarbeitung,
Härtung und Qualitätskontrolle - von kleinsten Details bis hin zu sehr komplizierten.
Die zwei übrigen Abteilungen, die mit modernsten Messmaschinen für die Warmbehandlung ausgerüstet sind, garantieren höchste Qualität der Dienstleistungen.
Zwei Steuerungssysteme für die Produktionsprozesse runden das Angebot ab.
Dazu gehören Steuerungsmodule für die einzelnen Etappen oder integrierte Steuerungssysteme für den ganzen Produktionsprozess. Unter den Kunden von TECHMATIK COOPERATION sind folgende Unternehmen zu nennen: Heller, Bombardier Aerospace, ABB, IVA, Alstom, Normet, Tecauma, Shapers, ITM , PMP Poland,
Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK, BEFARED, etc.
Schweißen wir anhand von ISO 4063 Techniken ausgeführt. Zur Verfügung stehen Inverterschweiβgeräte von führenden Weltherstellern der Schweiβtechnik
wie Kemppi und ESAB. Schweißen erfolgt auf automatisierten Schweiβstationen
anhand der MAG-Methode. Die Firma verfügt über vier Schweiβroboter der bekannten Firma FANUC-120iB. Mithilfe des Schweiβzubehörs von Lincoln Electric
arbeiten die Roboter mit Drehvorrichtungen zusammen (PN-EN ISO 3834-2, PN
-EN 15085-2 level CL1).
Die Abteilung für Zerspannen bietet eine breite Palette von Dienstleitungen, die auf
modernen Fertigungsprozessen basieren:
- Drehen
- Fräsen
- Schleifen
- thermisches Einbrennen
- Lasereinbrennen
- Rohr- und Profilbiegen
- Elektroerosive Bearbeitung
- Schroten
Obróbka cieplna
Heat treatment / Wärmebehandlung
PL Wydział obróbki cieplnej organizowany był równocześnie z wydziałami obróbki mechanicznej i wydziałami montażowymi w celu zamknię-
cia pełnego procesu technologicznego produkcji form i maszyn do galanterii betonowej. Zainwestowanie w nowoczesne urządzenia,
które stanowią wyposażenie wydziału, było niezbędnym warunkiem realizacji produkcji wysokowydajnych maszyn i urządzeń. Prawidłowo przeprowadzona obróbka cieplna gwarantuje dużą żywotność wytwarzanych przez nas maszyn i form do produkcji kostki brukowej i
galanterii betonowej.
Jakość naszych usług doceniły również inne przedsiębiorstwa. Współpracujemy z wieloma firmami z całego kraju i z zagranicy. Do stałych zleceniodawców należą: FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - Kraśnik; BEFARED - Bielsko-Biała (producent motoreduktorów), BRUKPOL - Bukowiec/k. Łodzi
(przemysł precyzyjny), INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY - Radom, PMP Poland - Jelenia Góra (produkcja dla przemysłu papierniczego),
BRAT-MET - Radom (producent elementów złącznych), BOMBARDIER, HELLER, COLUMBIA.
Wyposażenie hartowni
Procesy obróbki cieplnej są realizowane w najnowocześniejszych w tym rejonie Europy piecach komorowych z atmosferą endotermiczną
o regulowanym potencjale węgla oraz w piecu do azotowania z ewakuacją próżniową. Hartowanie, nawęglanie, węgloazotowanie i wyżarzanie realizowane są na linii technologicznej funkcjonującej na bazie komorowych pieców z integralną wanną hartowniczą SEALED QUENCH, typu CASE
MASTER AFS-34. W skład linii wchodzą także urządzenia towarzyszące: myjka, piec do wysokiego odpuszczania, generatory atmosfery endotermicznej i stoły załadowczo-wyładowcze.
Hartownia wyposażona jest także w linię do azotowania gazowego. W jej skład wchodzą: piec do azotowania gazowego z ewakuacją próżniową oraz
myjka do mycia detali przed azotowaniem.
Efekty obróbki cieplnej ocenia się w laboratorium metalograficznym. Urządzenia do przygotowywania zgładów metalograficznych, mikrotwardościomierz i mikroskop metalograficzny umożliwiają ocenę struktury i grubości warstw po obróbce cieplno-chemicznej oraz rozkład twardości. Wyniki
pomiarów z poszczególnych procesów są archiwizowane, a próbki z numerami zleceń produkcyjnych przechowujemy przez okres jednego roku.
Procesem obróbki cieplnej steruje odpowiednio zaprogramowany komputer. Dzięki zastosowaniu atmosfery endotermicznej i odpowiedniej kontroli procesu możemy zagwarantować wysoką jakość detali po obróbce cieplnej, bardzo dobrą powtarzalność procesów, minimalizację
odkształceń hartowniczych oraz brak odwęgleń i utlenień detali.
EN
The heat treatment department was organised together with machining and production de- partments, in order to complete the entire manufacturing process for moulds and production machines for concrete decorative products. Investments in modern, state-of-the-art equipment and machinery was the prerequisite for manufacture of high-performance machines and plants. Correct heat treatment ensures long life of our machines
and moulds for production of concrete paving blocks and decorative products.
The quality of our services is also appreciated by other companies. TECHMATIK co-operates with many companies in Poland and abroad. Among our regular
customers there are FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH in Kraśnik; BEFARED in Bielsko-Biała (manufacturer of gear-motors); BRUKPOL with its seat in Bukowiec near Łódź (precision industry); INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY in Radom; PMP Poland in Jelenia Góra (production for papermaking industry);
BRAT-MET in Radom (manufacturer of fasteners); BOMBAR- DIER; HELLER; and COLUMBIA.
Hardening shop equipment
The heat treatment processes are carried out in chamber fur- naces with endothermic atmosphere with adjustable carbon potential; the furnaces are rated
among the most modern pieces of equipment in our region of Europe. We also run heat treatment processes in the nitriding furnaces vacuum atmosphere.
Processes like hardening, carbonisation, cyanide hardening and annealing are carried out in the process line based on chamber furnaces with built-in SEALED
QUENCH quenching tank type CASE MASTER AFS-34. The line also in- cludes auxiliary devices such as washing machine, furnace for high-temperature
tempering, endothermic atmosphere generators and loading/unloading tables.
The hardening shop is also equipped with the process line for ammonia nitriding, consisting of the furnace for ammonia nitriding with vacuum evacuation and
the washing machine for cleaning the parts prior to the process.
The effects of heat treatment are evaluated in metallographic laboratory where, using equipment such as devices for pre- paring the metallographic specimens,
micro-hardness tester and metallographic microscope, it is possible to evaluate the structure and thickness of layers after thermochemical treat- ment and
hardness distribution. The results of measurements for individual processes are filed, and specimens with num- bers of production orders are stored for one
year.
The heat treatment process is controlled by a computer with suitable software installed. Due to the endothermic atmosphere and appropriate control of the
process we can guarantee the best quality of parts undergoing heat treatment, a very good repeatability of processes, minimization of deformations during the
hardening process and the absence of soft skins and oxidized areas.
DE
Die Wärmebehandlungsabteilung entstand zeitgleich mit der Abteilung für mechanische Bearbeitungen und den Montagebereichen um ein geschlossenes Produktionsverfahren für die Formen und Steinformmaschinen zu schaffen. Investitionen in moderne Anlagen, welche die heutige
Werksausstattung bilden, waren erforderlich um die Produktion von hochleistungsfähigen Maschinen und Anlagen zu ermöglichen. Eine richtig
durchgeführte Wärmebehandlung garantiert eine hohe Lebensdauer unserer Maschinen und Formen zur Herstellung von Pflastersteinen und Betonelementen.
Die Qualität unserer Dienstleistungen wird auch von anderen Unternehmen geschätzt. Wir arbeiten mit vielen Firmen aus dem In- und Ausland zusammen.
Zu unseren regelmäßigen Auftraggebern gehören zum Beispiel: FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - Kraśnik; BEFARED - Bielsko-Biała (Hersteller von Motorgetrieben), BRUKPOL - Bukowiec/ bei Łódź (Feinmechanik), INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY - Radom, PMP Poland - Jelenia Góra (Produktion für
die Papierindustrie), BRAT-MET - Radom (Hersteller von Verbindungsteilen), BOMBARDIER, HELLER, COLUMBIA.
Alle Wärmebehandlungsverfahren erfolgen in den modernsten in dieser Region Europas Kammeröfen mit endothermischer Atmosphäre und Kohlenstoffpotentialregelung sowie in Vakuum-Nitrieröfen. Das Härten, Aufkohlen, Karbonitrieren und Glühen wird inline mit Kammeröfen mit integrierten Abschreckbecken
SEALED QUENCH, im Typ CASE MASTER AFS-34 realisiert. Die Wärmebehandlungsanlagen umfassen auch solche Zusatzanlagen wie die Waschanlage,
den Kammerofen zum Anlassen bei hohen Temperaturen, Generatoren der endothermischen Atmosphäre und Verladetische.
AUSSTATTUNG DER HÄRTEREI
Die Härterei ist auch mit einer Vakuum-Gasnitrieranlage ausgestattet. Sie besteht aus einem Vakuum-Nitrierofen und einer Waschanlage zum Waschen der
Elemente vor dem Nitrieren.
Die Resultate der Wärmebehandlung werden im Labor metallographisch überprüft. Maschinen zur Vorbereitung der Proben, Mikrohärtemesser und Mikroskope ermöglichen die Beurteilung der Struktur und Dicke der Wärmebehandelten Schichten sowie der Härteverteilung. Die Prüfungsergebnisse aus den
jeweiligen Prozessen werden dokumentiert und die Proben werden zusammen mit den Auftragsnummern ein Jahr lang gelagert.
Der Wärmebehandlungsprozess wird von einem entsprechend programmierten Computer gesteuert. Durch die endothermische Atmosphäre und eine angemessene Kontrolle des Prozesses garantieren wir eine hohe Qualität der wärmebehandelten Elemente, eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Prozesse,
minimale Härtungsdehnungen sowie eine permanente Aufkohlung der Elemente ohne Oxidation.
Usługi / Services / Dienstleistungen
LP.
ITEMS
NR.
Proces
Process
Prozess
Typ pieca
FUrNACE TYPE
KaMMerOFenTYP
WYmIARY KOmORY gRZEJNEJ PIECA
DIMENSIONS OF FUrNACE HEATING CHAMBEr
aBMeSSUngen Der HeiZKaMMer
mAKS. mASA DETALU DO OBRÓBKI
MAX. WEIGHT OF TrEATED ELEMENT
MaX. geWiCHT DeS BeHanDeLTen
eLeMenTS
1.
Hartowanie
Hardening / Härten
AFS-34
2250 x 1400 x 1000 mm
900 kg
2.
Normalizowanie
Normalising / Normalisieren
AFS-34
2250 x 1400 x 1000 mm
1200 kg
3.
Nawęglanie
Carbonisation / Aufkohlen
AFS-34
2250 x 1400 x 1000 mm
1200 kg
4.
Węgloazotowanie
Cyanide hardening / Karbonitrieren
AFS-34
2250 x 1400 x 1000 mm
900 kg
5.
Wyżarzanie
Annealing / Glühen
BREAW-34
2250 x 1400 x 1000 mm
1500 kg
6.
Azotowanie
Nitriding / Nitrieren
RM24/12/10/RVE
2250 x 1400 x 1000 mm
1500 kg
Obróbka mechaniczna
Machining / Zerspanen
PL Fundamentalną częścią firmy TECHmATIK jest wydział obróbki skrawaniem, który oferuje szeroką gamę usług z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii obróbki metali. Wydział jest integralną częścią procesu wytwarzania form oraz maszyn do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. Zakres możliwości obróbczych jest bardzo szeroki. Z naszych usług korzystają zarówno kontrahenci polscy, jak i zagraniczni.
EN The machining department, being the core of the TECHMATIK company, offers a wide variety of services carried out using modern metal working proces-
ses. With its almost unlimited potential in metal working processes, the department carries out numerous operations being an integral part of the mould
production process and the concrete paving blocks ma- chine building process. The department renders services and carries out subcontracted jobs for
clients from Poland and abroad.
DE Einen grundlegenden Teil der Firma TeCHMaTiK bildet die Zerspanungsabteilung, welche ein breites Spektrum von Dienstleistungen unter einsatz von
modernen Metallbearbei-tungstechnologien bietet. In dieser Abteilung erfolgt der hauptsächliche Teil der Produktion der Formen und Maschinen zur Herstellung von Pflastersteinen und Betonelementen. Der Umfang der Bearbeitungsmöglichkeiten ist sehr groß. Unser Angebot an Dienstleistungen nützen
sowohl polnische als auch ausländische Vertragspartner.
Usługi / Services / Dienstleistungen
Toczenie / Turning / Drehen
Tokarki manualne
Manually controlled turning lathes / Handbediente drehmaschinen
NAZWA
NAME
NAME
Maks. średnica
toczenia (mm)
MAX. TUrNING
DIAMETEr (mm)
MaX. DreHDUrMeSSer (mm)
Maks. dł.
toczenia (mm)
MAX. TUrNING
LENGTH (mm)
MaX. DreHLÄnge (mm)
rozstaw
w kłach (mm)
centre
distance (mm)
sPiTZenweite (mm)
TUR 560
560
1000
1000
TUR 630
630
2000
2000
TUR 630
630
3000
3000
TR 135B3
1350
7600
6000
Tokarki CNC
CNC turning lathes / CNC-Drehmaschinen
NAZWA
NAME
NAME
Maks. średnica toczenia
MAX. TUrNING DIAMETEr
MaX. DreHDUrMeSSer
Maks. dł.toczenia
MAX.TUrNING LENGTH
MaX. DreHLÄnge
NL2500MC/1250
356
1298
Frezowanie / Milling / Fräsen
Frezarki CNC
CNC milling machines / CNC-fräsmaschinen
NAZWA
NAME
NAME
rozmiar stołu
TABLE DIMENSIONS
aUFSPannTiSCH
OSIE (x,y,z)
AXES (x,y,z)
aCHSen (x,y,z)
mAKS.
ŁADOWNOść (kg)
MAX. LOADING
CAPACITY (kg)
MaX.LaDeKaPaZiTÄT (kg)
MAKS. obroty
wrzeciona (obr./min)
MAXIMUM SPINDLE
SPEED (RPM)
MAX.SPINDELUMDREHUNG (U/min)
HB 3190
3100 x 1800
3000 x 1800 x 920
8000
6000
HB 4190
4000 x 1800
4000 x 1800 x 1200
8000
6000
HB 3150
3100 x 1500
3000 x 1500 x 920
8000
6000
NH 5000 DCG/40 500 x 500
730 x 730 x 850
500
14000
NV 5000 A1
1100 x 600
1020 x 520 x 520
1000
14 000
HCMC 18
2000 x 920
1800 x 920 x 700
3000
6000
SUMO 3100
3100 x 1000
3000 x 1000 x 700
3000
6000
TOS WHQN 13
2500 x 2500
3500 x 2500 x 1800
10 000
3000
FPT DINO
3000 x 1200
2800 x 2200 x 1000
8000
18 000
Zayer 200KF
2000 x 630
1741 x 804 x 862
1500
3500
Zayer 300KF
3000 x 1000
2500 x 1300 x 1200
2500
3500
MAZAK FH 6800
630 x 630
1050 x 800 x 880
1500
10 000
Frezarki manualne
Manually milling machines / Handbediente Fräsmaschinen
rozmiar stołu
TABLE DIMENSIONS
aUFSPannTiSCH
OSIE (x,y,z)
AXES (x,y,z)
aCHSen (x,y,z)
mAKS.
ŁADOWNOść (kg)
MAX. LOADING
CAPACITY (kg)
MaX.LaDeKaPaZiTÄT (kg)
MAKS. obroty
wrzeciona (obr./min)
MAXIMUM SPINDLE
SPEED (RPM)
MAX.SPINDELUMDREHUNG (U/min)
TOS FGS 63
1800 x 630
1400 x 600 x 500
1000
3500
JAFO FWR 40
1400 x 400
1030 x 335 x 465
450
1800
8000 x 1600 x 1500
10000
2500
NAZWA
NAME
NAME
TOS FREPD 4016 8500 x 1200
Mori Seiki (model NMH10000DCG)
Mori Seiki (type NMH10000DCG) / Mori Seiki (Typ NMH10000DCG)
przesuwy / AXIS TRAVEL / Vorschübe
Przesuw w osi X / X-axis travel / Vorschub der X-Achse
1 550 mm
Przesuw w osi Y / Y-axis travel / Vorschub der Y-Achse
1 600 mm
Przesuw w osi Z / Z-axis travel / Vorschub der Z-Achse
1 300 mm
STÓŁ / table / Arbeitstisch
Szlifierka do płaszczyzn
Flat-surface grinder / Flächenschleifmaschine
NAZWA
NAME
NAME
Rozmiar stołu (mm)
TABLE DIMENSIONS (mm)
AUFSPANNTISCH (mm)
PSGP
1500 x 2200
Szlifierka do wałków
Wysokość powierzchni palety od powierzchni podłogi
Pallet height from the floor surface
Höhenabstand zwischen Palettenebene und Bodenebene
1 900 mm
Powierzchnia robocza palety
Pallet working surface
Arbeitsfläche Palette
1000 x 1000 mm
Nośność palety
Pallet loading capacity
Tragfähigkeit Palette
2 500 kg
Max średnica obracanego przedmiotu
(1000 dla osi A-95O do +120O)
Max. workpiece swing diameter
(1,000 for A-axis -95 O to + 120O)
Max. Durchmesser des gedrehten Gegenstands
(1000 für Achse A -95 O bis + 120O)
φ 1 500 mm
Cylindrical grinder / Wellenschleifmaschine
NAZWA
NAME
NAME
RUP 280
MAKS. Długość
Szlifowania (mm)
MAX.GRINDINGLENGTH (mm)
MAX. SCHLEIFLÄNGE (mm)
MAKS. średnica
zewn.(mm)
MAX. OUTER
DIAMETER (mm)
MAX. AUSSENDURCHMESSER (mm)
MAKS. średnica
wewn.(mm)
MAX.INNER
DIAMETER (mm)
MAX. INNENDURCHMESSER (mm)
1000
280
200
Szlifierka segmentowa
Segmental wheel grinder / Segmentschleifmaschine
NAZWA
NAME
NAME
Max wysokość przedmiotu na stole
Max. workpiece height
Max. Höhe des Gegenstands auf dem Arbeitstisch
1 300 mm
AUTOMATYCZNA ZMIANA PALETY (APC)
AUTOMATIC PALLETE CHANGE (APC)
Automatischer Palettenwechsel (APC)
Lumsden
97ML
Średnica
stołu (mm)
Table
diameter (mm)
TISCH DN (mm)
Średnica stołu
magnetycznego (mm)
Magnetic Table
diameter (mm)
MAGNETTISCH
DN (mm)
3048
3048
Wypalarki plazmowe, gazowe
2
Plasma and gas cutting machines / Plasmaschneider, Gasschneider
Rozmiar stołu (mm)
TABLE DIMENSIONS (mm)
AUFSPANNTISCH (mm)
NAZWA
NAME
NAME
Gięcie rur i profili
bending of tubes and profiles / ROHR- UND PROFILBIEGUNG
Tabela zdolności
Capacity charts / Parametertabelle
HPK 100
1625
Wypalanie termiczne / THERMAL CUTTING / BRENNSCHNEIDEN
Ilość palet
Number of pallets
Anzahl der Paletten
NAZWA
NAME
NAME
Średnica tarczy
segmentowej (mm)
segmental Wheel
diameter (mm)
SEGMENTSCHEIBE
DN (mm)
Średnica
trzpieni (mm)
shaft Diameter
(mm)
BOLZEN DN (mm)
Średnica
rolek (mm)
rolls
Diameter (mm)
ROLLE DN (mm)
prędkość
robocza (m/min)
speed Working
(m/min)
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)
100
315
7
maks. grubość palonego
elementu (mm)
MAXIMUM WORKPIECE
THICKNESS (mm)
MAX. DICKE DES
ELEMENTS (mm)
Kjellberg
3000 x 6000
(plazma/Plasma/plasma)
50
Messer
(wypalanie w wodzie
unter Wasser
cutting in water)
3000 x 6000
240
RUR 3000
3000 x 6000
240
Wypalarki laserowe
Laser cutting machines / Laserschneider
NAZWA
NAME
NAME
Rozmiar stołu
(mm)
TABLE DIMENSIONS (mm)
AUFSPANNTISCH
(mm)
maks. grubość palonego
elementu (mm)
MAXIMUM WORKPIECE
THICKNESS (mm)
MAX. DICKE DES
ELEMENTS (mm)
moc lasera
LASER POWER
LASERLEISTUNG
BYSTAR 3015
3000 x 1500
25
4,4 kW
BYSTAR L 4025
6000 x 2500
25
6,0 kW
Obróbka elektroerozyjna
Wire EDM machines / Erodierbearbeitung
Zakres roboczy stołu
TABLE FEED RANGE (mm)
AUFSPANNTISCH (mm)
wysokość cięcia (mm)
CUTTING HEIGHT (mm)
SCHNEIDHÖHE (mm)
550 x 370
410
ROBOCUT a-1id (5-axis) 600 x 400
310
NAZWA
NAME
NAME
ROBOCUT a-1ic (5-axis)
Kontrola jakości
PL
Quality control / Qualitätskontrolle
W Dziale Kontroli Jakości pracują kontrolerzy z wieloletnim
doświadczeniem w pomiarach części form, maszyn i urządzeń linii
technologicznych do produkcji kostki brukowej, galanterii betonowej
i elementów budowlanych, a także innych części obrabianych dla
klientów wg zamówienia.
Pomiary wykonywane są przy użyciu ręcznych narzędzi pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych. Na wyposażeniu Działu Kontroli
Jakości znajdują się między innymi takie urządzenia pomiarowe jak:
- portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel
LH1210,
- przenośne ramię pomiarowe Faro Platinum Arm 2,4m
- przenośne ramię pomiarowe Faro Edge 3,7m
- wysokościomierz Tesa Micro Hite plus M900
- defektoskop ultradźwiękowy KRAUTKRAMER
EN
The Quality Control Department is staffed by inspectors highly experienced in
measuring parts of molds, machines and devices of manufacturing lines for the
production of concrete paving stones, concrete decorative products and concrete
elements, as well as other parts processed for clients based on specific orders.
Measurements are performed by means of hand-operated and other measurement devices. The Quality Control Department has access, among others, to
such measurement equipment as:
- Wenzel LH1210 bridge-type coordinate measuring machine,
- Faro Platinum Arm 2.4 m portable measurement arm,
- Faro Edge 3.7 m portable measurement arm,
- Tesa Micro Hite plus M900 electronic height gage,
- KRAUTKRAMER ultrasonic flaw detector.
Quality inspectors possess certificates of professional competence for non-destructive testing (NDT) pursuant to the norm PM-EN ISO 9712, for the following
procedures:
- visual testing (VT) grade 2
- penetration testing (PT) grade 2
- magnetic testing (MT) grade 2
- ultrasonic testing (UT) grade 2
Kontrolerzy jakości posiadają certyfikaty kompetencji w badaniach
nieniszczących (NDT) wg normy PM-EN ISO 9712 w następujących
metodach:
- badania wizualne (VT) stopień 2
- badania penetracyjne (PT) stopień 2
- badania magnetyczno-proszkowe (MT) stopień 2
- badania ultradźwiękowe (MT) stopień 2
DE
In der Abteilung für Qualitätskontrolle arbeiten Kontrolleure mit langjähriger
Erfahrung in Vermessung der Teile von Formen, Maschinen und Einrichtungen
der Fertigungsanlagen für die Produktion von Betonsteinen und Bauelementen,
sowie anderer Bauelemente, die im Kundenauftrag verarbeitet werden.
Vermessungen werden mithilfe von manuellen Meβwerkzeugen und Messgeräten ausgeführt. Zur Ausrüstung der Abteilung für Qualitätskontrolle gehören
unter anderen folgende Messgeräte:
- Portal-Koordinatenmessgerät Wenzel LH1210,
- verstellbarer Meβarm Faro Platinum Arm 2,4m
- verstellbarer Meβarm Faro Edge 3,7m
- Höhenmesser Tesa Micro Hite plus M900
- Ultraschallfehlerdetektor KRAUTKRAMER.
Die Qualitätskontrolleure besitzen Kompetenzzertifikate in Zerstörungsfreien
Prüfungen (NDT) laut Norm PM-EN ISO 9712 für folgende Methoden:
- Visuelle Prüfungen (VT) Grad 2
- Penetrationsprüfungen (PT) Grad 2
- Magnetpulverprüfungen (MT) Grad 2
- Magnetpulverprüfungen (MT) Grad 2
Wybrane realizacje
Selected implementations / Ausgewählte Referenzen
Wybrane realizacje
Selected implementations / Ausgewählte Referenzen
Odrębny katalog
siłowników hydraulicznych
Separate hydraulic actuator
catalogue
Sonderkatalog
der Hydraulikzylinder
Kontakt
Contact / Kontakt
TECHMATIK SA
26-610 Radom, Polska
ul. Żółkiewskiego 131/133
Sekretariat
Office / Sekretariat
tel.
+48 48 369 08 00
faks
+48 48 369 08 01
e-mail [email protected]
NIP:
796-262-29-03
www.techmatik.pl
Obróbka cieplna
Heat treatment / Wärmebehandlung
Ireneusz Kowalski
Kierownik Działu Obróbki Cieplnej
Manager, Heat Treatment Department
Leiter der Wärmebehandlungsabteilung
kom. +48 / 668 122 208
tel./fax +48 48 / 369 08 94
e-mail [email protected]
Obróbka mechaniczna
Kontrola Jakości
Sławomir Podsiadło
Dyrektor Działu Obróbki Skrawaniem
Director, Machining Department
Direktor der Zerspanungsabteilung
kom. +48 / 668 122 016
tel.
+48 48 / 369 08 91
fax
+48 48 / 369 08 09
e-mail [email protected]
Marek Kabacik
Kierownik Działu Kontroli Jakości
Manager, Quality Control Department
Leiter der Qualitätskontrollenabteilung
tel.
+48 48 / 369 09 56
e-mail [email protected]
Machining / Zerspanen
Quality control / Qualitätskontrolle