Projekt "ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO"

Transkrypt

Projekt "ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO"
Projekt "ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO"
Człowiek – najlepsza inwestycja
ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO
Kolejny projekt edukacyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego
Beneficjentem jest Gmina Stryszawa. Realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Oświaty w Stryszawie..
Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie konkursu nr POKL/9.1.2/I/12, wniosek przeszedł pomyślnie ocenę i znalazł się na liście
wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21
marca 2013r. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 % wartości projektu, jest to kwota
635 725,80 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
CEL GŁÓWNY - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych
w 3 Szkołach Gimnazjalnych z obszarów wiejskich gminy wiejskiej Stryszawa poprzez objęcie ich
programem rozwojowym od 01.VIII. 2013r. do 31.VII.2014 r.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wzrost kompetencji kluczowych u uczniów zdolnych i u uczniów mających problemy nauką;
- zniwelowanie trudności emocjonalnych u uczniów mających trudności z nauką;
wzrost świadomości edukcyjnej i zawodowej iuczniów Szkół Gimnazjalnych oraz świadomości w
zakresie zagrożeń patologiami społecznymi u uczniów Szkół Gimnazjalnych
- nabycie umiejętności nauczania za pomocą nowoczesnych metod i przeciwdziałania patologią
społecznym u uczniów w 2013 r.
- wzmocnienie bazy edukacyjnej Szkół poprzez zakup materiałów dydaktycznych do projektu.
BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Stryszawa
34-205 Stryszawa 17
Pokój 21
Koordynator projektu: Marek Barzycki.
Projekt jest realizowany w szkołach gimnazjalnych, w roku szkolnym 2013/2014.
BENEFICJENCI
Szkoły gimnazjalne z terenu Gminy Stryszawa:
- Gimnazjum nr 1 w Stryszawie; 34-205 Stryszawa 400A
- Gimnazjum nr 2 w Lachowicach;34-232 Lachowice 232 B;
- Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie w espole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, 34-206 Krzeszów 216,
Uczniowie szkół gimnazjalnych:
- Gimnazjum nr 1 w Stryszawie; 202 uczniów, w tym 95 uczennic i 107 uczniów;
- Gimnazjum nr 2 w Lachowicach;117 uczniów, w tym 59 uczennic i 58 uczniów;
- Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie, 79 uczniów, tym 49 uczennic i 30 uczniów;
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
1. Zajęcia rozwijające – pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych
Gimnazjum w Krzeszowie: informatyka, efektywna nauka, matematyka, chemia, ekspresja kulturalna,
przedsiębiorczość.
Gimnazjum w Stryszawie: fizyka, efektywna nauka, ekspresja kulturalna, matematyka, język
niemiecki, historia, biologia, chemia, informatyka, język angielski;
Gimnazjum w Lachowicach: ekspresja kulturalna, efektywna nauka, matematyka, informatyka,
przedsiębiorczość.
2. zajęcia wyrównawcze:
Gimnazjum w Krzeszowie: matematyka, język niemiecki, język angielski, język polski,
Gimnazjum w Stryszawie: matematyka, język niemiecki, język polski,
Gimnazjum w Lachowicach: matematyka, język polski,
3. Zajęcia prewencyjne – realizowane przez wszystkich wychowawców klas szkół gimnazjalnych, raz
w miesiący na lekcji wychowawczej. Zakres przedmiotowy: diagnozowanie potrzeb uczniów,
efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych, kształcenie postaw prozdrowotnychi liderskich,
równość szans w szkole.
4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe- zajęcia indywidualne z uczniem, realizowane w
każdym Gimnazjum. Zajęcia maja na celu pomoc uczniom w świadomym yborze dalszej ścieżki
kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy a w perspektywie długoterminowej
kształtu i kierunku życia zawodowego poprzez analizę kompetencji i predyspozycji.
5. Doradztwo i opieka psychologiczno pedagogiczna - - zajęcia indywidualne z uczniem, realizowane
w każdym Gimnazjum. Zajęcia maja na celu rozpoznanie warunków nauki i życia w domu rodzinnym
ucznia, indywidualnych problemów i potrzeb ucznia , diagnoza środowiska ucznia, przeciwdziałanie
niedostosowaniu społecznemu.
Za środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i budżetu państwa (15%) zostaną
sfinansowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Ponadto zostały zakupione liczne pomoce
dydaktyczne dla szkół (programy komputerowe, projektory multimedialne, podręczniki, kalkulatory
naukowe, mapy, filmy edukacyjne) i uczniów biorących udział w zajęciach.
W ramach zajęć zostaną zorganizowane wyjazdy do teatru, Ogrodu Doświadczeń, wycieczka
szlakiem Henryka Sienkiewicza i Jana Kochanowskiego
REGULAMIN REKRUTACJI pobierz
Plakat pobierz
Roll – up pobierz
Rekrutacja na zajęcia od 1 września 2013r. do 30 września 2013 r.
Rekrutacja na zajęcia zakończona ! Od października 2013 r. rozpoczynamy zajęcia !
Harmonogram zajęć dostępne u koordynatorów szkolnych.
W dniu 19 października 2013 roku dla uczniów biorący udział w zajęciach wyrównawczych z języka
polskiego zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”.
Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili muzeum – Pałacyk Henryka Sienkiewicza, wraz z udziałem
zajęciach „Zagadkowy Pałacyk”, ruiny XIV wiecznego zamku, Świętokrzyski Park Narodowy,
Sanktuarium Świętego Krzyża na Łysej górze, Muzeum z lat szkolnych im Stanisława Żeromskiego
Kielcach.
W ramach projektu uczestnikom zapewniono obiad.

Podobne dokumenty