Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Pielęgniarstwo

Transkrypt

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Pielęgniarstwo
1. Nazwa
jednostki
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
2. Kierunek
Pielęgniarstwo - POMOSTOWE
Kod
przedmiotu
3. Imię i
nazwisko osoby
/osób
prowadzącej
moduł
4. Nazwa
modułu:
dr n. med. Zofia Foryś
Moduł: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
Przedmiot: Promocja zdrowia psychicznego
5. Poziom
kształcenia
pierwszy stopień
6. Forma
studiów
pomostowe
7. Semestr
1 (zimowy)
8. Rok studiów
1
9. Forma zajęć i
liczba godzin:
Konwersatorium - 10godz.
10. Razem
Konwersatorium - 10godz.
11.Język
wykładowy
polski
12. Wymagania
wstępne i
dodatkowe
uzyskanie zaliczenia z psycho logii
13. Typ
modułu
kształcenia
Fakultat ywny (do wyboru)
14.Efekty kształcenia dla modułu:
Wiedza
Szczegółowe efekty kształcenia
Symbol
Efektu kształcenia
charakteryzuje teorie rozwojowe zdrowia psychicznego i
definiuje zdrowie psychiczne
C.W47
rozpoznaje zagrożenia i pozytywne czynniki w
kształtowaniu zdrowia psychicznego
C.W48
omawia stres jako determinant równowagi C.W49
biopsychospołecznej organizmu w aspekcie zdrowia
psychicznego;
Umiejętności
wskazuje rolę pielęgniarki w profilaktyce wypalenia C.W50
zawodowego, agresji, przemocy i mobbingu w
różnych okresach życia człowieka
podejmuje działania promujące zdrowie psychiczne i C.U67
rozpoznaje sieci wsparcia społecznego
podejmuje
działania
zapobiegające
oraz C.U68.
diagnostyczne w zakresie występowania przemocy,
agresji, mobbingu i wypalenia zawodowego
Kompetencje
prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości D.K9
społeczne
własnej i pacjenta;
wykorzystuje empatię w relacji z pacjentem i jego D.K10.
rodziną oraz współpracownikami.
15. Stosowane aktywizowanie studentów poprzez pracę w małych grupach,
metody
- formułowanie własnych opinii,
- dyskusja,
dydaktyczne
- analiza opracowanych przypadków
- grupa Balinta...
16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
SYMBOL
Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu
Efektu Kształcenia
C.W47,48,49,50
C.U 67,68
Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na
zajęciach, przygotowania eseju
Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość oddania eseju i
dostosowanie się do wymagań ustalonych na zajęciach
C.K 9,10
samoocena, ocena grupy, obserwacja
17. Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, zasady
dopuszczenia do
egzaminu oraz
zaliczenia
poszczególnych
zajęć, jeśli takie
wchodzą w
zakres danego
modułu
19. Treści
merytoryczne
modułu
Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
- obecność na zajęciach,
- aktywny udział w dyskusjach i grupie Balinta,
- przygotowanie eseju
Tematy
1. Objawy i zaburzenia według ICD-10.
2. Zdrowie psychiczne i jego uwarunkowania.
3. Profilaktyka i metody psychoterapeutyczne stosowane wobec osób z
różnymi zaburzeniami psychicznymi.
4. Stres oraz sposoby, strategie i style radzenia sobie ze stresem.
5. Profilaktyka wypalenia zawodowego - znaczenie wsparcia społecznego
i grup Balinta
20. Wykaz
literatury
obowiązkowej i
uzupełniającej
Podstawowa:
1. Antonowski A.: Rozwijanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze
stresem i nie zachorować. Fundacja IPN, W-wa 1995.
2. Wilczek- Rużyczka E.: Psychologiczne aspekty promocji zdrowia na
różnych etapach życia człowieka Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz
M. (red.): Promocja zdrowia, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2008.
3. Wilczek- Rużyczka E.: Wypalenie zawodowe pracowników Ochrony
Zdrowia [W:] Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. (red.): Promocja
Zdrowia psychicznego. Badanie i działanie w Polsce. Instytut
Psychiatrii i Neurologii
4. Wilczek-Rużyczka E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa
psychiatrycznego. Wyd. Czelej Sp.Zoo, Lublin 2007
5. Wilczek-Rużyczka E.: Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i
pielęgniarek. Wydawnictwo UJ, 2008.
6. Dąbrowski K.(red.): Zdrowie psychiczne. PWN W-wa, 1991.
Uzupełniająca:
1. Rees S., Graham R. S.: Bądź sobą. Trening asertywności. Książka i
Wiedza, W-wa, 1993.
2. Heszen-Niejodek I., Sęk H.: (red.): Psychologia zdrowia. PWN,
Warszawa, 1997.
3. Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie.
Wyd. Czelej Sp.Zoo, Lublin 2007.