JY(St)Y... Lg

Transkrypt

JY(St)Y... Lg
J-Y(St)Y... Lg
NORMA:
DIN/VDE-0815
PE¸NA NAZWA:
Kabel instalacyjny (J), skr´cony warstwowo (Lg), zawierajàcy jako elementy skr´cane,
wiàzki parowe o przewodach miedzianych ˝y∏ o Êrednicy 0,6 mm lub 0,8 mm z izolacjà
polwinitowà (Y), posiadajàcy ekran statyczny (St) oraz pow∏ok´ polwinitowà (Y).
PRZYK¸AD OZNACZENIA:
Dla kabla instalacyjnego J-Y(St)Y... Lg, szesnastoparowego o Êrednicy przewodu
miedzianego 0,6 mm:
KABEL J-Y(St)Y - 16x2x0,6 Lg
ZASTOSOWANIE:
Kable przeznaczone sà do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych
i przetwarzania danych w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak
równie˝ w i pod tynkiem, na przestrzeni otwartej przy uk∏adaniu na sta∏e.
Kable nie sà dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do uk∏adania w ziemi.
KONSTRUKCJA:
Ârednica zewn´trzna kabla
[mm]
IloÊç par
Masa kabla [kg/km]
2x2x0,6
2x2x0,8
5,0
6,6
41,8
65,7
4x2x0,6
4x2x0,8
6,1
8,4
62,2
102,9
6x2x0,6
6x2x0,8
7,0
9,8
80,5
137,7
10x2x0,6
10x2x0,8
8,3
11,9
114,3
204,2
16x2x0,6
16x2x0,8
9,9
14,9
163,6
313,3
20x2x0,6
20x2x0,8
10,8
16,3
195,8
376,6
kable i przewody telekomunikacyjne
strona
49

Podobne dokumenty