W OKNA PCV

Komentarze

Transkrypt

W OKNA PCV
STR1_1.qxp
1/9/2008
11:29 AM
Page 1
CZYTA NAS STUTYSIÊCZNE BRÓDNO JU¯ 12 LAT
(ROK ZA£O¯ENIA1995)
G A Z E TA
MIESIÊCZNIK
SPÓ£DZIELCZA
TAK-BUD
OKNA PCV
OKNA P.C.V. do 30% RABAT
Y
ROLETY
Y
ALU DREWNO
ISSN 1425-7645 Y BEZP£ATNA Y NR 1(145) Y STYCZEÑ 2008 Y ROK XII
STOMATOLOGIA
ul. Syrokomli 10
tel. 811 65 16
KOMPLEKSOWE
LECZENIE +
+ PROTETYKA +
+ IMPLANTY +
+ RTG +
+
Był to piękny i niezapomniany wieczór (5 grudnia 2007 r.) z poezją i prozą o wielkich
Polakach. Przypuszczalnie – organizatorom z JOWISZA oraz licznie zgromadzonym rodzicom – serca rosły słuchając tego koncertu polskiego słowa w wykonaniu dziatwy i młodzieży klubowej, szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Organizatorzy – Zarząd
SM „Bródno”, Rada Osiedla WYSOCKIEGO – przygotowali mnóstwo
upominków. Wszyscy – zarówno zdobywcy nagród pierwszych, drugich, trzecich jak też wyróżnieni – zasłużyli na gorące brawa, których
zresztą nagradzano za każdy występ serdecznie i obficie.
N/z. uczestnicy konkursu, w tle organizatorzy i członkowie jury.
Więcej zdjęć – co też traktujemy jako naszą skromną nagrodę –
wewnątrz numeru (str.: 2, 3, 4). Foto: Lidia WITKE.
Z
JOWISZA
itamy w nowym 2008 roku. Witamy naszych
wiernych i przyszłych Czytelników słowami najserdeczniejszych życzeń, co prosimy traktować
nie jako rutynową konwencję, ale jako nasze szczere wyznanie. Bez czytelników, bez Państwa wierności, nasza
praca nie miałaby sensu. Odwzajemniamy życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego roku, a
też i telefony z podziękowaniami za nasze produkty w grudniowym wydaniu. Obiecujemy, że nadal będziemy Państwu –
jako ludziom i równocześnie spółdzielcom – towarzyszyć przez
cały 2008 r. rzeczową informacją bez żadnych propagandowych kombinacji. Chciałoby się napisać, że nasza gazeta nie manipuluje, ale łacno możemy być posądzeni
o skażenie egotyzmem. Oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie gazety. W 2008
roku – opatrzonej nr. 1, ale poczynając od 1995 r. jest to wydanie już z numerem 145,
co znaczy, że już temu dość bujnemu życiu spółdzielni i pełnemu różnorakich –
nawet konfliktowych – faktów towarzyszymy od 145 miesięcy.
grudniu ub.r. gazeta skończyła 12 lat. Stopniowo wkraczamy w życie dojrzałe. W tym wydaniu oferujemy kilka tekstów ważnych dla spółdzielni
i spółdzielców.
Prezes Zarządu SM „Bródno” Krzysztof Szczurowski przedstawia rok 2008 w punktach. Na szczegóły przyjdzie czas. Nadal drążymy sprawę uwłaszczenia spółdzielców na gruntach. I wreszcie przedstawiamy plany finansowe spółdzielni.
Nie opisujemy – chociaż powinniśmy – realizacji przez spółdzielnię ustawy z
14 czerwca ub.r. Wrócimy do niej w lutym, bowiem jej realizacja niestety nie w każdym punkcie zależała od pracy naszej administracji spółdzielczej. W pierwszej kolejności od terminów twardo wyznaczonych przez ustawę, a w drugiej kolejności od
tzw. mocy przerobowych kancelarii notarialnych, które to kancelarie notarialne ta
ustawa zawaliła lawiną dokumentów ze wszystkich stołeczynch spółdzielni.
To tyle na powitanie nowego roku.
2008
Gabinet
Stomatologiczny
Q
Q
Q
Q
Stomatologia zachowawcza
Protetyka
Aparaty sta³e
Leczenie w narkozie
PROMOCJA • Korony porcelanowe
Zapraszamy:
doros³ych i dzieci
pon.-pt.: 800-2000
sobota: 800-1300
Warszawa
ul. Szwedzka 37
tel. 818 07 91
ul. Wysockiego 26, paw. 3, 03-388 Warszawa
W
W
Y
ŻALUZJE
VERTICALE
Y
PARAPETY
Y
Y
Y
tel. 675 05 03, 0-501 108 297
KANCELARIA
PRAWNA
zapraszamy
do nowej siedziby
03-332 Warszawa
ul. Chodecka 4 lok. C
e-mail: [email protected]
tel. (22) 814 53 70
tel. kom. 0-602 687 559
STOMATOLOGIA
PROTETYKA
ul. Wysockiego 22
498 44 78
Pon.-pt. ¡ 800-2000
BEZP£ATNE KONSULTACJE
+ profilaktyka
leczenie zachowawcze
chirurgia + protetyka + rentgen
+
+
RATY NA MIEJSCU
STR2_1.qxp
1/8/2008
11:48 AM
Page 1
2
ZIMA W
MIEŚCIE
11.02-22.02.2008 R.
W GODZ. 800-1600
SDK „JOWISZ”, Chodecka 4
0-22 674 60 62
„PODGRODZIE”, Krasnobrodzka 11
0-22 674 03 59
„JUNONA”, Bazyliańska 1
0-22 811 99 56
SDK „LIRA”, Łojewska 3
0-22 675 15 55
ZAPEWNIAMY:
opiekę, obiady, wycieczki - m.in.
do kina, zajęcia na basenie,
bogaty program sportowy,
zabawy i atrakcje
UCZESTNICTWO
BEZPŁATNE !!!
U
SYGNAŁ
STYCZNIA
stawa z 14 czerwca 2007 r. bardzo, ale to bardzo uszczupli³a wp³ywy na fundusz remontowy
budynków.
Do 2006 r. w³¹cznie z tytu³u przekszta³ceñ prawa
lokatorskiego na w³asnoœciowe do ogólnej kasy
wszystkich spó³dzielców na Centralny Fundusz Remontowy wp³ywa³o rocznie œrednio –
ok. 8 MILIONÓW z³.
W roku 2007 wp³ynê³o ju¿ tylko –
1,3 MILIONY z³.
Od 2008 r. wp³ywy te bêd¹ ZEROWE.
Jak to dobrze, ¿e – w³¹czaj¹c tu równie¿ i wp³ywy z comiesiêcznych odpisów
na fundusz remontowy – spó³dzielnia zd¹¿y³a przeprowadziæ zasadnicz¹ termomodernizacjê wszystkich budynków z ich ociepleniem. Z przepisów prawa
umo¿liwiaj¹cych prowadzenie przekszta³ceñ mogli zatem w minionych latach
skorzystaæ w sposób realny wszyscy spó³dzielcy bez wzglêdu na posiadany tytu³
w³asnoœci. Przy okazji, bo pamiêæ ludzka jest zazwyczaj krótka, informujemy,
¿e na str. 7 w sta³ej rubryce BRÓDNO RETRO publikujemy pierwsz¹ czêœæ
artyku³u ¯YCIA WARSZAWY (dokoñczenie w lutym) opisuj¹cym bój spó³dzielców w listopadzie 1981 z ówczesn¹ biurokracj¹ partyjno-urzêdnicz¹ o likwidacjê tzw. wad technologiczych. Zapewne wiekowi ju¿ dzisiaj mieszkañcy
dobrze pamiêtaj¹ tamto zebranie oraz wiele innych, podczas których wrza³o,
gotowa³o siê, a elementarnym ¿¹daniom nie by³o koñca. Ten artyku³ z ¯YCIA
WARSZAWY winien równie¿ uœwiadomiæ ile wszyscy razem zawdziêczamy
zlikwidowanej zasadzie przekszta³cania prawa lokatorskiego za wymierne z³otówki obliczane w dzisiejszych milionach. Te pieni¹dze z Centralnego Funduszu Remontowego zosta³y dobrze spo¿ytkowane.
DYŻURY CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ
17.01. – Miros³aw MAJKOWSKI
Jadwiga SIEDLECKA
24.01. – Henryka BARAÑSKA
Ryszard BIA£OBRZESKI
31.01. – Ryszard BRONOWICZ
El¿bieta GIERA£TOWSKA
7.02. – Eugeniusz KÊPA
Henryk KLAUDEL
14.02. – Teresa KOS
Czes³aw KOWAL
DY¯URY: ul. Krasnobrodzka 11
Biuro Zarz¹du SM „Bródno”
Pocz¹tek dy¿urów – godz. 1700
PODZIÊKOWANIE
RO „PODGRODZIE”
Rada Osiedla „PODGRODZIE” serdecznie
dziękuje:
g Pani Elżbiecie KRYCH z Domu Handlowego „Podgrodzie” Krasnobrodzka 11;
g Pani Elżbiecie HABIERA z kwiaciarni
„Tuberoza” przy Kondratowicza 41;
g Panu Bogdanowi CZAPCZUKOWI z
F.B.I. „Tazbud” przy ul. Balaton 20
za okazane serce i pomoc w organizacji
choinki dla dzieci 14 grudnia 2007 r.
Jesteśmy Szanownym Państwu ogromnie wdzięczni za zaangażowanie i wsparcie,
co przyczyniło się do uszczęśliwienia naszych dzieci.
Z
POCZTY
Podziêkowanie dla klubu
JOWISZ - za wspania³e
wieczorki taneczne.
Danuta TOMASZEWSKA
5 XII
2007
Pamiątka z finałowego koncertu konkursu recytatorskiego
poświęconego wielkim Polakom w poezji i prozie. Dalsze zdjęcia – str. 3 i 4. Fot. Lidia WITKE.
Z
JOWISZA
Z
JOWISZA
SZTUKA Z HERBATKĄ
N
ie pytamy, czy ten pomys³ klubu JOWISZ spotka siê
z odzewem, bo nale¿y wierzyæ, ¿e siê spotka. Otó¿ JOWISZ ju¿ po raz drugi zaprasza ARTYSTÓW amatorów do swojej siedziby przy
Chodeckiej 4 na spotkanie ze sztuk¹ przy herbatce i pewnie przy s³odkoœciach.
JOWISZ powita z radoœci¹ ka¿dego – ma³ego i du¿ego – kto pisze wiersze, kto
uprawia prozê, kto pisze pamiêtniki i wspomnienia, kto maluje, kto rzeŸbi itd.
Ma byæ to spotkanie bardzo uroczyste, bo taki jest plan, a JOWISZ swoje plany realizuje w stu procentach. Ka¿dy uczestnik tego spotkania bêdzie mia³ na
prezentacjê swoich osi¹gniêæ 5 minut. JOWISZ uprasza przysz³ych uczestników
o zg³oszenie swojego udzia³u do 17 stycznia. Mo¿na zadzwoniæ 674-60-62.
edakcja pragnie niniejszym do³¹czyæ siê do tej inicjatywy JOWISZA –
i powiedzieæ: Szanowni Pañstwo, nasza gazeta równie¿ oczekuje na Pañstwa
prace, nasze ³amy stoj¹ otworem, bo nic nas tak nie cieszy jak zrobienie komuœ
przyjemnoœci. Nie marnujcie Szanowni Pañstwo swoich prac, wspólnie poka¿my je innym bo taka jest rola ka¿dej sztuki, nawet tej amatorskiej. Oczekujemy
na prozê, na wiersze, publicystykê, wspomnienia, pamiêtniki, archiwalne zdjêcia rodzinne. Piszmy wspólnie kronikê naszego bródnowskiego pokolenia.
R
Wydawca: SM „Bródno”. Redaktor naczelny: Jerzy KOCHAÑSKI.
Adres redakcji: 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11, pokój 15.
www.smbrodno.pl
e-mail: [email protected]
MATERIA£ÓW NIE ZAMÓWIONYCH REDAKCJA NIE ZWRACA; REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO SKRÓTÓW, ADIUSTACJI I ZMIAN TYTU£ÓW. ZA TREŒÆ REKLAM REDAKCJA NIE ODPOWIADA.
S
tanis³aw WAWER
– przewodnicz¹cy
Rady Osiedla KONDRATOWICZA – pismem z 24 listopada
ub.r. zwróci³ siê z
proœb¹ do redakcji o zamieszczenie poni¿szego wyjaœnienia
w najbli¿szym wydaniu NASZEGO
BRÓDNA, co niniejszym czynimy.
Oto pe³ny tekst tego wyjaœnienia.
Z
POCZTY
+++
P
oradnia Rodzinna ZDROWIE
przy ul. Kondratowicza 27b od
1 listopada 2007 r. ograniczy³a czas
pracy i wprowadzi³a zapisy na pobieranie krwi strasz¹c pacjentów likwidacj¹ poniewa¿ nie przynosi ona
w³aœcicielowi oczekiwanych dochodów, a to dlatego, ¿e Rada Osiedla KONDRATOWICZA – cytujemy
– podnios³a znacznie czynsz. W
zwi¹zku z tym Poradnia Rodzinna
ZDROWIE poprosi³a pacjentów o
kierowanie skarg do Rady Osiedla
i wyrozumia³oœæ dla personelu poradni.
W zwi¹zku z t¹ nieprawdziw¹
informacj¹ Rada Osiedla KONDRATOWICZA postanowi³a przypomnieæ panu doktorowi Arkadiuszowi
Chmieliñskiemu o jego zobowi¹zaniach sprzed lat, a spó³dzielcom sprawê przybli¿yæ.
Pan dr Arkadiusz Chmieliñski –
w³aœciciel Poradni Rodzinnej ZDROWIE – po wygraniu przetargu 21 paŸdziernika 2001 r. na lokal przy Kondratowicza 27b poprosi³ Radê Osiedla KONDRATOWICZA o obni¿enie
stawki zaoferowanej podczas przetargu do 50 proc. za 1 m2 lokalu.
Proœbê swoj¹ uzasadnia³ koniecznoœci¹ modernizacji lokalu dla potrzeb poradni. Prace te mia³y trwaæ
jeden rok, od 1 lutego 2002 r. do
31 stycznia 2003 r. Wówczas te¿
ustalono, ¿e od 1 lutego 2003 r.
stawka za 1 m2 wynajmowanego lokalu zostanie podniesiona do kwoty
zaoferowanej przez pana dr. Arkadiusza Chmieliñskiego w dokumencie przetargowym i ten fakt potwierdzaj¹ podpisy obydwu stron. Tymczasem pan dr Arkadiusz Chmieliñski wyst¹pi³ w roku 2003 – i w latach nastêpnych, tj. w latach 2004,
2005, 2006 i w paŸdzierniku 2007 r.
– o utrzymanie obni¿onej stawki za
czynsz.
ada Osiedla KONDRATOWICZA przez 6 (s³ownie: szeœæ)
lat z wyj¹tkow¹ ¿yczliwoœci¹ i wyrozumia³oœci¹ traktowa³a Rodzinn¹ Poradniê ZDROWIE pobieraj¹c
tylko po³owê stawki od 1 lutego
2003 r. Tym samym Rada Osiedla
KONDRATOWICZA jedynie obecnie wyegzekwowa³a zobowi¹zanie
Rodzinnej Poradni ZDROWIE z
26 paŸdziernika 2001 r. Bardzo
nam przykro, ¿e pan dr Arkadiusz
Chmieliñski nie dostrzeg³ i nie doceni³ wieloletniej pomocy finansowej jak¹ Rada Osiedla KONDRATOWICZA udziela³a Rodzinnej Poradni ZDROWIE.
R
TEL. 675-20-68
F A X . 81 1 - 6 7 - 6 0
Grafik – e-mail: [email protected]
STR3_1.qxp
1/8/2008
11:51 AM
Page 1
3
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
g
1
INWESTYCJA. Bêdziemy budowaæ
mieszkania. Ju¿ w lutym spodziewamy siê otrzymaæ z Urzêdu m.st.
Warszawy decyzjê o warunkach zabudowy. Nastêpnie ruszy ca³a skomplikowana procedura. Planujemy postawienie budynku w miejscu obecnego
pawilonu WEGAPOL przy Rembieliñskiej, oczywiœcie po uprzedniej jego
rozbiórce. Musimy te¿ rozwi¹zaæ wa¿ny problem s¹siedniego parkingu spo³ecznego. Ju¿ w tej chwili konsultujemy siê z Rad¹ Osiedla „Toruñska” i z
Komitetem Kolonii. Wierzê, ¿e wspólnie znajdziemy rozwi¹zanie.
PRZEKSZTA£CENIA. Od lipca ub.r.,
kiedy to wesz³a w ¿ycie ustawa z
14 czerwca ub.r., administracja naszej
spó³dzielni podjê³a du¿y wysi³ek byœmy mogli dotrzymaæ wszystkich terminów wyznaczonych przez ustawê.
Spó³dzielnia przygotowa³a wszelkie
niezbêdne dokumenty wymagane prawem kieruj¹c je w wymaganym terminie do piêciu kancelarii notarialnych.
Niestety na tempo pracy tych kancelarii nie mamy ¿adnego wp³ywu, nie z
winy spó³dzielni procedura podpisywania aktów notarialnych – jak przewidywaliœmy i jak sygnalizowa³y to powa¿ne
media – przeci¹gnê³a siê poza termin
ierpliwoϾ Рjak wiadomo! Рma
swoje granice. Ju¿ prawie lat 30
(s³ownie: trzydzieœci) istnieje nasza
Spó³dzielnia Mieszkaniowa BRÓDNO, a wiêkszoœæ gruntów zajmowanych przez spó³dzielniê nie jest prawnie uregulowana, co znaczy, ¿e przez
dziesiêciolecia istnieje stan tymczasowoœci. Przypomnijmy tu tylko:
SM BRÓDNO zajmuje ogó³em 138 ha,
a nadal do uregulowania jest 67 ha.
Na temat regulacji prawnej gruntów
dwukrotnie zabra³a g³os Rada Dzielnicy Targówka podejmuj¹c stosowne
uchwa³y. Pierwszy raz w czerwcu
2005 r., drugi raz 19 wrzeœnia 2007 r.
Zarówno radni poprzedniej kadencji
jak te¿ radni kadencji obecnej doœæ
ostro krytykowali Delegaturê Urzêdu
m.st. Warszawy Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i Kastratu z siedzb¹ przy ul. Kondratowicza kierowan¹ przez Ewê Witeck¹, ale ta krytyka ze stosownymi uchwa³ami posz³a
sobie w g³êboki las. Delegatura ta od
lat pracuje – jak pisaliœmy w wydaniu
z paŸdziernika – w tempie ¿ó³wia i od
lat nic siê praktycznie nie zmienia.
Nadal owe 67 ha gruntów czeka na
uregulowanie.
Tote¿ Zarz¹d SM BRÓDNO postanowi³ wyjœæ z t¹ spraw¹ na forum
ogólnokrajowe. W tym celu:
wróci³ siê w grudniu do spó³dzielców o podpisywanie wniosku do
pos³ów z proœb¹ o pilne przygotowanie odpowiedniego projektu specustawy, która – cytujemy – ...pozwoli³aby
na szybkie i nieodp³atne uregulowanie
praw do gruntów u¿ytkowanych przez
spó³dzielnie mieszkaniowe. W piœmieapelu do spó³dzielców SM BRÓDNO
Zarz¹d przedstawi³ nastêpuj¹c¹ motywacjê: Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy ustawowe i uchwa³a Rady m.st.
Warszawy nie s¹ satysfakcjonuj¹ce dla
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, poniewa¿ wi¹¿¹ siê z poniesieniem ogromnych kosztów, a przecie¿ nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych (z 14.06.2007 r.
– przyp. red.) mia³a umo¿liwiæ przekszta³canie lokatorskich praw w odrêbn¹ w³asnoœæ przy minimalnych
kosztach.
ównoczeœnie Zarz¹d SM BRÓDNO zwróci³ siê do samych spó³dzielców z informacj¹, ¿e w grudniu
5
4
Krzysztof SZCZUROWSKI
uchwa³ê przyznaj¹c¹ spóldzielniom
mieszkaniowym prawo wykupu gruntów z bonifikat¹. Ile¿ wtedy by³o szumu medialnego na ten temat, a ile¿ nadziei! Wreszcie, wreszcie! – krzyczano w niebog³osy. Ale natychmiast posz³y w ruch kalkulatory (liczyd³a, o³ówki) i zaczêto przeliczaæ paragrafy tej
uchwa³y na konkretne z³otówki. W naszej spó³dzielni równie¿. I co siê okaza³o? To nie spó³dzielnie, ale miasto
za parawanem piêknych s³ów – chcia³o zrobiæ dobry interes dla siebie. Wykupuj¹c zasiedzia³e grunty, w oparciu
o tê uchwa³ê, nasza spó³dzielnia musia³aby wp³aciæ do kasy miasta ju¿ z
uwzglêdnieniem owej bonifikaty –
53.873.058 z³ ( s³ownie: prawie 54 miliony z³otych).
Z tych prawie 54 mln z³ na poszczególne osiedla wypada³oby: os. „Kondratowicza” – 23,7 mln z³; os. „Podgrodzie” – 12,9 mln z³; os. „Toruñska” – 11,3 mln z³; os. „Wysockiego” –
5,8 mln z³. Równoczenie – np. obliczono koszty wykupu przez w³aœciciela mieszkania o powierzchni 50 m2.
Musieliby oni zap³aciæ za swoj¹
cz¹stkê gruntu: w os. „Kondratowicza”
– 1.555,59 z³; w os. „Podgrodzie”
– 2.849,50 z³; w os. „Toruñska” –
2.379,12 z³; w os. „Wysockiego” –
2.562,07 z³.
atem nie cieszmy siê z obecnego
uw³aszczenia. Teraz spó³dzielcy
otrzymuj¹ prawa w³asnoœciowe za
zgo³a symboliczne grosze, ale nie ma
mieszkania bez gruntu, ka¿de mieszkanie – nawet te w bloku – musi byæ
przypisane do cz¹stki gruntu. I dodajmy: ci¹gle przez kilka ju¿ kadencji
pos³owie z zapa³em wyj¹tkowym
reformuj¹ spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹ ³¹cznie z ustawow¹ ingerencj¹ w
sposób funkcjonowania samorz¹du
spó³dzielczego, a do sprawy gruntów
podchodz¹ jak do je¿a i ci¹gle odk³adaj¹ na œwiêty nigdy. Podczas kampanii wyborczych ró¿ni kandydaci sypi¹ obietnicami, po uzyskaniu mandatów nagle jakby dotknê³a ich zbiorowa amnezja. Ta inicjatywa SM „Bródno” – skierowana do innych spó³dzielni z proœb¹ o wsparcie pragnie
pos³ów obecnej kadencji wreszcie wyleczyæ z tej amnezji. Trzeba ostatecznie skoñczyæ ze stanem tymczasowoœci trwaj¹cym ca³e dziesiêciolecia.
GRUNTY + GRUNTY + GRUNTY
nych, tak by zasiedzenie gruntu przez
spó³dzielniê mieszkaniow¹ w trybie
okreœlonym w art. 35 ust. 41 cytowanej
ustawy, nie by³o traktowane jako przychód podlegaj¹cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
Rozszerzenie krêgu podmiotów
okreœlonych w ustawie o przekszta³caniu jako uprawnionych do bonifikaty o spó³dzielnie mieszkaniowe i zwiêkszenie bonifikaty w ten sposób by
ograniczona zosta³a op³ata za przekszta³canie prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów, na których znajduj¹ siê
budynki spó³dzielcze w prawo w³asnoœci do symbolicznej z³otówki.
I dalej Zarz¹d SM „Bródno” sformu³owa³ motywy.
Ograniczenie w regulacji prawa do
gruntu wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych
przepisów, jak te¿ i wysokoœæ op³at
z tym zwi¹zanych, uniemo¿liwia w
ogóle b¹dŸ odsuwa na nieokreœlony
czas zaspakajanie praw cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych ustaw¹
z 14 czerwca 2007 r.
ó³tora roku temu (czerwiec 2006)
Rada Miasta st. Warszawy podjê³a
TERAZ
AKCJA
POSEŁ
2
STEFAN KUDECKI
dozorcy bêd¹ zbieraæ podpisy pod tym
wnioskiem dodaj¹c, ¿e – cytujemy –
Uregulowanie praw do gruntów umo¿liwi³oby spó³dzielni zaspakajanie praw
cz³onkom nadanym ustaw¹ z 14 czerwca 2007 r., tj. u³atwi³oby przekszta³canie praw do lokali mieszkalnych.
W petycji do pos³ów czytamy m.in.,
¿e by³oby konieczne:
Dokonanie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób praw-
P
1
Z
5 XII
2007
Pamiątka z finałowego koncertu konkursu recytatorskiego
poświęconego wielkim Polakom w poezji i prozie. Dalsze
zdjęcia – str. 4. Fot. Lidia WITKE.
Z
Z
JOWISZA
R
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
SM BRÓDNO
do chwili wydania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Zebranie Przedstawicieli podejmie tê sprawê po opublikowaniu tego orzeczenia. Komisja
Statutowa – wy³oniona przez majowe
ZP – dotrzyma³a ustawowego terminu.
BILANSE. Zgodnie z ustaw¹ z
14 czerwca ub.r. rozpoczêliœmy
pracê nad bilansami otwarcia dla ka¿dej nieruchomoœci (budynku). Bilanse
te musz¹ uwzglêdniaæ koszty utrzymania budynku, a wiêc poziom czynszów, a tak¿e stan zad³u¿eñ. Ten przepis ustawy czerwcowej zosta³ równie¿
zaskar¿ony do Trybuna³u Konstytucyjnego. Osobiœcie wierzê, ¿e stanie on
na stanowisku solidaryzmu spó³dzielczego i ten bardzo z³y przepis dla spó³dzielców odrzuci. Po sporz¹dzeniu bilansów dla ka¿dego budynku
bêdziemy te¿ pracowaæ nad
bilansami dla poszczególnych osiedli.
3
Z okazji nowego roku przedstawiamy g³ówne przedsiêwziêcia (zadania-cele) SM
„Bródno”, które omawia
prezes Zarz¹du Krzysztof
SZCZUROWSKI.
C
g
ustawowy. Argumenty kancelarii notarialnych s¹ powa¿ne.
GRUNTY. W tej sprawie – chyba
mogê tak powiedzieæ – spó³dzielnia
jest bezradna i wyczerpaliœmy wszystkie
dostêpne nam œrodki nacisku, o czym
„Nasze Bródno” tak czêsto informowa³o. Obecnie zdecydowaliœmy siê na zbieranie podpisów mieszkañców pod apelem do pos³ów. Zwróciliœmy siê równie¿
do warszawskich i mazowieckich spó³dzielni mieszkaniowych z proœb¹ o
wsparcie naszej inicjatywy. Jesteœmy
koordynatorem tej akcji. Bêdziemy czekaæ na odzew pos³ów, którzy kandyduj¹c do sejmu tak obficie sypi¹ obietnicami. Równoczeœnie zachêcam Pañstwa
do przeczytania artyku³u zamieszczanego poni¿ej pt. „Akcja pose³”. O tej tak
wa¿nej sprawie hamuj¹cej przekszta³cenia w³asnoœciowe bêdê informowaæ
za poœrednictwem gazety.
STATUT. Jak wiadomo Zebranie Przedstawicieli na posiedzeniu 23 listopada od³o¿y³o przyjêcie zmian w statucie
2008
2
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
STR4_1.qxp
1/8/2008
11:52 AM
Page 1
4
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
CENTRALNY
REMONTY
2008 FUNDUSZ
2008 W OSIEDLACH
amy ju¿ 2008 rok. 17 grudnia Raszczuplenie œrodków na remonty
da Nadzorcza SM „Bródno”
M
U
gromadzonych przez Centralny Funuchwali³a plan finansowy obejmuj¹cy
dusz Remontowy nie oznacza, ¿e osiedla
Z
JOWISZA
Pamiątka z finałowego
koncertu konkursu recytatorskiego poświęconego
wielkim Polakom w poezji i
prozie. Podziękujmy wszystkim uczestnikom za ten niezapomniany wieczór z polskim słowem.
Poezja – jak się słusznie uważa
– uszlachetnia na całe życie.
Fot. Lidia WITKE.
Z
JOWISZA
5 XII 2007
nie bêd¹ równie¿ i w tym roku prowadziæ remontów ze œrodków w³asnych na
poziomie dotychczasowym. Uchwalony
przez Radê Nadzorcz¹ plan przewiduje
wp³ywy w czterech osiedlach –
21.906.210 z³
i wydatki czterech osiedli –
22.923.580 z³.
£¹cznie wiêc z planowanymi
wydatkami Centralnego Funduszu Remontowego wydatki te wynios¹:
22.923.580 z³
+ 8.070.000 z³
= 30.993.580 (razem)
Ta ogólna kwota czterech osiedli bêdzie oczywiœcie pomniejszona o
wp³atê na Centralny Fundusz Remontowy wynosz¹c¹ (jak podaliœmy wy¿ej) –
4.182.900 z³.
co sprawia, ¿e osiedla z ³¹cznej kwoty 22.923.580 z³ bêd¹ musia³y odliczyæ
wp³atê na Centralny Fundusz Remontowy.
Remotny w poszczególnych osiedlach;
Os. „PODGRODZIE” – 4.971.900 z³
minus 865.200 z³ na CFR;
Os. „KONDRATOWICZA” – 4.895.000 z³
minus 948.954 z³ na CFR:
Os. „TORUÑSKA” – 5.456.080 z³ minus
1.260.950 z³ na CFR;
Os. „WYSOCKIEGO” – 6.600.600 z³
minus 1.107.800 z³ na CFR.
Priorytety w osiedlach (w zaokr¹gleniu):
Os. „PODGRODZIE”: 1,4 mln z³ – roboty budowlane; 960 tys. z³ – remonty instalacji gazowych; 535 tys. z³ – remonty instalacji elektrycznych; 510 tys. z³
– remonty wodno-kanalizacyjne i c.o;
remonty dŸwigów – 324 tys. z³.
Os. „KONDRATOWICZA”: ponad 1,8 mln
z³ – roboty budowlane; 1,0 mln z³ remonty wodno-kanalizacyjne i c.o.;
159 tys. z³ – remonty dŸwigów;
340 tys. z³ – remonty instalacji elektrycznych.
Os. „TORUÑSKA”: 1,2 mln z³ – remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o., 838 tys. z³ – remonty budowlane; 372 tys. z³ – remonty dŸwigów; 625 tys. z³ – remonty instalacji
elektrycznych; 107 tys. z³ – remonty instalacji gazowych.
Os. „WYSOCKIEGO”: 2,0 mln z³ – remonty budowlane; 1,9 mln z³ – remonty instalacji gazowych; 559 tys. z³ – remonty d¿wigów; 505 tys. z³ – remonty
instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o.;
285 tys. z³ – remonty instalacji elektrycznych.
Wszystkie cztery osiedla wydadz¹
1.063.578 z³ na remonty chodników
i jezdni wewnêtrznych, placów zabaw
i boiska.
okres 12 miesiêcy od stycznia do grudnia. G³ówna informacja jest nastêpuj¹ca: w zwi¹zku z wejœciem ustawy
z 14 czerwca 2007 r. likwiduj¹cej przepisy o wykupie mieszkañ do ogólnej
kasy spó³dzielczej nie wp³ynie ani jedna
z³otówka, a to oznacza ¿e zostanie
powa¿nie ograniczony zakres remontów finansowanych od lat
przez Centralny Fundusz
Remontowy. (Zob. SYGNA£ STYCZNIA – str. 2).
Wp³ywy na Centralny
Fundusz Remontowy
bêd¹ pochodzi³y tylko z solidarnych
wp³at osiedli i wynios¹ 4.182.900 z³. Natomiast wydatki z tego funduszu wynios¹ 8.070.000
z³. Ró¿nica miêdzy wp³ywami a wydatkami pochodzi
z bilansu zamkniêcia 2007 r.
Od bie¿¹cego roku w planie Centralnego Funduszu Remontowego nie przewiduje siê wydatków na ocieplenia, w
tym na ocieplenia stropodachów i na
wymianê centralnego ogrzewania. Natomiast Centralny Fundusz Remontowy
sfinansuje remonty balkonów za ponad
2,8 mln z³, modernizacjê instalacji c.w.
i z.w. oraz c.c.w. za 745 tys. z³. W tym
roku za kwotê ponad 3,2 mln z³ przeniesion¹ do planu z r.ub. bêd¹ remontowane pawilony przy Krasnobrodzkiej 11 oraz za kwotê 763 tys. z³ z planu
r.b. bêd¹ remontowane pawilony przy
Krasnobrodzkiej 27b oraz przy Chodeckiej 4. Oprócz tego w planie Centralnego Funduszu Remontowego przewidziano 150 tys. na op³aty zwi¹zane z ustanowieniem odrêbnej w³asnoœci i regulacj¹
prawn¹ gruntów. W tym planie s¹ jeszcze inne drobniejsze wydatki, jak np. na
op³acenie dokumentacji projektowych.
2008
GOSPODARKA
2008 ZASOBAMI
W
tym dziale w³aœciwie nie ma
¿adnych istotnych nowoœci. Przychody zaplanowano w wysokoœci –
107.774.414,00 z³.
Wydatki w wysokoœci –
107.078.094,00 z³.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym
zaplanowano wzrost przychodów o ok.
3,4 mln z³ co jest zwi¹zane z efektem
inflacyjnym. Nie bêdziemy tu przywo³ywaæ ogromnej masy cyfr z uwagi na
chocia¿by szczup³oœæ miejsca w gazecie. W ka¿dym razie warto i nale¿y odnotowaæ spadek ogólnej kwoty podatku od nieruchomoœci o 0,8 proc.
w stosunku do 2007 r., równie¿ spadek
o 1,0 proc. op³aty z tytu³u u¿ytkowania
gruntów, ale istotne wzrosty s¹ w nastêpuj¹cych pozycjach: centralne ogrzewanie – o 0,5 proc.; op³ata za wodê
i œcieki – o 4,8 proc.; eksploatacja
dŸwigów – o 4,9 proc.; op³ata za wywóz œmieci – o 29,2 proc.; op³ata za
ochronê nieruchomoœci – o 11,1 proc.
i op³ata za u¿ywanie anten RTV oraz
domofonów – o 31,2 proc.
SM BRÓDNO
KONSERWACJE
2008 W OSIEDLACH
prócz funduszu remontowego osiedla maj¹ wydzielny fundusz na
O
konserwacje. W tym roku – zgodnie
z uchwa³¹ Rady Nadzorczej SM „Bród-
g
SM BRÓDNO
STR5_1.qxp
1/8/2008
11:52 AM
Page 1
5
SM BRÓDNO
g
no” – wszystkie cztery osiedla planuj¹
wydaæ na konserwacje –
9.601.270,00 z³.
Konserwacje w poszczególnych osiedlach:
Os. „PODGRODZIE” – 1.968.000 z³;
Os. „KONDRATOWICZA” – 2.465.000 z³;
Os. „TORUÑSKA” – 2.716.270 z³;
Os. „WYSOCKIEGO” – 2.452.000 z³.
Priorytety w osiedlach (w zaokr¹gleniu):
Os. „PODGRODZIE”: 1,0 mln z³ – prace
w³asnych ekip; 409 tys. z³ – instalacje
wodno-kanalizacyjne i c.o.; 201 tys. z³
– instalacje elektryczne; 138 tys. z³ –
dŸwigi; 110 tys. z³ – instalacje gazowe,
kominowe i wentylacyjne; 42,5 tys. z³
– awarie i PZU.
Os. „KONDRATOWICZA”: 565 tys. z³ –
instalacje elektryczne; 435 tys. z³ – instalacje wodno-kanalizacyjne i c.c.w.;
330 tys. z³ – roboty budowlane; awarie
i PZU – 541 tys. z³; 182 tys. z³ – instalacje gazowe, kominowe i wentylacyjne; 81 tys. z³ – dŸwigi.
Os. „TORUÑSKA”: 1,2 mln z³ – prace w³asnych ekip konserwacyjnych;
431,6 tys. z³ – instalacje elektryczne;
310 tys. z³ – instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o.; 200 tys. z³ – roboty
budowlane; 170 tys. z³ – instalacje
gazowe, kominowe i wentylacyjne;
60 tys. z³ – awarie i PZU.
Os. „WYSOCKIEGO”: 475 tys. z³ – instalacje elektryczne; 436 tys. z³ – instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o.; 310 tys.
z³ – roboty budowlane; 165 tys. z³ –
dŸwigi; 148 tys. z³ – instalacje gazowe,
kominowe i wentylacjyjne; 558 tys. z³
prace w³asnych ekip konserwacyjnych;
60 tys. z³ – awarie i PZU.
OD
2008 REDAKCJI
T
eraz po lekturze tego dokumentu
(omówienia redakcyjnego), ktoœ, kto
zechce go do koñca przeczytaæ mo¿e
siê przekonaæ na jakie przedsiêwziêcia
id¹ spó³dzielcze pieni¹dze. Rzeczywiœcie rokrocznie spó³dzielnia obraca powa¿nymi milionami, ale te¿ i odpowiada za sprawne funkcjonowanie tego
wielkiego wspólnego maj¹tku. Bardzo
czêsto porównuje siê nasz¹ spó³dzielniê do œredniej wielkoœci polskiego
miasta i to nie jest ¿adna przesada, bo
w tym naszym spó³dzielczym mieœcie
na Bródnie jest ponad 200 budynków,
prawie 25 tys. mieszkañ i mieszka tu ok.
80 tys. osób. Z drugiej strony o budynki i mieszkania trzeba dbaæ codziennie,
¿eby siê niedekapitalizowa³y, ¿eby by³y
w dobrym stanie i ¿eby mo¿na by³o
do minimum ograniczyæ liczbê awarii
i skarg. I dodatkowo trzeba pamiêtaæ
o ich stanie technicznym w momencie
zasiedlania przed kilkoma dzisi¹tkami
lat, o tym z czego i jak zosta³y wówczas
zbudowane. Mo¿na œmia³o powiedzieæ
tak: za ówczesn¹ taryfê ulgow¹, za nisk¹ jakoœæ technologii, za usterki bêd¹ce rezultatem zwyczajnego partactwa,
za koncepcjê budowania oszczêdnoœciowego p³aciliœmy przez lata i bêdziemy d³ugo jeszcze p³aciæ rokrocznie. Niestety, ale taka jest prawda i tê
prawdê doskonale ilustruj¹ doroczne
plany finansowe.
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
g
Z S
POCZTY
zanowny Panie
Redaktorze! (...)
Zawsze z wielk¹
przyjemnoœci¹ biorê do r¹k nowy
egzemplarz redagowanego przez Pana
miesiêcznika, bo za ka¿dym razem
jest on wyj¹tkowy z racji tej Jego czêœci, która opowiada historiê Polski i
Warszawy. ¯adne czasopismo popularne (nie mówi¹c o czasopismach
typowo zwi¹zanych z histori¹) nie
daje tyle wartoœciowych faktów historycznych przypominaj¹cych nam
wydarzenia z naszej przesz³oœci jak
gazeta „Nasze Bródno”. Ca³e ¿ycie
pracowa³em z m³odzie¿¹ i wiem, ¿e
powinna ona wyrastaæ w g³êbokim
poczuciu przynale¿noœci do w³asnego narodu i znaæ jego losy. (...) Nawi¹zuj¹c do naszej tak czêsto bardzo
trudnej i bolesnej historii, musimy pamiêtaæ, ¿e nasi rodzice i dziadkowie
nie zawsze mogli siê cieszyæ wolnoœci¹. (...) Do listu za³¹czam swój
wiersz, w którym stara³em siê opisaæ
wojenne œwiêta Bo¿ego Narodzenia
kogoœ z bliskiej mojej rodziny, kto po
klêsce wrzeœniowej 1939 r. trafi³ do
obozu jenieckiego, a ¿ycie obozowe
pozosta³o w nim do koñca jego dni
z³ym snem. Z serdecznym pozdrowieniem –
Dariusz JAWOREK
OD REDAKCJI. Dziêkujemy za list
i za wiersz, niestety nie mogliœmy go
wydrukowaæ gdy¿ nasza gazeta œwi¹teczna – ostatnia w 2007 r. – by³a od
kilku dni w rêkach czytelników, a Pan
swój list napisa³ 19 grudnia. £¹czymy
wyrazy powa¿ania.
Z R
POCZTY
edakcjo! Ale¿ siê
popisa³a
Pañstwa korekta. Jedna
zbêdna literka w
nazwisku Kazimierza Sosnkowskiego –
patrz kalendarz „Naszego Bródna” na 2008
rok, miesi¹c lipiec – a taka wielka
wpadka i taki wielki wstyd. Wasza
korekta musi siê albo dokszta³ciæ w
dziedzinie historii, albo skoncentrowaæ siê na swojej pracy. Z ¿yczeniami, abyœcie Pañstwo mniej pope³niali
tego rodzaju b³êdów –
Stanis³aw J. Pomaski
OD REDAKCJI. Zauwa¿yliœmy ten fatalny i wstydliwy b³¹d korektorski, ale
sta³o siê to ju¿ niestety po wydrukowaniu kalendarza i stanêliœmy
wobec problemu: albo wydrukowany kalendarz w ca³oœci pójdzie na
przemia³ i w zwi¹zku z tym wzrosn¹
koszty druku ca³ego nak³adu gazety,
albo zwrócimy siê do naszych Czytelników z proœb¹... o dokonanie
korekty ju¿ na ka¿dym egzemplarzu.
W kalendarzu jest SOSENKOWSKI,
a powinno byæ SOSNKOWSKI. Niestety naszej korekty nie mogliœmy obci¹¿yæ dodatkowymi kosztami druku
gdy¿ – proszê Pana i Pañstwa – pracuje ona bez wynagrodzenia, czyli
spo³ecznie. Dziêkujemy za ten wytyk. Nasza wina.
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
SM BRÓDNO
g
Z P
POCZTY
iêknym prezentem gwiazdkowym obdarowa³
dzieci zaproszone
na op³atek w klubie BiL pan Bogdan
NOWAK – szef firmy
BODEX z osiedla „Podgrodzie”. Dziêki temu darowi serca mogliœmy równie¿ goœciæ na op³atku osoby samotne. Dziatwa z klubu BiL ¿yczy Panu dobrego nowego roku.
OSIEDLE KONDRATOWICZA
Chodecka 13
posiada do wynajęcia lokale użytkowe
Łojewska 3 (antresola) pow. 69,62 m2
Kondratowicza 23 (I piętro) pow. 70 m2
Kondratowicza 25 (piwnica) pow. 220 m2
Kondratowicza 25 (piwnica) pow. 70 m2
Łojewska 22a pow. 15,80 m2
Łojewska 22a pow. 33,60 m2
Łojewska 22a pow. 33,50 m2
Łojewska 11 pow. 34,83 m2
Ma³gorzata SADOWSKA
Lokale mogą być przeznaczone
na handel, usługi, magazyn lub biuro.
Informacje, pok. 26
Z P
POCZTY
ani Ireno! To takie prawdziwe,
co Pani tak piêknie napisa³a w grudniowym „Naszym
Bródnie” na trzeciej stronie. Ja równie¿ czujê siê bardzo
samotna, a mam przy sobie dwóch
synów. Ogromnie ich kocham, ale
brak mi wsparcia i otuchy. Czasami
jest mi bardzo ciê¿ko, chocia¿ równie¿ mam kole¿anki i kolegów. Ale
to wszystko nie jest to. Nie mam Rodziców od bardzo dawna, nie mam
te¿ teœciów. A tak potrzebujê, jak równie¿ moi synowie bliskiej osoby jak
w³aœnie Pani, Szanowna Pani Ireno.
¯yczê wszystkiego dobrego. Niech siê
Pani odezwie. Przekazujê swój telefon.
Tel. (0-22) 811 41 91
OG£OSZENIA BEZP£ATNE
O
O
O
O
O
O
O
Celina G.
O
OD REDAKCJI. Szanowna Pani Celino! Jesteœmy w pewnym k³opocie, bo
pani Irena poda³a nam tylko swoje
nazwisko i to do wy³¹cznej wiadomoœci redakcji. Nie mo¿emy zatem
nic Pani pomóc. Prosimy zrozumieæ.
Wierzymy, ¿e Pani Irena przeczyta
ten list i siê mo¿e do nas odezwie, co
u³atwi³oby nawi¹zanie miêdzy Paniami kontaktu. Niestety do dnia dzisiejszego Pani Irena nic wiêcej do nas nie
napisa³a. Z ¿yczeniami by spe³ni³o siê
pani ¿yczenie.
O
O
O
O
O
O
Z D
POCZTY
o redakcji „Naszego Bródna”.
W paŸdziernikowym wydaniu gazety ukaza³a siê
na str. 5 wiadomoϾ
o braku informacji
osiedla „Wysockiego”
na temat zaawansowania remontów
i wydatków w 2007 r. Stwierdzam, ¿e
ta informacja by³a niezgodna ze stanem faktycznym, co œwiadczy o nierzetelnoœci i dlatego oczekujê przeprosin oraz sprostowania. Nasz¹ informacjê przekazaliœmy w stosownym
terminie. Z powa¿aniem –
O
O
O
O
O
O
O
Mgr Marcin POTOK
O
kierownik Osiedla „Wysockiego”
O
OD REDAKCJI. Szanowny Panie Kierowniku. Podobno w przyrodzie nic
nie ginie, ale i w redakcji móg³ diabe³
tê informacje przykryæ ogonem. Ona
gdzieœ siê po prostu i zwyczajnie zawieruszy³a. Mamy prowadziæ œledztwo? Pan nie zawini³, redakcja nie zawini³a, zaœ za rzekom¹ nasz¹ nierzetelnoœæ – zgodnie z Pana ¿yczeniem
– przepraszamy i to bardzo gor¹co.
SM BRÓDNO
O
O
O
O
g
Zaopiekujê siê osob¹ starsz¹ na
Bródnie; 0-22 674 69 77
Zamieniê 28 m2, kwaterunek na
spó³dzielcze; 696 448 781
Odst¹piê lokal u¿ytkowy. Krasnobrodzka 8, pow. 16 m2; 509 201 360
Niemiecki. Przygotujê do matury.
Tanio; 503 550 998
Zamieniê lokatorskie 46,3 m2 na
dwa mniejsze; 668 312 046
Sprz¹tanie piwnic, w³asny transport; 0-22 499 20 62, 889 134 972
Przeprowadzki – profesjonalnie, szybko, tanio; 751 17 36, 501 267 489
Korepetycje: matematyka, historia,
angielski; 0-22 614 08 69
Korepetycje z matematyki, dr in¿.;
0-22 811 84 02
Niemiecki. Doktorant UW. Solidnie;
602 397 579
Poszukujê pracy 2x w tygodniu. Mam
referencje; 0-22 811 67 74
Magiel, Kowalskiego 3, godz. 10-18;
0-22 675 29 63
Niepubliczne zaoczne liceum ogólnokszta³c¹ce; 609 984 428, 607 156 955,
0-22 49 93 117
Us³ugi krawieckie, Wyszogrodzka 6,
kl. II; 0-22 811 72 46
Pielêgnacja twarzy, oczyszczanie,
nawil¿anie – 40 z³; 515 259 224
Wszystko dla zwierz¹t. Chodecka 4;
697 795 020
Mycie okien – solidnie;
0-22 678 77 51, 506 388 049
Odzie¿ zachodnia na wagê. Krasnobrodzka 11 (I piêtro);
Bezp³atne badanie s³uchu, ul. Wyszogrodzka 1; 674 66 66, 674 19 02
Szybki kredyt, oferty ró¿nych banków; 0-22 675 13 01, 501 627 056
Angielski: matury, egzaminy, konwersacje profesjonalnie; 0-22 843 26 60,
510 490 071
Magiel, ul. Toruñska 54, godz. 11-18;
Cyklinowanie, uk³adanie: klepka,
mozaika, reperacje;
0-22 678 36 52, 503 844 829
Naprawa lodówek u klienta, doœwiadczenie; 0-22 811 73 69, 501 690 902
Kobiety do sprz¹tania zatrudniê;
609 224 622
Meble - zabudowa aptek, biur, sklepów; 603 468 688
Dam pracê w ochronie na Bródnie;
605 224 622
SM BRÓDNO
STR6_1.qxp
1/8/2008
12:33 PM
Page 1
6
B
SM BRÓDNO g SM BRÓDNO
Z Ludwika
KONDRATOWICZA
(Władysława SYROKOMLI)
1823-1862
...Na sinym lazurze
Przegl¹da siê gród wielki na wysokiej górze Nie jako ciche Wilno, niby wiejska dziewa,
Co swe wdziêki os³on¹ gêst¹ przyodziewa,
Ukry³o siê w w¹wozy, ukry³o siê w lasy,
Ledwie dojrzeæ gdzieniegdzie czarodziejskiej krasy.
Warszawa jako piêknoœæ w pe³ni rozwiêta,
Co zna sw¹ potêgê i o niej pamiêta,
Pewna swego zwyciêstwa, pewna królowania,
Tryumfuj¹ce wdziêki swobodnie ods³ania;
Mi³ego ci uœmiechu nie posy³a w darze,
Ale dumnym spojrzeniem uwielbiaæ siê ka¿e.
Patrzaj, z jakim wyrazem chlubnego wesela
Wie¿ycami swych œwi¹tyñ pod niebo wystrzela,
Zamkiem królów i mo¿nych gmachami bogata,
Rozwija siê na pokaz zdumionego œwiata!
Z jak¹ pewnoœci¹ siebie, z jakim blaskiem oka
W zwierciad³o swojej Wis³y pogl¹da z wysoka!
OD REDAKCJI. Drukowany tu fragment d³u¿szego poematu pt. ODWIEDZINY WARSZAWY (dc. – nast¹pi) napisa³ poeta u kresu swego ¿ycia. Warszawê odwiedzi³ w
1858 r., zmar³ w 1862. Zachwyt jego nie mia³ granic, co
wydaje siê bardzo dziwne gdy¿ ówczesna Warszawa cierpia³a pod knutem feldmarsza³ka Iwana Paskiewicza, a nad
miastem górowa³a Cytadela Aleksandrowska na skarpie
¿oliborskiej. Poemat ten powsta³ kiedy Warszawa ju¿ psychicznie by³a gotowa do kolejnego powstania – styczniowego. Wybitny literaturoznawca Janusz Wiktor Gomulicki
skwitowa³ ten poemat jednym zdaniem: On, o dziwo, dojrza³ przede wszystkim Warszawê bogat¹, szczêœliw¹ i roz-
FOTO BRÓDNO NAGRODZONE
OTWARCIE WYSTAWY FOTO BRÓDNO 2007 W KLUBIE PODGRODZIE
1. Wiesław BŁĘDOWSKI 2. Janusz KACPRZAK 3. Krystyna BACHANEK i Czesław
LEWANDOWSKI 4. Maciej KACPRZAK z ojcem 5. Zbigniew KLIMEK, Wiesław
BŁĘDOWSKI 6. Mirosława KWIATEK, Ryszard BIAŁOBRZESKI, Ewa WITKE.
1
2
3
4
bawion¹.
ZOBACZ SIEBIE
Jadwiga RYDZEWSKA
Cz³owiek nie zna swego losu,
id¹c w nieznan¹ przysz³oœæ,
zobacz siebie, ze zmniejszon¹
aktywnoœci¹ fizyczn¹ i psychiczn¹.
Niczym drzewo bez liœci
tracisz urok, skrzypisz.
Skrzypi¹c czêsto i g³oœno
mêczysz otoczenie,
Stajesz siê przez to osamotniony,
k³od¹ wœród dorodnych drzew,
a tak bardzo chcesz byæ potrzebny.
S³u¿yæ doœwiadczeniem.
Przyci¹gaæ czyjœ wzrok.
5
Maj 2006
SM BRÓDNO g SM BRÓDNO
6
26 XI
2007
y³ to mi³y wieczór, a dla
osób nagrodzonych mi³y
wyj¹tkowo. Takie da³o siê s³yszeæ opinie wyra¿ane przez
mikrofon, jak i tete-a-tete.
Pani Lucyna Dmochowska
– kierowniczka klubu PODGRODZIE urz¹dzi³a, a w³aœciwie wystroi³a piêkn¹ oprawê konsumcyjn¹ ze s³odkoœciami i napitkami, panowie
Czes³aw Lewandowski z Henrykiem Szprotem przeciêli u
wejœcia wstêgê – i szanowni
laureaci oraz zaproszeni goœcie wtargnêli do œrodka ciekawi obejrzeæ przygotowan¹
wystawê oraz – jak siê domyœlamy – us³yszeæ werdykt.
Wszystkich niew¹tpliwie zaintrygowa³ stó³ prezydialny
gdzie by³y z³o¿one dowody
uznania w postaci dyplomów
i nagród rzeczowych. Kiedy
ju¿ wszyscy zajêli miejsca i
coœ pochwycili na z¹b rozpoczê³y siê emocje rozdania
honorów (dyplomów i nagród), które wrêczali obydwaj
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych spó³dzielni. Ten
mi³y wieczór trwa³ od godziny 18-tej chyba d³u¿ej ni¿ do
20-tej. Aha! Byœmy przeoczyli. Po rozdaniu nagród kilkoro laureatów dzieli³o siê uwagami o w³asnym warsztacie,
a wszyscy – co ten konkurs
mo¿e nawet wyró¿nia –
wstrzymywali siê od krytycznego spojrzenia na prace konkurentów. Mikrofonem zarz¹dza³a, no i z urokiem prowadzi³a dialog z sal¹ Ewa Witke.
Obok foto sprawozdanie z rozdania nagród za Foto Bródno
2007.
Oto lista osób nagrodzonych.
NAGRODA I. Maciej KACPRZAK (uczeñ) – za reporta¿;
Alicja SZAMBELAN – za zespó³ zdjêæ o rodzinie i dziecku;
Anatol F. SULIK – za reporta¿
z miejsc pamiêci narodowej
na Wo³yniu k. Kowla.
NAGRODA II. Zbigniew
KLIMEK – za zespó³ zdjêæ (10)
opiewaj¹cych piêkno przyrody; Wies³awa MA£ACHOWSKA i Marcelina WODNICKA
– za zespó³ zdjêæ (7) z ¿ycia
dzieci w klubie JOWISZ.
NAGRODA III. Danuta
BIA£A – za zespó³ zdjêæ (11)
o przyrodzie; Wies³aw B£ÊDOWSKI – za zespó³ zdjêæ
(14) o przyrodzie; Dorota
CHOJNACKA – za zespó³
zdjêæ (3) o dziecku; Anna
DMOCHOWSKA – za zespó³
zdjêæ (9) o przyrodzie; Janusz
KACPRZAK – za zespó³ zdjêæ
(11) o przyrodzie; Marta KOWALSKA – za zespó³ zdjêæ
(7) z ¿ycia przedszkolaków
przy Poborzañskiej; Agnieszka KACZMARSKA – za zespó³
zdjêæ (3) o dziecku; Krzyszof
KOSIÑSKI – za reporta¿; Joanna W£ODARSKA-KOSIOREK – za zespó³ zdjêæ o przyrodzie.
Jury konkursu przyzna³o
jeszcze 6 wyró¿nieñ i nagrodzi³o 8 autorów za udzia³ w
konkursie.
STR7_1.qxp
1/8/2008
11:53 AM
Page 1
7
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
W 1.
arszawa da siê lubiæ, jednak pod warunkiem, ¿e...
W³adze miasta bêd¹ sobie na co dzieñ podœpiewywa³y ...wiadoma rzecz stolica... i w rytm tej piosenki bêd¹ planowaæ jej metropolitalny i europejski rozwój; 2. W³adze miasta bêd¹ mia³y wypracowan¹ wizjê
jej rozwoju; 3. W³adze miasta nie bêd¹ co pewien
czas serwowaæ mieszkañcom nowych obietnic ró¿nych od zaserwowanych uprzednio. W tym roku – jak
to zapowiedziano jeszcze w listopadzie na konferencji
prasowej w stotecznym ratuszu – na inwestycje warszawskie wyda siê 1 miliard 874 milionów z³. Liczba ta jest niemal imponuj¹ca, wrêcz magiczna jeœli nie abstrakcyjna. Nas tu – prawobrze¿nych
zawiœlan – interesuje to, czym ratusz sto³eczny chce zdobyæ nasze prawobrze¿ne serca. Coœ zapewne drgnie wokó³ dotychczasowego europejskiego
miejsca wstydu, czyli wokó³ stadionu dzieciêciolecia przekszta³conego przez
ludzki ¿ywio³ w Jarmark Europa. Ma te¿ coœ drgn¹æ w rejonie dworca wschodniego, ma pojawiæ siê w 2008 r. pod postaci¹ projektu fragment trasy Krasiñskiego od Jagielloñskiej do Budowlanej. Na liœcie odczytanej w ratuszu znalaz³a
siê przebudowa ronda Wiatraczna, tak¿e modernizacja Modliñskiej do granicy
miasta, a w tym roku ma byæ wy³oniony wykonawca mostu pó³nocnego, który
podobno otrzyma³ znak priorytetu. Ma byæ poszerzona Marywilska i ...wiêkszy
przydzia³ gotówki otrzyma nasze praskie ZOO. Wreszcie zakoñczy siê w tym
roku budowa pierwszej linii metra, ale budowa drugiej nie ruszy gdy¿ nadal nie
ma wykonawcy. Summa summarum – ratusz sto³eczny zapisa³ w swojej pamiêci, ¿e istnieje równie¿ ta ci¹gle druga (drugorzêdna), zawiœlañska czêœæ stolicy. Dobre i tyle, oby tê pamiêæ nie przykry³a krótka finansowa ko³dra.
TRZY
PO
TRZY
Z POBLIŻA
+ Podobno – jak siê da³o s³yszeæ –
ju¿ gdzieœ tam oko³o koñca 2008 r.
lub na pocz¹tku 2009 r. ma powitaæ
w swoich progach gimnazjum przy
Ostródzkiej. Budynek zaprojektowano
na 15 sal lekcyjnych i 8 pracowni
przedmiotowych. Zaprojektowano te¿
i boisko.
+ Nasza ukochana Praga bêdzie
mia³a w³asne muzeum organizowane
w kamienicy przy Targowej 50/52 w
najbli¿szym s¹siedztwie Bazaru Ró¿yckiego. Obecnie zbierane s¹ – tak¿e poœród mieszkañców Pragi – eksponaty
i wszelakie pami¹tki. Tel. kontaktowy:
(0 22) 741 31 97.
+ Warszawska sieæ wodoci¹gowa liczy ok. 3 tys. km, dostarczaj¹c mieszkañcom Warszawy ok. 390 tys. m3
wody dziennie. Do 2015 r. zaplanowano modernizacjê ok. 260 km istniej¹cej
sieci i wybudowanie ok. 260 km nowej sieci. Ca³kowity koszt tych przedsiêwziêæ oszacowano na ok. 1,5 miliarda z³.
+ Kolej przynios³a (raczej jeœli ju¿:
to przywioz³a) cywilizacjê na Bródno
i Targówek – tak stwierdzono podczas
ods³oniêcia w listopadzie obelisku z
pami¹tkow¹ p³yt¹ ku czci bródnowskich kolejarzy, gdy¿ wêze³ bródnowski otwarty w 1877 r. po³¹czy³ Kolej
Nadwiœlañsk¹ z kolej¹ Obwodow¹.
Obelisk przed Domem Kultury ŒWIT
sta³ siê faktem za spraw¹ wieloletnich
starañ ko³a mi³oœników Bródna z prezesami Lechos³awem Zakrzewskim (honorowym) i Regin¹ G³uchowsk¹.
ju¿ jest coœ. Jeziorko o powierzchni ok.
3 hektarów mia³oby spe³niaæ trzy funkcje. Oprócz miejsca rekreacji i wypoczynku, oprócz magazynu nadmiernej wody z kana³ku bródnowskiego,
mog³oby te¿ byæ wstêpem do zasadniczych przemian w zagospodarowaniu
przestrzennym Targówka Przemys³owego. W przysz³oœci ziemia wokó³ jeziorka
mog³aby byæ równie¿ wykorzystana pod
budownictwo mieszkaniowe.
PŁACE W GÓRĘ
JEZIORKO FABRYCZNE
S
koro nie wypali³a budowa wielkiej
i reprezentacyjnej hali sportowej –
co tak nag³aœnia³y w³adze Targówka, mo¿e wypali pomys³ zbudowania na Targówku Fabrycznym jeziorka. Oby tylko ktoœ tego pomys³u burmistrza Grzegorza Zawistowskiego nie wylogowa³
w zarodku. W ka¿dym razie teren w
s¹siedztwie Jesiotrowej i Bardowskiego – bêd¹cy w³asnoœci¹ Agencji Nieruchomoœci Rolnych – jest w zasadzie
do przejêcia przez nasz¹ dzielnicê i do
tego za darmo. Pomys³ plus teren to
SM BRÓDNO
g
SM BRÓDNO
T
rzydzieœci, dwadzieœcia lat temu... Tak by³o – tak siê ¿y³o – na
Bródnie. Siêgamy do archiwum wycinków prasowych, do starych fotografii. Oto co wówczas o Bródnie
pisali po gazetach.
¯YCIE WARSZAWY. Nr 267 z 16 LISTOPADA 1981. Autor: Wojciech KISS-ORSKI. Tytu³ publikacji: KTO TYM RAZEM DOTRZYMA S£OWA?
Upór i – rzec mo¿na – zawziêtoœæ
dzia³aczy samorz¹du mieszkañców Bródna doprowadzi³y do czwartkowego
spotkania przedstawicieli tego¿ z prezydentem miasta Jerzym Majewskim oraz
dyrektorami co najmniej dziesiêciu
przedsiêbiorstw, które na Bródnie maj¹
jeszcze co nieco do zrobienia. Nie by³o
to typowe spotkanie.
Postanowiono, ¿e koniec z rozwodzeniem siê nad ka¿dym z 20 przygotowanych punktów. Krótkie wprowadzenie, a potem konkretna decyzja prezydenta lub odpowiedzialnego dyrektora finalizuj¹ca dan¹ kwestiê. Dlaczego
tak? Bo, po pierwsze by³o to ju¿ czwarte
w tym roku spotkanie z w³adzami miasta, po drugie – mimo tego – wiêkszoœæ
spraw do dziœ nie jest za³atwiona, choæ
poprzednio obietnicom nie by³o koñca.
To spotkanie mia³o wreszcie o nich
ostatecznie przes¹dziæ. Koniec z gadaniem, dziœ mamy wiedzieæ, co i kiedy
bêdzie konkretnie zrobione. Czy tak siê
sta³o?
Dyrektorzy robili co mogli, by unikn¹æ podawania konkretnych dat, bo có¿
mo¿na dzisiaj obiecaæ?
Ale zebrani byli twardzi, za jêzyki
ci¹gnêli i kilka rzeczy przeforsowali.
Znajomoœæ realiów ka¿e przypuszczaæ, ¿e pewnie na wiosnê odbêdzie siê
kolejne spotkanie, na którym znów bêdzie, z ma³ymi wyj¹tkami, o tym samym. Dlatego prawdopodobnie wiêc
(trzeba siê jednak zastrzegaæ) szko³a
przy ul. Krasiczyñskiej bêdzie ukoñczona jeszcze w grudniu tego roku i kurator Jaszczak nie widzia³by wówczas ¿adnych przeszkód, by 15 lutego mo¿na by³o j¹ otworzyæ i wpuœciæ dzieci.
Chyba z kwadrans kipia³o na temat
budowy basenu przy ul. Balkonowej.
Basen ten to przyk³ad niezwyk³ej
sprawnoœci organizacyjnej i technicznej
budowlanych, którzy w osza³amiaj¹cym tempie robi¹ go od 1974 roku.
Pó³ roku temu dyr. Rogowski z KBM
„Wschód” obieca³ mieszkañcom, ¿e
zrobi go do koñca tego roku. Na spotkaniu pad³o jednak szczere wyznanie budowlanych, ¿e nic z tego, poniewa¿ nie
by³o odpowiednich rur do odprowadzania wody, na koniec wreszcie trzeba
by³o go przeprojektowaæ i niecka basenu nie bêdzie aluminiowa, a ¿elbetonowa.
W¹tpiê, czy zebranych mieszkañców
Bródna przekona³y szczegó³y techniczne tej inwestycji, które poœrednio mia³y
unaoczniæ trud zwi¹zany z jego budow¹.
Ludzie po prostu uwa¿aj¹, ¿e cokolwiek by siê dzia³o, to 8 lat, to trochê
d³ugo jak na budowê jednego baseniku. S¹ bowiem w tym mieœcie takie, które budowano 5 razy krócej.
Przyciskany dyr. KBM „Wschód”
obieca³ wreszcie, ¿e marzec 1982 r. to
ostateczny termin zakoñczenia budowy. Sprawy budowlane zajê³y zreszt¹
najwiêcej miejsca w dyskusjach.
Na Bródnie jest 97 budynków z tzw.
wadami technologicznymi (przemarzanie œcian, przeciekanie, gnij¹cy lenteks). Tylko patrzeæ jak ostatecznie wkurzeni nimi lokatorzy przestan¹ p³aciæ
czynsze.
Wad jest tak du¿o, ¿e – jak powiedzia³ jeden z dyskutantów – kto wie,
czy za dwa lub trzy lata nie trzeba bêdzie przenosiæ ludzi do mieszikañ zastêpczych, z b¹dŸ co b¹dŸ nowego zupe³nie osiedla.
85 proc. wy³o¿onego w mieszkaniach lenteksu trzeba wymieniæ!
Trzeba równie¿ tynkowaæ bloki,
bo s¹ takie, które na elewacje czekaj¹
5-7 lat.
Dyrektor Zdziarski ze Zjednoczenia
Budownictwa „Warszawa” wyzna³ jednak, ¿e bêdzie to trudne, poniewa¿
jest coraz mniej ustawiaczy rusztowañ i to przede wszystkim rozk³ada
wszelkie plany tynkowania budynków. Ile wiêc elewacji da siê zrobiæ
– nie wiadomo.
Jednoczeœnie zaœ trzeba usuwaæ
wady technologiczne, do czego zaanga¿owane jest tak¿e Przedsiêbiorstwo
Robót Elewacyjnych, które tym samym
ograniczy tynkowanie budynków i...
ko³o siê zamyka.
OD REDAKCJI. Czytaliœcie Pañstwo
zapewne w poprzednim wydaniu
gazety – w rubryce BRÓDNO RETRO, str. 7 – propagandow¹ lirykê
tego¿ „¯ycia Warszawy” z roku
1971, dlatego nie bêdziemy jej przypominaæ w szczegó³ych. I oto mija
równo lat 10, dekada gierkowska
zmieciona w proch, a sam jej twórca zosta³ odstawiony decyzj¹ KC
PZPR w zacisze domowe na Œl¹sk.
W 1981 r. g³os zabra³ masowo i
wreszcie lud miast i wsi. I wysz³o
szyd³o z worka. Równie¿ na Bródnie. Cytowany tu tekst nie wymaga
komentarza, poza tym, ¿e jego dalszy ci¹g nast¹pi w lutym.
Tego zdjêcia nie uda³o siê nam precyzyjnie
zidentyfikowaæ. Mamy gor¹c¹ proœbê, niech
Pani napisze do nas. Kim Pani jest? Co Pani
robi? Gdzie Pani mieszka? Jak siê Pani
wiedzie?
FOTO
RETRO
STR8_1.qxp
1/8/2008
11:54 AM
Page 1
Podwaja ¿ycie, kto przesz³oœæ rozwa¿a
Ludwik KONDRATOWICZ (1823-1862)
G
dyby nie ten litewski Tatar z Trok...?
Gdyby nie ów HOWZAN MIRZA...? To on – Howzan Mirza znany
w literaturze historcznej pod nazwiskiem Aleksander Sulkiewicz – byæ
mo¿e uratowa³ nawet ¿ycie 34-letniemu Józefowi Pi³sudskiemu, byæ mo¿e
nawet ochroni³ go przed stryczkiem
szubienicy? Któ¿ to wie jaki to wyrok
gotowa³ rosyjski S¹d Wojenny Józefowi Pi³sudskiemu w Cytadeli Aleksandrowskiej? Przypomnê, ¿e w roku 1901
na ca³ym obszarze Kraju Prywiœliñskiego obwi¹zywa³o bardzo ostre prawo stanu wojennego wprowadzone
jeszcze za rz¹dów warszawskiego namiestnika cara gen. Karla Lamberta w
1861 r. przed powstaniem styczniowym. Howzan Mirza vel Aleksander
Sulkiewicz – nie sam oczywiœcie –
dokona³ rzeczy wprost niebywa³ej
organizuj¹c ucieczkê Józefa Pi³sudskiego z r¹k tego brutalnego re¿imu.
est rok 1900. Noc z 21 na 22 lutego, godzina 3 z minutami. £ódŸ,
ul. Wschodnia 19, II piêtro. Do
mieszkania nr 4 wynajmowanego
przez Mariê i Józefa Pi³sudskich
wkracza rosyjska policja i w³asnym
oczom nie wierzy. Poszukiwana od
ok. 10 lat w zachodniej Rosji, w wileñskiej i warszawskiej generalnych
guberniach, tak¿e nawet i w Europie
zachodniej z Londynem w³¹cznie, redakcja i drukarnia podziemnego ROBOTNIKA (organu podziemnej PPS)
wreszcie nakryta. Rewizja, przetrz¹sanie mieszkania z góry na dó³. Drukarnia skonfiskowana, Maria i Józef
Pi³sudscy aresztowani. Najpierw wiêzienie ³ódzkie na ul. D³ugiej, a po
wielu tygodniach X Pawilon Cytadeli
Aleksandrowskiej na ¯oliborzu. W krêgach podziemnej PPS alarm i to alarm
prawie bojowy. Ktoœ, kto dzisiaj jako
turysta przekroczy bramê Cytadeli od
strony Wis³ostrady, kto popatrzy na tê
monstrualn¹ budowlê, ten szybko
zrozumie, ¿e ³atwej by³oby s³oniowi
przecisn¹æ siê przez ucho igielne ni¿
uciec wiêŸniowi z X Pawilonu. Bramy, mury i co krok posterunki. Tote¿
nic dziwnego, ¿e od czasów zbudowania Cytadeli – tj. od roku 1835
przez Iwana Paskiewicza – nazywali j¹ Polacy grobem myœl¹cych, a z
X Pawilonu prowadzi³y tylko dwie
drogi. Albo na katorgê, na Sybir – i ta
by³a d³uga i wieloletnia, albo droga
krótka, kilkusetmetrowa – do Bramy
Straceñ. Mimo to znaleŸli siê ludzie nadziei i determinacji, ludzie, którzy wymyœlili i zorganizowali ucieczkê Józefa
Pi³sudskiego.
o œciœle zakonspirowanej grupy nale¿eli: dr Rafa³ Radziwi³³owicz – brat
¿ony Stefana ¯eromskiego, m³odszy brat
Józefa – Jan Pi³sudski, Stefania Lippmanówna – ukochana ciocia Józefa Pi³sudskiego, Maria Paszkowska – z warszaw-
D
LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI Z BRÓDNOWSKIEGO KALENDARZA 2008
WSPOMNIENIEM O ALEKSANDRZE
SULKIWICZU ROZPOCZYNAMY CYKL
OPOWIEŚCI O LUDZIACH, KTÓRZY
W SPOSÓB SZCZEGÓLNY PRZYCZYNILI
SIĘ DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W PAMIĘTNYM 1918 ROKU
PO 123 LATACH NIEWOLI.
W 2008 ROKU PRZYPADA OKRĄGŁA
90. ROCZNICA TEGO WIELKIEGO
W NASZYCH DZIEJACH WYDARZENIA.
KALENDARZEM NA 2008 ROK
I CYKLEM COMIESIĘCZNYCH
WSPOMNIEŃ PRAGNIEMY ODDAĆ
HOŁD ÓWCZESNEMU POKOLENIU.
J
Z SOKOLNIACY
POCZTY
P
anie Redaktorze.
wierzê, ¿e warto
z okazji 90. rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci przypomnieæ SOKO£A, którego cz³onkami byli moi
rodzice Maria i Jan KRAUS. Polskie
Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓ£ powsta³o we Lwowie w 1867 r.
z inicjatywy powstañców styczniowych. SOKÓ£ rozwija³ swoj¹ dzia³alnoœæ w Galicji, a z czasem jego
gniazda powstawa³y nawet w Prusach, a od 1906 r. równie¿ w Rosji.
Jako cele dzia³ania SOKÓ£ przyj¹³
wychowanie patriotyczne, krzewienie polskiej kultury i tradycji, jêzyka polskiego, propagowanie kultury fizycznej i nawet przysposobienie wojskowe. SOKÓ£ zapisa³ siê
wyj¹tkowo chlubie w latach walki
cynatoria acuta, idiosynkrezja, m.in.
skrajny wstrêt do munduru policyjnego.
Zalecenie rosyjskiego konsylium: wiêŸnia Józefa Pi³sudskiego odstawiæ na obserwacjê i leczenie do petersburskiego
wiêziennego szpitala psychiatrycznego
im. Œwiêtego Miko³aja Cudotwórcy.
15 grudnia 1900 r. – po ponad oœmiomiesiêcznym pobycie w X Pawilonie
– policja odwozi go do Petersburga.
skiej Kasy Pomocy WiêŸniom, Aleksy
Siedelnikow oraz dr Iwan Szabasznikow – Rosjanie. Ale dusz¹ i organizatorem tego przedsiêwziêcia by³ w³aœnie
Howzan Mirza vel Aleksander Sulkiewicz, rówieœnik Józefa Pi³sudskiego,
(obydwaj urodzeni w grudniu 1867 r.),
wspó³za³o¿yciel litewskiej sekcji PPS,
wspó³redaktor „Robotnika”, kolporter
podziemnej antyrosyjskiej bibu³y. Ca³y
plan ucieczki by³ z pogranicza marzeñ
je¿eli nie z pogranicza absolutnej fikcji.
Dr Rafa³ Radziwi³³owicz, psychiatra,
pisa³ instrukcje Józefowi Pi³sudskiemu
jak ma udawaæ chorego psychicznie
(dos³ownie – wariata), potem te insrukcje wêdrowa³y do X Pawilonu przekazywane z r¹k do r¹k za ³apówki, a Józef
Pi³sudski wciela³ je w ¿ycie. Jego cela
zamieni³a siê w teatr jednego aktora.
I – wyobraŸmy to sobie – ta chytra symulacja siê powiod³a!
owo³ane przez policjê rosyjsk¹ konsylium wydaje orzeczenie, do czego
przyczynia siê tak¿e dr Iwan Szabasznikow, nb. te¿ Sybirak i nb. o¿eniony
z Polk¹. Konkluzja: psychologis hallu-
P
o niepodleg³oœæ. Doœæ powiedzieæ, ¿e
w sierpniu 1914 r. – a wiêc podczas
wybuchu I wojny œwiatowej – jaros³awskie gniazdo moich rodziców wspólnie
z Dru¿yn¹ Bartoszow¹ wystawi³o kompaniê w liczbie 110 ch³opców i z czasem ta m³odzie¿ sokolska da³a pocz¹tek
II Brygadzie Legionów. Mój ojciec Jan
KRAUS jako 16-letni ch³opiec walczy³
o Lwów, a w 1920 r. bra³ udzia³ w wojnie z nawa³¹ bolszewick¹. Moja matka
Maria zawsze by³a u boku ojca i zawsze go ze wszystkich si³ wspiera³a. Po
odzyskaniu niepodleg³oœci ojciec s³u¿y³
w Wojsku Polskim, a podczas okupacji
hitlerowskiej pracowa³ w kontrwywiadzie Armii Krajowej.
SOKÓ£ wyj¹tkowo zas³u¿y³ siê Polsce.
u¿ na pocz¹tku swego istnienia wydawa³ w³asny periodyk pt. „Gimnastyczny SOKÓ£”. W 1914 r. liczy³ ok.
57 cz³onków, w USA ok. 20 tys. cz³onków. W pierwszych latach niepodleg³oœci rozwija³ siê nadal. W latach 30.
ub. stulecia liczy³ ok. 100 tys. cz³on-
J
W podziemniu – wielka radoœæ. Uda³o siê! Sukces pierwszej czêœci planu.
est rok 1901. 14 maj. Wieczór. Przez
kolejne drzwi bez klamek, przez posterunki stra¿y szpitalnej, przechdzi
dwóch d¿entelmenów elegancko ubranych, gaworz¹c sobie po przyjacielsku
jakby nigdy nic. Pozdrawiaj¹ stra¿ników,
stra¿nicy nawet bardzo nisko czapkuj¹.
Jednym z tych eleganckich d¿entelmenów jest m³ody lekarz dr W³adys³aw
Mazurkiewicz, a drugim... Józef Pi³sudski. Przed bram¹ szpitala czeka ju¿ bryczka, obydwaj d¿entelmeni wsiadaj¹, stangret strzela z bata, konie ruszaj¹ z kopyta i pêdz¹ co tchu na petersburski dworzec kolejowy, tam w poci¹g – kierunek
Talin. I z Talina – dalej do Rygi, z Rygi –
na Polesie do konspiracyjnej meliny w
maj¹tku Lewandowskich Czysto³ó¿e k.
¯ytkowic, a z Czysto³ó¿a przez Zamoœæ,
Brzuchowice k. Lwowa – do Kijowa,
gdzie Józef Pi³sudski natychmiast zabra³
siê wspólnie z Feliksem Perlem do redagowania kolejnego 39 nr. ROBOTNIKA.
z³owiekiem, który ca³y ten scenariusz wymyœli³ i na ka¿dym etapie
J
C
Jan KRAUS
ków, a w 1937 r. w 828 klubach sportowych SOKÓ£ gromadzi³ ponad 28 tys.
czynnych zawodników. SOKÓ£ budowa³ boiska, nawet stadiony, a równie¿
i wa¿ne dla spo³ecznoœci lokalnych gmachy u¿ytecznoœci publicznej.
Tak np. w mieœcie moich rodziców –
w Jaros³awiu – na prze³omie XIX i XX
wieku wysi³kiem cz³onków SOKO£A
zbudowano okaza³y gmach z kinem i
go realizowa³ by³ w³aœnie Howzan
Mirza vel Aleksander Sulkiewicz. Z jego to inspiracji W³adys³aw Mazurkiewicz specjalnie zatrudni³ siê w szpitalu im. Miko³aja Cudotwórcy, on obydwu d¿entelmenom dostarczy³ eleganckie garnitury, on wreszcie podstawi³
bryczkê pod bramê szpitala, on powozi³ bryczk¹, on kupi³ bilety do Talina
i Rygi on... on ... ON: ps. Tatar, Micha³
Czarny, Kizia. W konspiracji obydwaj
byli sobie bardzo bliscy, dla Aleksandra Sulkiewicza Józef Pi³sudski by³ Wiktorem, Mœcis³awem, Ziukiem, a dla Józefa Pi³sudskiego Aleksander Sulkiewicz
by³ Micha³em, Tatarem albo Kizi¹. Kiedyœ Józef Pi³sudski jako cz³ek bieg³y w
fachu konspiratora napisa³ do Aleksandra Sulkiwicza list, a w nim m.in.: Michale, powiedz Tatarowi ¿eby Kizia za³atwi³ wiadom¹ sprawê. Józef Pi³sudski
nawet z Kazimierzem Sosnkowskim,
ani z Edwardem Rydzem-Œmig³ym nie
wypi³ bruderszaftu, a z Aleksandrem
Sulkiewiczem by³ po imieniu.
owzan Mirza vel Aleksander Sulkiewicz wspólnie z Józefem Pi³sudskim (mieli wówczas po 27 lat!)
zredagowali pierwszy nr ROBOTNIKA
we wsi Lipniszki (obecnie obód iwiejski na Bia³orusi), nale¿a³ do Frakcji
Rewolucyjnej PPS, do Zwi¹zku Walki
Czynnej, a nastêpnie by³ legunem 5 pp.
I Brygady. Józef Pi³sudski by³ jej komendantem, a Aleksander Sulkiewicz
zaledwie sier¿antem. Zgin¹³ œmierci¹
¿o³nierza na polu bitwy pod Sitowiczami na Wo³yniu 15 grudnia 1916 r.
Przez ca³e swoje ¿ycie od najm³odszych lat walczy³ o wolnoœæ Polski w
cieniu rosyjskiej szubienicy, za wolnoœæ Polski odda³ ¿ycie. Jego szcz¹tki
8 grudnia 1935 r. – w rocznicê urodzin
– po niezwykle podnios³ej uroczystoœci ¿a³obnej na Placu im. Józefa Pi³sudskiego zosta³y z³o¿one na pow¹zkowskim cmentarzu wojskowym w okaza³ym grobowcu. Niemal po s¹siedzku,
bo na cmenatrzu cywilnym, spoczywa
w skromnym grobie dr W³adys³aw Mazurkiewicz, w wolnej Polsce profesor
farmacji na Uniwersytecie Warszawskim, twórca i pierwszy dziekan wydzia³u farmacji.
owzan Mirza vel Aleksander Sulkiewicz z rodu TATARÓW. Piêkna postaæ. Kawaler Orderu Virtuti Militari, kawaler Krzy¿a Niepodleg³oœci.
H
H
Jerzy KOCHAÑSKI (styczeñ 2008)
pomieszczeniami dla sekcji klubowych, a obecnie w³aœnie w tym sokolim gnieŸdzie mieœci siê Miejski
Oœrodek Kultury. W 1925 r., – zatem prawie na progu niepodleg³oœci
– SOKÓ£ wybudowa³ równie¿ jaros³awski stadion.
To w³aœnie w 1914 r. spod tego sokolego gniazda w Jaros³awiu wyruszy³a wspomniana 110-osobowa
kompania SOKO£ÓW biæ siê o niepodlegoœæ.
anie Redaktorze! Bêdê wdziêczny ja¿eli zilustruje Pan ten mój
list fotografi¹ mojego ojca Jana
Krausa w mundurze sokolskim. Ten
mundur z piêkn¹ czapk¹ ozdobion¹
sokolim piórem porusza³ wœród m³odzie¿y polskiej pod zaborami – w
niewoli – najg³êbiej pielêgnowane
uczucia patriotyzmu i mobilizowa³
do czynu.
Z powa¿aniem –
P
Antoni M. KRAUS
Bródno

Podobne dokumenty