święto szkoły sp nr 2 dzień nauczyciela

Komentarze

Transkrypt

święto szkoły sp nr 2 dzień nauczyciela
ŚWIĘTO SZKOŁY SP NR 2
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Szanowni Państwo!
Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i udzielone poparcie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.
Będę godnie reprezentował Państwa w Polskim
Parlamencie
i dbał o nasze wspólne sprawy.
Jednocześnie życzę Państwu
nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym, 2008 Roku
Nasza pani Helena Klęczar
4 i 18 listopada brała udział w Posiadach Gawędziarskich w
Przybędzy i w Żywcu- Wieprzu. Zdobyła wyróżnienie.
2
Janusz Chwierut
Poseł na Sejm RP
Uroczystości
XII sesja Rady Gminy
30 październik.
Październikowe święto szkoły w SP Nr 2
13 października 2007 r. Szkole
Podstawowej Nr 2 w Osieku odbyło
się Święto Patrona Szkoły. W tym roku
uroczystość miała nieco inny charakter
niż zwykle, połączono ją bowiem z posumowaniem udziału placówki w projekcie „Super Szkoła”. Wśród zaproszonych gości oprócz rodziców znaleźli się
przedstawiciele gminy i kuratorium.
Obchody rozpoczęto mszą świętą
odprawioną w szkole przez ks. Stanisława Czernka. W czasie kazania przypomniał on wszystkim postać Królowej
Jadwigi. Po Eucharystii odbyło się pasowanie uczniów klasy I. Mimo że był
to ich pierwszy występ i to przed tak
liczną publicznością, nie widać było
tremy. Wyśmienicie zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne i taneczne.
Wykazali się też dużą wiedzą o Polsce,
odpowiadając na pytania Królowej Jadwigi. Po pomyślnie zdanym egzaminie
pierwszaki zostały pasowane na uczniów
przez pana dyrektora Romana Rułkę, a
wychowawczyni Agata Płonka wręczyła im pamiątkowe dyplomy. O drobne
upominki dla nich zatroszczyli się natomiast rodzice. To wydarzenie na pewno
na długo pozostanie w pamięci naszych
pierwszoklasistów.
W czasie przerwy wszyscy udali
się do sali muzealnej poświęconej patronce szkoły, aby obejrzeć przygotowane przez uczniów albumy o Królowej
Jadwidze. Salę zdobiły prace plastyczne
wykonane przez członków Klubu Plastyka w czasie letnich plenerów malarskich.
Było, co oglądać! Korytarz natomiast
wypełniły osieckie kwiaciarki (w tej roli
byli uczniowie z klasy III), które sprzedawały własnoręcznie wykonane bibułkowe kompozycje kwiatowe. Na następnym straganie prym wiodły przekupki,
oferowały klientom ręcznie haftowane
chusteczki Królowej Jadwigi z pięknymi
inicjałami, precelki i różańce . Dużym
zainteresowaniem cieszyła się wystawa
zajęć, z plenerów malarskich i wycieczek organizowanych w ramach projektu
„Super Szkoła”. Natomiast w „Wierzynku” każdy mógł się posilić upieczonym
przez mamy pysznym ciastem.
Druga część programu rozpoczęła
się od prezentacji multimedialnej, w czasie której przedstawiono najważniejsze
wydarzenia z życia Królowej Jadwigi.
Po niej uczniowie zaprezentowali inscenizację pt.: „Kto im łzy powróci?!”.
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu literackiego, plastycznego i rodzinnego konkursu na postać smoka wawelskiego. Ufundowane
przez Radę Rodziców nagrody, wręczył
zwycięzcom dyrektor szkoły, pan Roman Rułka w towarzystwie wójta Jerzego Mieszczaka.
Na koniec uroczystości przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej Karolina Mydlarz złożyła życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej wszystkim
pracownikom oświaty, a upominkiem
dla nich było wykonanie przez Klub Taneczny tańca disco. Uwagę zebranych
zwróciły nowe, piękne stroje dziewcząt.
Akademia stała się również okazją
do wręczenia nauczycielom wyróżnień i
nagród przyznanych im przez wójta gminy i dyrektora szkoły. Nagrodę wójta w
tym roku otrzymali: p. Roman Rułka i p.
Barbara Zięciak, natomiast wyróżnienia
z rąk dyrektora odebrali: p. Ewa Kozieł,
p. Agata Płonka, p. Beata Sadowska, p.
Joanna Zygmunt i p. Jolanta Żurek.
Program artystyczny przygotowały nauczycielki: Marzena Borkowska,
Agata Płonka, a dekoracje Ewa Kozieł.
MK
Roboty publiczne
Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu w ramach robót publicznych, interwencyjnych, społecznie-użytecznych i programu „Bezpieczny wał”, w tym roku w naszej gminie zostało zatrudnionych w różnych okresach
19 bezrobotnych mieszkańców. Do zakresu ich obowiązków należało między innymi
koszenie i grabienie terenów zielonych, czyszczenie rowów, wycinka samosiejek,
czyszczenie ścieków przychodnikowych, sprzątanie chodników, malowanie przystanków i ławek, mycie przystanków, remont przepustów przy drogach i łatanie dziur
kamieniem łamanym na drogach gminnych. Łącznie przepracowali 8920 roboczo-godzin. Można śmiało napisać, że w całym okresie zatrudnienia na terenie gminy
wykonali kawał dobrej roboty.
R.Ć.
Po powitaniu radnych, zaproszonych gości, stwierdzeniu prawomocności
obrad i przyjęciu protokółu z wrześniowej sesji przewodniczący Rady Gminy
oddał głos wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na wrześniowej
sesji.
-Prowadzę rozmowy z księdzem Krzysztofem Błachutem w sprawie komunalizacji cmentarza w Głębowicach. Na
komunalizację ksiądz K. Błachut wyraził zgodę, musi jednakże uzgodnić ze
swoimi zwierzchnikami. Oczekuje na
pozytywną odpowiedź.
-1 października przekazałem plan budowy mostu na ulicy Wiśniowej firmie
DROG-BUD Spytkowice. W chwili sesji
roboty na moście są mocno zaawansowane.
-Prowadzę rozmowy z przewoźnikiem
Dutkiewiczem w sprawie biletów miesięcznych, oraz wieczornych kursów w
soboty i niedziele (przewoźnik planuje je
zlikwidować).
-Doszliśmy do porozumienia z przedstawicielem LOK-Osiek, w sprawie przejęcia budynku pod lasem karolińskim z
przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.
-Prowadzimy rozmowy z właścicielem
firmy AKSAM p. Adamem Klęczarem
w sprawie budowy w centrum Osieka
basenu wraz z hotelem i restauracją.
-W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy z p. Heleną Kolasa o wykup łąki
wielkości 2 ary pod chodnik na ulicy
Wiśniowej.
-Na budowę ronda przy ZSP Nr 1 w
Osieku przetarg nie doszedł do skutku
z uwagi na brak oferenta.
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1100 szt.
Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak - red.
Projekt okładki- Adam Borkowski,
Małgorzata Boba - sekretarz redakcji
Zdjęcia- Rozalia Ćwiertnia
Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Stanisław Kusak. „Echa szkolne” - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik,
Skład- Bartłomiej Krzak
Magdalena Kramarczyk, Bogumiła Handzlik, Ewa Studzińska
Na okładce dzieci z Przedszkola
Korekta - Maria Zięba
Publicznego w Osieku
Adres redakcji: 32 - 608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 8458 - 155, e-mail: [email protected]
Konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
Dyżury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 - 12.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową: www.echaosieka.iaw.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść listów i jakość zdjęć prezentowanych nie odpowiadamy.
3
Uroczystości
Środki finansowe z ronda postanowiono przeznaczyć na chodnik od p. Niemca do p. Kramarczyka, oraz wykonanie
dodatkowo 150 m bieżących nowego
chodnika do ulicy Sobótkowej i położenie, nowej nakładki asfaltobetonowej no
odcinku od o budynku Gminy do ulicy
Sobótkowej.
-Uruchomiony został remont muru oporowego przy SP ZOZ. Remont realizuje
firma Leszka Górkiewicza z Osieka.
-Brałem udział w uroczystościach organizowanych w naszych szkołach z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Wręczyłem
nagrody wójta dla wyróżniających się
pracowników oświaty. Ogółem nagrodziłem 12 nauczycieli.
Złote Gody
Zanim Jubilaci spotkali się z władzami Osieka wcześniej otrzymali listy gratulacyjne z kancelarii Prezydenta, bądź od samego Prezydenta z życzeniami dalszych
lat w zdrowiu i doczekania kolejnych jubileuszy. W czwartkowe popołudnie 29 listopada w przeddzień „ Andrzejek” w Urzędzie Gminy miało miejsce bardzo miłe i
uroczyste wydarzenie. Złote Gody świętowało w tym roku 21 par. Zaproszone pary
Jubilatów spotkały się na sali WDK na części oficjalnej i uroczystym poczęstunku. Atmosfera obchodów jubileuszu była tym bardziej podniosła, bo uroczystość zaszczycił swoją obecnością wójt Jerzy Mieszczak który wespół z przewodniczącym
Rady Gminy Jerzym Czernym i wice wójtem Markiem Jasińskim wręczyli dostojnym
Jubilatom medale okolicznościowe i listy gratulacyjne. „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymały pary małżeńskie
świętujące „Złote Gody” z Osieka, Państwo: Helena i Stanisław Boroń, Helena i
Edmund Erhardt, Helena i Kazimierz Górecki, Zofia i Bolesław Jekiełek, Maria i Jan
Jekiełek, Zofia i Kazimierz Klęczar, Anna i Nikodem Klęczar, Zofia i Stefan Kramarczyk, Karolina i Kazimierz Matejko, Agnieszka i Stanisław Mitoraj, Elżbieta i Antoni
Mleczko, Stanisława i Stanisław Mrozik, Janina i Władysław Naglik, Maria i Edward
Ogorzelec, Stefania i Julian Olszówka, Zofia i Karol Paw, Krystyna i Mieczysław
Płonka, Maria i Ludwik Sobecki.
Z Głębowic, Państwo: Stanisława i Piotr Brońka, Maria i Stanisław Osowski, Aniela
i Stanisław Paluch.
Podczas wręczania medali nie zabrakło wzruszających emocji, atmosfera była
pełna życzliwości i serdeczności. Wielu już leciwym parom na nowo zalśniły oczy
młodzieńczym blaskiem, a twarze rozjaśniał uśmiech pełen zrozumienia i dobroci.
Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Czernym i wice wójtem Markiem Jasińskim skierowali pod adresem Jubilatów dużo ciepłych i życzliwych słów,
nie kryjąc uznania, że dwoje ludzi przeszło przez życie ramię w ramię budując dla
siebie, swoich dzieci i wnuków lepszą przyszłość. Życzyli wszystkim Jubilatom aby
dalej dzielili wspólne radości i smutki jeszcze drugie tyle lat.
Oprócz gorących życzeń i gratulacji, Jubilaci otrzymali od władz Gminy upominki. R.Ć.
Sala gimnastyczna
-Prowadzone są rozmowy z firmą
WTÓRPOL ze Skarżyska–Kamiennej
zbierającej dla PCK rzeczy ubraniowe.
Rozmowy dotyczą dostarczenia pojemnika, do którego mieszkańcy będą mogli
składać nie używaną odzież, obuwie,
pościel itd. Akcja prowadzona byłaby
przez GOPS
Zleciliśmy przeprojektowanie ulicy Wiśniowej p. Markowi Bagierowi, chodzi o
chodnik i skrzyżowanie ul. Wiśniowej z
ul. Główną.
Trwająca od wczesnej wiosny budowa sali
gimnastycznej przy SP nr
2 w Osieku zakończy tegoroczny harmonogram w
terminie. Prace związane
z tą ważną inwestycją prowadzoną przez Samorząd
są już daleko posunięte.
Stan surowy budowanej sali
gimnastycznej zbliża się do
końca. Realizacja tego zadania przy szkole, która nie
posiadała nigdy sali gimnastycznej była koniecznością. Mieszkańcy Górnego Osieka, a najbardziej rodzice i dzieci cieszą się wraz
z Samorządem, że w niedługim czasie,
bo być może od nowego roku szkolnego
będą mogli korzystać z nowoczesnego
obiektu sportowego. Najważniejszym
z obecnie realizowanych zadań będzie
wyniesienie więźby i wykonanie dachu.
Wykonawcą całego zadania jest
firma z Bierunia „CARBUD” SA. Nad
realizacją tego przedsięwzięcia z ramienia inwestora czuwa inspektor do spraw
4
nadzoru budowlanego Marian Jankowski. Ogółem koszt inwestycji oszacowano na 2.659.726 zł brutto. Zadanie jest
dofinansowane przez Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej w kwocie 220 tys. zł.
Budowany obiekt będzie połączony
przewiązką z istniejącą nową szkołą i
jej starym budynkiem, w którym po remoncie, (w chwili obecnej wymieniono
okna, na które Samorząd wydał łącznie z
dotacją 24.475 zł) otwarte będzie przedszkole i filia Biblioteki Publicznej.
Echa
Zebranie wiejskie w Osieku
Wójt wraz z Radą Sołecką zaprosili
mieszkańców na zebranie wiejskie. Po wybraniu prowadzącego, którym został wice
wójt Marek Jasiński i przedstawieniu programu zebrania, głos oddano Przedstawicielowi Agencji Rolnej Małopolskiej Izby
Rolniczej panu Robertowi Skowronkowi,
który wygłosił referat na temat „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Poruszył w
tym temacie problemy dotyczące kryteria
dostępu, form i wysokości pomocy finansowej, modernizacji gospodarstw rolnych,
rodzajów inwestycji, rodzajów wsparcia i
opisał wymogi i cele w zakresie zwiększania ogólnych wyników gospodarstw. Drugim ważnym tematem
była „Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Tu
omówił różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej, form
i wysokości pomocy,
także poziomu pomocy. Dalszą część referatu poświęcił na omówienie ”Tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, zakresu
ich działania, formy
i wysokości pomocy.
Więcej informacji w Starostwie w Oświęcimiu.
Z kolei właściciel Aksamu p. Adam
Klęczar omówił propozycję budowy kompleksu wypoczynkowo-hotelarsko-gastronomicznego w centrum Osieka. Uczestnicy zebrania przegłosowali propozycje
przedstawione przez p. Adama Klęczara
przy jednym głosie wstrzymującym się.
Następnie wójt Jerzy Mieszczak przedstawił całoroczną pracę Samorządu Gminnego, i zadania, które za okres sprawowania
przez niego funkcji zostały wykonane na
terenie gminy.
W dyskusji głos zabrali mieszkańcy
na tematy związane z życiem wsi. Katarzyna Piłat zwróciła się z prośbą o obniżenie
chodnika na długości 6 metrów pomiędzy
wjazdami. Do prośby ustosunkował się
wójt i stwierdził, że projektant tak zaprojektował chodnik, aby było bezpiecznie
dla pieszych. Andrzej Kacorzyk poprosił
aby przy realizacji projektu na kompleks
wypoczynkowo-hotelarski na bieżąco informować mieszkańców, najlepiej metodą
wizualną na tablicach ogłoszeń. Na zebraniu mieszkańcy poruszyli między innymi
takie problemy jak: kwestie przydomowych
oczyszczalni ścieków i ich podłączanie do
sieci kanalizacyjnej, dotacji gminy do zakupu ekologicznych pieców do ogrzewania budynków prywatnych, strat wody na
wodociągu, czyszczeniu i regulacji potoku
„Osieczanka”, remontów dróg gminnych i
prośba o wysypanie kamieniem, opłat za
wywóz śmieci, przejazdów autobusu przez
ulicę Wiśniową i Starowiejską. Po dyskusji zebranie zakończono, wójt podziękował
wszystkim za liczne przybycie i za udział
w dyskusji.
Wynagrodzenie wójta
Na sesji 27 września Rada Gminy podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek.
Od 1 września 2007r. ustala się wynagrodzenie wójta ;
-zasadnicze, w wysokości 4.550 zł miesięcznie,
-dodatek funkcyjny w wysokości 1.550 zł,
-dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
-dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Dodatek specjalny przyznaje się na okres 1 roku tj. od 1 września 2007r do 31 sierpnia 2008 r. Wszystkie kwoty podane są jako wynagrodzenie brutto.
5
gminne
-Odbyłem spotkania z Rodzicami w ZSP
w Głębowicach i SP nr 2 w Osieku w
sprawie odpłatności za śniadania i obiady w szkołach.
-Otrzymaliśmy od Wojewody środki finansowe na monitoring w ZSP Nr 1 w
Osieku w kwocie 12,000 zł, do kwoty
tej dołożymy 12.300 zł, całość zadania
zamknie się kwotą 24,300 zł. Będzie to
pełny montaż monitoringu, wewnętrzny
i zewnętrzny.
Następnie wójt zdał sprawozdanie z
realizacji wniosków.
-W grudniu będzie renegocjowana opłata za konserwację linii energetycznych z
firmą ENION Kęty. Planujemy również
dokonać przeglądu umowy na dostawę
energii elektrycznej.
-Na ulicy Browarnej zgodnie z zapowiedzią ZDW w Krakowie będą zamontowane bariery energochłonne.
-Na 2008r. przyjmiemy w budżecie środki finansowe na projekty budowlanowykonawcze.
-W centrum Głębowic został zamontowany przystanek autobusowy.
-22 października 2007r. wysłaliśmy pismo do Teletechniki w sprawie korekty
sieci telefonicznej na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Ogrodową. Czekamy
na odpowiedź.
Rada Gminy podjęła uchwały w
sprawie:
-Ustalenia opłat za niektóre świadczenia
publicznych przedszkoli oraz zasad korzystania ze stołówki.
-W sprawie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.
(Pomoc ta może być realizowana w formie posiłków dla dzieci w gminie i poza
gminą Osiek w okresie nauki w formie
zakupu; obiadów pełnodaniowych, zup
z wkładką lub zestawów śniadaniowych.
Dzieci otrzymują posiłek nieodpłatnie,
gdy dochód na osobę nie przekracza
150% kryterium dochodowego to jest
526.50 zł).
* Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
* Określenia wysokości stawek od środków transportowych.
* Opłaty od posiadania psów i zwolnień z
tych opłat, (ustalono opłatę 25 zł od jednego psa rocznie. Jednakże Rada Gminy wprowadziła zwolnienie z tej opłaty
dla posiadaczy jednego lub dwóch psów,
więc dopiero od trzeciego psa i następnych naliczana będzie wspomniana wyżej opłata.
*Opłaty targowe,
(które wynoszą od samochodu osobo-
Echa
gminne
wego, straganu, stołu 20 zł, innych samochodów, przyczep i naczep 15 zł i za
wózek ręczny, rower, rękę i kosz opłata
wynosi 14 zł .
-Zmian planu budżetu gminy na 2007r.
(W tym miejscu głos zabrała skarbnik
Krystyna Pytlik, przedstawiła zmiany w
planie budżetu na 2007r. Na 30 października dochody wynoszą 15.099 439,29 zł,
wydatki 16. 920 474,29 zł, przychody
3.226 796 zł, a rozchody 1.405 460 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 1.821 036 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 467.852 zł - oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w
wysokości 1.353 184 zł.)
Wszystkie uchwały zostały przez Radę
podjęte jednomyślnie.
Na sesji wywiązała się dyskusja
na temat wysokości miesięcznych stawek za dzieci korzystające w szkole i w
przedszkolu z posiłków. Zaproszeni Rodzice podjęli negocjacje z Radą na temat
ich wysokości. Jaką Rada Gminy podjęła decyzję, kierując się dobrem dziecka
i dobrem budżetu rodziny przedstawiam
w oddzielnym artykule na stronie 20.
Na sesję zaproszono właściciela firmy
AKSAM p. Adama Klęczara, który w
przybliżeniu przedstawił wizję budowy
basenu, hotelu i restauracji w centrum
Osieka. Po szerokiej dyskusji wójt Jerzy Mieszczak zaproponował, żeby w tej
sprawie wypowiedzieli się mieszkańcy
Osieka na zebraniu wiejskim. Uczestnikiem sesji był też przedstawiciel rodziny
(syn) Heleny Kolasa, który w jej imieniu
omówił propozycję wykupu przez gminę dwóch arów łąki z przeznaczeniem na
chodnik przy ulicy Wiśniowej.
Zapytania i wnioski:
Rada ustaliła przez aklamację, że należy
przygotowywać projekt budżetu na
2008 r. wg stawek rządowych.
*Józef Kubajczyk skwitował dysku-
Z legend o Św. Mikołaju
Święty Mikołaj, biskup Miry w
Azji Mniejszej, to patron m.in. żeglarzy, rybaków, więźniów, piekarzy,
krawców, złodziei, dziewcząt pragnących wyjść za mąż.
Nie ma dokładnych danych na
temat postaci św. Mikołaja. Wszelkie informacje czerpane są z legend.
Jedna z najstarszych zachowanych na
temat tego świętego, została zapisana
przez Jakuba de Vorgain około 1270
roku. Wiadomo jednak, że św. Mikołaj był biskupem i już jako mały chłopiec potrafił
czynić cuda, miał uzdrowić bardzo chorą dziewczynkę. Warto opowiedzieć swojemu
dziecku o tym świętym, aby kojarzyło go nie tylko z dziwnym, pokracznym człowiekiem ubranym w czerwony strój z siwą brodą, pastorałem i dzwoneczkiem w ręku,
ale prawdziwym świętym. Postać św. Mikołaja czczona jest od bardzo dawna i to nie
tylko na wschodzie, ale także na zachodzie Europy.
Datę 6 grudnia ustalono gdzieś w okolicy IX wieku, wtedy też zaczęły powstawać kościoły jego imienia. W życiorysie św. Mikołaja trudno o konkretne daty i fakty,
prawie wszystko co związane ze św. Mikołajem jest legendą, opowiastką. Tych prawd
dowiedzionych jest niewiele. Nie ma żadnych relikwii, zostały skradzione przez włoskich kupców. Według legend urodził się w Azji Mniejszej w bogatej rodzinie. Miał
ssać mleko matki tylko dwa razy w tygodniu, we środy i piątki. Jako uczeń w szkole
sprawował się dobrze i dobrze się uczył. Mikołaj święcenia kapłańskie przyjął z rąk
swego stryja o takim samym imieniu.
Do dnia dzisiejszego Mikołaja uważa się za patrona marynarzy, ponoć kiedyś
uprzedził ich żeby nie wypływali w morze, bo będzie wielka burza, nie posłuchali i
i tak się stało. Według legendy i przekazu ówczesnych ludzi św. Mikołaj był bardzo
dobrym biskupem, pościł, umartwiał się, mało spał, jadał w gronie żebraków, których
zawsze pilnował, żeby nie byli głodni. Tradycja obdarowywania dzieci drobnymi
prezentami zrodziła się dopiero w XVIII wieku. W tym okresie maluchy dostawały
pierniki, drewniane zabawki wykonane prze rodziców lub coś z ubrania.
Zwyczaj obdarowywania się 6 grudnia dotrwał do dziś, emocje z tym związane
są bardzo silne, zwłaszcza u dzieci, kiedy odpakowują otrzymany podarunek, nie
inaczej jest u dorosłych, którzy nie chcą się do tego przyznać.
Bezrobocie
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dokonał analizy zawodów deficytowych
i nadwyżkowych występujących na rynku pracy w I półroczu 2007 r. Jak wynika z
powyższej analizy nadwyżka zawodów występuje w grupach: sprzedawcy, urzędnicy,
inne zawody ekonomiczne, humanistyczne i pokrewne. W trudnej sytuacji zatrudnieniowej znajdują się także bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. Zawody deficytowe (więcej ofert pracy niż zarejestrowanych): budowlane, kierowcy, elektrycy,
mechanicy, fryzjerzy, operatorzy cnc, ślusarze, spawacze, tokarze, szlifierze, zawody
medyczne (fizjoterapeuci, pielęgniarki, rehabilitanci), nauczyciele języków obcych,
informatycy, prawnicy, księgowi z doświadczeniem.
Nadal w ewidencji bezrobotnych naszego powiatu pozostaje 5708 osób bezrobotnych. Główną przyczyną tak dużego bezrobocia (stopa bezrobocia 11,0%) jest brak
kwalifikacji, utrata uprawnień do wykonywania zawodu, brak doświadczenia zawodowego, niepełnosprawność. Najtrudniej jednak jest pomóc sporej grupie osób bezrobotnych, którzy utracili motywację do pracy, przyzwyczaili się do życia „bez pracy”,
są destrukcyjnie nastawieni na jej szukanie i wszelkie oferowane formy pomocy.
Aktualne przeciwdziałanie bezrobociu to proces wieloetapowy polegający na
przygotowaniu ludzi do pracy poprzez szkolenia, poradnictwo, reintegrację społeczną
ze środowiskiem i reintegrację zawodową.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Wiesława Drabek- Polek
6
Uroczystości
Uroczyste obchody
Święta Niepodległości
11 listopada ustanowiono Świętem Narodowym dopiero ustawą z
kwietnia 1937r., czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do wybuchu II wojny światowej święto to było obchodzono tylko w 1937 i w
1938r., w okresie wojny było to niemożliwe. Narodowe święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze za PRL) 21 lutego 1989r. (w trakcie obrad Okrągłego Stołu).
Pomiędzy rokiem 1945 a 1989 manifestacje patriotyczne organizowane
przez opozycję były tłumione, a ich uczestnicy byli często aresztowani.
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudzkiemu. Tego dnia wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polski.
Na zaproszenie Wójta, Rady Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej
i Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, w niedzielne popołudnie 11 listopada, społeczność naszej gminy godnie uczciła Święto Odzyskania Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyły lokalne władze
w osobach: wójta Jerzego Mieszczaka, przewodniczącego Rady Gminy
Jerzego Czernego i wice- przewodniczącego Bogdana Sobeckiego, którzy
złożyli wiązanki kwiatów i płonące znicze przy tablicy Kazimierza Jędrzejowskiego „ Kazka” dowódcy Oddziału Specjalnego BCH, który zginął męczeńską śmiercią w obozie KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Kwiaty złożyli też starosta Józef Kała wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kacorzykiem i poseł ziemi oświęcimskiej Janusz Chwierut. Uformowana kolumna pocztów sztandarowych różnych organizacji i
młodzieży szkolnej, zaproszeni goście, orkiestra i mieszkańcy gminy, pod
przewodnictwem orkiestry dętej przemaszerowali do kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła na uroczystą mszę świętą za Ojczyznę, którą odprawił ks.
Bogusław Wądrzyk. W homilii ks. proboszcz przypomniał dzieje kraju od
rozbiorów po wyzwolenie 11listopada 1918 r.Oprawę muzyczną podczas
mszy św. zapewniła orkiestra dęta pod dyrekcją Leszka Górkiewicza.
Po zakończonej mszy św. wszyscy uczestnicy zebrali się w WDK na
wieczornicy zatytułowanej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” przygotowanej przez nauczycieli i młodzież szkolną ZSP Nr 1 w Osieku. Piękny spektakl w oprawie muzyczno- wizualno-recytatorskiej przygotowały
nauczycielki Małgorzata Gwóźdź i Bernadetta Stawowczyk-Zemanek,
dekoracje wykonały Ewa Lasatowicz, Justyna Kłys i Elżbieta Kraus, a
nagłośnieniem zajął się Aleksander Piasecki. Myślą przewodnią montażu
było hasło „Ojczyzna”. Słuchacze mogli się zapoznać z faktami historycznymi od bitwy pod Grunwaldem, aż po powstanie „Solidarności” i czasy
współczesne.
Program artystyczny bardzo się podobał i zyskał wysokie uznanie
wśród publiczności, gromkie brawa trwały bardzo długo. Na zakończenie
wieczornicy wójt Jerzy Mieszczak podziękował organizatorom za wspaniałe przeżycia. Podziękowania za zaproszenie na uroczystości złożyła też
posłanka ziemi oświęcimskiej Beata Szydło, a na koniec orkiestra dęta
zagrała wiązankę melodii ludowych i patriotycznych.
R.Ć
7
sję, że skoro zboże jest droższe niż w
zeszłym roku, to i podatki będą tym samym sprawiedliwe.
* Bogdan Sobecki: prosi o zarezerwowanie środków w przyszłorocznym budżecie na remont WDK, ulicy Ogrodowej i Jagodowej w Głębowicach.
*Adam Majda: zadał pytanie do kogo
należą łąki Browarnika?
*Ewa Czerw: złożyła przewodniczącemu Rady Gminy protokół pokontrolny
w szkołach pt. Warunki pracy nauczycieli i nauczania uczniów.
*Elżbieta Klęczar: zadała pytanie o warunki pracy i nauki dzieci na zajęciach
logopedycznych. Zadała jeszcze pytanie
kto organizował szkolenie „ Doliny Karpia” i kto za szkolenie płacił.
Odp.wójt: szkolenie organizowało i finansowało Stowarzyszenia „Doliny Karpia”, gmina przygotowała tylko poczęstunek kawę i herbatę.
*Elżbieta Klęczar: zadała kolejne pytanie, czy Gmina posiada regulamin wynagradzania pracowników gminy, jeżeli
tak to wyraża chęć przeczytania go.
*Odp. Sekretarz Helena Banasiak:
Gmina posiada regulamin wynagradzania pracowników Urzędu, jest on do dyspozycji.
Kolejnym pytaniem E. Klęczar
było, czy pielęgniarki środowiskowe
mają ryczałt na samochód?
Odp. Ewa Czerw: powiedziała, że może
na to pytanie odpowiedzieć na swoim
przykładzie, tak, ja mam ryczałt na dojazd do pacjenta, wynosi on 300 km na
miesiąc.
*Henryk Kramarczyk: prosi o oświetlenie na ulicy Browarnej łącznie z przystankiem, następnie przypomniał, że
pominięto w ostatnim numerze gazety
jednej uchwały z poprzedniej sesji w
sprawie regulacji uposażenia wójta.
*Jerzy Kwaśniak: kolejny raz już upomina się o zmianę znaku drogowego na
Tarniówce, chodzi o zaznaczony kierunek
na tablicy od strony Kęt na Przeciszów
Odp. Wójt: Już tłumaczyłem, że kierunki
zależą od początku do końca, a ta droga
rozpoczyna się w Jawiszowicach a kończy w Przeciszowie, dlatego też nie może
na nim być nazwy Osiek. Wystąpimy z
pismem do ZDW w Krakowie z prośbą o
zamontowanie dodatkowego znaku kierunkowego z napisem OSIEK.
*Janusz Szostak: pyta czy jest możliwość zmiany przejazdu autobusu o 6:30
rano, dzieci jadące do szkoły w Osieku
muszą długo czekać na rozpoczęcie lekcji. Zapytał jeszcze czy w projekcie na
2008r. budżetu są planowane środki na
Echa Gminne
projekt remontu ulicy Włosieńskej i Bielańskiej?
Odp. Wójt: (na pierwsze pytanie) Jest to
niemożliwe, bowiem tym autobusem dojeżdża młodzież do szkół kęckich, musi,
więc jeździć tak jak jeździ.
*Anna Klęczar: na ulicy Karolina stoi
znak drogowy z pierwszeństwem przejazdu na terenie prywatnym pomiędzy
p. Rakoczym a p. Błazenkiem. Trzeba
coś z tym zrobić.
Na tym obrady sesji zakończono.
XIII sesja Rady Gminy
29 listopada
XIII sesja Rady Gminy w Osieku
odbyła się 27 listopada o godz. 9:00 w sali
klubu Centrum. Po otwarciu sesji przez
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Czernego, stwierdzeniu prawomocności
i przyjęcia protokółu z ostatniej sesji,
głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak. Wójt
zdał sprawozdanie z realizacji wniosków
i pojętych uchwał na poprzedniej sesji.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w
sprawie:
*Uchwalenia programu współpracy
Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.
*Złożenia oświadczeń lustracyjnych
przez Sekretarza Gminy Helenę Banasiak i Skarbnika Gminy Krystynę Pytlik.
*Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.
Wyjaśnienia do programu składała kierownik GOPS Maria Kufel.
*Wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)
w Osieku. Rada uchwaliła 7 osobowy
skład, wójt Jerzy Mieszczak jako przewodniczący Rady Społecznej, Edward
Marchelewicz przedstawiciel Wojewody
Małopolskiego i pięciu członków rady
którzy zostali wybrani w tajnym głosowaniu, są nimi: Maria Kramarczyk (12)
głosów, Janina Mitoraj (13), Bogdan Sobecki (13), Jerzy Czerny (14) i Marek
Jasiński (14) głosów. Do protokółu dołączono oświadczenia zgody kandydowania pań: Kramarczyk Marii i Mitoraj
Janiny.
*Podjęto uchwałę w sprawie procedury
uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi.
*Zmian planu budżetu gminy na rok
Dzień nauczyciela
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października), zwanego popularnie Dniem
Nauczyciela, wójt Jerzy Mieszczak wręczył osieckim pedagogom nagrody i stopnie
awansu zawodowego. W przeddzień święta, w Sali WDK, zgromadzili się pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi, oraz emeryci. Wśród zaproszonych gości była starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Krakowie Jadwiga Czerwienka.
W trakcie uroczystości wójt Jerzy Mieszczak, wicewójt Marek Jasiński i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny złożyli gratulacje i życzyli wszystkim Nauczycielom
pracującym z okazji ich święta samych sukcesów, jak największych osiągnięć w realizacji zamierzeń dydaktycznych, a w życiu osobistym spokoju i zadowolenia, radości
zdrowia i życzenia szczęścia. Życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w pracy
zawodowej złożyli też wszystkim Pracownikom obsługi i administracji.
Edukacja ekologiczna
Na
zaproszenie
członków zarządu Krystyny Dusik i Urszuli
Babińskiej ze Stowarzyszenia „Dolina Karpia”
z siedzibą w Zatorze, na
szkolenie przybyli pracownicy Urzędu Gminy,
kierownicy
jednostek
budżetowych,
przedstawiciele nauczycieli,
radni gminy i zaproszeni
uczniowie klasy III b i
III e Gimnazjum, uczestniczący w konkursach z
ochrony środowiska.
Szkolenie poprowadziła Anna Tarkowska z Fundacji „Nasza Ziemia” z
Warszawy. Zapoznała słuchaczy między
innymi z systemem prawnym regulującym gospodarkę odpadami, sposobami
motywowania społeczeństwa do segregacji, źródłem i sposobami finansowania
selektywnej zbiórki.
Omówiła wymogi dyrektyw unijnych, określiła zasady postępowania z
odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę
środowiska. Dłużej zatrzymała się na temacie recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji i o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Jeśli chodzi o pierwszy temat to
przepisy ustawy stosuje się do samochodów osobowych do przewozu nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Pojazd
można wyrejestrować dopiero wtedy, jeśli ma się zaświadczenie o złomowaniu.
W drugim temacie ważne jest to,
że ustawa nakazuje obowiązek na sprzedawcę nieodpłatnego przyjęcia zużytego
sprzętu AGD przy sprzedaży nowego
(tego samego rodzaju), np. kupuję lodówkę, a więc do sklepu przywożę starą,
zniszczoną i wymieniam na nową.
Prowadząca szkolenie zachęcała nauczycieli, żeby edukowali dzieci
i młodzież w poprawie ochrony środowiska, bo to jeden z najważniejszych
sposobów, by przekonać starszych do
tego jakże ważnego problemu. Ogół dyskutujących zgodził się z tym, bowiem
edukacja ekologiczna jest niedoceniana.
Poprosiła, żeby przypomnieć wszystkim
mieszkańcom, że za nieprzestrzeganie
prawa dotyczącego ochrony środowiska
grożą kary wg ustawy z kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na tradycyjny koncert kolęd,
który odbędzie się 13.01.2008 w kościele parafialnym
św. Andrzeja Apostoła w Osieku po wieczornej mszy św.
8
Informacje
Informacja dla
rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 9 listopada 2007r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wielkość środków przeznaczonych na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258
236 euro, co stanowi około 1,36 miliarda złotych. ARiMR szacuje, że w ramach tego
naboru Oddziały Regionalne przyjmą w całej Polsce około 20 000 wniosków. Wszyscy zainteresowani działaniem- Modernizacja Gospodarstw Rolnych, którzy chcą
złożyć wnioski, będą mieli taką możliwość.
Koperta finansowa na województwo małopolskie to 13. 293. 529 euro.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w każdym województwie może być inny. Informacje docierające z Oddziałów
Regionalnych wskazują, że różne jest zainteresowanie tym działaniem w poszczególnych regionach.
Oddziały Regionalne ARiMR będą 9 listopada pracowały do godziny 22, a jeżeli
będzie taka potrzeba to nawet dłużej. Zostaną stworzone dodatkowe stanowiska do
przyjmowania wniosków. Każdy Oddział ARiMR, w zależności od specyfiki regionu, stworzy nawet 30 - 40 stanowisk, które będą obsługiwały rolników składających
wnioski. Każdy Odział Regionalny będzie przygotowany do przyjęcia w ciągu jednej
godziny do 300 wniosków.
Z dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych” może skorzystać osoba fizyczna i osoba prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji roślinnej
lub zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc finansową muszą spełnić określone warunki.
Jednym z nich jest posiadanie gospodarstwa rolnego o żywotności ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU.
Radosław Iwański,
rzecznik prasowy ARiMR
Stawki podatku od nieruchomości
Rada Gminy 30 października uchwaliła stawki podatku od nieruchomości. Pozostały na niezmienionym poziomie, z wyjątkiem podatku od gruntów pod jeziorami
i stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
- Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,61 zł od 1
m2.
- Pod jeziorami 3,74 zł od 1ha (tu nastąpiło niewielkie podwyższenie podatku, ale
naszej gminy to nie dotyczy).
- Od gruntów pozostałych oznaczonych w ewidencji symbolami
„ B, Ba, Bi, Bp, Bz ”podatek wynosi 0,08 zł od 1 m2.
- Od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego opłata wynosi 0,01 zł od 1 m2.
- Podatek od budynków mieszkalnych-0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków w części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej podatek wynosi 13,60 zł od 1
m2.
- Zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -6,70 zł od 1 m2.
- Zajętych pod udzielanie świadczeń zdrowotnych- 3,84 zł od 1 m2.
- Od budynków zajętych przez organizacje na prowadzenie działalności pożytku publicznego - 4,45 zł. od 1 m2.
- Od budynków gospodarczych posiadaczy użytków rolnych poniżej 1ha -3,12 zł od
1 m2
- Od garaży wolnostojących -4,00 zł od 1 m2,
W każdym przedstawionym punkcie rozumieć należy od powierzchni użytkowej.
R.Ć
9
2007r.
*zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 800 tys. zł.
Wszystkie uchwały Rada Gminy podjęła
jednomyślnie.
Wolne wnioski i zapytania:
-Ustalono terminy posiedzeń komisji
budżetowej i oświatowej przy Radzie
Gminy.
-Wójt zaprosił Radnych na spotkanie
opłatkowe na 19 grudnia godz. 15.30 do
budynku Serenada.
-Radny Bogdan Sobecki, poprosił aby
wprowadzić regulamin wynajmu sali
WDK w Głębowicach, a kaucję zamiast
100 zł obecnie, ustalić w wysokości 500
zł, brak osoby dorosłej na imprezie byłby utratą kaucji.
-Radny Henryk Kramarczyk, pyta co
będzie ze zniszczonym budynkiem przy
starym kościele w Osieku.
-Odpowiada wice wójt Marek Jasiński
-ten budynek stoi na terenie kurii i zarządza nim ks. proboszcz.
-Radny Stanisław Kusak, prosi o zamontowanie zadaszenia przed wejściem
do U.G. lub antypoślizgowe wycieraczki.
-Radny Jerzy Kwaśniak, pyta czy doszło do rozgraniczenia działki przy ulicy
Wiśniowej na Górnym Osieku.
-Odpowiada wójt, chodnik przy Wiśniowej zrobimy w granicy pasa drogowego który jest szeroki na 11 metrów, tak
wskazują obmiary geodezyjne.
-Radny Jerzy Obstarczyk, prosi żeby
firma zajmująca się odśnieżaniem i posypywaniem robiła to wcześniej rano,
prosi o poprawę parkingu przy kościele
w Głębowicach.
-Radna Anna Klęczar pyta, czy będzie
jeszcze w tym roku robiony chodnik
przy ulicy Głównej.
-Odpowiada wójt, przez okres zimy nie
będzie robiony ze względu na warunki
pogodowe.
Na tym obrady sesji zakończono.
R.Ć
Pan Jezus się rodzi,
po kolędzie chodzi. Pokój nam przynosi i o miłość prosi Święty Józef i
Maryja, niech rodzinom
Waszym sprzyja.
Na cały Nowy Rok.
Zespół „Osieczanie”
Informacje
Informacja podatkowa
Wójt przedstawił radnym informację dotyczącą wzrostu podatku rolnego na 2008r. W związku ze znacznym
wzrostem ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. podwyżce ulega stawka podatku rolnego na 2008r. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007r. (Monitor Polski Nr 77, poz 831), cena ta wynosi 58,29 zł za 1 dt (cena w roku 2006 wynosiła 35,52 zł za
1dt). Wspomniana wyżej cena żyta będzie podstawą do wyliczenia stawki podatku rolnego na 2008r.
1.Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne) wynosić będzie w2008r. 145,73 zł i
jest wynikiem następującego działania:
*58,29 zł (cena żyta) x 2,5 (przelicznik ustawowy)=145,73 zł
(na 2007r. stawka ta wynosiła 88,80 zł)
2. Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego dla podatników posiadających grunty poniżej 1 ha wynosić będzie
w 2008r. 291,45 i jest wynikiem następującego działania:
*58,29(cena żyta) x5,0(przelicznik ustawowy) = 291,45 zł
(na 2007r. stawka ta wynosiła 177,60 zł)
Po wysłuchaniu informacji Rada Gminy postanowiła przyjąć przez aklamcję do projektu budżetu na 2008r.
stawki zaproponowane przez Rząd. Mając na uwadze znaczny wzrost podjęto decyzję, aby w projekcie budżetu
na 2008r. nie podnosić stawek podatku od nieruchomości na 2008r. Za wyjątkiem stawki od gruntów pod jeziorami oraz stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych.
Dobre wieści z pośredniaka
Andrzej Sobecki
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, popularny pośredniak spełnia na terenie powiatu bardzo ważną rolę w
pozyskiwaniu pracy. W tym roku kalendarzowym PUP otrzymał pokaźne kwoty na likwidację bezrobocia. W pierwszym kwartale tego roku bez pracy w gminie Osiek pozostawało 296 osób. Stan ten poprawił się w drugim kwartale i
wynosił 254 osoby, żeby znów w trzecim ulec pogorszeniu na 271 osób bez pracy. Jednym z zadań PUP w Oświęcimiu
jest aktywizacja bezrobotnych i tak na koniec trzeciego kwartału tego roku roboty publiczne podjęło łącznie 11 osób,
prace społecznie użyteczne 5 bezrobotnych, na prace interwencyjne zgodę wyraziło 8 osób. Na staże skierowano 35, a
z przygotowania zawodowego skorzystało 19 osób. Na podjęcie działalności gospodarczej środki finansowe otrzymały w ciągu roku 2 osoby, z pieniędzy na wyposażenie stanowisk pracy nie skorzystał nikt z gminy Osiek, natomiast w
szkoleniach udział wzięły 14 osoby. Łącznie z aktywnych form do 30 września 2007r. w gminie Osiek skorzystały 94
osoby. Pozostaje nam jeszcze czwarty kwartał i tu dane statystyczne mogą ulec zmianie.
W projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny z gminy Osiek przewidziano, że skorzysta lub już skorzystało z różnych programów od 1 kwietnia 2006 do 31 grudnia tego roku z programu „Doświadczenia
zawodowe”, ze staży 31osób, z przygotowania zawodowego 13 i szkoleń 10 osób. Łącznie z tego jednego programu
skorzystały 54 osoby.
Innym programem są „Nowe Horyzonty”, tutaj 2 osoby skierowane zostały na prace interwencyjne, 5 na przygotowanie zawodowe, jedna osoba otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej i 11osób otrzymało bon na
szkolenia. Razem w programie tym wystartowało 19 osób. Kolejny program
to „Zaradna kobieta” niewiele tych zaradnych z naszej gminy było, bo tylko 5 pań, 4 odbyły staże, jedna przygotowanie zawodowe. Łącznie wsparcia udzielonego osobom bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu z
terenu gminy Osiek w ramach projektów współfinansowanych z EFS od maja 2004 roku do grudnia 2007r. skorzystało
180 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wyda w 2007r. ponad 9 milionów złotych na aktywizację osób bezrobotnych i wsparcie firm z terenu powiatu oświęcimskiego.
Spotkanie seniorów
W każdą pierwszą środę miesiąca grupa seniorów emerytów i rencistów spotyka się w klubie Centrum. Nie inaczej było 7 listopada, seniorzy zrzeszeni w Organizacji Emeryckiej, kierowanej przez Edwarda Ogorzelca, spotkali się na obchodzonym w całym kraju „Dniu Seniora”. Spotkanie to, potraktowali uroczyście, bowiem
obchodzili nie tylko Dzień Seniora, ale także urodziny. Były życzenia, kwiaty i sto
lat dla osiemdziesięciolatka Kazimierza Klęczara, a potem śpiewano pieśni biesiadne i patriotyczne.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest w Polsce 1 października, a ustanowiony został przez ONZ.
R.Ć.
10
Z Pracy Wójta
Minął rok
W trakcie kolejnych wydań gazety, w sprawozdaniach z sesji lub w krótkich artykułach dotyczących
pracy Samorządu w Gminie, starałam się Państwa informować o poczynaniach wójta. W tym wydaniu gazety przedstawię bardziej szczegółowe sprawozdanie z
pracy wójta Jerzego Mieszczaka. Sprawozdanie będzie
miedzy innymi (dotyczyło zewnętrznych środków finansowych jakie przeznaczono na realizację wyznaczonych zadań) i wydatkowaniu na te same cele, gminnych
pieniędzy w pierwszym roku kierowania gminą.
Inwestycje i koszt ich realizacji w 2007r.:
* Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr
948 i nr 949 (Tarniówka) realizowana przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich. Całkowity koszt zadania to kwota 614.951 zł. W kwocie tej mieści się dofinansowanie
gminy w wysokości 70.000 zł.
* Remont drogi wojewódzkiej nr 949 (odcinek 1800 mb
od Polanki Wielkiej w kierunku Zabrzezinia). Całkowity koszt zadania to kwota 850.000 zł. W kwocie tej mieści się dofinansowanie gminy w wysokości 170.000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
* Remont mostu na drodze wojewódzkiej nr 949 (obok Browaru) realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na kwotę 198.500
zł.
* Po równo czyli po 75 tys. zł Gmina i powiat Oświęcimski, wydał na przebudowę drogi powiatowej Osiek- Malec- Nowa Wieś
ul. Karolina.
* 300.000 zł Gmina dołożyła do remontu drogi powiatowej nr 1758 K (ul. Główna w Osieku, ul. Wadowicka i ul. Andrychowska
w Głębowicach) realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych na który Powiat wyłożył 2.100.000 zł. Łączny koszt zadania to
kwota 2.400.000 zł w ramach której będzie wykonane 717 mb nowego chodnika, remont 280 mb starego chodnika i położenie
nowej nakładki asfaltobetonowej na odcinku od Urzędu Gminy do ul. Sobótkowej w Osieku oraz 1200 mb nowej nakładki asfaltobetonowej na ul. Wadowickiej i ul. Andrychowskiej w Głębowicach.
* Remont drogi rolniczej ul. Modrzewiowej. Zadanie realizowane przez Gminę. Całkowity koszt zadania to kwota 56.867 zł. W
kwocie mieści się dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 28.220 zł.
* Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację programu „Super Szkoła” w kwocie 369.223 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Osieku Górnym otrzymała kwotę 98.388 zł, Gimnazjum w Osieku otrzymało 140.768 zł, a ZSP w Głębowicach 130.067 zł. gmina
do realizacji tego programu nie dołożyła ani złotówki.
* Kolejne pieniądze, które spłynęły do Gminy Osiek to środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej (0,6% rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej) zostały przeznaczone na wymianę okien w SP Nr 2 w Osieku Górnym, kwota ta wynosi 13.307
zł do tego remontu gmina dołoży 24.476 zł.
* Na uzupełnienie I etapu kanalizacji którego całkowity koszt wynosi 797.960 zł. Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 718.164 zł. Po spłacie 60% wartości pożyczki Gmina wystąpi
o umorzenie 40% wartości pożyczki czyli kwoty 287.265zł.
* Na budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Osieku Górnym Gmina otrzymała pieniądze w wysokości 220 tys zł, jest to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina na budowę tej sali dołoży niebagatelne pieniądze bo aż 2.439.725
zł. w tym miejscu musze dodać, że tak kosztowny projekt zatwierdzony i przyjęty został przez poprzednią Radę Gminy i byłego
wójta.
* Gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu w ZSP Nr 1 w Osieku na kwotę
12.000 zł. Do kwoty tej sama dołoży 9.188 zł co pozwoli na montaż 8 kamer w tym 5 zewnętrznych i 3 wewnętrzne.
* Ostatnie zadanie to projekt, który zastał współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Unii Europejskiej na
pracownie komputerowe do szkół naszej gminy. Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 167.317zł z czego gmina dopłaciła
44.271 zł, reszta to znaczy 123.046 zł pochodziła z wyżej wymienionych Funduszy. A oto poszczególne kwoty, które otrzymały
szkoły SP Nr 1 Osiek 61.272 zł SP Nr 2 Osiek 51.051 zł i ZSP Głębowice 54.993 zł.
Wartość wszystkich zadań realizowanych na terenie gminy w 2007 roku tj. w pierwszym roku pracy obecnego wójta wyniosła
8.323.517 zł. W kwocie tej mieści się udział środków zewnętrznych w wysokości 4.651.512 zł a gminy 3.672.005 zł.
Ponadto zgodnie z obietnicami przedwyborczymi wójt zlecił wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Planu Rozwoju Lokalnego. Dokumenty te zostały już opracowane i uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia 27
września 2007r. przyjęte do realizacji. Zlecił również opracowanie dla całej gminy nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W chwili obecnej wykonywane jest studium do tego planu. Na wniosek wójta powstał program stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży, przypominam, że w tym roku wójt przydzielił i wypłacił 22 stypendia, program ten będzie kontynuowany w
dalszych latach. O wszystkich bieżących pracach wójta pisze w sprawozdaniach z kolejnych obrad Rady Gminy.
R.Ć
11
Ostrzeżenie
SKRYTY ZABÓJCA
UWAGA !!! CZAD - STRAŻ POŻARNA - OSTRZEGA!!!
Jak powszechnie wiadomo okres
zimowy wiąże się z koniecznością zabezpieczenia domów i mieszkań przed
skutkami niskich temperatur, głównie
poprzez stosowanie różnych ociepleń i
uszczelnień oraz korzystania w szerokim
zakresie z urządzeń ogrzewczych, najczęściej węglowych i gazowych. Niesie
to jednak z sobą określone poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Niesprawne technicznie lub niewłaściwie
użytkowane piece węglowe, urządzenia
gazowe oraz związane z nimi instalacje
dymowo-spalinowe, stwarzają poważne
i realne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, zwłaszcza przy jednoczesnym braku
właściwej wentylacji pomieszczeń, co
często związane jest z „doszczelnieniem”
domów i mieszkań poprzez wymianę
okien. Tlenek węgla jest produktem niepełnego spalania wszelkich materiałów
palnych. Pamiętać trzeba, że tlenek węgla zwany popularnie czadem jest gazem
niezwykle niebezpiecznym, nie tylko ze
względu na jego toksyczne właściwości,
ale również z powodu niemożliwości
jego wykrycia przez zmysły człowieka.
Zwany jest więc nie bez powodu skrytym zabójcą.
Pamiętaj !!! – aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla :
1. Dbaj o stan techniczny urządzeń spalinowych, grzewczych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych) i instalacji gazowych.
2. Poddawaj je okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznej sprawności.
3. Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, co najmniej dwa razy
CZĘŚCI ZAMIENNE
POLAR, ZELMER, ARDO
MPM PRODUKT,
MASTERCOOK,
AMICA, WHIRLPOOL,
BOSCH
INDESIT, ARISTON I INNE
w roku,
- od palenisk opalanych paliwem stałym
(drewno, węgiel, koks, itp.) co najmniej
cztery razy w roku.
4. Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w
roku.
5. Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych.
6. Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią
gazową.
7. Wszelkie czynności związane z rozłączaniem i przyłączaniem urządzeń
grzewczych i innych spalinowych, kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych oraz ich naprawę mogą wykonywać tylko specjaliści z odpowiednimi
uprawnieniami.
8. Każde urządzenie grzewcze opalane
paliwem ciekłym, gazowym czy stałym
zużywa powietrze do spalania paliwa i
wydziela spaliny zawierające substancje
szkodliwe dla zdrowia człowieka. W czasie pracy urządzenia zapewnij swobodny
dopływ odpowiedniej ilości powietrza i
odpływ spalin.
9. Każde pomieszczenie, w którym jest
zainstalowane urządzenie opalane paliwem, musi być wietrzone i posiadać
otwory do dopływu świeżego powietrza
(np. otwory w drzwiach łazienkowych)
oraz otwór do przewodu wywiewnego (z
kratką) służący do odprowadzania zużytego powietrza.
10. Urządzenia spalinowe powinny być
obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.
Nie pozwalaj dzieciom na zabawę i manipulowanie przy piecu, kuchni, ogrzewaczu przepływowym wody i innym
urządzeniu, a unikniesz nieszczęścia.
11. Zabronione jest użytkowanie uszkodzonych urządzeń spalinowych, przewo-
Anna MIODOŃSKA
WIEPRZ 47
tel. 875-50-28
2 000 różnych części
3 km od centrum Wieprza
w stronę Andrychowa
NISKIE CENY!
12
dów kominowych i instalacji gazowej.
12. Nie dopuszczaj, by spaliny wypływały do wnętrza pomieszczenia. Spaliny te
zawierają tlenek węgla, który powoduje
zatrucie organizmu.
Postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy:
* wynieś chorego na świeże powietrze
(przewietrz pomieszczenie),
* rozepnij odzież, ułatwiaj oddychanie,
* w przypadku, gdy chory stracił przytomność i nie oddycha podejmij reanimację,
* chorego okryj kocem i nie pozwalaj
mu zasnąć,
* nieustannie dozoruj chorego, aż do
przybycia pogotowia.
13. Jeżeli wyczujesz zapach spalin w pomieszczeniu, natychmiast wyłącz urządzenia wydzielające spaliny, wyjdź z
pomieszczenia, pootwieraj okna i drzwi,
wezwij specjalistę do naprawy urządzenia lub przewodów kominowych.
14. Urządzenia użytkuj zgodnie z instrukcją obsługi.
15. Wszelkie samowolne przeróbki urządzeń, instalacji, przyłączy, przewodów
kominowych, próby dostosowania do
innego rodzaju paliwa i przestawianie
urządzenia na inne miejsce są niedozwolone.
Podczas ubiegłego sezonu grzewczego
w okresie od 1 listopada 2006 r. do 28
lutego 2007 r.
w budynkach mieszkalnych wydarzyło
się 976 pożarów. Stanowiły one prawie
50 % wszystkich pożarów w tym okresie. W pożarach tych zginęło 16 osób a
64 zostało rannych.
mł. kpt. Ryszard Dudek
Komenda Powiatowa PSP
w Oświęcimiu
Profesjonalne ostrzenie
łańcuchów do
pił spalinowych
Tartak – Tadeusz Bąbacz
ul. Główna 339
Tel. 500 099 868
(033) 8458 548
po godz. 20.00
Podatki
13
Informacje
Informacje
Stary portfel
*„ Stary portfel” to emeryci, którzy przeszli na emeryturę pomiędzy 1993 rokiem a 1998 i otrzymali obniżone świadczenia ze
względu na brak pieniędzy w budżecie. W 1999 r. przywrócono świadczenia do 100% kwoty bazowej. Trybunał Konstytucyjny
uznał, że przepisy o „ starym portfelu” obowiązują do końca tego roku, a począwszy od marca przyszłego roku emeryci i renciści
otrzymają wyrównanie świadczeń do pełnej kwoty bazowej. Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obniżone emerytury i renty pobiera 3,2 miliona osób. Od redakcji: Miejmy nadzieję, że to prawda.
*W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi terminu wymiany starych „książeczkowych” dowodów osobistych Urząd
Gminy Osiek informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIE PRZEDŁUŻYŁO TERMINU ICH
WYMIANY. W związku z tym wnioski o nowy dowód osobisty należy składać do 31 grudnia 2007 r. Natomiast oczekując
na wydanie nowego dowodu osobistego możemy się posługiwać starym tylko do 31 marca 2008r. Dowodów osobistych w
gminie nie wymieniło jeszcze 440 osób ZAPRASZAMY
* Czy Platforma Obywatelska zniesie abonament RTV?
Informacje prasowe donoszą, że stopniowo ma być ograniczany abonament radiowo- telewizyjny, by ostatecznie całkowicie go
znieść. Takie plany wobec publicznych mediów mają politycy Platformy Obywatelskiej- co do publicznej wiadomości podał Donald Tusk w wywiadzie z dziennikiem „ Polska.” To początek bardzo poważnej dyskusji w tym temacie.
*Sejm nowej kadencji ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uchwałę w tej sprawie posłowie przyjęli
jednomyślnie. Uczcili w ten sposób pamięć tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Katyniu i Miednoje. *Można wypożyczyć
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że ma do dyspozycji potrzebujących mieszkańców Gminy
sprzęt rehabilitacyjny- balkoniki na rolkach, oparcia do pleców – suport, krzesła obrotowe dla osób po endoprotezie, kule,
bieliznę osobistą i odzież ochronną. W związku z powyższym istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub bezpłatnego otrzymania potrzebnego sprzętu. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt osobisty lub przez rodzinę w siedzibie
GOPS w godzinach urzędowania, lub o kontakt telefoniczny pod numerem (033) 84 58 203.
Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku ogłasza nabór „dzikich drużyn” do Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej (ZLPNH
Osiek 2008).
Turniej odbędzie się w dniach od 28.01.08 r. - 10.02.08 r. w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Osieku. Liga
zorganizowana będzie w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to roczniki 1997 - 1995, natomiast druga kategoria wiekowa
to roczniki 1994 - 1992.
Listę zgłoszeniową i regulamin można odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku
u p. Magdaleny Kramarczyk oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Głębowicach u p. Moniki Luranc lub pobrać ze strony
internetowej Gminy Osiek (poniżej).
Termin składania zgłoszeń upływa 4 stycznia 2008 roku.
Regulamin Ligi
Zgoda rodziców
Gabinet Stomatologiczny
Grzegorz Kocjan
Lekarz Stomatologii Ogólnej
(Budynek Ośrodka Zdrowia)
Tel. (033) 8 458 239
Tel. kom. 0 600 076 673
Wykonuje usługi w zakresie:
* korony i mosty porcelanowe
* protezy nylonowe bez klamer
* profilaktyka: lakowanie, lakierowanie, wybielanie zębów
* implantologia
Umowa z NFZ
Gabinet czynny:
Pon., Wt., Czw., Piątekgodz. 8:00 – 12:30
Środa
godz. 13:00 – 18:00
14
Złote Gody
Jubileusz
Osiek 29.XI.2007r.
Piotr Brońka
15
Jubileusz
Zofia i Stefan Kramarczyk
Zofia i Kazimierz Klęczar
Zofia i Karol Paw
Stanisława i Stanisław Mrozik
Anna i Nikodem Klęczar
Maria i Stanisław Osowski
16
Jubileusz
Maria i Ludwik Sobecki
Maria i Jan Jekiełek
Maria i Edward Ogorzelec
Krystyna i Mieczysław Płonka
Karolina i Kazimierz Matejko
Janina i Władysław Naglik
17
Jubileusz
Helena i Stanisław Boroń
Helena i Kazimierz Górecki
Helena i Edmund Erhardt
Agnieszka i Stanisław Mitoraj
Elżbieta i Antoni Mleczko
Zofia i Bolesław Jekiełek
18
Święta
Święta Bożego Narodzenia po osiecku
To najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji polskiej, a zarazem osieckiej. To na owe święta wszyscy oczekujemy z niecierpliwością i
utęsknieniem, począwszy od małych dzieci po seniorów. Są to święta, do
których długo i starannie przygotowujemy się wszyscy.
W Wigilię Bożego Narodzenia zapominamy o krzywdach wyrządzonych nam w ciągu roku, wybaczamy w tym dniu błędy i ułomności, to
dzień bez kłótni, wszyscy staramy się być wyrozumiali dla siebie, dla
bliskich, rodzeństwa i sąsiadów. W tym dniu matki, żony są bardzo zapracowane, bardziej aniżeli w innych dniach, bo to na ich głowach jest
przygotowanie całej uroczystej kolacji wigilijnej i kolejnych uroczystych
posiłków.
W przededniu wigilii w domach wypieka się ciasta: drożdżowe, najczęściej kukiełki, które w Wigilię je się z miodem, strucle, mazurki, pierniki, i keksy, ciasteczka orzechowe, parzy się mak na makówki, moczy
grzyby na grzybiankę i suszone owoce na słynną osiecką pipę, podawaną najczęściej jako kompot lub z gotowaną fasolą, jest bardzo smaczna.
Wśród zapachu cynamonu, goździków, kiszonej kapusty na bigos, zapachu choinki z lasu, gospodynie pieką, gotują, kroją, szatkują, ubijają, a
jednocześnie myślami są już przy pięknie zastawionym stole w gronie
całej rodziny. Ktoś z rodziny zanuci kolędę, inny zaproponuje pójście
na Pasterkę, jeszcze ktoś inny myśli, co też znajdzie pod choinką, czy
zastanawia się nad tym, jaki będzie następny rok szczęśliwy, dobry, czy
może samotny, smutny.
U nas w Osieku panuje zwyczaj, że dzień wigilijny trzeba spędzić dobrze, uczciwie, pracowicie i pogodnie (
po Bożemu) bo „Jaka będzie Wigilia , taki będzie cały Rok”. Dużą popularnością cieszy się zwyczaj czynienia
sobie postanowień noworocznych, zwłaszcza wśród młodzieży i tych ze słabą wolą.
Bardzo typowe w polskiej jak i naszej osieckiej obrzędowości wigilijnej jest łamanie się opłatkiem.
Sama Wigilia jest świętem rodzinnym, każdy stara się ją spędzić w rodzinnym gronie, nawet ci którzy
wyjechali za pracą za granicę starają się przyjechać i spędzić święta w rodzinnym domu w Polsce, w Osieku.
Uroczysta wieczerza wigilijna to wstęp do Świąt Bożego Narodzenia, zaś Boże Narodzenie to uroczyste święto o
charakterze rodzinnym wrośnięte głęboko i nierozerwalnie w naszą kulturę, obchodzone we wszystkich domach
w Polsce.
W wigilię Bożego Narodzenia jesteśmy bardziej gościnni niż na co dzień, każdego przybyłego traktujemy
jak upragnionego gościa, na pamiątkę Dzieciątka, które narodziło się w stajni, bo nie znaleziono dla Niego gościnnego domu.
Kolegium Redakcyjne „ Echa Osieka” i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej wszystkim Mieszkańcom Osieka i Głębowic, Czytelnikom, tym w kraju i poza granicami, składają najpiękniejsze życzenia:
R.Ć
Wspomnienie
- 8 czerwca minęła 10 rocznica kanonizacji św. Jadwigi Królowej.
- 19 października minęła 23 rocznica męczeńskiej śmierci kapelana podziemnej „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki.
- 170 lat temu 11 listopada 1837r urodził się Artur Grottger, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim. Prace Artura Grottgera zyskały ogromną popularność dzięki swojej głęboko patriotycznej wymowie.
- W trzecią niedzielę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, zainicjowany
przez angielską organizację Road Peace w 1993r (World Day of Remembrance for Road Crash Victims). Dzień ten ma
być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin.
- 21 listopada minął rok od tragicznej śmierci 23 górników w kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej, w której wybuchnął metan i pył węglowy.
- 20 grudnia minęła 30 rocznica śmierci ks. prałata Władysława de Rosenberg Grohsa, byłego katechety szkół średnich
i podstawowych, byłego więźnia obozów Auschwitz i Mauthausen, byłego proboszcza parafii w Osieku i w Wieliczce,
„naszego księdza Grosa”.
19
Informacje
Komunikatzaproszenie
Tradycyjnie już po raz 16 w dniu
6 stycznia 2008 roku w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osieku odbędzie się
spotkanie najstarszych mieszkańców
Osieka i Głębowic „Przy opłatku”.
W spotkaniu będą uczestniczyć
osoby urodzone w 1937 roku oraz urodzone poniżej tego rocznika. Indywidualne zaproszenia będą dostarczone
na adres uczestników. Zaproszeni goście z Głębowic o godz. 12.30, autobusem podstawionym obok kościoła w
Głębowicach, będą mogli zabrać się do
Osieka na mszę świętą, która odbędzie
się o godz. 13.00 w kościele Parafialnym św. Andrzeja w Osieku. Autobus
po wyjechaniu z Głębowic przejedzie
ul. Główną w Osieku, więc wszystkich
chętnych do skorzystania z tego środka
lokomocji zapraszamy na przystanki
PKS usytuowane wzdłuż tej ulicy. Po
mszy św. odbędzie się spotkanie w sali
OSP w Osieku. Mieszkańcy z Głębowic o godz. 20.00 będą mogli wrócić do
domu podstawionym autobusem obok
sali OSP.
Osoby, które dysponują własnym
środkiem lokomocji prosimy o zabranie i odwiezienie innych uczestników
spotkania.
Serdecznie zapraszają organizatorzy
Na problemy w szkole
Wychodząc naprzeciw osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza rodzicom i młodzieży szkolnej, mającej problemy w szkole uruchomiono dodatkowe
punkty konsultacyjne w listopadzie i grudniu. Takie punkty powstały
* W Gimnazjum Nr 2 W Brzeszczach Ul. Lipowa 3 w każdy poniedziałek w godz.
13:00 do 17:00, jest to punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach.
* W SP w Jawiszowicach ul. Kusocińskiego 1 w każdy czwartek w godz. 13:30
do 17:30.
Punkt konsultacyjny PPP w Kętach powstał:
* W ZSG w Kętach ul. Sobieskiego 6 w każdy czwartek od godz. 14:00 do 18:00
* W SP w Czańcu ul. K Wojtyły 32, w każdą środę od godz. 12:00 do 16:00
Punkt konsultacyjny PPP w Oświęcimiu powstał
* W Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Chełmku ul. Piłsudzkiego 1 w każdą
środę w godz. 16:00 do 20:00 i czwartek w godz. 15:00 do 19:00
Porady są udzielane wszystkim chętnym, bez względu na miejsce zamieszkania. Dodatkowe informacje po numerem telefonu (032) 737 46 46 w PPP w
Brzeszczach.
Wraca fundusz alimentacyjny
Od 1 października 2008r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa przywraca do życia Fundusz Alimentacyjny. Określa ona zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
W porównaniu z dzisiejszym stanem prawnym nowa ustawa bardziej liberalnie traktuje sytuację rodzin ubiegających się o wsparcie z funduszu. Będą je
mogły otrzymać dzieci wychowywane zarówno przez samotnych rodziców, jak i
w pełnych rodzinach. Nie będzie już bowiem warunku wystąpienia do sądu o rozwód lub separację. Zamiast tego konieczne będzie zasądzenie alimentów przez
sąd albo zatwierdzenie przez niego ugody alimentacyjnej zawartej między rodzicami.
Zgodnie z uchwaloną we wrześniu 2007 r. ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego będą
miały rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto. Świadczenie
będzie przysługiwało w wysokości zasądzonych alimentów. Nie będzie jednak
wyższe niż 500 zł.
M. Kufel.
Opłaty za świadczenia w przedszkolach.
Podziękowania
Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2
wyrażają serdeczne podziękowania dla pana Mariana Kocemby
za okazaną pomoc w przygotowaniu szkolnego sklepiku.
Za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Osiek, wykraczające
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustalono miesięczną opłatę wysokości:
* Od dziecka przedszkolnego, korzystającego z trzech posiłków dziennie opłata wynosi 70 zł, dla korzystającego z dwóch posiłków 55zł.
* Od dziecka szkolnego, korzystającego z obiadu opłata wynosi 20 zł, korzystającego
ze śniadania to kwota 5 zł.
* Od pracowników przedszkola opłaty wynoszą tyle samo, co od dziecka szkolnego
czyli 5 zł. Natomiast pracownik szkoły podstawowej i gimnazjum korzystający z jednego posiłku musi wnieść opłatę 60 zł miesięcznie.
* W przypadku korzystania przez rodzeństwo, uczęszczające do szkoły ze śniadań w
stołówce przedszkolnej, rodzice wnoszą opłatę tylko za jedno dziecko czyli 5 zł.
* Natomiast pracownicy szkoły, przedszkola zatrudnieni na stanowiskach intendenta,
kucharza i pomocy kuchennych ponoszą koszty 100% wartości zakupu surowca zużytego do przyrządzania posiłku.
* W stołówkach wprowadzono zakaz wykupu obiadów na wynos.
R.Ć
20
Echa Powiatu
Wolontariat
O wynikach wyborów do parlamentu w znacznym stopniu zadecydowało duże zaangażowanie młodych ludzi. Ich masowy udział w głosowaniu
dla wielu był radosnym zaskoczeniem.
Przygotowanie do tego najważniejszego
w ustrojach demokratycznych wydarzenia powinno rozpoczynać się wcześnie i
obejmować możliwie najszerszy zakres
tematów. Nasze dzieci bardzo szybko nabywają czynne prawo wyborcze.
Dla uświadomienia tego faktu warto
zaznaczyć, że kończącym gimnazjum
uczniom potrzeba tylko dwóch lat, aby
móc współdecydować o tym kto będzie
prezydentem oraz jaki będzie skład sejmu.
Jednym z nowych programów, mającym pomóc młodzieży wejść w pełni
świadome życie społeczne jest projekt
zatytułowany. „Poznaj Starostwo”. W
jego założeniach gimnazjaliści z terenu
powiatu oświęcimskiego dowiadują się
jak pracuje starostwo oraz uczą się załatwiania praktycznych spraw. Przy okazji poznają ludzi odpowiedzialnych za
funkcjonowanie urzędu.
Uczniowie poznają starostwo na
miejscu przechodząc przez cztery wydziały: finansowy, komunikacji i transportu, rzecznika praw konsumenta oraz
promocji. W każdym z nich wykonują konkretne zadania, między innymi:
opracowują budżet wybranego przedsięwzięcia, uzupełniają wnioski o rejestrację samochodu, wydanie prawa jazdy, a
także piszą skargi na usługodawcę lub
też sprzedawcę. Mają także możliwość
napisania innowacyjnego projektu promującego powiat. Po zakończeniu tej
części pobytu spotykają się ze starostą
lub wicestarostą, którzy odpowiadają na
nurtujące uczniów pytania. Potem pozostaje tylko wypełnienie ankiety, która
pomaga osobom kierującym projektem
na wyeliminowanie błędów i przez to
poprawienie całego programu.
Zajęcia w starostwie prowadzone
są przez wolontariuszy. Są nimi rówieśnicy odwiedzających - uczniowie jednego z gimnazjów oświęcimskich. Przez
kilka miesięcy przygotowywali się oni
do roli przewodników, aby w tym roku
szkolnym z wprawą i dużą znajomością
tematu zapoznawać z tajnikami najważniejszego w powiecie urzędu.
W tym roku starostwo gościło już
cztery grupy uczniów. W drugim półroczu szkolnym planowane jest przyjęcie
jeszcze sześciu kolejnych klas. Jestem
przekonany, że tak wyedukowani młodzi
ludzie będą w przyszłości świadomymi
swoich praw i obowiązków obywatelami. Mam nadzieję, że także urzędnikom
program wskaże na kłopoty i trudności, z
którymi borykają się osoby przychodzące do urzędu.
Na koniec należy zaznaczyć, że
program „Poznaj Starostwo” w żadnym
stopniu nie obciąża budżetu powiatu, a
największą nagrodą dla wszystkich osób
zaangażowanych jest bezcenny uśmiech
dziecka.
Andrzej Kacorzyk
Tym razem przepis na wspaniały świąteczny placek podała nam członkini Koła Emeryckiego p. Stefania Olszówka.
Przepis na „Bananowiec”
Biszkopt
5 jajek
5 łyżek cukru
5 łyżek mąki tortowej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
2 łyżki wody
2 galaretki pomarańczowe lub agrestowe
Białka ubić z cukrem, dodać żółtka i wodę - ubić,
dodać mąkę z proszkiem – wymieszać i wylać na blachę, upiec.
Można dzień wcześniej.
Masa
1 kostka margaryny palmy
3 żółtka
1 galaretka cytrynowa
4 banany
1 łyżka budyniu śmietankowego
1 szklanka mleka
Trochę mleka odlać – resztę zagotować – dodać budyń, żółtka wymieszać, wlać na gotujące mleko, mieszając ugotować budyń
– ostudzić. Banany rozgnieść – margarynę utrzeć z masą budyniową, dodając po łyżce bananów, ucierać. Galaretkę rozpuścić w
1/2 szklance wody – ostudzić, tężejącą dodać do masy – wymieszać i wyłożyć na biszkopt. Włożyć do lodówki.
Pianka
3 białka
1/2 szklanki cukru pudru
1 galaretka wiśniowa
Galaretkę rozpuścić w 1/2 szklanki wody- ostudzić, białka ubić z cukrem, dodać tężejącą galaretkę- ubić, wyłożyć na masę bananową – wstawić do lodówki. Rozpuścić 2 galaretki pomarańczowe (ostudzić), tężejącą wlać na placek. Można na pianę położyć
pokrojone banany.
Stefania Olszówka
21
Pielgrzymka
Przedsiębiorczy
renciści więcej
zapłacą na ZUS
Źródło: „ Gazeta Prawna”- internet
Od przyszłego roku 50 tysięcy
przedsiębiorców, mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będzie musiało opłacać pełne składki
na ubezpieczenie społeczne- pisze „Gazeta Prawna”.
Jak pisze dziennik, osoby, które
do tej pory opłacały tylko składki na
ubezpieczenie zdrowotne, będą musiały
wyrejestrować się z ZUS. Jeszcze tego
samego dnia będą musiały ponownie
zgłosić się do zakładu, przedstawiając
jednak nowy kod ubezpieczenia. Po
upływie miesiąca muszą opłacać pełne
składki, które - według obliczeń „Gazety
Prawnej”- wyniosą około 700 złotych.
Dopiero wtedy zainteresowani będą mogli wystąpić do PFRON o refundację
składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe.
Gazeta pisze, że w sumie osoby te
będą musiały zapłacić prawie 70 złotych
więcej niż obecnie. Jednak, dzięki takiemu rozwiązaniu, ich emerytury będą
wyższe, a osoby te nabędą prawo do zasiłków i innych świadczeń ubezpieczeniowych. Więcej o zmianach praw rencistów przedsiębiorców czytaj w „Gazecie
Prawnej”.
Całodobowa opieka
medyczna
Całodobową opiekę medyczną poza
godzinami przyjęć SP ZOZ w Osieku dni
powszednie w godz. 18:00 do 8:00 w soboty, niedziele i święta sprawuje Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
przy ulicy Sobieskiego 45 (z rynku w
kierunku Podlesia), nr telefonu (033)
845 20 36. Tam można zgłaszać się ze
wszystkimi dolegliwościami. Z urazami
i złamaniami należy pojechać do Izby
Przyjęć Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. W przypadkach nagłych i zagrażających życiu np. utrata przytomności,
bóle w klatce piersiowej, duszności należy wzywać pogotowie ratunkowe nr tel.
999.
Posiedzenie Rad
Sołeckich
21 listopada odbyły się posiedzenia Rad Sołeckich z Osieka
i Głębowic z firmą DGE BRUXELLES Polska z Krakowa opracowującej dla naszych dwóch sołectw dokument pod nazwą Plan
Odnowy Miejscowości. Jest to
jeden z kluczowych dokumentów
niezbędnych przy aplikowaniu o
środki finansowe w ramach tzw. „
PROW” czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan ten
jest niezbędnym załącznikiem do
wniosku aplikacyjnego w ramach
działania trzeciego i czwartego „
Odnowa i Rozwój Wsi”. Celem
wspomnianego wyżej działania
jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, oraz
promowanie obszarów wiejskich.
Umożliwi to rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich.
Szczególnie wpłynie na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Opracowanie to będzie zawierało między innymi charakterystykę miejscowości, analizę SWOT,
czyli określone zostaną mocne i
słabe strony, planowane kierunki
rozwoju, oraz harmonogramy planowanych zadań. Dokumentami
wyjściowymi do opracowania Planu Odnowy Miejscowości będą:
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Osiek na lata 2007-2013, oraz Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata
2007-2020. wspomniany plan będzie dokumentem otwartym, czyli
będzie istniała możliwość zmiany
zaplanowanych zadań w zależności
od oczekiwań społecznych, także
możliwości finansowych.
Na spotkaniu Rady Sołeckie
przedstawiły oczekiwania wobec
władz gminnych, określiły kierunki rozwoju dwóch miejscowości tj.
Osieka i Głębowic
Jerzy Mieszczak
Powiatowy turniej piłki siatkowej LKS
11 listopada w hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Osieku rozegrany został turniej piłki siatkowej LKS-ów powiatu oświęcimskiego.
Brało w nim udział sześć drużyn LKS Grodzisko, LKS Podolsze, LKS
Palczowice, LKS Łęki, LKS Zator ora LKS Osiek. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej wygrał Zator przed Grodziskiem i
Podolszem. W drugiej grupie pierwsze miejsce zdobyła drużyna Osieka
po wygranych z Łękami i Palczowicami po 2:0, a trzecie miejsce zdobyła drużyna Grodziska, pokonując Łęki 2:0. Wszystkie drużyny pokazały
dobrą piłkę siatkową. Drużyna Osieka w swoim składzie miała starszych
rutyniarzy oraz młodych siatkarzy. Na zakończenie turnieju przewodniczący Rady Powiatowej LZS kol. Kazimierz Chrapczyński wręczył trzem
najlepszym drużynom okazałe puchary oraz piłki. Należy podkreślić, że
drużyna Osieka od pary lat jest niepokonana w tych turniejach.
Stanisław Kusak
Sprzedam w miejscowości Osiek działkę budowlaną- 30 arów.
Cena do negocjacji. Telefon kontaktowy (033) 845 84 40.
22
Kronika
policyjna
Kronika policyjna
* 02. 10. 2007 r. godz. 09:40 Osiek, skrzyżowanie ulic Przecznica z Czereśniową Policjanci KPP Oświęcim zatrzymali Eugeniusza
H. lat – 60, mieszkańca Osieka, który doprowadził do zderzenia z pojazdem Fiat Seicento, którym kierował mieszkaniec Brzeszcz.
Po przeprowadzeniu badania okazało się, że rowerzysta prowadził w stanie nietrzeźwym 2,43 promila, ponadto kierował pomimo
orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
* 07. 10. 2007r. w Osieku na ul. Kościelnej policjanci zatrzymali Piotra K.(lat 45) mieszkańca Osieka, poszukiwanego przez Sąd
Rejonowy celem osadzenia w zakładzie karnym.
* 19. 10. 2007r. Osiek ul. Włosień nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru górskiego marki X-PRO, koloru czarno- srebrnego. Straty 400 zł.
* 27. 10. 2007 r. Osiek ul. Główna nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch szczeniąt rasy Malamut wartości 1,5 tys. zł. Szczenięta odnaleziono u młodego mieszkańca Osieka na terenie jego posesji, a następnie zwrócono właścicielowi .
* 28. 10. 2007 r. godz. 11:30 Osiek - Tarniówka doszło do wypadku drogowego, w którym 23 letni mieszkaniec Przeciszowa,
kierując samochodem marki Mitsubishi Eclipse na skrzyżowaniu nie udzielił pierwszeństwa przejazdowi, kierującemu samochodem marki Renault 19 30-letniemu mieszkańcowi Kęt, poprzez co doprowadził do zderzenia. W wyniku wypadku obrażeń doznał
kierowca Renault oraz pasażerka.
* 02. 11. 2007 r. Wydaje się, że kary za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym nadal w Polsce są niskie. Nieodpowiedzialni
kierowcy wciąż czują się bezkarni skoro po spożyciu alkoholu wsiadają do samochodów.
Brakło wyobraźni i odpowiedzialności 22-letniemu Wojciechowi B. z Osieka, który będą w stanie upojenia alkoholowego (2,94
promila) dnia 01. 11. 2007r. prowadząc samochód marki Jeep, doprowadził do kolizji drogowej na ul. Łęckiej w Zasolu. Został
zatrzymany przez policję.
* 04. 11. 2007r. w Osieku na ul. Starowiejskiej policjanci zatrzymali Mariana A. lat 59 mieszkańca Osieka, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwym- 1,86 promila.
* 05. 11. 2007r. Osiek ul. Zabrzezinie, dwie kobiety weszły do domu jednorodzinnego i wykorzystując nieuwagę domownika
dokonały kradzieży pieniędzy w kwocie 1,9 tys. zł.
* 07. 11. 2007 r. Osiek- Tarniówka nieznany sprawca dokonał otwarcia okna, a następnie po wejściu do wnętrza budynku mieszkalnego, skradł biżuterię oraz pieniądze. Straty 5 tys. zł.
* 20. 11. 2007 r. Osiek ul. Główna, policjanci zatrzymali Jana B. lat 48 mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Fiat
126 p w stanie nietrzeźwym-2,49 promila, pomimo czynnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oraz spowodował
kolizję drogową.
W dniu 26.11.2007 Brzeszcze ul. Ofiar Oświęcimia Policjanci zatrzymali Piotra S. lat 36 mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Opel Astra w stanie nietrzeźwym - 3,78 promila.
Harmonogram szczepienia psów
OSIEK
14. 01. 2008 r.
godz. 10:00 P. Wasztyl Czesław- Granica Witkowska
godz. 10:30 P. Szczepaniak- Czarny Las
godz. 11:00 P. Orkisz Czarny Las
godz. 11:30 P. Boryska k/ sklepu- Osiek Górny
godz. 12:00 P. Jekiełek Bolesław – Osiek Górny
godz. 12:30 P. Granica Polańska k/ P. Dziuby
godz. 13:00 P. Kruczała Karol
godz. 13:30 P. Kowalczyk – ( Szlaka)
godz. 14:30 P. Mirocha
godz. 15:00 P. Buchner Domicela – Zielona
15. 01. 2008 r.
godz. 7:00 do 8:30 Lecznica dla zwierząt
godz. 10:00 P. Mitoraj Alojzy – naprzeciw baru
godz. 10:30 P. Koim- Ulica
godz. 11:00 P. Płonka Jan -Ulica
godz. 11:30 P. Żmuda Zofia - Zabrzezinie
godz. 12:00 P. Majda Anna
godz. 12:30 P. Płonka Stefania
godz. 13:00 k/ Starego Kościoła
godz. 13:30 Granica Polańska –k/ P. Loranca
16.01.2008 r.
godz. 10:00 Przecznica – k/ sklepu
godz. 11:30 Karolina – k/ P. Bombacza
godz. 12:00 Rzepowskie –k/ P. Gasidło
godz. 12:30 P. Drabek Emil- Zaolszynie
godz. 13:30 P. Sala- Hemplówka
godz. 14:30 P. Paw Karol
godz. 15:00 k/ Grunwaldu
17. 01. 2008 r.
godz. 10:00 P. Kolasa Teresa- Osiek Górny, Starowiejska
godz. 11:30 P. Waksmundzki
godz. 12:00 P. Płonka Zofia – Włosień
GŁĘBOWICE
04. 02. 2008 r.
godz. 15:00 Śmietanówka
godz. 15:30 Ćwiertnia Bolesław
godz. 16:00 naprzeciw szkoły
05. 02. 2008 r.
godz. 15:00 Górkiewicz Antoni
godz. 15:30 k/ Sołtysa
godz. 16:00 k/ Remizy
06. 02. 2008 r.
godz. 15:00 k/ sklepu P. Żabińskiego
godz. 15:30 Łazy k/ sklepu u Janusza
godz. 16:00 Dalachowice k/ kiosku
oraz codziennie w lecznicy. Roman Hruszka- lekarz weterynarii
23
Kącik
poetycki
Kącik poetycki
Kazimierz Klęczar
Gwiazdka
Na firmamencie złota gwiazda świeci
czy to ta świąteczna, która osładza kilka dni
czy to ta co przez Zycie prowadzi
Codziennie daje radosne sny.
Może to nie moja, kto inny jest jej wybrańcem
Jego szczęściem obdarzy, mnie zostawi samotnego
Ze smutnych dni różańcem
Pozostaje tylko nadzieja, że kiedyś i mnie zauważy
Obetrze płynące z oczu łzy
Świecić będzie nie tylko w święta
Podaruje radość we wszystkie roku dni. Helena Cieciak
Ziemia
Od wieków
ceniona, chciana i obiecana
mozolnym trudem
też zdobywana
i w pocie czoła uprawiana
W czasach obecnych
Nie przeorana i zaniedbana
jest też niechciana i porzucona
odłogi i nieużytki
to widok nader brzydki
Ziemia nas żywi
krajobraz nas zdobi
oko i serce nam cieszy
człowiek więc staje się lepszy
Jan Kramarczyk
Gwiazda Betlejemska
Niech te słowa, przy łamaniu się opłatkiem, wyszeptane,
Będą szczere i z głębi serca składane.
Niech kolędy, które przy wigilijnym stole, Polacy śpiewają,
Tamte czasy, z przed dwóch tysięcy lat, wspominają.
O pasterzach, którzy pierwsi, przed Dzieciątkiem Jezus, na
kolano padają.
I pierwsi, ubogie, ale szczere dary, Mu składają.
Niech śpiewane przez nas, kolędy, ludzkie serca otwierają.
I niech z tych serc, do najbiedniejszych docierają.
Do tych, co to, własnych mieszkań, nie mają.
Co kromki chleba, gdzieś tam, po śmietnikach szukają.
Do chorych i samotnych i tych, co własnych rodzin nie mają,
I niech one się roznoszą, po całej naszej krainie.
Niechże, Giewont, potężnym echem, je odbije.
Niech je zaniesie, nad morze, niech przez Litwę płynie,
Przez Ukrainę, przez Sybir, niech od kazachstańskich stepów
i gór się odbije.
Niech niosą się po wszystkich krajach, gdzie tylko polskie
serce bije.
I niech wszystkim Polakom, przypomina, ze Polska nigdy nie
zginie.
Póki będziemy wszyscy razem, w jednej wielkiej Chrystusowej rodzinie.
I poradzimy sobie, z nowymi Herodami, szukającymi sposobu, jak by, Boże Dziecię zgładzić.
Bo my będziemy chodzić, tylko tymi drogami, po których,
gwiazda betlejemska, będzie nas prowadzić.
Przebacz nam Dobry Panie
za bezmyślne ziemi zaniedbanie.
Przysłowia
Miesiące
Listopad
Jedenasty miesiąc roku (łacińska nazwa november), swoją nazwę wywodzi od liści,
które ścielą się kolorowym kobiercem w lasach, alejkach, ogrodach. W listopadzie
najlepiej odczuć jesień, która przypomina, że wszystko, co żyje musi kiedyś odejść,
zniknąć, aby kiedyś znów narodzić się od nowa. 11 listopada przypada popularne
imię Marcina, znane jest porzekadło „Święty Marcin na białym koniu jedzie”, często
bowiem w tym dniu śnieg zaczynał prószyć, chociaż w tym roku pierwszy śnieg zawitał do nas już 20 października. Ten dzień ( 11 XI) to również Święto Odzyskania
Niepodległości po latach niewoli narodowej.
Grudzień
Łacińska nazwa (december), nazwany jest od grudy po pierwszych mrozach.
Grudzień to czas adwentu, czyli okres czterotygodniowego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, najbardziej rodzinnego święta w roku. Niezapomnianym widokiem z dzieciństwa, dla większości starszych już mieszkańców, był widok światła oświetlającego drogę, gdzie miejscem porannej zbiórki był kościół na
modlitwach roratnych ku czci Matki Bożej. Ludzie, idąc wcześnie rano do kościoła,
najczęściej na szóstą, odmawiali sobie snu, bowiem trzeba było z niektórych miejsc
Osieka iść nawet cztery kilometry na piechotę. Chodzono, przy lampkach używanych
w gospodarstwach, zaś ze wszystkich stron słychać było gwar na drogach prowadzących do świątyni. I tak przychodzi ostatni dzień w roku, wieczny i nieuchronny bieg
czasu.
24
„Gdy św. Andrzej ( 30XI) ze śniegiem
przybieży, sto dni śnieg na polach leży”.
„Śniegi Andrzejowe, zbożu nie są zdrowe.”
„Gdy św. Marek ( 7XI) z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa.”
„Jak się grudzień zaczyna, taka będzie
cała zima”
„Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po wodzie”.
Grudzień ziemie grudzi i izdebki studzi”.
SP
nr
1
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12 listopada 2007 r. na Sali WDK uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku mogli obejrzeć prawie godzinny program artystyczny pt. „Gawęda
o miłości ziemi ojczystej”, przygotowany z okazji Święta
Niepodległości przez M. Gwóźdź (scenariusz, prezentacja
medialna, przygotowanie recytatorów), B. Stawowczyk Zemanek (opracowanie muzyczne, przygotowanie zespołu wokalno-instrumentalnego), E. Lasatowicz, E. Kraus, J.
Kłys (scenografia).
Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali
wierszy i pieśni, ukazujących historię Polski – od Grunwaldu aż po czasy współczesne.
Po programie klasy IV-VI ze szkoły podstawowej
przystąpiły do konkursu pieśni patriotycznych. Każda
klasa zaprezentowała jedna piosenkę. Były to m.in. „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Przybyli ułani”, „Jedzie,
jedzie na kasztance”…
Zwycięzcy – uczniowie klasy VIc - wykonali „Rotę”. Nagrodą były słodycze oraz 100 zł od Rady Rodziców na dofinansowanie
wycieczki klasowej.
Tematyka niepodległościowa i patriotyczna pojawiła się też na klasowych gazetkach i wystawkach plastycznych. W ciekawych formach ukazane zostały symbole
narodowe Polaków, lata walki o niepodległość i odzyskanie wolności przez naród polski.
PASOWANIE NA ŻAKA
W październku klasy IV były pasowane na żaków.
Jak co roku symbolicznie “wkupywali się” w szeregi starszej braci uczniowskiej.
Dyktando, konkurencje sprawnościowe m.in. spacer
po równowadze, przenoszenie pileczki... to próby, którym poddani zostali czwartoklasiści.
Po wygloszeniu tekstu humorystycznej przysięgi,
rozpoczęla się dyskoteka. Taniec jest mocną stroną naszych uczniow. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy doskonale czują się na
parkiecie.
TEATRALNA INSCENIZACJA
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani E. Mrozik przygotowała „nauczycielską wersję” baśni o królewnie Śnieżce.
Pozwólcie, że Wam dzisiaj pokażemy śmieszną bajkę, w której zaszły pewne zmiany...
Tymi słowami uczniowie klasy Va zaprosili swoich nauczycieli oraz kolegów na przedstawienie, będące uwspółcześnioną wersją baśni. Tytułowa bohaterka-królewna Śnieżka wystąpiła w roli nauczycielki, krasnoludki posługujące się najnowszą techniką
komputerową, laptopami były uczniami. Tło muzyczne to najnowsze przeboje muzyki pop. Formuła przedstawienia, wprowadzająca elementy dialogów aktorów z publicznością, nie pozwalała nikomu się nudzić. Inscenizacja nagrodzona została aplauzem
publiczności.
A.K.A.H.
Otwarcie boiska szkolnego
Uroczyste otwarcie boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Osieku
Pod koniec wakacji zamontowano bramki do piłki nożnej, wytyczono linie i tym samym boiska posiadają pełne wyposażenie.
20 października dokonano przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia kompleksu boisk przy naszym zespole. Na uroczystość
przybyli: starosta powiatu oświęcimskiego Józef Kała, ks. proboszcz B. Wadrzyk, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kacorzyk, wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, radni gminy Osiek, rodzice.
Uroczystość uświetniły zespoły taneczne ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum oraz zespół wokalno – instrumentalny z gościnnie występującą Anią Bąbacz.
Odbyły się też zawody sprinterskie „o czapkę gruszek”, a wreszcie mecz siatkówki. Na koniec młodzież Gimnazjum bawiła się
na dyskotece, a rodzice przygotowali dla nich poczęstunek.
25
SP
nr
2
Wycieczka do Krakowa
03. 10. 2007 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły wyjechali na wycieczkę edukacyjną „Śladami Królowej Jadwigi” do Krakowa.
Na miejscu, podzieleni na cztery grupy, rozpoczęli zwiedzanie Wawelu. Przyglądali się pięknym krużgankom, a następnie
przewodnicy pokazali im komnaty, które zamieszkiwała królowa Jadwiga. Potem zwiedzający udali się do Katedry, gdzie na
dłuższą chwilę zatrzymali się przed miejscami związanymi z naszą Patronką. Obejrzeli także z bliska dzwon Zygmunta. Kolejną atrakcją tego dnia było zwiedzenie grobowców królów. Później, w drodze do Kościoła Mariackiego przeszli pod „oknem
papieskim”. Na rynku mieli okazję wysłuchać hejnału mariackiego i zobaczyli Collegium Maius. Niektórzy uczniowie zwiedzili
Kościół „Na Piasku”.
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca
4 października w naszej szkole odbyła się dyskoteka z
okazji Dnia Chłopca zorganizowana przez SRU. Głównym
punktem wieczoru był wybór „Gentelmana Dwójki 2007”
„Nasi” chłopcy pokazali, co umieją w takich konkurencjach, jak: nawlekanie nitki na igłę i przyszywanie guzika
(nie było to proste, ponieważ guzik miał aż cztery dziurki).
Wielką atrakcją okazał się taniec z wybraną partnerką i piłeczką pingpongową między czołami. Panowie rozpoznali
również wyśmienicie przedmioty, których zwykle używają
dziewczyny, tj. zalotkę, pęsetę i naparstek .
Najlepszym z uczestników okazał się Miłosz Jurecki,
II miejsce zdobył Wojciech Klęczar, a III Mateusz Kolasa.
Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek.
Wyjazd do rozgłośni Radia Bielsko
25. 10. 2007r. młodzi aktorzy z Klubu Aktora udali
się na wycieczkę do rozgłośni Radia Bielsko. Na miejscu
obserwowali pracę spikera radiowego. Pan redaktor Jakub Mazur opowiedział im o swojej codziennych zajęciach w rozgłośni.
Później przeszli do pomieszczenia, w którym znajdowało się około 40 tysięcy płyt. Kolejnym punktem wycieczki było nagranie
słuchowiska na podstawie legendy „Stopka królowej Jadwigi”. 8 osób udało się na spotkanie z kierownikiem działu nagrań panem
Rafałem Pierzchałą, który wytłumaczył im, jak wygląda przygotowanie takiego nagrania. Następnie każdy z nich nagrywał swoje
kwestie. Narratorem w słuchowisku była Marta Kuźma z VI a, Królową Jadwigą – Basia Górkiewicz z VI a, murarzem- Wojciech
Klęczar z VI a. Pozostałe role robotników odegrali: Patrycja Szyszka, Miłosz Jurecki, Mateusz Zięba, Mateusz Siwek, Mateusz
Jekiełek z klasy V. Natomiast reszta grupy przeszła do sali,
w której przygotowywali plakaty reklamujące rozgłośnię
Radia Bielsko.
Efekty pracy uczniów zostaną zaprezentowane na uroczystości podsumowującej projekt „Super Szkoła”.
Klub Plastyka w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
27. 10. 2007 r. uczniowie zwiedzili Muzeum Monograficzne Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Przewodniczka zapoznała ich z życiorysem artysty i zwróciła uwagę na różnorodność jego twórczości malarskiej, pisarskiej,
scenograficznej. Szczególną uwagę poświęciła omówieniu
technik plastycznych, jakimi posługiwał się mistrz (witraż
i pastele olejne). Zobaczyli również stroje i meble, które
projektował Wyspiański. Następnie w małej galerii w budynku muzeum uczniowie narysowali pastelami olejnymi
rośliny i stworzyli na wzór „Zielnika” Stanisława Wyspiańskiego swój malarski zbiór roślin. Później wykonali witraże
z motywami roślinnymi. Wyjazdy były sponsorowane przez
projekt „Super Szkoła”.
Wycieczka do Wieliczki
W ramach projektu „Super Szkoła” 15 listopada wszyscy uczniowie Dwójki wyjechali do Wieliczki, zwiedzili tam kopalnię
soli. Poznali jej historię i najważniejsze osoby związane z jej działalnością. Dowiedzieli się również, jak wyglądała praca przy wydobyciu soli. Potem na terenie Muzeum Żup Krakowskich zostały dla nich zorganizowane „podchody”, w czasie których poszukiwali skarbu, którym okazała się duża bryła soli. Wszystkie przygotowane zadania uczniowie wykonywali szybko i bezbłędnie,
czasami nawet przed przeczytaniem kolejnej wskazówki!
M.K.
26
ZSP Głebowice
Echa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach
Co słychać w głębowickiej „ Super Szkole ” ?
Dzieje się ciągle coś nowego! Pracują liczne koła
zainteresowań, trwa intensywna nauka języka angielskiego, odbywają się zaplanowane wyjazdy edukacyjne i wycieczki, dzięki zajęciom na basenie wiele
dzieci już nauczyło się pływać i wszyscy z niecierpliwością oczekują wyjazdów na lodowisko, by popróbować swoich umiejętności łyżwiarskich. Na zajęciach wyrównawczych i lekcjach uczniowie pracują
z nowymi pomocami dydaktycznymi. W szkolnej
bibliotece gromadziły się tłumy drugo- i trzecioklasistów na „Owocowo – warzywnych spotkaniach”.
Nie zabrakło tam też duchów na Halloween i czytania opowieści „z dreszczykiem”. Dnia 30. 10.
2007 r. odbyła się wycieczka pierwszaków do Wygiełzowa. Wyjazd został zorganizowany w ramach
projektu „Super szkoła”. Podczas wycieczki dzieci
zapoznały się z trudną pracą garncarza uczestnicząc
w warsztatach pt. „Nie święci garnki lepią”. Prowadzący zajęcia chętnie opowiadał dzieciom, wyjaśniał
i tłumaczył ciekawe dla nich zagadnienia związane z
wyrobem garnków z gliny. Bardzo chętnie udzielał odpowiedzi na wszystkie pytania. Pierwszaki mogły spróbować swoich sił w
lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. Na zakończenie wizyty garncarz podarował wykonane samodzielnie przez dzieci naczynia. Uczniowie klasy pierwszej mieli również okazję obejrzeć stare chaty w skansenie oraz podziwiać wnętrze dworu z Droginii.
Poza tym uczniowie z pomocą nauczycieli pracują
nad realizacją projektu „Jak rodziła się Polska?”, którego prezentacja odbędzie się 29 listopada na szkolnym „Święcie kultury regionalnej” w WDK. Zapewniamy, że będzie tam co podziwiać! Na wszystkich
będzie też czekał poczęstunek w chacie Piasta i Rzepichy.
Nasze sukcesy
Uczniowie startują w różnych konkursach i mamy
już w nich osiągnięcia. Szczególne wyróżnienie w
ogólnopolskim konkursie literackim „Nowe przygody Krasnala Hałabały” zdobył przedszkolak Bartek
Kawczak. II miejsce z Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym
przywiozły: Klementyna Wysogląd (kl. IV) i Barbara
Socała (kl. V), a również II miejsce w tym samym
konkursie uzyskał indywidualnie Mateusz Nowak
(kl. VI). Trzy uczestniczki zajęć Koła plastycznego
(Karolina Jurecka – kl. IV, Marta Frączek – kl. V i
Daria Płonka – kl. VI) zdobyły wyróżnienia w konkursie plastycznym Ekologiczna Małopolska. Po odbiór nagród pojechały do
Krakowa do „Kina Kijów”, a tam czekała miła niespodzianka – obejrzały film pt. „Tupot małych stóp”. Kolejne zwycięstwo w
dziedzinie ekologii to I miejsce w gminie naszej kl. VI w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia (w
ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie).
Sukcesy w konkursach ekologicznych ma nasza młodzież od dawna, a obecnie dodatkowo ubiegamy się o Certyfikat Szkoły
Przyjaznej Środowisku. Akcja ta polega na zbiórce surowców wtórnych: puszek aluminiowych, plastikowych butelek oraz makulatury. Dzięki niej w ciągu 2 lat uratowano 6150 drzew. My także chcemy przyczynić się do ocalenia kolejnych drzew, uratować
życie wielu zwierzętom, których istnienie związane jest z drzewami oraz poprawić czystość powietrza i naszego otoczenia.
Akcja „Góra Grosza”.
Po raz kolejny nasz szkoła wzięła udział w zbiórce monet groszowych w akcji zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”
w Warszawie. Pieniądze są przeznaczone na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka, domów dziecka i placówek opiekuńczych.
Zebraliśmy 443 zł 27 gr, w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole - 4 zł 14 gr.
Razem zebraliśmy 12 415 sztuk monet i banknotów.
B.H. E.S.
27
Gimnazjum
Super szkoła – „Odważ się być mądrym”
Wyjazd w Tatry
24-25. 09. 2007 r. zorganizowano wyjazd edukacyjny
klas II w Tatry. Trasa wycieczki: Kiry, Dolina Kościeliska,
Hala Ornak-nocleg w Murzasichlu, Kuźnice, Dolina Jaworzynki, Hala Gąsienicowa, Czarny Staw Gąsienicowy - powrót przez Boczań.
W czasie wędrówek uczniowie, pod nadzorem przewodników, tatrzańskich wykonywali zadania edukacyjne (praca
z mapą, pomiary temperatury, ciśnienia, oznaczanie roślin,
rodzaje dolin). Zwiedzili również stację meteorologiczną
PAN na Hali Gąsienicowej.
Byliśmy w Warszawie
W wyjeździe edukacyjnym do Warszawy w dniach 4-6.
10. 2007r. uczestniczyło 111 uczniów klas III . Poprzedzony został warsztatami przygotowującymi w każdej z pięciu
klas. Tematyka warsztatów dotyczyła „wirtualnego spaceru
po stolicy”, literackiego i artystycznego obrazu stolicy, quizu wiedzy, piosenek związanych z Warszawą.
W trakcie trzydniowej wycieczki uczniowie poznali
główne zabytki stolicy: Zamek Królewski, Łazienki. Zwiedzili miejsca ważne dla historii narodu: Sejm, Powązki,
Cytadelę, Muzeum Powstania Warszawskiego. W Teatrze
„Roma” obejrzeli spektakl „Koty”. Wyjazd do Warszawy
należy uznać za bardzo udane przedsięwzięcie.
W ramach warsztatów podsumowujących przygotowano prezentacje multimedialne, fotoreportaże, prace literackie na temat „Miejsce, do którego chciałbym wrócić”
oraz przeprowadzono ankiety ewaluacyjne. Przygotowano i
zaprezentowano całej szkole program „Byliśmy w Warszawie” wykorzystując-prezentacje multimedialne, fragmenty
prac literackich uczniów i repertuar piosenek o Warszawie
przygotowany przez zespół wokalno-instrumentalny.
Działalność zespołu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Zespół przygotował repertuar na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podsumowanie wyjazdu do Warszawy,
uroczystość otwarcia boisk szkolnych oraz repertuar na gminne obchody Święta Niepodległości.
Zgodnie z harmonogramem działa kółko plastyczne. Kolejne warsztaty poświęcone były doskonaleniu technik rysowania
pastelami suchymi i wykonywaniu prac plastycznych m.in. „Warszawa jesienią”.
W szkole funkcjonuje zespół cheerleaders (aktualnie 11 tancerek). Zespół występował na uroczystości otwarcia boisk szkolnych 20. 10. 2007 r. Wyjechał 31. 10. 2007 r. na Powiatową Gimnazjadę Młodzieży Cheerleaders w Oświęcimiu, gdzie w przeglądzie zespołów zajął III miejsce.
Zajęcia terapeutyczne
Od października uruchomiono zajęcia terapeutyczne dla uczniów mających trudności w nauce. Zajęcia prowadzą nauczyciele
gimnazjum przeszkoleni w Studium Neurostymulacji. Wykorzystują ćwiczenia wspomagające neurorozwój dziecka. Prowadzenie
zajęć poprzedzone zostało spotkaniem z rodzicami zainteresowanych uczniów i przygotowaniem indywidualnej oceny neurorozwoju każdego dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Na zajęcia uczęszcza 20 uczniów.
Targi książki
25. 10. 2007r. 45 uczniów pod opieką trzech nauczycieli wyjechało na Targi Książki do Krakowa. Uczestnicy zapoznali się
z ofertą wydawniczą, skorzystali z możliwości zakupu książek z autografami autorów. Po obiedzie zwiedzili Muzeum Czartoryskich: wystawę malarstwa, militariów, europejskiego rzemiosła artystycznego.
W ramach podsumowania zorganizowano 30. 10. 2007 r. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Wykorzystano materiały
reklamowe otrzymane na Targach Książki. Przeprowadzono quizy czytelnicze oraz spotkanie z bohaterami z literatury.
Na kółku informatycznym uczniowie wykorzystując nowoczesne technologie uczą się obróbki zdjęć, przygotowania fotoreportaży, prezentacji multimedialnych.
Dokonano zakupu książek do biblioteki ( 102 egzemplarze : literatura młodzieżowa, współczesna i klasyczna, przewodniki).
28
LKS Brzezina
Piłka nożna „A” klasa
Zakończyła rozgrywki rundy jesiennej „A” klasa podokręgu piłki nożnej Oświęcim. Drużyna LKS „Brzezina” osiek zakończyła pierwszą rundę
na szóstym miejscu. Oceniając rundę
jesienną, ogólnie jest dobrze ale mogło być dużo lepiej. Zwycięstwo na
wyjeździe z Unią, remis z wiceliderem
u siebie z Chełmkiem i remis na wyjeździe z trzecią drużyna Skidziniem
powinno zadowolić najwybredniejszego kibica, ale zdarzyły się też bardzo
niemiłe wpadki z dużo niżej notowanymi drużynami od nas, choć by porażka
na wyjeździe z Piotrowicami czy remis
w Bulowicach. Sprawa walkoweru
z Zaborzem oparła się o Małopolski
Związek Piłki Nożnej w Krakowie.
Mamy kilku zdolnych juniorów, którzy na wiosnę zasilą pierwszą drużynę.
Na ostatnim spotkaniu Zarządu Klubu
z zawodnikami, wszyscy zawodnicy
przyrzekli, że solidnie przygotowują
się do rundy wiosennej i będą walczyć
o jak najwyższe miejsce w tabeli końcowej. Chociaż rywalizacja w grupie
jest bardzo duża, drużyn do czołowego
miejsca kilka, to wierzymy że drużyna
Osieka dotrzyma słowa, czego z całego
serca całej drużynie życzymy.
Tabela klasa „A”
1. Unia Oświęcim
2. Chełmek
3. Skidziń
4. Soła
5. Zator
6. Osiek
7. Polanka
8. Zaborze
9. Piotrowice
10. Bulowice
11. Jawiszowice
12. Rajsko
13. Przecieszyn
14. Włosienica
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Liga okręgowa juniorów
W Wadowickiej Okręgowej pierwszej lidze juniorów drużyna LKS „Brzezina”
Osiek po rundzie jesiennej prezentuje się znacznie lepiej. Juniorzy starsi plasują się
na czwartym miejscu, natomiast juniorzy młodsi na siódmym. Chociaż juniorzy starsi
są na czwartym miejscu to i tak nie jest źle. Mogłoby być jeszcze lepiej, ale trener
Mazur prawie w każdym meczu zostawia paru graczy dla pierwszej drużyny. Jest to
na pewno słuszna decyzja, bo pozwala młodym juniorom na ogranie się w drużynie
seniorów, by niektórzy z nich w przyszłym sezonie mogli zasilić seniorów. Juniorzy
młodsi też nie pozostają w tyle, robią stale duże postępy i to powinno cieszyć. Duża w
tym zasługa trenera Władysława Jaromina, który trenuje drużynę juniorów młodszych
oraz młodych „żaków”, z których to rodzi się najwięcej młodych talentów. Ogólnie
oceniając poziom gry juniorów jest bardzo dobry, zważywszy na bazę sportową, jaka
jest w LZS, zwłaszcza brak boiska treningowego. Jest nadzieja że nowo-otwarte boisko obok hali sportowej, pozwoli najmłodszej młodzieży czyli żakom trenować i
podnosić kwalifikacje piłkarskie. Chętnej młodzieży do uprawiania i trenowania piłki
nożnej jest dużo, ale dopóki nie będzie nowej bazy sportowej z całym zapleczem czyli nowego obiektu sportowego, dopóty będą trudności z zaspokojeniem i stworzeniem
wszystkim trenującym pełnych warunków do uprawiania kultury fizycznej i sportu.
Jest nadzieja, że w przyszłym roku ruszy budowa nowego obiektu sportowego, czego
w kończącym się roku 2007 należałoby życzyć nam wszystkim.
Tabela juniorzy młodsi
Tabela juniorzy starsi
1. Trzebinia Siersza 13 39
105-8
1. Lew Olszyny
13 34
37-11
2. Lew Olszyny
13 30
61-19
2. Zator
13 30
35-13
3.
Emalia
Olkusz
13
30
71-13
3. Emalia Olkusz
13 29
46-17
4.
Zator
13
26
50-16
4. Brzezina Osiek
13 23
35-21
5. Osiek Zimodół
13 25
35-23
5. Hejnał Kęty
13 19
20-15
6.
Chełmek
13
23
31-16
6. Chełmek
13 19
21-19
7.
Brzezina
Osiek
13
18
29-36
7. Osiek Zimodół
13 16
25-23
8.
Maków
P.
13
16
13-39
8. Trzebinia Siersza
13 15
26-28
9. Brzeszcze
12 13
14-33
9. Górnik Brzeszcze
12 15
23-41
10.
Kęty
12
12
24-50
10. Maków P.
13 14
30-32
11.
Soła
Oświęcim
12
10
13-49
11. Nowa Wieś
13 14
38-36
12. Nowa Wieś
13
7
11-70
12. Soła Oświęcim
12 12
12-37
13.
Kalwarianka
13
6
10-51
32 41-10 13. Kalwarianka
13
8
15-42
14. Sucha B.
12
4
11-55
29 32-9 14. Sucha B.
12
5
15-43
28 30-11
Stanisław Kusak
28 31-21
25 34-17
Podziękowanie
22 23-16
Orkiestra Dęta z Osieka składa mieszkańcom wsi
17 26-26 17 21-24 podziękowania za datki zebrane podczas „Dożynek Wiejskich
17 15-18
2007”.Zebralismy kwotę 3.700 zł , którą w całości przezna13 17-34
czyliśmy na potrzeby orkiestry, naprawy instrumentów
12 15-23
10 22-35
i liczymy na dalszą życzliwość Osieczan.
8 16-28
Zarząd Orkiestry.
0 9-60
Życzenia
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku dla wszystkich Sportowców i ich Rodzin
wszystkiego co najlepsze życzy
Zarząd LKS Osiek
Zarządu LKS Głębowice.
29
Kronika
Witamy wśród nas
Imieniny
Wrzesień
Obstarczyk Piotr, Stanisław
Głębowice
Październik
Siwiec Mariusz
Osiek
Sabuda Krystian, Paweł
Osiek
Dusik Jagoda
Osiek
Lukasek Piotr, Krzysztof
Osiek
Gara Dominik
Osiek
Listopad
Turek Mikołaj, Krystian
Osiek
Rzeszutko Krzysztof
Osiek
Konarczak Emilia
Osiek
Lewczak Oktawian, Damian
Osiek
Cygan Natalia, Patrycja
Głębowice
Bogdan (02.XI)
Ma zrównoważony charakter, lubi domowe zacisze i dobrą muzykę. Jest osobą subtelną, dobrą i zasadną. Nie daje
się drobnym niepowodzeniom i uparcie
dąży do celu. Ma duże poczucie wartości i godności, ceni spokój i sprzyjające
warunki pracy.
Witold (12.XI)
Na ślubnym kobiercu
Wrzesień
Bogdanik Mariusz, Nowa Wieś i Kruczała Joanna, Osiek
Płonka Bartłomiej, Osiek i Piwowarczyk Monika, Krajków
Płonka Łukasz, Osiek i Szczerba Magdalena, Łazy
Październik
Studziński Miłosz, Głębowice i Musiał Patrycja , Osiek
Studnicki Tomasz, Sułkowice i Mikuła Ewelina, Głębowice
Spisak Przemysław, Oświęcim i Dudek Dorota, Osiek
Kuwik Wojciech, Głębowice i Knutel Anna, Piotrowice
Krawczyk Grzegorz, Witkowice i Toporek Eliza, Osiek
Jakiełek Jarosław, Osiek i Zacna Izabela, Witkowice
Skrudlik Robert, Czaniec i Luranc Małgorzata
Kolber Tomasz, Osiek i Nowak Sylwia, Osiek
Żebro Krzysztof, Osiek i Momot Iwona, Przeciszów
Kozieł Jacek, Osiek i Witkowska Wioletta, Graboszyce
Michalski Krzysztof, Osiek i Tlałka Olga , Malec
Jurczyk Kazimierz, Osiek i Drzyżdżyk Grażyna, Zator
Janik Sławomir, Oświęcim i Lipowiecka Anna, Głębowice
Listopad
Dobrowolski Piotr, Polanka Wielka i Kawczak Katarzyna, Osiek
Tlałka Bartosz, Osiek i Zmilczał Elżbieta, Łęki
Noworyta Paweł, Osiek i Gębołyś Ramona, Osiek
Żurek Robert, Osiek Cielebon Aneta Oświęcim
Pożegnaliśmy
Październik
Żmuda Antoni Franciszek
Kramarczyk Stefania
Kwaśniak Weronika
Kramarczyk Jerzy
Kusak Kazimierz
Jekiełek Stefania
Korczyk Szymon
Mitoraj Aniela
Listopad
Augustyniak Rozalia
Jekiełek Stefania
Kuś Michalina
Bogucka Maria Rozalia
Kliś Irena
Gagracz Stanisław
Osiek, ul. Słoneczna 10
Osiek, ul. Starowiejska 73
Osiek, ul. Zabrzezinie 2
Osiek, ul. Starowiejska 439
Osiek, ul. Główna 176
Osiek, ul. Starowiejska 358
Osiek, ul. Przecznica 94
Osiek, ul. Główna 404
-
38 lat
83 lata
56 lat
60 lat
78 lat
83 lata
17 lat
76 lat
Głębowice, ul. Jodłowa 6
Osiek, ul. Zabrzezinie 42
Głębowice, ul. Wadowicka 12
Głębowice, ul. Łazy 38
Osiek ul. Starowiejska 271
Głębowice ul. Akacjowa 1
-
61 lat
74 lat
82 lata
88 lat
63 lata
79 lat
30
To imię pochodzenia litewskiego, oznacza przewodzący ludowi. Jest pracowity,
usłużny, troszczy się o rodzinę i znajomych. Potrafi absolutnie wszystko załatwić. Przez jednych jest ceniony, przez
drugich lekceważony. Nie umie być patriotą.
Paulina (02.XII)
Ma charakter refleksyjny, skłonna jest do
zadumy. Jest spokojna, cicha, lubi siedzieć w kąciku i rozmyślać nad swoimi
sprawami. Jest obdarzona dobrą intuicją,
wiele z nich osiąga profesjonalna biegłość w zawodach wymagających wiedzy i doświadczenia.
Julia (10XII)
Jest osobą miłą, kulturalną. To najczęściej aktorka, osiąga sukcesy sceniczne,
pracuje nad sobą i doskonali warsztat.
Potrafi jednak prowadzić interesy, osiągając dobre wyniki. Dba o swój wygląd,
troszczy się o strój i nosi się ekstrawagancko.
Oprac. R.Ć.
TANIE NAGROBKI
solidnie, gwarancja
Raty
nieoprocentowane
Zbigniew Kasperczyk
Polanka Wielka, ul. Południowa 132
Tel. 033 8458 014 0509 327 258
Święto Niepodległości
Nowe boisko
31
Świąteczne
Życzenia
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, aby przyjście
na świat Bożego Dzieciątka przyniosło radość, pokój, nadzieję, pomyślność w życiu rodzinnym i zawodowym.
Tego życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy
wójt Jerzy Mieszczak i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Osiek i pacjentom Ośrodka Zdrowia, wszystkiego
najlepszego, zdrowia, pogody ducha z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku w imieniu własnym i pracowników SP ZOZ składa
dyrektor Iwona Grygoruk
Całej społeczności z okazji
Nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia i spokoju,
lepszego jutra i samych pogodnych dni, a przede wszystkim wszelkiej pomyślności i
sukcesów w nadchodzącym roku z podziękowaniami za dotychczasową współpracę
składają
Strażacy z Osieka i Głębowic
Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. Niech blask świec i melodia
kolęd przyniesie radości moc i wiele szczęścia w Nowym Roku. W ten świąteczny wieczór życzymy wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom, aby pokój ogarniał wszystkie
serca, a miłość rodzinna świeciła jak gwiazdy na niebie.
Życzy
Kolegium redakcyjne „ Echa Osieka”
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Osieku.
32
Firma „Aksam” z Osieka
- coraz mocniejsza na polskim rynku.
W marcu 1993 roku Państwo Beata i Adam Klęczarowie
założyli firmę o nazwie P.P.H. „Aksam” i rozpoczęli produkcję
„Paluszków Beskidzkich”.
Początki nie były proste. Firma miała do dyspozycji niewielki
budynek przekazany przez rodziców Pana Adama, i nie nową
już, jedną linię produkcyjną. Ciągłe problemy z psującymi się
maszynami, ograniczona powierzchnia do produkcji i składowania surowców oraz niewielki magazyn towarzyszyły firmie na co
dzień.
Początkowo osobą pracującą nad zdobyciem rynku, a także
wykonującą wszelkie inne zadania od zakupu surowca, dostarczania towaru do klienta po różnego typu naprawy, był właściciel Adam Klęczar. Musiał sprawdzać się jako handlowiec,
Aksam 1993r.
czasem mechanik czy elektryk. Niejednokrotnie również sam
przygotowywał ciasto i nadzorował wypiek paluszków, pracując po 18 godzin na dobę.
W tym trudnym czasie stawiania przez firmę pierwszych
kroków, pana Adama przez cały czas wspierała żona Beata,
która angażowała się w codzienne problemy związane z jej
funkcjonowaniem i rozwojem. Równie ważne było wsparcie
ze strony rodziców. Pan Kazimierz Klęczar- ojciec pana Adama bardzo mocno wspomagał syna swoim doświadczeniem
zawodowym, prawnym i aktywną pracą. Dzięki temu kolejne miesiące funkcjonowania firmy przyniosły efekty i można
było myśleć o zatrudnieniu dodatkowych pracowników.
Aksam 1998r.
Rozwój Aksamu
W pierwszym roku działalności firma zatrudniała 12 pracowników. Aktywne działania w celu pozyskiwania nowych odbiorców oraz wytrwała praca nad udoskonaleniem receptur zaczęły przynosić szybko efekty. „Paluszki Beskidzkie” stopniowo
wypracowały swój wyjątkowy smak, dbałość właścicieli o jakość produktu szybko przyczyniły się do zwiększającej się z miesiąca na miesiąc sprzedaży,
a co za tym idzie - rozwoju firmy. Wkrótce stało się
oczywiste, że dotychczasowy zakład jest niewystarczający, pomimo wcześniejszej
rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Karolina 70.
Rozpoczęto poszukiwania
dogodnej lokalizacji, niestety mimo usilnych starań nie
udało się uzyskać zgody ze
strony miejscowej władzy
na zakup działki pod budowę zakładu w Osieku. W
związku z tym w 2000r. rozpoczęła się budowa nowego
zakładu w Malcu. W 2002r
ruszyła produkcja w nowym
zakładzie na dużo większą
skalę poprzez uruchamianie
nowych linii produkcyjnych
i równocześnie zatrudnianie
dodatkowych pracowników.
Aksam 2003r.
33
AKSAM
W latach, gdzie praca była bardzo dużym problemem nie tylko w gminie Osiek- rosnąca w siłę firma Aksam , systematycznie
zwiększająca ilość pracowników była prawdziwym dobrodziejstwem mieszkańców Osieka i okolicznych miejscowości.
Potwierdzeniem ,że zakład jest bezpiecznym miejscem pracy jest wyróżnienie od Głównego Inspektora Pracy Anny Hintz
w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca- Organizator Pracy Bezpiecznej w roku 2004”. Do wyróżnienia doręczony został list
gratulacyjny podpisany przez ówczesnego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zważywszy na to, że w konkursie obejmującym kategorię firm średnich (zatrudniających do 250 osób) zostało wyróżnionych jedynie 11 firm w skali kraju, był to bardzo
duży sukces.
Jednocześnie firma od początku wykazywała ogromna dbałość o jakość produktu. Konsekwencją tego było uzyskanie przez zakład
w marcu 2005r. wydanego przez TÜV Rheinland Group certyfikatu HACCAP - systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Produkcji
Żywności. Tym samym firma potwierdziła wysoki standard produkcji żywności pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego.
Ogromną konsekwencją w walce o rynek oraz doskonały produkt powodowały szybki przyrost sprzedaży. Wkrótce więc
okazało się, że nowy zakład jest niewystarczający i rozpoczęto budowę nowego, większego budynku.
Aksam 2007r.
Na dzień dzisiejszy firma Aksam dysponuje powierzchnią około 6100 m2, dziewiętnastoma liniami produkcyjnymi i zatrudnia 300 osób. Do końca 2008 roku ma powstać kolejnych 10 linii. Tym samym zwiększy się ilość zatrudnionych osób. Od
początku tego roku trwa automatyzacja zakładu. Obecnie zakład posiada 4 nowoczesne maszyny pakujące i planowany jest zakup
kolejnych.
34
AKSAM
Produkty
Dzisiaj asortyment firmy obejmuje paluszki;
*ze solą- dla lubiących tradycyjne smaki,
*z sezamem- ulubione paluszki dzieci,
*serowo-cebulowe-nowość na rynku polskim, paluszki dla poszukujących zdrowszej alternatywy dla
chipsów,
*delikatesowe- dla ceniących zdrowe przekąski (minimalna zawartość soli) ,
*z makiem- lekko słodkawe i aromatyczne
*pikantne- zdecydowanie doskonała zakąska do
piwa.
*W opracowywaniu jest receptura na paluszki bekonowe.
Ponadto w ofercie znajdują się jeszcze dwa rodzaje
precelków, mix precelki-paluszki a w tym roku do
sprzedaży weszły „Orzeszki Beskidzkie”.
Sześć rodzajów paluszków i dwa rodzaje precelków plus orzeszki zaspakajają oczekiwania klientów.
Doskonały smak „Paluszków Beskidzkich”, dobrze
wyważona cena i elastyczność we współpracy powodują, że sprzedaż produktów firmy Aksam rośnie
z roku na rok na poziomie 20 - 30%. Według ostatnich badań rynkowych wykonanych przez MEMRB w segmencie paluszków
jesteśmy liderem na rynku tradycyjnym i vice liderem w sprzedaży na rynku polskim total. Wysoka pozycja „Paluszków Beskidzkich” w handlu tradycyjnym świadczy o tym, że to tu głównie skoncentrowana jest ich sprzedaż. Różnica między sprzedażą
paluszków Lajkonik a Paluszkami Beskidzkimi
zmniejsza się z roku na rok.
Dystrybucja Produktów
Produkty firmy Aksam są dostarczane do
kilkuset dystrybutorów w całej Polsce w zdecydowanej większości przy wykorzystaniu własnego transportu.
Na dzień dzisiejszy Aksam posiada 34 samochody firmowe, które oprócz typowej funkcji transportowej spełniają dodatkową, bardzo ważną
rolę- są wizytówką naszej firmy.
Kolorowe samochody z logo firmy- to jedna z
bardziej efektywnych form reklamy o ogólnopolskim zasięgu. „Paluszki Beskidzkie” można spotkać na drogach od Zakopanego po Świnoujście
i Suwałki.
Nie bez znaczenia pozostaje również rola jaką pełnią kierowcy w firmie Aksam- to przedstawiciele firmy, którzy najczęściej kontaktują się z jej odbiorcami i poprzez dobre wrażenie, wzmacniają oddziaływanie producenta „Paluszków Beskidzkich”.
35
AKSAM
Dystrybucja firmy Aksam oparta jest na ponad 250 hurtowniach oraz kilku sieciach typu Eurocash czy Makro.
Poprzez współpracę z tymi odbiorcami Aksam umacnia swoją pozycję w całej Polsce. Firma opiera się także na kilku dystrybutorach, pracujących niemal wyłącznie z „Paluszkami Beskidzkimi”. Są oni dla firmy szczególnie ważni, ze względu na pracę, którą
wykonują promując paluszki w różnych regionach kraju.
Ważnym atutem Aksamu jest to, że sukcesy związane ze wzrostem
sprzedaży są również sukcesami jej odbiorców, notujących systematyczny wzrost obrotów na produktach Firmy z Osieka.
Corocznie rośnie również eksport paluszków. Na dzień dzisiejszy
„Paluszki Beskidzkie” wysyłane są do USA. Kanady, Anglii, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Białorusi i Litwy.
Ludzkie sprawy
Zwiększające się z roku na rok zatrudnienie świadczy o rozwoju firmy, która przez kolejne lata oferowała pracownikom coraz
lepsze warunki pracy dbając nie tylko o bezpieczeństwo pracy, ale
także o dodatkowe świadczenia pracownicze.
Poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych każdy pracownik ma możliwość skorzystania np. z bezpłatnego pobytu
nad polskim morzem. Ponadto pracownicy na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne otrzymują bony towarowe. Udzielne są
także zapomogi pieniężne dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji losowej. Każdy pracownik może skorzystać z niedrogiego ubezpieczenia grupowego, oferującego wiele
możliwości zabezpieczenia .
Firma Aksam zatrudnia wiele osób niepełnosprawnych. Oprócz różnych udogodnień pracownicy niepełnosprawni zyskują możliwości rozwoju w przyjaznych sobie warunkach. Wielu z nich bezskutecznie
poszukiwało wcześniej pracy- dzisiaj w Aksamie są
cenionymi pracownikami.
Sami pracownicy udzielają się społecznie, organizują zbiórki zimowej odzieży, czy dobrowolne składki
pieniężne do puszki dla potrzebujących. Świadczy to
o wysokiej kulturze pracowników i rodzinnym charakterze pracy.
Producent „Paluszków Beskidzkich” na wiele sposobów wspiera potrzebujących, którzy się do niego
zwracają. Szczególnie pomaga dzieciom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji. Uczestniczy również w imprezach
środowiskowych i gminnych. Jest sponsorem klubów sportowych między innymi w Osieku, Malcu, Witkowicach, finansuje nagrody, sprzęt sportowy. Ostatnio Aksam został sponsorem drużyny hokejowej Unii Oświęcim.
Na przyszłość.
Nasze plany zawsze związane były z Osiekiem, ale trafiliśmy w latach 90- tych na niesprzyjające warunki dla prywatnej przedsiębiorczości, bowiem nie otrzymaliśmy od Gminy warunków umożliwiających budowę firmy. Nasze plany w dalszym ciągu
związane są z Osiekiem. Chcielibyśmy (jeśli nie będzie sprzeciwu społeczeństwa) wybudować kompleks rekreacyjno- hotelowy
w centrum wsi. Byłyby to dwa kryte baseny ( duży dla dorosłych i mniejszy dla dzieci) oraz jeden odkryty a przy nich hotel z zapleczem gastronomicznym. W kompleksie tym mieścić się będzie sauna, siłownia. jakuzi (dżakuzi) i inne atrakcje. Przy basenach
powstać musi dodatkowa hala produkcyjna, z której ciepło wykorzystywane będzie do ogrzania powstałych obiektów. Dzięki
temu wykorzystamy darmową energię. Wstępne plany architektoniczne są bardzo śmiałe i nowoczesne, stąd kompleks z pewnością stanie się nową, ciekawą wizytówką Osieka i podniesie jego rangę.
Firma Aksam jest doskonałym przykładem na to, że poprzez ciężką pracę i konsekwencję można osiągnąć bardzo wiele. Jednak
właściciele podkreślają, że nie byłoby tych sukcesów bez udziału sumiennych i oddanych firmie pracowników.
Warto mieć w gminie takiego sąsiada, który nie tylko da zatrudnienie członkom naszych rodzin, wesprze gdy potrzeba ale także
zadba o to, by o Osieku mówiono w całej Polsce „ze smakiem”.
Tekst i zdjęcia sponsorowane przez właściciela firmy Aksam.
36

Podobne dokumenty

Document 225009

Document 225009 tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz gwiazda wieczoru – zespół „Elektryczne Gitary” – m.in. takie atrakcje przygotowali organizatorzy dla gości XVI Dożynek Województwa Małopolskiego. Organizatorami wyd...

Bardziej szczegółowo

jak karnawał to tylko w osieku

jak karnawał to tylko w osieku Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1000 szt. Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak, Małgorzata Boba - sekretarz redakcji Dział sportowy- ...

Bardziej szczegółowo

O jubileuszu KGW w Osieku

O jubileuszu KGW w Osieku prowadzącej obsługę BHP w Gminie i jej

Bardziej szczegółowo

Remonty i inwestycje w Gminie

Remonty i inwestycje w Gminie Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak, Projekt okładki-Adam Borkowski Małgorzata Boba - sekretarz redakcji Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Stanisław Ku...

Bardziej szczegółowo

Osieku!

Osieku! Majda i Bogdan Sobecki. Mecze sędziował Łukasz Kasperek. Na sali gimnastycznej w tym samym czasie rozgrywały się rodzinne mecze badmintona, brało w nich udział osiem rodzin. Miejsce I zajęli Krzysz...

Bardziej szczegółowo