RapoRt 2015 - energoprojekt

Komentarze

Transkrypt

RapoRt 2015 - energoprojekt
2015
Raport
Roczny
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
2015
Raport
Roczny
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
3
Słowo Wstępne prezesa spółki
4
Władze Spółki
6
Zakres Działalności
8
Ważniejsze Daty
9
Ciekawsze Doświadczenia
10
Certyfikaty
13
prace projektowe POLSKA / eksport
20
Struktura Zatrudnienia
22
Informacje Ekonomiczne
29
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
33
Nagrody I Wyróżnienia
Opracowanie koncepcji wydawnictwa, koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac Patrycja Krzemień, Aneta Szubert
Projekt graficzny / DTP Patrycja Krzemień
Zdjęcia shutterstock lic. CC 2.0
Szanowni Klienci, Akcjonariusze, Drodzy Współpracownicy,
W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej ENERGOPROJEKT-KATOWICE mam przyjemność
przedstawić Państwu Raport podsumowujący najważniejsze osiągnięcia minionego, 2015 roku.
Jest on trochę inny niż poprzednie, ze względu na elektroniczną formę. Przedstawia wynik
roku, który był najlepszy w dziejach Spółki, począwszy od roku 1993. Był także kolejnym rokiem
realizacji opracowanej w marcu 2011 roku Strategii BSPiR „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
na lata 2011–2015. Miniony okres potwierdził słuszność wypracowanych przez Zarząd prognoz
w zakresie planów inwestycyjnych wytwórców energii, a tym samym analizy wartości rynku usług
projektowych, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym w grudniu 2014 roku i zrealizowanym
Planie Finansowym na rok 2015.
W rezultacie wypracowany został zysk brutto w kwocie 6 572 tysięcy złotych oraz zysk netto
w wysokości 4 838 tysięcy złotych. Wyniki te stawiają naszą firmę na czele niezależnych firm
doradczo-projektowych, tak z sektora energetyki, jak i spoza niego. Podobnie jak w latach
poprzednich, uzyskanie zaprezentowanych w sprawozdaniu wskaźników finansowych było
możliwe przede wszystkim dzięki dysponującej najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi
kadrze inżynierskiej, poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, podejmowanie
się realizacji skomplikowanych projektów technologicznych, wykorzystywanie nowoczesnych
systemów informatycznych oraz pracę na rzecz renomowanych klientów.
Wchodząc w 2015 rok, mimo opracowania planu działania, nie wyobrażaliśmy sobie skali
wyzwań, przed którymi zostaniemy postawieni. Aby sprostać zadaniom zaprojektowania
czterech dużych inwestycji – bloku 1080 MW w Kozienicach, dwóch bloków 910 MW
w El. Opole, bloku 910 ME w El. Jaworzno i bloku 450 MW w El. Turów – bloków opalanych
węglem kamiennym i w Turowie węglem brunatnym, byliśmy zmuszeni zwiększyć zatrudnienie
z 380 do 500 osób, w tym projektantów, którzy byliby zdolni do projektowania bloków
energetycznych w oparciu o najnowsze technologie i techniki projektowania.
Jednocześnie byliśmy świadkami bezprecedensowych turbulencji geopolitycznych, a działania
militarne postrzegane do tej pory jako niemożliwe we współczesnej, zintegrowanej Europie,
stały się udziałem naszej rzeczywistości, przynosząc niepewność, dotyczącą planowania
inwestycji w długim horyzoncie. Funkcjonowanie w tak niestabilnym otoczeniu, zarówno
gospodarczym, jak i geopolitycznym stawia przed nami konieczność nowego spojrzenia
na strategię naszego działania. Sytuacja postawiła przed nami w roku 2015 konieczność
dywersyfikacji działalności zarówno pod względem wykonywanych zadań, jak i obszarów
nowych rynków.
Serdecznie dziękuję pracownikom za niezwykłe, ponadprzeciętne, zaangażowanie, jak również
za wkład w budowę kultury organizacyjnej, które przekładają się na stały wzrost wartości
naszej Spółki. Chciałbym również podziękować Członkom Rady Nadzorczej za udzielone
Zarządowi wsparcie, a także wszystkim akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzyli.
Andrzej Kowalski
Prezes Zarządu
3
Słowo Wstępne Prezesa Spółki
Rada Nadzorcza
Tadeusz Pazur
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Daniel Habrowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Hetmańczyk
Członek Rady Nadzorczej
Marek Nikodemski
Członek Rady Nadzorczej
Bernadeta Zyber
Członek Rady Nadzorczej
Zarząd
dyrekcja
Andrzej Kowalski
Jan Antończyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Marketingu
Łukasz Grela
Olgierd Sikora
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Dyrektor ds. Koordynacji Produkcji
Michał Woźniczka
Mieczysław Siuciak
Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji
Dyrektor ds. Projektowania
Władze Spółki
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
ENERGETYKI
ciepłownictwa
PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO
Oferta
Biura
PRZEMYSŁU
HUTNICZEGO
PRZEMYSŁU
WYDOBYWCZEGO
skierowana
jest do Klientów
z sektorów:
PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO
Zakres Działalności
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
W zakres działalności Biura wchodzi kompleksowa obsługa procesu
inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy
projektowania, kompletację dostaw, aż po realizację i rozruch.
W szczególności usługi obejmują:
PRACE PROJEKTOWE
DLA FAZY PRZEDINWESTYCYJNEJ
studia wstępne i lokalizacyjne
studia programowo-przestrzenne
DLA FAZY INWESTYCYJNEJ
projekty budowlane
specyfikacje przetargowe, opiniowanie i ewaluacja ofert
projekty podstawowe i wykonawcze
analizy techniczno-ekonomiczne
USŁUGI DORADCZE
analizy przedprywatyzacyjne
ekspertyzy, analizy, konsulting w zakresie energetyki cieplnej
inżynieria finansowa
usługi w zakresie ochrony środowiska
strategie rozwoju oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin
pomoc w uzyskiwaniu certyfikatu jakości ISO 9001
GENERALNA REALIZACJA INWESTYCJI
7
Zakres Działalności
23.08.1949.
Powołanie
1993.
Prywatyzacja i przekształcenie
do życia katowickiego Biura jako
BSiPE ENERGOPROJEKT w Katowicach
ekspozytury centrali Biura Projektów
na BSiPE ENERGOPROJEKT-KATOWICE
Energetycznych ENERGOPROJEKT
Spółka Akcyjna.
w Warszawie.
1953.
Reorganizacja. Powołanie
Katowickiego Biura Projektów Siłowni
1996.
Wprowadzenie systemu
zapewnienia jakości według normy
ISO 9001. Certyfikat RW TÜV Essen.
Cieplnych jako oddziału Zarządu Biur
Projektów Energetycznych z siedzibą
w Warszawie.
1999.
Wykupienie 20% akcji
od GBSiPE ENERGOPROJEKT w Warszawie.
1958.
100% akcji EPK w rękach prywatnych.
Zmiana struktury
przedsiębiorstwa. Biura w Katowicach,
Gliwicach, Krakowie i Poznaniu zostały
2000.
Zmiana nazwy z Biura
oddziałami warszawskiego Biura Projektów
Studiów i Projektów Energetycznych
ENERGOPROJEKT.
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA na Biuro
Studiów, Projektów i Realizacji
1967.
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA związana
Poszerzenie zadań firmy
o prace badawcze. Zmiana nazwy
z transformacją biura projektowego w biuro
inżynierskie.
z Biura Projektów Energetycznych
ENERGOPROJEKT na Biuro Studiów
i Projektów Energetycznych
ENERGOPROJEKT.
2010.
Wdrożenie systemu
zarządzania BHP wg normy
PN-N 18001:2004.
1979.
Zmiana katowickiej siedziby
firmy z dotychczasowej przy ul. Piotra Skargi
na własny obiekt przy ul. Jesionowej 15.
Ważniejsze Daty
2015.
Zwiększenie zatrudnienia do
511 osób.
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
1949-1959.
Odbudowa
zniszczonej infrastruktury przemysłowej
Śląska, projektowanie dla potrzeb Elektrowni
Skawina, Elektrowni Jaworzno II, Elektrowni
Łaziska.
1960-1969.
Rozruch
pierwszych bloków 120 MWe w Elektrowni
Łaziska, Elektrowni Łagisza,
Elektrowni Siersza. Samodzielne
projektowanie pierwszych bloków
200 MWe dla Elektrowni Rybnik I
i Elektrowni Jaworzno III.
1970-1979.
Projektowanie
bloków 200 MWe dla licznych elektrowni
krajowych i zagranicznych.
Seria projektów dużych elektrociepłowni:
Kraków, Poznań-Karolin, Tychy, pracujących
w systemie dalekosiężnych sieci
ciepłowniczych dużych aglomeracji.
1980-1989.
Uruchomienie
ostatnich bloków w Elektrowni Rybnik,
Elektrowni Jaworzno III i Dolna Odra.
Oddanie do eksploatacji Elektrowni
Pruneřov (Czechy). Projektowanie
dieslowskich agregatów zasilania
awaryjnego dla zagranicznych elektrowni
jądrowych. Wykonanie kompleksowych
dokumentacji dieslowskich elektrowni
dla greckich inwestorów.
1990-1999.
Skomputeryzowanie procesu projektowania. Wprowadzenie
profesjonalnej działalności marketingowej.
Nawiązanie współpracy z renomowanymi
zagranicznymi firmami budownictwa energetycznego. Transformacja biura projektowego
w biuro inżynierskie. Podjęcie prac w zakresie generalnej realizacji inwestycji. Rozszerzenie oferty Biura o proekologiczne przedsięwzięcia w energetyce, plany energetyczne
dla miast i gmin oraz usługi konsultingowe.
Prace projektowe dla potrzeb odbudowy
mocy energetycznej w Elektrowni Turów,
Elektrowni Łaziska, Elektrowni Siersza,
Elektrowni Jaworzno III. Powołanie do życia
Zespołu ds. Energii Odnawialnych. Inżynieria
finansowa dla gmin – pomoc w wykorzystaniu środków UE na przedsięwzięcia proekologiczne.
2000-2009.
Ugruntowanie
wiodącej pozycji Biura na rynku usług
w Polsce, zintensyfikowanie działań
proeksportowych – uzyskanie ponad 25%
udziału eksportu w wolumenie prac Biura.
Prace eksportowe dla: Arabii Saudyjskiej,
Bangladeszu, Danii, Finlandii, Grecji, Indii,
Libanu, Niemiec, Nigerii, Rosji, Rumunii,
Syrii. Skierowanie oferty Biura do innych
sektorów gospodarki – koksownictwa,
przemysłu petrochemicznego, spożywczego,
wydobywczego, hutnictwa stali i szkła.
2010-2015.
Prace projektowe
dla dużych bloków energetycznych
Elektrowni Opole, Elektrowni Kozienice,
Elektrowni Jaworzno, Elektrowni
Turów, a także dla ANWIL PKN Orlen.
Dywersyfikacja działalności, w tym ekspansja
na rynki zagraniczne.
Uruchomienie własnej instalacji
fotowoltaicznej zainstalowanej na elewacji
pionowej biurowca oraz na dachach obu
budynków.
9
Ciekawsze Doświadczenia
Jakość naszych usług oraz bezpieczeństwo i higiena pracy są wynikiem
systematycznej pracy i ciagłego doskonalenia skuteczności i efektywności
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który znajduje swój wyraz we wszystkich
czynnościach organizacyjnych, technicznych i handlowych.
U podstaw naszych sukcesów leży zaangażowanie, zrozumienie i współpraca całej załogi
w doskonaleniu pracy i stawianiu nowych zadań dla zapewnienia satysfakcji i zadowolenia
naszych Klientów oraz ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Certyfikaty
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
W roku 2015 Spółka realizowała swoje usługi w oparciu
o 96 umów handlowych na prace projektowe, studialne, analityczne
oraz w oparciu o 15 umów w ramach RI AKPiA.
Poniżej przedstawiono wybrane tematy z zakresu usług inżynierskich i realizacji inwestycji
AKPiA, wykonywane na rynek krajowy i zagraniczny.
ELEKTROWNIA
JAWORZNO III
E003B7 Sp. z o.o.
Pełnienie funkcji generalnego projektanta, koordynatora projektowania dla wykonania
oraz dostawy kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej bloku energetycznego
o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
ELEKTROWNIA
OPOLE
ALSTOM POWER Sp. z o.o.
Opracowanie projektów wykonawczych dla bloków 5 i 6 w El. Opole.
Opracowanie zamiennego projektu budowalnego.
Opracowanie podstawowego i drugorzędnego projektu wykonawczego konstrukcji stalowych
kotłowni dla Bloku nr 5 i 6 w El. Opole.
13
prace projektowe polska
ELEKTROWNIA
KOZIENICE
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
Wykonanie kompletnych prac i usług związanych z budową pod klucz bloku energetycznego
na parametry nadkrytyczne wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi o mocy elektrycznej
1075 MWe brutto.
ELEKTROWNIA
TURÓW
BUDIMEX SA
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa nowego bloku energetycznego
o mocy elektrycznej netto 450 MW.
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN
ZE PAK SA
Opracowanie projektu kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 120 MWe
i ok. 130 MWt.
Modernizacja bloków 1–4 w El. Pątnów celem zapewnienia ich bezpiecznej dla załogi
i urządzeń oraz efektywnej pracy przez dalsze 50–70 tys. godzin eksploatacji.
prace projektowe polska
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
ELEKTROCIEPŁOWNIA
TYCHY
ELEKTROBUDOWA RWE KATOWICE
Kompleksowe wykonanie prac inżynieryjnych, projektowych i czynności formalno-prawnych
dla całej inwestycji: Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną
ciepłowniczo-kondensacyjną około 50–60 MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi
w TAURON Ciepło SA Zakład Wytwarzania Tychy.
ELEKTROWNIA
BEŁCHATÓW
PGE BEŁCHATÓW
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy instalacji transportu popiołu
oraz wytwarzania i transportu suspensji z Bloku 858 MW.
ELEKTROCIEPŁOWNIA
ZOFIÓWKA
ENERGOINSTAL SA
Całość prac projektowo-dokumentacyjnych pozwalających na kompleksową realizację zadania
inwestycyjnego: Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej
brutto min. 75 MWe uwzględniających powiązania z przynależną infrastrukturą.
15
prace projektowe polska
Elektrownia
Omotosho nigeria
VALENZ NIGERIA
Usługi konsultingowe dla projektu Open Cycle Power Plant w Omotosho – Faza II.
Elektrownia
Taszkient Uzbekistan
SNC-LAVALIN WarszaWA
Wykonanie prac projektowych dla obiektów budowlanych bloku parowo-gazowego 370 MW
w Elektrowni Taszkient.
Spalarnia odpadów VIRIDOR
PETERBOROUGH wielka brytania
ZRE KATOWICE
Opracowanie dokumentacji warsztatowej rurociągów podzielonej na 4 pakiety dla spalarni
odpadów VIRIDOR PETERBOROUGH w Wielkiej Brytanii.
Wykonanie dokumentacji warsztatowej podpór do tymczasowego wydmuchu – Projekt
Peterborough.
prace projektowe eksport
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
Elektrownia
Deven Bułgaria
AMEC FOSTER SOFIA
Kontrakt na Usługi Projektowe i Konsultingowe dla Pakietu (Projektu) Kotła CFB dla Elektrowni
Deven.
Specyfikacja techniczna dla dokumentacji warsztatowej rurociągów wysokoprężnych małych
średnic dla Elektrowni Deven.
Dostarczenie Projektu Podstawowego oprzyrządowania i automatyki dla Elektrownii Deven.
kopalnia YCRT
Rio Turbio Argentyna
KOPEX
Wykonanie Wstępnego Projektu Podstawowego dotyczącego modernizacji elektrowni
należącej do kopalni YCRT w Rio Turbio.
Elektrownia
SOYO Angola
DAR AL-HANDASAH
Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie dla
Projektu: Soyo I 750 MW Combined Cycle Power Plant w Angoli.
Elektrownia
Morava Serbia
GE POWER ELBLĄG
Wykonanie prac projektowych dla zabudowy dwóch stacji RS – obejściowej części WP
i zrzutowej dla bloku 120 MW w Elektrowni Morava.
17
prace projektowe eksport
Średnioroczne zatrudnienie
w 2015 roku wynosiło 492
etaty, wobec 462 etatów w 2014 roku,
co stanowi wzrost o blisko 6,5% w stosunku do roku poprzedniego.
W ciągu 2015 roku przyjęto 50-ciu pracowników a zatrudnienie
na 31 grudnia 2015 roku
wyniosło 505 etatów.
Zatrudnienie [w etatach] w latach 2011–2015
492
2015
462
2014
386
2013
358,9
2012
334,2
2011
0
100
Struktura Zatrudnienia
200
300
400
500
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
Zatrudnienie [wg wykształcenia] w latach 2011–2015
2015
65,5
2014
419,5
66
389
2013
60,5
2012
318,5
61,3
290,6
61,5
2011
265,7
0
100
300
200
podstawowe
400
500
zawodowe
Średnie
wyższe
Zatrudnienie [wg stanowisk] w latach 2011–2015
104
2015
2014
100,51
2013
97,13
2012
93,37
2011
92
0
50
388
352,25
288,83
265,57
242,26
100
150
200
Komórki pomocnicze
21
250
300
350
400
450
500
Komórki produkcyjne
Struktura Zatrudnienia
BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
PASYWA
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Udziały (akcje) własne
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
Informacje ekonomiczne
poprzedniego
Stan na koniec okresu
bieżącego
26 152 020,91
2 991 971,82
12 477 215,21
5 179 440,88
5 503 393,00
56 068 729,14
1 452 595,25
36 533 890,68
933 678,05
17 148 565,16
82 220 750,05
24 343 720,42
3 307 394,72
13 883 361,70
7 152 964,00
76 639 626,49
1 083 568,49
39 214 391,04
17 477 655,13
18 864 011,83
100 983 346,91
poprzedniego
Stan na koniec okresu
bieżącego
29 362 986,12
503 937,00
184 334,23
848,66
24 083 143,92
500 000,00
4 090 722,31
-
32 249 061,44
503 937,00
184 334,23
848,66
26 222 393,23
500 000,00
4 837 548,32
-
52 857 763,93
68 734 285,47
21 697 024,84
18 730 965,33
12 429 773,76
82 220 750,05
23 776 160,51
220 617,45
31 131 275,19
13 606 232,32
100 983 346,91
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA 2015 ROK [PLN]
poprzedni
Stan na koniec okresu
bieżący
127 076 072,59
161 163 942,18
Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów
95 586 987,67
126 383 979,32
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
31 489 084,96
34 779 962,86
23 943 678,39
7 545 406,57
2 338 206,88
4 694 451,63
5 189 161,82
872 658,42
125 878,93
5 935 941,31
25 502 114,01
9 277 848,85
6 045 366,53
8 929 627,18
6 393 588,20
765 058,94
586 583,82
6 572 063,32
5 935 941,31
1 845 219,00
4 090 722,31
6 572 063,32
1 734 515,00
4 837 548,32
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
23
Informacje ekonomiczne
Przychody ze sprzedaży
prac projektowych i GRI/RI AKPiA w latach 2011–2015 [WARTOŚĆ W PLN]
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Sprzedaż prac projektowych
Sprzedaż GRI oraz RI AKPiA
Zysk spółki w latach 2011–2015 [WARTOŚĆ W PLN]
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2011
2012
2013
Zysk ze sprzedaży
2014
2015
Zysk brutto
Zysk z działalności
operacyjnej
Zysk netto
53,99%
Akcjonariat w roku 2015 [WARTOŚĆ W %]
46,01%
pracownicy biura
pozostali akcjonariusze
Struktura akcjonariatu w latach 2011–2015
2011
2012
2013
2014
2015
45,47%
45,86%
46,01%
45,11%
43,12%
Zarząd
10,96%
11,54%
11,58%
8,33%
9,37%
Pracownicy
34,51%
34,32%
34,43%
36,78%
33,75%
54,53%
54,14%
53,99%
54,89%
56,88%
Pracownicy Biura
Pozostali akcjonariusze
informacje ekonomiczne
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” Spółka Akcyjna w Katowicach przeprowadziliśmy badanie sprawozdania
finansowego Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA z siedzibą
w Katowicach, ul. Jesionowa 15, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 100 983 346,91 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący
zysk netto 4 837 548,32 zł;
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 886 075,32 zł;
5. rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 364 361,19 zł;
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Opinia Biegłego Rewidenta
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób,
aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze
w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy dla wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami Umowy Spółki.
Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego, są z nim zgodne.
Ewa Sobczak
Biegły Rewident nr 9537
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:
Ewa Sobczak Biegły Rewident
Działalność Gospodarcza
Katowice, ul. Odrodzenia 2
Nr ewidencyjny 2480
Katowice, dnia 29 marca 2016 roku
27
Opinia Biegłego Rewidenta
Jako jedno z największych biur
projektowo-inżynierskich w Polsce
świadomi jesteśmy roli w otaczającej
nas społeczności.
Chcemy by postrzegano nas jako firmę społecznie odpowiedzialną. W naszej działalności
kierujemy się strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, a nasze działania kierujemy
do grup wskazanych w strategii.
Cykliczna pomoc osobom
pokrzywdzonym przez los
Sponsoring Kulturalny
BEZPIECZNY DOM – Od piętnastu lat nasza
w Katowicach, akcję „Sportowcy kochają
Spółka opiekuje się Placówką Opiekuńczo-
teatr” zorganizowaną przez Zespół Szkół
-Wychowawczą Bezpieczny Dom
Sportowych w Mysłowicach.
Wspieraliśmy działalność Teatru Korez
w Bytomiu. Tak było również w 2015 roku,
w którym: dofinansowano Śniadanie
Wielkanocne i Kolację Wigilijną,
zorganizowano Zabawę Karnawałową
i Andrzejkową oraz Festyn z okazji Dnia
Dziecka. Oferowaliśmy swoją pomoc przy
zakupie leków, uzupełnieniu wyposażenia,
a także w doraźnych problemach domu
wychowawczego.
Współpracujemy również z Fundacjami
Nasze Zdrowie, Homo-Homini, Zdążyć
z pomocą, Alivia, Tauron.
Spółka wspiera regionalne inicjatywy
Sponsoring Naukowy
Wspieraliśmy działalność koła naukowego,
działającego przy Politechnice Śląskiej,
zaangażowaliśmy się w Śląską Noc
Naukowców, Święto Liczby Pi.
Jak co roku byliśmy również patronem
Konkursu Energetycznego. Działania
te uzupełniają współpracę z uczelniami
wyższymi i technicznymi szkołami średnimi.
Byliśmy również zaangażowani w akcję
Szlak Zabytków Techniki.
charytatywne.
29
społeczna odpowiedzialność biznesu
Sponsoring Sportowy
Darowizny
Wspieraliśmy Rajd Energetyków, Rajd
Udział w szeregu akcji charytatywnych, na
rowerowy MTB Energetyków, Mistrzostwa
udział w których zapotrzebowanie zgłaszają
w Piłce Nożnej Branży Energetycznej
pracownicy – konkursy w przedszkolach,
i Konstrukcji Stalowych. Objęliśmy
szkołach, klubach sportowych. Pomagaliśmy
patronatem III Międzynarodowe Zawody
również pracownikom Biura w realizacji
w Chodzie Sportowym, organizowane przez
własnych pasji – wsparliśmy wydanie płyty.
organizację Silesiathletics.
Braliśmy również udział w programie
Nasze logo i nazwę promowali:
SZLACHETNA PACZKA, a także
tenisista Wiktor Radwan; chodziaż,
zaangażowaliśmy się w pomoc
olimpijczyk Rafał Fedaczyński;
poszkodowanym w przypadkach losowych
paraolimpijczyk, alpejczyk Maciej Krężel;
w naszym regionie.
olimpijczyk, alpejczyk Maciej Bydliński,
parabadmintonistka Katarzyna Ziębik oraz
triatlonista Jarosław Zalega.
społeczna odpowiedzialność biznesu
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
Nagrody i wyróżnienia
energoprojekt-katowice sa raport roczny 2015
Rok 2015 obfitował w nagrody
i wyróżnienia przyznane Spółce
Zostaliśmy nagrodzeni diamentem do Złotej Statuetki – Lider Polskiego Biznesu
za dynamiczny rozwój, szczególną dbałość o jakość świadczonych usług, a także za
konsekwentne budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej.
Otrzymaliśmy Medal Europejski za Zintegrowane Systemy Ciepłownicze.
Prezes Zarządu Andrzej Kowalski Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki
Rzeczpospolitej Polskiej, został także laureatem Klucza Sukcesu.
Zostaliśmy również wyróżnieni w rankingu Diamenty Forbesa.
Otrzymaliśmy tytuł Najlepsza Firma Projektowo-Inżynierska 25-lecia.
Otrzymaliśmy tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Partner firm zagranicznych.
33
Nagrody i wyróżnienia
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, 32 208 92 15
fax: 32 259 88 20, 32 259 95 25
www.epk.com.pl, [email protected]

Podobne dokumenty