DTR - JM

Komentarze

Transkrypt

DTR - JM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ecoMUZ-2g
WARSZAWA 02.2012
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 2
02/2012
SPIS TREŚCI
1. ZASTOSOWANIE ......................................................................................................................................... 3
2. ZASILANIE PRZEKAŹNIKA ...................................................................................................................... 3
3. DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................. 3
3.1. Dane techniczne zabezpieczenia ecoMUZ2g ..................................................................... 3
3.2. Dane techniczne zabezpieczeń .......................................................................................... 4
4. OBSŁUGA ZABEZPIECZENIA ecoMUZ2g............................................................................................... 6
4.1. POMIARY ........................................................................................................................... 6
4.2. MENU ................................................................................................................................. 6
4.2.1. ZDARZENIA .............................................................................................................. 6
4.2.2. NASTAWY, USTAWIENIA ......................................................................................... 7
4.2.3. STAN WE/WY............................................................................................................ 7
4.2.4. REJ. ZAKŁÓCEŃ ....................................................................................................... 7
4.2.5. TESTY WE/WY.......................................................................................................... 7
4.2.6. TEST ZABEZPIECZEŃ .............................................................................................. 7
4.2.7 ZMIANA DOSTĘPU .................................................................................................... 7
5. OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ......................................................................................................... 7
5.1. ZABEZPIECZENIE ZWARCIOWE ..................................................................................... 8
5.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE NIEZALEŻNE ..................................................... 8
5.3. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE ZALEŻNE ........................................................... 8
5.4. ZABEZPIECZENIE CIEPLNE ............................................................................................. 8
5.5. ZABEZPIECZENIE OD ASYMETRII OBCIĄŻENIA ............................................................ 9
5.6. ZABEZPIECZENIE OD ZABLOKOWANIA (UTYKU) WIRNIKA .......................................... 9
5.7. ZABEZPIECZENIE PODPRĄDOWE .................................................................................. 9
5.8. ZABEZPIECZENIA ROZRUCHU ...................................................................................... 10
5.9. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE ...................................................................... 10
5.10. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE KIERUNKOWE........................................... 10
5.11. ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE ............................................................................. 11
5.12. ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE KIERUNKOWE 1................................................. 11
5.14. ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE KIERUNKOWE 2................................................. 12
5.15. ZABEZPIECZENIA TECHNOLOGICZNE ....................................................................... 12
6. OPIS DZIAŁANIA UKŁADÓW AUTOMATYKI ...................................................................................... 13
7. WEJŚCIA DWUSTANOWE ....................................................................................................................... 13
8. SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA, WYJŚCIA ......................................................................................... 14
8.1. DZIAŁANIE WYJŚĆ ........................................................................................................ 14
8.2. BLOKOWANIE WYJŚĆ .................................................................................................. 14
9. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA ZESPOŁU ........................................................................................ 15
10. UKŁAD WSPÓŁPRACY Z WYŁĄCZNIKIEM ....................................................................................... 16
11. ZDARZENIA ............................................................................................................................................. 16
12. REJESTRATOR KRYTERIALNY ........................................................................................................... 16
13. NASTAWY ................................................................................................................................................. 17
14. USTAWIENIA ........................................................................................................................................... 19
15. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ, WYJŚĆ I WSKAŹNIKÓW ZESPOŁU ecoMUZ2g ................................ 20
15.1. PRZEZNACZENIE ZACISKÓW POMIAROWYCH I ZASILANIA .................................... 20
15.2. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ DWUSTANOWYCH ............................................................ 21
15.3. PRZEZNACZENIE WYJŚĆ DWUSTANOWYCH ............................................................ 21
16. OBSŁUGA ZESPOŁU Z KOMPUTERA ................................................................................................. 22
17. KOMUNIKACJA ....................................................................................................................................... 22
18. WYMIARY I MOCOWANIE ZESPOŁU ................................................................................................. 22
19. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA ........................................................................................................... 23
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 3
02/2012
1. ZASTOSOWANIE
Autonomiczny zespół zabezpieczeń ecoMUZ2g przeznaczony jest do ochrony przed skutkami zwarć
międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego napięcia. Cechy funkcjonalne urządzenia pozwalają na
jego zastosowanie do zabezpieczeń linii napowietrznych i kablowych, transformatorów i silników. Zespół zabezpieczeń
ecoMUZ2g może być stosowany zarówno jako zabezpieczenie podstawowe jak i rezerwowe. W yróżniającą cechą
urządzenia jest niezawodna praca w warunkach stacyjnych, gdzie nie ma gwarantowanego napięcia pomocniczego. W
przypadku braku lub zaniku napięcia pomocniczego zespół ecoMUZ2g zasilany jest energią pobieraną z obwodów
pomiarowych przekładników prądowych. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia działanie wszystkich funkcji
zabezpieczeniowych przekaźnika wraz z wygenerowaniem impulsu o wystarczającej energii do wyłączenia klasycznych
cewek napięciowych wyłączników. Zdolność wyłączania cewek napięciowych wyłącznika zapewnia wbudowany
wewnątrz przekaźnika zasobnik pojemnościowy.
Zespoły ecoMUZ2g posiadają szeroki zestaw zabezpieczeń ( zwarciowe, przeciążeniowe niezależne/zależne,
ziemnozwarciowe, technologiczne) realizujących eliminacyjną automatykę zabezpieczeniową. Każde z zabezpieczeń
może być skonfigurowane do z blokadą lub z samoczynnym kasowaniem po zadziałaniu.
Pomiar prądu z przekładników prądowych (o prądzie znamionowym 5A) może odbywać się w dwóch lub trzech
t o ra c h .
2. ZASILANIE PRZEKAŹNIKA
Do zasilania obwodów wewnętrznych zespołu przewidziano napięcie pomocnicze z zewnętrznego źródła
zasilania i układ autonomiczny z przekładników prądowych.
Dla zapewnienia poprawnej pracy zespołu w urządzeniu, przed zamknięciem łącznika głównego, następuje
samokontrola jego sprawności z wykorzystaniem napięcia pomocniczego i/lub dopuszczenie załączenia aparatury
łączeniowej. W stanach awaryjnych wyłączenie łącznika głównego może być realizowane z wykorzystaniem układu
autonomicznego.
Zespół zabezpieczeń ecoMUZ2g pracuje poprawnie, gdy prąd (po stronie wtórnej przekład.) w co najmniej dwu
fazach osiągnie wartość 2,5 A.
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe przekaźnika ecoMUZ2g zarówno w układzie Holmgreen’a jak i dla
przekładnika Ferranti’ego pracują poprawnie po podaniu napięcia pomocniczego Up lub przy wystarczających do pracy
prądach fazowych.
Przekaźnik ecoMUZ2g może pracować, jako zabezpieczenie autonomicznie (nie wymaga Up) zarówno w
układzie trójfazowym, dwufazowym i jednofazowym.
Budowa przekaźnika zapewnia niezależność każdej z faz i umożliwia wykorzystanie dowolnej kombinacji
połączeń.
Zespół ecoMUZ2g pozwala, gdy jest zasilany napięciem pomocniczym, na wyzwolenie cewki wyłącznika.
Istnieje też możliwość zastosowania specjalnego wyzwalacza typu „akulator” produkcji JM-TRONIK.
3. DANE TECHNICZNE
3.1. Dane techniczne zabezpieczenia ecoMUZ2g
ZASILANIE NAPIĘCIEM POMOCNICZYM DC/AC(50Hz)
Napięcie pomocnicze znamionowe (zakres roboczy) (zaciski 31,32)
110 - 220V (88 – 250 V)
Maksymalny pobór mocy
5 W (VA)
W ejście testujące (zaciski 33-34)
15V DC +70% -5%
Maksymalny pobór mocy
3 W (VA)
OBW ODY POMIAROW E PRĄDÓW (po stronie wtórnej przekładników)
Prąd znamionowy In
5A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Zakres pomiaru prądów fazowych
0 . 1 -6 0 A
Zakres pomiaru prądu I0
0 . 0 0 1 -3 A
Pobór mocy w obwodach fazowych przy I = In
<6 VA
Pobór mocy w obwodzie składowej zerowej
<0,2 VA
Obciążalność trwała obwodu prądowego
6A
W ytrzymałość cieplna (1s)
200 A
W ytrzymałość dynamiczna
500 A
OBW ODY POMIAROW E NAPIĘCIOW E
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Zakres pomiaru U0
2 -1 2 0 V
Pobór mocy w obwodzie pomiaru składowej zerowej napięcia przy U0 = 100V
<0.15 VA
DOKŁADNOŚĆ
Klasa dokładności pomiaru I1, I2, I3 w zakresie 0.1-60A
3 1 cyfra
Klasa dokładności pomiaru U0 w zakresie 4-100V
3 1 cyfra
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 4
02/2012
Klasa dokładności pomiaru I0 w zakresie 0.005-3A
3 1 cyfra
Dokładność pomiaru kąta 0
2
Dokładność pomiaru czasu rzeczywistego
1m in / m ies iąc
PODSTAW OW E PARAMETRY ZABEZPIECZEŃ
W spółczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych
> 0 .9 7
W spółczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych
> 1 .0 3
Klasa dokładności zabezpieczeń
J a k d l a p o m i a ró w
Czas własny
<6 0 m s
Czas powrotu
< 100 m s
Klasa dokładności członów czasowych (*)
1
OBW ODY W EJŚĆ DW USTANOW YCH 1...4
Napięcie znamionowe wejść
110 V DC/AC lub 220V DC/AC
Maksymalny pobór prądu przy 220V
5m A
OBW ODY W YJŚĆ DW USTANOW YCH A...F,AL - STYKI PRZEKAŹNIKÓW RM96p.
-dopuszczalne napięcie na rozwartych stykach
220V AC / 300V DC
-obciążenie trwałe
5A
-otwieranie obwodu przy 220V DC (L/R = 40 ms)
0 .1 A
2A
-otwieranie obwodu przy 220V AC (cos = 0.4)
OBW ODY W YJŚCIOW E
-wyjście – zaciski 27-28 (do zastosowania akulatora)
8-30V DC, 300mA impulsowo
-wyjście – zaciski 29-30 (do zastosowania cewek wył.- zasobnik pojemnościowy)
80-350VDC (w zależności od
napięcia pomocniczego)
energia E7J
W YTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI
W ytrzymałość elektryczna izolacji (**)
-napięcie przemienne
2kV / 50Hz / 1min
-napięcie udarowe
5kV / 1.2/50 s / 0.5 J
W ARUNKI ŚRODOW ISKOW E
Odporność na zakłócenia zewnętrzne
zgodnie z PN-86/E-06600 W 3
Temperatura otoczenia
-5...+40 C
Temperatura przechowywania
-25...+70 C
W ilgotność względna
do 80%
Przyspieszenie:
-przy drganiach
<=1 g n
-przy wstrząsach
<=2 g n
INNE
Masa
ok . 3 k g
Stopień ochrony od strony płyty czołowej
IP54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej
IP4x
(*) czas zadziałania zabezpieczenia równy jest sumie zaprogramowanego czasu zwłoki i czasu własnego przekaźnika.
3.2. Dane techniczne zabezpieczeń
RODZAJ
ZABEZPIECZENIA
ZAKRES NASTAW CZY
RODZAJ
W IELKOŚCI
CHARAKTERYSTYKI
POMIAROW EJ
ZABEZPIECZENIA PRĄDOWE
ZAKRES NASTAW CZY CZŁONU
CZASOW EGO
ZW ARCIOW E
2 ...1 2 In , c o 0 .1 In
niezależna
0 ...3 s , c o 0 .0 1 s
PRZECIĄŻENIOW E
NIEZALEŻNE
0 .5 ...6 In , c o 0 .1 In
niezależna
0 .1 ...2 0 0 s , c o 0 .1 s
PRZECIĄŻENIOW E
ZALEŻNE
------------
Zależna
LAGODNA,NORMANA,
STROMA, B.STROMA
Mnożnik czasu charakterystyki
zależnej 0.1-90
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 5
02/2012
Zależna
CIEPLNE
Stała czasowa grzania
1 -1 8 0 m i n
Stała czasowa grzania dla I>2In
1 -1 8 0 m i n
Stała czasowa stygnięcia
1 -1 8 0 m i n
Nagrzanie pobudzenia UP
5 0 -5 0 0 %
Nagrzanie otwarcia wyłącznika
5 0 -5 0 0 %
Nagrzanie blokady zamknięcia
wyłącznika
5 0 -5 0 0 %
ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWE
ZIEMNOZW ARCIOW E
NADPRĄDOW E
ZIEMNOZW ARCIOW E
KIERUNKOW E
ZIEMNOZW ARCIOW E
ADMITANCYJNE
ZIEMNOZW ARCIOW E
ADMITANCYJNE
KIERUNKOW E 1 i 2
Prąd rozruchowy:
5...3000mA, co 1mA
Próg napięciowy 3U0:
4...100V, co 0.1V
niezależna
0 .0 ...2 0 .0 s , c o 0 .0 1 s
--
0 .0 ...2 0 .0 s , c o 0 .0 1 s
--
0 .0 ...2 0 s , c o 0 .1 s
--
0 .0 ...2 0 s , c o 0 .1 s
0 .1 ...1 In , c o 0 .1 In
niezależna
0 .1 ...2 0 s , c o 0 .1 s
0 .5 ....6 In , c o 0 .1 In
niezależna
0 .1 ...2 0 s , c o 0 .1 s
----------
-----------
1 ...1 0 0 0 s , c o 1 s
----------
----------
Prąd rozruchowy (przy
kącie maksymalnej
czułości):
5...3000mA, co 1mA
Próg napięciowy 3U0:
4...100V, co 0.1V
Kąt maksymalnej
czułości:
0-360
Admitancja rozruchowa:
0.1...100mS, co 0.1mS
Próg napięciowy 3U0:
4...100V, co 0.1V
Admitancja rozruchowa
(przy kącie maksymalnej
czułości):
0.1...100mS, co 0.1mS
Próg napięciowy 3U0:
4...100V, co 0.1V
Kąt maksymalnej
czułości:
0-360
INNE
ASYMETRIA
OBCIĄŻENIA
ZABEZPIECZENIE OD
ZABLOKOW ANEGO
W IRNIKA
ZABEZPIECZENIE
CZASU ROZRUCHU
BLOKADA W ŁĄCZANIA
OD LICZNIKA CZASU
MIĘDZY ROZRUCHAMI
BLOKADA W ŁĄCZANIA
OD LICZNIKA CZASU
MIĘDZY STANEM STOP
A ROZRUCHEM
ILOŚĆ ROZRUCHÓW
NA GODZINĘ
TECHNOLOGICZNE I
TECHNOLOGICZNE II
TECHNOLOGICZNE III
TECHNOLOGICZNE IV
0 ...1 5 0 m i n , c o 1 m i n
----------
---------0 ...1 5 0 m i n , c o 1 m i n
----------
----------
1 ...5
-------------------------------------
-------------------------------------
0 .1 ...1 0 0 s , c o 0 .1 s
0 .1 ...1 0 0 s , c o 0 .1 s
0 .1 ...1 0 0 s , c o 0 .1 s
0 .1 ...1 0 0 s , c o 0 .1 s
Czas zadziałania zabezpieczeń równy jest sumie czasu własnego przekaźnika i nastawionego czasu opóźnienia.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 6
02/2012
4. OBSŁUGA ZABEZPIECZENIA ecoMUZ2g
Zespół wyposażony jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4 linie po 20 znaków. Pod wyświetlaczem znajduje się pole z 4
diodami LED: ALARM, POBUDZENIE/W YŁĄCZENIE i 2 LED-y do zaprogramowania, 7 wskaźnikami magnetycznymi:
ZADZIAŁANIE i 6 do zaprogramowania.
Klawiatura składa się z 7 przycisków:
MENU – przejście do MENU / wyjście z MENU.
KAS – kasowanie zadziałania zabezpieczenia
 i  - przesuwanie kursora
 – zatwierdzenie zmiany parametru
+, - - zwiększenie / zmniejszenie wartości parametru
4.1. POMIARY
W yświetlaną stronę pomiarów zmieniać można przyciskami  i .
I strona pomiarów:

wartości prądów fazowych wraz z wartością procentową prądu znamionowego I1, I2, I3

stan pracy urządzenia (STOP,PRACA,ROZRUCH)
II strona pomiarów:

wartość składowej zerowej prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej I0

wartość składowej zerowej napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej U0

kąt przesunięcia między składową zerową prądu i składową zerową napięcia 0

wartość iloczynu składowej zerowej prądu i cos kąta przesunięcia między składowymi zerowymi prądu i
n a p i ę c i a (I f i )
III strona pomiarów:

wartość procentowa pojemności cieplnej obliczona przez zabezpieczenie CIEPLNE (Q)

wartość admitancji składowej zerowej Y0

wartość admitancji składowej zerowej Yf1

wartość admitancji składowej zerowej Yf2
IV strona pomiarów:



zawartość licznika czasu między rozruchami silnika (tR/R)
zawartość licznika czasu między przejściem silnika w stan STOP a stanem ROZRUCH (tST/R)
zawartości liczników zabezpieczenia od przekroczonej ilości rozruchów na godzinę. Ilość wyświetlanych
liczników zależna jest od zaprogramowanej maksymalnej ilości rozruchów silnika na godzinę
V strona pomiarów:


czasu trwania ostatniego rozruchu (t OST.R)
maksymalny prąd ostatniego rozruchu (I OST.R)
IV strona pomiarów:

wersja programu

tryb dostępu

czas rzeczywisty
4.2. MENU
Po naciśnięciu przycisku MENU pojawia się ekran z menu zespołu. Jedna pozycja menu jest podświetlona. Powrót do
wyświetlania pomiarów – przycisk MENU. Przyciskami  i  zmienia się podświetloną (aktywną) pozycję.
4.2.1. ZDARZENIA
Po wybraniu tej pozycji z menu zespołu pojawia się ekran z historią zdarzeń. Zdarzenie najświeższe wyświetlane jest
jako pierwsze. Do menu wrócić można przyciskiem MENU. Przyciskami  i  przesuwa się ekran. W yświetlane jest:

rodzaj zdarzenia

wartość prądu, która spowodowała zadziałanie zabezpieczenia

czas zapisu zdarzenia
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 7
02/2012
4.2.2. NASTAWY, USTAWIENIA
Te pozycje menu zespołu umożliwiają podgląd i zmianę parametrów nastaw zabezpieczeń i ustawień. Zmiany nastaw
uwarunkowane są przejściem w tryb administratora. Po wybraniu pozycji menu NASTAW Y lub USTAW IENIA pojawiają
się parametry. Jeden wiersz jest podświetlony. Przyciskami  i  zmienia się podświetlony wiersz.
ZMIANA PARAMETRÓW
Jeśli zespół jest w trybie administratora można zmienić podświetlony parametr przyciskiem + lub -. Naciśnięcie
przycisku + lub – na czas dłuższy niż 0,5s powoduje szybką zmianę parametru. Po ustawieniu żądanej wartości należy
nacisnąć przycisk OK. Przycisk KAS anuluje zmiany. Naciśnięcie przycisku MENU powoduje wyświetlenie ekranu
żądającego potwierdzenia wprowadzonych zmian. Naciśnięcie przycisku  powoduje wprowadzenie zmian. Naciśnięcie
innego przycisku anuluje wszystkie wprowadzone zmiany.
4.2.3. STAN WE/WY
Ta pozycja menu zespołu umożliwia podgląd stanu wejść i wyjść dwustanowych. + pod numerem wejścia oznacza stan
aktywny. + pod numerem wyjścia oznacza pobudzenie wyjścia.
4.2.4. REJ. ZAKŁÓCEŃ
Ta pozycja menu zespołu umożliwia podgląd stanu rejestratorów. W yświetlana jest zaprogramowana ilość rejestratorów.
Jeśli w rejestratorze nie jest nic zachowane wyświetlany jest napis PUSTY. Jeśli została zapisana rejestracja
wyświetlana jest przyczyna wyzwolenia rejestratora i czas jego zapisu.
4.2.5. TESTY WE/WY
Tą pozycję wybrać można jeśli zespół jest w trybie administratora.
Po wybraniu z menu tej pozycji pojawiają się stany wejść i wyjść dwustanowych, diody LED i wskaźniki magnetyczne.
Podając napięcie na zaciski ecoMUZ2g można obserwować zmianę stanu wejść odczytywanych przez zespół. Można
sterować wyjściami, diodami LED i wskaźnikami zespołu. Pod stanem wyjść dwustanowych przesuwa się kursor
(przesuwanie przyciskami  i ). Naciśnięcie przycisku + powoduje pobudzenie, a przycisku – odwzbudzenie wybranego
elementu. W yjścia A i B działają impulsowo (naciśnięcie przycisku + powoduje wygenerowanie 0.5s impulsu, przycisk –
nie działa).
4.2.6. TEST ZABEZPIECZEŃ
Tą pozycję wybrać można jeśli zespół jest w trybie administratora. Test zabezpieczeń pozwala zasymulować pomiar
ustawionych wartości prądów i napięcia składowej zerowej przez nastawiony czas. Na wyświetlaczu pojawiają się
wartości, które mają być zasymulowane. Kolejno:
I123 – wartość symulowanych prądów I1, I2, I3 (po stronie wtórnej przekładników)
I0 - wartość symulowanego prądu I0
U0 - wartość symulowanego napięcia U0
0 - wartość symulowanego kąta między I0 a U0
tSYM – czas symulacji
W artości symulowane mogą być zmieniane przyciskami + i - po podświetleniu kursorem odpowiedniej pozycji.
Naciśnięcie przycisku  powoduje zasymulowanie pomiaru nastawionych wartości. EcoMUZ2g zachowuje się tak jakby
mierzył ustawione wartości.
4.2.7 ZMIANA DOSTĘPU
Ta pozycja menu umożliwia zmianę trybu dostępu. Po wybraniu pojawia się ekran z aktualnym trybem i wierszem do
wpisywania kodu. Fabryczny kod wynosi 0001. Przyciskami + i – należy ustawić odpowiedni kod dostępu i nacisnąć
przycisk . Jeśli wpisany kod był poprawny zespół przejdzie w tryb ADMINISTRATORA. Zespół przechodzi
automatycznie w tryb UŻYTKOW NIKA po 10min od ostatniego użycia klawiatury. Celowe przejście w tryb
UŻYTKOW NIKA można osiągnąć wpisaniem błędnego kodu.
5. OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ
Do prawidłowego działania zabezpieczeń konieczne jest określenie przekładni przekładników napięciowego, prądowego
oraz prądu znamionowego.
Parametry programowalne:
Izn - znamionowy prąd strony pierwotnej przekładnika prądowego
In - znamionowy prąd używany do zabezpieczeń. Dla pól odpływowych ustawiany zwykle tak jak Izn.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 8
02/2012
5.1. ZABEZPIECZENIE ZWARCIOWE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(TAK)
kI>> - współczynnik zadziałania zabezpieczenia zwarciowego (krotność prądu znamionowego In).
tI>> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
PDZ – aktywność automatyki PDZ.
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje otwarcie wyłącznika.
5.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE NIEZALEŻNE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
kI> - współczynnik zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego (krotność prądu znamionowego).
tI> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
5.3. ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE ZALEŻNE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce zależnej działa zgodnie z normą IEC 255-3 , a
charakterystyki opisane są wzorami:

Łagodna
t(I ) 



1
0,236
0,339 
I
* kt
Standardowa
t(I ) 
0,14
* kt
I
1
t(I ) 
13,5
* kt
I 1
t(I ) 
80
* kt
I 1
0 , 02
Stroma
Bardzo stroma
2
Gdzie I=Ip/In, Ip- prąd zmierzony, In - prąd znamionowy, kt- mnożnik czasu charakterystyki zależnej
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
RI>Z – rodzaj charakterystyki pracy (LAGODNA,NORMANA, STROMA ,B.STROMA)
kt - mnożnik czasu charakterystyki zależnej ( 0.1-90)
5.4. ZABEZPIECZENIE CIEPLNE
Jest to zabezpieczenie zależne posiadające model cieplny urządzenia oparty o pomiar wartości skutecznej prądu
pobieranej przez urządzenie. Pojemność cieplna (nagrzanie) jest wyliczana na podstawie wzoru:
2
t

 Ip  
T
Q    * 1  e
 In  




gdzie:
Ip- prąd zmierzony
In - prąd znamionowy
T – stała czasowa grzania (Tg – dla Ip<2In lub Tg2 – dla Ip2In)
t - czas
W przypadku gdy urządzenie nie pobiera prądu ( stygnięcie) wartość pojemności cieplnej jest wyliczana na podstawie
wzoru:
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 9
02/2012
t
  Tsty



Q  Q0 * e




gdzie:
Q0 – pojemność cieplna w chwili zaniku prądu.
T – stała czasowa stygnięcia (Tsty )
t - czas
W przypadku przerwy w zasilaniu wartość pojemności cieplnej jest przechowywana w nieulotnej pamięci. Po załączeniu
zasilania wartość aktualnej pojemności cieplnej jest wyliczana zgodnie ze wzorem:

tb 

Q  QB   63% *
Tsty 

gdzie:
Qb – pojemność cieplna w chwili zaniku zasilania,
Tsty – stała czasowa stygnięcia,
tb - czas przerwy bez zasilania.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(TAK)
Tg - Stała czasowa grzania dla I<2In
Tg2 -Stała czasowa grzania dla I2In
Tsty - Stała czasowa stygnięcia
%UP -poziom pojemności cieplnej wywołujący pobudzenie UP
%W YL- poziom pojemności cieplnej wywołujący wyłączenie wyłącznika
%BLK - poziom pojemności cieplnej powodujący blokadę zamknięcia wyłącznika
5.5. ZABEZPIECZENIE OD ASYMETRII OBCIĄŻENIA
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
%asy – procent asymetrii obciążenia powodująca zadziałanie zabezpieczenia.
tasy - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
Zabezpieczenie kontroluje asymetrię obliczaną ze wzoru: ASY = (max(I1, I2, I3) – min(I1, I2, I3)) / In *100%. Jeśli
obliczona wartość jest większa niż zaprogramowany próg %asy to zaczyna być odliczana zwłoka czasowa.
5.6. ZABEZPIECZENIE OD ZABLOKOWANIA (UTYKU) WIRNIKA
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej aktywne tylko jeśli silnik jest w stanie
PRACA.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
kZW - współczynnik zadziałania zabezpieczenia od zablokowania wirnika (krotność prądu znamionowego).
tZW - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
5.7. ZABEZPIECZENIE PODPRĄDOWE
Jest to zabezpieczenie podprądowe zwłoczne o charakterystyce niezależnej. Zabezpieczenie czynne jeśli wyłącznik
zamknięty.
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
kI< - współczynnik zadziałania zabezpieczenia (krotność prądu znamionowego).
tI< - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 10
02/2012
5.8. ZABEZPIECZENIA ROZRUCHU
Zabezpieczenie od przekroczenia ilości rozruchów na godzinę - zabezpieczenie to pozwala określić maksymalną
ilość rozruchów silnika na godzinę w granicach od 1 do 5. Na zabezpieczenie składa się maksymalnie 5 liczników
liczących od 60 do 0 dekrementowanych co 1min. Po każdym rozruchu silnika do pierwszego wolnego licznika
wpisywana jest wartość 60. Jeśli wszystkie liczniki są różne od 0 megaMUZ nie pozwala na zamknięcie wyłącznika.
Następny rozruch możliwy jest po wyzerowaniu co najmniej jednego licznika. Stan liczników podtrzymywany jest przez
100s po zaniku napięcia zasilającego.
Parametry programowalne:
nR/h – max. ilość rozruchów na godzinę (0 – odstawia zabezpieczenie)
Blokada zamknięcia wyłącznika od minimalnego czasu od ostatniego rozruchu - W chwili rozpoczęcia rozruchu
silnika do licznika czasu blokady zamknięcia od ostatniego rozruchu wpisywana jest zaprogramowana wartość tR-R.
W artość ta dekrementowana jest co 1min. Blokada nie pozwala na załączenie wyłącznika jeśli licznik czasu blokady
zamknięcia od ostatniego rozruchu jest różny od 0. Stan licznika podtrzymywany jest przez 100s po zaniku napięcia
zasilającego.
Parametry programowalne:
tR-R – czas blokady zamknięcia wyłącznika od ostatniego rozruchu (0 – odstawia blokadę)
Blokada zamknięcia wyłącznika od minimalnego czasu od ostatniego wyłączenia silnika - Po przejściu silnika ze
stanu ROZRUCH lub PRACA w stan STOP do licznika czasu blokady zamknięcia od ostatniego wyłączenia silnika
wpisywana jest zaprogramowana wartość tS-R. W artość ta dekrementowana jest co 1min. Blokada nie pozwala na
załączenie wyłącznika jeśli licznik czasu blokady zamknięcia od ostatniego wyłączenia silnika jest różny od 0. Stan
licznika podtrzymywany jest przez 100s po zaniku napięcia zasilającego.
Parametry programowalne:
tS-R – czas blokady zamknięcia wyłącznika od ostatniego wyłączenia silnika (0 – odstawia blokadę)
Zabezpieczenie od zbyt długiego czasu rozruchu – Zespół mierzy czas rozruchu. Jeśli stan silnika ROZRUCH trwa
dłużej niż zaprogramowany czas tR następuje otwarcie wyłącznika.
Parametry programowalne:
tR – maksymalny czas rozruchu (0 – odstawia zabezpieczenie)
5.9. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE
Jest to zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne składowej zerowej prądu mierzonej z układu Holmgreena lub
przekładnika Ferranti’ego.
W arunek pobudzenia zabezpieczenia:
I 0 > (I 0 > )
i U0 > (UI0>) jeśli A.U> zaprogramowane na TAK
gdzie :
I0> - zaprogramowany próg prądowy zabezpieczenia,
UI0> - zaprogramowany próg napięciowy zabezpieczenia,
I0 - składowa zerowa prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu,
U0 - składowa zerowa napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia,
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
II0> - próg prądowy zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego (po stronie wtórnej filtru składowej zerowej).
A.U> - aktywność ustawienia progu napięciowego składowej zerowej.
zaprogramowane na TAK: uaktywnienie nastawy progu napięciowego składowej zerowej (zabezpieczenie
zadziała jeśli składowa zerowa napięcia będzie większa niż zaprogramowana nastawa UI0>)
zaprogramowane na NIE: działanie zabezpieczenia niezależne od wartości składowej zerowej napięcia.
UI0> - próg napięciowy napięcia składowej zerowej (po stronie wtórnej układu otwartego trójkąta).
tI0> - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
Odwzbudzenie zabezpieczenia następuje z opóźnieniem tI0>O = 0.5 * tI0>. W przypadku zwarcia przerywanego zespół
sumuje czasy pobudzenia zabezpieczenia (jeśli przerwy między pobudzeniami są mniejsze niż tI0>O). Zabezpieczenie
działa jeśli suma czasów pobudzeń jest większa niż tI0>.
5.10. ZABEZPIECZENIE ZIEMNOZWARCIOWE KIERUNKOWE
W arunek pobudzenia zabezpieczenia:
I0*cos(0 - I0k) > (II0k)
i U0 > (UI0k)
gdzie :
II0k - zaprogramowany próg prądowy zabezpieczenia,
UI0k - zaprogramowany próg napięciowy zabezpieczenia,
I0k - zaprogramowany kąt maksymalnej czułości
I0 - składowa zerowa prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu,
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 11
02/2012
U0 - składowa zerowa napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia,
0 - kąt między I0 i U0,
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
II0k - próg prądowy zadziałania zabezpieczenia kierunkowego (przy kącie max. czułości) (po stronie wtórnej filtru
składowej zerowej).
UI0k - próg napięciowy składowej zerowej (po stronie wtórnej układu otwartego trójkąta).
I0k - kąt maksymalnej czułości zabezpieczenia.
tI0k - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
I0
I0>k
I0
I0>k
100
100
10
10
1
1
o
-80
o
-60
o
-40
o
-20
0
o
20
o
40
o
60
o
80
fi0
Charakterystyka zabezpieczenia kierunkowego
przy I0k = 0 (czynnomocowego)
o
10
o
30
o
50
o
70
o
90
o
110
o
130
o
150
o
170
fi0
Charakterystyka zabezpieczenia kierunkowego
przy I0k = 90 (biernomocowego)
Odwzbudzenie zabezpieczenia następuje z opóźnieniem tI0kO = 0.5 * tI0k. W przypadku zwarcia przerywanego zespół
sumuje czasy pobudzenia zabezpieczenia (jeśli przerwy między pobudzeniami są mniejsze niż tI0kO). Zabezpieczenie
działa jeśli suma czasów pobudzeń jest większa niż tI0k.
5.11. ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE
W arunek pobudzenia zabezpieczenia:
I0 / U0 > (Y0)
i U0 > (UY0)
gdzie :
Y0 - zaprogramowany próg admitancji zabezpieczenia,
UY0 - zaprogramowany próg napięciowy zabezpieczenia,
I0 - składowa zerowa prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu,
U0 - składowa zerowa napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia,
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
Y0 - próg admitancji zadziałania zabezpieczenia (widziana na zaciskach ecoMUZ2g)
UY0 - próg napięciowy składowej zerowej (po stronie wtórnej układu otwartego trójkąta).
tY0 - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia.
Odwzbudzenie zabezpieczenia następuje z opóźnieniem tY0O = 0.5 * tY0. W przypadku zwarcia przerywanego zespół
sumuje czasy pobudzenia zabezpieczenia (jeśli przerwy między pobudzeniami są mniejsze niż tY0O). Zabezpieczenie
działa jeśli suma czasów pobudzeń jest większa niż tY0.
5.12. ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE KIERUNKOWE 1
W arunek pobudzenia zabezpieczenia:
i
(I0 / U0) * cos(0 - Yk1) > (Yk1)
U0 > (UYk1)
gdzie :
Yk1 - zaprogramowany próg admitancji zabezpieczenia,
UYk1 - zaprogramowany próg napięciowy zabezpieczenia,
Yk1 - zaprogramowany przesunięcie kątowe zabezpieczenia,
I0 - składowa zerowa prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu,
U0 - składowa zerowa napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia,
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 12
02/2012
0 - kąt między I0 i U0,
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
Yk1 - próg admitancji zadziałania zabezpieczenia (przy kącie max. czułości) (widziana na zaciskach ecoMUZ2g)
UYk1 - próg napięciowy składowej zerowej (po stronie wtórnej układu otwartego trójkąta)
Yk1 - przesunięcie kątowe (kąt maksymalnej czułości)
tYk1 - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia
Jeśli Yk1 = 0 zabezpieczenie jest zabezpieczeniem czysto konduktancyjnym. Jeśli Yk1 = 90 zabezpieczenie jest
zabezpieczeniem czysto susceptancyjnym.
Odwzbudzenie zabezpieczenia następuje z opóźnieniem tYk1O = 0.5 * tYk1. W przypadku zwarcia przerywanego
zespół sumuje czasy pobudzenia zabezpieczenia (jeśli przerwy między pobudzeniami są mniejsze niż tYk1O).
Zabezpieczenie działa jeśli suma czasów pobudzeń jest większa niż tYk1.
5.14. ZABEZPIECZENIE ADMITANCYJNE KIERUNKOWE 2
W arunek pobudzenia zabezpieczenia:
i
(I0 / U0) * cos(0 - Yk2) > (Yk2)
U0 > (UYk2)
gdzie :
Yk2 - zaprogramowany próg admitancji zabezpieczenia,
UYk2 - zaprogramowany próg napięciowy zabezpieczenia,
Yk2 - zaprogramowany przesunięcie kątowe zabezpieczenia,
I0 - składowa zerowa prądu po stronie wtórnej filtru składowej zerowej prądu,
U0 - składowa zerowa napięcia po stronie wtórnej filtru składowej zerowej napięcia,
0 - kąt między I0 i U0,
Parametry programowalne:
AKT - aktywność zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być odstawione (NIE), może działać na otwarcie wyłącznika
(OTW .) lub pobudzenie sygnalizacji UP (SYG).
Yk2 - próg admitancji zadziałania zabezpieczenia (przy kącie max. czułości) (widziana na zaciskach ecoMUZ2g)
UYk2 - próg napięciowy składowej zerowej (po stronie wtórnej układu otwartego trójkąta)
Yk2 - przesunięcie kątowe (kąt maksymalnej czułości)
tYk2 - zwłoka czasowa zadziałania zabezpieczenia
Jeśli Yk2 = 0 zabezpieczenie jest zabezpieczeniem czysto konduktancyjnym. Jeśli Yk2 = 90 zabezpieczenie jest
zabezpieczeniem czysto susceptancyjnym.
Odwzbudzenie zabezpieczenia następuje z opóźnieniem tYk2O = 0.5 * tYk2. W przypadku zwarcia przerywanego
zespół sumuje czasy pobudzenia zabezpieczenia (jeśli przerwy między pobudzeniami są mniejsze niż tYk2O).
Zabezpieczenie działa jeśli suma czasów pobudzeń jest większa niż tYk2.
5.15. ZABEZPIECZENIA TECHNOLOGICZNE
Przekaźnik ecoMUZ2g wyposażony jest w 4 uniwersalne zabezpieczenia technologiczne. Zabezpieczenia mogą być
wyzwalane podaniem sygnału na wejścia (należy ustawić parametr W E_x w USTAW IENIACH):
W ejście 1 – TECHNOLOGICZNE 1
W ejście 2 – TECHNOLOGICZNE 2
W ejście 3 – TECHNOLOGICZNE 3
W ejście 4 – TECHNOLOGICZNE 4
Można wprowadzić czas zwłoki działania zabezpieczenia w zakresie 0-200s
Zadziałanie zabezpieczenie technologicznego może powodować (parametry A.T1, A.T2, A.T3, A.T4 w BANK):
OTW ARCIE – otwarcie wyłącznika z blokowaniem załączenia (do skasowania) i pobudzeniem sygnalizacji AW
SYGNAŁ – pobudzenie sygnalizacji UP
O.BEZ.BLK - otwarcie wyłącznika bez blokowania załączenia
ZDARZENIE – zapamiętanie zdarzenia
ZAM.W YL – zamknięcie wyłącznika
Komunikaty generowane przez zabezpieczenia technologiczne mogą być programowane za pomocą komputera PC z
programem ecoPRO.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 13
02/2012
6. OPIS DZIAŁANIA UKŁADÓW AUTOMATYKI
Wyjście Zabezpieczenia Szyn ZS – W yjście dwustanowe może być zaprogramowane jako wyjście Zabezpieczenia
Szyn. W tedy wyjście to pobudzane jest przy pobudzeniu zabezpieczenia zwarciowego.
Wyjście Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej LRW - W yjście dwustanowe może być zaprogramowane jako wyjście
Lokalnej Rezerwy W yłącznikowej. W tedy wyjście to pobudzane jest po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego
na otwarcie wyłącznika, a odwzbudzane po odwzbudzeniu zabezpieczenia.
Wejście Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej LRW – W ejście dwustanowe 3 lub 4 może być zaprogramowane jako
wejście zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika (można wprowadzić
komunikat np. „OTW ARCIE Z LRW ”). W tedy pobudzenie tego wejścia po zaprogramowanym czasie zwłoki powoduje
otwarcie wyłącznika.
Przyspieszenie Działania Zabezpieczenia Zwarciowego PDZ - automatyka wymusza działanie bezzwłoczne
(niezależnie od zaprogramowanego czasu zwłoki zabezpieczenia) zabezpieczenia zwarciowego w ciągu czasu 1.2s od
chwili zamknięcia wyłącznika. Automatyka nastawiona jeśli parametr PDZ = TAK.
7. WEJŚCIA DWUSTANOWE
Działanie wejść dwustanowych może być programowane parametrami W E_1, W E_2, W E_3, W E_4
USTAW IENIACH:
w
Dla wejść 1(WE_1), 2 (WE_2):
NIEAKT. – wejście nieaktywne
KASOW ANIE– podanie sygnału na wejście powoduje skasowanie zadziałania zabezpieczenia (równoznaczne z
naciśnięciem przycisku KAS)
TECH. – wejście zabezpieczenia technologicznego 1 (dla W E1) lub 2 (dla W E2)
BLK.ZAŁ – podanie sygnału na wejście powoduje zablokowanie załączenia wyłącznika,
TEST ZAB. – podanie sygnału na wejście powoduje wywołanie testu zabezpieczeń z parametrami prądowymi i
czasowymi z ustawień TEST ZABEZPIECZEŃ (równoznaczne z wywołaniem testu zabezpieczeń z klawiatury)
STAN W YŁ. - wejście kontroli stanu wyłącznika
Uwaga!
Ustawienie działania dowolnego z wejść WE_1,WE_2 na STAN WYŁ powoduje uruchomienie kontroli stanu
wyłącznika (jeśli jedno z wejść jest ustawione na STAN WYŁ, a drugie ma inną wartość – ustawienie drugiego
jest ignorowane)
Dla wejścia 3 (WE_3):
NIEAKT. – wejście nieaktywne
KASOW ANIE - podanie sygnału na wejście powoduje skasowanie zadziałania zabezpieczenia (równoznaczne z
naciśnięciem przycisku KAS)
TECH. wejście zabezpieczenia technologicznego 3
BLK.ZAŁ – podanie sygnału na wejście powoduje zablokowanie załączenia wyłącznika,
TEST ZAB. - podanie sygnału na wejście powoduje wywołanie testu zabezpieczeń z parametrami prądowymi i
czasowymi z ustawień TEST ZABEZPIECZEŃ (równoznaczne z wywołaniem testu zabezpieczeń z klawiatury)
NAP.ROZBR. - Stan zbrojenia napędu wyłącznika przy podanym sygnale na wejście 3 – napęd rozbrojony
NAP.ZAZBR. - Stan zbrojenia napędu wyłącznika przy podanym sygnale na wejście 3 – napęd zazbrojony
Dla wejścia 4 (WE_4):
NIEAKT. – wejście nieaktywne
KASOW ANIE - podanie sygnału na wejście powoduje skasowanie zadziałania zabezpieczenia (równoznaczne z
naciśnięciem przycisku KAS)
TECH. wejście zabezpieczenia technologicznego 4
BLK.ZAŁ – podanie sygnału na wejście powoduje zablokowanie załączenia wyłącznika,
TEST ZAB. - podanie sygnału na wejście powoduje wywołanie testu zabezpieczeń z parametrami prądowymi i
czasowymi z ustawień TEST ZABEZPIECZEŃ (równoznaczne z wywołaniem testu zabezpieczeń z klawiatury)
ZAM.W YŁ - zamknięcie wyłącznika - podanie impulsu >=0.1s na to wejście powoduje zamknięcie wyłącznika (jeśli
zamknięcie nie jest zablokowane).
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 14
02/2012
8. SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA, WYJŚCIA
8.1. DZIAŁANIE WYJŚĆ
Działanie wyjść dwustanowych może być programowane parametrami W Y_A, W Y_B, W Y_C, W Y_D, W Y_E, W Y_F,
W Y_AL w USTAW IENIACH:
Dla wyjścia A (WY_A):
OTW .W YŁ.CIĄG. – otwarcie wyłącznika sygnałem ciągłym (wyjście pobudzone do chwili skasowania lub wyłączenia
zasilania)
I> >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego (I>>).
OTW .W YŁ.
– otwarcie wyłącznika, impuls otwarcia wyłącznika
Dla wyjścia B (WY_B):
NIEAKT.
– wyjście nieaktywne
I> >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego (I>>).
ZAM.W YŁ.
– zamknięcie wyłącznika, impuls zamknięcia wyłącznika
Dla wyjścia C,D,E,F (WY_C, WY_D, WY_E, WY_F):
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I>
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń nadprądowych (I>N,I>Z).
I> >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego (I>>)
I> > ,I>
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego lub zab. przeciążeniowych (I>>, I>N,I>Z)
I0 >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń ziemnozwarciowych (I0>, I0>k, Y0>, Y0>k1, Y0>k2)
I>>,I>,I0> - wyjście pobudzane po zadziałaniu zab. zwarciowego, nadprądowych lub ziemnozwarciowych
TECH1 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 1
TECH2 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 2
TECH3 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 3
TECH4 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 4
RN – wyjście pobudzane po rozbrojeniu napędu wyłącznika trwającego dłużej niż 20s
UP – wyjście odwzorowujące sygnał UP
AW – wyjście odwzorowujące sygnał AW
ZS - wyjście Zabezpieczenie Szyn (pobudzane po pobudzeniu zab. zwarciowego)
LRW – wyjście Lokalna Rezerwa W yłącznikowa (pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na
otwarcie wyłącznika)
AL - W yjście AL pobudzane jest (styki zwierane) przy zaniku napięć zasilających przekaźnik lub po wykryciu
wewnętrznego uszkodzenia przekaźnika
Dla wyjścia AL (WY_AL):
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
AKTYW . – wyjście aktywne
W yjście AL pobudzane jest (styki zwierane) przy zaniku napięć zasilających przekaźnik lub po wykryciu wewnętrznego
uszkodzenia przekaźnika.
Sygnalizacja UP - sygnał UP pobudzany jest:
 po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na sygnalizację,
 jeśli rozbrojenie napędu trwa dłużej niż 20s,
 po wykryciu niezgodności dwubitowego stanu łącznika,
 jeśli przy sterowaniu wyłącznika nie zmieni on swego stanu
Sygnalizacja AW – Sygnał AW pobudzany jest po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie
wyłącznika.
W yjścia sygnalizacji zewnętrznej zespołu odwzbudzane są po naciśnięciu przycisku KAS lub teleskasowaniu.
8.2. BLOKOWANIE WYJŚĆ
Blokowanie wyjść dwustanowych może być programowane parametrami bW Y_A, bW Y_B, bW Y_C, bW Y_D, bW Y_E,
bW Y_F w USTAW IENIACH:
TAK
NIE
– blokowanie wyjścia aktywne
– blokowanie wyjścia nieaktywne
Ustawienie parametru na TAK powoduje zapamiętanie stanu wyjścia w chwili zaniku napięcia zasilana. Po podaniu
zasilania, o ile nie zostało wykonane kasowanie, następuje odtworzenie stanu wyjścia.
Ustawienie parametru choć jednego z wyjść na TAK (blokowanie wyjścia aktywne) spowoduje, że po zaniku zasilania
wywołanym przez zadziałanie zabezpieczeń i po ponownym włączeniu, o ile nie zostało wykonane kasowanie,
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 15
02/2012
ecoMUZ pokaże na wyświetlaczu LCD ostatnie zarejestrowane zdarzenie i będzie oczekiwał na sygnał kasowania lub
klawisz KAS.
W szystkie komunikaty są wyświetlane do momentu potwierdzenia obecności przez obsługę przyciskiem "KAS".
W skaźnik ZADZIAŁANIE może być skasowany również po zaniku napięć zasilających. Skutkuje to tak jak naciśnięcie
klawisza w stanie normalnej pracy.
Uwaga!
Kilkudniowa beznapięciowa praca może być odczytana po uruchomieniu ecoMUZ jako uruchomienie po skasowaniu.
W yjścia sygnalizacji zewnętrznej zespołu odwzbudzane są po naciśnięciu przycisku KAS lub teleskasowaniu.
9. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA ZESPOŁU
Zadziałanie zabezpieczenia lub automatyki powoduje wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu ecoMUZ2g oraz
zadziałanie odpowiedniego wskaźnika (diody LED).
 Dioda ALARM - uszkodzenie zespołu,
 Dioda POBUDZENIE/W YŁĄCZENIE – dioda miga przy pobudzeniu zabezpieczenia. Dioda świeci ciągle po
zadziałaniu zabezpieczenia.
Ponadto przewidziano 2 diody, których działanie może być zaprogramowane przez użytkownika.
Działanie diod LED3 i LED4 określają parametry LED_3 i LED_4 w USTAW IENIACH:
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I>
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń nadprądowych (I>N,I>Z).
I> >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego (I>>)
I> > ,I>
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego lub zab. przeciążeniowych (I>>, I>N,I>Z)
I0 >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń ziemnozwarciowych (I0>, I0>k, Y0>, Y0>k1, Y0>k2)
I>>,I>,I0> - wyjście pobudzane po zadziałaniu zab. zwarciowego, nadprądowych lub ziemnozwarciowych
TECH1 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 1
TECH2 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 2
TECH3 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 3
TECH4 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 4
RN – wyjście pobudzane po rozbrojeniu napędu wyłącznika trwającego dłużej niż 20s
UP – wyjście odwzorowujące sygnał UP
AW – wyjście odwzorowujące sygnał AW
ZS - wyjście Zabezpieczenie Szyn (pobudzane po pobudzeniu zab. zwarciowego)
LRW – wyjście Lokalna Rezerwa W yłącznikowa (pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na
otwarcie wyłącznika)
AL - W yjście AL pobudzane jest (styki zwierane) przy zaniku napięć zasilających przekaźnik lub po wykryciu
wewnętrznego uszkodzenia przekaźnika
Wskaźniki magnetyczne:

W skaźnik ZADZIAŁANIE – wskaźnik ustawiany po zadziałaniu zabezpieczenia, powodującego otwarcie wyłącznika

W SKAZNIK 2, W SKAZNIK 3, W SKAZNIK 4, W SKAZNIK 5, W SKAZNIK 6, W SKAZNIK 7- Działanie wejścia do
wyboru w USTAW IENIACH:
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I>
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń nadprądowych (I>N,I>Z).
I> >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego (I>>)
I> > ,I>
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego lub zab. przeciążeniowych (I>>, I>N,I>Z)
I0 >
- wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczeń ziemnozwarciowych (I0>, I0>k, Y0>, Y0>k1, Y0>k2)
I>>,I>,I0> - wyjście pobudzane po zadziałaniu zab. zwarciowego, nadprądowych lub ziemnozwarciowych
TECH1 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 1
TECH2 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 2
TECH3 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 3
TECH4 – wyjście pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 4
RN – wyjście pobudzane po rozbrojeniu napędu wyłącznika trwającego dłużej niż 20s
UP – wyjście odwzorowujące sygnał UP
AW – wyjście odwzorowujące sygnał AW
ZS - wyjście Zabezpieczenie Szyn (pobudzane po pobudzeniu zab. zwarciowego)
LRW – wyjście Lokalna Rezerwa W yłącznikowa (pobudzane po zadziałaniu zabezpieczenia zaprogramowanego na
otwarcie wyłącznika)
AL - W yjście AL pobudzane jest (styki zwierane) przy zaniku napięć zasilających przekaźnik lub po wykryciu
wewnętrznego uszkodzenia przekaźnika
Stan wskaźników jest podtrzymywany po zaniku zasilania.
W szystkie komunikaty są wyświetlane do momentu potwierdzenia obecności przez obsługę przyciskiem "KAS".
W skaźnik ZADZIAŁANIE może być skasowany również po zaniku napięć zasilających. Skutkuje to tak jak naciśnięcie
klawisza w stanie normalnej pracy.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 16
02/2012
10. UKŁAD WSPÓŁPRACY Z WYŁĄCZNIKIEM
Impulsy generowane przez ecoMUZ2g na zamknięcie lub otwarcie wyłącznika trwają 0.5s. Jeśli w ciągu tego czasu
wyłącznik nie zmieni swego stanu zostaje pobudzona sygnalizacja UP i zapamiętane zdarzenie „BŁĄD OTWARCIA
WYŁĄCZNIKA” lub „BŁĄD ZAMKNIĘCIA WYŁĄCZNIKA”.
Zamknięcie wyłącznika jest blokowane od:

zadziałania zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika (do czasu naciśnięcia przycisku
KASUJ lub teleskasowania)

pobudzenia zabezpieczenia zaprogramowanego na otwarcie wyłącznika

rozbrojenia napędu wyłącznika

pobudzenia wejścia zaprogramowanego na blokowanie załączenia
Do kontroli zbrojenia napędu wyłącznika przewidziano wejście 3. W USTAWIENIACH programowany jest stan napędu
sygnalizowany podaniem sygnału na to wejście (parametr WE_3). Jeśli po rozbrojeniu napędu podawany jest sygnał to
parametr WE_3 powinien być zaprogramowany jako NAP.ROZB. Rozbrojenie napędu trwające dłużej niż 20s powoduje
wyświetlenie komunikatu „ROZBROJENIE NAPĘDU” i pobudzenie sygnalizacji UP.
11. ZDARZENIA
Zdarzeniem jest zadziałanie zabezpieczenia oraz zmiany stanu wejść dwustanowych. Wystąpienie zdarzenia powoduje
wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu i zapamiętanie w pamięci zdarzeń. ecoMUZ2g zapamiętuje 100 ostatnich
zdarzeń. Po zapełnieniu pamięci kolejne zdarzenie kasuje najstarsze. Oprócz rodzaju zdarzenia zapamiętywany jest
czas wystąpienia zdarzenia i dodatkowe informacje.
Rodzaje zapamiętywanych zdarzeń ( w nawiasach podano dodatkowe zapamiętywane informacje):
ZAB. ZW ARCIOW E (Imax, faza)
ZAB. PRZECIĄŻ. NIEZAL. (Imax, faza)
ZAB. PRZECIĄŻ. ZAL.
ZADZIAŁANIE ZABEZP. OD ASYMETRII OBCIĄŻ. (Imax, faza)
ZADZIAŁANIE ZABEZP. OD ZABLOK. W IRNIKA (Imax, faza)
ZADZIAŁANIE ZABEZP. PODPRĄDOW EGO (Imax, faza)
ZADZIAŁANIE ZABEZP. CIEPLNEGO
ZBYT DŁUGI ROZRUCH
ZAB. ZIEMNOZW ARCIOW E (I0)
ZAB. KIERUNKOW E (I0)
ZAB. ADMITANCYJNE (Y0)
ZAB. ADMITAN. KIER.1 (Y0)
ZAB. ADMITAN. KIER.2 (Y0)
ZAMKNIĘCIE ZE STEROW NIKA
ZAMKNIĘCIE Z TELEMECHANIKI
OTW ARCIE Z TELEMECHANIKI
BŁĄD 2-BITOW EGO STANU ŁĄCZNIKA
BŁĄD OTW ARCIA W YŁĄCZNIKA
BŁĄD ZAMKNIĘCIA W YŁĄCZNIKA
ROZBROJENIE NAPĘDU W YŁĄCZNIKA
ZAB. TECHNOLOGICZNE 1 (z możliwością zmiany komunikatu przez użytkownika)
ZAB. TECHNOLOGICZNE 2 (z możliwością zmiany komunikatu przez użytkownika)
ZAB. TECHNOLOGICZNE 3 (z możliwością zmiany komunikatu przez użytkownika)
ZAB. TECHNOLOGICZNE 4 (z możliwością zmiany komunikatu przez użytkownika)
ZMIANA PARAMETRÓW BANKU
ZMIANA PARAMETRÓW USTAW IEŃ
W PROW ADZENIE DOMYŚLNYCH PARAMETRÓW
12. REJESTRATOR KRYTERIALNY
Rejestrator kryterialny rejestruje co 20ms wartości skuteczne prądów fazowych, składowej zerowej prądu, składowej
zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść dwustanowych. Pamięć rejestracji (30s) można
podzielić na od 1 do 10 rejestratorów:
1 rejestrator 30 sekundowy,
2 re j e s t ra t o ry p o 1 5 s ,
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 17
02/2012
3 re j e s t ra t o ry p o 1 0 s ,
4 re j e s t ra t o ry p o 7 . 5 s ,
5 re j e s t ra t o ró w p o 6 s ,
6 re j e s t ra t o ró w p o 5 s ,
7 re j e s t ra t o ró w p o 4 . 2 s ,
8 re j e s t ra t o ró w p o 3 . 7 s ,
9 re j e s t ra t o ró w p o 3 . 3 s ,
1 0 re j e s t ra t o ró w p o 3 s
W yzwolenie rejestratora następuje po:
-wzroście prądu fazowego powyżej wartości IRK*In przez czas dłuższy niż tIRK
lub
-wzroście prądu I0 powyżej wartości I0RK przez czas dłuższy niż tI0RK
lub
-wzroście napięcia U0 powyżej wartości U0RK przez czas dłuższy niż tU0RK
Sposób wyzwolenia rejestratora ustalany jest parametrem W RK:
BRAK – rejestrator jest wyłączony
I – wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu fazowego
I0 - wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu I0
I,I0 - wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu fazowego lub prądu I0
U0 - wyzwolenie rejestratora od wzrostu napięcia U0
I,U0 – wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu fazowego lub napięcia U0
I0,U0 – wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu I0 lub napięcia U0
I,I0,U0 – wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu fazowego, prądu I0 lub napięcia U0
Rejestrator zawiera wartości skuteczne mierzonych wielkości na 100ms przed wzrostem wielkości powodującej
wyzwolenie.
Przykład:
Ustawienia rejestratora kryterialnego:
nRK = 10 (pamięć rejestracji podzielona na 10 rejestratorów po 3s)
W RK = I (wyzwolenie rejestratora od wzrostu prądu fazowego)
kIRK = 2In (wyzwolenie nastąpi jeśli prąd wzrośnie powyżej 2*In)
tIRK = 1s (wyzwolenie nastąpi jeśli prąd jest wyższy niż 2*In przez czas dłuższy niż 1s)
I0RK, tI0RK,U0RK, tU0RK – wartości nieistotne ze względu na to, że rejestrator nie jest wyzwalany od wzrostu U0 lub I0
2.1*In
I1
1*In
0
3s
100ms
tIRK = 1s
W rejestratorze będzie zachowane 3s próbek pomiarów (co 20ms) - 100ms przed wzrostem prądu i 2.9s po jego
wzroście.
W ciągu czasu tIRK sprawdzany jest warunek wyzwolenia (czy prąd fazowy większy jest niż kIRK*In). Jeśli w ciągu tego
czasu warunek nie jest zachowany (np. przez chwilę prąd będzie niższy niż kIRK*In to rejestrator nie zostanie
zachowany).
Uwaga: Zmiana ilości rejestratorów powoduje skasowanie dotychczas zapamiętanych przebiegów.
Rejestracje mogą być odczytane i wyświetlone na komputera PC za pomocą oprogramowania ecoPRO i
ComtradeViewer.
Program EcoPRO zapisuje w plikach (w standardzie COMTRADE) odczytane przebiegi w funkcji czasu.
13. NASTAWY
Symbol na
Nastawa
Zakres zmian
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 18
02/2012
wyświetlaczu
ecoMUZ2g
Izn
In
AKT.
k I> >
tI> >
PDZ
AKT.
k I>
tI>
AKT.
RI>z
k t>
AKT.
Tg
Tg2A
Tsty
%UP
%W YL
%BLK
AKT.
%as y
ta s y
AKT.
k ZW
tZW
AKT.
k I<
tI<
nR/h
tR-R
tS-R
tR
AKT.
II0 >
A.U>
UI0>
tI0 >
AKT.
II0 k
UI0k
I0k
tI0 k
AKT.
Y0
UY0
tY0
AKT.
Yk1
UYk1
Yk1
TYk1
AKT.
Yk2
UYk2
prąd znamionowy strony pierwotnej przekładników prądowych
prąd znamionowy (po stronie wtórnej przekładników)
aktywność zabezpieczenia zwarciowego
współczynnik działania zabezpieczenia zwarciowego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia zwarciowego
aktywność automatyki PDZ
aktywność zabezpieczenia przeciążeniowego niezależnego
współczynnik
działania
zabezpieczenia
przeciążeniowego
niezależnego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia przeciążeniowego
niezależnego
aktywność zabezpieczenia przeciążeniowego zależnego
W ybór charakterystyki
Mnożnik czasu charakterystyki zależnej
Aktywność zabezpieczenia cieplnego
Stała czasowa grzania
Stała czasowa grzania dla I>2In
Stała czasowa stygnięcia
Nagrzanie pobudzenia UP
Nagrzanie otwarcia wyłącznika
Nagrzanie blokady zamknięcia wyłącznika
aktywność zabezpieczenia od asymetrii obciążenia
procent asymetrii powodujący zadziałanie zabezpieczenia od
asymetrii obciążenia
czas opóźnienia działania zabezpieczenia od asymetrii obciążenia
aktywność zabezpieczenia od zablokowania wirnika
współczynnik działania zabezpieczenia od zablokowania wirnika
czas opóźnienia działania zabezpieczenia od zablokowania wirnika
aktywność zabezpieczenia podprądowego
współczynnik działania zabezpieczenia podprądowego
czas opóźnienia działania zabezpieczenia podprądowego
maksymalna ilość rozruchów na godzinę
5 -1 2 5 0 / 5 A
2 . 5 -5 . 5 A
NIEAKT, OTW
2 -1 2 I n
0 -3 s
TAK, NIE
NIEAKT, OTW , SYG
0.5-6*In
0 . 1 -2 0 0 s
NIE, OTW , SYG
(LAGODNA,NORMANA,
STROMA ,B.STROMA)
0 . 1 -9 0
TAK,NIE
1 -1 8 0 m i n
1 -1 8 0 m i n
1 -1 8 0 m i n
5 0 -5 0 0 %
5 0 -5 0 0 %
5 0 -5 0 0 %
NIE, OTW , SYG
0.1-1*In
0 . 1 -2 0 0 s
NIE, OTW , SYG
0.5-6*In
0 . 1 -2 0 0 s
NIE, OTW , SYG
0.1-1*In
1 -2 0 0 0 s
0 -5
0-odstawia
czas blokady zamknięcia wyłącznika od ostatniego rozruchu
0 -1 5 0 m i n
czas blokady zamknięcia wyłącznika od ostatniego wyłączenia silnika
0 -1 5 0 m i n
maksymalny czas rozruchu
0 -6 0 0 s
0-odstawia zabezpieczenie
aktywność zabezpieczenia ziemnozwarciowego
NIE, OTW , SYG
próg prądowy działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego
0 . 0 1 -3 A
aktywność ustawienia progu napięciowego dla zabezpieczenia
TAK, NIE
ziemnozwarciowego
próg napięciowy działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego
4 -1 0 0 V
czas opóźnienia działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego
0 . 0 -2 0 . 0 s
aktywność zabezpieczenia kierunkowego
NIE, OTW , SYG
próg prądowy działania zabezpieczenia kierunkowego
0 . 0 1 -3 A
próg napięciowy działania zabezpieczenia kierunkowego
4 -1 0 0 V
kąt maksymalnej czułości zabezpieczenia kierunkowego
0 -3 6 0 
czas opóźnienia działania zabezpieczenia kierunkowego
0 . 0 -2 0 . 0 s
aktywność zabezpieczenia admitancyjnego
NIE, OTW , SYG
próg działania zabezpieczenia admitancyjnego
0 . 1 -1 0 0 m S
próg napięciowy działania zabezpieczenia admitancyjnego
4 -1 0 0 V
czas opóźnienia działania zabezpieczenia admitancyjnego
0 . 1 -2 0 s
aktywność zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego 1
NIE, OTW , SYG
próg działania zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego 1
0 . 1 -1 0 0 m S
p ró g
napięciowy
działania
zabezpieczenia
admitancyjnego
4 -1 0 0 V
kierunkowego 1
kąt zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego 1
0 -3 6 0 
czas
opóźnienia
działania
zabezpieczenia
admitancyjnego
0 . 1 -2 0 s
kierunkowego 1
aktywność zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego 2
NIE, OTW , SYG
próg działania zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego 2
0 . 1 -1 0 0 m S
p ró g
napięciowy
działania
zabezpieczenia
admitancyjnego
4 -1 0 0 V
kierunkowego 2
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 19
Yk2
TYk2
02/2012
A.T1
kąt zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego 2
czas
opóźnienia
działania
zabezpieczenia
admitancyjnego
kierunkowego 2
aktywność zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 1
tT1
A.T2
czas opóźnienia działania TECHNOLOGICZNEGO 1
aktywność zabezpieczenia TECHNOLOGICZNEGO 2
tT2
czas opóźnienia działania TECHNOLOGICZNEGO 2
0 -3 6 0 
0 . 1 -2 0 s
NIE, W YŁ, SYG,
W YŁ.B.BLK, ZDAR,
ZAM.W YŁ
0 -2 0 0 s
NIEAKT, W YŁ, SYG,
W YŁ.B.BLK, ZDAR,
ZAM.W YŁ
0 -2 0 0 s
14. USTAWIENIA
Symbol na
wyświetlaczu
ecoMUZ2g
W E_1
Ustawienie
Działanie wejścia 1
W E_2
Działanie wejścia 2
W E_3
Działanie wejścia 3
W E_4
Działanie wejścia 4
W Y_A
Działanie wyjścia A
W Y_B
W Y_C
Działanie wyjścia B
Działanie wyjścia C
W Y_D
Działanie wyjścia D
W Y_E
Działanie wyjścia E
W Y_F
Działanie wyjścia F
W Y_Al.
bW Y_A
bW Y_B
bW Y_C
bW Y_D
bW Y_E
bW Y_F
LED_3
Działanie wyjścia AL
Blokowanie wyjścia A
Blokowanie wyjścia B
Blokowanie wyjścia C
Blokowanie wyjścia D
Blokowanie wyjścia E
Blokowanie wyjścia F
Działanie LED3
LED_4
Działanie LED4
W SK_2
Działanie W SKAŹNIKA 2
Z a k re s
zmian
NIEAKT, KASOW , TECH,
TEST.ZAB. BLOK. ZAŁ,
STAN W YŁ.
NIEAKT, KASOW , TECH,
TEST.ZAB. BLOK. ZAŁ,
STAN W YŁ.
NIEAKT, KASOW , TECH,
TEST.ZAB., BLOK. ZAŁ,
NAP.ROZBR., NAP.ZAZBR.
NIEAKT, KASOW , TECH,
TEST.ZAB., BLOK. ZAŁ,
ZAM.W YŁ.
OTW .W YŁ;
OTW .W YŁ.CIAG;
I> >
NIEAKT; ZAMK.W YŁ; I>>
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT, AKT
TAK,NIE
TAK,NIE
TAK,NIE
TAK,NIE
TAK,NIE
TAK,NIE
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 20
02/2012
W SK_3
Działanie W SKAŹNIKA 3
W SK_4
Działanie W SKAŹNIKA 4
W SK_5
Działanie W SKAŹNIKA 5
W SK_6
Działanie W SKAŹNIKA 6
W SK_7
Działanie W SKAŹNIKA 7
NREJ
W YZW
i l o ś ć re j e s t ra t o ró w
Przyczyna wyzwolenia rejestratora
KIRK
TIRK
KI0R
TI0R
URK
TURK
NET
RS485
W spółczynnik wyzwolenia od wzrostu I1,I2,I3
Zwłoka wyzwolenia od wzrostu I1,I2,I3
Prąd wyzwolenia od wzrostu I0
Zwłoka wyzwolenia od wzrostu I0
Napięcie wyzwolenia U0
Zwłoka wyzwolenia U0
adres MODBUS
Parametry łącza RS485
KZD
KREJ
ROK
MIES
DZIEN
GODZ
MIN
SEK
KOD
kasowanie pamięci zdarzeń
kasowanie rejestratorów
czas rzeczywisty - rok
czas rzeczywisty – miesiąc
czas rzeczywisty - dzień
czas rzeczywisty – godzina
czas rzeczywisty – minuta
czas rzeczywisty - sekunda
k o d a d m i n i s t ra t o ra
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
NIEAKT; I>; I0>; I>>,I>,I0>;
TECH1; TECH2; TECH3;
TECH4; RN; UP; AW ;
ZS;LRW ;I>>;I>>,I>;AL
1 -1 0
BRAK;I; I0; I,I0; U0; I,U0;
I0,U0; I,I0,U0;
0.5-12 *In
0 – 1 .0 0 s
5 -3 0 0 0 m A
0 – 1 .0 0 s
4 . 0 -1 0 0 . 0 V
0 – 1 .0 0 s
1 -2 5 5
9600 8N1
9600 8E1
19200 8N1
19200 8E1
TAK, NIE
TAK, NIE
0 -9 9
1 -1 2
1 -3 1
0 -2 3
0 -6 0
0 -6 0
1 -9 9 9 9
15. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ, WYJŚĆ I WSKAŹNIKÓW ZESPOŁU ecoMUZ2g
15.1. PRZEZNACZENIE ZACISKÓW POMIAROWYCH I ZASILANIA
Nr zacisków
I1 , I2
I3 , I4
I5 , I6
I7 , I8
U1, U2
27
28
29
30
31
32
33
ZACISKI POMIAROW E LISTW A G1
Przeznaczenie
prąd fazy L1
prąd fazy L2
prąd fazy L3
składowa zerowa prądu I0 z przekładnika Ferranti’ego lub układu Holmgreena
składowa zerowa napięcia z układu otwartego trójkąta
ZACISKI LISTW G2
plus napięcia zasilania „akulatora”
Minus napięcia zasilania „akulatora”
plus napięcia zasobnika pojemnościowego
minus napięcia zasobnika pojemnościowego
plus napięcia sterowniczego
minus napięcia sterowniczego
ZACISKI LISTW G3
p l u s n a p i ę c i a te s tu j ą c e g o
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 21
02/2012
m i n u s n a p i ę c i a te s tu j ą c e g o
34
15.2. PRZEZNACZENIE WEJŚĆ DWUSTANOWYCH
Nr.
W e jś c ia
1
2
3
4
WEJŚCIA DWUSTANOWE
Nr.
Przeznaczenie
z a c is k ó
w
35+, 42- KASOW - sygnał KAS,
TECH – zab. TECH 1
TEST.ZAB. – test zabezp.
BLK.ZAŁ. – blokowanie załączenia
STAN W YŁ. – stan wyłącznika -zamknięty
36+, 42- KASOW - sygnał KAS,
TECH – zab. TECH 2
TEST.ZAB. – test zabezp.
BLK.ZAŁ. – blokowanie załączenia
STAN W YŁ. – stan wyłącznika -otwarty
37+, 42- KASOW - sygnał KAS,
TECH – zab. TECH 2
TEST.ZAB. – test zabezp.
BLK.ZAŁ. – blokowanie załączenia
NAP.ROZBR - stan zbrojenia napędu wyłącznika
NAP.ZAZBR. - stan zbrojenia napędu wyłącznika
38+, 42- KASOW – sygnał KAS,
TECH – zab. TECH 2
TEST.ZAB. – test zabezp.
BLK.ZAŁ. – blokowanie załączenia
ZAM.W YŁ. - zamknięcie wyłącznika
Opis
Działanie
wejścia
USTAW IENIACH.
do
wyboru
w
Działanie
wejścia
USTAW IENIACH.
do
wyboru
w
Działanie
wejścia
USTAW IENIACH.
do
wyboru
w
Działanie
wejścia
USTAW IENIACH.
do
wyboru
w
15.3. PRZEZNACZENIE WYJŚĆ DWUSTANOWYCH
WYJŚCIA DWUSTANOWE
Nr.
Wyjścia
Nr.
zacisków
A
9 ,1 0 ,1 1
B
1 2 ,1 3 ,1 4
C
1 5 ,1 6 1 7
D
1 8 ,1 9 ,2 0
Przeznaczenie
OTW .W YŁ- otwarcie wyłącznika impulsem
OTW .W YŁ.CIAG - otwarcie wyłącznika
I>> -zadz. Zab. zwarciowego
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
ZAMK.W YŁ- zamknięcie wyłącznika
I>> - zadz. Zab. Zwarciowego
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I> - zad. zab. przeciążeniowych.
I0> - zad. zab. Ziemnozw.
I>>,I>,I0> - zad. zab. nadpr. i ziemnozw.
TECH1 – zad. Zab. TECH1
TECH2 – zad. Zab. TECH2
TECH3 – zad. Zab. TECH3
TECH4 – zad. Zab. TECH4
RN – rozb. Napędu
UP – sygnał UP
AW - Awaryjne W yłączenie
ZS - Zabezpieczenie Szyn
LRW – Rezerwa Lokalna
I>> - zad. zab. Zwarciowego
I>>,I> - zad. zab. Zwarciowego i przeciąż.
AL.- sygnał Awarii
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I> - zad. zab. przeciążeniowych.
Opis
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 22
E
2 1 ,2 2 ,2 3
F
2 4 ,2 5 ,2 6
AL
3 9 ,4 0 ,4 1
02/2012
I0> - zad. zab. Ziemnozw.
I>>,I>,I0> - zad. zab. nadpr. i ziemnozw.
TECH1 – zad. Zab. TECH1
TECH2 – zad. Zab. TECH2
TECH3 – zad. Zab. TECH3
TECH4 – zad. Zab. TECH4
RN – rozb. Napędu
UP – sygnał UP
AW - Awaryjne W yłączenie
ZS - Zabezpieczenie Szyn
LRW – Rezerwa Lokalna
I>> - zad. zab. Zwarciowego
I>>,I> - zad. zab. Zwarciowego i przeciąż.
AL.- sygnał Awarii
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I> - zad. zab. przeciążeniowych.
I0> - zad. zab. Ziemnozw.
I>>,I>,I0> - zad. zab. nadpr. i ziemnozw.
TECH1 – zad. Zab. TECH1
TECH2 – zad. Zab. TECH2
TECH3 – zad. Zab. TECH3
TECH4 – zad. Zab. TECH4
RN – rozb. Napędu
UP – sygnał UP
AW - Awaryjne W yłączenie
ZS - Zabezpieczenie Szyn
LRW – Rezerwa Lokalna
I>> - zad. zab. Zwarciowego
I>>,I> - zad. zab. Zwarciowego i przeciąż.
AL.- sygnał Awarii
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
I> - zad. zab. przeciążeniowych.
I0> - zad. zab. Ziemnozw.
I>>,I>,I0> - zad. zab. nadpr. i ziemnozw.
TECH1 – zad. Zab. TECH1
TECH2 – zad. Zab. TECH2
TECH3 – zad. Zab. TECH3
TECH4 – zad. Zab. TECH4
RN – rozb. Napędu
UP – sygnał UP
AW - Awaryjne W yłączenie
ZS - Zabezpieczenie Szyn
LRW – Rezerwa Lokalna
I>> - zad. zab. Zwarciowego
I>>,I> - zad. zab. Zwarciowego i przeciąż.
AL.- sygnał Awarii
NIEAKT. – wyjście nieaktywne
Alarm
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
brak zasilania lub uszkodzenie ecoMUZ2g.
Działanie wyjścia do wyboru w USTAW IENIACH.
16. OBSŁUGA ZESPOŁU Z KOMPUTERA
Złącze USB (typ B) na płycie czołowej przekaźnika umożliwia podłączenie komputera PC. Oprogramowanie ecoPRO
zainstalowanie w komputerze umożliwia:

odczyt, zmianę i zapis do ecoMUZ2g parametrów (nastawy i ustawienia)

odczyt historii zdarzeń

odczyt i wizualizację rejestratorów
17. KOMUNIKACJA
Przekaźnik wyposażony jest moduł RS-485, który umożliwia połączenie przekaźników w sieć cyfrową. Protokół
komunikacji MODBUS. Sieć cyfrowa umożliwia na komputerze dyspozytora:

odczyt bieżących wartości prądów, napięć itp.

prowadzenie dziennika zdarzeń

odczyt rejestratorów

sterowanie wyłącznikiem
18. WYMIARY I MOCOWANIE ZESPOŁU
Wymiary przekaźnika ecoMUZ2g przedstawione zostały na rysunku.
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 23
02/2012
Mocowanie poprzez wkręty dostarczane wraz z podkładkami przez producenta.
19. PRZEGLĄDY I KONSERWACJA
Ze względu na zastosowanie układu samokontroli zespół ecoMUZ2g nie wymaga bieżących przeglądów i konserwacji.
Przeglądów powinno dokonywać się przy okresowej (regulowanej stosownymi przepisami) kontroli rozdzielnic. Należy
wtedy sprawdzić dokładności pomiarów i działanie wejść i wyjść dwustanowych. Co 10 lat przekaźniki należy poddać
przeglądowi fabrycznemu (zapewnianemu przez serwis producenta) połączonemu z wymianą baterii wewnątrz
przekaźników.
Istnieje możliwość zamawiania niestandardowych wersji ecoMUZ2g. Należy wtedy przed złożeniem zamówienia
skontaktować się z Działem Technicznym producenta w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych
Instrukcja obsługi ecoMUZ-2g str. 24
02/2012
04-691 Warszawa, ul.Wapienna 43/45, tel/fax.(022)8120352

Podobne dokumenty