Regulamin konkursu - Zespół Szkół Techniczno

Transkrypt

Regulamin konkursu - Zespół Szkół Techniczno
Regulamin
VI Powiatowego Konkursu Ortograficznego
dla uczniów klas gimnazjum o tytuł:
„Powiatowy Mistrz Ortografii”
pod honorowym patronatem
Starosty Rzeszowskiego.
§ 1. Organizacja konkursu
Organizatorem VI Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Powiatowy Mistrz Ortografii”
jest Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie.
§ 2. Cele Konkursu
1. Propagowanie kultury języka polskiego.
2. Szerzenie wśród młodzieży nawyków pracy nad poprawnością językową.
3. Kształcenie umiejętności poprawnego, biegłego i płynnego pisania.
4. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas II i III gimnazjum.
2. Komisję konkursową etapu szkolnego powołuje dyrektor danej szkoły.
3. Tekst dyktanda – dołączony w osobnej kopercie – należy otworzyć komisyjnie przed
konkursem.
4. Komisja konkursowa etapu szkolnego poprawia dyktando według załączonego wzoru
i wyłania wśród uczestników zwycięzców.
5. Nazwiska zwycięzców wraz z nazwiskiem nauczyciela – opiekuna należy przesłać
wraz z „Kartą Zgłoszenia” na adres szkoły.
§ 4. Etapy konkursu
1. etap szkolny
Eliminacje przeprowadzają komisje szkolne, powołane przez dyrektorów szkół do
26 lutego 2015r.. Komisje dokonują kwalifikacji zwycięzców I etapu, a następnie
zgłaszają ich do eliminacji powiatowych w terminie do 2 marca 2015r. / w załączeniu –
Karta Zgłoszenia/ na adres szkoły:
Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych
36 – 071 Trzciana 193
Lub
e–mail:
[email protected]
lub tel/fax (17) 85-14-077
2. Etap powiatowy
a/. Eliminacje powiatowe odbędą się 5 marca 2015 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół
Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. /budynek internatu ZSTW/
b/. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa, w której skład wejdą
opiekunowie uczestników konkursu.
c/.
Nie wolno pisać dyktowanego tekstu „literami drukowanymi”.
d/. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść
piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i
napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
e/. Do oceny dyktanda zostaną przyjęte następujące kryteria:
·
Błędy pierwszego stopnia – typowo ortograficzne ( h–ch, rz–ż, ó–u, mała i
wielka litera na początku wyrazów w tytułach, nazwach własnych).
·
Błędy drugiego stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, łączna i
rozdzielna pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne,
pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia
rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na –i, -ii, -ji.
· Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy
interpunkcyjne należy traktować jako błąd ortograficzny pierwszego
stopnia).
Trzy błędy interpunkcyjne =1 ortograf
f/. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej ilości punktów o
kolejności zajętych miejsc decyduje dogrywka – dyktando max. 7 zdań. Komisja wyłoni
laureatów i sporządzi protokół w dniu konkursu.
§ 5. Nagrody.
1. Dla zwycięzców konkursu organizator i sponsorzy przewidują atrakcyjne nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
2. Nauczyciele – opiekunowie otrzymają od organizatorów Zaświadczenie o udziale w
konkursie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin obowiązuje w czasie VI Powiatowego Konkursu
Ortograficznego i w następnych latach może ulec modyfikacji.
2. W kwestiach spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego
interpretowania regulaminu.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nauczyciele ZSTW w Trzcianie
p. mgr Barbara Binduga i p. mgr Agnieszka Nowak – Sanecka pod numerem tel. Szkoły:
017 8514077
4. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie oraz proszą o kontakt inne gimnazja
zainteresowane dalszym propagowaniem zmagań ortograficznych.