Biuletyn Kampinoski Nr 6

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Kampinoski Nr 6
Biuletyn
MIESIĘCZNIK URZĘDU GMINY KAMPINOS
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016 • ISSN 1730-5829
KAMPINOSKI
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
1
Pozytywna
zmiana
w kursowaniu
autobusów
szkolnych!
Zapraszamy
na koncert
do kościoła
w Kampinosie
Dzięki staraniom Władz Gminy
Kampinos od września br. nastąpią
zmiany w kursowaniu autobusów
szkolnych.
Wraz z początk iem nowego
ro k u s z k o l n e g o n a t ra s a c h
i w harmonogramie kursowania
autobusów dowożących uczniów
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kampinosie pojawi się więcej
autobusów, kursujących na większej
ilości tras. Dowozić i odwozić uczniów
będą trzy autobusy na trzech trasach,
m. in. w Kwiatkówku, Pindalu oraz
Kirsztajnowie. Zwiększona została
także ilość przystanków. Dzięki temu
nasi uczniowie będą mieli zapewniony
większy komfort podróżowania do
szkoły oraz ze szkoły do domu.
Prosimy rodziców oraz uczniów
o zapoznanie się z nowym rozkładem
jazdy. Szczegóły dostępne są
w Urzędzie Gminy, w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym oraz na stronie
internetowej www.kampinos.pl.
...............................................................................
15 sierpnia, po raz kolejny chcemy
zaproponować Państwu spotkanie
ze sztuką w kościele w Kampinosie.
Z koncertem gitarowym wystąpi
Emilia Wiązowska. Początek
koncer tu o godzinie 9.00.
W programie między innymi:
Agustin Barrios, Joaquin Turina,
Guido Santorsola, Jan Sebastian
Bach, Vicente Emilio Sojo. Wstęp
wolny! Koncert odbędzie się pod
patronatem Proboszcza, ks. Jana
Franciszka Sudoła.
Emilia Wiązowska - urodzona
23.05.1993 roku w Warszawie,
od najmłodszych lat związana
z Kampinosem, jest absolwentką
tutejszej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum. Naukę gry na gitarze
rozpoczęła w wieku 9 lat w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im.
Fryderyka Chopina w Sochaczewie,
w klasie mgr Krystyny Panek. Następnie
kontynuowała ją w szkole II stopnia
pod kierunkiem mgr. Macieja
Regulskiego, którą w 2012 roku
ukończyła z wyróżnieniem. W tym
Przystanek w Kwiatkówku
Informacja Wójta Gminy Kampinos
Ważną rolę w rozwoju artystycznym
Emilii odgrywa osoba Danuty
Kaniewskiej - Jurek, która od urodzenia
związana jest z Kampinosem, a poprzez
ukończone studia i wieloletnią pracę
zawodową - także z Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina.
Jej pomoc w sprawach związanych
ze studiami - merytorycznych
i organizacyjnych - jest dla Emilii
bardzo ważna. Mężem Pani Danuty był
Ś.P. prof. dr hab. Jerzy Jurek - wybitny
artysta - muzyk oraz dziekan Wydziału
Instrumentalnego UMFC kilku kadencji.
Został pochowany w 2011 roku na
cmentarzu parafialnym w Kampinosie.
W siedzibie Urzędu Gminy Kampinos oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało
wywieszone ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem
na okres do 3 lat.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 725 00 40, wewn. 228.
Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Gminy Kampinos
Wydawca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
www.kampinos.pl, www.bip.kampinos.pl, e-mail: [email protected]
FB: www.facebook.com/GminaKampinos
Redaguje: Paweł Wróblewski, tel. (22) 725 00 40; Nakład: 1600 egz.
2
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
samym roku, otrzymując najwyższą
punktację, zdała egzaminy wstępne
do Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie
i rozpoczęła naukę w klasie gitary dr
hab. Marcina Zalewskiego. Obecnie
kontynuuje naukę w tej Uczelni na
studiach magisterskich w klasie
gitary mgr Leszka Potasińskiego.
Swoje umiejętności doskonaliła
na licznych międzynarodowych
kursach u wybitnych gitarzystów,
między innymi: Judicaela Perroy’a,
Gabriela Bianco, Jasona Vieaux,
Susany Prieto, Any Vidovic, Łukasza
Kuropaczewsk iego, R yszarda
Bałauszko, Francisco Berniera, Petrita
Ceku.
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
3
Otwarcie posterunku Policji w Kampinosie
1 lipca, zgodnie z zapowiedzią Ministra Mariusza Błaszczaka, w Kampinosie odbyły się uroczystości otwarcia
Posterunku Policji.
Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie starszy aspirant Wojciech Piotrowski wraz z policjantami, a także
zaproszeni goście i mieszkańcy.
W posterunku służbę będą pełnili
dzielnicowi zgodnie z niżej podanym
podziałem rejonów służbowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w Kampinosie
został otworzony Posterunek Policji.
Uroczystego otwarcia dokonali
Zastępca Komendanta Stołecznego
Policji młodszy inspektor Hubert
Kowalczewski, Komendant Powiatowy
Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibą w Starych
Babicach podinspektor Tomasz
Szachowski, Wicestarosta Warszawski
Zachodni Paweł Białecki oraz Wójt
Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska.
W wydarzeniu wziął udział również
Dzielnicowi gminy Kampinos
Rejon służbowy nr 1 - st. sierż. Lech
KAWĘCKI, tel. kom. 600-997-231, rejon
służbowy obejmuje miejscowości:
Granica, Józefów, K ampinos,
Kampinos A, Komorów, Koszówka,
K rubice, Kwiatkówek , Nar ty,
Podkampinos, Prusy, Wiejca.
Rejon służbowy nr 2 – mł. asp.
Krzysztof OSIADACZ, tel. kom.
600-997-628, rejon służbowy
obejmuje miejscowości:
B i e l i n y, B r o m i e r z y k , B u d k i
Żelazowskie, Grabnik, Karolinów,
Kiersztajnów, Ludwików, Łazy, Łazy
Leśne, Pasikonie, Pindal, Rzęszyce,
Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strojec,
Strzyżew, Szczytno, Wola Pasikońska,
Zawady.
Gmina Kampinos
Honorowy Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. dr. hab. Piotra Glińskiego
Koncert
fortepianowy
dr. Konrada Biniendy
pt. Ojczyzna
Chopina
moją
Ojczyzną
Żelazowa Wola
14 sierpnia 2016 r., godz. 17.00
Organizatorzy
Mecenasi
Maciej Małecki
poseł na Sejm RP
Anna Wieszczycka
radna powiatu warszawskiego
zachodniego
Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
w Milanówku
4
Patronat Medialny
Gmina
Kampinos
Powiat
Warszawski
Zachodni
Powiat
Grodziski
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Wydarzyło się w gminie…
Powstał kolejny odcinek asfaltowej drogi w Grabniku
Na początku sierpnia w Grabniku
zakończono prace remontowe
związane z przebudową drogi
gminnej, które polegały na
wykonaniu nowej, dwuwarstwowej
nawierzchni asfaltowej o szerokości
4 m oraz utwardzeniu poboczy
o szerokości 50 cm z każdej strony.
Nakładka asfaltowa została wykonana
na długości pond 220 m.b. Część
środków w wysokości ponad12 tys.
zł. pochodziła z funduszu sołeckiego.
Prace remontowe, które prowadzone
były przez firmę RYDMAR wyłonioną
z przetargu, przebiegały bardzo
sprawnie, droga została oddana do
użytku w terminie przewidzianym
umową.
Należy nadmienić, że była to kolejna
w tym roku przebudowa drogi gminnej
(w czerwcowym numerze Biuletynu
Kampinoskiego, Nr 5 (118), opisano
zadania inwestycyjne dotyczące
przebudowy dróg w miejscowościach:
Kwiatkówek, Komorów, Wola Pasikońska
– Pasikonie)
Łącznie na wyżej wymienione zadania
inwestycyjne wydatkowano kwotę 520
tys. zł.
Gmina K ampinos otr z ymała
również dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w wysokości 50 tys.
zł do przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Wola Pasikońska.
Ponadto, pracownicy Urzędu dbają
o bieżące utrzymanie dróg gminnych
w odpowiednim stanie technicznym.
Prace na drogach żwirowych
i gruntowych polegają głównie na
równaniu równiarką korony drogi
z jej uwałowaniem (zagęszczeniem)
gminnym walcem drogowym.
Równocześnie, tam gdzie wymaga
tego stan nawierzchni, uzupełniane
są nierówności i zagłębienia
(ubytki), następnie drogi są również
wyrównywane i wałowane.
Pracownicy dbają także o zapewnienie
czystości w obrębie pasów drogowych
dróg gminnych. W ostatnim czasie,
w związku z dużą ilością nagłych,
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
(m.in. nawałnic), gmina organizowała
i nadzorowała prace interwencyjne
polegające na usuwaniu wiatrołomów
oraz drzew zagrażających
bezpieczeństwu uczestników ruchu
drogowego, m.in. na ul. Spółdzielców
w Kampinosie.
Do końca sierpnia zostaną również
usunięte zagrażające bezpieczeństwu
drzewa z drogi za budynkiem OSP
Kampinos do ul. Dolnej. Drzewa te są
w złym stanie oraz znacznie pochylają się
nad drogę, stwarzając ryzyko nagłego
załamania.
Równocześnie zwracamy się do
Mieszkańców z apelem – jeśli widzicie
Państwo, że drzewo/drzewa rosnące
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg mogą
zagrażać bezpieczeństwu ludzi, prosimy
zgłaszać takie przypadki do Referatu
Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1, tel.
22 725 00 40 wew. 228) lub Referatu
Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa (pok. nr 2, tel.
22 725 00 40, wew. 224). Każda sprawa
zostanie potraktowana indywidualnie,
zaś w przypadku stwierdzenia realnego
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
ludzkiego podjęte zostaną działania
zmierzające do usunięcia zagrożenia.
Na bieżąco wykaszane są pobocza
dróg gminnych oraz rowy przydrożne.
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowników, pracownicy usuwają
zakrzaczenia wzdłuż dróg gminnych.
Nowa kosiarka
Mając na celu podnoszenie
standardu życia mieszkańców Gmina
wciąż inwestuje w nowy sprzęt.
Tym razem na potrzeby dbania
o pobocza gminnych dróg i o tereny
zielone została zakupiona nowa
kosiarka – rozdrabniacz do poboczy
KUHN TB 18, która pracuje dużo
ciszej i szybciej od wysłużonej już
kosiarki rotacyjnej.
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
5
Wydarzyło się w gminie…
Tak było podczas zakończenia
roku szkolnego w Kampinosie
Remont hali magazynowej w Łazach
W ostatnich dniach zakończono
również remont hali magazynowej
w Łazach o powierzchni 330
m2. W ramach inwestycji został
wykonany nowy dach z blachy
(stary był zupełnie skorodowany
i przeciekał) wraz ze świetlikami,
aby lepiej doświetlić obiekt.
Konstrukcja stalowa hali została
ocz yszczona i zabezpieczona
przed korozją. Ponadto wewnątrz
wykonano wylewkę betonową wraz
z powłoką zabezpieczającą. Dzięki
temu wewnątrz budynku nie będzie
uciążliwego kurzu, pylenia z wylewki
betonowej. Na zewnątrz hali wykonano
płytę podjazdową, zadaszenie oraz
otynkowano szczytową ścianę, która
do tej pory „straszyła” użytkowników
parku.
Nie da się ukryć, że prace remontowe
zostały wykonane przy znacznym
wysiłku i zaangażowaniu środków
finansowych, które nie były planowane
w budżecie na 2016 rok. Mając jednak
Półmetek wakacji już za nami, ale warto raz jeszcze wrócić do uroczystego zakończenia Roku
Szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie. Gościem specjalnym
kampinoskich uroczystości była Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
na uwadze bardzo zły stan techniczny
budynku oraz fakt, że odkładanie
remontu spowodowałoby, iż popadnie
on w całkowitą ruinę, koniecznym było
podjęcie decyzji i wykonanie inwestycji
jeszcze w tym roku. Po remoncie,
wnętrze hali wypiękniało i tym samym
obiekt ten można było przeznaczyć
do wynajmu. Na stronie BIP Gminy
Kampinos zostało więc wywieszone
Ogłoszenie w sprawie wykazu
nieruchomości przeznaczonych na
wynajem na okres do 3 lat dotyczące
ww. hali. Oferty najmu hali można
składać do 23 sierpnia 2016 r. Więcej
informacji można uzyskać pod
numerem telefonu: 22 725 00 40,
wewn. 228.
nadzorowanym przez ZTM. W tym
przejazdy bezpłatne dla dzieci od
urodzenia do 30 września w roku
kalendarzowym, w którym kończą 7
lat, osoby, które ukończyły 70 rok życia.
Przejazdy z ulgą 50%przysługują
m.in.:dzieciom i młodzieży od 1
października roku kalendarzowego,
w którym kończą 7 lat do ukończenia
16 roku życia, Młodzieży od 17
roku życia do 30 września roku
kalendarzowego, w którym kończą 21
rok życia (wymagana jest legitymacja
szkolna), studenci studiów licencjackich,
inżynierskich lub magisterskich, oraz
emerytom i rencistom do ukończenia
70 roku życia.
Ponadto, za kwotę 50 zł (na rok)
można nabyć Bilet seniora imienny
dla osób, które ukończyły 65. rok życia
uprawniający do nieograniczonej liczby
przejazdów (w I i II strefie) od momentu
skasowania przez CAŁY rok. Bilet
ważny jest z dokumentem tożsamości
potwierdzającym wiek pasażera.
Więcej informacji nt. „wspólnego biletu”
można znaleźć na stronie:
www.ztm.waw.pl
L-29
Mając na uwadze korzyści płynące ze
stałego połączenia gminy Kampinos
z aglomeracją Warszawską, w dniu
26 lipca br. został ogłoszony przetarg
na „Świadczenie usługi przewozu
regularnego wykonywanej w ramach
lokalnego transportu zbiorowego
na linii autobusowej funkcjonującej
w ramach systemu komunikacji
miejskiej łączącego obszar Gminy
Kampinos z Warszawą”.
Mówiąc o korzyściach warto wspomnieć
jakie bilety honorowane są w „elce”.
Oferta “Wspólny bilet” obejmuje
bilety ZTM:
• 90-dniowe,
• 30-dniowe,
• dobowe,
• weekendowe
• weekendowe grupowe
• bilet seniora
Ponadto w autobusach linii lokalnych
obowiązują bilety emitowane przez
obsługującego je przewoźnika (w cenie
2 zł za bilet normalny i 1 zł za „ulgowy”).
Przy korzystaniu z oferty “Wspólny bilet”
w liniach lokalnych są honorowane
wszystkie uprawnienia do przejazdów
ulgowych (ulga 50%) i bezpłatnych,
zgodnie z zasadami obowiązującymi
w lokalnym transporcie zbiorowym
6
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Zakończenie roku szkolnego w Kampinosie podzielone
zostało na dwa dni. 23 czerwca ze szkołą żegnali się uczniowie
Gimnazjum im. F. Chopina. Ten dzień był szczególny dla
uczniów klas trzecich, którzy definitywnie opuszczają
mury kampinoskiej szkoły i po wakacjach rozpoczną naukę
w szkołach średnich. Wśród Absolwentów nie brakowało
wzruszeń, emocji i smutku. Rozstanie z przyjaciółmi oraz
nowa droga w nieznane to na pewno dla kampinoskiej
młodzieży ważne i często trudne doświadczenie. Wierzymy,
że dadzą radę, będą się nadal rozwijać i z radością zdobywać
nową wiedzę i cenne życiowe doświadczenia! Powodzenia!
Następnego dnia, 24 czerwca z zakończenia nauki cieszyły się
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Z. Padlewskiego. Uczniowie
przygotowali na tę okazję niezwykle bogaty i atrakcyjny
program artystyczny.
Gospodarzem dwudniowych uroczystości zakończenia roku
był Krystian Ciszewski, p.o. Dyrektora Zespołu. Zgodnie
z tradycją koniec roku szkolnego jest dobrą okazją do
publicznego wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych uczniów,
a także podziękowania nauczycielom i rodzicom. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że na poziomie gimnazjum Złotym
Absolwentem Roku został Emilian Sowiński, uczeń klasy
III b. Kolejne wyróżnienia otrzymali: Srebrny Absolwent
– Natalia Stankiewicz (III c), Brązowy Absolwent – Julia
Żelechowska (III c), Artysta Roku – Natalia Stankiewicz
i Daria Wiśniewska (III c), Sportowiec Roku – Mikołaj
Walędziak (III a).
W szkole podstawowej Absolwentem Roku na poziomie
klas I-III została Zuzanna Leszczyńska (III b), a tytuł
Absolwenta Roku i najlepszy wynik na poziomie klas
IV-VI uzyskała Kinga Wróblewska (VI a).
Nagrody rzeczowe dla wyżej wymienionych najlepszych
uczniów ufundowała Wójt Gminy Kampinos Monika
Ciurzyńska. Na następnych stronach pełna końcowa
klasyfikacja uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kampinosie w Roku Szkolnym 2015/2016.
UG Kampinos
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
7
Klasyfikacja w Roku Szkolnym 2015/2016
gimnazjum
Kl. I a
Michał Janicki – średnia 5,54, zach. wzorowe
Jakub Antosik – średnia 5,38, zach. wzorowe
Zuzanna Sobczyk – średnia 5,38, zach. wzorowe
Maria Borowa – średnia 5,23, zach. wzorowe
Patrycja Bobowicz – średnia 4,85, zach. wzorowe
Andżelika Kozłowska – średnia 4,77, zach. wzorowe
klasa Ia:
Natalia Tomczak
Bartosz Brauza
Laura Staszczak
Barbara Bargieł
Julia Grzesiak
Klaudia Kąpińska
Gabriel Sznajder
Julia Kwiatkowska
Weronika Ignatowska
Maja Staszewska
Michał Banach
Iga Tarczyluk
Kl. I b
Pola Kochan – średnia 4,92, zach. bardzo dobre
Wiktoria Korczyńska – średnia 4,77, zach. bardzo dobre
Iga Brzozowiec – średnia 4,77, zach. bardzo dobre
Magdalena Zygmunciak – średnia 4,77, zach. bardzo dobre
Kl. II a
Magdalena Barciak – średnia 5,29, zach. wzorowe
klasa I b:
Maja Ciura
Dawid Drab
Antoni Kwiatkowski
Alicja Zaranowicz
Antonina Zawadzka
Norbert Celejewski
Wojciech Umiastowski
Antoni Wolff
Anna Zdunek
Julia Krakowiak
Dominik Dobrzyński
Oliwier Tomczyk
Kl. II b
Wiktoria Fijołek – średnia 5,00, zach. wzorowe
Patrycja Wojtczak – średnia 4,93 zach. wzorowe
Mateusz Góral – średnia 4,86, zach. wzorowe
Kl. II c
Jakub Ziółek – średnia 5,79, zach. wzorowe
Kl. III a
Ilona Lipińska – średnia 5,39, zach. wzorowe
Dominika Basiak – średnia 5,28, zach. wzorowe
Aleksandra Pałys – średnia 4,94, zach. wzorowe
Gabriela Nikodem – średnia 4,83, zach. wzorowe
Dominika Piechota – średnia 4,83, zach. wzorowe
klasa I c:
Dawid Czapczyński
Hanna Karolak
Filip Kotowski
Kalina Węgrzyn
Matylda Gadomska
Lena Kamińska
Patrycja Kowalczyk
Kl. III b
Emilian Sowiński – średnia 5,56, zach. wzorowe
Rafał Bargieł – średnia 4,89, zach. wzorowe
Wiktoria Bobowicz – średnia 4,89, zach. bardzo dobre
Emilia Fronczak – 4,83, zach. wzorowe
Krystian Szymański – 4,78, zach. bardzo dobre
klasa II a:
Gabriela Stasiak
Szymon Czajkowski
Szymon Czapnik
Szymon Zaręba
Kamil Błaszczyk
Nikodem Jośko
Natalia Łopacińska
Mateusz Łażewski
Tymoteusz Wilkowski
Kl. III c
Natalia Stankiewicz – średnia 5,50, zach. wzorowe
Julia Żelechowska – średnia 5,44, zach. wzorowe
Zuzanna Celejewska – średnia 5,33, zach. wzorowe
Klaudia Tomczak – średnia 4,94, zach. wzorowe
Daria Wiśniewska – średnia 4,78, zach. wzorowe
Średnie klas
Kl. I a – 4,12
Kl. I b – 3,57
Kl. II a – 3,72
Kl. II b – 3,48
Kl. II c – 3,59
Kl. III a – 4,06
Kl. III b – 3,76
Kl. III c – 4,29
8
Biuletyn KAMPINOSKI
Klasyfikacja w Roku Szkolnym 2015/2016
szkoła podstawowa
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Igor Leśniewicz
klasa II b:
Eryk Czerniakowski
Dawid Cybulski
Aleksandra Wilczyńska
Katarzyna Barć
Julia Ciurzyńska
Kinga Ciurzyńska
Dominik Kucharski
Kacper Kułakowski
Piotr Kurek
Piotr Romsicki
Daniel Sosiński
Michał Sowiński
Michał Szlacheta
klasa II c::
Julia Giejbatow
Aleksander Bobowicz
Aleksander Tomczyk
Victoria Kucab
Weronika Zalewska
Maria Celejewska
Michał Lewandowski
Adam Wyziński
Szymon Czapczyński
klasa III a:
Amelia Ciurzyńska
Aleksandra Czempińska
Bartłomiej Stankiewicz
Patryk Pilarz
Aleksander Dudek
Aleksandra Komorowska
Jan Nagot
Antoni Kwiatkowski
Kamila Al – Kanani
Laura Filipiak
Anna Jonak
Michał Tomczak
klasa III b:
Zuzanna Leszczyńska
Jacek Wyziński
Julia Kubiak
Michał Stangreciak
Karol Chądzyński
Kuba Kułakowski
Biuletyn KAMPINOSKI
Jakub Zaleski
Sebastian Stępień
Bartłomiej Szymański
Bartosz Lewandowski
Paweł Wróblewski
klasa IV a:
Filip KieŁbasa – 5,50
Daria Kowalska – 5,42
Jakub Więckowski – 5,42
Piotr Pietrzak – 5,33
Weronika Ciurzyńska – 5,25
Dominika Wachnik – 5,25
Kinga Lewandowska – 5,17
Mateusz Słoma – 5,17
Szymon Pijanowski – 5,08
Ignacy Wesołowski – 5,00
Karol Rybka – 4,92
Aleksandra Szczerba – 4,92
Przemysław Izak – 4,92
Natalia Cieślak – 4,83
Piotr Bargieł – 4,75
klasa IV b:
Gabriela Mączkowska – 5,50
Maja Zdunek – 5,17
Tymoteusz Wieczorek – 5,17
Wiktoria Peczka – 5,17
Kacper Wilkowski – 5,00
Bartosz Kuczer - 5,00
Kacper Dominiak – 4,92
Szymon Janusz – 4,92
Julia Jaroszyńska – 4,92
Marcin Roszczyk 4,92
Wiktoria Liszkiewicz – 4,82
klasa V a:
Jan Kwiatkowski – 5,75
Weronika Stępień – 5,42
Alicja Zygmunciak – 5,33
Alicja Borowa – 5,25
Klaudia Grzywińska – 5,25
Nikola Twarogowska – 5,25
Miłosz Wilkowski – 5,25
Patrycja Stopczyńska – 5,17
Julia Szwarczewska – 5,17
Jakub Tkacz – 5,08
Bartłomiej Tkacz – 5,00
Kamila Woźniak – 5,00
Damian Kacprzak – 4,83
Oliwia Jakubik – 4,75
klasa V b:
Danuta Kamińska – 5,42
Julia Lipińska – 5,42
Julia Szewczyk - 5,42
Alan Filipiak – 5,33
Joanna Janicka – 5,33
Jan Jośko – 5,33
Mikołaj Stępniak – 5,25
Dawid Rotberg – 5,17
Joanna Czworowska – 5,00
Michał Karpiński – 5,00
Bartosz Kucharski – 4,92
Jakub Czapczyński – 4,83
klasa VI a:
Kinga Wróblewska – 5,92
Kinga Orzechowska – 5,75
Adrianna Komorowska – 5,67
Olga Liśkiewicz – 5,50
Michał Barciak – 5,33
Karolina Rybka – 5,33
Kinga Osińska – 5,25
Adam Błaszczyk – 5,17
Julia Jaros – 5,08
Szymon Cwen – 5,00
Julia Wojtach – 4,75
klasa VI b:
Natalia Słoma – 5,42
Konrad Lipiński – 5,33
Martyna Ciurzyńska – 5,08
Dominik Drab – 5,17
Alicja Kuczer – 4,92
Kinga Lipińska 4,92
Średnie klas:
IV a – 4,78
IV b – 4,58
V a – 4,78
V b – 4,70
VI a – 4,59
VI b – 4,08
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Paweł Wróblewski
9
Nowa
kwatera dla
wolontariuszy
w Granicy
Wreszcie jest! Pierwsza w historii
Kampinoskiego Parku Narodowego
kwatera dla wolontariuszy została
właśnie oddana do użytku.
Jest to stary, drewniany dom, dawniej
zamieszkiwany przez Nadleśniczego.
Kwatera położona jest na skraju starego
boru w zachodniej części Parku,
w sąsiedztwie Ośrodka Dydaktyczno
- Muzealnego KPN w Granicy. Może
pomieścić naraz ok. 15 osób, jest
wyposażona we wszystkie media.
Jeżeli chcesz pomóc w ochronie
przyrody poprzez realizację takich
zadań, jak prace leśne, konserwacja
infrastruktury terenowej czy wsparcie
ośrodka edukacyjnego, w sierpniu
Łukasz Jabłoński Strażakiem
Miesiąca Kwietnia 2016
lub wrześniu masz wolny tydzień
(lub kilka), zapraszamy do zgłaszania
się na wolontariat w Kampinoskim
Parku Narodowym. Zasady korzystania
z kwater y, aktualne zadania,
21 sierpnia rusza 6 Półmaraton
im. Janusza Kusocińskiego!
Już niedługo na drogach powiatu
warszawskiego zachodniego
zobaczymy zawodników ścigających
się na dystansie 21 kilometrów.
Trasa biegu startuje z Błonia,
bieg rozpoczyna się na obiektach
LKS Olymp, a kończy się tylko
12 km od granicy Warszawy –
w Borzęcinie Dużym.
Tegoroczny bieg odbędzie się 21
sierpnia 2016 roku i będzie wyjątkowy!
Na trasie zostanie ustawiona lotna
premia na dystansie 3000 metrów, aby
10
każdy uczestnik mógł skonfrontować
się z samym patronem biegu!
Dlaczego 3000 metrów?
Nie każdy ma szansę zająć czołowe
miejsce w biegu półmaratońskim,
ale podczas rywalizacji będzie mógł
stoczyć korespondencyjny pojedynek
z samym Januszem Kusocińskim! To on
w 19 czerwca 1932 roku w Antwerpii
ustanowił rekord świata na tym dystansie
rezultatem 8:18,8 min. Przekonaj
się jak szybki był nasz patron i to na
Biuletyn KAMPINOSKI
formularz zgłoszeniowy i wszystkie
pozostałe informacje dostępne
są na stronie internetowej Parku
w zakładce “Wolontariat i praktyki” .
Serdecznie zapraszamy!
Odważny i opanowany – taki jest
druh Łukasz Jabłoński, który
w kwietniu br. był świadkiem
wypadku w miejscowości Topołowa
(pow. sochaczewski).
Dzięki fachowej i szybkiej pomocy
uratował życie kierowcy, uwięzionego
w jednym z aut. Taką postawę
wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska
doceniła, nadając dzielnemu druhowi
tytuł strażaka miesiąca kwietnia. Druh
Łukasz Jabłoński, przejeżdżając przez
miejscowość Topołowa, zauważył
wypadek. Doszło do kolizji dwóch
samochodów osobowych, z których
jeden dachował, a drugi wpadł do
rowu. Druh natychmiast się zatrzymał
i szybko przystąpił do działania.
Okazało się bowiem, że w jednym
z aut była uwięziona kobieta. Sytuację
utrudniał ulatniający się z instalacji gaz.
Strażak ewakuował poszkodowaną
z samochodu przez okno i udzielił
pierwszej pomocy. Następnie
zabezpieczył miejsce wypadku, wezwał
pomoc i sprawdził stan pozostałych
poszkodowanych, którzy o własnych
siłach wydostali się z drugiego auta.
Gwałtowne burze i nawałnice
terenach, z których pochodził oraz gdzie
rozpoczynał swoją przygodę
z bieganiem! Poczuj moc historii
i daj ponieść się sportowym
emocjom! Najszybsi na odcinku
z wyłączeniem czołowej trójki biegu
półmaratońskiego zostaną nagrodzeni
w oddzielnej klasyfikacji.
Półmaraton ma na celu upamiętnienie
sylwetki wybitnego sportowca i olimpijczyka w Janusza Kusocińskiego (w
okresie międzywojennym mieszkańca
miejscowości Ołtarzew w Gminie Ożarów
Mazowiecki), popularyzację i promocję
sportu oraz zachęcenie wszystkich do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Jak co roku, zachęcamy mieszkańców
do akt y wnego uczestnic t wa
w półmaratonie jako zawodnicy, ale
również jako kibice licznie wspierający
wszystkich biegaczy. Na przestrzeni
ostatnich lat udało się zbudować
wyjątkową atmosferę zawodów na
wysokim poziomie. Bądźcie z nami
również w tym roku, zaproście
do udziału swoich znajomych
i rodziny, razem z nami stwórzcie to
niepowtarzalne wydarzenie!
Więcej szczegółów na stronie:
www.polmaraton.pwz.pl
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
W ostatnich tygodniach strażacy
z Gminy Kampinos zostali kilkakrotnie
wzywani do usuwania skutków
gwałtownych burz i nawałnic jakie
przechodziły w naszym rejonie.
Do zadań strażaków należało m.
in. usunięcie połamanych gałęzi,
konarów drzew, uprzątnięcie ulic
i zabezpieczenie posesji przed
uszkodzeniami.
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
11
Niezwykły koncert
„Pod strzechą” w Granicy
„Puszcza w krainie Chopina” to
niezwykłe plenerowe wydarzenie
kulturalne, które odbyło się
1 lipca br. na terenie Ośrodka
Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy
w Gminie Kampinos.
Na licznie przybyłych gości czekało
wiele atrakcji: wycieczki przyrodnicze,
inscenizacja i koncer t „Pod
strzechą” pani Marii Pomianowskiej
z towar z ysząc ym zespołem,
rozstrzygnięcie konkursu na hasło
promocyjne Gminy Kampinos.
Wszystko to w pięknej scenerii
zmodernizowanego skansenu Puszczy
Kampinoskiej. Nagrodę za najlepsze
hasło odebrała z rąk Wójt Moniki
12
Ciurzyńskiej oraz Piotra Popowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy
Kampinos, Pani Monika Biernat,
mieszkanka Gminy Brochów.
Atrakcją i podsumowaniem dnia był
piknik z ogniskiem i poczęstunkiem
na polanie. Nowe oblicze Granicy
niezmiennie zachęca i przyciąga
wę d rowców, t u r ys tów o r a z
miłośników Parku. Odnowione
obiekty architektury drewnianej, szlaki
turystyczne czy choćby piękna polana
pozwalają w tym miejscu zrelaksować
się i nabrać dystansu do siebie i do
świata. Zachęcamy i zapraszamy –
odwiedzajcie Granicę w Gminie
Kampinos, w myśl zwycięskiego hasła
Biuletyn KAMPINOSKI
promocyjnego: Gmina Kampinos odwiedź, odkryj, pokochaj!
Maria Pomianowska to wybitna
polska instrumentalistka, wokalistka
i pedagog, dr hab. sztuk muzycznych,
kompozytorka, grająca między
innymi na sarangi, suce biłgorajskiej,
wiolonczeli. Założycielka zespołów
Raga Sangit, Zespół Polski, San-Nin
Trio i Arcus Poloniae. W trakcie swej
kariery muzycznej koncertowała
w Belgii, Austrii, Niemczech, Francji,
Czechach, Bułgarii, na Tajwanie,
Japonii, Iranie (styczeń 2015). Prowadzi
wykłady, warsztaty muzyczne w kraju
i za granicą, promuje młode zespoły
i muzyków.
KPN/PW/Red.
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
13
Polska fotografka, Agnieszka Gulczyńska, której prace są znane
i docenianie na całym świecie, mieszka w Gminie Kampinos.
Zapraszamy na spotkanie z artystką.
- Kiedy zajęła się Pani profesjonalną, artystyczną
fotografią? Jak odkryła Pani w sobie taki talent?
Agnieszka Gulczyńska: Można powiedzieć, że początki
mojego fotografowania związane są z końmi, które
towarzyszą mi w życiu od zawsze i darzę je wielką miłością.
Kilka lat temu, kiedy byłam w ciąży i nie mogłam jeździć
konno pierwszy raz świadomie sięgnęłam po aparat żeby
sfotografować konia. Moja Przyjaciółka Marta była moją
pierwszą modelką (i do tej pory jest tą ulubioną). To z nią
wspólnie realizowałyśmy różne fotograficzne pomysły.
Urodziłam się i wychowałam na terenie Wyścigów Konnych
(na warszawskim Służewcu), gdzie pracował również mój
Tata, który zaszczepił we mnie miłość i szacunek do tych
majestatycznych stworzeń od najmłodszych lat. Sama
również miałam okazję pracować na Służewcu, spotykając
przez lata na swojej drodze wspaniałych ludzi, całym sercem
oddanych koniom i swojej pracy, a także wiele cudownych
koni. Tak zaczęła się moja przygoda z fotografią.
- Jakie są Pani największe inspiracje i motywacje?
AG: Inspiracje często przychodzą same. Ponieważ na co
dzień dużo fotografuję swojego syna, na zdjęciach po-
14
Biuletyn KAMPINOSKI
jawia się on z przyjaciółmi i zwierzętami. Dzieciństwo to
nieskończenie wielka inspiracja, a moje zdjęcia to próba
uchwycenia tego, co często nam dorosłym umyka, to radość
zamknięta w pozornie zwykłych rzeczach... obserwując
syna z podziwem patrzę na to, w jak piękny i niezwykły
sposób można ująć rzeczy z pozoru zwyczajne. Stare wiadro czy kalosze, to dla dzieci wręcz magiczne rekwizyty.
Dlatego doceniam sposób, w jaki mój syn, wykorzystując
tę magię postrzega i odkrywa świat. Inspiracją są dla mnie
również konie, które odkąd pamiętam są moją wielką
pasją i miłością ... to od nich, jak wspomniałem, zaczęła
się moja przygoda z fotografią. Wychowując się w bliskim
otoczeniu tak wspaniałych istot nie sposób nie zważać na
piękno i grację, które niosą w każdym swoim ruchu.
- Jaką rolę w Pani życiu odgrywa fotografia?
AG: Fotografia pojawiła się w moim życiu jako silna potrzeba zatrzymania tego, co najbardziej pragniemy zachować
w sercu. Fotografując często polegam na intuicji, poszukuję
nowych środków wyrazu, wierząc, że jedno zdjęcie może
powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Fotografia to dla mnie
nie tylko nieodłączna część życia, to także sztuka, piękna
niczym poezja i barwna jak malarstwo.
I-e miejsce w konkursie „Majówka z aparatem” organizowanym przez portal www.fotografuj.pl
1-e miejsce w kategorii „Dzieci” - zdjęcie wyróżnione w kategorii „Czarno białe” i 2-e miejsce w końcowej klasyfikacji
www.foto-festiwal.pl
Zdjęcie miesiąca: Styczeń 2015 w kategorii „Fotografia dziecięca”
Najlepszy fotograf miesiąca internetowego magazynu
fotograficznego B&W Universe
Zdjęcie roku 2014 na portalu jeździeckim http://hejnakon.
pl/
Opracował Paweł Wróblewski
w różnych sytuacjach. Często robię zdjęcia spontanicznie,
bez konkretnego zamysłu.
- Jakiej rady udzieliłaby Pani ambitnemu,
początkującemu fotografowi?
AG: Początkującym fotografom radziłabym pamiętać, że
fotografia to również wyrażanie wrażeń. Ja sama zanim
podzielę się swoim zdjęciem, staram się kierować zasadą,
że jeśli sama patrząc na efekt końcowy nie czuję nic, to inni
również nic nie poczują. Starajcie się tak pokazać temat,
żeby oglądający czuł, że bez nas nie zobaczyłby tego, co
przedstawia zdjęcie. Poza tym ważna jest praktyka i konstruktywna krytyka - nikt nie rodzi się z aparatem w ręku.
Nagrody wyróżnienia:
I-e miejsce w piątej edycji Konkursu Fotograficznego
National Geographic Channel i Cyfrowego Polsatu
I-e miejsce w międzynarodowym konkursie Cewe „Our
World Is Beautiful” w kategorii „Ludzie”
I-e miejsce w międzynarodowym konkursie „Our World
Is Beautiful” (Zwycięzca Konkursu)
Wyróżnienie w konkursie krakowskiej Szkoły Filmowej pt
” Zwierzęta w obiektywie” 2015 r
- Pani specjalizacja to fotografowanie koni oraz dzieci.
Tworzy Pani niezwykłe i chwytające za serce obrazy!
Które z tych „stworzeń” są trudniejszymi modelami?
AG: Konie, tak jak ludzie, mają różne osobowości, charaktery i cały wachlarz emocji. Uwielbiam je obserwować,
odkrywać i staram się tę końską osobowość pokazać na
zdjęciach… Dostrzec to, co kryje się w ułamku chwili, w niemal niezauważalnych gestach… Wierząc, że jedno zdjęcie
może powiedzieć więcej niż słowa. Konie przypominają
mi trochę dzieci: zarówno z końmi, jak i z dziećmi nie da
się zrobić nic na siłę, bo taki sobie akurat zaplanowałam
kadr. Są dni, kiedy nie mają ochoty współpracować i wtedy
trzeba po prostu odpuścić i poczekać, inaczej efekt będzie
niezadowalający. Ponieważ mieszkamy na wsi razem
z końmi, mam możliwość podglądania ich każdego dnia
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
15
Monitoring lasów - apel do właścicieli
Ministerstwo Środowiska informuje,
że w lasach wszystkich form własności
na terenie całego kraju, w latach
2016-2020, będą prowadzone prace
obserwacyjno-pomiarowe w ramach
programu monitoringu lasów.
Zebrane w ynik i posłużą do
oceny stanu zdrowotnego lasów
Polski wszystkich form własności
w relacji do zmieniających się
warunków środowiska. Prace
terenowe odbywają się corocznie
na stałych powierzchniach
obserwacyjnych rozmieszczonych
w sieci 8x8 km, które są częścią
gęstszej sieci wielkoobszarowej
inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary
i obserwacje wykonywane są
zgodnie z instrukcją opracowaną
przez Instytut Badawczy Leśnictwa
i zaakceptowaną przez Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych,
Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane
przez pracowników Instytutu
Badawczego Leśnictwa lub przez
osoby upoważnione przez Instytut,
w okresie od 1 czerwca do 30 września
w latach 2016-2020. W związku
z powyższym prosimy właścicieli
lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa o umożliwienie
osobom upoważnionym przez
Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu
na teren tych lasów oraz dokonania
obserwacji i pomiarów na stałych
powierzchniach obserwacyjnych.
Podsumowanie Programu
Aktywizacja i Integracja (PAI)
W poniedziałek, 4 lipca odbyło się
spotkanie podsumowujące realizację
Programu Aktywizacja i Integracja
(PAI), realizowanego w Gminie
Kampinos w okresie od maja do
czerwca 2016 r.
Projekt PAI służył przeciwdziałaniu
bezrobociu, poprawie aktywizacji
i integracji, a jednym z jego
partnerów był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kampinosie. Ściśle
współpracowano z Urzędem Gminy
w Kampinosie, który odegrał rolę
we współdziałaniu wszystkich
zaangażowanych podmiotów.
Podczas spotkania z udziałem
przedstawicieli instytucji rynku
pracy, pomocy społecznej oraz
samorządu lokalnego przedstawiono
najważniejsze założenia i wnioski
z realizacji programu. Uczestnicy
dyskutowali również o sytuacji na
16
rynku pracy oraz rozwoju ekonomii
społecznej, jako przykładzie dobrych
praktyk samorządu.
Celem projektu było rozwinięcie
umiejętności psychospołecznych
i powrót do aktywności społecznej
oraz zawodowej osób, które z powodu
długoletniego pozostawania bez
pracy, znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej, a także były zagrożone
wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zorganizowano
kompleksową pomoc dla 10 klientów
wytypowanych przez pracowników
socjalnych Ośrodk a Pomoc y
Społecznej. Wobec uczestników
zastosowano dwutorową aktywizację
tj. zajęcia edukacyjne w postaci
grupowego i indywidualnego
poradnictwa specjalistycznego oraz
prace społecznie użyteczne.
Biuletyn KAMPINOSKI
Uczestnicy wykonywali drobne
prace remontowe i porządkowe.
Pracowali po 10 godzin tygodniowo
tj. 40 godzin miesięcznie. Realizacja
prac społecznie uż ytecznych
przyniosła wiele korzyści. Uczestnicy
projektu mieli także możliwość
zaprezentowania własnych
umiejętności zawodowych. Prace
społecznie użyteczne były formą
aktywizacji na podstawowym
poziomie, ale skłaniały także
uczestników do włączenia się „w rytm
dnia pracy”, do podjęcia współpracy
i nawiązania relacji z przełożonymi
i współpracownikami.
Osoby uczestniczące w projekcie
zostały wzmocnione o poczucie wiary
we własne możliwości oraz zwiększyli
szanse na pozytywną zmianę swojej
życiowej sytuacji.
OPS Kampinos
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Runda
Kucykowego
Pucharu Mazowsza
została rozegrana
w Kampinosie
26 czerwca, na terenie Rancza
Oregon w Kampinosie rozegrano
II eliminację imprezy pod nazwą
Kucykowy Puchar Mazowsza
w rywalizacji dziecięcej.
Bardzo dobre wyniki uzyskali
zawodnicy z Gminy Kampinos,
m. in. Julia Giejbatow, Nikodem
Jośko, Pola Giejbatow oraz Zuzanna
K aługa w konkurencji „Pony
Games prowadzony” oraz Anna
Jonak w kategorii „Pony Games
samodzielny”. Patronat honorowy
nad imprezą objęła Wójt Monika
Ciurzyńska.
Ze względu na burzę i intensywne
opady deszczu, które tego dnia
nawiedziły Kampinos, zawody zostały
po drugim konkursie przerwane.
Cieszymy się jednak, że kucykowe
zawody tej rangi zostały rozegrane
w naszej gminie.
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
17
...........................................................................
Realizacja Programu FEAD - Edycja 2015 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kampinosie uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Podprogram 2015 w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące
z terenu Gminy Kampinos mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci
żywności.
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Edycja 2015 było
dotarcie z pomocą żywnościową do
grup osób najbardziej potrzebujących.
Program Operac yjny Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Każda osoba zakwalifikowana do
programu otrzymała produkty
następującego typu: makaron
świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną,
kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek
z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy,
mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie
własnym, cukier biały i olej rzepakowy
oraz owoce i warzywa.
Pomoc żywnościowa, w postaci
paczki żywnościowej była przekazy-
Karta Mieszkańca Gminy Kampinos upoważnia do skorzystania z wielu ulg i zniżek
w sklepach czy miejscach usługowych.
Poniżej przedstawiamy wykaz partnerów Karty Mieszkańca
oraz proponowane zniżki.
Partnerzy Karty Mieszkańca Gminy Kampinos:
wana do osób spełniających kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby
najbardziej potrzebującej, tj. osób
i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
W realizacji programu uczestniczy Gmina Kampinos, użyczając samochodu
dostawczego , dzięki któremu transportowano żywność oraz sprawnie
prowadzono akcję rozładunkową.
W ramach Podprogramu 2015 objęto
wsparciem żywnościowym ponad 200
osób z terenu gminy i rozdysponowano żywność o łącznej wadze 25,5
tony żywności.
i traw na gruntach własnych i przestrzegania zakazu wypalania traw.
W okresie suszy zarośnięte i zaniedbane działki zwiększają ryzyko
wystąpienia zagrożenia pożarowego.
Stanowią również uciążliwość dla
właścicieli sąsiednich działek ze
względu na wysiew chwastów.
W sezonie wiosennym i letnim odnotowuje się znaczny wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej
w związku z wypalaniem traw na
łąkach, nieużytkach, poboczach dróg
i innych terenach zielonych. Jest to
brutalny sposób niszczenia zieleni,
który nie przynosi żadnych korzyści,
a wręcz przeciwnie – jedynie szkody.
W płomieniach ginie wiele zwierząt,
niszczone są gniazda lęgowe ptaków
jak również prowadzi to do nadmiernego zanieczyszczenia powietrza.
Wypalanie traw oprócz tego, że jest
szkodliwe i niebezpieczne jest przede
wszystkim zabronione i karalne.
Od jesieni 2016r rusza kolejna edycja programu.
Kierownik OPS
Beata Rutkowska
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo przypominamy o dobrej praktyce (wręcz
konieczności) utrzymywania
w prawidłowym stanie drzewostanu
znajdującego się na terenie posesji
i wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Obowiązkiem właściciela terenu
jest dbanie o właściwy stan drzew
i krzewów. Prawidłowa pielęgnacja
polega na: usunięciu gałęzi i konarów
chorych, martwych oraz połamanych
w celu wyeliminowania zagrożenia dla
osób i mienia. Wszelkie zabiegi i cięcia
pielęgnacyjne należy wykonywać
w sposób profesjonalny (aby nie
dopuścić do zniszczenia drzewa) i
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.( Dz. U.
2015r. poz.1651).
Jednocześnie informujemy
o obowiązku wykaszania chwastów
18
Warto odebrać swoją Kartę Mieszkańca
Gminy Kampinos
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
Strzyżew 17
www.strzyzew.pl
10% rabatu na zorganizowanie imprezy okolicznościowej
-------------------------------------------------------Łazy 73
www.medienpartner.pl
10% więcej niż w Cenniku za kg surowców
takich jak: złom, żeliwo, aluminium, mosiądz, miedź, kwasówka, puszki, karton, gazeta,
folia bezbarwna, folia kolor, butelki PET, paski PP oraz ELEKTRO-ZŁOM
-------------------------------------------------------LAP-KOM SERWIS Łukasz Mierzwiński
Serwis - Sklep komputerowy
Kampinos, ul. Chopina 15A
www.lapkomserwis.pl/
Ksero A4 czarno-białe maks. 5 stron - GRATIS
Usługi serwisowe - 10 % rabatu
Sprzedaż - 5% rabat
-------------------------------------------------------TOP-EKOBUD Mariusz Filipiak
Wiejca 90A
www.top-ekobud.pl
Projekt gotowy domu przy zleceniu budowy
oraz wycena i pomiar na działce
(budowa na terenie Gminy Kampinos) - GRATIS
Budowa domu drewnianego - 5% rabatu
Kamień naturalny, Okna PCV, Alum., Drewniane - 5% rabatu
-------------------------------------------------------KOMPIT - Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, serwis systemów informatycznych
Sochaczew, ul. 600-Lecia 32C
www.kompit.pl
Ekspertyza techniczna, diagnoza sprzętu - GRATIS
Usługi informatyczne, naprawy - 30% rabatu
Sprzedaż sprzętu i akcesoria - 2-10% rabatu -------------------------------------------------------- GABINET MASAŻU I REHABILITACJI
Krzysztof Fijołek Kampinos A 30A
Ćwiczenia w kabinie UGUL w środy - GRATIS
Masaż relaksacyjny - 15% rabatu
Masaż ujędrniający bańkami chińskimi - 12% rabatu
-------------------------------------------------------ZAKŁAD FRYZJERSKI Marek Wieczorek
Kampinos, ul. Chopina 11a
Strzyżenie damskie i męskie poniedziałek i środa - 15% rabatu
Biuletyn KAMPINOSKI
PRO EQUI Dorota Zalewska
Kampinos, ul. Niepokalanowska 4
http://www.weterynarzkampinos.pl/
Usługi weterynaryjne we wtorki i w czwartki - 10% rabatu
-------------------------------------------------------SLS Adam Komorowski
Kampinos, ul. Szkolna 4
Zakupy do 100 zł - 8% ulgi
Zakupy powyżej 100 zł - 12% ulgi
-------------------------------------------------------PHU GRAMIX Mirosław Pływaczewski
Kampinos, ul. Niepokalanowska 2 B
20% rabatu w środy na odzież, biżuterię sztuczną,
ozdoby do włosów, zabawki
-------------------------------------------------------Gabinet Stomatologiczny
Julita Szlęzak - Kwitkiewicz
Kampinos A, ul. Baśniowa 9
leczenie zachowawcze - wtorek i czwartek - 10% ulgi
leczenie profilaktyczne - wtorek i czwartek - 10% ulgi --------------------------------------------------------RCS Marek Celejwski
ul. Sochaczewska 19
05-084 Leszno
serwis rowerowy, sprzedaż części i akcesoriów - 10 % ulgi
serwis narciarski, wypożyczalnia nart biegowych - 5% ulgi
------------------------------------------------------------PHU Jarosław Flaszczyński
Komorów 40 B, 05-085 Kampinos
części zamienne i akcesoria - 5-10 % ulgi
naprawy i serwis - do 30 % ulgi
----------------------------------------------------------------------EL-Instal-Tech Łukasz Głowacki
Usługi Elektryczne i Teletechniczne
Tel: 511-866-596
www.el-instal-tech.pl
usługi elektryczne - 10% ulgi
pomiary instalacji elektrycznej,
przeglądy okresowe - 10% ulgi
montaż instalacji alarmowej,
monitoringu wizyjnego - 15% ulgi
----------------------------------------------------------------------RANCZO OREGON
- Nauka jazdy konnej dla dzieci i dorosłych
Kampinos A 36, tel. 510-181-210
www.ranczooregon.pl
Ranczo oferuje 5% zniżki na pojedyńcze
lekcje jazdy konnej oraz na 5% zniżki
na karnety
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016
19
Będzie zabawa, będzie się działo!
„EKOPIKNIK” to wielka impreza plenerowa, która
już po raz 18. odbędzie się w Kampinosie. W niedzielę 11 września br. na scenie zaprezentują się
znane i lubiane zespoły, m. in. „Stachursky” oraz
„Piękni i młodzi”
Miejscem imprezy będzie tradycyjnie boisko Klubu
Sportowego „Orzeł Kampinos”. W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci
i dorosłych. Nie zbraknie też kolorowych kramów,
rękodzieła, stanowisk ze zdrowymi i naturalnymi
produktami oraz cateringiem. Każdy, jak co roku,
znajdzie coś dla siebie.
EKOPIKNIK to impreza organizowana przez
3 samorządy: Gminę Kampinos, Starostwo Powiatu
Warszawskiego-Zachodniego, oraz Gminę Teresin.
Zapraszamy!
20
Biuletyn KAMPINOSKI
NR 6 (119) • 8 sierpnia 2016

Podobne dokumenty

Biuletyn DWUMIESIĘCZNIK URZĘDU GMINY

Biuletyn DWUMIESIĘCZNIK URZĘDU GMINY w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Kampinoskiego Parku Narodowego: http://kampinoski-pn.gov.pl Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udost...

Bardziej szczegółowo