Pytania I etapu Konkursu"Pola tętniace życiem"

Komentarze

Transkrypt

Pytania I etapu Konkursu"Pola tętniace życiem"
ETAP SZKOLNY XXI EDYCJI MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEJ pt. „Pola tętniące życiem”.
ROK SZKOLNY 2015/2016
Wypełnia uczestnik konkursu
Imię i Nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
Klasa……………………………………………………………………………………………
Instrukcja
Witamy na etapie szkolnym Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej
pt. ”Pola tętniące życiem”. Przed Tobą test składający się z 20 pytań. Na rozwiązanie testu masz 40 minut.
W teście kółkiem zaznacz jedną prawidłową odpowiedź, jeśli się pomylisz, skreśl krzyżykiem błędną
odpowiedź i zaznacz ponownie prawidłową. W przypadku pytań półotwartych i otwartych postępuj zgodnie
z poleceniami. Przy każdym pytaniu zamieściliśmy informację o maksymalnej liczbie punktów, które
możesz otrzymać za zadanie.
Powodzenia! Koordynator konkursu
Zadanie 1. (0-4). Wstaw w wolne miejsca obok zdania, literę P jeśli uznasz je za prawdziwe lub literę
F, jeśli uznasz je za fałszywe.
a.
b.
c.
d.
…… .. Dla wielu ptaków gniazdujących na łąkach zagrożeniem jest wczesne koszenie wiosną łąk.
……… Miedza to niepotrzebny przyrodniczo element pól i łąk.
……… Podstawową dietą bociana białego są żaby.
……….Chomik europejski jest pospolitym gryzoniem, często występującym na polach w całym
kraju.
Zadanie 2. (0 – 1). Głównymi zagrożeniami dla cennej przyrody pól i łąk są:
a. likwidacja oczek wodnych na polach i łąkach,
b. wycinanie drzew i krzewów na polach i łąkach,
c. stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (pestycydów) w rolnictwie,
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 3. (0 - 1). Do ptaków szponiastych (drapieżnych) gniazdujących także na polach i łąkach
należą:
a. myszołów,
b. sokół wędrowny,
c. rybołów,
d. orzeł przedni.
Zadanie 4. (0-4). Wybierz i podkreśl właściwe dokończenie zdania:
a.
b.
c.
d.
Do chwastów polnych rosnących wśród zbóż należy mak polny/ pokrzywa.
Długie, tylne kończyny zająca nazywane są omykami/skokami.
Samiec sarny to koziołek/jeleń.
Ptakiem zwiastującym wiosnę jest skowronek/przepiórka.
Zadanie 5. (0-1). Do ptaków żyjących na polach i łąkach, które swoje gniazda zakładają na ziemi
należy:
a.
b.
c.
d.
błotniak łąkowy,
bocian biały,
dzwoniec,
pustułka.
Zadanie 6. (0-8). Poniżej znajdują się rysunki zwierząt, które możesz spotkać na polu i łące. Ich nazwy
wpisz w wolne miejsca pod rysunkami.
a……………………
b………………..
c………………….
d…………………
Zadanie 7. (0-1). Ptaki, które żyją na polach i łąkach, ale odlatują od nas na zimę to:
a.
b.
c.
d.
e.
myszołów,
przepiórka,
dzwoniec,
pliszka żółta,
odpowiedź b i d jest prawidłowa.
Zadanie 8. (0-1). O kim można tak powiedzieć?: Ptak ten jest mieszkańcem pól i łąk. Gniazda zakłada w
ciernistych krzakach. Upolowane przez siebie ofiary – duże owady, gryzonie, często nabija na ciernie
krzewu, w którym gniazduje. Opis dotyczy:
a. pustułki,
b. gąsiorka,
c. myszołowa,
d. błotniaka łąkowego.
Zadanie 9. (0-1). Mieszkańcami starych głowiastych wierzb na polach mogą być:
a.
b.
c.
d.
skowronek i derkacz,
pliszka żółta i krzyk,
dudek i kraska,
błotniak łąkowy i czajka.
Zadanie 10. (0-1). Do ptaków, które gniazdują na wilgotnych łąkach należą:
a.
b.
c.
d.
e.
derkacz,
kuropatwa,
przepiórka,
czajka,
odpowiedzi a i d są prawidłowe.
Zadanie 11. (0-1). Rzadkim, ginącym ptakiem związanym z polami i łąkami jest:
a.
b.
c.
d.
pliszka żółta,
skowronek,
kraska,
dzwoniec.
Zadanie 12. (0-1). Piesek ziemny to ludowa nazwa:
a.
b.
c.
d.
chomika europejskiego,
zająca,
lisa,
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Zadanie 13. (0-4). Wstaw w wolne miejsca, obok zdania literę P, jeśli uznasz je za prawdziwe lub literę
F, jeśli uznasz je za fałszywe.
a.
b.
c.
d.
…… .. Kumak nizinny ma charakterystyczne czerwone plamy na brzuchu.
……… Dudek i czajka, to ptaki, które na głowach mają pióra tworzące czubek.
……… Polne chwasty są ważnym i cennym składnikiem pól i łąk.
……….Głównym pożywieniem bekasa krzyka są nasiona i owoce.
Zadanie 14. (0-1). W logo Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego jest:
a. żuraw,
b. czapla siwa,
c. bielik,
d. bocian biały.
Zadanie 15. (0-1). Wskaż zdanie fałszywe:
a.
b.
c.
d.
Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego występuje rzeka Liwa.
Jezioro Jeziorak to najdłuższe polskie jezioro.
W Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich nie występują jeziora.
W logo Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich znajduje się liść i owoc buka.
Zadanie 16. (0-1). Wybierz odpowiedni zestaw, w którym znajdują się wyłącznie nazwy rezerwatów
przyrody znajdujące się w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego:
a.
b.
c.
d.
Rezerwat przyrody „Dylewo”, „Jezioro Francuskie”,
Rezerwat przyrody „Jasne”, „Jezioro Gaudy”,
Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, „Czerwica”,
Rezerwat przyrody: „Dylewo”, „Jezioro Gaudy”.
Zadanie 17. (0-1). Muflon występujący na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich jest:
a. dziką kozą,
b. dziką owcą,
c. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadnie 18. (0-2). Uzupełnij zdanie:
Wysokość Dylewskiej Góry wynosi …………………………………………………………. .
Zadanie 19. (0-1). Zaznacz zestaw nazw związanych wyłącznie z Parkiem Krajobrazowym Wzgórz
Dylewskich:
a. Góra Dylewska, muflon,
b. Wielka Żuława, Zamek w Szymbarku,
c. Jezioro Jeziorak, Jezioro Francuskie,
d. rzeka Gizela, rzeka Osa.
Zadanie 20. (0-1). Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich:
a. ma powierzchnię równą powierzchni Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego,
b. ma powierzchnię większą od powierzchni Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego,
c. położony jest na południowy wschód od Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego,
d. położony jest na północ od Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.