Karta katologowa RD8000

Komentarze

Transkrypt

Karta katologowa RD8000
Uniwersalny, precyzyjny
Lokalizator kabli i rur
Ergonomia
RD8000 zaprojektowano ergonomicznie jako narz dzie lekkie,
dobrze wywa one i oszcz dzaj ce energi , a przy okazji
b d
ejsze
rodowiska w standardzie IP54, co oznacza,
e mo na si
niemal we wszystkich warunkach.
Odbiornik i generator s wyosa one w du e, czytelne
wy
ym
kontra cie,
pod wietlane zapewniaj ce u ytkownikowi czyteln informacj
przy wszystkich warunkach o wietlenia. Wy wietlacze s
zprojektowane tak,
ka d
funkcj
si
nika.
Centros™
Przez 30 lat firma Radiodetection
lokalizatorów kabli poprzez ponad 50
opatentowanych rozwi za programowych i
sprz
cz ci
firmy w rozwój technik lokalizacyjnych. Te badania
Centros™ zawiera nowe i udoskonalone algorytmy ze
sprawdzonymi programami umieszczonymi na
i powtarzalno
pomiarów i zapewnia niespotykan
w
i
analiz pozwalaj ce na ci
klientom najpot
kabli i rur.
rodowiskach. Centros™ zapewnia
niejszy system lokalizacyjny dla wszystkich
iLOC™
czem typu Bluetooth® mi dzy
lokalizatorem RD8000 i generatoriem, który pozwala
u ytkownikowi zaoszcz dzi u ytkownikowi zaoszcz dzi
ytkownikowi sterowa
generatoriem zdalnie przy u yciu szeregu unikalnych funkcji.
Dzi ki iLOC™ mo na zaoszcz dzi czas przeznaczony na
chodzenie i przeznaczy go na lokalizacj
zasi gu 800m w linii kontaktu wizualnego zapewniaj c
u ytkownikowi szybkie i unikalne warunki przeprowadzenia
pomiaru.
SideStep™ - umo liwia u ytkownikowi przesun
cz stotliwo
nadawawania troch powy ej wybranej
cz stotliwo ci umo liwiaj c lokalizacj
w terenach
nara
wi cej ekip.
Wybór cz stotliwo ci - wybór aktywnej cz stotliwo ci
na
lokalizatorze
RD8000
i
zsynchronizowanej
cz stotliwo ci pasuj cej na generatoru.
Zarz dzanie energi - u ytkownik mo e utawi moc
wyj ciow
generatora, aby zoptymalizowa
wyj ciowy, jednocze
aj c ywot baterii.
Zdalne
przestawianie
generatora
w
stan
u pienia/wybudzanie - wprowadzenie generatora w tryb
pracy standby z celu oszcz dzania baterii. Mo na
wygodnie uruchomi generator po prostu przyciskaj c
przycisk na odbiorniku. Generator mo na nastawi na tryb
standby
w
momencie, gdy
prowadzone jest
badanie w trybie
pasywnym.
SurveyCERT™
Passive avoidance
SurveyCERT™ zapewnia u ytkownikowi narz dzia do
przekazywania
informacji
z bada
do
programów
zewn trznych w celach przegl du, analizy i raportowania.
Dzi ki RD8000 u ytkownik mo e przechowywa i przegl da
do 1000 zapisów lokalizacyjnych. Mo na wgra te informacje
do komputera przeno nego (typu Palmtop), lub do komputera
klasy PC za pomoc
cza Bluetooth, dzi ki czemu mo na od
razu przegl da dane przy pomocy wykresu generowanego
przez program SurveyCERT™. Je eli komputer odbieraj cy
dane wyposa ony jest w odbiornik GPS, program
SurveyCERT™ automatycznie doda dane dotycz ce czasu
odczytu i danych GPS do odczytów. Program SurveyCERT™
jest tak skonstruowany, aby dane przez niego przekazywane
Pozwala u ytkownikowi bada
teren szybko u ywaj c
jednocze nie trybów pracy Rowe i Radio retransmitowanych
przez podziemn infrastruktur . RD8000 przekazuje prawdziwy
d wi k aby rozró ni wzgl
(Radio) i pochodz cych od zasilania (Power).
Kompas
Podaje u ytkownikowi wizualne wskazanie kierunku przebiegu
docelowej rury, lub kabla. Z t funkcj u ytkownik mo e w
ledzi lini docelow i umie ci lokalizator
ciwie, aby zoptymalizowa
boko ci.
stotliw ci
(Systemu Informacji Geograficznej)
Pozwala
u ytkownikowi
wybra
cz stotliwo w zakresie poni ej 1 kHz.
eCAL™
eCAL™ jest nowo ci w technologii firmy Radiodetection,
umo liwiaj c u ytkownikowi porównanie aktualnych parametrów lokalizatora z fabrycznymi danymi kalibracyjnymi lokalizatora RD8000. Oznacza to, e u ytkownik mo e zaufa temu,
e lokalizator utrzymuje parametry fabryczne. Przy pomocy
tego programu mo na wyda i wydrukowa certyfikat kalibracji
bez potrzeby oddawania lokalizatora do serwisu.
dowoln ,
unikaln
Wyszukiwanie uszkodze (FF)
Jest opatentowan technik , która umo liwia u ytkownikowi
zlokalizowa uszkodzenie izolacji kabla z pomoc Ramy A
z
ci do 1 metra.
du (CD)
TruDepth™
TruDepth™ daje u ytkownikowi pewno ,
e odczyty
boko ci s
boko
zostanie
wy wietlona tylko wtedy, gdy lokalizator zostanie umieszczony
poprawnie nad badan rura, czy kablem.
Dynamic Overload Protection
(ochrona przed przeci eniem) umo liwia u ytkowanie
lokalizatora RD8000 tam, gdzie nie sprawdzaj si inne
ie,
puj
automatycznie b
pozwalaj c u ytkownikowi pracowa efektywnie w terenach
takich, jak podstacje zasilaj ce i kolejowe kable WN.
ci od maksimum: s
narz dziem, które nakierowuje u ytkownika na o centraln
rury, lub kabla poprzez wy wietlanie rosn
lub w prawo i modulowanym d wi
tym wi
c od osi rodka docelowej infrastruktury.
StrikeAlert™
onych kabli zasilaj cych poprzez wszcz cie alarmu
d wi kowego.
Opatentowana metoda identyfikacji kabli docelowych
w g stwinie kabli biegn
kierunkowych CD. Korzystaj c z funkcji CD u ytkownik mo e
zlokalizowa lini dozelow szybko i ograniczy straty czasu
opracowany w oparciu o najnowsze technologie lokalizacyjne.
najsurowszym
wymaganiom klientów, RD8000 jest rozwi zaniem wysoce
por cznym, intuicyjnym, efektywnym pod wzgl dem kosztów
i niezawodnym, buduj cym reputacj firmy Radiodetection,
jako dostawcy sprz
20 do
+60° Celsiusza
Dodatkowe funkcje
Power, Radio, telewizja
kablowa, CPS, tryby pasywne
50Hz do 200kHz zakres
cz stotliwo ci aktywnych
Tryb pracy z jedn anten
Szczyt/zero
Prawdziwy d wi k
Funkcje wybierane przez
u ytkownika
wybór 50/60Hz
Wybór jednostek metry/cale
Wybór j zyka (dost pny
j. polski)
Wybór typu baterii
Wybór zestawu funkcji
i cz stotliwo ci
Wszystkie nastawy s
zachowane przy przerwie w
zasilaniu
Funkcje wspieraj ce
Port USB do uaktualniania
programów
Rejestracja gwarancyjna
online dla oprogramowania i
uaktualnienia funkcji
Akcesoria kompatybilne z
seri RD4000
Jaskrawe opisy i znakowanie
na lokalizatorze
Tabela porównawcza funkcji lokalizatorów serii RD8000
Model
RD8000PXL
RD8000PDL
RD8000PXLB
RD8000PDLB
Cz stotliwo ci pasywne
Lokalizator RD8000PXL jest wyznacznikiem
Power/Radio
CATV / CPS
kalizacji rur i kabli. Ma szerok gam cz stotliwo ci aktywnych, pasywnych i lokalizacji
Cz stotliwo ci aktywne
ELF (98/128Hz)
460Hz
570Hz
577Hz
LF (512/640Hz)
Najbardziej zaawansowany lokalizator irmy
Radiodetection dostarcza szerszy zakres
cz stotliwo ci i wysublimowanych funkcji
wyszukiwania usterek izolacji. Ma wszystkie
funkcje wersji PXL i jeszcze szersz gam
cz stotliwo
cznie
z cz stotliow
przez stacje ochrony katodowej, jak równie
740Hz
870Hz
970Hz
8kHz
9.8kHz
33kHz
65kHz
83kHz
131kHz
200kHz
kablowej), do tego funkcja kierunku pr du (CD),
jak wyszukiwania usterek (FF).
Pary CD
256Hz
285Hz
320Hz
380Hz
Cz stotliwo ci sond
640Hz
8kHz
33kHz
stotliwo ci
Tryb zero
Tryb anteny pojedynczej
Wyszukiwanie usterek
CDFF i 8kFF
Kierunek pr du (CD)
Centros™
Kompas
SurveyCERT™
TruDepth™
Zabezpieczenie przez przeci
eniem
ce
StrikeAlert™
Passive Avoidance
boko
eCAL™
w trybie Power
Cechy generatorów
Trzy wersje mocy 1W, 3W i
eneratorów firmy
lokalizatorów rur i
10W
8kFF - lokalizuje uszkodzenia
pochodz ce o oporno ciach
pocz wszy od zwarcia, po 2Miliony
Ohm.
CDFF- do poszukiwania
uszkodze
4 zsynchronizowane niskie
cz stotliwo ci pr du kierunkowego
CD
Zasilanie doprowadzane pod
napi ciem 30V, lub tryb pracy
wysokim napi ciem (90V przy
lokalizacjach o du ej impedancji)
Generatory maj zakres
aktywnych cz stotliwo ci od 200Hz
do 200kHz
Opcje trybów pracy do
wyboru umo liwiaj
z
konkretnymi modelami o
specyficznym spektrum
cz stotliwo ci
8 cz stotliwo ci indukcyjnych
funkcja iLOC™ (tylko w
generatorach Tx-3 i Tx-10)
SideStepauto™
Zabezpieczenie przed zwarciem
Multimetr
Zasobnik na 8 baterii klasy D
(LR20)*
Pojemnik na akcesoria (ze
szpilk uziemiaj c , kabli do
czenia galwanicznego i szpul
ania uziemienia).
ce w
systemie "plug and Play" mo liwo
czenia wszystkich akcesoriów
RD4000.
Mo liwo zasilania
zewn trznego 12V
Klawiatura dotykowa
dodatkowo uszczelniona
Wy wietlacz
ym
kontra cie
Alarm impedancji gruntu
kabli z serii RD7000 i RD8000.
ksze warto ci pr du i ma wi ksze mo liwo ci indukcyjne, jak równie tryb wyszukiwania uszkodze izolacji FF. Tx-10
Generuje najwy sze warto ci pr du. Ma równie tryby pracy zarówno FF, jak CD w
standardzie. Wszystkie modele wyposa one s
przesuni cie fazowe, dostarczaj cy pr
ci przy wszystkich cz stotliwotkich mo liwych
czeniu bezpo rednim, poprzez
klamr , lub wymuszaj c indukcyjnie. Generatory zu ywaj mniej pr du i s zaprojektowane ergonomicznie tak, aby zapewnia najlepsze parametry w nowej, lekkiej, doskonale wywa onej obudowie.
SideStepauto™: pozwala generatorowi dobra optymaln cz stotliwo w oparciu o
impedancj gruntu. Generator wykorzystuje t informacj , aby zoptymalizowa
cz stotliwo aktywn . SideStepauto™ pomaga poprawi
lokalizacji i przea ywotno baterii.
Wszystkie modele s
gam cz stotliwo ci lokalizatorów serii
RD7000 i RD8000 w trybach zarówno indukcyjnych, jak i przy po czeniach
bezpo rednich. Generatory zasilane s 8 ogniwami klasy D, (bateriami LR20), lub
mo
czy do gniazda zapalniczki w samochodzie, w którym jest napi cie
12V. (zaleca si u ycie transformatora izoluj cego RD121).
Funkcj
c ka dego z generatorów jest multimetr umo liwiaj cy pomiar napi cia, nat enia i impedancji.
Funkcja iLOC, w któr wyposa one s niektóre
lokalizatory z serii RD8000 mo e zosta równie
zamówiona przy zamówieniu generatorów Tx-3 i
Tx-10
Symbol
modelu
Moc
[W]
Cz stotliwo ci
aktywne
Cz stotliwo ci
indukcyjne
Moc pola
wyindukowanego
10/RDTX1
1
15
8
0,7
R czny
10/RDTX3
3
15
8
0,8
R czny
10/RDTX3B
3
15
8
0.8
iLOC™
10/RDTX10
10
15
8
1
R czny
10/RDTX10B
10
15
8
1
iLOC™
iLOC™
8KFF
CD
Tryb zmiany
cz stotliwo ci
Tryb
u pienia
Specyfikacja techniczna
Zakres dynamiczny
Selektywno
boko ci
boko *
lokalizacji
Wyszukiwanie usterek (FF)
Temperatura pracy
Baterie
Zywotno
baterii
Gwarancja
36 miesi cy przy rejestracji
Zabezpieczenie przed przeci
Zgodno
Aprobaty
Waga
Odporno
6E-15 Tesla, 5µA przy 1 metrze (33Hz)
140dB rms/ Hz
120dB/Hz
linia: ± 2.5% tolerancja 0.1m do 3m
Sonda: ± 2.5% tolerancja 0.1m do 7m
Linia 6m, Sonda 18m
± 2.5%
Diagnozuje uszkodzenia izolacji kabli
pocz wszy od zwarcia do 2 milionów
Ohmów przy u yciu ramy A
od -10 do +50 °C
do lokalizatora Rx: 2 x ogniwo D (LR20)
i generatora Tx: 8 x ogniwo D (LR20)
lokalizator: 30 godzin u ytkowany
nieregularnie, Generator: zale nie od
eniem
na wilgo i kurz
30dB (automatyczne)
FCC, RSS 310 RoHS, WEEE
CE, Bluetooth®
2.84kg (z bateriami) 4.2kg (z
akcesoriami) lokalizator: =1.87kg (z
bateriami)
IP54
*RD8000 mo e lokalizowa na wi
ci
boko ciach ale z mniejsz
Patenty, Znaki firmowe i uwagi.
Produkty Radiodetection obj te s nastpuj c ochron
ci intelektualnej:
US 4,896,117 US 5,260,659 US 5,210,497 US 6,642,797
US 5,576,973 US 6,268,731 US 7,184,951 US 6,777,924
US 6,977,508 US 6,968,296 US 7,235,980 US 6,717,393
US 6,717,392 US 6,836,231 US 6,777,923 EP 1,321,780
US 2007/ 0,290,672 US 2007/ 0,018,632 US 7,304,481
GB 2,363,010 GB 2,382,735 US 6,836,231 EP 1,474,735
GB0803871.3 GB0803992.7 GB0803990.1 GB0803873.10
GB0803874.7 GB0803875.4 GB0803991.10
Nast puj ce znaki firmowe s
firmy Radiodetection:
zastrze on
iLOC™, TruDepth™, SideStep™, SideStepauto™,
SurveyCERT™ ,
RD7000™, RD8000™, Centros™, eCAL.™
zastrze ona.
ci firmy
Bluetooth SIG, Inc. I u ycie tych znaków przez firm
Radiodetection regulowane s licencj .
Microsoft, Windows Mobile s rejestrowanymi
znakami firmowymi korporacji Microsoft
Corporation, wszystkie prawa zastrze one.
ci

Podobne dokumenty