802 Px. - Genealogy Indexer

Transkrypt

802 Px. - Genealogy Indexer
Poznań
56 06
52 44
52 06
7115
12 89
7 4 67
48 82
27 50
27 2 2
6718
5018
22 2 1
15 35
22 2 1
58 60
2616
32 04
25 33
14 82
39 85
26 24
78 23
88 32
62 66
45 6 1
22 39
37 54
77 49
16 95
16 65
56 40
7109
69 88
12 7 0
1166
52 5 1
52 8 1
27 88
3675
22 4 2
65 40
2 2 55
67 99
73 28
66 98
46 78
59 37
26 8 1
802
Granatowieć — Hamelka
Oranatowicz J ó z e f , dr m e d . . Ciesz­
kowskiego 6-4
O rand Cafe-Restaurant, M a k s y m i l i a n
Brencz, k a w i a r n i a I restauracja,
p l . Wolności 18
—
Orandkowskl Aleksander,
dyrektor.
Fabryczna 22-23
„ G r a n i t " , w l a ś c . Kusztelan Ca., a l .
Marsz. Piłsudskiego 19
Oranzow J ó z e f , Przecznica 10 m . 6
Orauer Chalm „ E l e g a n t " , W y t w ó r ­
nia koszul. W i e l k a 22
Oreger Kazimierz,
największa
w
Polsce firma fotograficzna I o p ­
tyczna, 27 Grudnia 18
—
Oregerowa
Zofia,
Kochanowskie­
go 4
Gregorowlcz J.
daw.
Ed. Karge,
specjalność: noże,
sprzęty k u ­
chenne, szlifiernla. Nowa 7-8
Gregorowlcz Julian,
Artyleryjska 6
m. 6
Gregorowicz
W . I St.
Galdyńskl,
Koncesjonowany dom
komisowy
dla sprzedaży i zakupu zwierząt
rzeźnych, b i u r o Rzeźnia Miejska
— m . , Gregorowicz
— m., Galdyński
„ G r e i f " , B i u r o detektywne, Schar­
nik i Ska, Cieszkowskiego 8
Oreiserowa M a r l a , k w i a c i a r n i a , 3-go
Maja 3a m . 5
Orell E d m u n d ,
biuro
inżynierskie,
F r . Ratajczaka 18
Grelka T o m a s z , Sprzedaż
materia­
łów opałowych
i budowlanych,
Osiedle Warszawskie,
Mogileń­
ska, narożnik Konińskiej
Orleb Franciszek, u r z . P. M o n . Spir.,
Podolska 14
O r l n w a l d B e n i a m i n , kupiec, W . G a r ­
bary 8
Orobelskl M i c h a ł , d r , d y r . P o z n a ń ­
skiego Z a k ł a d u
Ortopedycznego,
lekarz specj. w c h i r u r g i i o r t o p . ,
z a k ł a d , CO 9 8 , G ą s i o r o w s k i c h Sa
Grochmalicka Eleonora,
Asnyka 1
m. 2
Grocholski M i e c z y s ł a w , k l e r . o d d z .
D . O . P . I T . , m . Marsz. Focha 82
m. 2
— b.
Grochowski
Zygmunt,
Wytwórnia
Bielizny M ę s k i e j , p l . N o w o m l e j ­
skl 6
Orodzka Helena, d r , D ł u g a 10
„ G r o m " , w l a ś c . Kluczyńskl J ó z e f ,
Koncesjonowane Przedsiębiorstwo
Elektrotechniczne.
Zakładanie
siły I światła
niskiego I w y s o ­
kiego napięcia oraz sygnalizacja.
S p e c j a l n o ś ć : konserwacje I nowe
zakładanie
gromochronów,
Do­
roczne r e w i z j e , Wlerzbieclce 4 9 ,
n a r . Rynku Wlldeckiego
Oromadzlńskl
Walerian,
produkty
rolne, W e n e c j a ń s k a 1
— m . . Wielka 8
— magazyn, Szyperska 19
Oronet Z y g m u n t , reprezentant B r o ­
waru
Okocim,
G.
W i l d a 123
Oroniowskl
Edward,
Orunwaldzka
41 a m . 5
Oronkowski Witold k s . , - dr,
prof.
Sem. D u c h . , W i e ż o w a 1-4
O r o n o w s k l J ó z e f , bankier, M a ł o p o l ­
ska 2
Oronowskl L u d w i k , sprzedał w y r ó b .
t y t o a . Polsk. M o n . T y t . , p l . W o l ­
ności 14
— m . , Mazowiecka 19
Oronowskl T e o d o r , w f i r m i e Szafranek I O r o n o w s k l
Grossberg A b r a m , Kramarska' 27
Orossmann M a r i a , d r m e d . ,
specj.
chor. w e w n . ,
p r z y j m . 12—13 I
15.30—17, Ogrodowa 16
Oroszklewlcz
Wincenty,
kierownik
Biura Sprzedaży Sp. A k c . „ W i e k " ,
Przecznica 3
Oroszklewlcz
Wojciech,
magazyn
bławatów, dywany, firany, chod­
n i k i , St. Rynek 59
— m . , F r y d . Skarbka 33
Orotowskl Stanisław, dyrektor. S ł o ­
wackiego 21 m . 3
Oruszczyńskl
Mieczysław,
Szama­
rzewskiego 34 m 7
Orudzielska
Magdalena,
Starościń­
ska 16 m . 2
Grudziński H e n r y k , r e d a k t o r , biegły
sadowy p i s m a ,
Fr.
Ratajcza­
ka 14 m . 22
Qrundmann A . , o g r o d n i c t w o , Droga
Urbanowska 18
Px.
35 92
63 92
14 46
68 8 1
54 90
58 66
68 73
73 6 1
56 70
1146
50 06
2 1 96
17 9 3
54 55
26 24
26 37
26 40
49 38
16 69
67 90
30 95
3 6 73
65 97
14 09
86 43
55 5 1
88 69
87 10
5 0 23
67 85
23 55
2514
1073
1153
34 66
6174
7 6 67
59 0 0
25 60
79 8 0
67 65
3123
8819
29 79
3173
77 87
64 69
75 52
„ G r u n t " , sp. z o. o., b i u r o b u d o w ­
lane p r z y d o b u d ó w c e do g i m n a ­
z j u m * niemieckiego w Poznaniu,
W a ł y Jagiełły 1-2
Grunt Stanisław,
zakł. k r a w i e c k i .
Grunwaldzka 20b
G r u n w a l d Franciszek, kupiec, w ł a ś c .
f - y „ D o m N o w o ś c i " , 27 G r u d ­
nia 9
Grus M a r i a n , handlowiec, C h e ł m o ń ­
skiego 4 m . 3
Gruszczyńska
Weronika,
Kramar­
ska 17
G r u s z c z y ń s k i E., p o s r . nieruchomo*
ści, a l . Marcinkowskiego 17a
Oruszczyńskl Kazimierz,
dr.
Fryd.
Skarbka 37
Gruszczyński Roman, h u r t o w n i a su­
r o w c ó w . Przemysłowa 22
— m . , Ogrodowa 9 m . 3
Grunwald M . , hartownia
pończoch,
rękawiczek,
trykotaży,
wełny
I t o w a r ó w krótkich. Wielka 20
Griitzner L u d w i k , eksport
ziemnia­
k ó w I w y r o b ó w ziemniaczanych,
F r . Ratajczaka 2
—- ( o d 19 do 8 t y l k o 60 06)
Grynberg H e n r y k , h u r t o w n i a kape­
luszy damskich I biżuterii cze­
s k i e j , Wronlecka 24
Orynieckl B . , h u r t o w n i a p a p i e r u , dew o c j o n a l i i , zabawek, galanterii I
s t r u n , W r o c ł a w s k a 38
Grynwald
Beniamin,
kupiec,
W.
Garbary 8
G r y n w a l d Bracia B . 1 C h . , skład I
pracownia f u t e r ,
St. Rynek 96
I ptr.
— oddział p o d f i r m a „ F u t r o " , F r .
Ratajczaka 38
Oryska I g n a c y , G o r c z y ń s k a 7
Gryszczyński Tadeusz,
lek. d e n t . ,
p r z y j m . 9—12 i 15—18, Nowa 7
Grzanka A d a m , wytwórnia pilników.
D ą b r o w s k i e g o 90
Grządzlelewskl Jan,
elektrotechnik.
Wodna 9
Orządzielskl W a l e n t y ,
h u r t I detal,
sprzedaż f l a k ó w ,
maszyn oraz
wszelkich
przyborów
rzeźnie.,
Wronlecka 1 6 , skład
— (dod.) m.
Grzegorzewicz
Jan,
restauracja,
Marsz. Focha 175
Grzegorzewski J., a d w . , p l . W o l n o ­
ści 17
Grzegorzewski
Leon,
prof.,
Fr.
Skarbka 30
Grzegorzewski S t a n i s ł a w ,
magazyn
o b u w i a , p l . Wolności 5
Orzejszczak Z y g m u n t ,
P. W a w r z y ­
niaka 7 m . 4
Orzelaszyk W a l e n t y , Nlegolewskich 6
Grzesiak Jadwiga, skład cukierków
I kawiarnia, Fr.
Ratajczaka 11
Grzesiek Kazimiera, cukiernia. D ą ­
browskiego 12
Grzeszczak
Kazimiera,
drukarnia,
Ślusarska l a
Orzeszkowlak H i e r o n i m , i n ż . , w l a ś c .
firmy . . K a s t o r " , Ś w . Marcina 66
O r z e ś L u d w i k , fabryka wyrobów ce­
mentowych, Czerwonak pod Po­
znaniem
Grześkowiak E., f a b r . konf. mesk.,
St. Rynek 83
Grześkowiak Edmund, kupiec. W o ­
łyńska 5
G r z ę d a Bronisław, mistrz p i e k a r s k i ,
Palacza 35
Grzęda
Franciszek, dostawca ż a r ó ­
w e k , Gen. Kosińskiego 26 m . 2 1
Orzonka C z e s ł a w ,
k s . , Poznań 14
Toruńska 9 m . 4
Orzybek Józef, dom odzieży, St. Ry­
nek 10
Orzybek L e o n , Spokojna 11
G r z y b k o w a Gertruda, sprzedaż w y ­
robów mięsnych, Skryta 15
Orzybkowski Franciszek, wytwórnia
w i n owocowych 1 tłocznia soków
z
zapędem
eiektro-liy dra u licz­
n y m , Dominikańska 3
Grzybowski J ó z e f , Firma „ j a s p i s " .
Graniczna 5 m 17
O r z y m a l o w s k l O l g i e r d , i n ż . , F r . Ra­
tajczaka 16
Guckl M i c h a ł , Wielka 24
Guda Wołkowlńskl Felicjan, d r , cho­
roby kobiece i położn., Marsz.
Focha 50/7, godz. 15—17
Gulczyński
Jozef,
Auto-Karoseria,
Dąbrowskiego 81
Oulczyńskl S t a n i s ł a w ,
mistrz
bla­
c h a r s k i , wytwórnia chłodnic do
samochodów i błotników.
Doli­
na 17
13 20
10 6 9
65 88
7 9 29
86 26
27 40
60 73
57 85
64 88
2911
2190
27 60
8810
5815
86 56
52 42
52 25
64 49
53 6 1
29 93
83 35
87 99
14 65
27 23
7162
16 2 1
3 2 67
38 78
2014
5 6 85
64 80
82 57
„Guma Myszka",
Sp. z o. o. patrz Dolewski Leon
„ G u m y " , w ł a ś c . Jerzy Lesser, wózki
dziecięce, zakt. s m a l . , 27 Grud­
nia I I
Gundcrman
Kazimierz, Dąbrowskie­
go 3 m. 11
Ounsch R o b e r t , w l a ś c . firmy „Ern
M o t o r " , Mylna 38-40
—
Gurzyńskl S t a n i s ł a w , d r , Staroteb
Ousovius E r n a , urzęd. bank., Wierzblcclce I 1 . 1
Gustowski Leszek, reduktor naczel­
n y , Wielka 10
— m . p r y w . . Olchowa 2
Gustowski Z d z i s ł a w , Skarbowa 4 a,
15, współwłaściciel f-y
Drukar­
nia N a k ł a d o w a „ K u p c a " , Wiel­
ki I I
Guth M a x ,
d i a k o n , Cieszkowskiego
4 m. 1
Outowska W ł a d y s ł a w a , Pocztowi i
ai. 11
Gutsche Jerzy, profesor I publicy­
sta, Kochanowskiego 8 tn. I
Gutsche Stefan, biuro parcelacjjne,
p l . Wolności 11
— m . , Orunwaldzka 18 m. 215
Guzejko K a r o l , salon obuwia, pasał
A p o l l o , Piekary 16-17
Gunter W o l d e m a r , maszyny i przy­
b o r y rolnicze,
o l i w y i smarj,
Sew. Mierzyńskiego I
— m . I składnica. Jasna 13
Günther W ł a d y s ł a w , F r . Ratajcza­
ka 31.
„Gwarna",
cukiernia,
piekarnia
k a w i a r n i a , w l . Stanisław Szalały
B r . Pierackiego I
— Oddział O. W i l d a 86a
— Oddział D ą b r o w s k i e g o
49
H
Haase F r . , skład
wełny drzewni)
Zachodnia 11
d r , sędzia sadu apela­
cyjnego. Sporna 11 m, I
Haberbusch i Schlele, S. A. War­
szawa, oddział Poznań Szama­
rzewskiego 41
Habrych B o g d a n , magazyn bielizny
damskiej, B r . Pierackiego I
Habrych Z . , Pozn. Hurtownia cztk o l a d y , c u k r ó w , St. Rynek 51
Hadrych Joachim, kupiec, Wołyń­
ski I
„ H a d u r o " , Sp. z o. o . ,
Plerwna,
Krajowa wytwórnia
koloidalne-'
g r a f i t o w y c h p r e p a r a t ó w , Rzeczy
pospolitej I
Haeberle I Ska. T o w . k o m . , składni­
ca
wyrobów
szmergl. I tana
s z l i f r . , przedstawiciel: Bronlslai
Koppd, S k ł a d o w a 1 m. II
Haendschke O t t o ,
dr m e d . , naczeł
ny lek. oddz. c h i r u r g .
Zakłada
Dlakonlsek, Ostroroga 11
Ha-Ee-Es, f a b r . pasty
do obuwll
i f r o t e r u , wł. Henryk Koszciyś
Skl, O. Wilda W
Haber
Jan,
FABRYKA PASTY DO OBUWIA I FROTERU
„ H A
- E S
E S "
6. WILDA 160 - PKO 213 713 - Tel. 82 57 I 1041
7131
2810
29 20
19 25
50 22
7 4 75
8712
49 42
66 52
7 4 52
4191
79 02
87 9 1
„ H a f e z a " , Ska z o. o . . Hurtownia
I Fabryka Z j e d n . Aptekarzy, Gen.
Chłapowskiego 23-11
„ H a f t o p l i s " , Wrocławska 3
Hahn Stefan,
magazyn
artykulot
męskich,
al.
Marcinkowskie­
go l i i
Hahn W ł a d y s ł a w , kupiec, Rzeczypo­
spolite] I
Hahn Z o f i a , Rzeczypospolitej 4
Hahnowa Aniela, Słowackiego 40 mi
Hajcel A n t o n i ,
blacharz,
Grollgi-
nU
H a j d r o w s k l Franciszek, probiernia 1
d e t a l , sprzedaż napojów alkohol.
Pocztowi II
Hajdrych R. W . , urządzenia chłod­
nicze I klimatyczne, Gen. Umiń­
skiego fi
Halt W i k t o r , s k l . t o w . spożyw , delik a t e s ó w , w i n I t y t o n i u , Szama­
rzewskiego fil
H a ł a s A n t o n i , k s . , Naramowice, pro­
bostwo
Hałas M., artykuły opałowe. Spich­
rzowa 21
Hamelka A n d r z e j , warsztat med*
nlczny, Dąbrowskiego «