GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA

Komentarze

Transkrypt

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
fax 32 6038634
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Dla zadania o nazwie:
Dostawa
materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem
na 11 Części:
Część 1
Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Część 2
Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Część 3
Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Część 4
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
Część 5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Część 6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Część 7
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji
atomowej Hitachi Z 2700
Część 8
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Część 9
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO
i CAP 7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up,
spektrofotometru FTIR Nickolet i S 10
Część 10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Część 11
Dostawa szkła laboratoryjnego
Nr postępowania ZZ/322/33/2016
Zawartość SIWZ:
Postanowienia SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Str. 3-17
Str. 18-25
Str. 26-28
Załącznik nr 3
Str. 29
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
4
5
6
7
8
9
10
30
31
32
33-34
35
36
37
ROZDZIAŁ I ÷ XXVII
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 3
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 4
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 6
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 7
1
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
38
39.
40
41
42-52
54-63
64-74
75-85
86-96
97-107
108-117
118-127
128-137
138-147
148-158
159-171
172-175
176-179
180-183
184-187
188-189
190
191-192
193-194
195
196-206
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 8
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 9
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 10
Opis przedmiotu zamówienia dla Części 11
Wzór umowy dla Części 1
Wzór umowy dla Części 2
Wzór umowy dla Części 3
Wzór umowy dla Części 4
Wzór umowy dla Części 5
Wzór umowy dla Części 6
Wzór umowy dla Części 7
Wzór umowy dla Części 8
Wzór umowy dla Części 9
Wzór umowy dla Części 10
Wzór umowy dla Części 11
Formularz cenowy dla Części 1
Formularz cenowy dla Części 2
Formularz cenowy dla Części 3
Formularz cenowy dla Części 4
Formularz cenowy dla Części 5
Formularz cenowy dla Części 6
Formularz cenowy dla Części 7
Formularz cenowy dla Części 8
Formularz cenowy dla Części 9
Formularz cenowy dla Części 10
Formularz cenowy dla Części 11
Specyfikacja zawiera 206 stron.
Zatwierdzona przez:
.…….. …………………………….
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnione
2
POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROZDZIAŁ I.
ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00zł,
wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038 614, http://www.gpw.katowice.pl
zwane dalej „Zamawiającym”
ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień, którego treść udostępniona została na stronie internetowej
Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 poz. 380 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią
ww. Regulaminu.
ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 11 Części:
Część
Część
Część
Część
Część
Część
Część
1
2
3
4
5
6
7
Część 8
Część 9
Część 10
Część 11
Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji atomowej
Hitachi Z 2700
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO i CAP
7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up, spektrofotometru FTIR
Nickolet i S 10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Dostawa szkła laboratoryjnego
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień:
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 15994200-4 bibuła filtracyjna,
38437000-7 akcesoria laboratoryjne, 35125100-7 czujniki, 24327400-6 produkty żywiczne,
38437100-8 pipety, 18443500-1 osłona oczu, 18424000-1 rękawice 19500000-1 guma
i tworzywa sztuczne, 38412000-6 termometry, 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych,
3
lampy, korki, 42122500-5 pompy laboratoryjne i akcesoria,
wyroby szklane
33793000-5 laboratoryjne
1. Część 1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 1 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 15 do SIWZ.
2. Część 2 Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 2 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 16 do SIWZ.
3. Część 3 Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Szczegółowy opis części 3 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 3 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 17 do SIWZ.
4. Część 4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
Szczegółowy opis części 4 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 4 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 18 do SIWZ.
5. Część 5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Szczegółowy opis części 5 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 5 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 19 do SIWZ.
6. Część 6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Szczegółowy opis części 6 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 6 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 20 do SIWZ.
7. Część 7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji
atomowej Hitachi Z 2700
Szczegółowy opis części 7 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 7 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 21 do SIWZ.
8. Część 8 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Szczegółowy opis części 8 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 8 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 22 do SIWZ.
9. Część 9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO
i CAP 7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up, spektrofotometru FTIR
Nickolet i S 10
Szczegółowy opis części 9 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 9 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 23 do SIWZ.
4
10. Część 10 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Szczegółowy opis części 10 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 13 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 10 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 24 do SIWZ.
11. Część 11 Dostawa szkła laboratoryjnego
Szczegółowy opis części 11 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 14 do SIWZ.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji części 11 zamówienia
zawiera wzór umowy - załącznik nr 25 do SIWZ.
ROZDZIAŁ IV.
INFORMACJA
NA
TEMAT
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia.
ROZDZIAŁ V.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej – dotyczy każdej części
zamówienia.
ROZDZIAŁ VI.
INFORMACJA
NA
TEMAT
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
PRZEWIDYWANYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających – dotyczy każdej części zamówienia.
ROZDZIAŁ VII.
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej –
dotyczy każdej części zamówienia.
ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej – dotyczy każdej części zamówienia.
ROZDZIAŁ IX.
INFORMACJE
NA
POSTĘPOWANIA
TEMAT
DRUGIEGO
ETAPU
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia drugiego etapu
postępowania – dotyczy każdej części zamówienia.
5
ROZDZIAŁ X.
INFORMACJA
W
W POSTĘPOWANIU
SPRAWIE
ZWROTU
KOSZTÓW
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ XI.
1.
2.
3.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW
ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW (dotyczy każdej
części postępowania)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania
jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta będzie
spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą
albo z umowy podmiotów składających wspólne oferty.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców
lub Pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XIII w p.1.1., 1.2.
SIWZ.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty
wymienione w rozdz. XIII p. 5.3.
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w p.3 rozdziału XIII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą złożyć
łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu
wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez
wszystkie podmioty składające ofertę wspólnie; Zamawiający dopuszcza również
złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,
musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie
w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik
nr 1 – formularz oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste
pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi,
bez udziału podwykonawców.
6
ROZDZIAŁ XII.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (dotyczy każdej części
postępowania)
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 31 grudnia 2016 r.
ROZDZIAŁ XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
INFORMACJA
O
OŚWIADCZENIACH
I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
WYKONAWCY
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z załącznikiem nr 2
do SIWZ;
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy.
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania w/w warunku.
2.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania w/w warunku.
2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania w/w warunku.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w p.2.1. do 2.4. oprócz dokumentu wyszczególnionego powyżej, należy złożyć
oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez
Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
4.1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
w p.1. pp.1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
7
4.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w p.4.1., powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w p. 4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
5.
Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
5.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń
- na formularzu oferty – zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
5.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
5.3. Formularz cenowy w zależności od wybranej części postępowania:
 załącznik nr 26 w zakresie Części 1
 załącznik nr 27.w zakresie Części 2
 załącznik nr 28 w zakresie Części 3
 załącznik nr 29 w zakresie Części 4
 załącznik nr 30 w zakresie Części 5
 załącznik nr 31 w zakresie Części 6
 załącznik nr 32 w zakresie Części 7
 załącznik nr 33 w zakresie Części 8
 załącznik nr 34 w zakresie Części 9
 załącznik nr 35 w zakresie Części 10
 załącznik nr 36 w zakresie Części 11
Uwaga 1: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także
na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według
schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1÷3
do SIWZ).
Uwaga 2: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń
i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1
(zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”). Niespełnienie chociażby jednego
warunku udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8
ROZDZIAŁ XIV.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
SIĘ
1.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem p.2
niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem (adres Zamawiającego oraz nr faksu
podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem:
„Wydział Zamówień Publicznych.”
2.
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy
przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą
tj. w formie pisemnej.
3.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić
fakt otrzymania korespondencji.
4.
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej
http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php
dane
dotyczące złożonych ofert: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.
5.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym
adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej dziedzinie.
ROZDZIAŁ XV.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SIWZ
1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
1 powyżej lub dotyczy udzielonych już uprzednio wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ.
3.
Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił SIWZ, Wykonawcom, którzy złożyli
wnioski o wyjaśnienie SIWZ a także zamieszcza na stronie internetowej na której
udostępniona jest SIWZ.
4.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
9
5.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
6.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym
adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php
ROZDZIAŁ XVI.
OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
Anna Purgał Wydział Zamówień Publicznych
telefon 32 60 38 686, faks 32 60 38 634
ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
 dla części 1 3 000,00 zł
 dla części 2 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 dla części 3 1 000,00 zł
 dla części 4 2 000,00 zł
 dla części 5 1 000,00 zł
 dla części 6
750,00 zł
 dla części 7
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 dla części 8
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 dla części 9
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 dla części 10 650,00 zł
 dla części 11 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
1.1. Wadium może być wniesione w:
 pieniądzu:
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 05.07.2016 r. o godzinie 9:00.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium
Nr postępowania ZZ/322/33/2016 Część …………………………..…..”
Uwaga 3: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert.
3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób , aby jego
10
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli
na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów).
3.1.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
3.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
3.1.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, formą wadium zostanie wykluczony z postępowania
o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia .
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
9.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
9.2.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 5 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia, o którym
mowa w Rozdz. XXVII, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA
postępowania)
OFERTĄ
(dotyczy
każdej
części
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXI SIWZ. Dzień ten jest
1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ XIX.
1.
2.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty- stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
lub według takiego samego schematu.
Do oferty należy dołączyć:
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
11
2.3. Dokumenty, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! –
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem
iż oświadczenia wymagane w SIWZ muszą zostać złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących Wykonawcy są
poświadczane za zgodność
z oryginałem przez podmioty ubiegające się wspólnie lub ich pełnomocnika.
2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte,
zbindowane itp.).
3.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – na jedną, kilka lub wszystkie
części zamówienia.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać
wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi
być sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w p.4 niniejszego rozdziału.
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych ofertę winni podpisać wszyscy
wspólnicy lub wspólnik uprawniony zgodnie z umową spółki lub udzielonym przez
pozostałych wspólników pełnomocnictwem.
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno precyzyjnie określać
do jakich czynności uprawnia ono Pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
6.
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami
oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
a) koperta zewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Oferta do przetargu:
Dostawa
materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego
z podziałem na 11 Części:
12
Część
…:
....……………………….………………………………….……”
(należy wpisać numer oraz nazwę części na którą Wykonawca składa ofertę)
b)
oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać
nazwę i adres Wykonawcy.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej
jak wyżej w p.6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana”
lub „Wycofanie”.
8.
Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych
przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2003r.,
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą
stanowić informacje, o których mowa w rozdziale XXII p.2 SIWZ.
8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane
i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica
przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
8.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503
j.t.), Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje
Wykonawcę.
ROZDZIAŁ XX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Wykonawca, dla każdej części zamówienia, poda cenę ofertową na formularzu oferty,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.
Podana cena ofertowa, dla każdej części zamówienia jest ceną ryczałtową i musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wycena winna być
dokonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio załączniki 4÷14),
wymogi zawarte we wzorze umowy (odpowiednio załączniki 15-25). Wyklucza się
dla każdej części zamówienia możliwość jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
zamówienia.
3.
Sposób obliczenia ceny całkowitej.
Cenę oferty należy obliczyć poprzez określenie w formularzu cenowym (odpowiednio
załączniki 26-36) wartości jednostkowej netto poszczególnych produktów a następnie
przemnożenie ich przez wymaganą ilość. Do obliczonej w ten sposób wartości netto
należy doliczyć podatek VAT i wpisać wartość brutto dla poszczególnych produktów.
Wartość oferty netto stanowić będzie łączna wartość kwot netto odpowiedniego
formularza cenowego. Wartość oferty brutto stanowić będzie łączna wartość kwot brutto
odpowiedniego formularza cenowego.
13
W powyższy sposób obliczone wartości należy wpisać
(załącznik nr 1).
4.
do formularza ofertowego
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego
miejsca po przecinku).
ROZDZIAŁ XXI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych,
pok. 52B nie później niż do dnia 05.07.2016 r. do godziny 9:00.
2.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina
dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby
Zamawiającego.
3.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w p.1
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
4.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 05.07.2016 r.
o godzinie 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków
płatności zawartych w ofertach.
3. Informacje, o których mowa w pkt 2 powyżej
na swojej stronie internetowej.
Zamawiający zamieszcza także
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może na zasadach
określonych w Regulaminie, o którym mowa w Rozdziale II: żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień, wezwać Wykonawców do złożenia wymaganych
dokumentów i oświadczeń, dokonać poprawy omyłek w ofercie Wykonawcy.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według
kryteriów oceny oferty określonych w niniejszej SIWZ).
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
14
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt 6 lit a) na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
8. W przypadku, gdy nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione
w części, w której nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Zamawiający unieważnia postępowanie także w innych przypadkach określonych
w Regulaminie, o którym mowa w Rozdziale II.
ROZDZIAŁ XXIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW (dotyczy każdej części
postępowania)
1.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
- cena ofertowa – 80 pkt
- termin realizacji dostawy od daty jej wywołania - 20 pkt
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę
punktów, wyliczoną w następujący sposób:
- cena ofertowa – wg następującego wzoru
Cn
I P = ----- x A
Cb
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – liczba punktów,
Cn – cena ofertowa najniższa,
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 80 pkt.
- termin realizacji dostawy od daty jej wywołania
Wykonawca może uzyskać w kryterium termin realizacji dostawy od daty
jej wywołania od 0 do 20 punktów. Ilość uzyskanych punktów uzależniona będzie
od zaoferowanego terminu dostawy od daty wywołania przez Zamawiającego:
- dostawa do
14 dni kalendarzowych od daty wywołania
20 pkt
- dostawa od 15 - 21 dni kalendarzowych od daty wywołania
15 pkt
- dostawa od 22 - 28 dni kalendarzowych od daty wywołania
10 pkt
- dostawa od 29 - 35 dni kalendarzowych od daty wywołania
0 pkt
2.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez oferty zostanie zsumowana w ramach
ich oceny według ustalonych powyżej kryteriów. Oferta, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.
Przy obliczaniu punktów, w każdym kryterium oceny ofert, Zamawiający zastosuje
zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
15
ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA
SIĘ W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej
(PLN).
ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ
UMOWY (dotyczy każdej części postępowania)
1.
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy (wzór umowy właściwy dla każdej
części postępowania) stanowią załączniki nr 15÷25 do SIWZ.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy dla każdej części.
3.
W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).
4.
Zamawiający zawiera umowę o zamówienie najwcześniej w pierwszym dniu
po upływie terminu na zażalenie, o którym mowa w Rozdz. XXVII pkt 1 a w przypadku
wpłynięcia zażalenia lub kilku zażaleń po ich rozpoznaniu.
5.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, a razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6.
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
Anna Purgał Wydział Zamówień Publicznych tel. 32 60 38 686, faks 32 60 38 634
ROZDZIAŁ XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
(dotyczy każdej części postępowania)
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM
W
TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca, który uczestniczył w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji na temat rozstrzygnięcia postępowania może złożyć zażalenie , jeżeli jego
interes w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 3
poniżej.
16
2. Zażalenie nie przysługuje w przypadku unieważnienia postępowania.
3. Zażalenie przysługuje od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu czynności
Zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie Regulaminu, a dotyczącej:
1) wykluczenia Wykonawcy wnoszącego zażalenie z postępowania o udzielenie
zamówienia;
2) odrzucenia oferty Wykonawcy wnoszącego zażalenie.
4. Zażalenie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z postanowieniami Regulaminu, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie i wskazywać uzasadnienie faktyczne i prawne
wniesienia zażalenia.
5. Zażalenie uważa się za wniesioną z chwilą gdy dotarło do Zamawiającego w taki sposób,
że mógł się zapoznać z jego treścią.
6. Kierownik Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zażalenia rozstrzyga
o odrzuceniu albo uwzględnieniu zażalenia.
7. W przypadku uwzględnienia zażalenia Kierownik Zamawiającego może wykonać,
powtórzyć lub unieważnić czynności w postępowaniu.
8. Decyzja Kierownika Zamawiającego rozstrzygająca zażalenie jest ostateczna.
9. Wniesienie zażalenia wstrzymuje zawarcie umowy o zamówienie.
17
Załącznik nr 1
........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie:
Dostawa
materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem
na 11 Części:
Część 1
Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Część 2
Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Część 3
Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Część 4
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
Część 5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Część 6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Część 7
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji
atomowej Hitachi Z 2700
Część 8
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Część 9
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO
i CAP 7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up,
spektrofotometru FTIR Nickolet i S 10
Część 10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Część 11
Dostawa szkła laboratoryjnego
ZZ/322/33/2016
WYKONAWCA*:....................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)
..................................................................................................................................................
(adres firmy)
telefon…………..………… fax:……………………………… email………………..………
NIP..............................................................., REGON ............................................................
I)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 1
Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
18
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 26
1.
2.
3.
4.
5.
II)
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 2
Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 27
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
19
III) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie: Części 3
Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 28
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
IV) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 4
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 29.
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 18 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
20
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
V) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 30.
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
VI) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 31.
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
21
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
VII) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 7
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi
Z 2700
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 32.
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
VIII) Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie: Części 8
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
22
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 33
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 22 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
IX)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 9
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO i CAP
7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up, spektrofotometru FTIR
Nickolet i S 10
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 34.
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 23 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
23
X)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 35
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
XI)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego w zakresie Części 11
Dostawa szkła laboratoryjnego
Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Wartość netto: .........................zł, słownie: .................................................................zł)
Wartość brutto: .......................zł, (słownie: ..................................................................zł)
Ceny jednostkowe poszczególnych
stanowiącym załącznik nr 36.
1.
2.
3.
4.
produktów
podano
w formularzu
cenowym
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2016 r.
Dostawa do …………dni od daty wywołania przez Zamawiającego.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Niniejszym oświadczam/y, że:
 Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 25 do SIWZ
i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń;
 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert podanego w SIWZ;
24
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
Oferta została złożona na ……….… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
*Uwaga 4:
w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć,
iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólnie.
25
Załącznik nr 2
........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Dostawa
materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem
na 11 Części:
*Część 1
Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
*Część 2
Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
*Część 3
Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
*Część 4
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
*Część 5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
*Część 6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
*Część 7
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji
atomowej Hitachi Z 2700
*Część 8
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
*Część 9
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO
i CAP 7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up,
spektrofotometru FTIR Nickolet i S 10
*Część 10 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
*Część 11 Dostawa szkła laboratoryjnego
ZZ/322/33/2016
* niepotrzebne skreślić
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
26
3)
4)
5)
6)
7)
8)
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.”
27
Oświadczam/y, że
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
(brak podstaw do wykluczenia z postępowania).
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
28
Załącznik nr 3
........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego dla zamówienia o nazwie:
ZZ/322/33/2016
Dostawa
materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem
na 11 Części:
Część 1
Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Część 2
Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Część 3
Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Część 4
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badan mikrobiologicznych
Część 5
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Część 6
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Część 7
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji
atomowej Hitachi Z 2700
Część 8
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Część 9
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO
i CAP 7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up,
spektrofotometru FTIR Nickolet i S 10
Część 10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Część 11
Dostawa szkła laboratoryjnego
* niepotrzebne skreślić
oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –
nie dotyczy;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w p.2.1.÷2.4. w rozdziale
XIII SIWZ.
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
29
Załącznik nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
ogólnego użytku.
1. Przedmiotem Części 1 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych ogólnego
użytku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji dostaw –
załącznik nr 15 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 26 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 1 zamówienia
2. Laboratoria Wydziału Badania Wody i laboratoria technologiczne zastrzegają sobie prawo
do reklamowania produktu po otwarciu go i sprawdzeniu z zastosowaniem materiałów
odniesienia.
3. Dla materiałów z pozycji 5, 6, 7, 8, 11-36, 38, 42 - 57, 66, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 83,
84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 108, 113, 114, 115, 116 zamawiający
nie przyjmie towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym.
4. Produkty wywoływane przez laboratoria winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratoriów w godzinach 8.00 – 14.00:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice do pomieszczeń
Wydziału
Badania
Wody
Laboratorium
Goczałkowice
Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
 Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń wywołujących
laboratoriów jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Laboratoriów. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania reklamowanego produktu
niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku do ilości podanej
w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej dokumentacji.
Za dostawę produktu odpowiada Wykonawca a nie jego kontrahenci.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
6. W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: Nazwę
producenta i numer katalogowy.
30
Załącznik nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
1. Przedmiotem Części 2 postępowania jest dostawa dozowników, mikropipet i osprzętu
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji dostaw – załącznik nr 16
do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 27 do SIWZ
stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 2 zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
3. Wydział Badania Wody i laboratoria technologiczne zastrzegają sobie prawo
do reklamowania produktu po otwarciu go i sprawdzeniu.
4. Produkty wywoływane przez laboratoria winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratoriów w godzinach 8.00 – 14.00:
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230
Goczałkowice Zdrój,
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
­ Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania
reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku
do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej
dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
6. W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
7. Dla materiałów z pozycji 1-5, 7-10, 12, 20 zamawiający nie przyjmie towarów innych jak
wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym.
31
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 3 Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych
ogólnego użytku
1. Przedmiotem Części 3 postępowania są dostawy materiałów z tworzyw sztucznych
ogólnego użytku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji dostaw
– załącznik nr 17 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 28 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 3 zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
3. Laboratoria Wydziału Badania Wody i laboratoria technologiczne zastrzegają sobie
prawo do reklamowania produktu po otwarciu go i sprawdzeniu.
4. Produkty wywoływane przez laboratoria winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratoriów w godzinach 8.00 – 14.00:
­
Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
­
Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230
Goczałkowice Zdrój,
­
Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
­
Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3,
41-407 Imielin
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów (do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody/ pomieszczeń laboratorium technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody
Dziećkowice), jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu
ilości (względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego
produktu z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą.
W przypadku dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie
przez pracowników Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się
do odebrania reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo
w stosunku do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku
wymaganej dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego
kontrahenci.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
6. W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
7. Dla materiałów z pozycji 5, 17-20, 27, 28 zamawiający nie przyjmie towarów innych jak
wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym
32
Załącznik nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do badan mikrobiologicznych
1. Przedmiotem Części 4 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych do badań
mikrobiologicznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji
dostaw – załącznik nr 18 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 29 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 4
zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przy dostawie materiałów eksploatacyjnych
wskazanych w pozycjach 2÷4, 6-9, 19-25, 30-33 załącznika nr 29 do SIWZ, dla każdej
dostarczanej w danej partii serii produktu, certyfikat jakości w języku polskim lub
angielskim.
4. Termin przydatności do użycia każdego produktu winna być umieszczona, na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
5. Wydział Badania Wody zastrzega sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu.
6. Produkty wywoływane przez laboratoria winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratoriów w godzinach 8.00 – 14.00:
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230
Goczałkowice Zdrój,
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
­ Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Wydziału Badania Wody/laboratoriów technologicznych. Wykonawca winien zobowiązać
się do odebrania reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym
(za dużo w stosunku do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem
lub braku wymaganej dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie
jego kontrahenci.
33
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
8. W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
9. Dla materiałów z pozycji 1-3, 6, 10-12, 15-16, 20-29, 38, 41 zamawiający nie przyjmie
towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym
34
Załącznik nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 5
do chromatografii gazowej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
1. Przedmiotem Części 5 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych
do chromatografii gazowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi
realizacji dostaw – załącznik nr 19 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 30 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy
dla Części 5 zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przy dostawie materiałów eksploatacyjnych
wskazanych w pozycjach 4-12 załącznika nr 30 do SIWZ, dla każdej dostarczanej
w danej partii serii produktu, certyfikat jakości serii w języku polskim lub angielskim.
4. Zamawiający, dla każdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych
niezgodnie z zamówieniem w zakresie numeru katalogowego lub nazwy, typu,
producenta dla produktów wskazanych w pozycjach 2-33.
5. Termin przydatności do użycia każdego produktu winna być umieszczona, na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
6. Wydział Badania Wody zastrzega sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu.
7. Produkty wywoływane przez laboratorium winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratorium w godzinach 8.00 – 14.00:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania
reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku
do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej
dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
9. W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
35
Załącznik nr 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 6
do chromatografii jonowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Przedmiotem Części 6 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych
do chromatografii jonowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi
realizacji dostaw – załącznik nr 20 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 31 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy
dla Części 6 zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
Laboratoria zastrzegają sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu.
Zamawiający, dla każdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych
niezgodnie z zamówieniem w zakresie numeru katalogowego lub nazwy, typu,
producenta dla produktów wskazanych w pozycjach 1-12
Produkty wywoływane przez laboratorium winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratorium w godzinach 8.00 – 14.00:
Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu
ilości (względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego
produktu z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą.
W przypadku dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie
przez pracowników Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się
do odebrania reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo
w stosunku do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku
wymaganej dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego
kontrahenci.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
36
Załącznik nr 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do spektrometru absorpcji atomowej Hitachi Z 2700
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przedmiotem Części 7 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych
do spektrofotometru absorpcji atomowej HITACHI Z2700 zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego dotyczącymi realizacji dostaw – załącznik nr 21 do SIWZ
i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 32 do SIWZ
stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 7 zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
Laboratoria zastrzegają sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu z zastosowaniem materiałów odniesienia.
Produkty wywoływane przez laboratorium winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratorium w godzinach 8.00 – 14.00:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania
reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku
do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej
dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
37
Załącznik nr 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 8
do spektrometru AMA 254
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Przedmiotem Części 8 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych
do spektrofotometru AMA 254 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi
realizacji dostaw – załącznik nr 22 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
– załącznik nr 33 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 8
zamówienia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
Termin przydatności do użycia każdego produktu winna być umieszczona, na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy,
z wyjątkiem pozycji 6, dla której termin przydatności do użycia musi być nie krótszy niż
6 miesięcy od daty dostawy.
Laboratorium zastrzega sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu.
Produkty wywoływane przez laboratorium winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratorium w godzinach 8.00 – 14.00:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien
być poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału
Badania Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania
reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku
do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej
dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
W kolumnie „nr katalogowy” oferent powinien przedstawić oferowany produkt: nazwę
producenta i numer katalogowy.
38
Załącznik nr 12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do spektrometru ICP THERMO i CAP 7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos
Up, spektrofotometru FTIR Nickolet i S 10
Przedmiotem Części 9 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych do
spektrometru ICP THERMO iCAP 7000 SERIES, mineralizatora MILESTONE Ethos Up,
spektrofotometru FTIR Nickolet iS 10 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi
realizacji dostaw – załącznik nr 23 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
– załącznik nr 34 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 9
zamówienia.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
2. Laboratorium zastrzega sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu.
3. Inne jak wskazane w Załączniku nr 34 wielkości opakowań mogą być zaakceptowane
tylko po uprzednim zapytaniu. Decyzja o zaakceptowaniu lub nie innych opakowań
będzie podejmowana na podstawie możliwości użycia i przydatności innych jak
wskazane opakowań.
4. Produkty wywoływane przez laboratoria winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratorium w godzinach 8.00 – 14.00:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Wydziału Badania Wody. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania
reklamowanego produktu niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku
do ilości podanej w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej
dokumentacji. Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy asortyment zostanie wycofany z rynku
(nie jest dostępny), może być dostarczony produkt inny jak podany w ofercie, ale pod
warunkiem pisemnego (e-mail) zaakceptowania przez laboratorium przy okazaniu
dokumentów równoważności w stosunku do produktu podanego w ofercie (specyfikacja,
certyfikat jakości)
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
39
Załącznik nr 13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 10
do badań technika HPLC
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
1. Przedmiotem Części 10 postępowania są dostawy materiałów eksploatacyjnych do badań
techniką HPLC zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji dostaw –
załącznik nr 24 do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik
nr 35 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 10 zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
3. Wydział Badania Wody zastrzega sobie prawo do reklamowania produktu po otwarciu
go i sprawdzeniu.
4. Produkty wywoływane przez laboratorium winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratorium w godzinach 8.00 – 14.00:
Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody, jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy) zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Laboratoriów. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania reklamowanego produktu
niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku do ilości podanej
w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej dokumentacji.
Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
40
Załącznik nr 14
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 11 Dostawa szkła laboratoryjnego
1. Przedmiotem Części 11 postępowania są dostawy szkła laboratoryjnego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi realizacji dostaw – załącznik nr 25
do SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 36 do SIWZ
stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dla Części 11 zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty równoważnej.
3. Wydział Badania Wody i laboratoria technologiczne zastrzegają sobie prawo
do reklamowania produktu po otwarciu go i sprawdzeniu.
4. Zamawiający, dla każdej partii dostawy, nie przyjmie produktów dostarczanych
niezgodnie z zamówieniem w zakresie numeru katalogowego lub nazwy, typu, producenta
dla produktów wskazanych w pozycjach 24, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 61, 63, 105, 106, 107
załącznika nr 1 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przy dostawie szkła miarowego wskazanego
w pozycjach w pozycjach 27-31, 33, 48-55, 57, 75-88 załącznika nr 36 do SIWZ,
dla każdej dostarczanej w danej partii serii produktu, certyfikat jakości w języku polskim
lub angielskim
6. Produkty wywoływane przez laboratoria winny być dostarczone do pomieszczeń
laboratoriów w godzinach 8.00 – 14.00:
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599
Katowice,
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
do pomieszczeń Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230
Goczałkowice Zdrój,
­ Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
­ Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin.
W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier powinien być
poinformowany zarówno o dostarczeniu produktów (do pomieszczeń Wydziału Badania
Wody/ pomieszczeń laboratorium technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody
Dziećkowice), jak i godzinach przyjęć. Nie będą przyjmowane materiały dostarczone
za pośrednictwem firmy kurierskiej do drzwi budynku. Osoba odbierająca produkty musi
mieć możliwość sprawdzenia dostawy-sprawdzenie będzie polegało na sprawdzeniu ilości
(względem wywołania i faktury/druku dostawy), zgodności dostarczonego produktu
z opisem w zapotrzebowaniu oraz dokumentów dostarczonych z dostawą. W przypadku
dostarczenia produktu przez firmę kurierską wiążące jest sprawdzenie przez pracowników
Laboratoriów. Wykonawca winien zobowiązać się do odebrania reklamowanego produktu
niezgodnego pod względem ilościowym (za dużo w stosunku do ilości podanej
w wywołaniu), niezgodności produktu z opisem lub braku wymaganej dokumentacji.
Za dostawę produktu odpowiada wykonawca a nie jego kontrahenci.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie określania liczby wywołań, gdyż wywołania
związane są z ilością prowadzonych badań oraz sterowaniem jakością badań.
41
Załącznik nr 15
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik
nr ……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
42
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku, szczegółowo opisanych
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem na własny koszt
i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
 Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
§2
Termin realizacji Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1) elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3.
Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy Zamawiającemu,
potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem wyszczególniającym
43
dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.
Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00 .
6.
Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
7.
Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8.
W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego od
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
44
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Zamawiający, dla każdej partii dostawy, odmówi przyjęcia/odbioru produktów
dostarczanych niezgodnie z Zamówieniem w zakresie numeru katalogowego lub nazwy,
typu, producenta, dla produktów wskazanych w pozycjach: 5, 6, 7, 8, 11-36, 38, 42-57,
66, 71, 72, 76-78, 81-84, 87-96, 100, 101, 108, 113-116 Załącznika nr 1 do Umowy.
4. Produkt/y dostarczony/e ponownie spełniający/e wymagania określone w niniejszej
Umowie traktowane będą jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust.
1 pkt 1 Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego
wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji
związanych z realizacją Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1)
Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2)
Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej:
„Wynagrodzenie”) jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom,
z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości
stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie
uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych,
zwrotu wydatków lub kosztów nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5. Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
45
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2. W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni
od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5. Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez
Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
7. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
46
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
w
zaproszeniu
3. Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady,
jak również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej
wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy
czym okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej
gwarancji jakości (nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną
na adres e mail:………………………………..
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
47
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1 %
wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji - karę
umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1 do Umowy)
elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1
pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
48
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób wadliwy
albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni,
terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
49
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
4) p. Alina Olszewska, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
5) p. Katarzyna Łysień, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki
6) p. Katarzyna Gruchała, tel. 32 294 81 35 w.41, e-mail [email protected]
7) p. Dorota Kmiotek, tel. 32 294 81 35 w.33, e-mail [email protected]
Ze strony Laboratoriów Technologicznych
8) p.
Magdalena
Nowak,
tel.
32
2223434
wew.
150,
e-mail
[email protected]
9) p.
Katarzyna
Kubica,
tel.
32
2223434
wew.
150,
e-mail:
[email protected]
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są upoważnione ze strony Zamawiającego
do składania Zamówień na dostawy w ramach Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2
Umowy oraz podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
3. Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
50
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej
Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
51
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
52
Załącznik nr 16
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik
nr ……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
53
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy mikropipet, dozowników i osprzętu, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem na własny koszt i własne ryzyko
do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
 Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
§2
Termin realizacji Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1) elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3.
Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy Zamawiającemu,
potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem wyszczególniającym
54
dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.
Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00 .
6.
Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
7.
Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8.
W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
55
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Zamawiający, dla materiałów z pozycji 1-5, 7-10, 12 i 20 wskazanych w Załączniku nr 1
nie przyjmie towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym:
Załącznika nr 1 do Umowy.
4.
Produkt/y dostarczony/e ponownie spełniający/e wymagania określone w niniejszej
Umowie traktowane będą jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust.
1 pkt 1 Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
56
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
57
3.
Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady,
jak również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej
wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy
czym okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej
gwarancji jakości (nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną
na adres e mail:………………………………..
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
58
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1 %
wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
lub dostawy niezgodnej z Umową,
3) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji - karę
umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1 do Umowy)
elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1
pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
59
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób wadliwy
albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni,
terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
60
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
4) p. Alina Olszewska, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
5) p. Katarzyna Łysień, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki
6) p. Katarzyna Gruchała, tel. 32 294 81 35 w.41, e-mail [email protected]
7) p. Dorota Kmiotek, tel. 32 294 81 35 w.33, e-mail [email protected]
Ze strony Laboratoriów Technologicznych
8) p. Magdalena Nowak, tel. 32 2223434 wew. 150, e-mail [email protected]
9) p. Katarzyna Kubica, tel. 32 2223434 wew. 150, e-mail [email protected]
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej
są upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
3. Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
61
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr3 - wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
62
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
3. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
63
Załącznik nr 17
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik nr
……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
64
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku, szczegółowo opisanych
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem na własny koszt
i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
 Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3. Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
65
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6. Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8. W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez
Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym
66
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający, dla materiałów z pozycji 5, 17-20, 27, 28 wskazanych w Załączniku
nr 1 nie przyjmie towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane numerem
katalogowym: Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Produkt/y dostarczony/e ponownie spełniający/e wymagania określone w niniejszej
Umowie traktowane będą jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9
ust. 1 pkt 1 Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu
należytej dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie
w sposób w niej wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
67
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
68
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady,
jak również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej
wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową,
przy czym okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej
gwarancji jakości (nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną
na adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
69
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
70
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
71
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
4) p. Alina Olszewska, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
5) p. Katarzyna Łysień, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki
6) p. Katarzyna Gruchała, tel. 32 294 81 35 w.41, e-mail [email protected]
7) p. Dorota Kmiotek, tel. 32 294 81 35 w.33, e-mail [email protected]
Ze strony Laboratoriów Technologicznych
8) p. Magdalena Nowak, tel. 32 2223434 wew. 150, e-mail [email protected]
9) p. Katarzyna Kubica, tel. 32 2223434 wew. 150, e-mail [email protected]
2.
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej
Stronie na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej
są upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy
w ramach Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów
zdawczo-odbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
2.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
72
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3.
Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
73
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
4. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
74
Załącznik nr 18
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik
nr ……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
75
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do badań mikrobiologicznych, szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem na
własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
 Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
§2
Termin realizacji Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1) elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3.
Za termin dostawy rozumie
Zamawiającemu, potwierdzony
się termin przekazania
dokumentem WZ lub
przedmiotu dostawy
innym dokumentem
76
wyszczególniającym dostarczone towary,
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
podpisanym
przez
upoważnionych
4.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.
Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6.
Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
7.
Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8.
W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez
77
Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Zamawiający, dla materiałów z pozycji 1-3,6,10-12,15-16,20-29,38,41 wskazanych
w Załączniku nr 1 nie przyjmie towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane
numerem katalogowym: Załącznika nr 1 do Umowy.
4.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przy dostawie materiałów eksploatacyjnych
wskazanych w pozycjach:2-4, 6-9,19-25,30-33 Załącznika nr.1, dla każdej dostarczanej
w danej partii serii produktu ,certyfikat jakości w języku polskim lub angielskim.
5.
Termin przydatności do użycia każdego produktu winien być umieszczony na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
6.
Produkt/y dostarczony/e ponownie spełniający/e wymagania określone w niniejszej
Umowie traktowane będą jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9
ust. 1 pkt 1 Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu
należytej dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie
w sposób w niej wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4
niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte
wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony
do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu
wydatków lub kosztów nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota
brutto Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
78
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki
podatku od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu
Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
79
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną
na adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
80
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
81
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
82
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
4) p. Alina Olszewska, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
5) p. Katarzyna Łysień, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki
6) p. Katarzyna Gruchała, tel. 32 294 81 35 w.41, e-mail [email protected].pl.
7) p. Dorota Kmiotek, tel. 32 294 81 35 w.33, e-mail [email protected]
Ze strony Laboratoriów Technologicznych
8) p. Magdalena Nowak tel. 32 2223434 wew. 150, e-mail [email protected]
9) p. Katarzyna Kubica, tel. 32 2223434 wew. 150 e-mail [email protected]
2.
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej
są upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
83
2.
3.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3.
Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
84
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
5. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
85
Załącznik nr 19
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik
nr ……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
86
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej, szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem
na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
§2
Termin realizacji Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3.
Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.
Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6.
Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
87
7.
Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8.
W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości czy
rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Zamawiający, dla materiałów z pozycji 2-33 wskazanych w Załączniku nr 1 nie przyjmie
towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym: Załącznika nr 1
do Umowy.
4.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przy dostawie materiałów eksploatacyjnych
wskazanych w pozycjach: 4-12 Załącznika nr.1, dla każdej dostarczanej w danej partii
serii produktu, certyfikat jakości w języku polskim lub angielskim.
88
5.
Termin przydatności do użycia każdego produktu winien być umieszczony na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
6.
Produkt/y dostarczony/e ponownie spełniający/e wymagania określone w niniejszej
Umowie traktowane będą jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust.
1 pkt 1 Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
89
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
90
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną na
adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
91
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1 %
wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji - karę
umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1 do Umowy)
elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1
pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
92
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
93
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
2.
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
2.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz
wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
94
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
95
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
6. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
96
Załącznik nr 20
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 6 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik
nr ……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
97
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej, szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem
na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
§2
Termin realizacji Umowy
1.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3.
Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.
Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6.
Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
98
7.
Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8.
W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez
Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający, dla materiałów z pozycji 1-12 wskazanych w Załączniku nr 1 nie
przyjmie towarów innych jak wskazane i zidentyfikowane numerem katalogowym:
Załącznika nr 1 do Umowy.
99
4. Produkt/y dostarczony/e ponownie spełniający/e wymagania określone w niniejszej
Umowie traktowane będą jako dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9
ust. 1 pkt 1 Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu
należytej dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie
w sposób w niej wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
100
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3. Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
101
5. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów ujawnią
się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną
na adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
102
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
103
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
104
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
2.
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
2.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3.
Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
105
5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
106
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
7. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
107
Załącznik nr 21
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 7 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik nr
……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
108
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorbcji atomowej Hitachi Z
2700, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz
z transportem na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3. Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6. Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
109
7. Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8. W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Termin przydatności do użycia każdego produktu winien być u mieszczony, na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
110
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
111
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
112
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego
towaru w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną na
adres e mail:……………………………….
10.
Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez
co Strony zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11.
Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do
usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu
podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
113
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
114
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
115
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
3. Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
116
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
8. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
117
Załącznik nr 22
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 8 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik nr
……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
118
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254, szczegółowo
opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem
na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3. Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy Zamawiającemu,
potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem wyszczególniającym dostarczone
towary, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00 .
6. Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
119
7. Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8. W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego od
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Termin przydatności do użycia każdego produktu winien być u mieszczony, na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
120
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2) Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
121
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależenie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
122
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną na
adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
123
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
124
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki
1) p. Katarzyna Gruchała, tel. 32 294 81 35 w.41, e-mail [email protected]
2) p. Dorota Kmiotek, tel. 32 294 81 35 w.33, e-mail [email protected]
125
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
3. Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
126
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
9. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
127
Załącznik nr 23
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 9 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/ /2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik nr
……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
128
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP) THERMO i CAP 70000
SERIES, mineralizatora MILESTONE EthosUp, spektrofotometru FTIR NickoletiS 10,
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz
z transportem na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3.
Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.
Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6.
Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
129
7.
Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty
miała możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją
dostarczającej. Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności
dostawy ze złożonym Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju
produktów.
8.
W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim przypadku dostawa produktu/ów dostarczonego/nych ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego od
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10.
Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3.
Termin przydatności do użycia każdego produktu winien być u mieszczony, na każdym
opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
130
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów
nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
131
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
132
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną na
adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
133
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
134
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
135
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
2.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3.
Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
136
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
10. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
137
Załącznik nr 23
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 10 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/
/2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik nr
……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
138
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do badań techniką HPLC, szczegółowo opisanych
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem na własny koszt
i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3. Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6. Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
139
7. Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8. W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego od
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez
Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
3. Termin przydatności do użycia każdego produktu winien być u mieszczony,
na każdym opakowaniu, w widocznym miejscu i wynosić minimum 12 miesięcy
od daty dostawy.
140
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu
należytej dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie
w sposób w niej wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1.
Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2.
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4
niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte
wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do
jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu
wydatków lub kosztów nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku
od towarów i usług VAT.
5.
Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
6.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
141
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
3.
Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
142
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego
towaru w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną
na adres e mail:……………………………….
10.
Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez
co Strony zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11.
Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
143
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego).
144
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
2.
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
145
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
2.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz
wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
146
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
11. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
147
Załącznik nr 24
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 11 ZAMÓWIENIA
UMOWA NR ZZ/326/ /2016
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 634 012 87 88, REGON 271506695 będącą podatnikiem VAT czynnym, wysokość
kapitału zakładowego 425 875 100,00zł – wpłacono w całości, reprezentowaną przez :
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
uprawnionych do łącznej reprezentacji,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
_______________ z siedzibą w _____________ przy ul. __________, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _______________,
o kapitale zakładowym w wysokości ____________, opłaconym w __________, posiadającą
numer NIP ____________, posiadającą numer REGON ___________, reprezentowaną przez:
1……………………………………..
2…......................................................
..................................................
..................................................
lub
________________, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą pod firmą
__________________ w _____________ przy ul. _______________, na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ____________ pod numerem
___________, posiadającym numer NIP _____________, posiadającym numer REGON
___________,
uprawnionego/ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji co potwierdza wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pobrany w dniu …………………………………..stanowiący Załącznik nr
……. do Umowy
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna
także „Stroną”.
148
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach. – znak
ZZ/322/…./2016, Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Wykonawca dokona
Dostawy szkła laboratoryjnego, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy (dalej „Umowa”) wraz z transportem na własny koszt i własne ryzyko do siedziby
Zamawiającego:
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody do pomieszczeń Wydziału Badania Wody
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ul. Żeliwna 38, 40–599 Katowice,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój,
 Dla wywołań z Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki do pomieszczeń
Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A., ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec,
 Dla wywołań z laboratoriów technologicznych: do pomieszczeń laboratorium
technologicznego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice, ul. Wodna 3, 41-407
Imielin
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do chwili gdy wartość
poszczególnych Zamówień osiągnie łączną wysokość, wskazaną w §5 ust.1 Umowy,
jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r.
2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, wykona czynności, o których mowa
w § 1 Umowy w terminach określonych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego (dalej: „Zamówienia” bądź „Zamówienie”), przy czym termin realizacji
każdego zamówienia nie może być dłuższy niż ………… dni licząc od daty otrzymania
przez Wykonawcę Zamówienia. Zamówienie każdorazowo będzie dodatkowo określało
ilości i rodzaj produktów zamawianych w danej partii.
Zamówienia, o których mowa wyżej, składane będą przez Zamawiającego drogą:
1)
elektroniczną – email: ………………………
za potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę wysłanego na wskazany
adres mailowy Zamawiającego.
3. Za termin dostawy rozumie się termin przekazania przedmiotu dostawy
Zamawiającemu, potwierdzony dokumentem WZ lub innym dokumentem
wyszczególniającym dostarczone towary, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 13 ust. 4 Umowy, o gotowości do realizacji każdorazowej dostawy,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
149
5. Dostawy realizowane mogą być w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00 .
6. Za dostawę produktów nie będzie traktowane dostarczenie towarów do „drzwi obiektu”
Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia, aby osoba odbierająca po stronie Zamawiającego produkty miała
możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby ją dostarczającej.
Sprawdzenie produktu będzie polegało na weryfikacji zgodności dostawy ze złożonym
Zamówieniem w zakresie ilości, jakości oraz rodzaju produktów.
8. W przypadku braków ilościowych, niezgodności towaru pod względem jakości
czy rodzaju w danej partii dostawy, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowną
reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania odbioru niniejszej dostawy.
W takim
przypadku
dostawa
produktu/ów
dostarczonego/nych
ponownie
spełniającego/cych wymagania określone w niniejszej Umowie traktowana będzie jako
dostawa opóźniona z sankcjami przewidzianymi w §9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
9. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczoodbiorczy zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych w celu jego
podpisania przez Wykonawcę. Wykonawca po podpisaniu otrzymanego
od Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego odeśle zwrotnie jeden egzemplarz
Zamawiającemu wraz z wystawioną na jego podstawie fakturą VAT w terminie 2 dni
roboczych.
10. Do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3
powyżej, wszelkie ryzyka z nim związane, w szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia
przedmiotu dostawy spoczywa na Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy
w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wskazana informacja
zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do osoby wskazanej do kontaktu.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie
ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową.
2.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
150
3.
Zamawiający do każdej partii dostawy nie przyjmie produktów dostarczonych niezgodnie
z zamówieniem w zakresie numeru katalogowego lub nazwy, typu, producenta dla
produktów wskazanych w pozycjach 24, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 61, 63, 105, 106, 107
Załącznika nr 1.
4.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przy dostawie szkła miarowego, wskazanego
w pozycjach 27-31, 33, 48-55, 57, 75-88 Załącznika nr 1dla każdej dostarczanej w danej
partii serii produktu, certyfikat jakości w języku polskim lub angielskim.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1.
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia
należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych
informacji związanych z realizacją Umowy.
2.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu należytej
dostawy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie w sposób w niej
wskazany.
§5
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w kwocie ogółem:
1) Netto: ……………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………..),
2)Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi : …………………zł.,
(słownie: ……………………………………………………………. ).
2. Ceny jednostkowe poszczególnych produktów, wskazane zostały w Załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu (dalej: „Wynagrodzenie”)
jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4
niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte
wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony
do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu
wydatków lub kosztów nieprzewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota
brutto Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części dostawy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki
podatku od towarów i usług VAT.
5. Zamawiającego zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całego przedmiotu
Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
151
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ust. 5 powyżej.
§6
Rozliczenia i zapłata Wynagrodzenia
1.
Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego oddzielnie
po każdej dostarczonej partii produktów objętej danym Zamówieniem.
2.
W treści wystawianych faktury VAT należy wskazać numer niniejszej Umowy oraz
numer Zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
3.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni od dnia jej prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej
podpisanym przez Wykonawcę egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy,
której dana faktura VAT dotyczy.
31.Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera
Konsorcjum rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego
doręczenia Zamawiającemu wraz z załączonym do niej podpisanym przez Wykonawcę
egzemplarzem protokołu odbioru danej partii dostawy, której dana faktura VAT
dotyczy..* (dotyczy konsorcjum)
4.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5.
Podstawę do zapłaty faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy dostawy, niezawierający żadnych uwag
lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
6.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy (realizacji danego Zamówienia)
protokół odbioru dostawy zawierać winien zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach ustalonego przez Strony
w niniejszej Umowie Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia
przez Wykonawcę wad stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
7.
Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
71. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy
stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy*. (dotyczy konsorcjum)
§7
Rękojmia i gwarancja
1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu Strony zgodnie potwierdzają, iż za wadę
Produktu/Produktów uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę
Produktu/Produktów niezgodnych z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
do składania ofert, w odpowiedzi na które wybrano ofertę Wykonawcy.
152
3.
Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również uprawnień do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości
i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową, przy czym okres
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości
(nie krótszy jednak niż 12 miesięcy).
5.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego
po dniu podpisania odbioru dostawy produktów bez uwag ze strony Zamawiającego.
6.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji dostarczanych produktów
wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
7.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według wyboru
Zamawiającego do dokonania wszelkich niezbędnych napraw, dostawy brakujących
produktów lub ich części albo wymiany dostarczonych produktów, skutkujących
usunięciem ujawnionych wad, jeżeli jakiekolwiek wady dostarczonych produktów
ujawnią się w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ponosi Wykonawca, w tym koszty ewentualnego transportu wadliwego towaru
w inne miejsce.
9.
W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego produktu/produktów Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do jej usunięcia po zgłoszeniu
wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następować będzie drogą elektroniczną na
adres e mail:……………………………….
10. Wady Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, przez co Strony
zgodnie uznają termin 14 dni od daty ich wykrycia.
11. Wymiana przez Wykonawcę produktu na wolny od wad winna nastąpić w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego
usunięcia tych wad Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru
do usunięcia przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu gwarancji.
§8
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.
11 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum)
153
2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się
przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania
lub zaniechania.
3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§9
Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego
w Zamówieniu lub dostawy niezgodnej z Umową – karę umowną w wysokości 1
% wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową dostawy objętej danym
Zamówieniem (wartość całego Zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub dostawy niezgodnej z Umową,
2) w przypadku opóźnienia w realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji karę umowną w wysokości 1% wartości brutto (określonej w załączniku nr 1
do Umowy) elementów podlegających wymianie za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5
ust. 1 pkt 2) Umowy.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu naliczana jest
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji oraz niezależnie od dokonania odbioru , o którym mowa w § 2 ust. 7-8
Umowy.
3.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji,
w szczególności kara umowna należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie naliczona niezależnie od kary
umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, która liczona będzie
do dnia złożenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14
dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
154
5.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
6.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu
cywilnego).
7.
W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Zakaz cesji
1.
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego oraz art.
519 Kodeksu cywilnego).
2.
Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem cesji
na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
1.
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości
lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
1) Wykonawca wykonuje Umowę (w tym jakiekolwiek Zamówienie) w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego
niż 3 dni, terminu – odstąpienie w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części danego zamówienia –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w danym Zamówieniu.
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu
wykonanej części Umowy.
§ 12
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
155
1) Zmian, na które zgodę wyrażą obie Strony Umowy, zmian koniecznych
do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, lub
2) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
Ze strony Wydziału Badania Wody
1) p. Marta Nowicka tel. 32 200 98 46, e-mail [email protected];
2) p. Adam Miedziński, tel. 32 200 98 47, e-mail [email protected]
3) p. Magdalena Cedzidło tel. 32 200 98 49, e-mail [email protected];
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Goczałkowice
4) p. Alina Olszewska, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
5) p. Katarzyna Łysień, tel. 32 210 30 51, e-mail [email protected]
Ze strony Wydziału Badania Wody Laboratorium Maczki
6) p. Katarzyna Gruchała, tel. 32 294 81 35 w.41, e-mail [email protected]
7) p. Dorota Kmiotek, tel. 32 294 81 35 w.33, e-mail [email protected]
Ze strony Laboratoriów Technologicznych
8) p. Magdalena Nowak, tel. 32 2223434 wew. 150, e-mail [email protected]
9) p. Katarzyna Kubica, tel. 32 2223434 wew. 150 e-mail [email protected]
2.
Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, e-mail _____________
3.
Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie
na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są
upoważnione ze strony Zamawiającego do składania Zamówień na dostawy w ramach
Umowy, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy oraz podpisania protokołów zdawczoodbiorczych.
§ 14
Postanowienia dodatkowe
1.
2.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości lub części dostawy
objętej niniejszą Umową, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu
określonego w ustępie poprzedzającym, co Wykonawca w pełni potwierdza i akceptuje
poprzez podpisanie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wygasa niezależnie od tego czy została zrealizowana w całości
czy w części po upływie dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe pozostaje bez wpływu
na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających
z Umowy, w tym dochodzenia należnych kar umownych
156
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, oraz odstąpienie od Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4
niniejszej Umowy.
3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz
wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
Załącznik nr 3- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Wykonawcy
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w dniu
……………………………………. /wydruk komputerowy z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy – załącznik
Za Zamawiającego:
Za Wykonawcę:
__________________
__________________
157
Załącznik nr 2 do umowy
………………………
miejscowość
1.
…………………
data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19,
40 -026 Katowice
w imieniu którego odbioru dokonuje:
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………..………
reprezentowanego przez
…………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko
stanowisko
Przedmiot umowy
j.m.
Ilość
Seria
Data ważności
12. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonymi produktami:
 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
Zamawiający:
…………………….
……..……………..
ilość stron……/nr strony…….
158
Załącznik nr 26 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
6.
7.
Laboratoria Ilość
techno.
razem
1
Bibuła filtracyjna jakościowa miękka, gramatura 65g/m2, czas filtracji 10
ml wody destylowanej 15s, rozmiar ok.58cm x 58cm
op.=100
ark.
7
4
11
2
Sączki filtracyjne ilościowe płaskie, twarde, filtracja wolna, gramatura
84g/m2, szybkość sączenia 10 ml wody destylowanej 100s, fi 150 mm
op 100
szt.
3
2
5
3
Sączki filtracyjne jakościowe płaskie, filtracja średnio-szybka; gramatura
65 g/m2; czas filtracji 10 ml wody destylowanej 30s, rozmiar fi=90mm;
op = 100
szt.
2
2
4
4
Sączki jakościowe płaskie; filtracja średnio-szybka, niska zawartość fosforu
i potasu; filtracja średnio-szybka; czas sączenia 10 ml wody destylowanej
55s, gramatura 80g/m2; rozmiar fi=125mm;
op = 100
szt.
2
2
4
5
Saczki jakościowe bezfosforanowe typ MN616: rozmiar fi=125mm
op = 100
szt.
4
4
8
6
Sączki ilościowe płaskie twarde typ 390; filtracja wolna; gramatura (g/m2)
-80; rozmiar fi=125mm;
op = 100
szt.
2
2
4
7
Sączki ilościowe płaskie beztłuszczowe typ 389F, filtracja średnioszybka,
Gramatura (g/m2)-80, rozmiar fi= 125mm
op = 100
szt.
2
2
4
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
159
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
6.
7.
Laboratoria Ilość
techno.
razem
8
Sączki fałdowane typ 389F, gramatura 84 g/m2; rozmiar fi=125 mm;
średnica porów fi=8μm
op = 100
szt.
2
5
7
9
Saczki ilościowe miękkie płaskie, gramatura 84 g/m2; czas filtracji 10 ml
wody destylowanej 10s filtracja szybka, fi 90 mm
op = 100
szt.
4
2
6
10 Sączki ilościowe miękkie bezpopiołowe fi 90 mm
op.=100
szt.
2
11 Filtry szklane Whatman GF/C 47 mm
op = 100
szt.
15
12 Tygle filtracyjne 50 ml/46 mm, Duran G-4
op = 10
szt.
3
3
rolka
15
15
14 Papierki wskaźnik. pH 1,8-3,8, PEHANON
op=200
szt
2
2
15 Papierki wskaźnikowe Pehanon pH 3.8-5.5.
op=200
szt
5
5
16 Papierki wskaźnik. pH 6,0-8,1 PEHANON
op=200
szt
2
2
4
op.
25
5
30
13 Papierki wskaźnikowe w rolce zakres pH 1-14, MN
17 Papierki wskaźnikowe pH FIX Machery-Nagel 0-14
92110
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
2
1
16
160
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
90203
op.
14
szt
4
szt.
5
5
szt
1
1
op = 6 szt.
3
op.=6 szt
3
3
op. = 2szt.
3
3
25 Kuwety szklane prostokątne 50 mm wys. 45 mm
szt
6
26 Kuwety szklane, 10 mm, wys 45 mm
szt
10
27 Kuwety kwarcowe, prostokątne 10 mm, wys 45 mm
szt
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
18 Papierki wskaźnikowe pH Machery Nagel, 1-11
19 Kuwety pomiarowe do mętnościomierza Nephla LZP 452
20
Uszczelki filtracyjne, gumowe (NR), Guko - stożkowe, do szczelnego
mocowania lejków Buchnera (fi 90mm) w kolbie próżniowej.
21
Kuweta szklana przepływowa prostokątna 10 mm do spektrofotometru
SPECOL 1100
22
Kuwety cylindryczne, płaskie dno, z zakrętką do kolorymetru
kieszonkowego HACH do oznaczania chloru poj. 10 ml op.=6szt
23 Kuwety cylindryczne do mętnościomierza HACH 2100 średnica 1 cal
24
Kuwety pomiarowe kwadratowe 1 cal / 10 ml do spektrofotometru HACH
DR1900
9.052439
2084900
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
14
2
1
2
6
4
8
10
6
6
161
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
6.
7.
szt
2
6
8
Czujnik konduktometryczny EC --60 o stałej K~1cm-1 do konduktometru
CC-401/Elmetron CPC-502, złącze BNC
szt
1
2
3
30 Elektroda pH typ EPS 1 do pehametru CP-411/ CP-502 ze złączem BNC
szt
7
2
9
Elektroda pH typ Sen Tix 41- kombinowana elektroda pH z elektrolitem
31 żelowym, z integrowanym czujnikiem temperatury, wodoszczelna wtyczką
DIN, kabel 1m, zakres pH= 0-14 Zakres temp.= 0-800C
szt
2
3
5
Elektroda pH typ Sen Tix 81- kombinowana elektroda pH, z integrowanym
32 czujnikiem temperatury, wodoszczelna wtyczką DIN, kabel 1m, zakres
pH= 0-14 Zakres temp.= 0-800C
szt
1
1
Czujnik konduktometryczny typ Tetra Con 325 z zintegrowanym
czujnikiem temperatury, typ złącza DIN, stała naczyńka ~0,5 cm-1
szt
1
1
34 Czujnik konduktometryczny CD-60 o stałej k ok. 1,0; ze złączem BNC
szt
1
1
szt
1
1
szt
2
2
szt
30
30
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
28 Kuwety kwarcowe, prostokątne 50 mm, wys 45 mm
29
33
35 Elektroda zespolona pH do wkłucia, typ ERH-12-6, nr 1361, złącze BNC
36
Uniwersalna elektroda kombinowana pH IJ-44C ze złączem BNC do pHmetru elmetron
Wkład filtracyjny do wstępnego usuwania zanieczyszczeń mechanicznych,
z pianki polipropylenowej. Wymiary: wysokość 10 cali, średnica 2,5 cala.
37
Dokładność filtracji 5 mikronów. Maksymalny przepływ do 20L/min.
Trwałość min. 12 miesięcy.
1361
Laboratoria Ilość
techno.
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
162
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
6.
7.
szt
28
5
33
szt
30
30
szt
24
24
38 Filtr węglowy do dejonizatora OPTIMA PLUS (15+) AC-GAC-10
Wkład filtracyjny do wstępnego usuwania zanieczyszczeń mechanicznych,
z pianki polipropylenowej. Wymiary: wysokość 10 cali, średnica 2,5 cala.
39
Dokładność filtracji 10 mikronów. Maksymalny przepływ do 20L/min.
Trwałość min. 12 miesięcy.
Wkład filtracyjny do wstępnego usuwania zanieczyszczeń mechanicznych,
z pianki polipropylenowej. Wymiary: wysokość 10 cali, średnica 2,5 cala.
40
Dokładność filtracji 20 mikronów. Maksymalny przepływ do 20L/min.
Trwałość min. 12 miesięcy.
Dwustopniowy filtr do wody. Na pierwszym stopniu filtracji filtr
sedymentacyjny o dokładności filtracji 5 mikronów, na drugim stopniu
41
filtracja granulowanym węglem aktywnym. Przepływ do 6L/min.
Wymiary: wysokość 10 cali, średnica 2,5 cala. Trwałość min. 12 miesięcy.
42 Materiały eksploatacyjne do simplycity - simplypack 1
szt
SIPHOSIA
1
Laboratoria Ilość
techno.
razem
10
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
10
szt
2
2
43 Materiały eksploatacyjne do simplycity - filtr końcowy simfiltr 0,05 um
szt
2
2
44 Pretreatment cartridge; model LC 141
szt
1
1
45 Cartridge pack ELGA; part no LC117
szt
2
2
46 Cartridge ELGA; part no LC140
szt
1
1
163
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
47 Cartridge ELGA; part no LC101
szt
2
2
48 Moduł odwróconej osmozy do dejonizatora ELGA OPTIMA 15+
szt.
1
1
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
49 Filtr wstępny - wkład PRE PAK nr kat 1005
1005
szt.
24
24
50 Wkład wstępny wewnętrzny węglowy - PAK W2 nr kat.. 1022
1022
szt.
8
8
51 Wkład wstępny wewnętrzny polipropylenowy - PAK L2 nr kat.. 1021
1021
szt.
8
8
52 Pakiet z żywicą jonowymienną - UP Pack Q-Pure
X5401
szt.
1
1
53 Pakiet z żywicą jonowymienną - UP Pack 78/2000
X6201
szt
1
1
54 Pack W1 do dejonizatora Sol Pur XiO
1018
szt
4
4
55 Pack L1 do dejonizatora Sol Pur XiO
1017
szt
4
4
56 Human Super Pre Activated 5 mikrns AC-PP-10-5
szt.
10
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
10
164
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
57 Żywica jonowymienna do dejonizatora wody RO-DJ żółta
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
dm3
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
25
25
Hot łapka na 2 palce, chwytak ochronny, wykonany z grubej gumy
58 silikonowej. Odporny na temperaturę -50 - + 250°C. Powierzchnia
chwytająca zaopatrzona w wypustki.
szt
9
9
Hot-łapka - chwytak ochronny, wykonany z grubej gumy silikonowej.
Odporny na temperaturę -50 - + 250°C. Otwory chwytające na kciuk i palce
59
pasujące do każdej wielkości ręki. Powierzchnia chwytająca zaopatrzona w
wypustki. Wyposażona w uszko do powieszenia
szt
7
7
60
Maski ochronne przeciwzapachowe z dodatkową cienką warstwą węgla
aktywnego, stopień ochrony FFP1 spełniające normę EN 149
op = 20
szt.
2
61
Rękawiczki długie z miękkiej bawełny, odporne na temperaturę do 230°C.
Możliwość prania, suszenia i autoklawowania.
para
2
62
Rękawce lateksowe niejałowe pudrowane, jednorazowego użytku, Rozmiar
S 6-6,5
op=100
szt.
4
3
7
63
Rękawce lateksowe niejałowe pudrowane, jednorazowego użytku, Rozmiar
M 7-7,5
op=100
szt.
45
2
47
1
1
64 Rękawce winylowe Rozmiar M
op=10 par
65 Rękawce winylowe Rozmiar L
op=10 par
2
1
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
3
2
2
165
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
op=100
szt
2
2
Okulary ochronne przeciw UV, szkła poliwęglan, wysoki poziom ochrony
67 przed UV, osłonki boczne stanowiące przedłużenie osłon okularowych,
kolor - czerwony metalik
szt
1
1
68
Rękawice winylowe, niesterylne bezpudrowe, nie zawierające gumy
lateksowej, Rozmiar M
op=100szt
5
5
69
Rękawice winylowe, niesterylne bezpudrowe, nie zawierające gumy
lateksowej, Rozmiar S
op=100szt
5
5
70
Rękawice jednorazowe nitrylowe; rękawice ochronne kategorii 3, łączna
grubość 0,12 mm, kolor zielony, długość 240 mm; rozmiar M
op=100szt
20
20
71 Rękawice ochronne KCL Dermatil nr 741, rozmiar M
op. =100
szt.
1
1
72 Rękawice ochronne KCL Dermatil nr 743, rozmiar S
op. =100
szt.
1
1
73 Koszyk do pobierania próbek, 45x24x18 cm
szt
10
3
13
74 Łyżeczka do proszku, dł. 170 mm, wymiary łyżeczki 40/10 mm, stal 18/18
szt
2
2
4
75 Gaz do zapalniczek o zapalaczy gazowych 80 ml
szt
4
1
5
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Rękawice chemoodporne nitrylowe KCL-741 Dermatril L, rękawice mające
66 długi mankiet, rolowane obrzeże, porowate końcówki palców,
niepudrowane, łączna grubość 0,11 +/- 0,03, kolor niebieski, rozmiar L
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
166
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
op=6szt.
3
3
szt
6
6
szt
6
6
76 Nabój do palnika typu Campingaz typ CV360 BUTAN
77
Naboje do palnika Bunsena LABOGAZ 470 ( typ CV 470). Mieszanka
butan/propan ( 80/20 %). Pojemność 450g.
78 Nabój do palnika typu Soudogaz C206 (propan-butan 190g)
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
79
Zapalarka gazowa, srebrna, dł. ok. 18 cm z regulacją wysokości płomienia
i możliwością wielokrotnego napełniania.
szt.
8
1
9
80
Stoper- Timer : elektroniczne dwufunkcyjne urządzenie ( stoper+minutnik),
zakres 100 min.sygnał dźwiękowy po zakończeniu odmierzania czasu
szt
16
3
19
81
Parafilm®M. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi
Szerokość 100 mm, długość: 75 m
op
4
szt
10
szt
42
42
op = 3 szt
4
4
szt
1
1
82 Foliopis Staedtler Lumocolor do licznika kolonii bakterii
83
Foliopis Staedtler Lumocolor do szkła do oznaczania kolonii bakterii,
końcówka F
84 Wymienne główki membranowe do sondy tlenowej StirrOx G WP3-ST
85 Sito tkane o wymiarach oczek 0,071 mm (oczka kwadratowe)
999-313-3
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
4
2
12
167
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
op = 500
g
1
1
87 Filtry do lamp UV przepływowych NBV60
szt
3
3
88 Lampa halogenowa do spektrofotometru SPECORD 200
szt
1
1
89 Lampa UV do spektrofotometru Perkin Elmer Lambda 25
szt.
1
1
90 Sipper unit M8001-301 do Metertech
szt
1
1
91 Wężyki do sipper unit M8001-301 do Metertech
szt.
1
1
92 Lampa deuterowa (UV) A23792 do HACH DR 5000
szt
1
1
93 Halogen lamp M8001-002 do Metertech
szt
1
1
94 Halogen Display/Optic lamp 10W.6V.G4 do spektrofotometru Specol 1100
szt
2
2
Deuterium lamp Heraeus DO 249 TJ-56070646 do spektrofotometru Specol
1200
szt
1
1
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
86 Żel bursztynowy do eksykatora
95
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
168
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
96 Deuterium lamp M8001-001 do spektrofotometru UV/VIS Metertech
szt
1
1
97 Wąż silikonowy, średnica wewn. 8 mm; średn. zewn. 12 mm
mb
20
20
98 Wąż silikonowy, średnica wewn. 5 mm; średn. zewn. 9 mm
mb
10
10
99 Przezroczysty wąż silikonowy, śr. Zew. 4 mm, śr wew. 2 mm
mb
5
5
mb
25
25
szt
2
2
szt
1
1
103 Folia aluminiowa w rulonie, szerokość 50 cm, grubość 0,05 mm; 20kg.
rolka
7
Termometr laboratoryjny szklany, zakres 0- 100 oC, podz. 0,5oC, dł. ok.
104 300mm, świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium
wzorcującego dla 2 punktów (0oC i 60oC)
szt
1
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
100
2.
Parker parflex PE , 1/4 o.d. x 0,040 wall, Type 1, Grad E5, WP 120 PSI,
temp max. 66oC
101 Pompa membranowa NEUBERGER N022AN
102
Pompka próżniowa typ PML 3233-NF30 (U-230; f=50Hz, ciśń:=1bar;
30W)
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
3
7.
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
10
1
169
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
105
106
107
108
2.
Miernik kieszonkowy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.
Zakres pomiarowy temperatury od -10 do 50 oC, dokładność 0,5oC,
wilgotności: zakres od 0 do 100%, dokładność: 2,5%. Świadectwo
wzorcowania temperatury dla co najmniej 2 punktów (0 oC i ok.40-50 oC) i
wilgotności dla min 2 punktów (RH ok. 25-30% i RH ok.75-80%)
wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Zasilanie: 2
baterie 1,5V AAA
Kompaktowy termometr z sondą na kablu, do pomiarów temperatury
zewnętrznej, wewnętrznej. Zakres pomiarowy - czujnik wewnętrzny -10oC
do +50oC; sonda zewnętrzna na 3m kablu od -50oC do +70oC. Możliwość
ustawienia alarmu dla wybranej temperatury. Wodoszczelny sensor
zewnętrzny. Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1oC. Błąd pomiaru
±1oC Możliwość zapamiętywania wartości min/max. Zasilanie - bateria
1,5 V AAA. Świadectwo wzorcowania temperatury dla co najmniej 2
punktów (0 oC i ok.50-60 oC) wystawione przez akredytowane laboratorium
wzorcujące.
Termohigrometr cyfrowy z dużym wyświetlaczem i czujnikiem
zewnętrznym (możliwość pomiaru wilgotności w pomieszczeniu oraz
temperatury na zewnątrz lub w pomieszczeniu), funkcja zapamiętywania
min/max wartości. Zasilanie- bateria 1,5V AAA.Świadectwo wzorcowania
temperatury dla co najmniej 2 punktów (0 oC i ok.40-50 oC) i wilgotności
dla min 2 punktów (RH ok. 25-30% i RH ok.75-80%) wystawione przez
akredytowane laboratorium wzorcujące.
Moduł do pomiaru temperatury w powietrzu i w cieczach QM-System
CT1LCD (-50 do 250oC ze świadetwem wzorcowania z laboratorium
akredytowanego w 1 punkcie (4oC)
Termometr cyfrowy, zakres wskazań: -50 ÷ 150 oC, działka elementarna
0,10C. Wodoszczelny sensor zewnętrzny. Błąd pomiaru ±1oC Możliwość
109 zapamiętywania wartości min/max, świadectwo wzorcowania (wydane
przez laboratorium akredytowane) temperatury dla co najmniej 3 punktów
(0 oC, ok. 50oC i ok. 100 oC)
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
szt
1
1
szt
4
4
szt
4
4
szt.
2
2
szt
5
5
Laboratoria Ilość
techno.
razem
6.
7.
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
170
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3.
4.
5.
6.
7.
Termometr elektroniczny bagnetowy, zakres wskazań: -50 ÷ 200 C,
działka elementarna 0,1oC. Świadectwo wzorcowania (wydane przez
110
laboratorium akredytowane) temperatury dla co najmniej 3 punktów (0 oC,
ok. 50oC i ok. 100 oC)
szt
2
1
3
111 Linka polipropylenowa śr. 5mm, 16-splotowa z rdzeniem, czarna
mb.
20
20
szt
1
1
226-01
op.=50szt
4
4
HI9870311
zestaw
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Laboratoria Ilość
techno.
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
o
112
Bańka ze stali nierdzewnej 18/10 z pokrywką i ruchomym uchwytem,
pojemność 3 L
113 ANASORB CSC (Coconut shell charcoal)
114 Zestaw wzorców kalibracyjnych do mętnościomierza HI98713
1
1
115 Kuwety pomiarowe do mętnościomierza HI98713
HI731331N op.=4szt.
1
1
116 Zestaw przykrywek do kuwet do mętnościomierza HI 98713
HI731335N op.=4szt.
1
1
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do
reprezentowania
Wykonawcy
171
Załącznik nr 27 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa mikropipet dozowników i osprzętu
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
1
2
3
4
5
6
7
2.
Pipeta automatyczna typ Eppendorf o regul. poj. z
rzutnikiem końcówek, błąd dokł. 1% obj.=2-20µl, o
końcówkach do pipet typu Eppendorf
Pipeta automatyczna typ Eppendorf o regul. poj. z
rzutnikiem końcówek, błąd dokł. 0,6% obj.=20-200µl, o
końcówkach do pipet typu Eppendorf
Pipeta automatyczna typ Eppendorf o regul. poj. z
rzutnikiem końcówek, błąd dokł. 0,8% obj.=10-100µl, o
końcówkach do pipet typu Eppendorf
Pipeta automatyczna typ Eppendorf o regul. poj. z
rzutnikiem końcówek, błąd dokł. 0,6% obj.=500-5000µl, o
końcówkach do pipet typu Eppendorf
Pipeta automatyczna Eppendorf na tipsy o obj. 1-10 ml
Pipeta automatyczna o regulowanej pojemności 1,0- 10,0
ml. Certyfikat kontroli jakości z potwierdzeniem
parametrów. Możliwość rekalibracji w laboratorium.
Pipetor Easypet z urządzeniem do ładowania uchwytem na
ścianę oraz 3 zestawy filtrów membranowych sterylnych
0,45 um do pipetora. .Pipetor pasujący do pipet o
pojemności 0,1-100 ml, szybkość zasysania 25 mlw 5s.
Nr katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
szt
1
1
szt
1
1
szt
1
1
0205-00022
szt
1
1
EP3111000181
szt
1
1
szt.
1
1
szt
2
2
4421 000.013
172
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Bezbarwne końcówki epT.I.P.S. Eppendorf do pipety
automatycznej Eppendorf o obj. 200 mikrolitra
kompatybilnymi do jednokanałowej i wielokanałowych
pipet automatycznych Eppendorfa o obj. 2-20 ul i 10-100
8
ul, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania
końcowek za pomocą zrzutnika. Worek zamykane z
możliwością otwarcia i zamknięcia 500 końcówek.
Produkt oryginalny, nie dopuszczamy zamienników
Bezbarwne końcówki epT.I.P.S. Eppendorf do pipety
automatycznej Eppendorf o obj. 1000 mikrolitra
kompatybilnymi do jednokanałowej i wielokanałowych
pipet automatycznych Eppendorfa o obj.100-1000 ul, z
9
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania
końcowek za pomocą zrzutnika. Worek zamykane z
możliwością otwarcia i zamknięcia 500 końcówek.
Produkt oryginalny, nie dopuszczamy zamienników
Bezbarwne końcówki epT.I.P.S. Eppendorf do pipety
automatycznej Eppendorf o obj. 10 ml kompatybilnymi do
jednokanałowej i wielokanałowych pipet automatycznych
Eppendorfa o objętości 1-10 ml, z zachowaniem funkcji
10
automatycznego zrzucania końcowek za pomocą
zrzutnika. Worek zamykane z możliwością otwarcia i
zamknięcia 500 końcówek. Produkt oryginalny, nie
dopuszczamy zamienników
11 Końcówki 10 ml do mikropipety 1,0 -10 ml
Dozownik SWIFTEST - dozownik proszku DPD do
oznaczania chloru. Zawiera ilość odczynnika
12
wystarczającą do wykonania 250 oznaczeń chloru
(wolnego i całkowitego). Nr kat. 2105560
Nr katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
op=500
szt.
3
3
3000030000919
Eppendorf
op=500
szt.
3
3
3000030000765
Eppendorf
op=250
szt.
2
2
op.=100szt
1
1
szt
7
2
9
173
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
13
14
15
16
17
18
2.
Dozownik butelkowy stała objętość 0,25 ml, podziałka
0,05 ml, dokładność <0,5%; precyzja ≤ 0,1%, możliwość
sterylizacji w 121oC, kanał przepływowy, gwint GL 32.
Elementy wyposażenia: adaptery z tworzywa PP + butelka
500ml
Dozownik butelkowy z regulacją pojemności, zakres
pomiarowy 0,2-2,0 ml, podziałka 0,05 ml, dokładność
<0,5%; precyzja ≤ 0,1%, odporny na agresywne
chemikalia ( kwasy, zasady), kanał przepływowy, gwint
GL 32. Elementy wyposażenia: adaptery z tworzywa PP,1
Dozownik butelkowy z regulacją pojemności, zakres
pojemności 0,50- 5ml, podziałka 0,10 ml, dokładność
<0,5%; odporny na chemikalia, kanał przepływowy, gwint
GL 32. Elementy wyposażenia: 3 adaptery z tworzywa PP
( 28,40,45), 1 zasysająca rurka teleskopowa
Dozownik butelkowy z regulacją pojemności, zakres
pomiarowy 0,2-1,0 ml, podziałka 0,05 ml, dokładność
<0,6%; odporny na agresywne chemikalia, kanał
przepływowy, możliwość odpowietrzenia dozownika.
Elementy wyposażenia: adaptery z tworzywa PP ( A32,
A45)
Dozowniki z regulacją pojemności 1-10ml do dozowania
agresywnych odczynników ( silne kwasy, silne zasady, rry soli itp.) z butelką 500 ml w komplecie
Dozownik nakręcany na butelkę ze wskaźnikiem
cyfrowym, do dozowania stężonych kwasów (HCl,
HNO3); pojemność 2,5-25 ml, podziałka 0,1 ml,
wzorcowany na wylew, A≤0,5% (125ul), CV≤0,1%
(25ul); z zaworem odpowietrzającym Safety Prime,
systemem łatwej kalibracji
Nr katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Szt.
1
1
szt
1
1
szt
1
1
szt
1
1
szt
2
szt
1
2
4
1
174
Lp. Materiał eksploatacyjny
1.
2.
Dozownik nakręcany na butelkę o regulowanej objętości,
do dozowania kwasu fluorowodorowego (HF); pojemność
19 2-10 ml, podziałka 0,25 ml, wzorcowany na wylew,
A≤0,6%, CV≤0,2%; z zaworem odpowietrzającym,
certyfikat kalibracji
Pudełko Eppendorf epT.I.P.S Box do autoklawowania
końcówek poj. 1ml z końcówkami epT.I.P.S
kompatybilnymi do jednokanałowej i wielokanałowych
pipet automatycznych Eppendorfa o obj. 100-1000 ul i
20
200-1000 ul, 50-250 ul, 50-1000 ul, z zachowaniem
funkcji automatycznego zrzucania końcowek za pomocą
zrzutnika, ; pojemnik otwierany na niebieski klips,
bezbarwana pokrywka, w środku 96 końcówek (8x12),
Nr katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
szt
1
0030-073-100
szt.
1
4
4
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
175
Załącznik nr 28 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku
Nr
Jednostka
katalogowy
miary
Lp. Materiał
1.
2.
3.
Laboratoria
Wydziału
Laboratoria
Badania
technologiczne
Wody
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10
4.
5.
6.
7.
1
Butelka na odczynniki cylindryczna z nakrętką HDPE,
mlecznoprzezroczysta; poj 250 ml; nakrętka
szt
20
20
40
2
Butelka na odczynniki czterokątna s/sz HDPE, mlecznoprzezroczysta;
poj. 500ml + nakrętka
szt
20
10
30
3
Butla okrągła, przeźroczysta LDPE na odczynniki, sz/sz 1000ml
+nakrętka z LDPE
szt
20
16
36
4
Kanister z HDPE z uchwytem, poj 5000 ml, szeroka szyja,
mlecznoprzezroczysty; zakrętka z PP z gwintem 50 mm
szt
10
10
5
Butla HDPE do pobierania prób mikrobiologicznych 500 ml z (10 mg/l)
tiosiarczanem sodu, sterylne, pakowane pojedynczo 29/147 mm z
czerwoną nakrętką
szt
4400
4400
6
Kolba Erlenmayera z PP, poj. 100 ml, gwint 40 GL, zakrętka
szt
20
20
7
Zlewka z wylewem z tworzywa PP, poj. 100 ml, skala niebieska,
mlecznoprzezroczysta
szt
12
12
HFC51003
176
Nr
Jednostka
katalogowy
miary
Lp. Materiał
1.
2.
3.
Laboratoria
Wydziału
Laboratoria
Badania
technologiczne
Wody
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10
4.
5.
6.
7.
8
Zlewka z PP, poj. 500 ml, skala wytłaczana, biała,
mlecznoprzezroczysta
szt
10
2
12
9
Zlewka z PP, poj. 1000 ml, skala wytłaczana, biała,
mlecznoprzezroczysta
szt
12
5
17
szt
10
1
11
szt
1600
1600
szt
637
637
szt
1360
1360
szt
2112
2112
15 Cylinder miarowy z SAN przeźroczysty skala wytłoczona poj 500 ml
szt
2
2
16 Kroplomierz z PE z pipetką i gumowym smoczkiem, poj. 50 ml
szt
15
2
17
17 Gruszka do pipet "Flip"
szt
5
4
9
op=6szt
5
10 Zlewka z PP, poj. 1000 ml, z wylewm i uchem
Jednorazowe pojemniki do pobierania próbek wody na oznaczanie
11 metali (Cu, Ni, Pb, Cr, Cd, Al, B, Ba, Sr, Zn, Fe, Mn), poj 100 ml z PP,
zakrętka z PE, szczelne
Jednorazowe pojemniki z PET do pobierania próbek z nakrętkami.
12 Gwint FI42, pojemność nominalna 2000 ml, wysokość ok 250 mm,
kształt podstawy owalny lub prostokątny. 2000 ml.
Jednorazowe pojemniki z PET do pobierania próbek z białymi
13 nakrętkami. Gwint 28/410, pojemność nominalna 1000 ml, wysokość ok
250 mm, kształt podstawy okrągły.
Jednorazowe pojemniki z PET do pobierania próbek z białymi
14 nakrętkami. Gwint 28 ROPP. pojemność nominalna 250 ml. Wysokość
ok 130 mm. Kształt podstawy okrągły.
18 Smoczki do pipet nr kat. C260.1 poj. 5 ml, średnica 25 mm
5
177
Nr
Jednostka
katalogowy
miary
Lp. Materiał
1.
2.
3.
19 Gruszka gumowa z miękkim końcem nr 7, nr kat. C3822
Laboratoria
Wydziału
Laboratoria
Badania
technologiczne
Wody
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10
4.
5.
6.
7.
szt
7
2
9
20
Pompka pipetowa macro (BRAND) dla całego zakresu pipet od 0,1-100
ml
szt
5
5
21
Tryskawka laboratoryjna z tworzywa LDPE poj. 500ml (do wody
dejonozowanej)
szt
4
4
22 Statyw na cylindry Nesllera z tworzywa PP 10 miejscowy, śr. 25-27 mm
szt
1
1
23 Kosz na pipety PE-HD, dla pipet o długości do 460 mm
szt
1
1
24 Kuweta laboratoryjna z PP 21,0 l, wymiary zew. 400x500x140 mm
szt
2
szt
1
1
szt
1
1
op.=500
szt
1
1
op.=500
szt
3
3
szt.
20
20
Czerpak do poboru cieczy, wykonany z tworzywa sztucznego (PP),
25 poj.1000ml z drążkiem teleskopowym, regulowanym stopniowo w
określonym zakresie.
Zlewka kątowa z PP do montażu na teleskopowych aluminiowych
26 drążkach. Możliwość ustawienia wielu kątów, łatwa i szybka zmiana
kąta. Pojemność 600 ml
27 Filtry strzykawkowe 0,22 µm, nr kat. 17597
28 Filtry strzykawkowe 0,45 µm
29
Kolbka miarowa PMP kl.A 100 ml korek PP ,wysokość 180 mm,
indywidualnie cechowana pojemność, certyfikat serii
17598
3
5
178
Nr
Jednostka
katalogowy
miary
Lp. Materiał
1.
2.
3.
4.
Laboratoria
Wydziału
Laboratoria
Badania
technologiczne
Wody
5.
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
9.
10
30
Nakrętki GL 45 z tworzywa PBT, czerwone możliwość sterylizacji
200C
szt.
4
4
31
Nakrętki GL 45 z tworzywa PBT, czerwone możliwość sterylizacji
gorącym powietrzem w 180oC
szt.
6
6
32
Nakrętki GL 45 z tworzywa PP, żółte, możliwość sterylizacji
parąwodną140oC
szt.
4
4
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
179
Załącznik nr 29 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań mikrobiologicznych
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
6.
7.
Lp.
Materiał
Nr
katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
1
Eza platynowa w szklanej obsadce bakteriologiczna gr. drutu
0,5mm, śr. oczka=3mm
631N7171
szt.
2
2
2
Eza bakteriologiczna, jednorazowa, sterylna z jednym oczkiem śr 1
mikrolitra, termin przydatności min. 2 lata
G3022723
op = 20
szt
55
55
3
Eza bakteriologiczna, jednorazowa, sterylna z jednym oczkiem śr 10
mikrolitrów, termin przydatności min. 2 lata
G 302724
op = 20
szt
55
4
Głaszczki do płytek Petriego w formie litery L śr 3 mm z zagiętym
końcem, sterylne
op = 5 szt
20
5
Pętla do ezy bakteriologicznej z drutu Wironit, oczko śr 4mm
6
7
8
Filtry membranowe sterylne z kratką, na taśmie, podawane przez
urządzenie podające pory o śr.0.45mikrometra, śr sączka 47mm,
termin przydatności do użycia min. 2 lata
Filtry membranowe czarne sterylne, pory o śr 0.45 mikrometra, śr.
sączka 47mm, z kratką pakowane pojedynczo, termin przydatności
do użycia min. 2 lata
Filtry membranowe sterylne, pory o śr 0.45 mikrometra, śr. sączka
47mm, z kratką pakowane pojedynczo, termin przydatności do
użycia min. 2 lata
szt
EZHAWG474
op = 600
szt.
38
op = 100
szt.
3
op=100
szt.
5
Łączna
Wartość
wartość
jedn.
netto
netto
(7 x 8)
8.
9.
Łączna
wartość
brutto
10
60
20
6
6
18
56
3
9
9
180
Lp.
Nr
katalogowy
Materiał
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
3
9
Filtry membranowe sterylne, pory o śr 0.22 mikrometra, śr. sączka
47mm, z kratką pakowane pojedynczo, termin przydatności do
użycia min. 2 lata
op = 100
szt.
10
Korki celulozowe steristoppers śr. 7,5-8,5 mm
14)
(typ
op=50 szt
11
Korki celulozowe steristoppers śr. 13-14,5 mm
14)
(typ
12
Korki celulozowe steristoppers śr. 32-33 mm
32P)
13
Korki gumowe A śr - 26mm, B śr - 32mm,
kauczuk naturalny czerwony.
szt
(typ
szt
NR -
14 korek silikonowy szer. dolna 60 mm, szer. górna 70 mm
15 Korek gumowy, szary 71 x 83 x 60 mm
Penseta do sączków filtracyjnych przeznaczona do delikatnego
chwytania filtrów membranowych, bez ryzyka ich uszkodzenia.
16
Wykonana ze stali szlachetnej, polerowanej na wysoki połysk. Ze
ściętymi, gładkimi końcówkami. Autoklawowalna
Penseta ze stali szlachetnej do szkiełek nakrywkowych, prosta,
17 spłaszczone gładkie końcówki szerokości 6 mm, długość 105 mm,
do sterylizacji w 180oC
18
Penseta do sączków filtrac. o spłaszczonym końcu szer.5mm, dł.
105 sterylizacja w 200 C
19 Rurki Browna do kontroli sterylizacji suchej
20
Płytki odciskowe do kontroli czystości powierzchni roboczych z
meniskiem wypukłym RODAC TVC
op=40płytek
9
LLG-9230271
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Łączna
Wartość
wartość
jedn.
netto
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
3
1
1
80
89
50
50
szt
10
10
szt
10
10
szt
10
10
szt
5
szt
1
szt
1
op.= 100
szt
11
1
6
7-9050
op=40 szt
1
2
3
11
2
2
181
Lp.
Materiał
Taśmy BTL do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem,
dł. 50m, szer. 19 mm z naniesionymi zielonymi znakami w kształcie
21
litery V, data przydatności do użycia min 2 lata. Nie dopuszcza się
zamienników
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
I-009
op.
11
6
17
6
5
11
6
6
22
Taśmy do kontroli sterylizacji parowej dł.= 50m, szer. 19mm, data
przydatności do użycia min. 2 lata
I-007
op
23
Tubusy do sterylizacji na szalki Petriego ze stali nierdzewnej 18/8,
śr. 12 cm, wys. 25 cm, typ 10x
0116-00051
szt
op = 50
szt
11
11
op = 50
szt
13
13
op=100
szt
8
8
op = 100
szt
7
129Q825
szt
6
1.14226
op = 25
szt
1
24 Worki do sterylizacji w autoklawie 500x300mm, Biohazard
25 Worki do sterylizacji w autoklawie 600x780mm, Biohazard 100 L
13162-0009
Kulki zapachowe neutralizujące zapachy w autoklawie Anabac,
26 100% neutralne, rozpuszczalne w całości. Zapach jabłko i/lub
cytryna
Woreczki na odpady PP do sterylizacji w autoklawie 121C,
27 przeźroczyste, bez zamknięcia, , grubość 0,10mm, dł/szer. 300/500
mm, typ. PP
28
Stojak na woreczki na odpady z powlekanego drutu stalowego, na
gumowych nóżkach, śr wewn/wys: 120/250
29 Anaeroclip ( zacisk do torebek ),
1
Łączna
Wartość
wartość
jedn.
netto
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8
6
1
2
30
Płytki Petriego z tworzywa PS śr 55-60 mm, wys. 15 mm sterylne
wyposażone w żeberka wentylacyjne pakowane w rękawie po 24 szt.
szt
7056
7056
31
Płytki Petriego z tworzywa PS śr 60 mm, wys. 15 mm sterylne
wyposażone w żeberka wentylacyjne pakowane w rękawie po 10 szt.
op.=10 szt
1200
1200
32
Płytki Petriego z tworzywa PS śr. 90-100 mm sterylne wyposażone
w żeberka wentylacyjne pakowane w rekawie po 25 szt.
szt
4000
4000
182
Lp.
Nr
katalogowy
Materiał
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
op.=10 szt
720
720
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
33
Płytki Petriego z tworzywa PS śr. 90-100 mm sterylne wyposażone
w żeberka wentylacyjne pakowane w rekawie po 10 szt.
34
Nakrętki GL 45 z tworzywa PBT, czerwone z możliwością
sterylizacji w 200 C
szt
30
30
35
Nakrętki GL 45 z tworzywa PP, niebieskie z możliwością
sterylizacji para wodną w 140 C
szt
30
30
36
Pierścienie wylewowe do butelek GL 45 z tworzywa PP, niebieskie
z możliwością sterylizacji parą wodną w 140 C
szt
30
30
37
Pierścienie wylewowe do butelek GL 45 z tworzywa ETFE,
czerwone z możliwością sterylizacji w 200 C
szt
30
30
Vortex wytrząsarka laboratoryjna. Dwa tryby pracy - przez
naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej i opcja pracy ciągłej.
38
Wyposażona w regulator prędkości oraz antypoślizgowe nóżki. Z
nasadką podstawowa.
szt
4
4
39 Lampa UV do identyfikacji mikrobiologicznych 4W/336 nm
szt
40 Łyżki – łyżeczka apteczna obustronna prosta dł. 260 mm
szt.
4
41 Silikonowy pierścień do leja filtracyjnego Sartorius, poj. 100 ml
szt
4
1
Łączna
Wartość
wartość
jedn.
netto
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
1
4
2
6
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
183
Załącznik nr 30 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej
Lp. Materiał
1.
1
2.
Kolumna chromatograficzna kapilarna lekko polarna typ 5 (faza (5%phenyl)-(95%-methylopolisilokxane)); zakres temepratur od -60oC do
260/280oC; 60mx0,53mmx5um na koszyczku 5 cali
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
Wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
szt
1
122-1564E
szt
1
190-91S433UI
szt
2
2
Kolumna chromatograficzna kapilarna typ DB-VRX 60m x 0,25mm x 1,4
um na koszyczku 5 cali
3
Kolumna Agilent HP5MS ultra inert , kolumna 30m x 0,25mm x 0,25um, na
koszyku 7 cali
4
Strzykawka chromatograficzna 5 µl, (model 75N) osadzenie igły N,
końcówka igły typ 2, – certyfikat serii
szt
3
5
Strzykawka chromatograficzna 1 µl, osadzenie igły KH, końcówka igły typ
2, grubość igły 23-26s, podziałka 0,02 – certyfikat serii (model 7001)
szt
2
6
Strzykawka chromatograficzna 10 µl, osadzenie igły typ N, końcówka igły
typ 2, grubość igły 26s, Model 701N – certyfikat serii
1 op. = 6
szt.
2
szt
2
szt
2
7
8
Strzykawka chromatograficzna 25 µl, osadzenie igły typ N lub FN,
końcówka igły typ 2, długość igły 50-55 mm, grubość igły 22-26s, podziałka
0,5 mikrolitra – certyfikat serii
Strzykawka chromatograficzna 50 µl, osadzenie igły typ N lub FN,
końcówka igły typ 2, długość igły 50-55 mm, grubość igły 22-26s, podziałka
1 mikrolitr – certyfikat serii
184
Lp. Materiał
1.
9
2.
Strzykawka chromatograficzna 100 µl, osadzenie igły typ N lub FN,
końcówka igły typ 2, długość igły 50-55 mm, grubość igły 22-26s, podziałka
1 mikrolitr – certyfikat serii
10
Kolumienki SPE Phenomenex Strata 500 mg/6 ml C18-E (55um, 70A)
Endcap'owane
11
Kolumienki SPE Phenomenex Strata-X 33u Polymeric Reseved Phase,
200mg/6ml, 30/box
12 Kolumienki SPE Phenomenex Strata PAH 1.5g/6mL, 30/Box
13
20 mm HEADSPACE crimp caps Aluminium Crimp Cap with
Chlorobutyl/PTFE liner, chromacol
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
Wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
szt
2
op. 200
szt.
1
8B-S001HCL
8B-S100-FCH op. 30 szt.
PHX-8BS130-7CH
1
op./30szt.
1
20-AC-CBT3 op=500szt
8
14 Screw cap vials, amber
5188-6536
op = 1000
szt
1
15 Ferrule, 0,5 mm ID graphite (short) 10/pk fits Col. ID 0,25 mm
5080-8853
op=10 szt
3
16 Reagent bottle brush with wool tip (srednica: 30 mm)
9.019040
szt
1
17 Filtr do oczyszczania gazów nośnych z tlenu i wilgoci
G3440-60004
szt.
2
18 Wymienny cartridge do oczyszczania gazów nośnych (recharged cartridge)
G3440690003
szt.
1
19 Wąż gumowy 6 x 14 mm (czerwony), próżniowy
6079829
m
5
20 Wąż silikonowy do próżni; 7 x 13 mm
6052545
m
10
185
Lp. Materiał
1.
2.
21 Long Life Non – Stick Septa (Agilent)
22 lampa UV do detektora PID, Model 108 10.0/10.6 eV, 0,781 cala
23
Agilent Ultra Inert Inlet Liners, Single Taper, Splitless, Wool; Liner MS
certyfikowany, z deaktywowaną wełną mineralną, zwężany z jednej strony
Pojemnik do fiolek Screw cap vials, amber 5188-6536 (z zakrętkami 518524 5829), z przezroczystą pokrywką (odpowiedni dla zamrażarek), wym. (szer.
x gł. x wys.) 130x130x45 mm
25
Paleta (Vial Rack) do przechowywania fiolek Screw cap vials 12mm, 2 mL ;
25-50 miejsc (fiolek)
26 Thermonite septa Shimadzu plug
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
Wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5183-4761
op = 50 szt
1
20675
szt
1
5190-3167
op = 25 szt
2
6.225 649
op
1
5188-6536
1
27155
op=100 szt
1
27 Column nut for GC capillaries, 2/pk
5181-8830
op=2 szt
1
28 Self Tightening column nut, for Agilent inlet and detector fittings
5190-6194
op=1 szt
2
29
Ferrule, no hole, 15% graphite/85% Vespel, short, 10/pk (podłączenie
kolumny do MS)
5181-3308
op=10 szt
1
30
Ferrule, 0.4 mm id, 15% graphite/85%Vespel, 0.1 to 0.25 mm column, short,
10/pk (bez zamienników)
5181-3323
op=10 szt
2
05988-20066
op=1 szt
1
5181-3315
op. = 1 szt.
1
31 Column nut for MS interface
32 Double taper splitless liner
186
Lp. Materiał
1.
2.
33 Gold plated inlet seal kit with washer, certified (bez zamienników)
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
Wartość
brutto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5188-5367
op. = 1 szt.
2
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
187
Załącznik nr 31 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
Ilość
Wartość
jedn. netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
lp
Materiał
Nr
katalogowy
1.
2.
3.
4.
5.
1 Zestaw filtrów do eluentu on-line Slip-in Liquid line filter assembly 20U, HDPE
38260
op
2
2 Uszczelki do pompy
64946
szt
1
3 Uszczelki do pompy
63382
szt
1
4 Kolumna analityczna anionowa IonPack AS19 2x250 mm
62886
szt
1
5 Kolumna analityczna kationowa IonPack CS16 3x250 mm
59596
szt
1
6 Samoregenerujący się tłumik/wzmaczniacz anionowy ASRS 300 (2mm)
64555
szt
1
7 Samoregenerujący się tłumik/wzmaczniacz kationowy CSRS 300 (2mm)
64557
szt
1
8 Kolumna ochronna IonPack AG19 Guard 2*50mm
62888
szt
1
9 Kolumna ochronna IionPack CG16 Guard 3x50mm
59595
szt
1
188
10
Wialki+septy+niebieskie nakrętki do autosamplera chromatografu Dionex ICS
3000
55058
op.=100szt
1
11 Septy do wialek do autosamplera Dionex ICS 3000
74927
op.=100 szt
3
12 Eluent wodorotlenek potasu cartridge
58900
szt
1
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
189
Załącznik nr 32 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
Hitachi Z 2700
Lp.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru absorpcji atomowej
Materiał
1
Kuwety grafitowe pokrywane pirolitycznie typu CHR do spektrofotometru AAS
HITACHI Z-2700
2
Kubki do autosamplera do spektrofotometru AAS HITACHI Z-2700; typ 190/1057
3
Rurka nastrzykowa do spektrofotometru absorpcji atomowej HITACHI Z-2700
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
ilość
7JO-8902
op=10 szt
4
op=1000
szt
1
szt.
1
7JO-8863
Wartość
jedn. netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
wartość
brutto
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
190
Załącznik nr 33 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254
Lp. Materiał
1.
2.
Nr
katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania Wody
Laboratorium
Maczki
ilość
3.
4.
5.
szt
10
1
Łódeczki do AMA254, poj 500 ul
3
Uszczelka amalgamatora do spektrofotometru AMA 254
875000383
szt
5
4
Tuba katalityczna o spektrofotometru
875000260
szt.
1
5
Łącznik do spektrofotometru AMA 254
875000381
szt
5
6
Uszczelka podajnika do spektrofotometru AMA 254
875000380
szt
5
7
Prowadnica do spektrofotometru AMA 254
875000230
szt
1
AMA 254
Wartość
jedn. netto
Łączna
Wartość netto
(5 x 6)
Łączna wartość
brutto
6.
7.
8.
191
8
Uchwyt łódeczki małej do spektrofotometru AMA 254
875000180
szt
1
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
192
Załącznik nr 34 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP THERMO i CAP
7000 Series, mineralizatora MILESTONE Ethos Up, spektrofotometru FTIR Nickolet i S 10
Lp.
Materiał
Nr katalogowy
Jednostka
miary
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn. netto
Łączna
wartość netto
(5 x 6)
Łączna
wartość
brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spektrometr ICP THERMO iCAP 7000 SERIES
1
Sample Intro. Spares Kit
842312051751
szt
1
2
Internal Standards Kit Mini Pump
842312052651
szt
4
3
EMT Duo Torch
842312051841
szt
2
4
Nebuliser
842312051431
szt
1
5
V Groove Nebuliser
842312051321
szt.
2
6
Spray Chamber
842312051411
szt
1
7
Aqueous mini pump sample tubing, op=6szt.
842312052401
op.=6 szt
10
8
Aqueous mini drain tubing, op.=6szt.
842312052411 op.= 6 szt.
10
193
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn. netto
Łączna
wartość netto
(5 x 6)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
Lp.
Materiał
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
842312051971
szt
1
10 ATC-400-CE Direct temperature sensor for SK-15 rotor
ATC0100
szt.
1
11 TFM Cover for ATC
DD00170
szt.
1
12 TFM Cover
DD00120
szt
4
AP000023A
szt.
3
14 Adapter plate with built-in safety releasing spring
AP000023
szt.
4
15 Ceramic thermowell PTFE coated
ATCC033
szt.
2
op.=2 szt
2
9
Centre Tube 2mm I/D
Mineralizator MILESTONE Ethos Up
13 Adapter plate for ATC with built-in safety releasing spring
Spektrofotometr FTIR Nickolet iS 10
16
Kuwety pomiarowe do spektrofotometru FTIR Nicolet iS10; materiał Intrasil;
typ 21/I/10
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
194
Załącznik nr 35 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 10 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań technika HPLC
Wydział
Badania
Wody
ilość
Wartość
jedn. netto
Łączna
wartość
netto
(5 x 6)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
Lp.
Materiał
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
1
15 mL Conical Tubes
71056
1 op.=12
szt.
1
2
Kolumienki SPE SolEx C18 6 mL Cartridge with 1.0 gram
74410
op.=30
szt.
15
3
Komplet uszczelek - Seal RP for pump RS/SD
6040.0304
op.=2 szt.
1
4
Glass Wool Silanized, pkg of 50 g
20411
op. = 50g
20
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
195
Załącznik nr 36 do SIWZ/
załącznik nr 1 do wzoru umowy
FORMULARZ CENOWY
Część 11 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dostawa szkła laboratoryjnego
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
szt
10
10
szt
3
3
szt
2
2
1
2
3
Bagietki szklane dł. 300mm
Automatyczna biureta Pelleta z kranikiem bocznym i
kranikiem przepustowym szklanym, bez wyposażenia, poj.
25 ml, kl.B
Automatyczna biureta Pelleta z kranikiem bocznym i
kranikiem przepustowym szklanym, bez wyposażenia, poj.
50 ml, kl.B
4
Biureta prosta biała, 50 ml, kl. A
szt
2
2
5
Biureta prosta, brązowa, 50 ml, kl. A
szt
1
1
6
Butelka na odczynniki szeroka szyja, poj. 100 ml, szlif z
pełnym korkiem
szt.
90
90
7
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 100 ml, szlif z
korkiem, brązowa
szt
50
50
8
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 100 ml, szlif z
korkiem
szt
50
50
9
Butelka z kroplomierzem, brązowa poj. 100 ml, płaski
korek na szlif, korek na szlif do butelek z kroplomierzem
szt
22
10
Butelka na odczynniki szeroka szyja, poj. 250 ml, szlif z
pustym korkiem
szt
20
1
23
20
196
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
60
11
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 250 ml, szlif z
pełnym korkiem
szt
50
12
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 250 ml, szlif z
korkiem
szt
180
180
13
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 500 ml, szlif z
pełnym korkiem
szt.
50
50
14
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 500 ml, szlif z
korkiem
szt
100
100
15
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj. 1000 ml, szlif z
korkiem
szt
5
5
16
Butelka na odczynniki wąska szyja, poj 5000 ml, szlif z
korkiem
szt.
1
1
17
Butelka na odczynniki z nakrętką niebieską plastikową ,
GL 45, do sterylizacji w 140C, poj. 50 ml
szt
15
16
31
18
Butelka na odczynniki z nakrętką niebieską plastikową ,
GL 45, do sterylizacji w 140C, poj. 100 ml
szt
25
10
35
19
Butelka na odczynniki z nakrętką niebieską plastikową ,
GL 45, do sterylizacji w 140C, poj. 250 ml
szt
20
20
40
szt
10
16
26
16
16
4
6
20
21
22
Butelka na odczynniki z nakrętką, czerwoną plastikową,
wkladka teflonowa GL 45, do sterylizacji w 200C, poj.
250 ml
Butelka na odczynniki z nakrętką, czerwoną plastikową,
wkladka teflonowa GL 45, do sterylizacji w 200C, poj.
500 ml
Butelka na odczynniki z nakrętką, czerwoną plastikową,
wkladka teflonowa GL 45, do sterylizacji w 200C, poj.
1000 ml
szt
szt
2
197
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
szt
20
10
30
szt
4
4
23
24
Butelka z szyjką i kołnierzem typ KF przystosowanym do
sondy tlenowej + korek szklany na szlif (butelka
Karlsruhe), poj. 250 ml
Zestaw do oznaczania fenolu (indeksu fenolowego) kolba kulista dwuszyjna 500 ml WS-29, WS-14, chłodnica
z kurkiem
WPL
720324210000
25
Korek na szlif do butelek w/sz o poj. 250 ml; szlif korka
19/26
szt
50
50
26
Korek na szlif do butelek sz/sz o poj. 100 ml; szlif korka
14,5/23
szt
30
30
szt
5
5
szt
10
10
szt
5
5
szt
17
17
szt
30
27
28
29
30
31
Cylinder miarowy, 5 ml, z sześciokątną podstawą, z
wylewem, wysoki, podziałka niebieska, kl. A, certyfikat
serii, wg DIN 12 680-2
Cylinder miarowy, 10 ml, z sześciokątną podstawą, z
wylewem, wysoki, podziałka niebieska, kl. A, certyfikat
serii, wg DIN 12 680-2
Cylinder miarowy, 10 ml, stopka z tworzywa; korek
szklany wysoki, podziałka niebieska, kl. A, certyfikat serii,
wg DIN 12 680-3
Cylinder miarowy, 25 ml, z sześciokątną podstawą, z
wylewem, wysoki, podziałka niebieska, kl. A, certyfikat
serii, DIN 12 680-2
Cylinder miarowy, 50 ml, z sześciokątną podstawą, z
wylewem, wysoki, podziałka niebieska, kl. A, certyfikat
serii, wg DIN 12 680-2
32
Cylinder miarowy wysoki, 50 ml, stopka z tworzywa;
korek szklany, klasa B
szt
100
33
Cylinder miarowy, 100 ml, z sześciokątną podstawą, z
wylewem, wysoki, podziałka niebieska, kl. A, certyfikat
serii, wg DIN 12 680-2
szt
27
5
35
100
4
31
198
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
34
Cylinder miarowy, 250ml, typ niski szklana sześciokątna
podstawa, skala brązowa, z wylewem, kl. B
szt
7
7
35
Cylinder miarowy, 500 ml, typ niski szklana sześciokątna
podstawa, skala brązowa, z wylewem, kl. B
szt
3
3
36
Cylinder miarowy, 1000 ml, typ niski, szklana
sześciokątna podst. Skala brązowa z wylewem, kl. B
szt.
3
5
8
37
Cylinder Nesslera, typ niski, śr. 26 mm, wys. 180 mm, poj.
WPL
701106010050
50 ml
szt.
80
50
130
38
Cylinder Nesslera, typ niski, śr. 30 mm, wys. 205 mm, poj.
WPL
701106010100
100 ml
szt.
20
40
60
39
Cylinder Nesslera, typ wysoki, śr. 24 mm, wys. 310 mm,
poj. 100 ml
szt.
90
10
100
40
Kolba Erlenmayera szeroka szyja,poj.100ml
szt
50
50
41
Kolba Erlenmayera wąska szyja,poj.100ml
szt
70
70
42
Kolba Erlenmayera szeroka szyja,poj.250ml
szt
50
43
Kolba Erlenmayera szeroka szyja, poj 300 ml
szt
44
Kolba Erlenmayera wąska szyja, poj 300 ml
szt
45
Kolba Erlenmayera wąska szyja, korek pusty, szlif 29/32,
poj. 250 ml
szt
WPL
701106020100
20
70
50
50
50
40
90
20
20
40
199
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
10
46
Kolba Erlenmayera szeroka szyja, poj. 500 ml
szt
47
Kolba Erlenmayera ze szkła borokrzemowego, z nakrętką z
tworzywa niebieską (możliwość sterylizacji w 140C),
szeroka szyja, poj. 100 ml
szt
48
Kolba miarowa 10 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem z certyfikatem serii, EN ISO 1042
szt
10
10
49
Kolba miarowa 25 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
25
25
50
Kolba miarowa 50 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
30
2
32
51
Kolba miarowa 100 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
30
2
32
52
Kolba miarowa 200 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
30
53
Kolba miarowa 250 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
25
54
Kolba miarowa 500 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
15
15
55
Kolba miarowa 1000 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, wg EN ISO 1042
szt
10
10
56
Kolba miarowa z płaskim dnem, wąska szyja z obrzeżem,
kl. B, poj. 2000 ml
szt
2
2
57
Kolba miarowa 2000 ml klasa A ze szlifem i plastikowym
korkiem, certyfikatem serii, EN ISO 1042
szt
2
10
15
15
30
2
1
27
3
200
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
58
Kolba próżniowa z tubusem z PP, objętość 1000 ml,
59
Kolba próżniowa, szklana, grubościenna DURAN® , poj.
2000 ml; średnica 166 mm, średnica szyjki 60 mm; kształt
Erlenmayera i butli, z przyłączem do węża z PP, oliwką i
silikonową uszczelką (VMQ),
nr kat 338-031000
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
1
szt
1
1
60
Kolba próżniowa, szklana, grubościenna DURAN® , poj.
2000 ml; średnica 166 mm, średnica wewnętrna szyjki 47
mm; kształt Erlenmayera i butli, z przyłączem do ęża z PP,
oliwką i silikonową uszczelką (VMQ)
szt
1
1
61
Kolba próżniowa 5l, z pasującym do niej korkiem
silikonowym i żółtą nakrętką z gwintem i trzpieniem
umożliwiającą połączenie kolby z wężem silikonowym(części zestawu filtrującego firmy Sartorius)
kpl
1
1
62
Kolba szklana płaskodenna ze szlifem, poj. 1000 ml
szt
10
10
63
Zestaw szklany do filtracji Sartorius; skład zestawu:lejek
szklany 250 ml, kolba próżniowa 1000 ml; gniazdo na
filtry z uchwytem zaciskowym; łącznik szklany ze szlifem
i króćcem ssawnym; wąż gumowy próżniowy 1 m; filtry
Vacusart/Midisart 2000 do zabezpieczenia pompy
próżniowej przed zalaniem,
zest.
1
1
64
Krystalizator z wylewem, poj. 150 ml
szt
3
3
65
Krystalizator z wylewem, poj. 300 ml, d/h = 95/55
szt
3
3
66
Krystalizator z wylewem, poj. 900 ml, d/h = 140/75
szt
3
3
nr kat.
9.051455
nr kat. 250-16309
201
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
67
Lejek zwykły szklany, śr 40mm
szt
20
20
68
Lejek zwykły szklany, śr 75mm
szt
10
10
69
Lejek zwykły szklany, śr 120mm
szt
20
70
Lejek filtracyjny szklany, ze spiekiem szklanym, poj. 300
ml, do zestawu filtracyjnego - 3 stanowiskowego firmy
Milipore
szt
4
71
Lejek do napełniania z krótką, szeroką stopką, fi
stopki=25mm, fi lejka = 100 mm
szt
15
72
Naczyńko wagowe niskie, poj. 11 ml
szt
10
73
Naczyńko wagowe niskie, poj. 20 ml
szt
74
Eksykator szklany D1/D2=269/190 mm; wkład
porcelanowy
szt
5
5
75
Pipeta jednomiarowa 1 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt.
30
30
76
Pipeta jednomiarowa 2 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
30
30
77
Pipeta jednomiarowa 5 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
30
30
78
Pipeta jednomiarowa 10 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
30
30
17
37
4
10
25
10
10
10
202
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
79
Pipeta jednomiarowa 20 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt.
30
5
35
80
Pipeta jednomiarowa 25 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
30
30
81
Pipeta jednomiarowa 40 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
25
25
82
Pipeta jednomiarowa 50 ml ze zgrubieniem, z jedną kreską,
kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
25
25
83
Pipeta jednomiarowa 100 ml ze zgrubieniem, z jedną
kreską, kl A, z certyfikatem serii, wg ISO 648
szt
15
15
84
Pipeta wielomiarowa 1 ml skalowana na wylew całkowity,
klasa A, z certyfikatem serii, wg ISO 835
szt
20
15
35
85
Pipeta wielomiarowa 2 ml skalowana na wylew całkowity,
klasa A, z certyfikatem serii, wg ISO 835
szt
30
5
35
86
Pipeta wielomiarowa 5 ml skalowana na wylew całkowity,
klasa A, z certyfikatem serii, wg ISO 835
szt
80
7
87
87
Pipeta wielomiarowa 10 ml skalowana na wylew
całkowity, klasa A, z certyfikatem serii, ISO 835
szt
70
12
82
88
Pipeta wielomiarowa 25 ml skalowana na wylew
całkowity, klasa A, z certyfikatem serii, ISO 835
szt
10
7
17
89
Rozdzielacz gruszkowy z korkiem plastikowym i
teflonowym zaworem odcinającym o poj. 1000 ml
szt.
4
90
Probówki szklane wysokie 16 cm, śr 1,5 cm, probówki
zakręcane na korek, korek nadający się do autoklawowania
szt
4
50
50
203
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
5.
6.
7.
8.
9.
10.
50
50
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
91
Probówki szklane zakręcane z korkami z możliwością
sterylizacji, poj 10 ml, niskie, probówki i korki odporne na
sterylizację w 121 C przez 30 min. Wys 10 cm, śr 1,5 cm,
1,5 cm
szt
92
Rurki Durhama dł 30 mm, śr. wew. ok.5-6 mm
szt
20
20
93
Rurki Durhama dł 40 mm, śr wewn. 4 mm
szt
20
20
94
Zlewka niska z wylewem, skalowana, poj 50 ml
szt
30
95
Zlewka niska z wylewem poj. 150 ml, skalowana
szt
30
30
96
Zlewka niska z wylewem poj. 250 ml, skalowana
szt
20
20
97
Zlewka niska z wylewem poj. 500 ml, skalowana
szt
20
3
23
98
Zlewka niska z uchwytem poj. 600 ml, skalowana
szt
20
10
30
99
Zlewka niska z wylewem poj. 2000 ml, skalowana
szt
8
2
10
100 Zlewka niska z wylewem 5000 ml, skalowana
szt
3
1
4
101 Zlewka wysoka z wylewem poj.1000ml, skalowana
szt
30
53
83
102 Zlewka niska z wylewem poj.1000ml, skalowana
szt
2
2
20
50
204
Laboratoria
Wydziału
Badania
Wody
Laboratoria
technologiczne
Ilość
razem
Wartość
jedn.
netto
Łączna
wartość
netto
(7 x 8)
Łączna
wartość
brutto
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.
Szkoło laboratoryjne
Nr katalogowy
Jednostka
miary
1.
2.
3.
4.
5.
103 Zlewka niska z uchwytem poj. 1000 ml, skalowana
szt
5
104 Zlewka wysoka z wylewem poj.2000ml, skalowana
szt
2
105 Zlewka porcelanowa, wysoka, z wylewem, poj.1100 ml
szt
2
2
Zestaw do CHZT, do termoreaktora ECO6 firmy VELP:
105 chłodnica ze szlifem 29/32, przeciwrozbryzgowe
dzwoneczki, uchwyt ze stali nierdzewnej
komplet/ 6
sztuk
1
1
zest.
10
10
zest
3
3
106
Mikrorozdzielacz wg EN-ISO 10301:1997 rys. C1 wraz z
butelkami 250ml
Aparat filtracyjny borokrzemowy, 47 mm – komplet bez
107 kolby (lej szklany 300 ml, klamra, podstawa filtra ze szkła
spiekanego, korek neoprenowy)
ALCHEM kat.
GL26020201
108 Płuczka 1 L ze szlifem SJ29/32 komplet
109
lejek z krótką szerką stopką, średnica lejka 80 mm,
średnica stopki 12 mm
110 szkiełka zegarkowe obtapiane, średnia 40 mm
5
2
4
szt.
6
6
szt
10
10
szt.
30
30
RAZEM:
…........................................, dnia …..................
…...................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
205
Dotyczy poz. 106 Formularza cenowego - Część 11 Dostawa szkła laboratoryjnego
206

Podobne dokumenty