specyfikacja techniczna architektura i konstrukcja

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja techniczna architektura i konstrukcja
PRA COW NIA ARCH IT EKT ONICZN O-URBANISTYCZN A
AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA
44-100 ,GLIWICE ,UL.BEDNARSKA 4/4
T E L
F A X
K O M
>
<
:
0 3 2
0 3 2
0
2 3 8
2 3 0
6 0 1
0 6
9 6
9 6
8 5
9 2
4 8
9 9
3 D g l i w i c e @ p o c z t a . f m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BASENU SP 4 WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ I ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ
43-400 CIESZYN , UL.PLAC WOLNOŚCI 7
DZIAŁKA NR 34/1
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
INWESTOR: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Cieszynie , Pl. Wolności 7a.
OPRACOWANIE: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3
44-100 GLIWICE , UL.BEDNARSKA 4/4 ,TEL:032 238 96 85
CPV : 45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Aktualizacja listopad 2007
Gliwice, październik 2004
1
SPIS TREŚCI
I – INFORMACJE OGÓLNE
STR.4
II – PRACE WYBURZENIOWE
1.Przedmiot i zakres robót budowlanych.
II-1 .HALA BASENOWA
2.Opis prac towarzyszących i robót
STR.12
tymczasowych.
II-2.BUDYNEK TECHNOLOGII
3.Informacja o terenie.
STR.14
4. Dokumenty wykonawcy.
II-3.BUDYNEK SZATNI I ŁĄCZNIKA
5.Weryfikacja, jakości prac.
STR.16
STR.
6.Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.
III – PRACE ZIEMNE.
STR.19
1.Informacje ogólna.
IV – PRACE BETONIARSKIE.
STR.25
2.Zasypywanie wykopów.
1.Zakres działań.
3.Zakres działań.
2.Beton.
III-1.HALA BASENOWA
STR.23
3.Zbrojenie.
III-2.BUDYNEK TECHNOLOGII
STR.23
4.Deskowanie.
III-3.BUDYNEK SZATNI I ŁĄCZNIKA
STR.23
5.Układanie betonu.
6.Pielęgnacja betonu.
7.Dylatacje.
8.Kontrola jakości robót.
IV-1.HALA BASENOWA
STR.30
IV-2.BUDYNEK TECHNOLOGII
STR.
IV-3.BUDYNEK SZATNI I ŁĄCZNIKA
STR.
V – PRACE BUDOWLANE MUROWE ,STALOWE
VI – PRACE WYKOŃCZENIOWE
STR.9
STR.35
1.Elewacje wewnetrzne i zewnętrzne wykończone
1.Prace murowe.
płytami elewacyjnymi
2.Konstrukcje stalowe.
2.Zewnętrzna pochylnia dla
3.Elewacje.
niepełnosprawnych
4.Płyta warstwowa.
3.Schody zewnetrzne
5.Pokrycie dachów.
4.Balustrady i daszki
6.Izolacje.
5.Drewno
7.Elementy metalowe.
6.Sufity podwieszane
8.Drzwi i okna.
7. Wyposażenie stałe.
9.Okucia budowlane okienne i drzwiowe.
8.Prace malarskie
10.Typy szkła.
9.Okładziny z płytek ceramicznych.
2
11.Okładziny ognioodporne.
10.Wyposażenie mechaniczne.
12.Płyty OSB.
VI-1.HALA BASENOWA
13.Tynki wewnętrzne.
VI-2.BUDYNEK TECHNOLOGII
STR
V-1.HALA BASENOWA
STR.35
VI-3.WIDOWNIA
V-2.BUDYNEK TECHNOLOGII
STR.63
VI-4.BUDYNEK SZATNII,ŁĄCZNIKA ,WEJŚCIA
V-3.WIDOWNIA
STR.68
VI-5.BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI PR
V-4.BUDYNEK SZATNII,ŁACZNIKA ,WEJŚCIA
GIMNASTYCZNEJ
STR.73
V-5.BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNII
PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
STR.81
VII-WYPOSAŻENIE RUCHOME
VIII-ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1Układanie kostki brukowej
2.Układanie płyt chodnikowych
3.Zieleń.
VIII-1.PRACE WYBURZENIOWE
VIII-2.PRACE BUDOWLANE
VIII-3.WYPOSAŻENIE RUCHOME.
3
I - INFORMACJE OGÓLNE
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BASENU SP 4 WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ I ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
43-400 CIESZYN , UL.PLAC WOLNOŚCI 7
DZIAŁKA NR 34/1
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Projekt z swoim zakresie obejmuje remont, przebudowę oraz rozbudowę kompleksu budynków, które
stanowią zaplecze sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz uporządkowanie terenu wokół szkoły z
wygospodarowaniem miejsca na bieżnię lekkoatletyczną oraz urządzenia do skoku w dal.
- stan istniejący.
Rozbudowywany obiekt składa się z 3 parterowych budynków: budynek szatniowo-sanitarny,
technologiczny i hala basenowa. Budynki hali basenowej i szatniowy są od siebie oddylatowane.
Kompleks powstał w latach 70-tych ub. wieku. Kompleks jest połączony z budynkiem szkolnym
parterowym łącznikiem.
Hala basenowa.
Hala basenowa to obiekt parterowy o wymiarach w rzucie 2190 / 1247 cm. Budynek konstrukcji
żelbetowej, zadaszenie dwuspadowe konstrukcji stalowej, pokryte falistymi przeźroczystymi płytami
poliestrowo-szklanymi.
Segment technologiczny.
Od strony zachodniej hali basenowej znajduje się jednokondygnacyjny budynek technologiczny.
Wymiary w rzucie 2533/657 cm. Budynek ma osobne wejście. Konstrukcja tradycyjna, murowany,
dach płaski kryty papą. Strop wykonany z prefabrykatów, żelbetowych płyt kanałowych położonych tak
by uzyskać spadek dachu
Segment szatniowo-sanitarny.
Od strony północnej do hali basenu przylega budynek szatniowo-sanitarny. Znajdują się tam szatnie,
hall wejściowy i pomieszczenia pomocnicze.Budynek o wymiarach w rzucie 1734/1190 cm. Jest to
dwutaktowy budynek parterowy, przykryty płaskim stropodachem. Konstrukcja tradycyjna. Ściany z
cegły pełnej. Strop Akermana. Połać dachu wykonana z płyt korytkowych ułożonych na ściankach
ażurowych, pokrycia z papy na lepiku. Stan techniczny doby.
- opis przyjętego rozwiązania.
Przyjęte rozwiązanie projektowe zdeterminowane zostało warunkami lokalizacyjnymi, a także
uzyskanymi wcześniej wytycznymi i uzgodnieniami inwestora.
Po zbilansowaniu powierzchni pomieszczeń niezbędnych dla zrealizowania projektowanego
programu użytkowego okazało się niemożliwe jego zlokalizowanie w istniejącej kubaturze, bez
jego powiększenia. Lokalizacja obiektu i jego obecne otoczenie –bardzo mała działka nie pozwoliły
na jego rozbudowę w poziomie.
Zdecydowano się na rozbudowę budynku o dodatkowa kondygnację.
Projekt budowlany obejmuje przebudowę i remont: budynku basenu i niecki basenowej z plażą
4
budynku szatni i hallu wejściowego oraz budynku technologicznego. Dodatkowo budynek
szatni,
umieszczając na niej salę gimnastyczną wraz z zespołem szatni i
natrysków. Budynek technologiczny również rozbudowano o 2 kondygnacje, gdzie umieszczono
widownię dla basenu.
Całość kompleksu udostępniono dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
umieszczając w hallu wejściowym platformę dla niepełnosprawnych i pochylnie na zewnątrz
budynku. Dostosowano również sanitariaty i szatnie odpowiednio poszerzając otwory drzwiowe i
powiększając gabaryty natrysków i sanitariatów.
Projekt obejmuje wymianę i rozbudowę wszystkich instalacji wewnętrznych: instalację elektryczną,
odgromową, wodno-kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, centralnego ogrzewania,
przebudowę węzła cieplnego, wymianę instalacji technologii basenu, instalacja odwodnienia połaci
dachu oraz ocieplenie budynku.
Została również zaprojektowana instalacja podgrzewania wody użytkowej oraz wody w basenie
poprzez korzystanie z energii słonecznej (kolektory słoneczne).
Dodatkowo została przebudowana część zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i wodnej i sieci
elektrycznej.
Uporządkowanie terenu wokół szkoły z wygospodarowaniem miejsca na bieżnię lekkoatletyczną oraz
urządzenia do skoku w dal.
2. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.-45000000-8
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie budowy.
Wykonanie ww. prac może być zlokalizowane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę
lub zgłoszeniem. Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowiązany kierownik
budowy. Powyższe czynności opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. oraz „Geodezyjna obsługa inwestycji” z 11
kwietnia 1980 r. Wszystkie czynności i opracowania ma wykonywać osoba posiadająca uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
W terenie wytycza się i utrwala na gruncie takie elementy jak:
- główne osie obiektów budowlanych i podziemnych
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu
- stałe punkty wysokościowe – repety
Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
przekazuje po 2 egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi i wykonawcy robót budowlanomontażowych. Wykonawca przechowuje szkice dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili
zakończenia budowy, po czym przekazuje je zamawiającemu.
Dokładność tyczenia – graniczny błąd wytyczenia od 0, 4 dla ważnych punktów do 1, 0 dla mało
istotnych.
- niwelacja terenu.
Wykonanie szeregu czynności technicznych czynności pomiarowych dla osiągnięcia parametrów
wysokościowych terenu przedstawionego w projekcie.
5
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych
-doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a także odprowadzenia lub utylizacji ścieków.
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia łączności telefonicznej
-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz z e znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i
stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu, należy umieścić tablice informacyjną na
wysokości nie mniejszej niż 2 m, zawierającą:
-określenie rodzaju budowy
-adres budowy
-oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami
-imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego
-telefony alarmowe
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania w okresie
krótszym od ich trwałości technicznej. Mogą to być obiekty niepołączone trwale z gruntem, jak
barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i służące, jako jej
zaplecze.
Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.
Ogrodzenie wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia
powinna wynosić, co najmniej 1, 5m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie budowy. Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego (0, 75-1, 2m), i dla
wózków i taczek.
Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. Miejsce do składowania materiałów i
wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić przypadku przechowywania w magazynach
substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić tę informację na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznym miejscu.
Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.
Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie
budowy, w sposób trwały, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać:
-przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
-maksymalną liczbę pracowników
-informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6
-wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy należy przeprowadzić
przed przystąpieniem do właściwej budowy obiektu.
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek zawiadomienia o
terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód organ administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Kierownik budowy powinien otrzymać dziennik
budowy i dokonać w nim wpisu osób, którym zostały powierzone kierownictwo, nadzór kontrola
techniczna robót budowlanych. Przyjęcie tych funkcji zainteresowani potwierdzają podpisem.
- odcięcie istniejących mediów.
Przed przystąpieniem do właściwej budowy należy odłączyć przebudowywane obiekty od istniejącej
infrastruktury technicznej w tym: instalacje elektryczną, telefoniczną, alarmową, co, wodną,
kanalizacje, instalację technologiczną basenu.
- inwentaryzacja powykonawcza.
W trakcie trwania prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany do sporządzania planów,
rysunków, obliczeń i projektów zmian, jakie zaistniały w stosunku do pierwotnego projektu. Po
zakończeniu prac budowlanych wykonawca ma dostarczyć inwestorowi oraz właściwemu organowi
inwentaryzację powykonawczą.
3. Informacje o terenie budowy.
Przebudowywany obiekt znajduje się w Cieszynie przy Placu Wolności 7, w ścisłym centrum
miasta, wśród zwartej zabudowy śródmieścia, przy Szkole Podstawowej nr 4.
Dojazd od Placu Wolności. Obiekt przebudowywany znajduje się na bardzo wąskiej działce. Granica
własności od strony zachodniej przebiega w odległości 1, 4 m od budynku. Od strony wschodniej i
południowej, znajduje się w odległości 2, 20 m od budynków mur oporowy wysokości 1, 25-2 m.
Mur oddziela obiekty od stromej skarpy ( różnica wysokości na odległości 10 m do granicy dochodzi
do 2, 5 m).
Jedyny istniejący dojazd od Placu Wolności jest bardzo wąski przeznaczony tylko dla samochodów
osobowych ( promień skrętu ~4, 0m).
Na terenie przebiegają sieci elektryczne, sieć wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Działka o dużych różnicach wysokości, zarośnięta samosiejkami, krzakami owocowymi i drzewami
liściastymi. Przed przystąpieniem do przetargu konieczna wizja lokalna.
- eksploatacja górnicza.
Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
- ochrona środowiska.
Projektowane budowle nie mają negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników oraz nie stwarzają
zagrożeń dla środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z
ochroną środowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak,
aby zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy, poprzez używanie przyjaznych dla
środowiska materiałów, wyposażenia i metod budowy.
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:
7
-
zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy;
-
zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota;
-
przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu
-
właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary,
-
powietrze chronić przed zatruciem pyłem, gazem;
-
chronić przed zatruciem wody płynące i stojące śmieciami i odpadami toksycznymi.
Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad, jak i
nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca.
Odpady stałe, włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopu należy odwieźć na wysypisko odległe
o 5 km od placu budowy.
Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do użytku.
Nie do przyjęcia jest używanie radioaktywnych materiałów, przekraczających określone normy.
Niewykorzystane materiały powinny posiadać świadectwo wydane przez specjalistyczne organizacje,
które ustalają niezaprzeczalnie ich neutralny wpływ na środowisko.
- ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską. Wynika do z decyzji o wpisie do rejestru
zabytków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności 7 w granicach
parceli 34 w obrębie nr 44 Nr A-540 i układu urbanistycznego miasta Cieszyna.
- ochrona gruntów rolnych i leśnych.
Teren objęty wnioskiem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
niewolne lub leśne.
- ochrona przyrody.
Obszar inwestycji nie zawiera obiektów podlegających ochronie.
- zaplecze budowy.
Pomieszczenia powinny być rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien dostarczyć,
zainstalować i utrzymać, a po zakończeniu budowy usunąć tymczasowe biura, magazyny, warsztaty.
Podłączenie obiektów zaplecza możliwe będzie do istniejących sieci na terenie inwestycji.
Plan zagospodarowania zaplecza powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
- uwarunkowania komunikacyjne.
Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy są objęte ograniczeniami ruchu.
Są one następujące:
-
dopuszczalne obciążenie na oś samochodu 8 kN
-
max.długość pojazdu 18, 75m
-
zakaz ruchu samochodów ciężarowych między 18.00 i 6.00
Należy przewidzieć dojazd do placu budowy od strony Placu Wolności oraz ul. Stelmacha za zgodą
użytkownika działki sąsiedniej (Liceum Ogólnokształcące). W razie nieuzgodnienia warunków wejścia
na teren działki sąsiada inwestor złoży wniosek do właściwego organu o niezbędności wejścia na
działkę sąsiednią. Wykonawca po zakończeniu robót naprawi szkody powstałe w wyniku korzystania z
sąsiedniej nieruchomości.
Należy przewidzieć odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.
8
- ogrodzenie
Teren w chwili obecnej ogrodzony. Konieczne będzie odgrodzenie placu budowy od strony boiska
liceum oraz postawienie ogrodzenia od strony szkoły podstawowej.
Plac budowy będzie się znajdować na działce własnej. W przypadku zniszczenia dróg dojazdowych
wewnętrznych należy przewidzieć przywrócenie ich do stanu pierwotnego.
- warunki bezpieczeństwa.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady,
których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47, poz.401) oraz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r., Nr 118, poz. 1263).
Budynek szkolny jest połączony łącznikiem z budynkiem basenu, co pozwala na proste
zabezpieczenie budowy przed wejściem osób niepożądanych w tym dzieci na teren budowy.
4.Dokumenty Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatów, planów, rysunków, obliczeń i innych koniecznych dokumentów dla prawidłowego
wywiązania się z kontraktu.
Lista rysunków i innych dokumentów powinna zawierać, co najmniej:
-
program prac włącznie z harmonogramem prac;
-
technologię pracy i harmonogram pracy sprzętu;
-
plan organizacji budowy łącznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
-
Plan gwarancji, jakości;
-
plan bezpieczeństwa;
-
rysunki konstrukcyjne uzupełniające projekt, tj.: rysunek wykonawczy konstrukcji
stalowych,
detale
konstrukcyjne,
rysunki
konstrukcyjne
drzwi,
okien,
przegród
przeszklonych itd.
-
zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;
-
rysunki powykonawcze
-
instrukcje obsługi i instrukcje utrzymania;
-
dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia na użytkowanie.
Przewidzieć koszty związane z uzyskaniem: zabezpieczeń, gwarancji, ubezpieczeń.
5.Weryfikacji, jakości prac.
Wykonawca powinien przekazać do dyspozycji Inspektora Nadzoru tymczasowo i nieodpłatnie niżej
wymienione wyposażenie i narzędzia:
-
Komplet narzędzi geodezyjnych
-
komplet narzędzi do pomiarów geologicznych z dostępem do laboratorium
9
-
młotek Schmidta oraz dostęp do laboratorium badającego, jakość betonu.
pompa do badania ciśnieniowego rur z osprzętem
6. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym
najmniej przeznaczeniu, to znaczy mz właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.
Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobów:
-oznakowanie CE (aprobata europejska)
-oznakowanie polskim znakiem budowlanym
-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem, jako regionalny wyrób budowlany
-wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta
obiektu lub najmniej nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego najmniej tą dokumentacją oraz innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne związane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury najmniej
dnia 14 maja 2004, w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiałów zaplanowanych do użycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: źródło
nabycia, miejsce produkcji lub zamówienia tych materiałów oraz powinien przedstawić wszystkie
niezbędne certyfikaty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru? Zatwierdzenie źródła
materiałów nie równa się zatwierdzeniu materiałów pochodzących ze wspomnianego źródła.
Wykonawca, na prośbę Inspektora Nadzoru, powinien przetestować materiały podczas wykonywania
prac, aby zademonstrować ich użyteczność i zgodność z wymaganymi charakterystykami.
Koszt dodatkowych testów poniesie Wykonawca, jeżeli jakość nie byłaby dostosowana do
parametrów.
Inspektor może kontrolować produkcję, aby sprawdzić dostosowanie użytych materiałów i metod do
wymagań normowych.
Próbki materiałów i produktów powinny być dostarczone przez Wykonawcę, aby sprawdzić i
przedstawić ich właściwości. Rezultaty tych badań będą postawą akceptacji, jakości partii towaru.
Wykonawca powinien zapewnić pomoc i współpracę producenta z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zabezpieczyć tymczasowo przechowywane materiały aż do czasu ich użycia i
chronić przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania
materiałów powinny znajdować się na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.
10
II PRACE WYBURZENIOWE-45110000-9
Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i dostarczyć
pomocnicze materiały, tak, aby zapewnić bezpieczną pracę własnych pracowników i innych osób.
Wykonawca powinien oznaczyć miejsca szczególnie niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi
przepisami bhp.
Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformować wszystkie grupy
włączone w prace, uzyskać konieczne zezwolenia i zweryfikować właściwości i powiązania tych części
budowli, które muszą być wyburzone. Wykonawca powinien być odpowiedzialny za zabezpieczenie i
właściwe rozebranie, usunięcie wszystkich istotnych, użytecznych elementów przed rozpoczęciem
prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien pisemnie powiadomić kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawców i inne grupy włączone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przedłożyć technologię prac wyburzeniowych prezentującą metody wyburzenia,
kolejność, czas i środki ostrożności, które będą podjęte, tj.: bezpieczeństwo, tymczasowe podpory,
tymczasowe ściany oddzielające.
Bilans ten powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Inspektor
nadzoru może prosić o kalkulacje tymczasowych podpór.
II-1.ZAKRES PRAC
II - 1. HALA BASENOWA, PRACE WYBURZENIOWE
1.1
Demontaż istniejących płyt falistych z plexi położonych na aluminiowych płatwiach stanowiących pokrycie dachu
1.2
Demontaż istniejących płatwi aluminiowych.
1.3
Demontaż drewnianych ochron na grzejniki oraz odbojników drewnianych.
1.4
Demontaż istniejących grzejników typu rury ożebrowane.
1.5
Skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach
1.6
Skucie tynków cementowo-wapiennych na ścianach bocznych
1.7
Demontaż osłon aluminiowych 2 otworów wentylacyjnych
1.8
Wykucie pustaków szklanych
1.9
Demontaż drabinek wykonanych ze stali nierdzewnej znajdujących się przy basenie
1.10
Demontaż instalacji elektrycznej oraz lamp w hali basenowej.
1.11
Demontaż istniejącej płyty basenu.
Warstwy: terakota 0, 5cm, wylewka cementowa
1, 5-4, 0cm, płyta żelbetowa gr. 8cm. Płyta obwodowo osadzona na ścianach poprzez belki żelbetowe 20 sztuk. Płytę
należy odciąć od istniejących wieńców piłą diamentową.
1.12
Demontaż istniejących słupów stalowych i belek podpierających plażę basenu, a znajdujących się w podbaseniu
1.14
Demontaż niecki basenu wykonanej z blachy trapezowej i pokrytej folia.
11
1.15
Skucie istniejącego fundamentu pod niecką
1.16
Demontaż 2 czerpni, osłon stalowych znajdujących się w podbaseniu
1.17
Demontaż instalacji elektrycznej w podbaseniu.
1.18
Skucie istniejącej posadzki cementowej w podbaseniu.
1.19
Skucie istniejącej płyty betonowej.
1.20
Demontaż drzwi wejściowych znajdujących się w ścianie bocznej
1.21
Wyburzenie istniejącego daszku wykonanego z płyty falistej i profili stalowych. Daszek znajduje się nad drzwiami
wejściowymi ściany bocznej.Daszek należy zdemontować.
1.22
Demontaż drzwi wejściowych.
1.23
Demontaż obróbki blacharskiej ścian.
1.24
Demontaż instalacji odgromowej.
II- 2. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY, PRACE WYBURZENIOWE
2.1
Demontaż istniejących drzwi, drzwi stalowe.
2.2
Demontaż istniejących okien, okna drewniane.
2.3
Demontaż istniejącej instalacji technologicznej:
2.4
Zaślepienie węzła
2.5
Demontaż instalacji elektrycznej
2.6
Demontaż osłon stalowych czerpni, wyrzutni i filtrów
2.7
Wyburzenie istniejących fundamentów
2.8
Zasypanie kanału technologicznego
2.9
Wyburzenie ścianki działowej:
2.10
Wyburzenie ściany w pomieszczeniu technicznym i magazynowym:
2.11
Skucie istniejącej posadzki:
Zerwanie warstw dachu:
-3xpapa bitumiczna,1xpap jutowa 1cm ,
2.12
-jastrych cementowy wodoszczelny 1,5cm ,
-szkło piankowe czarne na lepiku 4,0cm ,
-gładź wyrównawcza 1,5cm,
Demontaż istniejącej rynny i obróbki blacharskiej :
2.13
- rynna śr 100 , dł 25,0m , cynkowa
-rury spustowe śr 100 ,
-obróbki blacharskie
12
2.14
Wyburzenie murka ogniowego, cegła pełna .
2.15
Wyburzenie istniejącego komina ,cegła pełna , komin wyburzyć do wysokości stropu magazynu. Wyburzać ręcznie.
2.16
Demontaż balustrady przy schodach wejściowych na dach , balustrada stalowa , należy wyciąć.
2.17
Demontaż balustrady przy schodach zejściowych do pomieszczenia technologii: , balustrada stalowa , należy wyciąć.
2.18
Demontaż krat znajdujących się w oknach ,kraty stalowe
Kraty należy wyciąć piłą.
2.19
Demontaż parapetów okiennych zewnętrznych :
2.20
Demontaż czerpni powietrza na ścianie zewnętrznej:
2.21
Skucie płytek na schodach zewnętrznych
II - 3. BUDYNEK SZATNII I ŁĄCZNIK , PRACE WYBURZENIOWE
3.1
Wyburzenie ścianek działowych
3.2
Demontaż drzwi
3.3
Demontaż okien
Okna drewniane
3.4
Demontaż umywalek i wc z armaturą
3.5
Demontaż instalacji
3.6
Wyburzenie istniejących schodów wejściowych zewnętrznych.
Schody żelbetowe , obłożone płytkami z lastrika.
Wycięcie istniejących balustrad stalowych .
3.7
Demontaż kanałów wentylacyjnych. Kanały wykonane z blachy ocynkowanej .
3.8
Wyburzenie pustaków szklanych w holu .
3.9
Zerwanie okładziny ściennej holu. Okładzina z laminatu do wysokości 2 m. Przytwierdzona do ściany listwami
drewnianymi .
3.10
Demontaż parapetów kamiennych.
Parapety wykonane z kamienia naturalnego gr 2 cm.
3.11
Demontaż ochrony grzejników . Drewniane bledny przykrywające grzejniki.
3.12
Wyburzenie warstw podłogi :
- płyty kamienne 2cm / płytki
- warstwa wyrównawcza 1,5 cm
- bloczki PSG 18 cm
- 2xpapa na lepiku
3.13
Wyburzenie warstw dachu budynku szatni :
- 2 x papa na lepiku
- warstwa wyrównawcza 1,5 cm
13
- płyty korytkowe żelbetowe gr 10 cm
- szlachta cementowa 1,5 cm
- styropian 5cm
Wyburzenie warstw dachu budynku łącznika :
- 2 x papa na lepiku
- warstwa wyrównawcza z żużlobetonu 2-12 cm
- szlachta cementowa 2 cm
- styropian 5 cm
3.14
Wyburzenie kominów i wywietrzaków :
3.15
Demontaż rynien , rur spustowych i blacharki .Elementy wykonane z blachy cynkowej
3.16
Demontaż żeliwnego wejścia do kanalizacji deszczowej
3.17
Demontaż daszku nad wejściem . Daszek żelbetowy , płyta grubości 10cm, pokryty 2x papa na lepiku
3.18
Wyburzenie ścianek ogniowych budynku szatni :
Ścianki z cegły szerokość 25cm
3.19
Wyburzenie ściany w części wejściowej budynku szatni :
Ścianki z cegły szerokość 25cm
3.20
Wyburzenie części ścianki ogniowej na budynku łącznika:
Ścianki z cegły szerokość 25cm
II-2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
II-3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Demontaż prowadzic ręcznie oraz za pomocą dźwigów i podnośników. Prace wykonywac bezpiecznie
zgodnie z zaleceniami przepisów bhp.Maszyny i urządzenia użytkowa zgodnie z zaleceniami
producenta.
II-4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
II-5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy , jakości wykonywania
robót , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową ST , pozwoleniem na budowę lub
decyzją na prowadznie robót , przepisami obowiązującymi Polskimi Normami , aktualnym Prawem
Budowlanym , wymogami norm branżowych , poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robót jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi
pracami.
W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
Rozporządznie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz Rozporządznie
14
MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano montażowych i rozbiórkowych.
Roboty powinny być prowadzone w warunkach suchych.
II-6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ
Kontroli i odbiorowi będą podlegać wszystkie prace budowlane zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym , warunkami producentów oraz obowiązującymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to etap zamknięcia jakiegoś elementu, po którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiór końcowy - następuje po całkowitym wykonaniu wszystkich robót, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prób końcowych;
II-7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiary wykonywać według wytycznych znajdujących się w KNR .
II-8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przy odbiorze robót będzie sprawdzana ich jakośc,sposób składowania i wywózki gruzu.
II-9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Roboty należy wliczyć w całość zadania.
II-10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
15
III - PRACE ZIEMNE-45111200-0
III-1.ZAKRES PRAC
Na prace w tym zakresie składają się:
wykopy, usuwanie i przemieszczanie ziemi, wypełnianie wykopów oraz wykonanie podkładów pod
posadzki na gruncie związane z wszystkimi pracami konstrukcyjnymi dotyczącymi tego projektu.
III - 1. HALA BASENOWA- PRACE ZIEMNE
1.1
Wykop dla wykonania niecki basenowej i podbasenia :
1.2
Wykop obwodowy dla ocieplenia budynku .Wykonać wykop wokół budynku głębokości 1,2 m .
Wykop wykonywać odcinkami , stopniowo.
III - 2. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY- PRACE ZIEMNE
2.1
Wykop dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe:
2.2
Wykonać wykop obwodowy dla ocieplenia budynku głębokości 1,2 m długości 30 m , szerokości 1 m .
III - 3. BUDYNEK SZATNII , ŁĄCZNIK , PRACE ZIEMNE
3.1
Wykop dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe sali gimnastycznej :
Wykop wykonywać mechanicznie i ręcznie . Zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu wykopu kable
elektryczne.
3.2
Wykop dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe budynku wejścia :
Wykop wykonywać mechanicznie .
3.3
Wykop dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe budynku szatni przy sali gimnastycznej :
Wykop wykonywać mechanicznie . Skarpę zabezpieczyć przed osuwaniem.
Slupy szatni montowane będą do fundamentów , które osadzone będą na wysokiej skarpie znajdującej się przy budynku
basenu . Skarpa jest wznosząca . Różnica wysokości ok. 125cm. Miejsce osadzenia fundamentów jest bardzo trudno
dostępne , szczególnie sprzętem mechanicznym.
3.4
Wykop obwodowy dla ocieplenia budynku . Wykonać wykop wokół budynku głębokości 1,2 m . Na długości 30 m ,
szerokości 1 m .
Wykop wykonywać odcinkami , stopniowo.
3.5
Wykop dla wykonania schodów zewnętrznych :
3.6
Wykop dla wykonania fundamentów pochylni
Informacje ogólne.
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu , określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych , mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.Szczególną uwagę
należy zwrócic na istniejące sieci elektryczne w otulinach papierowych.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci , takich jak :
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe ,kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości , w jakiej mogą być
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczna odległość kierownik
16
ustala w porozumieniu z właściwa jednostką , w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te
instalacje. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwłocznie przerywa się prace i ustala z właściwą jednostka zarządzającą dana instalację dalszy
sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji , przerywa się dalszą pracę i zawiadamia osobę nadzorująca roboty ziemne.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych , a także głębienie wykopów
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych wykop należy szczelnie przykryć i ogrodzić
balustradą wysokości 1,1 m , dodatkowo balustrady zaopatrzyć w czerwone światło ostrzegawcze.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych , bez podparcia , mogą być wykonywane tylko do
głębokości 1 m w gruntach zwartych , w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie
o szerokości równej głębokości wykopu. Wykop bez umocnień o głębokości większej niż 1m , ale nie
większy niż 2m , można wykonywać , jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja
geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenia ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych :
-tworzenie nawisów
-włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem
-przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny
-przemieszczenie maszyny roboczej po pochyleniach
przekraczających dopuszczalny stopień,
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej
-wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi , w odległości
mniejszej niż określają to odrębne przepisy
-przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu , w czasie załadunku jego
skrzyni w przypadku , gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
W razie wykonywania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:
-w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy , o szerokości równej trzykrotnej głębokości
wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku wykopu
-likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwając naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
-sprawdzać stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż1 m od poziomu terenu , należy wykonać zejście do
wykopu. Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m . Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do
wydobywania urobku zabronione.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie wykonywania pracy powinna być
ustawiona w odległości wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
17
Przy wykopie z jednoczesnym transportem urobku wykop musi być przykryty szczelnym i
wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej
górnej granicy krawędzi.
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dnawykopu i
stopniowo je usuwać , w miarę zasypywania wykopu.
Podgrzewanie , rozmnażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z
dokumentacją projektową lub instrukcją bezpieczeństwa opracowana przez wykonawcę.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonywanym wykopie o ścianach pionowych i na
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub
obudową prefabrykowaną.
W miejscach, gdzie jest to konieczne wykopy powinny być prowadzone tak, aby dojść do poziomu
fundamentowania lub odpowiedniej nośności gruntu.
Wykopy powinny być dostosowane do wymaganych wymiarów i poziomów fundamentów dla każdego
punktu budynku. Wykopy powinny zawierać poszerzenia na umieszczenie drenaży, kabli, przewodów
etc.
Wymiary wykopów mają uwzględniać wymaganą ilość miejsca na umieszczenie i usunięcie
szalunków, form oraz umożliwić inspekcję podczas prowadzenia prac.
Skarpy mają mieć naturalny kąt pochylenia, usypane z wykopanej ziemi.
Zbocza wykopów mają być zadeskowane - jeżeli jest taka potrzeba lub, gdy spadki nie mogą być
naturalne.
Wykopy głębsze niż podano na rysunkach mają być wypełnione odpowiednim materiałem.
Kiedy wykop liniowy wykuty jest w skale, wykop ma sięgać 10 cm poniżej ustalonego poziomu, tak,
aby instalacje kłaść na warstwie piasku zgodnie z parametrami - 10 cm grubości.
Ostatnie 10 cm wykopu, tj.: 10 cm powyżej dolnego poziomu fundamentu, ma być wykopane ręcznie.
Tam, gdzie grunt jest nawodniony bądź znajdują się nieodpowiednie materiały w dole wykopu, które
nie są zdolne do pełnienia roli podpory, tak jak: gleba - ma być usunięta aż do poziomu twardego,
ubitego, wytrzymałego poziomu a następnie wypełniona piaskiem lub betonem do odpowiedniego
poziomu - według instrukcji Inspektora Nadzoru.
Grunt nawodniony lub nienośny należy zastąpić piaskiem lub betonem do odpowiedniego poziomu lub
według instrukcji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wykopy mają być wolne od ziemi, wody (w tym również deszczówki) - zbierającej się
podczas trwania budowy.
III-2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
Należy stosowac wyroby budowlane wprowadzone do obrotu,zawierające aprobaty techniczne.
Geolog, przed pracami fundamentowymi, ma zbadać dno wykopu. Wymagane jest, aby dno wykopu
stanowiła grunt rodzimy - łupek o nośności q = 400 kPa .
Specjalne wymagania dla prac związanych z materiałami wypełniającymi wykopy: odpowiednie
materiały, szczególnie przy wypełnianiu rowów na rury i kable oraz tworzeniu nośnych podłoży.
Wykopany materiał będzie wykorzystany do wszelkich innych celów. Materiały uzupełniające mają być
bez gruzu, korzeni i materiałów organicznych. Materiał wypełniający ma być gruboziarnisty i stosowny
18
do wymagań projektowych. Przed uzupełnieniem wykopy mają być całkowicie wolne od resztek
deskowań, szkodliwych materiałów, powinny być oczyszczone.
Materiał wypełniający ma być dostosowany do wymagań:
-
różne rodzaje grubości, współczynnik >5
-
współczynnik piasku >35
-
przepuszczalność k>8 m przez 24 h
III-3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną , z użyciem
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
III-4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
III-5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy , jakości wykonywania
robót , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową ST , pozwoleniem na budowę lub
decyzją na prowadznie robót , przepisami obowiązującymi Polskimi Normami , aktualnym Prawem
Budowlanym , wymogami norm branżowych , poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robót jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi
pracami.
W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
Roboty powinny być prowadzone w warunkach suchych.
Zasypywanie ma być przeprowadzone po zakończeniu stałych prac budowlanych i po ich inspekcji i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Żadne uzupełnienie nie powinno się odbywać w pobliżu miejsca, gdzie jest konstrukcja murowana lub
betonowa, dopóki zaprawa murarska lub beton nie osiągnie właściwej wytrzymałości (stężenia).
Materiał wypełniający ma być kładziony warstwowo, nie więcej niż 30 cm grubości, każda warstwa
musi być ubita. Podbudowy kładzione pod podłogi, parkingi musi być dobrej jakości, gruboziarniste,
kładzione warstwowo po 15 cm do zagęszczenia.
Stopień zagęszczenia gruntu wypełniającego pod obszary zabrukowane, zabetonowane np.: parkingi,
pasaże: Is=1.0, podstawowy stopień elastyczności E0>60MPa, E1/E0<2,5.
Stopień zagęszczenia zasypki wypełniającej dziury po wyburzeniu i podkład pod fundamenty ma mieć
Is=0,97.
Dokładność wykopów.
Odchylenie od zaprojektowanych współrzędnych wykopów nie powinno przekraczać + 1cm - 3cm.
Stopień nachylenia wzniesień nie powinien różnić się od zaprojektowanego więcej niż 10% jego
wartości wyrażonego tangensu kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarpy
19
nasypu, mierzona 3 m długości prętem nie powinna przekraczać 10cm. Inne wymagania
regularności, będące rezultatem sposobu wzmocnienia nasypu, powinny być spełnione.
III-6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ
Kontroli i odbiorowi będą podlegać wszystkie prace budowlane zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym , warunkami producentów oraz obowiązującymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to etap zamknięcia jakiegoś elementu, po którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiór końcowy - następuje po całkowitym wykonaniu wszystkich robót, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prób końcowych;
Następujące elementy będą sprawdzane podczas prac:
-
przystąpienie do wykopów
-
poprawność wymiarowa
-
systemy odwadniania wykopów
-
ochrona zboczy wykopów (zadeskowanie)
-
jakość gruntów rodzimych na dnie wykopów
-
jakość materiałów użytych do wypełnienia
-
stopień zagęszczenia gruntu.
III-7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiary wykonywać według wytycznych znajdujących się w KNR .
Jednostkami obmiarowymi są:
• wykopy – (m3)
• zasypki – (m3)
• transport gruntu – (m3) z uwzględnieniem odległości transportu.
III-8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przy odbiorze robót będzie sprawdzana ich jakośc,sposób składowania i wywózki gruzu.
Wykonanie wykopów podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
III-9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Roboty należy wliczyć w całość zadania.
III-10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace powinny być podporządkowane następującym normom technicznym:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Właściwości, gatunki i rodzaje.
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Ogólne wymagania.
PN-B-10736:1999
Wykopy dla zaopatrzenia w wodę i rury ściekowe. Wymagania.
PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Miejsce kontroli.
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Kontrola próbek.
PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania dla wykonania i odbioru.
PN-B-02481:1999
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
20
IV - PRACE BETONOWE 45262300-4,45262310-7,45262311-4
VI-1.ZAKRES PRAC
Prace objęte tą specyfikacją to: fundamentowanie (ściany fundamentowe),
ściany nośne, elementy konstrukcyjne, takie jak: podłogi, belki, kolumny, wieńce, schody wewnętrzne.
IV-1. HALA BASENOWA- PRACE BETONOWE
1.1
Wykonanie szalunku dla płyty niecki basenowej
1.2
Wykonanie szalunku dla płyty plaży:
1.3
Przywóz i ułożenie piasku :
1.4
Wylanie chudego betonu :
1.5
Wykonanie izolacji na chudym betonie :
1.6
Wykonanie zbrojenia dla niecki basenowej :
Stal AII .
1.7
Wykonanie zbrojenia dla plaży:
Arlusz KZ-08,09
Stal AII.
1.8
Montaż elementów stalowych dla położenia płyty plaży :
1.9
Wylanie płyty niecki i plaży:
Zastosować beton B25 . Należy zwrócić uwagę na wypusty denne , których orurowanie powinno być założone przed
betonowaniem płyty . W niecce wykonać otwory technologiczne według specyfikacji technologii basenu .Na partii
otworów zbrojenie wyciąć .
1.10
Wykonanie otworów technologicznych w niecce basenu:
Otwory wywiercić piłą diamentową w ścianie basenu .
1.11
Wykonanie otworów dla odwodnienia plaży
Otwory wywiercić piłą diamentową w płycie basenu gr 10cm.
IV- 2. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY- PRACE BETONOWE
2.1
Przywóz i ułożenie piasku :
2.2
Wylanie chudego betonu :
2.3
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej:
Izolację wykonać 2x papa na lepiku .
2.4
Wykonanie szalunku dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe:
2.5
Wykonanie zbrojenia fundamentów:
2.6
Przywóz i zalanie fundamentów :
Beton B25.Stal AII. Otulina 40mm.
21
IV- 3. BUDYNEK SZATNI , ŁĄCZNIKA , WEJŚCIA - PRACE BETONOWE
3.1
Przywóz i ułożenie piasku dla fundamentów słupów stalowych sali gimnastycznej:
3.2
Wylanie chudego betonu dla fundamentów słupów stalowych sali gimnastycznej:
3.3
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej dla fundamentów słupów stalowych sali gimnastycznej:
Izolację wykonać 2x papa na lepiku .
3.4
Wykonanie szalunku dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe sali gimnastycznej:
3.5
Przywóz i ułożenie piasku dla fundamentów słupów stalowych wejścia:
3.6
Wylanie chudego betonu dla fundamentów słupów stalowych wejścia:
3.7
Wykonanie szalunku dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe wejścia :
3.8
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej dla fundamentów słupów stalowych wejścia
Izolację wykonać 2x papa na lepiku .
3.9
Przywóz i ułożenie piasku dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe budynku szatni przy sali gimnastycznej :
3.10
Wylanie chudego betonu dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe budynku szatni przy sali gimnastycznej :
3.11
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej dla fundamentów słupów szatni
Izolację wykonać 2x papa na lepiku .
3.12
Wykonanie szalunku dla osadzenia fundamentów pod słupy stalowe budynku szatni przy sali gimnastycznej :
3.13
Przywóz i ułożenie piasku dla wykonania schodów zewnętrznych :
3.14
Wylanie chudego betonu dla wykonania schodów zewnętrznych :
3.15
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej dla fundamentów schodów zewnetrznych
Izolację wykonać 2x papa na lepiku .
3.16
Wykonanie szalunku dla fundamentów schodów zewnętrznych
Izolację wykonać 2x papa na lepiku .
3.17
Wykonanie zbrojenia fundamentów
Arkusz KZ-01,02,03
Stal AII . Otulina 40 mm
3.18
Wylanie fundamentów :
Beton B25
3.19
Wylanie pochylni
Arkusz KZ-10
3.20
Wylanie schodów zewnętrznych przy wejściach 2 sztuki .
Arkusz KZ-07
3.21
Prace polegające na wylaniu żelbetowych schodów wewnętrznych .
Arkusz KZ-07
Beton B25 , stal AII, otulina 30 mm.
Wymiary sprawdzić na budowie.
22
IV-2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
Należy stosowac wyroby budowlane wprowadzone do obrotu,zawierające aprobaty techniczne.
Beton.
Beton B25
Cement:
Cement Portland M25 dla betonów "chudych".
Cement Portland M45 dla betonów konstrukcyjnych.
Kruszywo:
Stopień 15 dla betonu "chudego".
Stopień 50 dla betonu konstrukcyjnego.
Maksymalna wielkość ziaren kruszywa powinna być:
16 mm dla płyt
32 mm dla słupów ścian i belek
63 mm dla masywów fundamentowych
Dostawca gotowych mieszanek betonowych powinien udokumentować skład kruszywa.
Dodatki:
Dodatki powinny być uwzględnione przez dostawcę betonu w recepturze gotowego betonu.
Klasa betonu:
Należy stosować następujące minimalne klasy betonu:
B10 dla "chudych" betonów
B25 dla posadzek, belek, schodów, wieńców.
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowe receptury
mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte.
Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementów konstrukcyjnych wystawionych na działanie
czynników atmosferycznych nie powinna przekraczać 5%.
Wszystkie pozostałe elementy betonowe powinny posiadać maksymalny stopień absorpcji wody 9%.
Układanie betonu.
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca musi przedłożyć klientowi do akceptacji harmonogram
transportu betonu, oraz jego wylewania.
Beton powinien być ostrożnie zagęszczany mechanicznymi wibratorami. Wibratory powinny pracować
jedynie w pozycji pionowej i nie powinny być przesuwane poziomo w masie betonowej. Nie będą
tolerowane przerwy w układaniu betonu. Inspektor nadzoru może wymagać kontynuowania prac
betoniarskich także podczas deszczowej pogody. Wykonawca powinien zapewnić wykonywanie prac
betoniarskich bez przerw. Natychmiast po ułożeniu betonu należy wygładzić jego powierzchnię.
Nierówności powinny być wyrównane betonem a nie zaprawą cementową. Dokładność wykonania
powierzchni betonu zostanie sprawdzona na zgodność z dopuszczalnymi odchyłkami.
Pielęgnacja betonu.
Po ułożeniu beton musi być nawilżany przez 2 tygodnie. W przypadku deszczu, mrozu lub innych
niekorzystnych warunków atmosferycznych, świeżo ułożony beton należy przykryć.
23
Podłogi przeznaczone pod płytki ceramiczne, lub posadzki cementowe wylewane powinny być
zatarte na ostro. Podłogi i powierzchnie nie uformowane przez szalunek, które nie otrzymają
wykończenia płytkami ceramicznymi lub posadzką cementową powinny być zatarte na gładko.
Powierzchnie te po uzyskaniu przez beton odpowiedniego stężenia powinny być zatarte z dodatkiem
suchego cementu i powinny być wygładzone zacieraczkami ręcznymi bądź mechanicznymi.
Dylatacje.
Dylatacje konstrukcyjne.
Wykonawca powinien przygotować program układania betonu ukazujący wszystkie miejsca
dylatowane konstrukcyjnie i przedłożyć ten program do aprobaty Inspektorowi Nadzoru. Usytuowanie
przerw dylatacyjnych zaproponowane powinno być tak, by minimalizowało to ryzyko uszkodzenia
struktury betonu na skutek naprężeń termicznych bądź skurczu. Jeżeli przerwy mają być wyposażone
w zapory to powinny one być przymocowane do zbrojenia. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie
betonowania nie zostawić wolnej przestrzeni pod pasami dylatacyjnymi.
Dylatacja posadzek.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie dylatacji betonowej płyty parteru. Wszystkie
dylatacje ze ścianami powinny być wypełnione styropianem grubości 1 cm Wykończenia góry dokonać
zaakceptowaną masą szpachlową. Krawędź betonu na styku z nawierzchnią podjazdu powinna być
wzmocniona stalowymi profilami odpowiednio osadzonymi w betonie. Szczegóły powinny być
przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Nacięcia dylatacyjne.
Rozmieszczenie i szczegóły nacięć dylatacyjnych powinny być zaprezentowane do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru.
Zbrojenia.
Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadać polskim normom PN-841B-0326664 i PN-82/H-93215:
-
klasa AII (18G2) lub AIII (34GS) dla zbrojenia głównego
-
klasy AI (St3S) dla zbrojenia pomocniczego.
-
Klasy RB 500W
Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadać normie PN-84/B-03264.
klasa stali dla zbrojenia poszczególnych elementów powinna być taka, jak określono ją w projekcie.
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone i wyginane na zimno przy użyciu przyrządów o
wielkościach określonych w polskich normach. Pręty zbrojeniowe po nadaniu im kształtu nie mogą być
ponownie wyginane.
Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia zewnętrzne, jak pęknięcia, ubytki, wgniecenia lub tym
podobne nie mogą być użyte.
Pręty zbrojeniowe nie mogą być spawane, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z projektem, usztywnione w swojej formie. Łączenia
wykonywać drutem wiązałkowym o średnicy 1,5 m. Końcówki drutu powinny być zagięte do środka,
aby nie wystawały na zewnątrz powierzchni betonowej.
24
Zbrojenie powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla
wymaganego otulenia wkładek.
Deskowanie.
Deskowanie musi być wystarczająco mocne i sztywne. Inspektora Nadzoru może wymagać obliczeń
głównych elementów deskowania. Obliczenia takie powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-81/B-03150.
Deskowania i podpory muszą być konstruowane w taki sposób, aby utrzymały właściwą pozycję w
trakcie wylewania i późniejszego tężenia betonu.
Zmontowane deskowanie powinno być skontrolowane ze względu na umiejscowienie i wymiary przez
geodetę. W równym stopniu jak poprawność wymiarową należy skontrolować szczelność deskowania.
Wszystkie elementy do deskowania betonu, którego powierzchnie będą niewidoczne, powinny być
wykonane z płaskich płyt drewnianych o równej grubości równej minimum 25 mm.
Panele ze sklejki wodoszczelnej o odpowiedniej grubości należy używać do deskowania powierzchni,
które będą widoczne.
Jeżeli Wykonawca zamierza użyć form stalowych musi uzyskać na to zgodę Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien osadzić wszelkie elementy dla prowadzenia instalacji oraz montażu detali
architektonicznych.
Po zamontowaniu instalacji przejścia, otwory, wnęki itp. Powinny być wypełnione niskokurczliwą
zaprawą. Przed wylaniem betonu, Wykonawca powinien się upewnić, że wszelkie kotwy, marki, wnęki
przejścia, itp. zostały prawidłowo usytuowane. Po wylaniu betonu Wykonawca powinien dokonać
sprawdzenia właściwego umiejscowienia wszystkich śrub kotwiących.
Wykonawca powinien upewnić się także że nie uległy wypełnieniem betonem przejścia, szyny,
wstawki itp. Materiały wypełniające nie mogą powodować występowania plam na powierzchni betonu,
ani warstwy wykańczającej, ani też powodować niekorzystne efekty w stosunku do przyczepności
warstw wykańczających.
Wszystkie zewnętrzne narożniki betonu powinny mieć skos na szerokość 15 mm.
Oleje używane do form szalunkowych itp. nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na pielęgnację
betonu, ani też na warstwy wykańczające nakładane później. Nie mogą też powodować występowania
plam ani zmniejszać przyczepności tych warstw wykańczających.
Niecka basenu
Płyta niecki basenu i płyta okalająca z betonu klasy B 25.Stal klasy A – III, gat. 34GS.
Zaleca się zastosowanie superplastyfikatorów czyli domieszek upłynniających zwiększających
ciekłość mieszanki betonowej w celu ułatwienia szczelnego ułożenia betonu, zwiększają one
wytrzymałość betonu, zmniejszają wskaźnik cementowo – wodny z zachowaniem konsystencji
wyjściowej lub zmniejszają zużycie cementu bez pogorszenia wytrzymałości i urabialności mieszanki
betonowej co prowadzi do zwiększenia wytrzymałości i wodoszczelności, a w efekcie do zwiększenia
trwałości betonu. Deskowanie powinno być stabilne, ponieważ nie może dojść do jego odkształcenia.
Należy unikać deskowań stalowych gdyż powstaje zbyt gładka powierzchnia betonu. Nie wolno
stosować do deskowań środków antyadhezyjnych, które obniżają zdolność zwilżania powierzchni
betonowej. W przeciwnym razie powierzchnia ta musi być piaskowana przed rozpoczęciem dalszych
25
robót. Deskowanie powinno być szczelne oraz gładkie. Stabilizacja deskowania powinna być
wykonana od zewnątrz.
Niedopuszczalne jest łączenie ścian deskowania elementami poprzecznymi. Betonowanie należy tak
przeprowadzić, aby uniknąć segregowania się składników (np. przy użyciu transportu pompowego).
W żadnym przypadku nie można mieszanki zrzucać z wysokości większej niż 1m. Przy zastosowaniu
przerwy w betonowaniu, po wykonaniu płyty dennej należy zastosować taśmy dylatacyjne (np.Tricosal
firmy Polbet S.A. ul.73 Pułku Piechoty 1 w Katowicach) lub inne uznane metody uszczelnień, za
zgodą projektanta. Dużym ułatwieniem może być zastosowanie węży iniekcyjnych układanych w
szwach roboczych. Po rozszalowaniu zabetonowanych odcinków do węża iniekcyjnego wtłacza się
pod ciśnieniem żywicę na bazie poliuretanu, która w kontakcie z wodą próbującą przejść przez szew
roboczy ulega pęcznieniu, zamykając drogę migracji wody. Przed ponownym rozpoczęciem układania
betonu należy powierzchnię betonu oczyścić zwilżyć wodą i pokryć warstwą gęstego zaczynu
cementowego. Układanie betonu należy przeprowadzić w sposób ciągły aż do zakończenia
betonowania konstrukcji. Zagęszczenie betonu mechaniczne za pomocą wibratorów o częstości drgań
6000-9000 na minutę. Po zabetonowaniu należy przez co najmniej 2 tygodnie chronić beton przed
utratą wilgoci oraz obniżeniem temperatury poniżej 10°C.
Płyta denna posadowiona ma być na warstwie chudego betonu klasy B-15 i izolacji poziomej. Zaleca
się stosować na izolacje zewnętrzne materiały wysokiej jakości np. jako izolację poziomą Superflex-10
na warstwie gruntującej Eurolan 3K. Są to wyroby firmy Deitermann Polska Wrocław ul. Mydlana 7
(podano przykładowo). W żadnym przypadku nie wolno używać zwykłych pap asfaltowych na osnowie
z tektury budowlanej.
Użyty materiał należy omówić z wytwórnią i projektantem i dostawcą stalowej niecki.
Przed zaizolowaniem i obłożeniem płytkami należy sprawdzić szczelność niecki basenowej. Prace
wykończeniowe tzn. ułożenie warstw izolacyjnych, wyrównawczych, podkładowych, wykonanie złączy
elastycznych, założenie listew dylatacyjnych, system uszczelnień i ułożenie płytek ceramicznych w
basenie i na płycie okalającej należy powierzyć specjalistycznej firmie. Użyte materiały należy omówić
z firmą specjalistyczną.
Niecka basenu ze stali nierdzewnej szlachetnej z godnie z PN-EN 10088 częśc 2.
Powierzchnie widoczne wykonane z walcówki gładkiej jasnej powierzchni.Spoiny szlifowane.
Dookoła basenu przewidziano korytarz techniczny. W wydzielonej części
przy basenie przewidziano miejsce na pomieszczenie techniczne dla urządzeń technologicznych.
Płytki ceramiczne, ich ułożenie, system osadzania urządzeń technologicznych oraz system
uszczelnień i dylatacji wraz z użytymi materiałami wg ustaleń i pod kontrolą specjalistycznych firm.
Szczegóły należy omówić przed betonowaniem.
W celu utrzymania odpowiedniej jakości wody w basenie należy ja utrzymać w stałej cyrkulacji i
poddać procesom filtracji, dezynfekcji, podgrzewania itp. Szczegółowy opis technologii objęty jest
osobnym opracowaniem Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno - budowlanym, a
także z projektem technologicznym obsługi basenu.
Warstwy wykończeniowe powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę
26
np. firmę zajmującą się wykończeniem niecki basenu ze względu na złożony charakter prac i
skomplikowany system izolacji. Szczegóły należy omówić przed betonowaniem.
Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją zestawem wg części arch.
Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.
IV-3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Używac sprzętu i maszyn zgodnie z zleceniami producentów wyrobów.
IV-4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
IV-5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy , jakości wykonywania
robót , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową ST , pozwoleniem na budowę lub
decyzją na prowadznie robót , przepisami obowiązującymi Polskimi Normami , aktualnym Prawem
Budowlanym , wymogami norm branżowych , poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robót jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi
pracami.
W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
Tolerancje dla betonu.
Dla pionowych odchyłek:
-
1/500 wysokości budynku
-
+- 5mm na długości 1m
-
maksymalnie na całości +- 5mm.
Dla poziomych odchyłek:
-
+- 5mm na długości 1 m
-
maksymalnie na całości +- 15mm
Dla przekrojów:
-
maksymalnie +- 5mm
27
-Tolerancje deskowanie
Odchyłki pionowe:
na fundamentach +_ 10mm;
na ścianach, słupach do 5,0 m wysokich 10 mm lub 2 mm na 1 m, dla słupów powyżej 5,0 m
wysokości +_ 5 mm;
belki+_ 5 mm;
odchylenie mniejsze niż 1/400 rozpiętości.
Odchyłki poziome:
na fundamentach +_15 mm;
na ścianach i słupach +_ 5 mm;
na szerokości wewnętrznych powierzchni +_ 5 mm;
miejscowe nierówności +_ 3 mm;
odchylenia płaszczyzn poziomych +_ 5 mm/1m lub maksymalnie 15 mm;
na długości elementów poziomych +_ 10 mm.
Długość i szerokość:
-
do 1 m +_ 2 mm;
- 1-3 m +_ 4 mm;
-
3-5 m +_ 6 mm;
-
5m i więcej +_ 6 mm;
IV-6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ
Kontroli i odbiorowi będą podlegać wszystkie prace budowlane zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym , warunkami producentów oraz obowiązującymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to etap zamknięcia jakiegoś elementu, po którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiór końcowy - następuje po całkowitym wykonaniu wszystkich robót, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prób końcowych;
Kontrola deskowań.
Należy sprawdzić następujące rzeczy: poprawność wymiarów,stalowa konstrukcja wsporcza szalunku,
lub stemple muszą być sprawdzone ze względu na sztywność, stabilność, przekrój, rozstaw
elementów podpierających i wzmacniających,zgodność z rysunkami lub instrukcją wytwórcy.
Kontrola zbrojenia.
Zbrojenie powinno być sprawdzone na:
zgodność z rysunkami konstrukcyjnymi,
poprawność wymiarową łącznie z rozmieszczeniem dystansów
klasę stali,
usytuowanie elementów wbudowywanych
Kontrola robót betonowych.
Kontrola powinna obejmować:
-
poprawność wymiaru
28
-
stan powierzchni po usunięciu szalunku
Badania betonu.
Badanie próbek betonu powinno dokonywać upoważnione laboratorium. Badanie i transport próbek są
objęte niniejszym kontraktem. Sześcienne próbki betonu wymagane przy próbie wytrzymałościowej na
ściskanie powinny być wykonane przez Wykonawcę pod nadzorem Menadżera Projektu, jako część
niniejszego kontraktu. Wymiary próbek powinny odpowiadać polskim normom. Wykonawca powinien
dostarczyć wyniki badań natychmiast po ich uzyskaniu.
IV-7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiary wykonywać według wytycznych znajdujących się w KNR .
IV-8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przy odbiorze robót będzie sprawdzana ich jakośc,sposób składowania i wywózki gruzu.
Wykonanie wykopów podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
IV-9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Roboty należy wliczyć w całość zadania.
IV-10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Właściwości, gatunki i rodzaje.
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Ogólne wymagania.
PN-B-10736:1999
Wykopy dla zaopatrzenia w wodę i rury ściekowe. Wymagania.
PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Miejsce kontroli.
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Kontrola próbek.
PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania dla wykonania i odbioru.
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 206-1
Beton – Wymagania , właściwości i zgodność
PN-88/B-06250
Beton zwykły
PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-06265
Krajowe uzupełnienia
PN-EN206-1
Beton –część 1:Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność.
PN-88/B-04300
Cement. Metody badań. Charakterystyki.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-688-23001
Kruszywa mineralne do betonu. Test.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
PN-88/6731-08
Cement. Transport i magazynowanie.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.
PN-85/B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
29
PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-75/B-04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania.
30
V - PRACE BUDOWLANE , MUROWE , STALOWE 45262500-6,
V-1.ZAKRES PRAC
V-1. HALA BASENOWA- PRACE BUDOWLANE I MUROWE
1.1
Zamurowanie otworów po wywietrzakach w ścianie dzielącej basen z pomieszczeniem technologicznym.
Otwory zamurować cegłą dziurawką na zaprawie cementowo-wapiennej, gr 12cm.
1.2
Wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia technologicznego .
Nadprożem będzie istniejący wieniec żelbetowy . Szerokość i wysokość otworu montażowego dostosować do wymagań
producenta drzwi .
1.3
Wykucie i osadzenie elementów stalowych w ścianie bocznej (nowe przeszklenie).
Arkusz KS-23
Należy wykuć bruzdy w ścianie najpierw po jednej stronie , osadzić belkę stalową , potem wykuć bruzdy po drugiej stronie ,
osadzić belkę stalową . Belki ze sobą skręcić. Wybrać mur znajdujący się pod nowymi nadprożami . Belki osadzać na
poduszkach cementowych. Na belki założyć siatkę. Otynkować tynkiem cementowo-wapiennym.
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
1.4
Wykucie i osadzenie belek dwuteowych dla wykonania otworu okiennego w pomieszczeniu ratowników i otworu
drzwiowego prowadzącego do szatni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
Wykuć bruzdy po obu stronach . Zdemontować istniejące nadproże żelbetowe. Trzy dwuteowniki skręcić ze sobą , osadzić
na szerszej ścianie szer 45cm , dwa dwuteowniki skręcić ze sobą i osadzić na węższej ścianie szer 25cm . Dwuteowniki
osadzać stopniowo po jednym stępnując nadproże. Wybrać istniejący mur .
Na dwuteowniki zamocować siatkę , całość otynkować zachowując przerwę dylatacyjną w tynku szer 0,5cm. Przed
tynkowaniem w dylatacje wsunąć styropian szer 5cm. Przerwę dylatacyjną wykończyć elastyczną masą tynkarską po
obwodzie. Słupek , który powstanie po wykonaniu otworów , wzmocnić dwoma kątownikami 50/50/2 na wysokość 2,05 m ,
kątowniki połączyć ze sobą płaskownikami co 40cm . Kątowniki wkuć w narożniki na głębokość 2 cm , tak aby po ich
osadzeniu można było ścianę obłożyć płytkami . Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
1.5
Zamurowanie otworów drzwiowych znajdujących się na ścianie bocznej .
Otwór szerokości 45cm , zamurować warstwą pustaka Pototherm szer 30cm i cegły szer 12 cm . Warstwy związać wąsami
z pretów. Ścianę wyrównać tynkiem przygotować do polożenia plytek ceramicznych wewnątrz .Na zewnątrz ściana będzie
docieplana styropianem.
1.6
Oczyszczenie istniejących belek stalowych konstrukcji dachu z warstw farby i rdzy.
Elementy stalowe konstrukcji dachu należy wypiaskować , karczerami do klasy czystości S.A 2.5
Czyszczenie odbywać się będzie na wysokości , ręcznie i mechanicznie .
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować. Kolor RAL 7047 szary. Ze względu na charakter pomieszczenia farba
musi spełniać warunki odporności w środowisku wilgotnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych belek.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
1.7
Wzmocnienie belek poprzez przyspawanie blach stalowych w miejscach słabszych , skorodowanych.
Po oczyszczeniu belek stalowych będzie możliwe dokładne oszacowanie ubytków w konstrukcji . Przyjęto 20% . Elementy
stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
1.8
Montaż płatwi stalowych 120/120 mm . Konstrukcja wsporcza dla baterii slonecznych.
31
Arkusz KS-25
Płatwie zabezpieczone antykorozyjnie montować do belek w miejscach starych płatwi
co 100 cm .Płatwie należy przyspawać do istniejących belek stalowych. Przed przystąpieniem do montażu okien
zweryfikować wysokość belki z wysokością montowanej ściany oslonowej szklanej.
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować. Kolor RAL 7047 szary. Ze względu na charakter pomieszczenia farba
musi spełniać warunki odporności w środowisku wilgotnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych belek.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
1.9
Montaż pokrycia dachu wykonany z płyty warstwowej gr 20cm wypełniona styropianem FS-15 , koloru biały, tłoczenie
typu trapez .
Montować według systemu przedstawionego przez producenta . Montaż typu S. Płyty mocowane do płatwi łącznikiem
samowiercącym SFS-SDT lub SCE. Rozstaw płyt co 1,19m.
Połączenie paneli dachowych uszczelnić obróbka blacharską , kapturkiem 3/4cm , wypełniony styropianem , całość
uszczelnić butylową lub silikonowa masą uszczelniająca.
Obróbka kalenicy obróbką blacharską DK-2 , DK-3 i DK-4.Całość uszczelniona butylową lub silikonowa masą
uszczelniająca.
Wewnętrzna warstwa płyty pokryta dodatkowo zabezpieczeniem antykorozyjnym.
1.10
Montaż i obróbka okien w polaci dachowej .
Ściana osłonowa w stolarce aluminiowej . Szyby bezpieczne , ciepłe jednokomorowe , k=1.1 . Okna montować do płatwi
stalowych według zaleceń producenta.Kolor stolarki RAL 9006.Uszczelnić .
1.11
Montaż pomostu stalowego.
Arkusz KS-16
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować. Kolor RAL 7047 szary. Ze względu na charakter pomieszczenia farba
musi spełniać warunki odporności w środowisku wilgotnym. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych belek.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
1.12
Wykonanie otworów technologicznych dla wentylacji.
Otwory wykuć w istniejących ścianach. Miejsca otworów zweryfikować z projektem wentylacji. Jeżeli będzie taka potrzeba
przejścia przez istniejące elementy żelbetowe , będą wzmocnione w trakcie wykonywania prac. Szczelinę nawiewną w
plycie basenu nawiercić pilą diamentową.
1.13
Wykonanie wykuć dla rozdzielaczy.
Otwory wykuć w istniejących ścianach obiektu. Miejsce zweryfikować z projektem instalacji co.
1.14
Montaż drzwi .
Drzwi prowadzące do budynku technologicznego. Wymiary otworu dla osadzenia drzwi zweryfikować z zaleceniami
producenta drzwi.
1.15
Montaż ścianek szklanych aluminiowych.
Scianka w ścianie zewnętrznej , szyby k=1,1 , bezpieczne,biale. Szklo jednokomorowe.
Ściankę montować wedlug zaleceń producenta. System stolarki aluminiowy .
Kolor RAL 9006.Uszczelnić.
1.16
Wykucie otworów drzwiowych prowadzących z pomostu do hali gimnastycznej.
32
Wykuć otwory w istniejącej ścianie szczytowej hali basenowej.
Wykuć bruzdy po obu stronach .Dwuteowniki skręcić ze sobą , osadzić na ścianie szer 44cm. Dwuteowniki osadzać
stopniowo po jednym stępnując nadproże. Wybrać istniejący mur .Dwuteowniki osadzać na poduszce cementowej.
Na dwuteowniki zamocować siatkę , całość otynkować zachowując przerwę dylatacyjną w tynku szer 0,5cm. Przed
tynkowaniem w dylatacje wsunąć styropian szer 5cm.
1.17
Położenie warstw posadzki plaży.
Szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie podloża dla ogrzewania podłogowego.
1.18
Zamurowanie otworów po luksferach.
Cegłą dziurawką na zaprawie cementowej . Zlicować ze ścianą basenu.
1.19
Docieplenie i tynkowanie ścian zewnetrznych budynku basenu .
Docieplić matodą lekko-mokrą .Styropian gr 10cm. Tynk cienkowarstwowy .Kolor piaskowy RAL 9002.
Na cokole elewacji bocznej od strony bieżni położyć wyprawę żywiczną , kolor ciemnografitowy. Kolor grafitowy
Na system składa się;
-masa klejowo-szpachlowa (sucha, gotowa mieszanka do klejenia i szpachlowania płyt styropianowych),
-płyty styropianowe elewacyjne gr. 10 cm EPS-F (format 100/50cm)
-kolki rozporowe do mocowania płyt styropianowych(mocowanie płyt na krawędziach 4szt/mb, razem 8 szt./mb naroża
budynku obustronnie, min 6 szat/m2, zaszpachlować łby dybli, kołkowanie minimum 24 godziny od klejenia)
-siatka z włókna szklanego (alkalioodporna siatka z włókna szklanego, zużycie ok. 1,1mb/m2, zakładka 10cm)
-podkład (gotowy do użycia akrylowy podkład pod tynki, przerwa technologiczna min 24 godziny)
-tynk (gotowy do użycia, akrylowy tynk cienkowarstwowy, ziarnistość 0,5mm)
-profil cokołowy dostosowany szerokością do grubości płyty styropianowej (zamocować kolkami i przykleić do ściany
klejem)
1.20
Wylanie posadzki w podbaseniu.
Posadzkę cementową zatrzeć na gładko .
V-2. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY- PRACE BUDOWLANE I MUROWE
2.1
Zamurowanie otworu drzwiowego przy wejściu
1,0/2,05 , ścianka gr 12cm , cegła dziurawka , zaprawa cementowo-wapienna . Otynkowanie , zatarcie , tynkiem
cementowo-wapiennym 1,5cm.
2.2
Postawienie ścianki działowej :
dł 2,85 , szer 12 , z otworem drzwiowym 0,9/2,05m. Ścianka z cegły dziurawki. Wysokość 3,78 m. Zaprawa cementowowapienna.
Otynkowanie i zatarcie po stronie szatni . Otynkowac po założeniu drzwi .
2.3
Wykucie otworu drzwiowego do pom. szatni
0,9/2,05m Ściana istniejąca szer 12 cm . Założyć nadproże z elementu prefabrykowanego żelbetowego typu L. Otynkować
po założeniu drzwi .
2.4
Zamurowanie 6 otworów po wentylatorach cegłą dziurawką , szerokość 12cm .
Otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym 1,5cm.
2.5
Wykucie otworu drzwiowego prowadzącego do magazynu w ścianie gr 27 cm , otwór 0,9/2,05 m .
Założyć nadproże z elementu prefabrykowanego żelbetowego. Otynkować po założeniu drzwi .
2.6
Powiększenie otworu drzwiowego prowadzącego do korytarza podbasenia w ścianie
gr 27 cm ,
otwór 1,0 /2,05 m .Założyć nadproże z elementu prefabrykowanego żelbetowego.
Otynkować po założeniu drzwi .
33
2.7
Powiększenie pomieszczenia technicznego poprzez usunięcie ściany .
Założyć belki stalowe dwa dwuteowniki 160 , długości 4,45m .
Najpierw wykuć bruzdy z jednej strony , założyć belkę , potem wykuć bruzdę z drugiej strony i założyć belkę . Belki ze sobą
skręcić . Belki kłaść na poduszce cementowej. Po osadzeniu belek wybrać istniejącą ścianę . Ściana gr 27 cm , Otwór 3,93/
3,78 m .Stal wypiaskować , zabezpieczyć antykorozyjnie , pomalować na kolor zółty RAL 1018 .
Belki nie tynkować .
2.8
Montaż konstrukcji wsporczej stropu, arkusz KS-15
Montaż słupów stalowych SW-1:
Stal St3SX. Elementy zespawać . Słupy zamontować do stopy fundamentowej śrubami wykazanymi w specyfikacji
fundamentów.
Wypiaskować , zabezpieczyć antykorozyjnie . Pomalować na kolor zółty RAL 1018.
Montaż belki BW – 1,2,3 .
Stal St3SX. Elementy zespawać .Belki układać ręcznie lub podnośnikiem.
Wypiaskować , zabezpieczyć antykorozyjnie . Pomalować na kolor zółty RAL 1018.
Na ścianach wykuć gniazda i osadzić belki na poduszce cementowej . Gniazda otynkować. Przy podporze ze słupów
elementy zespawać . Spawy oszlifować .
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
2.9
Montaż i wykonanie schodów stalowych prowadzących z hali basenu do pomieszczeń technologicznych , arkusz
KS-17.
Elementy zespawać i skręcić ze sobą .
Stal St3SX, klasa konstrukcji 2 , klasa spoin 3.
Wypiaskować , zabezpieczyć antykorozyjnie . Pomalować na kolor zółty RAL 1018.
Blachy walcowane wg PN-80/H-92200
Ceowniki normalne , wg PN-86/H-93403
HAS , prety , kotwy (komplet z nkrętką , podkładką i końcówką sześciokątną ), prod.Hilti
2.10
Wykonanie warstw podłogi :
- izolacja folia PE
- wylewka cementowa gr 4,5 cm
Na istniejącą płytę betonową gr 6cm należy położyć folię PE oraz wylewkę cementową.
Folię należy kłaść tak aby wywinąć na obrzeżach .Szczególną uwagę zwrócić na przejścia i przepusty instalacyjne.
Wylewkę kształtować tak aby spadek był kierowany
w stronę projektowanych odpływów.
2.11
Montaż okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:
Okna w ramie plastikowej , jednoramowe . Szyba zespolona k=1,1.Kolor ramy wewnetrzny i zewnętrzny jasnoszary .
Klamki aluminiowe . Okucia uchylno-rozwierane z rozszczelnieniem . Wymiary otworów okiennych sprawdzić na budowie .
Przed montażem otwory okienne dostosować do wymagań producenta według danych katalogowych lub wykonać okna na
indywidualne zamówienie.
- wymiary otworów okiennych
Otwory okienne bez węglarka muszą być o 5-6 cm wyższe niż wysokość okien i o 2-3 cm szersze.
-montaż okien
Ościeżnicę montujemy w taki sposób , aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm , na dole 40 mm , po bokach zaś
mieściła się w granicach 10-15 mm. Ościeżnicę zamontować za pomocą kotew do wewnętrznej nośnej warstwy muru .
Szczeliny zabezpieczyć pianką poliuteranową. Otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Przy montażu okien kierować
34
się zaleceniami producenta.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne plastkowe. Ukształtować spadek parapetów zewnętrznych na zewnątrz. Parapety w
kolorze jasnoszarym.
2.12
Montaż drzwi :
- drzwi zewnętrzne D16 – 1 sztuka , 140/200 , ocieplone dwuskrzydłowe , należy zwrócić uwagę aby jedno ze skrzydeł
miało szerokość 90 cm . Drzwi stalowe kolor szary, RAL 9006. Drzwi z zamkiem patentowym antywłamaniowym . Klamka
ze stali nierdzewnej.
- drzwi wewnętrzne :
D14 , 3 sztuki , w tym dwoje drzwi drewnianych prowadzące do pom. prysznica i szatni . 1 sztuka stalowe prowadzące do
magazynu, kol.żółty , RAL 1018.Drzwi prowadzace do szatni i magazynu z zamkiem patentowym.
D11 , 1 sztuka , drzwi stalowe ,kol.żółty RAL 1018. Drzwi z zamkiem patentowym.
D17 , dwuskrzydłowe , 1 sztuka , należy zwrócić uwagę aby jedno ze skrzydeł miało szerokość 90 cm. Drzwi stalowe kolor
żółty, RAL 1018.Drzwi z zamkiem patentowym.
D20 , 90/125 , drzwi stalowe , kol.żółty RAL 1018.Drzwi z zamkiem patentowym.
Drzwi stalowe prowadzące do podbasenia. Wymiar sprawdzić na budowie.
Drzwi stalowe>
Blat ze stalowej jednomilimetrowej blachy ocynkowanej . Wypełnienie pianką poliuretanową gr 43 mm. Oscieżnice stalowe
kątowe z blachy profilowanej 2,5 mm. Uszczelki wciskane z EPDM. Zawiasy i wkładki stalowe. Zamek podstawowy ,
wkładka patentowa. Klamki nierdzewne .
2.13
Wykonanie otworów technologicznych dla przewodów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych.
Otwory wykuć w scianie zewnętrznej gr .43cm.Otwory wykuć ręcznie lub używając wiertarek mechanicznych.Wymiary
sprawdzić na budowie. Przed przystąpieniem do prac zweryfikować ich polożenie z projektem wentylacji.
2.14
Wykonanie otworów technologicznych w stropie dla przewodów wentylacyjnych.
Otwory wyciąć piła diamentową w istniejącym stropie z plyty żelbetowej gr 30cm. Przed przystąpieniem do prac poleżenie
otworów zweryfikować z projektem wentylacji.
2.15
Wykonanie wnęki dla hydrantu.
Przed przystąpieniem do prac wymiar zweryfikować z zakupionym urządzeniem.
Otwór wykuć ręcznie lub mechanicznie.
2.16
Wykonanie kanału technologicznego na głębokość 25cm.
Kanal technologiczny wykonać obudowując ściany z cegly pelnej. Miejsce zweryfikowac z projektem technologi basenu.
Skuć istniejącą posadzkę z plyty żelbetowej gr 6cm. Kanal szer 35 cm , długość 1m. Kanal przykryć blendą wykonaną ze
stali nierdzewnej.
2.17
Wykonanie otworów technologicznych dla instalacji basenowej 4 sztuki.
Otwory wykuć lub wydrążyć wiertarką. Miejsce zweryfikować z projektem technologii basenu . Są to przejścia przez ścianę
dzieląca Pom. Technologi z hala basenowa .
2.18
Ocieplenie ścian fundamentowych.
Ocieplenie wykonywać stopniowo , odcinkami do glębokości 1m. Ściany docieplić styropianem twardym do stosowania w
styku z gruntem gr 5cm. Przed dociepleniem ściany zaizolować warstwą izolacji przeciwwodnej z foli .
2.19
Ocieplenie ścian budynku technologicznego.
Sciany docieplić metodą lekko-mokrą. Styropian gr 10cm . Tynk cienkowarstwowy kol jasnoszary .
35
V- 3. WIDOWNIA –PRACE BUDOWLANE I MUROWE I STALOWE
3.1
Montaż elementów konstrukcji stalowej budynku widowni.
Arkusze KS-10,KS-11, KS-12
Stal St3SX
Montaż, oczyszczenie , zabezpieczenie antykorozyjne , pomalowanie elemetów. Elementy ze sobą zespawać, spawy
zeszlifować.
Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować. Kolor RAL 7047 szary. Ze względu na charakter pomieszczenia farba
musi spełniać warunki odporności w środowisku wilgotnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych belek.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
3.2
Pokrycie dachu :
- blacha trapezowa TR 50 , blacha powlekana , od środka dodatkowo zabezpieczona powłoką odporną na środowisko
wilgotne np. HART PLATAL , kolor biały , rozpiętość 3m , szerokość dachu 12m .
- folia paroizolacyjna
-warstwa spadkowa z klinów styropianu 10-30 cm
-styropian 10cm
-papa termozgrzewalna
-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
-obróbka blacharska na długości 30m ,blacha powlekana kolor RAL 9006.
3.3
Montaż ścian 110 m2 .
Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych gr 15 cm.
Łączenie płyt typu S , rozpiętość 1,19 m . Rozpiętość słupów 3 m . Wysokość ściany 3,97 m . Typ tłoczenia na zewnątrz
FALA – F , w środku gladko. Płytę mocować tak , aby fale były w pozycji poziomej , horyzontalnej . W środku powłoka
HART PLATAL , kolor biały RAL 9010 .
Na zewnątrz kolor srebrny metalik RAL 9006 . Ścianę montować zgodnie z zaleceniami producenta używając systemowych
obróbek i uszczelnień. Szczegolną uwagę zwrócić na obróbkę wokół okien i na laczeniach plyt , sciany z dachem oraz
przejść belek stalowych przez plyte.
3.4
Montaż okien : okna plastikowe , kolor jasnoszary wewnątrz oraz na zewnątrz.
Montować wedlug zaleceń producenta do ściany oslonowej wykonanej z plyty warstwowej .
3.5
Postawienie ścianek działowych sanitariatów : 74 m2 , ścianka szer 12 cm , cegła dziurawka, zaprawa cementowowapienna. Ścianka samonośna , dla usztywnienia konstrukcji na styku ściany z scianą wykonaną z plyty warstwowej
zamontować ceowniki 120 i przyspawać do konstrukcji. Ceowniki wypiaskować , oczyścić , zabezpieczyć antykorozyjnie. W
szczelinie dylatacyjnej przy ścianie sali gimnastycznej włożyć za ściankę dzialową styropian gr 6 cm – 21 m2.Scianki nie
tynkować . Będą wykończone okładzinami wewnątrz plytki ceramiczne , na zewnatrz okladzina z laminatu .
Za ścianką działową oddzielającą widownię od budynku Sali gimnastycznej w miejscu dylatacji położyć na całej powierzchni
styropian gr 5cm.
3.6
Położenie warstw podłogi widowni i tarasu:
-gładź wyrównawcza 1,5-12,5 cm , w celu wyrównania spadku dachu , 3,6 m3
-folia PE
-styropian 20cm
-folia PE
-wylewka cementowa 4,5 cm
Polozenie warstw stropu tarasu .
36
-gładź wyrównawcza 1,5-12,5 cm , w celu wyrównania spadku dachu , 3,6 m3
-folia PE
-styropian 15cm
-folia PE
Szczególną uwagę zwrócić na zachowanie różnicy wysokości pomiędzy dwoma powierzchniami.
3.7
Montaż drzwi :
-drzwi zewnętrzne 100/200 , 1 sztuka . Stalowe , ocieplone . Zamontować według zaleceń producenta. Drzwi
antywłamaniowe , wzmocnione , zamek Gerda. Klamki stal nierdzewna.Blat z jednomilimetrowej blachy ocynkowanej
,ocieplony pianką poliuretanową gr 43mm , malowany proszkowo RAL 9006.Ościeżnice stalowe z blachy profilowanej
2,5mm.Uszczelki z EPDM. Współczynnik k=1,1.Drzwi częściowo przeszklone ,producent np. Hormann- stalowe drzwi
uniwersalne.
-drzwi wewnętrzne : 2x 90/200, 2x80/200 , wykończone laminatem , kolor żółty RAL1018 , tak samo będą wykończone
ściany sanitariatów na zewnątrz , Klamki i zamki stal nierdzewna . Drzwi wejściowe z zamkiem patentowym, drzwi
wewnętrzne bez.
3.8
Wykonanie przejść dla wentylacji
Otwory należy wykonać w dachu budynku . Miejsce , wielkośc zweryfikować z projektem wentylacji . Przejścia uszczelnić
2xpapa. Kolnierz z papy powinien mieć wysokość
20 cm.
3.9
Wykonanie konstrukcji stalowej dla zamontowania central wentylacyjnych.
Konstrukcja zostanie wykonana po dobraniu centrali wentylacyjnej. Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie , wypiaskować ,
zespawać , pomalować na kolor jasnoszary.
V- 4. BUDYNEK SZATNI , ŁĄCZNIKA , WEJŚCIA - PRACE BUDOWLANE I MUROWE
4.1
Postawienie ścianek działowych.
Szer 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej .
Otynkować ściany bez okładziny z plytek ceramicznych.
4.2
Wykonanie basenu dla osób niepełnosprawnych.
Pogłębić podlogę o 13 cm , zaizolować 2xpapa , papę wywinąć na ścianki. Wylać wylewkę 4,5cm. Zwrócić szczególną uwagę
na zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej .
4.3
Wykonanie przejścia w holu wejściowym.
Polega na założeniu nadproży stalowych z dwuteowników 2x160 IPE na poduszce cementowej. Wybraniu istniejącego muru ,
założeniu siatki i otynkowaniu . Istniejący słupek murowany znajdujący się przy wejściu do pomieszczeń ratowników
wzmocnić 2x kątownik 50/50/2. Kątownik połączyć płaskownikiem 50/2, przyspawać.
4.4
Wykonanie ścian nośnych dobudowanego budynku dla ratowników.
Ściany z pustaka Porotherm szer 30cm na zaprawie cementowo-wapiennej .
Tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm.Polozyć na ścianach bez okładziny ceramicznej od strony wewnetrznej.
4.5
Wykonanie wyburzeń w celu połączenia obu obiektów.
Wykorzystujemy istniejące nadproża okien , wybieramy ścianę znajdującą się poniżej parapetu zostawiając otwór drzwiowy
dla osadzenia drzwi.
4.6
Montaż okien w ścianach zewnętrznych.
Przed zmawianiem okien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie .
Okna w ramie plastikowej , jednoramowe . Szyba zespolona k=1,1.Kolor ramy wewnetrzny i zewnętrzny jasnoszary . Klamki
aluminiowe . Okucia uchylno-rozwierane z rozszczelnieniem . Wymiary otworów okiennych sprawdzić na budowie . Przed
37
montażem otwory okienne dostosować do wymagań producenta według danych katalogowych lub wykonać okna na
indywidualne zamówienie.
- wymiary otworów okiennych
Otwory okienne bez węglarka muszą być o 5-6 cm wyższe niż wysokość okien i o 2-3 cm szersze.
-montaż okien
Ościeżnicę montujemy w taki sposób , aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm , na dole 40 mm , po bokach zaś
mieściła się w granicach 10-15 mm. Ościeżnicę zamontować za pomocą kotew do wewnętrznej nośnej warstwy muru .
Szczeliny zabezpieczyć pianką poliuteranową. Otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Przy montażu okien kierować się
zaleceniami producenta.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne plastkowe. Ukształtować spadek parapetów zewnętrznych na zewnątrz. Parapety w
kolorze jasnoszarym. Po montażu ubytki w tynku uzupełnić.
4.7
Montaż drzwi wewnętrznych.
Drzwi wewnętrzne mają być wykonane z płyty pełnej oklejonej laminatem , Klamki ze stali nierdzewnej , proste. Drzwi do
sanitariatów z samozamykaczem
4.8
Wykucie wnęki dla hydrantów.
Wykucie w ścianie pełnej z cegły. Wykonać ręcznie lub mechanicznie .
4.9
Wykucie wnęki dla rozdzielaczy
Wykucie w ścianie pełnej z cegły. Wykonać ręcznie lub mechanicznie .
4.10
Położenie nowej posadzki :
-jastrych , otulenie dla rur 6,5 cm
-mata niosąca rury 3,5mm
-folia PE
-styropian 10cm
-folia PE
-gładź wyrównawcza 4cm
Nowe warstwy położyć na pozostawionej po ściągnięciu starych warstw wylewce cementowej . Nierówności wyrównać
gładzią. Warstwy przygotować pod montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Posadzkę dylatować co 6m
4.11
Posadzka w nowej części :
-jastrych , otulenie dla rur 6,5 cm
-mata niosąca rury 3,5mm
-folia PE
-styropian 10cm
-folia PE
-chudy beton 10 cm
-piasek ubijany 20cm
Warstwy przygotować pod montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego.Na dylatacji dwóch części budynku w
szczelinę dylatacyjną włożyć styropian gr 1cm. Posadzkę dylatować co 6m.
4.12
Montaż stalowej konstrukcji klatki wejściowej.
Arkusz KS-20,21,22
Elementy zespawać .
Blachy walcowane wg PN-80/H-92200 . Ceowniki normalne wg PN-86/H-93403.
IPE dwuteowniki równoległościenne
wg PN-91/H-93419.
HAS – pręt kotwy z nakrędką , podkładką i końcówką sześciokątną .
Stal St3SX, St3SY, St3S , klasa konstrukcji 2, klasa spoin 3 .
38
Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych belek.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
4.13
Strop klatki wejściowej nad parterem :
Arkusz KZ-11
-płytki ceramiczne na kleju 1,5cm
-jastrych , otulenie dla rur 6,5cm
-mata niosąca rury 3,5mm
-folia PE
-mata izolacji akustycznej ETHAFOAM 222-E 2z0,5 cm = 1cm
-nadbeton 4cm
-blacha trapezowa powlekana ,kol,biały TR 40 , 4cm
Beton B25 , StalA II.Otulina 25mm.
4.14
Dach klatki wejściowej :
-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
-papa termozgrzewalna
-styropian 10cm
-warstwa spadkowa ze styropianu 5-10cm
-folia paroizolacyjna
-blacha trapezowa powlekana ,
kol.biały TR50 , 5 cm
4.15
Docieplenie ścian fundamentowych budynków istniejących szatni i łącznika gr styropianu 5cm .
Wykop obwodowy dla ocieplenia budynku . Wykonać wykop wokół budynku głębokości 1,2 m .
Na długości 30 m , szerokości 1 m .
4.16
Docieplenie istniejących i nowowybudowanych ścian metodą lekką-mokrą z zastosowaniem styropianu gr 10cm.
Warstwy :
-cienkowarstwowy tynk mineralny
-zaprawa klejowa z zatopioną poliestrową siatką zbrojącą
- płyty ze styropianu M-20
-zaprawa klejowa
-kołki
4.17
Położenie nowych warstw dachu budynku łącznika:
-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
-papa termozgrzewalna
-styropian 15cm
-warstwa spadkowa ze styropianu 5-10cm
-folia paroizolacyjna
-warstwa gruntująca
4.18
Zamurowanie byłych przejść kominiowych:
Przejścia zamurować w istniejącym stropie akermana gr 24 cm .
4.19
Montaż szklanej ściany osłonowej .
Ściana w stolarce aluminiowej . Szyby ciepłe , k=1,1 , szkło bezpieczne . Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie . Montaż
do słupów stalowych łącznikami według zaleceń producenta .
39
4.20
Montaż ściany z płyty warstwowej w klatce schodowej gr 15 cm.
Rodzaj tloczenia Fala-F na zewnątrz kolor srebrny metalik RAL 9006 , gładki od wewnątrz RAL 9006 .
4.21
Przebicia technologiczne .
4.22
Daszki stalowe wejścia .
Akrusz KS-26, 27
Elementy zespawać , spawy zeszlifowac , elemety wypiaskować do klasy A , pomalowac proszkowo na kolor jasnoszary
metalik Ral 9006
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
4.23
Montaż schodów stalowych zewnetrznych
Arkusz KS-18,19
Elementy zespawać , spawy zeszlifowac . Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie . Pomalować na kolor RAL 7047.
Blachy walcowane według PN-80/H-92200. Ceowniki normalne według PN-86/93103.
HAS-pręt kotowy komplet . Katowniki wg PN 84/H 93401 i PN 81/H 93402
Beton B-25 , stal St3SX, St3SY, 18G2. Klasa konstrukcji 2, klasa spoin 3.
Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonych belek.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie Przed gruntowaniem
wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051, usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i
wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować.
4.24
Montaż przeszklenia wewnątrz budynku
Szklo bezpieczne .Szklo bezramowe mocować w ceownikach aluminiowych zatopionych w ścianie.
4.25
Montaż daszku nad wejściem z półpiętra.
Daszek wykonany z krawędziaków drewnianych 10/20/180cm , oklejonych laminatem do stosowania na zewnątrz MEG kol
475 . Krawędziaki mocować razem prętem stalowym do konstrukcji stalowej dachu. Całość przykryta plexi gr 2cm
kol.przeźroczysty , mocowana śrubami ze stali nierdzewnej na podkładkach gumowych do konstrukcji.
V- 5. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - PRACE
BUDOWLANE I MUROWE
5.1
Montaż konstrukcji stalowej sali gimnastycznej .
Arkusz KS-01,02,03,04
Dodatkowy strop Sali gimnastycznej i szatni jest konstrukcji stalowej . Konstrukcja Sali gimnastycznej jest mieszana stalowożelbetowa.
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie ,pomalować. Zabezpieczyć farbami pęczniejącymi do odporności ogniowej R
120.
5.2
Dodatkowy strop Sali gimnastycznej i szatni, konstrukcji stalowej
Arkusz KS-01,-05
5.3
Postawienie ścian zewnętrznych i elementy żelbetowe.
Arkusze KZ-04,05
Ściany wykonane z pustaka Ytong gr 25cm.
Szczególną uwagę zwracać na wybudowanie wnęk dla grzejników co i rozdzielaczy i wnęki dla hydrantu oraz wnek na
instalacje wod-kan.
Elementem nośnym są oprócz slupów stalowych żelbetonowe wieńce i supy. Beton B25 , stal AII
5.4
Wykonanie konstrukcji stalowej dachu-dżwigar :
40
Arkusz KS-06 , 13
Wszystkie elementy zespawać , spawy zeszlifować. Konstrukcję wypiaskowac, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie ,
pomalować , kol jasnoszary RAL 9006.
Klasa odporności ogniowej R15.
5.5
Wykonanie stalowej konstrukcji szatni.
Arkusz KS-07, 08, 09
5.6
Montaż blach stropów Sali gimnastycznej i szatni oraz blachy dachu Sali gimnastycznej
Arkusz KS-14
5.7
Płyta dodatkowego stropu Sali gimnastycznej i szatni przy Sali gimnastycznej
Arkusz KZ-06
Beton B25 , stal AII , otulina 25mm.
5.8
Wykonanie nowej podłogi sali gimastycznej :
W celu powiększenia sali gimnastycznej , do istniejącego stopu akermana dodano dodatkowy stalowy strop , który znajduje
się na tym samym poziomie co istniejący.
Podłogę sali gimnastycznej należy wykończyć drewniana podłogą sportową . Pomieszczenia :
trenera , prysznic i magazyn wykończyć płytkami ceramicznymi .
W celu wyrównania poziomów dodatkowy strop stalowy ma styropian gr 3 cm zamiast 10cm
5.9
Podłoga w pomieszczeniu szatni
5.10
Wykonanie ścian działowych.
Cegła dziurawka szer 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej .
5.11
Montaż okien.
5.12
Montaż drzwi
5.13
Montaż ściany zewnetrznej oraz dachu szatni – płyta warstwowa
5.14
Wykucie otworów dla wentylacji w ściankach .
5.15
Montaż dodatkowego daszku Sali gimnastycznej
Arkusz KS-24
V-2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
Prace murowe.
- Mury i ściany działowe.
Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w projekcie.
Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów. Ściany nośne powinny posiadać 25 cm grubość
wykonane z pustaka Porotherm klasy 15 MPa. Ściany działowe grubości 12cm i 6,5cm wykonane z
cegły pełnej lub dziurawki klasy 10 i 5 MPa. Zaprawa cementowa klasy 5 MPa dla ścian nośnych i
cementowo - wapienna klasy 3 MPa dla ścian działowych.
- Mury i ścianki działowe z bloczków gazowo betonowych.
Ściana Sali gimnastycznej została wykonana z bloczków gazowo - betonowych. Usytuowanie i
wymiarowanie pokazano w projekcie. Klasa bloczków: 600. Ściany nośne powinny być grubości 30 i
41
25cm. Ściany działowe grubości 12cm, wzmocnione stalową bednarką. Należy stosować gotowe
mieszanki zaprawowe.
Specjalną uwagę należy przyłożyć do staranności wykonania pierwszej warstwy nad izolacją. Kotwy
mocujące okładziny, panele itp. Powinny być osadzone w trakcie murowania . Wszelkie przewody,
skrzynki, wyłączniki itp. Do wmurowania osadzić należy na zaprawie cementowej.
- Wypełnianie wnęk i otworów w istniejących murach.
Miejsca oparć nowych belek stropowych powinny być wzmocnione przed obciążeniem posadzką.
Oznacza to rozebranie istniejących fragmentów murów bezpośrednio poniżej miejsca osadzenia belek
stropowych. Wymiar wnęk powinien być 50 cm szerokości, 25 cm głębokości i na całą wysokość
ściany.
- Łączenia.
Połączenie muru i konstrukcji stalowej powinno być przedzielone przekładką ze styropianu grubości
15 mm i szerokości łączenia. Połączenia murowanych pilastrów z istniejącymi murami muszą
uwzględniać pełne przewiązanie obydwu elementów.
- Nadproża.
Nadproża do 2,2 m w murach nośnych i działowych powinny być wykonane z belek nadprożowych
żelbetowych prefabrykowanych systemu „L” o wysokości 190 cm. Marka betonu B20, stal zbrojeniowa
według katalogu wytwórcy.
-Materiały i łączniki.
Klasa stali St3SX
Rodzaj profili: gorąco / zimno walcowane
Spawana konstrukcja stalowa klasy I powinna być zgodna z normą PN-87/M-69008. Zakres wymiarów
i testów odnoszących się do połączeń spawanych powinien być zgodny z indexem IA=2, z tablicy 4
zawartej w normie.
Klasa defektów spoin - U2 powinna być zaznaczona na rysunkach warsztatowych poszczególnych
elementów.
Przygotowanie konstrukcji stalowej powinno odpowiadać normie PN-96/B-06200.
Spoiny powinny być sprawdzane metodą ultradźwiękową w celu sprawdzenia występujących
defektów.
Śruby powinny być klasy 5.8 galwanizowane na gorąco.
Śruby kotwiące ze stali 18G2A galwanizowane na gorąco.
Rysunki konstrukcyjne stali uwzględniające łączniki powinny być opracowane przez Wykonawcę i
przedłożone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystąpieniem do wytwarzania Wykonawca powinien przedłożyć do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru
-
certyfikaty materiałowe
-
procedury spawalnicze
-
harmonogram montażu
-
wykazy materiałów
-
plany jakości uwzględniające gwarancję jakości i system kontroli jakości.
42
Wszystkie otwory na śruby powinny być wykonane przez nawiercenie. Nie dopuszcza się
wypalania ani przebijania. Wszystkie elementy powinny być czytelnie oznaczone. Rysunki montażowe
powinny czytelnie przedstawiać miejsce wmontowania poszczególnych elementów dla łatwego
montażu.
Należy używać elektrod z małą zawartością hydrogenu. Skład musi odpowiadać spawanemu
materiałów. Prace spawalnicze muszą być wykonywane przez kwalifikowanych spawaczy
posiadających stosowne upoważnienia do wykonywania takiej pracy.
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Galwanizowanie.
Niektóre elementy stalowe powinny być zabezpieczone gorącą kąpielą galwaniczną. Średnie pokrycie
powłoki cynkowej powinno wynosić 500 gr/m2 zabezpieczanej powierzchni (grubość 70 mikronów),
minimalne pokrycie 450 gr/m2 (63 mikrony).
Wykonawca powinien zagwarantować, iż wywołane procesem galwanicznym ewentualne zwichrzenia
elementów zostaną naprawione.
Malowanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być wykonywane zgodnie z normą PN-71/H-97053. Wszystkie
konstrukcje stalowe należy zagruntować i malować w wytwórni. Na budowie dopuszcza się
ewentualne uzupełnienia i poprawki pokrycia.
Przed gruntowaniem w wytwórni wszystkie powierzchnie przygotować według normy PN-70/H-97051,
usunąć wszelkie nierówności z powierzchni, odtłuścić i wypiaskować do klasy czystości S.A. 2.5.
Oczyszczone elementy należy zagruntować nie później niż 6 - 8 godzin po piaskowaniu. Temperatura
otoczenia podczas nakładania i dojrzewania gruntów epoksydowych nie powinna być niższa niż +5 st.
C. Okres przerwy między nakładaniem kolejnych warstw powinien wynosić minimum 12 godzin w
temperaturze +20 st. C. Dla powłok malarskich należy zastosować kompozycje epoksydowe. Rodzaj
systemy, który zostanie zastosowany należy uzgodnić z Menadżerem Projektu. Pozostałe szczegóły
technologii nanoszenia muszą być zgodne z zaleceniami producenta.
Podlewki niskoskurczowe.
Wykonawca wykonuje podlewki niskoskurczowe pod płyty bazowe elementów konstrukcji stalowej.
Podlewka powinna być niekurczliwa, na bazie cementu, wykonana przez specjalistycznego wytwórcę.
Rodzaj podlewki musi zatwierdzić Inspektor Nadzoru.
Przed wykonaniem podlewki powierzchnia pod płytą bazową musi być starannie wyczyszczona.
Sposób wykonania podlewki oraz jej późniejsza pielęgnacja musi być zgodna z instrukcją wytwórcy.
3. Elewacje
Zestawienia i typowe detale dostarczone w tej dokumentacji pokazują tylko główne zasady.
Przygotowanie rysunków warsztatowych i opracowanie kalkulacji na roboty elewacyjne wchodzi w
zakres prac Wykonawcy. Również wykonywanie obliczeń tam gdzie są potrzebne, lub wymagane
przez Inspektora Nadzoru, leży po stronie Wykonawcy. Przed rozpoczęciem produkcji i montażu,
należy przedłożyć przykłady , rysunki i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
43
Środki do konserwacji elewacji dostarcza Wykonawca. Środki należy stosować ściśle według
instrukcji i rekomendacji producenta. Wszystkie materiały powinny być wykonane i wyszczególnione
przez producenta i powinny być dostarczone w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach.
Pojemnik powinien mieć naklejoną oryginalną nalepkę producenta, wskazującą aktualną zawartość
pojemnika do akceptacji.
Wykonawca powinien używać tylko tych dodatków jak: rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, etc., które są
wyszczególnione jako środki producenta.
Wszystkie mieszanki należy sporządzać w czystych, metalowych lub plastikowych pojemnikach.
Prace elewacyjne powinny być wykonane w fazach opisanych w tej specyfikacji i ściśle według
zaleceń producenta. Należy używać narzędzi zalecanych przez producenta.
Tynkować należy przy temperaturach powyżej 5o C. Tynkowanie w niższych temperaturach może być
wykonywane tylko według wytycznych zawartych w „ Wytycznych wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”. Świeżo kładziony tynk musi być chroniony przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysychaniem.
Tynkowania nie można rozpocząć, dopóki w pomieszczeniach nie są wstawione okna. W zależności
od pory roku Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na prowizoryczne uszczelnienie, na życzenie
Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich wszelkie parapety, konstrukcje drewniane, metalowe itp.,
należy zabezpieczyć. Ochrony nie wolno zdjąć, dopóki nie zakończy się prac i nie zostaną one
odebrane.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do tynkowania powinny być dokładnie oczyszczone , a ubytki
uzupełnione. Powierzchnie do tynkowania nie powinny być przebarwione i zaplamione. Wybrakowane
tynki należy skuć do powierzchni muru i wytynkować ponownie. Wykonawca przed tynkowaniem
powinien sprawdzić, czy na powierzchni ścian nie ma niezwiązanych części. Jeżeli występują, należy
je usunąć. Wykonawca powinien przeprowadzać prace naprawcze za zgodą Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien na swój koszt wykonać prace naprawcze, które są niezbędne dla prawidłowego
przygotowania podłoża dla tynkowania. Wadliwe tynki należy skuć do powierzchni ceglanej lub
betonowej i otynkować od nowa.
Wszystkie tynkowane narożniki przy słupach, ościeżnicach okiennych itp. powinny być wykończone
ocynkowanymi profilami z uszczelnieniem masą silikonową.
Dylatacje
powinny być wykończone ocynkowanymi kątownikami i wypełnione wełną mineralną.
Łączenia dylatacyjne należy osłonić elastycznymi profilami stalowymi.
System tynków musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru..
Przed założeniem nowych tynków niezbędne jest uporządkowanie przewodów instalacji elektrycznej i
teletechnicznej; przewody nieużywane usunąć, pozostałe prowadzić w bruzdach w rurkach
osłonowych.
Elewacje tynkowane tynkiem cienkowarstwowym.
Ściany zewnętrzne budynków istniejących oraz dobudowany budynek parteru zostały ocieplone
metodą lekko-mokrą.
Na system składa się;
44
-masa klejowo-szpachlowa (sucha, gotowa mieszanka do klejenia i szpachlowania płyt
styropianowych),
-płyty styropianowe elewacyjne gr. 10 cm EPS-F (format 100/50cm)
-kolki rozporowe do mocowania płyt styropianowych(mocowanie płyt na krawędziach 4szt/mb, razem
8 szt./mb naroża budynku obustronnie, min 6 szat/m2, zaszpachlować łby dybli, kołkowanie minimum
24 godziny od klejenia)
-siatka z włókna szklanego (alkalioodporna siatka z włókna szklanego, zużycie ok. 1,1mb/m2,
zakładka 10cm)
-podkład (gotowy do użycia akrylowy podkład pod tynki, przerwa technologiczna min 24 godziny)
-tynk (gotowy do użycia, akrylowy tynk cienkowarstwowy, ziarnistość 0,5mm)
-profil cokołowy dostosowany szerokością do grubości płyty styropianowej (zamocować kolkami i
przykleić do ściany klejem)
Etapy montażu:
-zamocować profil cokołowy
-przykleić płyty styropianowe masą klejowo-szpachlową do ściany, przerwa technologiczna min 24
godziny
-mocować płyty kolkami , kołkowanie min 24 godziny od klejenia
-przeszlifować płyty, nałożyć masę klejowo-szpachlową i wtopić siatkę z włókna szklanego, szerokość
zakładu 10cm na powierzchni, 20cm na narożach, przerwa technologiczna 7 dni
-dodatkowo wykonać zbrojenie diagonalne otworów okiennych i drzwiowych siatką o wym. 30x50 cm,
powierzchniowo, zawsze w narożach tak, aby zachować ciągłość (nie łączyć siatki w narożach)
-na powierzchnię zagruntowaną podkladem , po odczekaniu 24 godz nałożyć tynk i zatrzec w celu
uzyskania odpowiedniej struktury
Przy wykonywaniu ocieplenia stosować profile cokołowe , kątowniki narożnikowe z siatką , profile
dylatacyjne , listwy ochronne przyokienne –PCV z siatką .
W razie potrzeby kolki do mocowania z trzpieniem stalowym wkręcanym i poszerzona strefa
rozporu,szybkowiążący klej mineralny do profili ochronnych i tynkarskich.
Zaprawa klejowo-szpachlowa.
Przepuszczającą parę wodną masa stosowana na zewnątrz, ziarnistość 0,3mm, minimalna grubość
warstwy 2-3mm, maksymalna grubość warstwy 4mm.
Przed położeniem przygotować podłoże, które musi być suche,niezmożone,bezpylne,
niehydrofobowe,wolne od wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek.Powierzchnia ściany musi być
równa.Nierówności do 10mm usuwać przy użyciu szpachlówki klejącej. Nierówności większe poprzez
wykonanie warstwy tynku. Zaprawę nanosić na płyty w postaci ciągłego garbu na obrzeża płyty i min 3
punkty na środku plyty.Przy równym podłożu możliwe jest nanoszenie na całej powierzchni pacą
zębatą.
Zaprawa jako warstwa szpachlowa.
Na przeszlifowane płyty styropianowe nanosić i wtapiać siatkę z włókna szklanego.Nierówności
podłoża nie można wyrównywać warstwą zbrojoną siatki. Szczeliny w płytach elewacyjnych nie wolno
wypełniać szpachlówką klejącą.Jeśli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciągu 2 tygodni, należy
45
płyty ponownie przeszlifować. Masę nanosić pacą zębatą 10mm, następnie wciskać pionowe
pasy siatki zbrojeniowej i szpachlować na równo świeżą masą klejowo-szpachlową. Siatka nie może
być widoczna. Minimalna grubość szpachlówki 2-3mm.
Nie pracować poniżej +5stp, na zmrożonym podłożu lub przy zapowiedzi mrozu.Nie dodawać środków
przeciwmrozowych.Nie wolno szpachlować płyt elewacyjnych narażonych na dłuższy czas (ponad 14
dni) na promieniowanie ultrafioletowe.Konieczne ponowne szlifowanie i odkurzenie.Warstwy
szpachlówki prze dalszą obróbka muszą schnąć przynajmniej 7 dni. Przy ewentualnym szlifowaniu nie
wolno uszkodzić siatki zbrojeniowej.Przy podwójnym zbrojeniu drugą warstwę szpachlówki nanosić
najwcześniej po jednym dniu.Przy mocowaniu kolkami, usztywnienie w obrębie łbów kolkow wyrównać
szpachlówką klejącą 12 godzin przed szpachlowaniem.
Siatka z włókna szklanego.
Włókna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym.Wielkosć oczek ok.
4mm.Przechowywanie w pozycji stojącej świeżo polożoną szpachlówkę wciskać pasy pionowe siatki
na zakład, co najmniej 10cm i zaszpachlować. W narożnikach okien i w miejscach gdzie spodziewane
są wyższe naprężenia, przed naniesieniem warstwy szpachlówki zbrojonej siatką wskazane jest
założenie dodatkowych przekątnych pasów siatki.Po zaszpachlowaniu siatka nie może być widoczna
powinna leżeć w polowie grubości warstwy.
Przy zbrojeniu krawędzi, formowaniu narożników uważać, aby pod siatką nie pozostawiać pustych
przestrzeni.Nie można szpachlować i zbroić elewacji w pełnym słońcu lub na silnym wietrze. Przy
użyciu narożników i listew ochronnych należy je pokryć siatką.
Tynk akrylowy
Gotowy do użycia akrylowy tynk cienkowarstwowy.Spoiwo z żywic syntetycznych, wypełniacze
mineralne,pigmenty,woda i inne dodatki.Przechowywać w miejscu chłodnym, nienarażonym na mróz,
w zamkniętych pojemnikach.Tynk mieszać mieszadłem wolnoobrotowym,nie mieszać z innymi
produktami.Nakladac nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać.
Budowa powłoki:1 x podkład,1 x tynk
Nie stosować poniżej +5stp, na zmrożonym podłożu lub przy zapowiedzi mrozu.Przy dużym
nasłonecznieniu, podczas deszczu lub silnym wietrze odpowiednio ochronić elewację.Duża wilgotność
powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień
barwy.Czyszczenie narzędzi wodą natychmiast po użyciu.Chronic oczy i skórę.Oslonić otoczenie
tynkowanych powierzchni.Ewentualne ubrudzenia usuwać za pomocą wody nie czekając na
wyschniecie
Tynk mozaikowy
Elewacja hali basenowej od strony bieżni została pokryta tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym.
Gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy na spoiwie z żywicy syntetycznej.Spoiwo akrylowe,
farbowane piaski kwarcowe, dodatki,woda.Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, w temp
powyżej +5 stp., w zamkniętym fabrycznie opakowaniu. Podłoże powinno być równe, nośnie
związane, suche,bez spękań oraz wolne od kurzu, tłuszczów i wykwitów. Uszkodzone, spękane
powierzchnie zaciągnąć mineralną masą szpachlową.
46
Wymieszać dokładnie zawartość pojemnika przy pomocy wolnoobrotowego mieszalnika
mechanicznego.Nie dodawać żadnych innych produktów. O ile jest to wymagane w celu uzyskania
odpowiedniej do nakładania konsystencji można ostrożnie dodać niewielką ilość wody.Nanosic tynk
przy pomocy nierdzewnej kielni na podwójną grubość ziarna a następnie jeszcze wilgotnym
wygładzać zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie należy wykonywać równomiernie, bez
przerywania pracy.
Nie stosować poniżej +5stp, na zmrożonym podłożu lub przy zapowiedzi mrozu. Przy dużym
nasłonecznieniu, podczas deszczu lub silnym wietrze odpowiednio ochronić elewację. W trakcie
procesu schnięcia mleczny kolor świeżo nałożonego tynku znika.Duża wilgotność powietrza i niskie
temperatury mogą wyraźnie wydłużyć proces schnięcia.Pod wpływem wilgoci, również w późniejszym
okresie, może w trakcie schnięcia tynku krótkotrwale wystąpić zjawisko mleczenia. Chronić otoczenie
w bezpośrednim sąsiedztwie tynkowanych powierzchni.Ewentualne odpryski usunąć natychmiast przy
użyciu dużej ilości wody, nie czekając na ich wyschnięcie.
4. Płyta warstwowa.
Zastosowano płytę warstwową do postawienia ścian widowni (gr 15cm , kolor RAL 9006 srebrny
metalik, profil typu Sna zewnątrz.)i szatni oraz zadaszono szatnię (gr 20 cm).
Płyta warstwowa powinna posiadać warstwy :
- na zewnątrz blacha stalowa gr 0,5 mm obustronnie ocynkowana i lakierowana lakierem
poliestrowym o gr 25um.
- w pomieszczeniach o środowisku wymagającym szczególnej odporności , blacha powinna być
pokryta twardą powłoką o podwyższonej odporności chemicznej oraz mechanicznej o gr 120um , np.
powłoka HART-PVC.
- w środku płyta wypełniona jest rdzeniem z wełny mineralnej .
Płyty produkowane są do 6 m rozpiętości. Połączenia płyt ściennych uszczelnić butylową lub
silikonową masą uszczelniającą. Płyty mocować do konstrukcji stalowej łącznikiem samowiercącym z
nakładką z kapturka PCV .
Płyty dachowe , łączenie typu S .Płyty mocować do konstrukcji dachu łącznikiem samowiercącym z
podkładką PCV na płatwi (2x50). Od wewnątrz połączenie zabezpieczyć butylową lub silikonową
masą uszczelniającą . Od góry śrubę przykryć obróbką blacharską wypełnioną styropianem lub
poliuretanem (30x40).Obróbkę ukształtować na ceowniku z blachy ocynkowanej gr 1,4 mm długości
300 mm CD. Mocowanie do konstrukcji na każdej podporze łącznik SFS-SDT lub SCE. Na połączeniu
płyty z podłogą izolowaną zastosować łącznik BZ-70Z , mocowany do podłoża śrubą o6x80 co 70 cm.
Na zakończeniu płyty przymocować kampinos ukształtowany z blachy powlekanej mocowany do
ściany płyty nitem jednostronnym co 20 cm. Całość uszczelnić butylową lub silikonową masą
uszczelniającą.
Narożniki od wewnątrz wykończyć łącznikiem BK-50W , od zewnątrz BK-50Z . Łączniki mocowane
nitami jednostronnymi do ściany co 20 cm . Całość uszczelnić butylową lub silikonową masą
uszczelniającą.
47
5. Pokrycie dachów.
Materiały i roboty.
Współczynnik K dla wszystkich dachów nie powinien być większy niż 0,3 W/m2K.
Warstwy bitumiczne pokrycia.
Górna warstwa pokrycia dachowego powinna być wykonana z pap bitumicznych. Warstwa powinna
mieć minimum 5 mm grubości posiadać elastyczność do –36 st C, wytrzymywać temperatury do +120
st.C. Połączenia powinny być termozgrzewalne.
Izolacja cieplna.
Izolację cieplną dachu należy wykonać z wełny mineralnej lub szklanej o następujących własnościach:
gęstość < 110 kg/m3,
współczynnik K<0,04 W/mK
niepalna,
odporność termiczna włókien do 600 st.C.
chłonność <5%
Paroizolacja.
Paroizolację należy wykonać z folii aluminiowej, lub PCV ułożonej na spodzie izolacji cieplnej.
Połączenie arkuszy folii między sobą na obwodzie i wewnętrzne powinno mieć minimum 50 mm
zakład i być uszczelnione taśmą klejącą.
Kontrola jakości prac.
Kontrola i próby materiału i wykonanych prac powinna obejmować:
jakość materiału,
oznaczenie elementów
rozmieszczenie połączeń,
zewnętrzne wymiary,
uszczelnienie otworów na całości pokrycia.
6. Izolacje.
Wszystkie materiały izolacyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Izolacje wodne.
Wszystkie materiały izolacyjne przeciwwilgociowe i paroizolacje muszą w pełni spełniać wymagania
Polskich Norm:
Wykonawca powinien zastosować izolacje przeciwwilgociowe na tych podziemnych częściach
budynku, które są poddawane hydrostatycznemu ciśnieniu wody. Chronią one podziemne partie
budynku, które są posadowione poniżej lustra wód gruntowych.
Zarówno poziome jak i pionowe izolacje przeciwwilgociowe powinny być tego samego typu, to znaczy:
typu asfaltowego, lub smołowego, aby wytworzyć ciągłą powłokę.
Izolacja pionowa powinna stanowić powłokę emulsyjną na bazie środków bitumicznych lub asfaltokauczukowych, stosowaną na beton. Powierzchnia betonu musi być sucha, gładka, czysta,
odtłuszczona i wolna od luźnych cząstek mineralnych. Powierzchnia betonowa powinna być najpierw
zagruntowana emulsją asfaltową, kiedy wyschnie pokryta dwiema warstwami środka bitumicznego.
48
Powłoka, kiedy wyschnie musi mieć przynajmniej 2 mm grubości, ciągła, pokrywająca całkowicie
całą powierzchnie betonu do wysokości około 30 cm powyżej poziomu gruntu. Środki bitumiczne na
gorąco ( lepik asfaltowy, lepik smołowy, asfalt lub równoważne) mogą być stosowane, kiedy
temperatura powietrza na zewnątrz wynosi powyżej 5oC, środki na zimno (abizol lub równoważne)
powyżej 10oC.
Pionowa izolacja w budynków, gdzie występuje, według rysunków powinna być wykonana w
następujący sposób:
Istniejące tynki należy usunąć, ściany oczyścić i naprawić
zagruntować preparatem nieorganicznym, gęstość w masie- 1,01 kg/dm3
wykonać obrzutkę cementową,pokryć masą bitumiczną, bez rozpuszczalników, gęstość w masie- 0,7
kg/dm,membrana polietylenowa o wysokiej gęstości, dwustronnie tłoczona, grubości 0,6 mm, ciśnienie
wytrzymałościowe- 250 kN/m2
Pozioma izolacja.
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa powinna być wykonana z dwóch warstw papy asfaltowej lub
smołowej izolacyjnej na osnowie z włókien szklanych na betonie lub poduszce z chudego betonu.
Obie warstwy muszą być sklejone i połączone z podłożem.
Beton lub poduszka z chudego betonu powinna być sucha, gładka, czysta, odtłuszczona i wolna od
luźnych cząstek mineralnych, zagruntowana emulsją asfaltową i po jej wyschnięciu posmarowana
lepikiem – gr. 1-1,5 mm. Połączenia powinny zachodzić na siebie na szer. min. 30 cm i być połączone
razem lepikiem. Wszystkie przebicia, rur i innych elementów powinny być uszczelnione
uszczelniaczem typu Tiokit.
Zamiennie jako wodną izolację poziomą można zastosować folię PCV położoną na przygotowanym
podłożu z chudego betonu, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Pionowa izolacja ścian w budynku II i III powinna być wykonana metodą iniekcji.
Paroizolacja.
Paroizolację wykonaną z folii polietylenowej
należy stosować pomiędzy warstwą ociepleniową
wykończeniem wewnętrznym pomieszczeń. Na połączeniu arkuszy
powinny być wykonane
obwodzie zakładki o szer. 50 mm, mocowane taśmą dwustronnie klejącą.
powinna być w pełni chroniona taśmą.
Właściwości folii:
•
grubość – 0,2 mm,
•
waga – 190 g/m2,
•
odporność na przenikanie pary wodnej ≥ 1000 m2 h Pa/g
•
paroprzepuszczalność – 0,57 g/m2 24h
•
wytrzymałość na rozdarcie – wzdłużna - ≥ 48 N, poprzeczna - ≥53 N.
49
i
po
Powierzchnia styku
Wiatroizolacja.
Wiatroizolację należy zastosować na izolacji cieplnej , po jej zewnętrznej stronie.
Wykonana
z 100% HDPE – polietylenowa. Na połączeniu arkuszy
powinny być wykonane
po
obwodzie zakładki o szer. 50 mm.
Membranę należy przymocować do istniejącego deskowania gwoździami i dwustronną taśmą lepiącą.
Właściwości membrany:
•
paroprzepuszczalność – 3 000 g/m2 24h,
•
odporność na wiatr – Sd = 0,02 m
•
wytrzymałość na rozdarcie – >70 N.
•
waga– 60 g/m2
•
klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 – B2
•
wydłużenie ->10%
Izolacja termiczna.
Izolacja podłóg.
Pozioma i pionowa izolacja termiczna w gruncie powinna być wykonana ze styropianu (EPS).
Płyty styropianowe powinny być zamocowane na podziemnych powierzchniach ścian, zapewniając
izolację termiczną, wodoodporną i ochronę przed czynnikami organicznymi. Grubość – 50 – 100 mm.
Izolacja termiczna podłóg powinna być wykonana ze styropianu , grubości od 50 mm do 100 mm.
Styropian pod posadzką należy układać w dwóch warstwach po 50 mm każda, lub 30mm + 50 mm na
mijankę.
Płyty styropianowe należy stosować w miejscach wskazanych na rysunkach.
Materiał powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
•
odporny na działanie kwasów i rozpuszczalników
•
λ-wartość - 0,40 W/mK
•
wytrzymałość na ściskanie 200 kPa
•
gęstość 30 kg/m3
Izolacja ścian.
Izolacja termiczna ścian powinna być wykonana z płyt styropianowych (EPS).
Grubość od 50 mm do 150 mm , zgodnie z rysunkami.
Właściwości styropianu:
•
λ- wartość – 0,040 W/mK
•
gęstość – 15 kg/m3
•
wytrzymałość na ściskanie 80 kPa
50
Płyty styropianowe należy mocować do ścian za pomocą gotowej masy klejącej na bazie
cementu i kotwami ze stali nierdzewnej (4 na m2). Kotwy powinny posiadać plastikowe podkładki.
Siatka zbrojona powinna być tak położona, żeby całkowicie była zatopiona w tynku podkładowym .
Siatka z włókna szklanego powinna być odporna na działanie alkaliów.
Izolacja termiczna dachu.
Izolację termiczną dachu w budynku widowni i Sali gimnastycznej stanowi wełna mineralna, grubości
200 mm.
Wełnę mineralną należy położyć na ruszcie stalowym blachy .
Właściwości wełny mineralnej:
•
λ- wartość –0,040 W/mK
•
gęstość – 80 kg/m3
Izolacja akustyczna
Zastosowano matę Ethafoam 222-E gr 1cm , 2x 0,5cm.Wykonana z ekstradowanej pianki
polietylenowej .
Powierzchnia stropu żelbetowego powinna być gładka .Wadliwie wykonany strop z nierównościami
nierównościami wystającymi zeń ostrymi cząstkami powinien być zatarty na gładko lub wyrównany
warstwą piaskowo-cementową. Maty powinny być luźno ułożone , bezpośrednio na stropie , a
krawędzie powinny zachodzić na siebie na szerokość 100 mm i być sklejone taśmą. W celu
oddzielenia posadzki od ścian, matę należy wywinąć na ścianę lub zastosować pionowo ułożone
paski tej maty . Miejsca uszkodzone w czasie instalacji powinny być naprawione aby zapobiec
tworzeniu się mostków akustycznych.
7.Elementy metalowe.
Ogólne wytyczne.
Prace objęte tą specyfikacją to: stalowe obramowania posadzek, elementy kotwiące dla ściany
fasadowej w budynku, drzwi stalowe do trafo, tablice elektryczne, wymiennikownie, stalowe balustrady
Utwierdzenia użyte do połączeń części metalowych powinny być wykonane z tego samego materiału i
mieć ten sam wygląd jak łączone części, oraz być zabezpieczone przed korozją.
Umiejscowienie małych elementów montażowych, które rzutują na ostateczny kształt konstrukcji
powinno być przeprowadzone z najwyższą precyzją; staranna kontrola lokalizacji musi być
przeprowadzana przed i w czasie betonowania oraz przy montażu końcowym.
Wszystkie koszty wynikające z niewłaściwych pomiarów,
źle ustalonych tolerancji, błędów w
kalkulacji, niedbałego transportu, przechowywania i złożenia na budowie, jak również koszty
wynikające z braku ochronnych zabezpieczeń po zmontowaniu ponosi Wykonawca.
Produkcja okien, drzwi i frontów metalowych nie powinna się rozpocząć dopóki dokumentacja
szczegółowa (opracowana przez wykonawcę) nie zostanie zatwierdzona przez inwestora. To samo
dotyczy rysunków drobnych metalowych konstrukcji.
Elementy stalowe do osadzenia w betonie.
Marki stalowe do zalania w betonie wykonać z profili walcowanych na gorąco ze stali klasy St3S.
51
Stalowe elementy trwale połączone z konstrukcją żelbetową jak: kotwy, wsporniki itp pozostaną
niezaimpregnowane, ale muszą być oczyszczone z brudu i luźnej rdzy i odtłuszczone przed
zabetonowaniem.
Inne elementy metalowe które będą zabetonowane jak: obramowania, płyty kotwiące, itp mają być
galwanizowane na gorąco.
Drzwi stalowe i ościeżnice.
Zestawienia i typowe detale uwzględnione w tej specyfikacji przedstawiono w uproszczeniu.
Wprowadzenie tych informacji do rysunków wykonawczych i wykonanie rysunków warsztatowych dla
drzwi stalowych, ram drzwiowych, paneli wypełniających i wewnętrznych ścian i paneli sufitowych
należy do opracowań wykonawcy. Przeprowadzenie potrzebnych oraz wymaganych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacji zostaje po stronie wykonawcy.
Drzwi, ościeżnice i wypełnienia dostarczyć i montować z wszystkimi koniecznymi mocowaniami,
zakotwieniami, wypełnieniami, uszczelkami oraz prowadnicami dla szklenia, i innymi, zapewniającymi
stabilność konstrukcji.
Wszystkie powyżej wspomniane pozycje zaznaczono na rysunkach wykonawczych lub opracowanych
przez Wykonawcę. Użyte materiały i systemy konstrukcyjne zaaprobuje Inspektor Nadzoru. Należy
dostarczyć i zamontować wszystkie występujące na rysunkach, jak również detale nieopisane w tych
zestawieniach
Opisane wymiary i typy wg Zestawienia drzwi.
Projektowane ościeżnice ze stali giętej dla drzwi stalowych i drewnianych wyszczególniono w
zestawieniu drzwi.
Stalowe ramy drzwiowe powinny być wyposażone w uszczelnienie akustyczne.
Ościeżnice powleczone cynkową powłoką grubości minimum 1.5 mm, dla drzwi stalowych 2.5 mm
grubości, dostarczyć z fabrycznie wykonaną powłoką poliestrową.
Kolorystyka ościeżnic drzwiowych zgodnie z zestawieniem drzwi.
W ścianach murowanych ościeżnice osadzać za pomocą kotew rozporowych.
W ściankach o konstrukcji metalowej lub ścianach płycinowych ościeżnice osadzać przy pomocy
klamer montażowych 50x3 mm (MB 3).
Elementy wyposażenia ram dla drzwi ppoż są ujęte w zestawieniu drzwi.
Wewnętrzne drzwi .
Wewnętrzne wypełnienie o izolacyjności akustycznej na poziomie 35 dB. Drzwi powinny mieć
wypełnienie z wełny mineralnej i być dostarczone z trzema zawiasami. Skrzydła drzwiowe powinny
mieć grubość 45 mm i być wykonane z blachy o grubości 1.0 mm, ocynkowanej, z warstwą izolacji
akustycznej i uszczelką typu EPDM.
Rama drzwiowa wykonana z zimnogiętych profili o grubości minimum 2.5 mm.
Wykończenie - malowanie proszkowe w kolorze, zgodnie z rysunkiem nr II/A/15
Drzwi powinny być wyposażone w: próg uszczelniający, samozamykacz ze standartowymi
akcesoriami jak: klamka, zawiasy.
Utwierdzenia galwanizowane.
Drzwi ppoż .
52
Wewnętrzne wypełnienie o izolacyjności akustycznej na poziomie 35 dB i ognioodporności EI
30min i 60 min.
Skrzydła drzwiowe grubości 45 mm wykonane z blachy stalowej grubości 1.0mm ocynkowanej, z
warstwą izolacji akustycznej i uszczelką typu EPDM. Drzwi z wypełnieniem wełną mineralną
osadzone na trzech zawiasach .
Rama drzwiowa wykonana z zimnogiętych profili o grubości minimum 2.5mm.
Wykończenie - malowanie proszkowe.
Drzwi powinny być wyposażone w: próg uszczelniający, samozamykacz ze standartowymi
akcesoriami jak: klamka, zawiasy.
Utwierdzenia galwanizowane.
Obróbki blacharskie i rynny.
Wszystkie istniejące obróbki w budynkach II i III należy zdemontować. Nowe obróbki wykonać z
blachy powlekanej, grubości 0,5 mm.
Wszystkie obróbki, rynny i rury spustowe muszą być odpowiednio połączone przy pomocy właściwych
łączników i szczeliw. Jeżeli zaistnieje konieczność Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe
rysunki i związaną z tym kalkulację.
Wspomniane rysunki i kalkulacje podlegają zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Obróbki blacharskie należy zamontować na fasadach na następujących elementach: parapetach
okiennych zewnętrznych, gzymsach, zwieńczeniu . przypór, pasie nadrynnowym i jako obróbkę
kominów.
Rynny i rury spustowe , plastikowe , systemowe w kolorze szarym.
8.Drzwi i okna.
Zestawienia i typowe detale dostarczone w tej dokumentacji pokazują tylko główne zasady.
Wprowadzanie tych danych na rysunki i przygotowanie rysunków warsztatowych wchodzi w zakres
prac Wykonawcy.
Również wykonywanie obliczeń tam gdzie są potrzebne, lub wymagane przez Inspektora Nadzoru,
leży po stronie Wykonawcy.
Drzwi, okna, ościeżnice powinny być dostarczone i zamontowane łącznie z wszystkimi potrzebnymi
łącznikami, kotwami, rusztowaniami, uszczelniaczami itp. dla uzyskania stabilnej konstrukcji.
Okna zewnętrzne powinny być stabilne i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.
Wszystkie pozycje powinny być pokazane na rysunkach wykonanych przez lub w imieniu
Wykonawcy. Konstrukcja i użyte materiały należy zatwierdzić u Inspektora Nadzoru .
Wszystkie pozycje występujące na rysunkach powinny być dostarczone i zamontowane również wtedy
jeżeli nie zostały szczegółowo opisane w tej specyfikacji.
Uszczelnienie drzwi powinno być skoordynowane z ich położeniem. Usytuowanie uszczelnienia
powinno być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Aprobata drzwi dostarczonych na budowę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności dostarczenia
właściwych drzwi, jeżeli osadzone i pomalowane drzwi nie spełniają wymagań.
53
Drzwi wewnętrzne.
Drzwi drewniane płytowe płaskie ,oklejone laminatem powinny być dostarczone przez producenta
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Drzwi o odporności ogniowej, powinny spełniać warunek- EI 30, 60.
Aprobata drzwi dostarczonych na budowę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności dostarczenia
właściwych drzwi, jeżeli osadzone i pomalowane nie spełniają wymagań.
Wszystkie drzwi są wg zestawień stolarki drzwiowej.
Wymiary i wzór drzwi według zestawienia stolarki drzwiowej.
OKNA W RAMIE PLASTIKOWEJ
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni
węgarków , do których ma przylegać ościeżnica . W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeża lub zabrudzeniu powierzchni ościeża , ościeże należy naprawić i oczyścić . Dopuszczalne
odchyłki wymiarów otworów okiennych przy ścianach murowanych z wyprawą tynkową nie powinno
być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna , jednak nie więcej niż 3 mm na całej
długości elementów ościeżnicy. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie , a okucia działać bez
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła ościeżnicy .
Zamocowane okno należy uszczelnić pianką montażową. Po osadzeniu okna należy odpowiednio
wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać
obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy.
Ościeża drzwiowe mocować za pomocą kotew lub haków do otworów co 75 cm , a przy narożach
co 30 cm.
Szkło zespolone zestaw jednokomorowy powinno spełniać następujące parametry:
k – współczynnik przenikania
- 1.1 W/m2K
przepuszczalność światła
- 70%
całkowita przepuszczalność energii
- 51%
kolor
- bezbarwne
Układ warstw: 4 mm niskoemisyjne szkło + 16mm przeztrzeni międzyszybowej wypełnionej argonem
+ 4mm szkło float z matowioną powłoką refleksyjną.
Przepisy , opracowania pomocnicze i normy :
- PN – 88/B- 10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania .
54
ŚCIANA OSŁONOWA , OKNA
STOLARKA ALUMINIOWA
CW 50 1.0 to kompletny system aluminiowy do produkcji ścian osłonowych (o nachyleniu pozytywnym
i negatywnym), konstrukcji przestrzennych i przeszklonych konstrukcji dachowych o podwyższonej
izolacyjności cieplnej.
Widoczna szerokość: 50 mm
Wartości momentu bezwładności:
Ix od 14 cm4 do 712 cm4 z możliwością zwiększenia go do 1321 cm4 przez zastosowanie
aluminiowych profili wzmacniających.
Izolacja termiczna: system izolowany termicznie dzięki komorom powietrznym utworzonym przez
zestawy szybowe oraz uszczelki i przekładki dystansowe z PCV i kauczuku EPDM.
Współczynnik przenikania ciepła: kR poniżej 2,0 W/m2K. System zaliczany do grupy 1.0 materiałów
na ściany osłonowe zgodnie z normą DIN 4108.
Szklenie: zestawy szybowe o grubości od 20 do 32 mm mocowane na sucho uszczelkami z EPDM.
Cechy charakterystyczne:
•
Konstrukcja nośna zbudowana jest z profili systemu CW
•
Kompatybilność z systemami okiennymi i drzwiowymi CS
•
Specjalne, niewidoczne od zewnątrz okna rozwierno-uchylne otwierane do wewnątrz
•
Niewidoczne od strony zewnętrznej okna uchylne otwierane na zewnątrz
4 różne style listew maskujących: standardowy (3 różne wysokości), zaokrąglone, eliptyczne
oraz listwy dociskowe z widocznymi wkrętami (bez listew maskujących)
•
Możliwość wykonania bardzo skomplikowanych konstrukcji trójwymiarowych i kopuł
Kolorystyka:
•
Możliwość uzyskania innego koloru konstrukcji od wewnątrz i na zewnątrz.
•
Oferta kolorystyczna obejmuje pełną paletę kolorów RAL (matowe i błyszczące), kolory
metaliczne, pastelowe, anodowanie zwykłe lub kolorowe oraz powierzchnie imitujące drewno.
•
Wszystkie produkty są objęte 10 letnią gwarancją na przyczepność lakieru i 5 letnią na
trwałość koloru.
- Malowanie
Profile aluminiowe należy poddać procesowi dwuwarstwowego malowania proszkowego ze wstępnym
anodowaniem Kolor RAL szary 7001 ,wersja błyszcząca.
-Szkło
Przeżroczyste , białe , szyba zespolona ,k=1,1 , szkło bezpieczne.
Zakres czynności należących do podwykonawcy ślusarki aluminiowej.
- zdjęcie wymiarów na budowie (wymiary podane w projekcie nie mogą być podstawą do produkcji).
-wykonanie obliczeń technicznych technicznych wytrzymałościowych zgodnie z polskimi normami.
-wykonanie projektu technicznego , rysunków złożeniowych oraz rysunków montazowych. Rysunki te
powinny być zatwierdzone przez architekta przed rozpoczęciem produkcji.
55
-zamówienie i zakup materiałów , wykonanie konstrukcji , dostarczenie konstrukcji na budowę ,
zabezpieczenie ich na budowie , montaż konstrukcji w budynku , zabezpieczenie zamontowanych
elementów ślusarki oraz związanych z nimi dodatków folią tworzywową , astawienie szyb oraz
wykończenie wszystkich połączeń konstrukcji aluminiowych aluminiowych konstrukcją budynku.
-wszystkie materiały pomocnicze jak wkrety , blachy, izolacja, …powinny być wliczone.Kolor
materiałów wykańczających musi odpowiadać kolorowi ślusarki aluminiowej.
-podwykonawca ślusarki aluminiowej odpowiada za wodoszczelność połączeń konstrukcji
aluminiowych aluminiowych konstrukcją budynku.
-producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem , rusztowaniem ,
wykwalifikowaną kadrą pracowków niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania ich na budowie.
-podwykonawca zabezpiecza zamontowane konstrukcje do pierwszego odbioru oraz sprzata po sobie
wszelkie odpady związane z wykonywanymi pracami.
-dostawca systemów aluminiowych powinien udzielić na piśmie 10-letniej gwarancji na sam system i
wykończenie powierzchni . Okres gwarancji ze strony wykonawcy , który przygotował i zamontował
ślusarkę powinien wynosić co najmniej 3 lata.
Sprawdzanie konstrukcji aluminiowych na budowie.
- Dylatacja na styku aluminium ze stalą
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej stali jest ok. 3 razy mniejszy niż aluminium . Nie można
więc dopuścić do sztywnego mocowania konstrukcji aluminiowej do konstrukcji stalowej. Należy
przewidzieć możliwość dylatacji stosując łączniki dylatacyjne lub mocowania na tzw.otworach
fasolkowych. Ponadto , konstrukcja stalowa powinna być oddzielona od aluminiowej warstwą
izolacyjną w celu uniknięcia problemu korozji.
- Dylatacja na styku aluminium z wapnem ,cementem zaprawą murarską.
W stanie mokrym lub w warunkach dużej wilgotności materiały te reagują z anodowanym lub
malowanym proszkowo aluminium, pozostawiając białe wżery widoczne nawet po oczyszczeniu
powierzchni . Z tego względu konstrukcje aluminiowe należy zabezpieczyć folią ochronną na czas
wykonywania prac budowlanych .
-Mocowanie aluminowych okien i drzwi do ścian budynku.
Okna i drzwi można mocowac do elementów konstrukcji budynku bezpośrednio , przy pomocy kołków
i wkrętów ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanych) lub za pośrednictwem specjalnych kotew.
Mocowanie powinno uwzględniać możliwości dylatacji konstrukcji aluminiowej. Profile należy
mocować przez komorę wewnętrzną do wewnętrznej ściany budynku.Szerokość szczeliny pomiędzy
konstrukcją aluminiowa i ścianą budynkunie może przekraczac 40 mm.Nalezy stosowac co najmniej
dwa punkty mocowania po każdej stronie.Odległość mocowania od naroża nie powinna przekraczać
200 mm , odległość pomiędzy dwoma mocowaniami nie może przekraczać 700 mm. Należy
zachować piony i poziomy. Szczeliny pomiedzy ścianą budynku i konstrukcją aluminiowa wypełnić
materiałem izolacyjnym.
Drzwi z zawiasami trzy częściowymi z możliwością regulacji pionowej lub poziomej. Należy
zastosować co najmniej 3 zawiasy .
56
Zamki wykonane z aluminium. Trzypunktowe z językiem. W przypadku szczególnych wymagań
firmy ubezpieczeniowej zamontować dodatkowy zamek z wkladką bębenkową , która powinna
posiadać co najmniej 5 zapadek , a klucz co najmniej 2 rowki.
Zamontować ograniczniki otwarcia drzwi. Skrzydło drzwiowe bez klamki wyposażyć w elementy
ryglujące ( na górze i na dole).
Dolna część drzwi powinna być uszczelniona poprzez zastosowanie uszczelki stałej dotykającej
specjalnego profilu progowego mocowanego do podłoża.
Parapety okienne wykonane z wytłaczanych profili parapetowych , blachy powlekanej w kolorze
stolarki. Wszystkie uszczelki musza być wykonane z kauczuku EPDM , który odznacza się wysoką
trwałością. Uszczelki wykonane z PCV nie powinny być stosowane ze względu na słabą odporność na
promieniowanie UV i konieczność ich wymiany co 2-3 lata. Uszczelki mogą być „tłuste” warstwa oleju
na uszczelkach ułatwia wciskanie uszczelek w kanały w profilach.
Wszelkie wkręty montażowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Szyby nie mogą stykać się z ramą aluminiową , powinna spoczywać na specjalnych podkładkach pod
szkło.
9. Okucia budowlane okienne i drzwiowe.
Zamki, klamki i inne powinny zostać zdjęte po wstępnej przymiarce i założone po zakończeniu prac
malarskich. Powyższe ma zastosowanie dla drzwi i okien stalowych, które wymagają malowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania okucia wszystkich drzwi i okien powinny być trwale zamocowane,
działać doskonale, być czyste i jeśli wystąpi taka konieczność nasmarowane.
Zależnie od wagi i wymiarów zawiasy drzwiowe powinny być rozmieszczone następująco:
-
drzwi drewniane: 1 na dole, 2 góra i 1 w środku drzwi.
Inspektor Nazoru zadecyduje każdorazowo o środkach ostrożności dla zamków i kluczy z punktu
widzenia systemu ochrony.
W komplecie do drzwi i okien wszystkie mocowania konieczne dla ich osadzenia, takie jak; gwoździe,
śruby, wykręty, prowadnice śrub, zaślepki i inne, powinny być dostarczone przez Wykonwcę, bez
dodatkowych nakładów finansowych. Powyższe ma zastosowanie w przypadku tymczasowych
elementów stolarki lub dostarczonych przez innych a montowanych przez wykonawcę.
W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru , Wykonawca powinien dostarczyć dostawcy lub
producentowi wszystkie konieczne informacje potrzebne do zrealizowania zamówienia na stolarkę.
Odbiór, kontrola, składowanie i montaż właściwych okuć drzwiowych i okiennych leży po stronie
Wykonawcy i on ponosi finansową odpowiedzialność za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie
stolarki. Wykonawca powinien dostarczyć próbki i listę dostawców.
Okucia drzwiowe i okienne.
Zawiasy drzwi zewnętrznych ze stali nierdzewnej, prostokształtne, półmatowe.
Zawiasy drzwi wewnętrznych ze stali nierdzewnej, prostokształtne, półmatowe.
Klamki drzwiowe drzwi zewnętrznych typu dźwignia i pochwyty ze stali nierdzewnej , półmatowe.
Klamki drzwiowe drzwi wewnętrznych typu dźwignia, kształt prosty, półmat.
Klamki drzwi ppoż typu dźwignia odpowiednio do drzwi ppoż.
57
Klamki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wyposażone w podłużne, ze stali nierdzewnej ,
półmatowe szyldy, mocowanie kryte.
Wskazane drzwi w zestawieniu stolarki drzwiowej oraz wszystkie drzwi łazienek i toalet wyposażone w
samozamykacze.
Zamki i klucze.
System zamków: indywidualme zamki.
Typ zamków: zamki wpuszczane
Typ kluczy/profil walcowy: mechanicznie profilowane walce z 16 pinami na walec dla drzwi
zewnętrznych i 5 pinów dla wewnętrznych. W drzwiach prowadzących do kabin WC należy
zamontować zamki łazienkowe bez funkcji klucza.
W drzwiach o odporności ogniowej należy zamontować zamki wpuszczane o takiej samej odporności,
należy zamontować także specjalne klamki ognioodporne odpowiadające żądanej odporności
ogniowej.
10.Typy szkła.
Szklenie musi spełniać wymogi Polskiej Normy “Szklenie okien i drzwi – wymogi funkcjonalne”, i
spełniać szczególne wymagania dotyczące rodzajów szkła.
Grubość szkła powinna być określona zgodnie z Polską Normą. Wykonawca cały czas ponosi
odpowiedzialność za wybór szkła właściwej grubości, z wyjątkiem sytuacji, gdy Menadżer Projektu
zaleci dostawę, za którą całkowitą odpowiedzialność ponosi zalecony podwykonawca.
Projektowane szkło termiczne musi spełniać wymogi Polskich Norm “Szkło budowlane – szkło
termiczne – wymogi i metody testowania”.
Szklenie powinno być gruntownie, obustronnie umyte przed odbiorem wstępnym i nie może mieć:
wad, brudu, plam z farby i tłuszczu i innych.
Za wszystkie uszkodzenia i wady szkła odpowiada odpowiednio: wykonawca lub dostawca szkła aż
do końcowego odbioru. Powyższe nie ma zastosowania do uszkodzeń szkła powstałych pomiędzy
odbiorem wstępnym, a końcowym i spowodowanych przez inwestora lub jakiekolwiek osoby
zatrudnione przez lub działające w imieniu Menadżera Projektu.
Hermetyczne uszczelnienia szkła zespolonego mają być zgodne z BS 5713: “Parametry szczelności
szkła zespolonego” i powinny mieć aluminiowe ramki koloru srebrnego z pochłaniaczem wilgoci.
Kształt i wymiary szkła powinny spełniać wymogi obciążenia wiatrem.
Uszczelki silikonowe powinny być odporne na promieniowanie UV. Uszczelnienia szkła zespolonego
powinny być wykonane wstępnie z butylu a następnie powtórnie uszczelnione by zabezpieczyć
parametry szczelności zestawu szklanego.
Szklenie zewnętrzne.
Szkło zespolone zestaw jednokomorowy powinno spełniać następujące parametry
k – współczynnik przenikania
- 1.1 W/m2K
przepuszczalność światła
- 70%
całkowita przepuszczalność energii
- 51%
kolor
- bezbarwne
58
Układ warstw: szkło bezpieczne 33-1- dwie tafle z laminatem w środku + 12mm przestrzeni
międzyszybowej wypełnionej argonem + 4mm szkło float z matowioną powłoką refleksyjną.
Szkło zespolone zestaw jednokomorowy powinno spełniać następujące parametry:
k – współczynnik przenikania
- 1.5 W/m2K
przepuszczalność światła
- 81%
kolor
- bezbarwne
Układ warstw: szkło bezpieczne 33-1- dwie tafle z laminatem w środku + 12mm przestrzeni
międzyszybowej wypełnionej argonem + 4mm szkło .
Szklenie wewnętrzne.
Szklenie okien wewnętrznych w budynku - szkło zespolone zestaw jednokomorowy .
Właściwości zestawu szklanego:
k – współczynnik przenikania
- 3.0 W/m2K
przepuszczalność światła
- 81%
kolor
- bezbarwne
Układ warstw: szkło bezpieczne 33-1- dwie tafle z laminatem w środku + 12mm przestrzeni
międzyszybowej wypełnionej argonem + 4mm szkło float
Szklenie drzwi wewnetrznych w budynku. Szkło zespolone zestaw jednokomorowy.
Właściwości zestawu szklanego:
k – współczynnik przenikania
- 3.0 W/m2K
przepuszczalność światła
- 81%
kolor
- bezbarwne
Układ warstw: szkło bezpieczne 33-1- dwie tafle z laminatem w środku + 12mm przestrzeni
międzyszybowej wypełnionej argonem + 4mm szkło float
Szklenie ppoż.
Zewnętrzne szklenie ppoż jako zestaw dwuszybowy hermetycznie uszczelniony.
Minimalna przepuszczalność światła 70%.
Odporność ogniowa EI30 i 60min.
k – współczynnik przenikania
- 1,3 W/m2K
Usytuowanie: pokazano na rysunkach.
Szklenie ppoż zamontowane na niepalnych podkładkach zabezpieczonych powłoką ochronną
przeciwogniowa
Szkło bezpieczne.
Wewnętrzne drzwi i okna szklić jedno lub dwuwarstwowym przeźroczystym szkłem bezpiecznym.
Szkło bezpieczne jako dwie warstwy szkła float grubości 3mm z laminatem w środku, o sumarycznie
minimalnej grubości 6.4mm. Szkło wpuścić 20mm w profile na podkładkach metalowych lub z
twardego drewna.
Jednowarstwowe szkło bezpieczne wykonać jako hartowane przeźroczyste szkło o minimalnej
grubości 4mm.
11.Okładziny ognioodporne.
Ognioodpornymi płytami gipsowo- kartonowymi GKF należy zabezpieczyć przejście z klatki schodowej
59
do szatni.
Płyty grubości 15 mm,. niepalne A1 zgodnie z DIN 4102; odporność ogniowa R30
gęstość: 870 kg/m3;
absorbcja: 0.5 g/cm3;
tolerancja wymiarowa: długość i szerokość ± 3 mm;
odporność biologiczna: płyty są odporne na działanie pleśni i szkodników
12.Płyty OSB.
Płyty OSB zaprojektowano jako konstrukcja schodów prowadzących z pomostu na widowwnie.
Grubość płyty 22 mm, gęstość 580 kg/m3, spoiwo –wodoodporne żywice.
13.Tynki wewnetrzne.
Prace tynkarskie powinny być wykonywane z wszystkimi łącznikami i akcesoriami pochodzącymi od
danego producenta: dolna krawędź opaski nad cokołem, parapety okienne, opaski narożnikowe.
Wykonawca powinien przygotować rysunki proponowanych rozwiązań do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Tynki należy kłaść zgodnie z instrukcją producenta.
Jeżeli nie jest wyspecyfikowane inaczej, w miejscach połączenia tynku z: elementami stalowymi,
betonem lub drewnem, tynk musi być przecięty na całej swojej grubości.
TYNKI
wyprawa będąca mieszanką 1 części objętości cementu i 3 części objętości czystego, przesianego,
piasku powinna być gładka i zatarta powłoką wykończeniową zrobioną z 1 części objętości cementu i
3 części objętości piasku
•
tynk na bazie obrzutki zrobionej z zaprawy będącej mieszanką 1 części objętości cementu i 3
części objętości czystego, przesianego, piasku i powinna być zatarta gęstym, wapnem gaszonym,
do którego należy dodać trochę gipsu. Należy użyć stalowej packi tynkarskiej.
•
tynk na bazie obrzutki zrobionej z gładkiej zaprawy będącej mieszanką 1 części objętości cementu
i 3 części objętości czystego, przesianego, piasku. Po wykonaniu obrzutki należy położyć
powłokę wykończeniową zrobioną z 1 części objętości tłustego wapna i 3 części objętości
srebrnego piasku i 1/2 części objętości białego cementu. Menadżer Projektu może zażądać
wykonania próbki tynku na powierzchni ściany około 1 m
2. Wyprawa wapienno- cementowa powinna być wykonana w następujący sposób:
Mieszanka zrobiona z 1 części objętości cementu i 1 części objętości gęstego wapna gaszonego i 6
części objętości czystego, przesianego,
piasku powinna być wykonana na bazie obrzutki. Jako
warstwę nawierzchniową należy wykonać zacierkę gipsową. Grubość tynku – 10- 20 mm
Wszystkie łączenia pomiędzy betonem i ścianą murowaną, występujące w tej samej płaszczyźnie
powinny być zabezpieczone taśmą podtynkową, o szerokości przynajmniej
150 mm osadzoną w
warstwie obrzutki.
Profile do tynkowania, takie jak: taśmy do zawieszania obrazów, wałki kątowe, profile łącznikowe,
kątowniki , taśmy uszczelniające i tym podobne powinny być umiejscowione i umocowane prosto, w
odpowiedniej kolejności, prostopadle do poziomu i w tej samej płaszczyźnie.
Wprowadzone zabezpieczenia po zakończeniu tynkowania należy dokładnie wyczyścić.
60
Jeżeli nie jest wyspecyfikowane inaczej, wszystkie zewnętrzne naroża, z wyjątkiem
ościeży okiennych, które nie schodzą do poziomu podłogi, należy zabezpieczyć kątownikami
ocynkowanymi długości 1.80 m osadzonymi w zaprawie.
V-3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Używac sprzętu i maszyn zgodnie z zleceniami producentów wyrobów.
V-4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
V-5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy , jakości wykonywania
robót , prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową ST , pozwoleniem na budowę lub
decyzją na prowadznie robót , przepisami obowiązującymi Polskimi Normami , aktualnym Prawem
Budowlanym , wymogami norm branżowych , poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robót jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi
pracami.
W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
-Dopuszczalne tolerancje dla robót murarskich.
Ściany, ścianki działowe:
-
wysokość pionowych odchyleń muru +_ 20 mm na całej kondygnacji lub +_ 3mm na 1
metrze;
-
poziome odchyły +_ 20 mm na całej kondygnacji lub +_ 3mm na 1 metrze;
Otwory w ścianach
-
otwory do 100 cm szerokości + 6 i – 3 mm
-
otwory do i ponad 100 cm wysokości + 15 i – 10 mm
-
otwory ponad 100 cm szerokości + 10 i – 5 mm.
- Kontrola jakości robót.
Elementy prefabrykowane powinny być kontrolowane ze względu na:
-
zgodność z kategorią wytwórcy
-
zgodność z wymiarami i dopuszczalnymi odchyleniami
-
klasą materiału.
-Kontrola jakości prac.
Mury powinny być kontrolowane ze względu na:
-
zgodność z rozkładem i detalami projektowanymi
-
prawidłowość wymiarów i dopuszczalna tolerancja
-
klasa materiału.
-Tolerancje dla konstrukcji stalowych.
-
na wysokości profili +- 3mm
61
-
długość belek +- 2mm i <L/5000
-
prostoliniowość 3mm i <L/1000
-
deformacje przekroju 3mm i <h/100
-
umiejscowienie otworów +- 2mm
-
cięcia + 2 i - 0 mm.
V-6.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ
Kontroli i odbiorowi będą podlegać wszystkie prace budowlane zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym , warunkami producentów oraz obowiązującymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to etap zamknięcia jakiegoś elementu, po którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiór końcowy - następuje po całkowitym wykonaniu wszystkich robót, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prób końcowych;
Kontrola jakości prac, testy.
Kontrola i testowanie konstrukcji stalowych powinna obejmować:
W wytwórni:
-
jakość materiału
-
poprawność wymiarowa
-
spawy - 5% detektorem US, 100%na ogląd
-
czystość powierzchni przed malowaniem;
-
proces malowania;
-
oznaczenie elementów.
Następujące rzeczy należy sprawdzić po montażu:
-
węzły łączące;
-
wymiary ogólne;
-
zabezpieczenie antykorozyjne.
V-7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiary wykonywać według wytycznych znajdujących się w KNR .
V-8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przy odbiorze robót będzie sprawdzana ich jakośc,sposób składowania i wywózki gruzu.
Wykonanie wykopów podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
V-9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Roboty należy wliczyć w całość zadania.
V-10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
62
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-3000
Cement portlandzki.
PN-90/B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
PN-86/H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-83/H-84017
Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca. Gatunki.
PN-75/M-69014
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-67-M-69015
Spawanie łukiem krytym stali węglowych niskostopowych. Przygotowanie
brzegów do spawania.
PN-82/M-82054.00
Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.
IST EN 10204
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-96/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-85/B- 04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B- 10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B- 10101
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/C- 04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-73/6701-03
Organiczne pokrycia, powłoki i wyprawy elewacyjne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno- poprawki i zmiany
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania -poprawki i zmiany
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco- zmiany
PN-77/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
BN-78/6753-05 Kit tiokolowy „Tiokit”
BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniają. Izofolia.
BN-88/6751-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane.
63
VI - PRACE WYKOŃCZENIOWE
VI-1. HALA BASENOWA - PRACE WYKOŃCZENIOWE
VI-1.ZAKRES PRAC
1.1
Położenie tynków i malowanie ścian w hali basenowej.
Tynki cementowo-wapienne . Farby akrylowe , kolor bialy.
Sufit podbasenia i ściany niecki zostają surowe,betonowe.
1.2
Wykończenie niecki basenu i plaży.
- Izolacja
Betonowe płyty niecki oraz zagłębienia na rynny należy oczyścić z powłok ograniczających przyczepność
materiału uszczelniającego przez piaskowanie , hydropiaskowanie lub mycie urządzeniami . Bezwzględnie należy
usunąć mleczko cementowe oraz pozostałości środków antyadhezyjnych deskowań. Raki i ponadnormatywne
odchyłki na ścianach i dnie basenu należy wyrównać zaprawą cementową z dodatkiem produktu polimerowego
ASOPLAST-MZ. Dylatacje obwodowe na połączeniu elementów pionowych z poziomymi tzn. dno ze ścianami
oraz narożniki pionowe na styku dwóch ścian niecki – uszczelniamy taśmą ASO-Dichtband-2000-S.
Połączenie płytek plaży należy tak wykonać , tak aby płytka pionowa nie opierała się na płytce
poziomej. Przestrzeń pomiędzy płytkami wypełniamy sznurem polipropylenowym ASO Vorfullmaterial, a styk
pomiędzy płytkami masą silikonową ESCOSIL-2000 UW. W celu zwiększenia przyczepności masy ESCOSIL
2000 UW do obrzezy płytek należy je wcześniej zagruntować preparatem AG-78 Primer.
Dylatacje na połączeniu wykładziny ceramicznej z elementami armatury basenowej , rynien i kształtek
przelewowych należy wypełnić masą silikonową ESCOSIL-2000 UW.
Przejścia instalacji przez ściany i dno niecki oraz miejsca osadzenia armatury kratek odpływowych należy
Uszczelnić bezrozpuszczalnikową elastyczną masą szpachlową ASOFLEX-SDM.
Uszczelnienie plaży prowadzimy poprzez nałożenie powłoki hydroizolacyjnej AQUAFIN-2K. Jest
to dwuskładnikowa, mineralna i elastyczna zaprawa uszczelniająca . Masę uszczelniającą nanosimy na
odpowiednio przygotowane , matowo-wilgotne podłoże. W narożach w świeżo nałozoną powłokę izolacyjną
wkleić uszczelniające elastyczne taśmy ASO-Dichtband-2000-S.
Po związaniu pierwszej powłoki izolacyjnej , należy nanieść dwie kolejne warstwy z AQUAFIN-2K.
Podłoże betonowe rynny przelewowej zagruntowac preparatem ASODUR-GBM z dodatkiem piasku .
Okładziny ceramiczne ścian i dna basenu kleić specjalnym elastycznym ,dwuskładnikowym klejem do płytek
SOLOFLEX-beton starszy niż 6 miesięcy
UNIFIX-2K/6-beton starszy niż 28 dni
UNIFIX-2K-beton młodszy niż 28 dni.
Płytki ceramiczne plaży kleić uelastycznionym klejem SOLOFLEX.
Za pomocą masy ESCOSIL-2000 UW należy wykonać wypełnienie spoin naroznych , brzegowych,dylatacyjnych
oraz dodatkowo, wyznaczonych spion zapewniających swobodną pracę płytek ceramicznych .
Aby dodatkowo zwiększyć przyczepność masy ESCOSIL -2000 UW do obrzezy spoin należy ich brzegi wstępnie
zagruntować preparatem gruntującym AG 74-Primer.
64
1.3
Położenie płytek ceramicznych plaży
Plaża została wyłożona płytkami antypoślizgowymi o wymiarach 245/120/7,8 mm , kolor biały , white, mod
2/25.Spoiny 5mm. Po obu dłuższych bokach hali basenowej znajduje się odwodnienie basenu. Kształtki
profilowane o wymiarach 245/120/26 mm,kolor biały white .Kształtki z otworem odpływu zastosowano co 150 cm .
Nieckę basenu oraz ściany wyłożono płytkami liscio SM 245/120/7,4 mm , kolor jasny turkus Turchese Chiaro .
Spoiny 5 mm. Na ścianach nawrotowych zastosowano 5 rzędów płytek antyposlizgowych Bociarda SM Turchese
Chmaro. Na dnie basenu oraz ścianach nawrotowych ułożono znacznik toru wykonany z płytek w kolorze
granatowym Blu Elettrico.
Wierzch stopnia spocznikowego również wyłożono płytką w kolorze Blu Elettrico.
Ściany nawrotowe w całości wyłożyć płytkami jasny turkus Turchese Chmaro, również boki i ścianę od strony
plaży. Zastosowano przelew Elba 4 . Brzeg niecki wykończono płytką mod 3/S 245/120/20 mm , Avorio
Blanco/Blu El.
1.5
Montaż balustrad pomostu stalowego.
Balustrady wykonane ze stali. Elementy przyspawać . Spawy zeszlifować. Zabezpieczyć antykorozyjnie . Pomalować
proszkowo. Kolor RAL 9006. Przed przystąpieniem do montażu wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
1.6
Polożenie plytek ceramicznych na ścianach hali basenowej .
Plytki 15/15cm , kolor jasnoniebieski ,fuga biala.Plytki kleić do ściany na kleju.
1.7
Montaż oslony przeznaczonej na nawiew na okna.
Oslona ma być wykonana z wodoodpornej plyty hpl stratificato gr 8mm .
1.8
Montaż daszku nad wejściem w ścianie szczytowej.
Daszek wykonany z krawędziaków drewnianych 10/20/183cm , oklejonych laminatem do stosowania na zewnątrz MEG kol
475 . Krawędziaki mocować razem prętem stalowym do ściany szczytowej. Całość przykryta plexi gr 2cm kol.przeźroczysty
, mocowana śrubami ze stali nierdzewnej na podkładkach gumowych do konstrukcji. Dwuteowniki osadzić w ścianie w
gniazdach, na poduszce cementowej przed dociepleniem ściany.Elementy stalowe zabezpieczyć oczyścić , antykorozyjnie
,pomalować na kolor szary RAL 7047.
1.9
Montaż rynny i rury spustowej.
Rynny i rury spustowe systemowe, plastikowe , kolor szary.
VI-2.BUDYNEK TECHNOLOGICZNY –PRACE WYKOŃCZENIOWE
2.1
Położenie płytek ceramicznych na podłodze.
Płytki 30/30 cm, gres . Spoina szara . Kolor ,Basic 30x30cm,LIVERPOOL,
2.2
Położenie płytek ceramicznych na ścianach.
Płytki 15/15 cm, kolor żółty, spoina szara. Plytki położyć w pomieszczeniu natrysku oraz jako kolnierz wokół umywalek i
natrysku znajdujących się w zasadniczym pomieszczeniu.
2.3
Wyrównanie i pomalowanie ścian i sufitów.
Ściany i sufity wyrównać gładzią gipsową.W razie potrzeby ścianę zaimpregnować. Całość pomalować farbami
akrylowymi kolor biały.
Obróbka rur kanalizacyjnych płytą gipsowokartonową.
2.4
Położenie płyt na schody zewnętrzne.
65
Płyty chodnikowe na zaprawie cementowej. Powierzchnia śrutowana, antypoślizgowa. Płytki gr. 4,3 cm, 30/30cm, kolor
bazaltowo-antracytowy.
2.5
Montaż balustrady schodów zewnętrznych.
Schody stalowe, spawane, malowane proszkowo.
2.6
Wyposażenie
VI-3. POMIESZCZENIE WIDOWNI –PRACE WYKOŃCZENIOWE
3.1
Wykończenie podłogi.
Warstwa wykończeniowa płytki gresowe na kleju 1,5cm,Basic 30x30cm,LIVERPOOL, FLOOR GRES. Płytki
należy położyć w pomieszczeniu widowni i sanitariatów . Spoina 5 mm kolor jasnoszary.
3.2
Wykończenie ścian i sufitów.
W pomieszczeniu sanitariatów zastosowano sufit podwieszany wykonany z płyty gipsowokartonowej na ruszcie
aluminiowym . W celu wytłumienia dźwięków założono wełnę mineralną gr 5 cm. Sufit malowany farbami akrylowymi
kolor biały.
W pomieszczeniu sanitariatów ściany wewnętrzne do wysokości 2,5 m ,wyłożyć płytkami ceramicznymi na kleju 15/15cm
. Kolor jasnożółty i jasnoniebieski ,fuga 5mm , kolor biały .
Sciany zewnętrzne wykańczamy okładziną z laminatu wysokociśnieniowego na ruszcie drewnianym , koloru żółtego.
Płyty grubości 8 mm , ruszt co 50cm , krawędziaki 2/7 cm na łączeniach 2/9 cm, dylatacja między płytami 4mm. Płyty
kleimy ścieżka kleju do rusztu . Ruszt przykręcamy do ścian kołkami .
System niewidocznego mocowania płyt : elastyczny klej , podkład do drewna , płyn czyszczący podłoże , plyn do
powierzchni nieporowatych , dwustronna taśma klejąca .
Po zamontowaniu płyt szczeline między nimi wypełniamy trwale elastyczna masą uszczelniającą . Listwy drewniane
użyte do zrobienia rusztu muszą być co najmniej 2 gatunku . Muszą być czyste,suche i zawierać mało wilgoci –max 15
%. Strona czołowa szkieletu musi być ocheblowana . Drewno impregnowane wyłącznie produktami solnymi . Aby
zapewnic odpowiedną przyczepność kleju , listwy drewniane należy pokryć podkładem gruntującym i pozostawić do
wyschnięcia na co najmnie 60 min. Płyty elewacyjne należy przyklejac co najmniej w ciągu 24 godzin od chwili
wyschnięcia podkładu . Laminat jest produkowany w płytach o wymiarze 3,05 / 1,30 m. Bardzo ważna będzie obróbka
lamitatu wokół drzwi .
3.3
Montaż kabin sanitarnych.
Kabiny sanitarne systemowe wykonane z laminatu wysokociśnieniowego . Akcesoria takie jak nóżki , klamki , zawiasy i
łączniki aluminiowe w kolorze srebrnym anodowanym. Kabiny w kolorze jasnoszarym 1809.
3.4
Montaż rynien i rur spustowych.
Rynny systemowe , wykonane z plastiku , kolor szary .
3.5
Montaż daszku nad wejściem.
Daszek wykonany z krawędziaków drewnianych 10/20/120cm , oklejonych laminatem do stosowania na zewnątrz MEG
kol 475 . Krawędziaki mocować razem prętem stalowym do ściany szczytowej. Całość przykryta plexi gr 2cm
kol.przeźroczysty , mocowana śrubami ze stali nierdzewnej na podkładkach gumowych do konstrukcji. Dwuteowniki
osadzić w ścianie w gniazdach, na poduszce cementowej przed dociepleniem ściany.Elementy stalowe zabezpieczyć
oczyścić , antykorozyjnie ,pomalować na kolor szary RAL 7047.
3.6
Wyposażenie
66
VI- 4. BUDYNEK SZATNI , ŁĄCZNIKA , WEJŚCIA - PRACE WYKOŃCZENIOWE
4.1
Wykończenie podłóg.
Na podłodze położyć płytki gresowe na kleju.
4.2
Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi.
Ściany w pomieszczeniu szatni,sanitariatów na całej wysokości pomieszczenia wykańczamy płytkami ceramicznymi. W
pokoju śniadań ratowników wykładamy pas płytek nad blatem roboczym. W pomieszczeniu ratowników w miejscu umywalki
tworzymy kołnierz ochronny z płytek ceramicznych.
4.3
Wykończenie ścian i sufitów.
Istniejące ściany i sufity wygładzić gładzią gipsową. Pomalować farbami akrylowymi.
4.4
Okładzina ścian w hollu.
4.5
Montaż żaluzji zwijanej i blatu szatni na odzież zwierzchnią.
Żaluzja w kasecie zwijana ręcznie. Blat roboczy z plyty mdf wykończonej laminatem.
4.6
Montaż lekkich ścianek w sanitariatach
4.7
Montaż szafek basenowych i przebieralni
4.9
Montaż platformy dla niepełnosprawnych.
Platforma o wymiarach 140/163cm. Przeszklona, panoramiczna w stolarce aluminiowej .Kolor RAL 9006. 2 przystanki.
4.10
Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych.
Stalowe, powlekane
4.11
Wykończenie pochylni, montaż balustrad, wykończenie schodów zewnętrznych.
Pochylnia –surowy beton.Powierzchnie ruchu wykończyć aplikacją anyposlizgową,
Balustrady stalowe malowane proszkowo.
Plyty chodnikowe gr 4,3 cm ,położyć na zaprawie cementowej.
Balustrada schodów wewnętrznych.
4.12
Montaż żaluzji zewnętrznych.
Aluminiowe , systemowe , stale .Montaż wedlug zalecen producenta.
4.13
Żaluzje zewnętrzne aluminiowe
Lamela z aluminium tłoczonego.
VI-5. SALA GIMNASTYCZNA–PRACE WYKOŃCZENIOWE
1.1
Wykończenie ścian i sufitów sali gimnastycznej .
Położenie tynków i malowanie .
Ściany w sali gimnastycznej ,tynkujemy od wysokości 2,4 do 7,7 m i w pomieszczeniach trenera i w magazynie . Tynki
cementowo-wapienne . Farby akrylowe , białe . W pomieszczeniu z prysznicem kładziemy płytki ceramiczne na kleju
15x15cm , do całej wysokości pomieszczenia .
W sali gimnastycznej od poziomu podłogi do wysokości 2,5 m ściany , obkładamy laminatem wysokociśnieniowym na
ruszcie drewnianym . Płyty grubości 8 mm , ruszt co 50cm , krawędziaki 2/7 cm na łączeniach 2/9 cm, dylatacja między
płytami 4mm. Płyty kleimy ścieżka kleju do rusztu . Ruszt przykręcamy do ścian kołkami .
System niewidocznego mocowania płyt : elastyczny klej , podkład do drewna , płyn czyszczący podłoże , plyn do
powierzchni nieporowatych , dwustronna taśma klejąca .
Po zamontowaniu płyt szczeline między nimi wypełniamy trwale elastyczna masą uszczelniającą . Listwy drewniane użyte
do zrobienia rusztu muszą być co najmniej 2 gatunku . Muszą być czyste,suche i zawierać mało wilgoci –max 15 %. Strona
67
czołowa szkieletu musi być ocheblowana . Drewno impregnowane wyłącznie produktami solnymi . Aby zapewnic
odpowiedną przyczepność kleju , listwy drewniane należy pokryć podkładem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia na
co najmnie 60 min. Płyty elewacyjne należy przyklejac co najmniej w ciągu 24 godzin od chwili wyschnięcia podkładu .
Laminat jest produkowany w płytach o wymiarze 3,05 / 1,30 m.
Sufity w pomieszczeniach pomocniczych wykańczamy płytą gipsowokartonową na ruszcie i malujemy farbami akrylowymi
na kolor biały .
1.2
Elewacja Sali gimnastycznej .
Elewację wykonać z płyt laminatu wysokociśnieniowego MEG , kolor czerwony 431 cs. Płyty montowane systemem
niewidocznym do krawędziaków drewnianych .
Płyty grubości 8 mm , ruszt co 50cm , krawędziaki 2/7 cm na łączeniach 2/9 cm, dylatacja między płytami 4mm. Płyty kleimy
ścieżka kleju do rusztu . Ruszt przykręcamy do ścian kołkami .
System niewidocznego mocowania płyt : elastyczny klej , podkład do drewna , płyn czyszczący podłoże , plyn do
powierzchni nieporowatych , dwustronna taśma klejąca . Listwy drewniane użyte do zrobienia rusztu muszą być co najmniej
2 gatunku . Muszą być czyste,suche i zawierać mało wilgoci –max 15 %. Strona czołowa szkieletu musi być ocheblowana .
Drewno impregnowane wyłącznie produktami solnymi . Aby zapewnic odpowiedną przyczepność kleju , listwy drewniane
należy pokryć podkładem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia na co najmnie 60 min. Płyty elewacyjne należy
przyklejac co najmniej w ciągu 24 godzin od chwili wyschnięcia podkładu. Laminat jest produkowany w płytach o wymiarze
3,05 / 1,30 m.
Elewacja ocieplona 10cm welny mineralnej.
1.3
Montaż rynien i rur spustowych
1.4
Wyposażenie
VI-5. SZATNIA , KLATKA SCHODOWA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ – PRACE
WYKOŃCZENIOWE
1.1
Wykończenie podłogi.
Na podłodze przewidziano płytki gresowe na kleju .Płytki 30/30 , kolor niebieski VEGA. Na ścianach murowanych bez
okładziny z płytek ceramicznych przewidziano cokolik 30/10cm.
2.1
Wykończenie ścian.
Ściany w szatnaich pomalować farbą zmywalną. Ściany w pomieszczeniach umywalni i sanitariatów wyłożyć płytkami
ceramicznymi na całej wysokości. Plytki ceramiczne o wymiarach 15/15cm.Plytki w kolorze żółtym i niebieskim. Fuga 5mm ,
szara.
Nad drzwiami prowadzącymi z kl schodowej do karytarza szatni utworzyć przegrodę o odporności ogniowe 60 min z płyt
ognioodpornych np. 2xPromatec.
2.3
Wykończenie sufitów.
Sufit w pomieszczeniu umywalni i sanitariatów 2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9 wykończyć wodoodporna płytą gipsowokartonową na
ruszcie aluminiowym . Zaizolowac dżwiękochłonnie 5 cm wełny mineralnej.
2.4
Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych.
2.5
Wyposażenie
2.6
Montaż rynien i rur spustowych.
68
VII - WYPOSAŻENIE RUCHOME
1
Biurko 80/160
2 szt
Okleina bukowa , wykończenia stalowe , stal nierdzewna
lub podobne. Miejsce na komputer , szuflady.
2
Krzeslo obrotowe
2 szt
Regulowana wysokość i oparcie,podłokietniki
3
3 szt
Stolik 80/80
Stolik 40/80
Okleina bukowa , wykończenia stalowe , stal nierdzewna
lub podobne.
4
Krzesla
Okleina bukowa , wykończenia stalowe , stal nierdzewna
lub podobne,
5
Szafa ubraniowa z drążkiem 90/60cm
2 szt
Okleina bukowa , wykończenia stalowe , stal nierdzewna
lub podobne, szkło białe piaskowane lub przezroczyste .
6
Regał na dokumenty biurowe 100/45cm
3 szt
Okleina bukowa , wykończenia stalowe , stal nierdzewna
lub podobne, szkło białe piaskowane lub przezroczyste
7
Wieszak stojący na kółkach 110/145 cm
3 szt
8
Regał magazynowy 100/60
3 szt
Regał konstrukcji stalowej. Wykonane z blachy stalowej
zimnowalcowewanej , malowane systemem elektroforezy.
9
Kosz na śmieci , poj 10l
9 szt
Wykonany ze stali nierdzewnej z pedałem , zamykany z
plastikową wkładką
10
Suszarki do włosów.
6 szt
11
Leżanka medyczna 70/180
1 szt
Umieszczona w pomieszczeniu ratowników
12
1 szt
Trybuna teleskopowa
3 rzędy , 2 segmenty , długość łączna trybuny 10,2m.
Konfiguracja segmentów
I-8 miejsc + schody 1,2m
II – 10 miejsc
Ilość miejsc 56
Wymiary :
–głębokość po złożeniu 1,2 m
- głębokość po rozłożeniu 2,4 m
Automatyczne blokady na każdym poziomie. Schody
nakładane okute kątownikiem aluminiowym. Siedziska z
tworzywa sztucznego . Konstrukcja cynkowana . Poręcze
na bokach i z tyłu zakłądane.
69
13
Siatkówka - słupki do siatkówki, aluminiowe, uniwersalne
1 kpl
z regulacją wysokości do (siatkówki, tenisa ziemnego,
badmintona), siatka turniejowa z antenkami, tuleje,
pierścienie, dekle, montaż
14
2 kpl
Koszykówka - wysięgnik 120cm składany z regulacją
wysoości tablicy w zakresie 260 - 305 cm, tablica
epoksydowa 120x90cm, obręcz uchylna z siateczką,
montaż
10
Piłka ręczna - bramki 3x2m, aluminiowe, przenośne,
2 kpl
przykręcane do talerzyków montowanych w nawierzchni,
siatka, montaz
11
Drabinki
gimnastyczne
podwójne
o
wymiarach
8 szt
180x250cm, elementy mocujące, montaż
12
Materace gimnastyczne o wymiarach 200x100x5
1 szt
13
Materace gimnastyczne o wymiarach 200x100x10
1 szt
14
Materace gimnastyczne o wymiarach 200x100x20
1 szt
15
Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości, pokrycie skaj
1 szt
16
Skrzynia gimnastyczna - 5 częściowa, drewno/skaj
1 szt
17
Ławeczki gimnastyczne - dł. 250cm, podstawa metalowa
1 szt
18
Siatka ochronna na okna - 300x150cm, konstrukcja na
2 szt
linkach stalowych, siatka oko 4x4cm, montaż
19
Tablica wyników T2 25/15 na salę sportową do obsługi
1 szt
dyscyplin: siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, piłka
ręczna, piłka nożna halowa, stały napis GOŚCIE GOSPODARZE, montaż
20
Tablica basenowa
temperatura
na
-
wyświetlane informacje:
zewnątrz,
temperatura
czas,
1 szt
wewnątrz,
temperatura wody, montaż
21
Deski do nauki pływania 31x47
25 szt
22
Liny oddzielące tory na basenie, dł.basenu 16,75
3 szt
23
Gaśnice proszkowe 4kg dla grupy pożarów ABC
8 szt
70
VI-2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
1 Elewacja wewnętrzna i zewnetrzna wykończona płytami elewacyjnymi.
Ściany zewnętrzne Sali gimnastycznej oraz podcień , zostaly wykończone plytami elewacyjnymi
wykonanymi z laminaty wysokociśnieniowego dostosowanego do zastosowania na zewnątrz.
Płyty grubości 8 mm , ruszt co 50cm , krawędziaki 12/7 cm na łączeniach 12/9 cm, dylatacja między
płytami 4mm. Płyty kleimy ścieżka kleju do rusztu .
Ruszt przykręcamy do ścian kołkami .
System niewidocznego mocowania płyt : elastyczny klej , podkład do drewna , płyn czyszczący
podłoże , plyn do powierzchni nieporowatych , dwustronna taśma klejąca .
Po zamontowaniu płyt szczeline między nimi wypełniamy trwale elastyczna masą uszczelniającą .
Listwy drewniane użyte do zrobienia rusztu muszą być co najmniej 2 gatunku . Muszą być
czyste,suche i zawierać mało wilgoci –max 15 %. Strona czołowa szkieletu musi być ocheblowana .
Drewno impregnowane wyłącznie produktami solnymi . Aby zapewnic odpowiedną przyczepność kleju
, listwy drewniane należy pokryć podkładem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej
60 min. Płyty elewacyjne należy przyklejać co najmniej w ciągu 24 godzin od chwili wyschnięcia
podkładu . Laminat jest produkowany w płytach o wymiarze 3,05 / 1,30 m.
Płyta rozrzesza się i kurczy w warunkach wysokiej i niskiej wilgotności –możliwa maksymalna zmiana
wymiaru wynosi ok. 1,6mm/mb wszerz oraz 0,8mm/mb wzdłuz płyty. W przypadku łaczenia płyt należy
zachowac między nimi dylatację uwzględniając zmienność wymiarów i format płyt
-dla płyt MEG zewnętrznych 5-6mm
-dla płyt Stratificato wewnętrzbych 3,5-6mm
Należy zachowac odstep miedzy tyłem płyty a ściana lub izolacją w celu dobrej wentylacji 2 cm. Płyty
laminatu należy ciąć w jednym kierunku –zgodnie z kierunkiem włókien-zaznaczonych na foli
zabezpieczającej –lub w poprzek wzdłuż krótszego boku. Rózne zamocowanie płyt powoduje
widoczną róznicę w kolorze , ponieważ inaczej załamuja się na jej powierzchni promienie światła. Po
każdym zamontowaniu formatki należy ściągnąc folię zabezpieczającą . W przypadku mocowania
niewidocznego ściezką kleju , należy bezwzglednie zmatowić powierzchnie tej strony laminatu , która
będzie klejona do podkonstrukcji.
2.Zewnetrzna pochylnia dla niepełnosprawnych.
- Wykończenie pochylni.
Pochylnia w wykończeniu to surowy beton w kolorze naturalnym szarym, bez tynku czy okładziny
zewnętrznej . W ramach przyjętej estetyki , jakość betonu , jego wygląd i trwałość ma podstawowe
znaczenie . Powierzchnia gładka ,bez porów , pęknięć i rys o jednolitym kolorze , bez przebarwien.
Zastosować klasę betonu B 30, cement portlandzki . Zastosować gładki szalunek , nie używać desek .
Do użytego betonu należy zastosować dodatkowe środki polepszające jego cechy :
71
-
wyrazistości barwy ,
-
zredukowanie wykwitów wapniowych ,
-
zwiększenie odporności na działanie niskich temperatur i soli stosowanych do odmrozania nawierzchni
-
zmniejszenie pochłaniania wody i ułatwienia uwalniania produkowanego elementu z formy .
Może to być np. PLASTOLITH – A . Dla zabezpieczenia betonowej powierzchni zastosować materiał
uszczelniający beton , zapewniający pełną wodoszczelność jak XYPEX lub bezbarwny środek
hydrofobowy LOWTEXASN.
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych unikać przerw roboczych w betonowaniu . Styk roboczy
staje się naturalna rysa w konstrukcji , która nie zawsze da się zamknąć nawet powłoką ochronna.
- Powierzchnia ruchu..
Powierzchnia ruchu o szerokości 120cm jest pokryta aplikacja antypoślizgową. Podłoże betonowe
musi spełniać nastepujące warunki :
-beton klasy min B30 , bez mleczka cementowego , równy , zatarty na szorstko
-odpylony i odtłuszczony
-wilgotność betonu max.4% , a temperatura podłoża nie niższa niż 10stpC.
Aplikacja może być wykonywana w temperaturze otoczenia 18-25 stpC , przy wilgotności powietrza
max.80%.
-Przygotowanie podłoża
Śrutowanie , szlifowanie starej nawierzchni.
-Gruntowanie podłoża
Epolis GL-zużycie ok. 0,3 kg/m2
-Warstwa podkładowa
Bejmiks PEN-zużycie 0,6 kg/m2
Posypka ze żwirku gr 2-3,5mm – zuzycie 5,0 kg/m2
-Warstwa dosycająca
Bejmiks PEN – zużycie 1,0kg/m2
-Zamknięcie
Bejmiks PEN-zużycie 0,25kg/m2
- Balustrada.
Całość balustrady wykonać ze stali malowanej proszkowo .
Pochwyty na wysokości 90 cm wykonać z rury stalowej o 60,3 / 6,3 mm , pochwyt na wysokości 75 cm
wykonać z rury stalowej o 42,4 / 4 mm . Słupki wykonać z ceownika równoramiennego 65/50/5 mm.
Poprzeczki poziome wykonać z prętów stalowych 0 10 mm. Elementy łączące pochwyt ze słupkiem
wykonać z prętów stalowych o 8 mm.
Laczenie slupka z marka przykryc blenda o wymiarach 12/8 cm.
Balustrade dylatowac co ok.~ 600 cm .
3.Schody zewnętrzne.
Zewnętrzne schody i taras wykończone kamiennymi płytami betonowymi mm, grubość 43 mm. Plyty
klaść na wylewce cementowej Wierzchnia powierzchnia płyt powinna być chropowata, młotkowana.
72
4.Balustrady i daszki.
Wewnętrzne ściany działowe. (z wyłączeniem ścian murowanych Wykazy i typowe detale
dostarczone w tej dokumentacji pokazują tylko główne zasady. Wprowadzanie tych danych na
rysunki wykonawcze ścian działowych i przygotowanie rysunków warsztatowych wchodzi w zakres
prac Wykonawcy.
Przed rozpoczęciem montażu próbki i rysunki należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru dla
zatwierdzenia.
Wszystkie ściany działowe powinny być stawiane zgodnie z instrukcjami producentów, zaleceniami i
przepisami.
Typy ścian, rodzaj zewnętrznego wykończenia powierzchni i kolor muszą być zatwierdzone przed
zamówieniem przez Inspektora Nadzoru.
Sufity na profilach stalowych.
Wewnętrzne lekkie sufity na profilach stalowych z płyt gipsowych mocowanych do systemowych
profili stalowych, łącznie z taśmami, łącznikami, mocowaniami itp.
Składają się z konstrukcji z ocynkowanych profili stalowych grubości 100 mm .
Ramy stalowe będą z obydwóch stron wykończone pojedynczymi płytami gipsowo – kartonowymi.
Min. grubość 12,5 mm, na styku płyt gipsowych należy wkleić taśmę, zaszpachlować i wygładzić.
Połączenia płyt powinny być niewidoczne.
Sufity należy w całości wypełnić wełną mineralną. Stalowa konstrukcja od połogi do sufitu.
Wymagania dla pokrycia z płyt gipsowych:
płyty GKF, grubość- 12,5 mm, gęstość - 850 kg/m2 ,
toalety, łazienki, kuchnie, pomieszczenia sanitarne – płyty GKBI, grubość - 12,5 mm, gęstość - 752
kg/m3 ,
płyty GKB, grubość - 12,5 mm, gęstość - 720 kg/m3
Powyżej ścian działowych, od sufitu podwieszonego do stropu, należy zamontować płyty
dźwiękochłonne z wełny mineralnej . Styki płyt należy uszczelnić taśmą.
Styki pomiędzy płytami należy wykończyć taśmą, zaszpachlować i wygładzić. Łączenia płyt powinny
być niewidoczne.
Izolacja dźwiękochłonna między pomieszczeniami: min. 54 dB.
Drewniane schodki na widownię oraz wykończenie pomostu.
Zaprojektowano wykończenie pomostu oraz przejście z pomostu na widownię deskami drewnianymi
Rama drewniana z płyt OBS .
Obudowa kanałów wentylacyjnych.
Kanały wentylacyjne widoczne , malowane proszkowo na szary kolor.
73
5.Drewno.
Jeżeli drewno konstrukcyjne będzie drewnem świerkowym, wymagania dla drewna i jego jakość musi
odpowiadać polskim standardom.
Wszystkie wymiary podane w specyfikacji i na rysunkach są stałymi wymiarami.
Drewno stosowane w elementach drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych wystawionych na
działanie czynników atmosferycznych powinno być strugane.
Drewno strugane mechanicznie, które będzie malowane, powinno być przed zamontowaniem
wygładzone ręcznie lub mechanicznie. Wyroby z drewna, które będą wykonywane przez osoby
trzecie, powinny być dostarczone przez firmę zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Menadżer Projektu będzie upoważniony przez cały czas do badania drewna u producenta i
nadzorowania prawidłowego wykonania prac na placu budowy lub w zakładzie produkcyjnym.
Będzie to miało również zastosowanie w przypadku, gdy elementy drewniane będą wykonywane w
warsztacie Wykonawcy.
Aprobata drewna pokazanego Inspektorowi Nadzoru nie oznacza aprobaty gotowego wyrobu, czy
jego części.
Inspektor Nadzoru może sprawdzać wszystkie wyroby z drewna na miejscu w czasie dostawy.
Odmowa przyjęcia drewna konstrukcyjnego lub wyrobów z drewna dostarczonych na budowę nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku respektowania terminów dostaw.
Drewno dostarczane na budowę powinno być wcześniej zagruntowane z dodatkiem czerwonego
tlenku i powinno być magazynowane w suchym miejscu zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru.
Stolarka z twardego drewna, która powinna być wykończona, powinna być w ostatniej chwili przed
dostawą zabezpieczona powłoką lakieru.
Jeżeli specjalne warunki tego wymagają, w łączeniu elementów z twardego drewna nie powinny
być używane łączniki z żelaza, stali lub innych materiałów, które mogą rdzewieć lub zmieniać barwę.
Ponadto drewno powinno być sortowane nie tylko na podstawie jakości , lecz również na podstawie
barwy i struktury.
Elementy łączące nie powinny powodować odbarwienia drewna i powinny być niewidoczne. W czasie
prowadzenia prac budowlanych, wszystkie elementy drewniane powinny być właściwie zabezpieczone
przed zniszczeniem. Takie zabezpieczenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykończenia
elementów drewnianych tak, aby były gładkie i bez uszkodzeń.
Wewnętrzne elementy drewniane takie jak np. szafki, nie powinny być montowane dopóki nie będą
położone płytki i tynk na ścianach.
74
6. Sufity podwieszane.
Zestawienia i typowe detale dostarczone w tej dokumentacji pokazują tylko główne zasady..
Wprowadzenie tych danych na rysunki wykonawcze I przygotowanie rysunków warsztatowych dla
sufitów podwieszonych jest włączone w zakres prac Wykonawcy.
Rysunki powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem produkcji I
montażu.
Sufity podwieszone powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta, zaleceniami i
przepisami. Sufity podwieszone należy rozpatrywać łącznie z uchwytami, hakami, płytami itp.
Sufity podwieszone powinny być montowane pomiędzy ścianami, mocowane do konstrukcji powyżej.
Należy je wykonać łącznie z wszystkimi otworami dla kratek wentylacyjnych, elementów oświetlenia,
etc.
Minimalna izolacja akustyczna pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami: 54 dB.
Poziom sufitu podwieszonego powinien być taki, jak wskazany na rysunkach, lecz przynajmniej na
wys. 2500 mm ponad wykończonym poziomem podłogi.
Sufity podwieszone w pomieszczeniach.
Sufit podwieszony należy wykonać z płyt gipsowo – kartonowych.
Rama:
z zimnogiętych profili stalowych, łącznie z wszystkimi potrzebnymi wieszakami
zamocowaniami
Płyty:
płyty gipsowo – kartonowe grubości 12,5 mm, gęstość 720 kg/m3
Tolerancja wymiarowa: długość i szerokość ± 3 mm;
Odporność biologiczna: płyty są odporne na działanie pleśni i szkodników
Sufity podwieszone wodoodporne. Płyty powinny być zamocowane w taki sposób, aby w czasie
czyszczenia nie mogły się przesuwać.
Rama :
z zimnogiętych profili stalowych, łącznie z wszystkimi potrzebnymi wieszakami
zamocowaniami
Płyty:
Płyty gipsowe grubości 12,5 mm, gęstość 750 kg/m3, ,
Absorbcja:
0.5 g/cm3;
Tolerancja wymiarowa: długość i szerokość ± 3 mm;
Odporność biologiczna : płyty są odporne na działanie pleśni i szkodników.
75
i
7.Wyposażenie stałe.
Wyposażenie toalet
Standartowo , każda toaleta będzie wyposażona w :
-podajnik do mydla w plynie
-podajnik na ręczniki papierowe
-lustro 80/80cm
-kosz na śmieci z pokrywą i wkladką plastikową ,poj.10l
Wykonane ze stali nierdzewnej , montowane odpowiednio przy umywalce.
-podajnik na papier toaletowy
-szczotkę do muszli
Wykonane ze stali nierdzewnej , montowane odpowiednio przy muszli klozetowej.
Pochwyty dla niepełnosprawnych
W sklad wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych , oprócz „białego montażu”, wchodzą pochwyty –
ramię wspierające stale przy umywalce i muszli , lusterko uchylne oraz pochwyt i krzesełko do
siedzenia przy prysznicu skladane. Wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie ,powlekanej o
średnicy 33 mm.
8.Prace malarskie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powłok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta
określonymi na kartach wyrobów. Jakiekolwiek rozbieżności między zaleceniami producenta, kartą
wyrobu i powyższą specyfikacją rozstrzygnie ostatecznie Inspektor Nadzoru.
Prace malarskie wykonywać tylko zgodnie z instrukcja producenta, zamienne za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.
Farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, szmaty, odpadki i inne przechowywać w szczelnie
zamkniętych pojemnikach do chwili użycia. Wszystkie materiały zabezpieczeń ppoż powinny mieć
atesty ppoż i spełniać wymogi przepisów ochrony ppoż.
Inspektor Nadzoru powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o wykrytych przed lub w czasie
malowania uszkodzeniach: drewna, stali, betonu lub tynków. Powierzchnie stali galwanizowanej
powinny być zaimpregnowane specjalnym środkiem gruntującym.
Stal nierdzewna bez wymalowań.
Jakośc wykonania prac powinna być na najwyższym poziomie, prace prowadzone przez
wyszkolonych pracowników. Wykonawca odpowiada za zgodność końcowego produktu z wytycznymi
producenta i tej specyfikacji. Produkt końcowy nie powinien zawierać zacieków, niedomalowań i
przebarwień powłoki.
Sprzęt malarski do natrysku powinien być przed rozpoczęciem prac sprawdzony i dopuszczony przez
kierownika budowy.
Agregaty malarskie oraz ich wyposażenie powinny być skontrolowane przed rozpoczęciem prac.
76
Odpowiednie skraplacze powinny być zainstalowane pomiędzy sprężarkami a zbiornikami
ciśnieniowymi i pistoletami malarskimi. Skraplacze powinny być ustawione w pozycji umożliwiającej
powolny wypływ wody i oleju.
Zbiorniki ciśnieniowe i pistolety malarskie powinny być zaopatrzone przez wykonawcę w regulatory i
wskaźniki.Zbiorniki natryskowe materiałów o tendencjach do szybkiego osiadania jak cynk organiczny
muszą być wyposażone w mieszadła.Farby dostarcza wykonawca.
Za zużycie materiałów odpowiada Wykonawca.Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt kontrolny.
Sprzęt powinien być skalibrowany i gotowy do użytku.Wykonawca zabezpiecza powierzchnie
posadzek i bruków przed rozpryskami, wyciekami i kapaniem farb.
Przed odbiorem robót wykonawca powinien usunąć plamy, kropki, rozpryski farb z podłogi i ścian,
wyposażenia, instalacji i wszystkich innych elementów nieprzeznaczonych do malowania; następnie
należy wyczyścić powierzchnie szklane z wszystkich pozostałości malarskich i szpachli; gdzie
konieczne należy stosować się do instrukcji czyszczenia. Wykonawca powinien otrzymać wytyczne
prac porządkowych od kierownika budowy. Gdy odpowiednie wyczyszenie kropek, plam, etc jest
niemożliwe wykonawca powinien założyć osłony, do zdjęcia po wykonaniu prac.
Wykonawca powinien dostarczyć i nałożyć potrzebne osłony na wszystkie powierzchnie, które mogą
ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Wszystkie materiały wykonane i opisane przez producenta powinny być dostarczone w oryginalnych,
nierozpieczętowanych opakowaniach.
Pojemniki mają mieć oryginalne etykiety identyfikujące zawartość odpowiadającą zamówieniu.
Materiały przechowywać w wyznaczonych obszarach, by chronić je przed skokami temperatur i
możliwością zapłonu zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca powinien stosować jedynie barwniki, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki i inne wg instrukcji
malowania. Farby rozrabiać w czystych metalowych lub plastikowych pojemnikach.
Przygotowanie powierzchni.
Malowanie wykonywać tylko na powierzchniach starannie wyczyszczonych, przygotowanych i
odtłuszczonych zgodnie ze specyfikacją.
Jeśli przygotowane i niepomalowane przez około 6 godzin powierzchnie zardzewieją wykonawca
powinien powtórnie je wyczyścić.
Nakładanie powłok i jakość ich wykonania.
Nakładane powłoki powinny mieć pierwszą kategorię, z odpowiednią grubością warstw, kryciem i
wyglądem; powinny być wolne od: śladów pędzla, zatarć, zacieków, pęcherzyków, spłaszczeń,
wybrzuszeń i innych.
Prace malarskie powinny być prowadzone ściśle zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.
Nie malować w warunkach podwyższonej wilgotności i kiedy spodziewana temperatura powietrza i
powierzchni spada poniżej 5st.C w okresie potrzebnym na utwardzenie i wysychanie.
77
W każdym wypadku instrukcja zaleca malowanie na wysezonowanych powłokach. Odstępstwa
od temperatury malowania należy kierować do dostawcy farb i kierownika budowy i muszą być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nie malować kiedy wilgotność względna wynosi powyżej 85%; temperatura stali powinna wynosić nie
mniej niż 3stC powyżej punktu rosy.
Kolejność malowania nie powinna powodować zniszczeń powłok .
Grubość suchej warstwy (GSW) powinna być zgodna z systemem malowania i specyfikacją;
szczególną uwagę należy zwrócić na malowanie brzegów drzwi, ostrych krawędzi, itp, by zapewnić
właściwą grubość suchej warstwy.
Materiały
malarskie
nakładać
narzędziami
zalecanymi
przez
producenta.
Przy
malowaniu
natryskowym ręcznie uzupełnić powłoki w szczelinach, na śrubach, nitach, spawach, krawędziach i
innych powierzchniach gdzie nie można natryskiem osiągnąć wymaganej GSW. Malowanie ręczne
powinno poprzedzać natrysk.
Niedozwolone jest kolejne nakładanie powłoki tego samego koloru. Stosowanie kolejnej powłoki
wymaga zróżnicowania warstwy, by przeprowadzić wizualną kontrolę co do dokładności pokrycia
każdej warstwy.
Nie nakładać kolejnych warstw przed wyschnięciem i uzyskaniem odpowiedniej GSW poprzedniej
warstwy oraz spełnieniem wszelkich warunków dla kolejnego malowania.
Należy przestrzegać zalecanego przez producenta czasu schnięcia i procesów utwardzania.
Przed wymalowaniami nawierzchniowymi gruntować materiałami podkładowymi.
Wszystkie zniszczenia powłok gruntujących powstałe w czasie spawania itp robót wyczyścić i
uzupełnić tym samym materiałem, wysuszyć przed nałożeniem kolejnych warstw.
Wszelkie połączenia spawane, skręcane, nitowane itp konstrukcji metalowych powinny być
zaplamkowane tym samym materiałem użytym fabrycznie lub zastępczym dla warstw podkładowych.
Plamkowanie ma być wykonane oprócz wyspecyfikowanych wymalowań.
W przypadku powtórnego malowania, zniszczenia poprzedniej powłoki muszą być uzupełnione
odpowiednim materiałem. Zakończone malowanie powinno być bezusterkowe.
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie powinny być wyretuszowane i naprawione natychmiast po
powstaniu uszkodzeń (zniszczenia, spawy itp).
Malowanie powierzchni niedostępnych po montażu wykonać przed montażem.
Wykonawca sprawdzi i wyczyści wszystkie powierzchnie posadzek, ścian i szkła itp z zabrudzeń
farbą; podretuszuje i wykończy wszystkie wykonane powierzchnie bez względu na sprawcę
uszkodzeń oraz usunie brud, śmieci i odpady materiałowe powstałe w czasie wykonywania prac.
Wietrzyć pomieszczenia do wyschnięcia powłok.
78
Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni.
Następujące powierzchnie i podobne, a nie wymienione poniżej, powinny być zabezpieczone przed
malowaniem, a po zakończeniu prac malarskich wyczyszczone przez wykonawcę, który usunie
również wszelkie osłony. a.
okna, wskaźniki, oznakowanie szklane itp
oprawy i reflektory instalacji oświetleniowej zawory, śruby i nakrętki regulacyjne i inne elementy
regulacji maszyn tabliczki znamionowe, powlekane i polerowane elementy wyposażenia
posadzki należy zabezpieczyć przed zaplamieniem, zalaniem i zakropieniem.
Malowanie ścian wewnętrznych – farba akrylowa , wodorozcieńczalna
Gęstość – 1,47 g/cm3, zawartość substancji stałych – 36%.
1 warstwa:
podkład akrylowy, gęstość -1,03 g/cm3, zawartość substancji stałych- 15%
2 warstwa:
farba akrylowa
3 warstwa:
farba akrylowa
Malowanie ścian w komunikacji I na klatkach schodowych
1 warstwa:
podkład akrylowy , wodorozcieńczalny , gęstość – 1.03 g/cm3, zawartość substancji
stałych – 15%
2 warstwa:
farba dekoracyjna na bazie kauczuku syntetycznego , gęstość – 1,0 g/cm3, zawartość
substancji stałych:15-19%,
3 warstwa:
antystatyczna
farba dekoracyjna na bazie kauczuku syntetycznego, gęstość – 1,0 g/cm3,
zawartość substancji stałych: 15-19% antystatyczna
Malowanie elementów metalowych – farba na bazie żywic alkidowych
1 warstwa:
podkład alkidowy, gęstość – 1.35 g/cm3, zawartość substancji stałych -40%, grubość
powłoki: 40 µm
2 warstwa:
podkład alkidowy, gęstość – 1.35 g/cm3, zawartość substancji stałych -40%, grubość
powłoki: 40 µm
3 warstwa:
farba alkidowa, gęstość – 1,13 g/cm3, zawartość substancji stałych -57%, grubość
powłoki: 40 µm
79
POSADZKI
Grubość i poziom warstw wykończeniowych posadzek powinny być zgodne ze specyfikacją, a
powierzchnia posadzek powinna być gładka I płaska. Tam gdzie jest konieczne - wykonana w
spadku.
Przed położeniem warstwy wykończeniowej Wykonawca powinien dokładnie wyczyścić podłoże,
usunąć kurz, brud, tłuszcz, olej oraz inne niepożądane substancje poprzez wyszorowanie wodą i/lub
zeskrobanie, za zgodą Inspektora Nadzoru.
Następnie należy zatrzeć podłoże cementem. Plamy z oleju na podłożu powinny być usunięte
całkowicie alkalicznym środkiem czyszczącym.
Warstwa wykończeniowa może być ułożona w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Warstwy wykończeniowe powinny być wykonane przez wyspecjalizowanych Podwykonawców,
najlepiej będących dostawcami materiałów i przez kompetentnych rzemieślników zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Położenie podłoża i warstw podłogowych powinno być wykonywane zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi od producentów materiałów.
Warstwa odporna na ścieranie powinna być wykonana mechanicznie i przy użyciu packi tynkarskiej.
Warstwę wierzchnią powinno się wykończyć ręcznie.
W końcowym etapie, powierzchnię podłogi należy spryskać środkiem wiążącym w celu uzyskania
pełnego związania cementu. Jeżeli zachodzi potrzeba, powierzchnię należy przykryć folią PCV dla
uniknięcia szybkiego odparowania wody z betonu. Ostatecznie powinno się uzyskać wolną od pyłu
powierzchnię.
Po świeżo wykończonej podłodze nie powinno się chodzić przez przynajmniej 10 dni. Należy
oznakować miejsca wykonania świeżych podłóg.
Wylewki cementowe.
Aby
wykonać
wylewkę cementową związaną z podłożem , powierzchnia podłoża powinna być
chropowata.
Wylewki powinny odpowiadać polskim standardom.
Grubość warstwy wylewki jest określona w zależności od miejsca (np. przy ogrzewaniu podłogowym)
- wymaganiami dla wierzchniej warstwy.
Dylatacje w podłodze powinny być określone przez dostawcę i zaaprobowane przez Inspektora
Nadzoru . Metalowe listwy progowe należy ułożyć pod pojedynczymi i podwójnymi drzwiami na
łączeniu wierzchniej warstwy podłogowej.
Należy wykonać próbki o powierzchni ok. 5 m2 łącznie z dylatacjami, dla każdego typu warstwy
wykończeniowej.
Przed kontynuacją prac, wykonane próbki powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku odrzucenia próbek Dostawca przygotuje nowe próbki na swój koszt.
WYCIERACZKI
Wycieraczki należy zamontować w budynku wejścia.
80
Wewnętrzne wycieraczkipowinny być wykonane z dwustronnych mat rolowanych, o wymiarach
1600 x 800 mm i zamontowane we wgłębieniu w podłodze. Wycieraczka wykonana z aluminiowych
profili z gumowymi listwami, połączonych między sobą stalowymi drutami.
9.Okładziny z płytek ceramicznych.
Płytkowanie ścian i podłóg powinno być wykonane z płytek o kolorze, wymiarach i jakości podanych
w specyfikacji.
Każda dostarczona partia lub jej część powinna być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Wybrakowane partie lub ich część nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac w
określonym terminie i bez usterek. Czas i miejsce układania płytek powinny zostać określone z
Inspektorem Nadzoru.
Przed przystąpieniem do układania płytek, powierzchnie betonowe powinny być dokładnie
oczyszczone i tam gdzie to konieczne zatarte zaprawą i chropowate. Podłoże pod klejenie płytek
powinno być gładkie, wolne od kurzu, tłuszczu luźnych części . Dziury należy wypełnić zaprawą
cementową.
Powierzchnie porowate należy zagruntować w zależności od użytego kleju.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do płytkowania powinny być odpowiednio oznakowane według
planu ułożenia płytek zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru. Nie powinno się stosować płytek o
szerokości mniejszej niż ½ szerokości płytki podstawowej. Powinno się pozostawić tymczasowe
szczeliny dla prac instalacyjnych. Skład zaprawy użytej do płytkowania i fugowania powinien być
określony przez Inspektora Nadzoru.
Klej użyty do płytek musi być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wstępne przygotowanie
powierzchni do układania płytek powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. Dylatacje
należy poprowadzić pomiędzy płytkami i wypełnić odpowiednim uszczelniaczem.
Plytki w hali basenowej.
Płytki ścienne.
Płytki należy kleić do ściany.
Ściany powinny być wypłytkowane w toaletach na calej wysokości pomieszczenia.
Należy także położyć płytki wokół umywalek, zlewów, itp. do wysokości 2100 mm i szerokości 900 mm
lub innej wskazanej na rysunkach.
Styki płytkowanych powierzchni przy podłogach, sufitach , wyposażeniu sanitarnym należy wypełnić
kitem tiokolowym ”TIOKIT”.
ƒ
płytki ścienne powinny być ceramiczne, glazurowane, pierwszej jakości, wymiary 150 x 150 mm
ƒ
powierzchnia matowa
ƒ
grubość- 8 mm
ƒ
odporność na ścieranie klasy III- IV
ƒ
nasiąkliwość- max. 6%
ƒ
kolor : zostanie określony w fazie budowy
ƒ
kolor spoin- zostanie sprecyzowany w fazie budowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Płytki podłogowe.
81
1. Płytki podłogowe, gresowe, pierwszej jakości, wymiary 300 x 300 mm są stosowane w
pomieszczeniu technologii , szatniach , sanitariatach , haluu i pomieszczeniu ratowników ,
matowe.
ƒ
grubość- 8 mm
ƒ
nasiąkliwość- 0,5%
ƒ
twardość- min. 6 w skali Mohsa
ƒ
odporność na ścieranie- IV- V klasy
ƒ
cokół powinien być wykonany z tego samego materiału o wysokości 100 mm
ƒ
kolor spoin-szary
Posadzki powinny być ułożone idealnie równo i poziomo, lub ze spadkiem, jeżeli jest wymagany
przez Inwestora, lub pokazany na rysunkach. Powierzchnie przekraczające dozwoloną tolerancję
powinny być wypełnione odpowiednimi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Po świeżo ułożonej posadzce, jak i posadzce położonej na zaprawie nie wolno chodzić przez 10
dni.
Płytki cokołowe tego samego typu co posadzkowe, należy stosować w pomieszczeniach, w
których są wskazane w tabeli wykończenia pomieszczeń.
Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.Klej użyty do klejenia powinien być stosowany
ściśle według wskazówek producenta.
10.Wyposażenie mechaniczne.
Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie mechaniczne zestawione w tym dokumencie i
wskazane i opisane na rysunkach.
Przed rozpoczęciem właściwego montażu wykonawca przedstawi wszystkie rysunki szczegółowe i
kalkulacje konieczne do poprawnego wykonania i prac instalacyjnych.
Menadżer Projektu zaakceptuje dostawców wyposażenia i dokumentację szczegółową.
Dżwig platformowy
W pomieszczeniu holu zamontowano dżwig platformowy , 1 sztuka. Udżwig znamionowy , 400kg lub 4
osoby. Prędkość jazdy , 0.15m/s 9m/min. Wysokość podnoszenia 3,3m. Ilość przystanków 2 .
Wymiary platformy , szerokosc 1m , głębokość 1,5m . Wymiary zewnętrzne , szerokosć 1,40m,
głębokość 1,60m. Drzwi szybowe , uchylne w pełnej wysokości (o wym 0,9x2,0) sztuk 2, Typu AL3 ,
przeszklone.Szyb , konstrukcja samonośna , panele przeszklone szkłem bezpiecznym. Przyłącze
sieciowe 330/220 V, 50 Hz , moc silnika 2,2 KW. Platforma , ściana pionowa malowana proszkowo
RAL 9016 aluminium, podłoga aluminium. Wymaganie zagłębienie na przystanku dolnym
1360x1510x50mm . Zasilanie pulpitu sterowniczego 12V 5W żarówka halogenowa. Oświetlenie
przycisków sterujących , 24V żarówka neonowa.
82
VIII -ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.Układanie kostki brukowej.
Ulżyć podbudowę gr. 30cm z mrozoodpornego materiału o uziarnieniu 0-40mm ze żwiru,
tłucznia.Material nanosi się zachowując wymaganą wysokość i odpowiedni spadek i zagęszczając aż
do uzyskania stateczności.
Na zagęszczone podłoże gruntowe ułożyć podsypkę z piaskowo-żwirową o uziarnieniu 0-5
mm.Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynieść 3-5cm. Podsypkę zgarnia się ponad
przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1 cm powyżej rzędnej projektowej.
Podsypkę zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem.
Następnie układać kostkę. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy kostka nie wykazuje
uszkodzeń i przebarwień.Kostkę układać od czoła,tzn. od części uprzednio wyłożonej, aby nie chodzić
po wcześniej wyrównanej podsypce celu otrzymania optymalnej kombinacji brukowej należy zawsze
mieszać kostkę z trzech różnych palet.Spoiny szerokości 3-5mm.Prostolinijny przebieg rzędów kostki
należy regularnie kontrolować i korygować.
Zagęszczanie nawierzchni brukowej powinno nastąpić w stanie suchym i przed rozpoczęciem
użytkowania. Przed rozpoczęciem zagęszczania należy dokładnie wypełnić spoiny, a samą
nawierzchnię dokładnie oczyścić.Nastepnie równomiernie zagęszczać całą powierzchnię za pomocą
ubijarki z przekładką gumową, aż do uzyskania stateczności nawierzhni.Po zakończeniu
zagęszczania może się okazać, że niezbędne jest ponowne wypełnienie spoin odpowiednim
materiałem. Wszystkie nawierzchnie powinny posiadać zewnętrzne ograniczenia z kostki okalającej.
2.Układanie płyt chodnikowych.
Płyty układać na 5cm warstwie żwiru. Bez spoinowania.
Na wodoszczelną warstwę nanosimy żwir o uziarnieniu 2-8mm, grubość warstwy 5cm.Po wyrównaniu
go do pożądanego poziomu układamy płytki (gr płytek 4,3 cm, plytki 40/40 cm , kolor ciemny grafit).
Przy układaniu tą metodą spoiny pozostawia się niewypełnione.
3.Zieleń
Drzewa i krzewy do usunięcia.
Krzewy i samosiejki rosnące na skarpie przy obiekcie należy usunąć. Drzewa zostawić.Teren
uporządkować. Wyrwać chwasty .
Trawniki.
Po zakończeniu prac budowlanych teren przyległy, pod przyszłe trawniki, należy oczyścić z resztek
materiałów budowlanych, gruzu itp. oraz odchwaścić. Rozprowadzić należy warstwy ziemi urodzajnej
zmagazynowanej wcześniej przy pracach ziemnych. Warstwa humusu powinna mieć 5-10 cm zależnie od
zniekształceń terenu. Należy wysiać trawę: na trawniki nasłonecznione trawę dekoracyjną, na trawniki
zacienione- trawę parkową. Można zastosować również inne marki traw dostępne na rynku. Należy wysiać
ok. 25g/m2 powierzchni płaskich i ok.30 g/m2 skarp. Trawniki założyć należy w czerwcu lub sierpniu.
Wysiewu ziarna należy dokonać przy bezwietrznej pogodzie. Wysiane ziarno należy przykryć warstwą
83
piasku lub torfu i uwalcować. Pierwsze koszenie trawy należy wykonać gdy osiągnie ona 7-10 cm.
Tereny zielone wymagają ciągłej kultywacji polegającej na:
usuwaniu chwastów z trawników, koszenie trawników gdy trawa osiąga 5-8 cm,nawożenie mieszankami
wieloskładnikowymi,uzupełnianie więdnących fragmentów trawnika,nawadnianie sztuczne w okresie suszy,
Regularna kultywacja sprawi szybszy rozrost roślin, a również ich lepsze przystosowanie do nowego
środowiska.
Teren jest odwadniany naturalnie oraz poprzez rzygcze umieszczone w ścianie oporowej.
VIII - 1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRACE WYBURZENIOWE
1.1
Demontaż płyt betonowych , płyt chodnikowych krawężników na wjeździe do budynku. Płyty należy podnosić
mechanicznie .
1.2
Demontaż płyt chodnikowych wokół budynków. Płyty usuwać ręcznie .
1.3
Usunięcie krzewów i samosiejek , chwastów.
1.4
Demontaż huśtawki drewnianej
1.5
Demontaż ściany oporowej na odcinku 15mb.
Ściana wykonana z elementów żelbetowych łączonych. Ściana wysokości 125cm ponad poziom terenu. Wycięcie
istniejącej balustrady stalowej .
VIII - 2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRACE BUDOWLANE
2.1
Położenie kostki brukowej
2.2
Polożenie plyt chodnikowych
Plytki 40/40/4,3cm , kolor ciemny grafit.Wyrób betonowy.
2.3
Ściek korytkowy drogowy
15/60/33cm
2.4
2.5
Montaż ścian oporowych
Płyty stopnicowe
Wyrób betonowy
2.5
Wykonanie biezni .
Wybrać humus i ziemię do gł 80cm . Położyć warstwy .
2.6
Wykonanie skoczni do skoku w dal
2.7
Niwelacja terenu
2.8
Wykonanie ogrodzenia z siatki
Siatka systemowa na słupkach stalowych , powlekana , h=110 cm, l=140cm
Kolor szary
84
VIII - 3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, WYPOSAŻENIE RUCHOME
3.1
Ławki
Wyrób betonowy , siedzisko drewniane.
3.2
Kosze na śmieci
45/45/60 , wyrób betonowy
3.3
Stojak na rowery
Wyrób ze stali nierdzewnej na podbudowie betonowej.
3.4
Sadzonki
Winobluszcz pięciolistkowy, Barwinek pospolity , trawa
85
86
87
88
89
90
91

Podobne dokumenty