Uchwała nr 309/XII/2012 Rady Wydziału Prawa i

Transkrypt

Uchwała nr 309/XII/2012 Rady Wydziału Prawa i
Uchwała nr 309/XII/2012
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 10 grudnia 2012 roku
w sprawie ponoszenia kosztów przewodu doktorskiego
przez osoby – uczestników studiów III stopnia (studia doktoranckie)
§1
1.
Uczestnicy studiów III stopnia (studiów doktoranckich), którzy rozpoczęli studia
doktoranckie przed 1 października 2012 roku i którzy ukończyli ostatni rok
studiów (rok czwarty, albo przedłużony okres studiów) nie ponoszą opłat z tytułu
kosztów przewodu doktorskiego pod warunkiem, że gotowa rozprawa doktorska wraz
z pozytywną
opinią promotora zostanie złożona do tzw. „dalszych stadiów” nie
później niż 2 lata od daty zakończenia tych studiów.
2.
Po
tym
terminie
istnieje
możliwość
kontynuowania
czynności
przewodu
doktorskiego, lecz koszty związane z przewodem ponosi zainteresowany na zasadach
obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
§2
1.
Uczestnicy studiów III stopnia (studiów doktoranckich), którzy rozpoczęli studia
doktoranckie po 1 października 2012 roku przystępują do obrony pracy
doktorskiej – zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów doktoranckich
(uchwała nr 35/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012) – w trakcie odbywania
studiów bez ponoszenia kosztów z tytułu czynności w przewodzie doktorskim.
2.
W przypadku nieprzystąpienia do obrony pracy doktorskiej i tym samym
nieukończenia studiów doktoranckich, istnieje możliwość kontynuowania czynności
przewodu doktorskiego, lecz koszty związane z przewodem ponosi zainteresowany na
zasadach obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty