Konkurs politologiczny na pracę pisemną dla uczniów szkół

Transkrypt

Konkurs politologiczny na pracę pisemną dla uczniów szkół
Konkurs politologiczny na prac pisemn dla uczniów szkó
ponadgimnazjalnych
organizowany przez Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie
pod patronatem J.M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza
Edycja 2009 – „20 lat transformacji systemowej w Polsce”
Przedmiot
i
cel
konkursu:
Konkurs
jest
przeznaczony
dla
uczniów
szkó
ponadgimnazjalnych z województwa warmi sko-mazurskiego. Jego celem jest promowanie
wiedzy o wspó czesnym wiecie polityki w Polsce. Zach canie do pog biania wiedzy z
zakresu funkcjonowania pa stwa, zarówno w sferze wewn trznej, jak i mi dzynarodowej;
przemian spo eczno – politycznych, jakie dokonywa y si w Polsce po 1989 roku oraz
rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego.
Przedmiotem
konkursu
jest
samodzielne
napisanie
pracy
o
charakterze
politologicznym. Temat pracy musi by zgodny z g ównymi zagadnieniami przedstawionymi
przez organizatorów.
Uczestnictwo: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades anie zg oszenia w formie
elektronicznej na adres [email protected]
W zg oszeniu nale y umie ci informacje: imi i nazwisko; tytu pracy; nazwa i
adres szko y (nr telefonu); klasa; kontaktowy e-mail i numer telefonu.
Ocena pracy: Prace b
oceniane przez pracowników naukowych Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie. W celu zachowania
anonimowo ci i obiektywno ci oceny prace oznacza si god em.
Przy ocenie pracy b
brane pod uwag nast puj ce kryteria: 1) Zgodno
pracy z przyj tym tematem; 2) Politologiczna warto
pracy; 3) W
tre ci
ciwy dobór i
wykorzystanie dost pnej literatury; 4) Zachowanie wymogów formalnych pracy.
Praca nie powinna przekracza 8 stron wydruku komputerowego. Wytyczne dotycz ce
pracy i opatrzenia god em zostan przekazane po nades aniu zg oszenia.
Nagrody: Laureatom konkursu zostan wr czone warto ciowe nagrody ufundowane przez
J.M. Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza. Ka dy uczestnik konkursu otrzyma
interesuj
ksi
.
Zagadnienia konkursu:
Edycja 2009 – „20 lat transformacji systemowej w Polsce”
Temat pracy, samodzielnie okre lony przez ucznia, winien dotyczy
nast puj cych
problemów.
1. Postanowienia i znaczenie „Okr
ego Sto u”
2. Stanowienie Konstytucji RP, jako wyraz stabilizacji ustrojowej
3. Przyst pienie Polski do struktur mi dzynarodowych, jako efekt transformacji
politycznej
4. Spo eczne i gospodarcze skutki transformacji w Polsce
5. Kszta towanie spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce
Harmonogram:
1. Termin nadsy ania zg osze – do 31 stycznia 2009 roku.
2. Termin nadsy ania prac – do 28 lutego 2009 roku.
3. Og oszenie wyników – 24 marca 2009 roku.
Tryb udzia u w konkursie:
1. Samodzielne sprecyzowanie tematu pracy odpowiadaj cego problematyce okre lonej
przez organizatorów.
2. Wys anie
zg oszenia
udzia u
w
konkursie
drog
elektroniczn
na
e-mail:
[email protected]
3. Uczestnicy otrzymaj drog e-maila wymogi formalne dotycz ce pracy oraz zasady
oznaczenia pracy god em.
4. Napisanie pracy, a nast pnie przes anie jej drog pocztow na adres: Instytut Nauk
Politycznych, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, 10-007 Olsztyn,
ul. Szrajbera 11, z dopiskiem „Konkurs-politologia”.
Wszelkie pytania prosimy kierowa drog elektroniczn na adres
[email protected]
2)
Konkurs Wiedzy o Regionie Warmi sko – Mazurskim organizowany pod patronatem
Marsza ka Województwa Jacka Protasa.
W za czeniu regulamin konkursu.
Konkurs Wiedzy o Regionie Warmi sko-Mazurskim
dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych
organizowany przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego
w Olsztynie pod patronatem
Marsza ka Województwa Warmi sko-Mazurskiego Jacka Protasa
Przedmiot i cel konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych z województwa
warmi sko-mazurskiego. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania
yciem spo eczno-
politycznym regionu warmi sko-mazurskiego oraz promowanie wiedzy o regionie.
Tematyka konkursu zak ada,
e uczestnicy wyka
si
umiej tno ci
samodzielnego
przyswajania wiedzy wykraczaj cej poza wymogi szkolne oraz zdolno ci do indywidualnego
dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomo ci.
Uczestnictwo:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades anie zg oszenia w formie
elektronicznej w terminie do 8 marca 2009 r. na adres: [email protected] z
dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Regionie Warmi sko-Mazurskim”.
W zg oszeniu nale y umie ci nast puj ce informacje: imi i nazwisko uczestnika
oraz opiekuna (telefon); nazw i adres szko y; klas ; adres e-mail i telefon kontaktowy.
Nagrody:
Laureatom zostan wr czone nagrody ufundowane przez Marsza ka Województwa
Warmi sko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa. Ponadto ka dy z uczestników otrzyma
interesuj
ksi
.
Zagadnienia:
Zakres konkursu obejmuje nast puj ce zagadnienia:
spo eczno-polityczna historia regionu Warmii i Mazur (po 1945 r.);
transformacja polskiego systemu politycznego w wymiarze regionalnym i lokalnym;
regionalna administracja rz dowa;
samorz d terytorialny;
wspó czesna regionalna scena polityczna;
aktywno
zagraniczna województwa warmi sko-mazurskiego;
strategia rozwoju regionalnego województwa;
walory geograficzno-przyrodnicze regionu warmi sko-mazurskiego;
wspó czesne problemy regionu warmi sko-mazurskiego.
Forma konkursu:
Forma pisemna (test).
Harmonogram:
1. Termin nadsy ania zg osze – do 8 marca 2009 r.
2. Potwierdzenie zg oszenia, informacje o zalecanej literaturze przes ane zostan
uczestnikom – do 15 marca 2009 r.
3. Przeprowadzenie konkursu; og oszenie wyników i nagrodzenie laureatów – 4
kwietnia 2009 r. (miejsce: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmi skoMazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, Olsztyn).
Wszelkie pytania prosimy kierowa drog elektroniczn na adres:
[email protected]
Celem konkursów jest rozwijanie kultury politycznej, postaw prospo ecznych,
przysposobienie do aktywnego udzia u w yciu politycznym pa stwa, pog bianie wiedzy o
regionie, a zw aszcza kszta towanie spo ecze stwa obywatelskiego na poziomie rodowisk
szkolnych.