Regulamin konkursu literackiego „Recenzja ulubionej książki” 1

Transkrypt

Regulamin konkursu literackiego „Recenzja ulubionej książki” 1
Regulamin konkursu literackiego
„Recenzja ulubionej książki”
1. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski.
2. Konkurs odbywa się w okresie od 2 marca do 16 kwietnia 2015 r.
3. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz literatury wśród młodzieży
w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
2. Zasady Konkursu:
1. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
2. Prace konkursowe muszą spełniać kryteria formalne, które charakteryzują recenzję.
3. Uczestnicy recenzują dowolną, wskazaną przez siebie książkę spoza kanonu lektur
szkolnych.
4. Format pracy: wydruk komputerowy, 1 strona A4, czcionka 12, New Roman Times.
5. Do każdej pracy konkursowej obowiązkowo należy dołączyć wypełnione zgłoszenie, które
stanowi zał. do Regulaminu.
6. Prace można składać w Biurze Poselskim Tomasza Głogowskiego, które mieści się
w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 1.
7. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze recenzje, które zostają nagrodzone.
8. W konkursie nie mogą brać udziału recenzje publikowane wcześniej w innych konkursach.
9. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną recenzję
10. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w terminie ustalonym przez Organizatora, o ile nie
zaistnieją przeszkody niezależne od Organizatora Konkursu.
11. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą mailową lub telefoniczną.
3. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie
obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego.
3. Dane osobowe przesłane Organizatorom konkursu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie
w celach, które przewiduje niniejszy Regulamin.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,
o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.
4. Ochrona dóbr osobistych
1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

Podobne dokumenty