RYNEK WŁAŚCIWY

Transkrypt

RYNEK WŁAŚCIWY
RYNEK WŁAŚCIWY
Aby odpowiedzieć na
pytanie czy przedsiębiorca
posiada siłę rynkową oraz
by sprawdzić jak dana
praktyka rynkowa wpływa
na konkurencję naleŜy
wyznaczyć (zdefiniować)
rynek właściwy
RYNEK WŁAŚCIWY
Definiowanie rynku jest narzędziem
mającym na celu zidentyfikowanie
oraz określenie ograniczeń
konkurencji między
przedsiębiorstwami.
Celem zdefiniowania rynku, (...) jest
identyfikowanie rzeczywistych
konkurentów danych przedsiębiorstw,
którzy są w stanie zakłócić ich
zachowanie oraz nie pozwalać im na
zachowanie w sposób niezaleŜny od
skutecznej presji konkurencyjnej”
RYNEK WŁAŚCIWY
Rynek towarów, które ze względu na ich
przeznaczenie, cenę oraz właściwości,
w tym jakość, są uznawane przez ich
nabywców za substytuty
oraz są oferowane na obszarze, na
którym, ze względu na ich rodzaj
i właściwości, istnienie barier dostępu do
rynku, preferencje konsumentów,
znaczące róŜnice cen i koszty transportu,
panują zbliŜone warunki konkurencji
ASPEKTY RYNKU WŁAŚCIWEGO
Rynek produktowy (asortymentowy)
Rynek geograficzny
Rynek czasowy
ASPEKTY RYNKU WŁAŚCIWEGO
NaleŜy odróŜnić pojęcie „rynek właściwy”
od innych podobnych pojęć uŜywanych
w języku potocznym
Rynek właściwy definiuje się na potrzeby
danej sprawy
Brak uniwersalnej definicji danego rynku
właściwego
Rynek właściwy dla tego samego przedsiębiorcy
moŜe być wyznaczony odmiennie w innej sprawie
Dynamiczny charakter pojęcia rynek właściwy
W praktyce rynek właściwy moŜe być definiowany
nieco inaczej na potrzeby koncentracji oraz
praktyk

Podobne dokumenty