Szanse i wyzwania dla rozwoju krajowego i regionalnego rynku IT

Transkrypt

Szanse i wyzwania dla rozwoju krajowego i regionalnego rynku IT
Szanse i wyzwania dla rozwoju krajowego i regionalnego
rynku IT
Jakie są obecnie największe sznase dla rozwoju polskiego rynku IT?
28%
Inne
1%
Rosnący eksport IT
5%
Zmiana ustawy o zamównieniach publicznych
6%
Rosnący poziom inwestycji w IT w samorządach
Wzrost konkurencji na rynku IT
10%
Rosnący poziom inwestycji w IT w administracji paostwowej
10%
Euro 2012
18%
Wzrost skłonności do inwestowania
18%
21%
Wzrost świadomości w zakresie IT
22%
Rozwój nowych technologii
23%
Wejście zagranicznych inwestorów na polski rynek IT
Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce
44%
Wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy
44%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Rysunek 1 Źródło: w oparciu o badania przeprowadzone przez PMR
Zdaniem przedstawicieli największych firm IT w Polsce, czynnikiem o największym
znaczeniu dla rozwoju sektora IT jest wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy (44%)
oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (również 44%). Powyższe kategorie były
uznawane za najważniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi branży teleinformatycznej
również w ubiegłorocznej edycji badania PMR, przy czym odsetek firm uważających
wykorzystanie funduszy unijnych za główna szanse rozwoju wzrósł o 10 p.p., natomiast
odsetek firm uważających za taki czynnik poprawę sytuacji gospodarczej Polski zwiększył się
o 6 p.p.
Najważniejsze działania dla wzrostu w najbliższych 5 lat
Obniżenie cen aby zyskad udział w rynku
2
3
Wchodzenie na nowe rynki
11
14
Rozwijanie dystrybucji
16
15
Kupowanie istniejących firm
15
16
22
Rozwijanie nowych produktów
19
25
Innowacje bieżących produktów
33
0
5
10
% ankietowanych
15
20
25
30
35
% CIO
Rysunek 2 Źródło: w oparciu o badania przeprowadzone przez PMR
Każda polska firma IT jest skazana na konkurowanie z koncernami, które
zainwestowały w Polsce przez ostatnie kilkanaście lat. Konkurowanie nie może jednak
odbywad się tylko poprzez niższe ceny. Aby przetrwad, trzeba posiadad bardzo dobre
produkty i świadczyd wysokiej jakości usługi. Z tego powodu konieczne są duże inwestycje
w wiedzę i kompetencje pracowników, ciągłe unowocześnianie istniejących i tworzenie
nowych produktów. Filozofia firmy IT powinna zakładad kształtowanie rynku poprzez
nieustanne innowacje, a nie tylko reagowanie na zmieniające się trendy na rynku. Innymi
słowy wysoki poziom innowacji w firmie daje jej możliwośd dalszego stabilnego wzrostu.
Dotyczy to także innowacji związanych z ulepszaniem procedur działania firmy, sprawnym
zarządzaniem projektami i zasobami ludzkimi. Najbardziej zaawansowane technologie
wykorzystywane w rozwiązaniach powinny byd uzupełniane przez zrozumienie sektorów
docelowych i motywację do tworzenia światowej klasy systemów IT. Taka filozofia pomoże
firmie zdobywad klientów, nie tylko kontrakty.
Najważniejsze umiejętności dla wzrostu
Umiejętnośd alokowania kapitału
8
10
17
15
Umiejętnośd zarządzania globalną organizacją
Umiejętnośd przyciągania największych talentów
22
25
43
Umiejętnośd wprowadzania innowacji
0
10
% ankietowanych
20
% CIO
Rysunek 3 Źródło: Opracowanie własne
30
40
53
50
60
Jakie będą najważniejsze wyzwania menedżerskie firmy w
ciągu najbliższych 5 lat?
1
1
Większe ryzyko geopolityczne
5
5
Rosnąca liczba przepisów
4
Coraz większa złożonośd łaocucha
7
5
Rosnąca rola
7
11
Rosnąca liczba
7
22
Rosnąca walka konkurencyjna
17
19
Rosnąca wielkośd i skala firmy
25
31
30
Znajdowanie utalentowanych pracowników
0
5
% ankietowanych
Rysunek 4 Źródło: Opracowanie własne
10
% CIO
15
20
25
30
35