ZO - bilety Warszawa-Lyon

Transkrypt

ZO - bilety Warszawa-Lyon
+A(:i:,:t=--=
2014roku
Toruf, dnia23 wrzeSnia
!1. ioC Xrzy$q ',Jie:Q::, €7 :0C lorlrn
te7. i6 621 tZ"i) , fat 56 6t1 02 3]
n : j Q a k I o r . , n . ;- ' ' : : { . l a . . L o l. : ^ p
.l
2P.3400-17712014
ZAPYTANIE OFERTOWE
TorufskaAgendaKulturaha skladazapytanieofertowena 4 bilety lotniczew nastgpujqcymterminie i do
nastgpuj4cejdestlnacji:
-4 bilety lotniczena fiasieWarszwaOkgcie-LyonOkgciew terminie05.122014r. (wylot z
Warszawa
do 23 kg dla ka2dego
bagarz
nadawany
r. (wylot z Lyonu)+ standardowy
Okgcie)- 08.12.2014
Warszawy
pasazera.
Of€rta powinnazawierad:
- calkowity koszt biletu na kazdorazowepol4czenie lotniczn wraz z bagazemi wszelkimi innl'rni
oplatami,
- dokladnegodzinylot6q
- nazwglinii lotniczejoferuj4cejdanyprzelot,
- dokladnetrasyw pre?adku lot6w,kt6re nie s4bezpo5rednie.
Prry szukaniupolqczef proszguwzglgdnii koniecmo5i dojazdupoci4giemz Torunia do Warszauyw
do Toruniaw dniu 08 12.2014r.
r. i powrotupociqgiemz Waxszawy
dniu05.12.2014
Torun.
Termin i miejscewykonaniazam6wienia:25.09.2014,
fakturyz 7-dniowymterminemplatnoSci.
na podstawie
Platnosd:przelewem
r. (czwartek)do godz.:l2:00.
Termin nasylaniaofert: do25lrrrze!,nia2014
Kryterium wyboru oferty 50yocena+ 50Vogodzinypol4czeh.
Spos6bskladaniaof€rt: pocz4 el€kfoniczn4na adres:[email protected]
Dodatkowychinformacji udziela:AgnieszkaMarecka,tel.: 662072845.

Podobne dokumenty