dekoracje kwiatowe oraz usługa dekorowania wnętrz Dworu Artusa

Transkrypt

dekoracje kwiatowe oraz usługa dekorowania wnętrz Dworu Artusa
r.
Toruri,
dnia18.11.2014
+A( ii:in^.,^
jl.
I ii;'- lil{] :.i!a
loa lr;lqq'Jieti
lar ia .ti ,2 :.i
rel. 5i. 62:! A) ):
. L.n,s.tei:.lo._,.r:.1lrl
tnlrtstak. torui,.;rl
zp.sqoo_ttgtlzO4
ZAPYTANIE OFERTOWE
Toruriska Agenda Kulturalna sklada zapT'tanieofertowe na dekoracjg kwiatow4 wraz z uslugQ
w dniu 1 stycznia
wnetrzDworu Artusaw ToruniupodczasKoncertuNoworocznego
udekorowania
2015r.:
- 30 szhtk,
- kwiaty ,,Gwiazdybetlejemskie"
- kwiatystorczyki(*ysoko56:minimum40 cm)- l0 sztuk,
- jalowcemale(wysoko66:
minimum40 cm) - 20 sztuk,
- tuje w ozdobnychdonicach(wysoko56:
minimum100cm)- 40 sztuki,
- wiqzankikwiatowe- 5 sztuk,
- wynajgcieozd6bflorystycznych
(stroikina stoly)- 7 sztuk.
Dekoracjakwiatowadotyczy:Sali Wielkiej, Sali Malej, Srebmeji Malinowejorazschodyw Dworze
Artusaw Toruniu.
czpScibruftoorazcalkowitykosztrealizacji
ofertama zawieralkosztposzczeg6lnych
Przedstawiona
brutto, uwzglgdniajqcy wszystkie czgsci zam6wienia wraz z transportem otaz zdjpcia
dekoracjikwiatowych.
zaproponowanych
Termin rvykonania zam6wienia: Prerydencki Koncert Noworoczny odbyrraj4cysiE w Sali
WielkiejDworuArtusaI stycznia2015rokudo godziny15.00.
Platno56: przelewemna podstawieprawidlowo wypelnionejfaL1uryz 14-dniowymterminem
platno6ciod daty wpll"wu faktury do ToruriskiejAgendyKulturalnej
Termin nadslania ofert: do 1l grudnia2014r. (czwartek)do godz.12.00
przedsigwzig6
40%.
w realizacjipodobnych
do3wiadczenie
Kryterium wyboru oferty: cena600/o,
Spos6bskladaniaofert: pocztqelektronicznqna [email protected].
tel. 056 651 02 43, 660690
Dodatkowychinformacji udziela: p. AgnieszkaSzostek-Makowska,
006.
D\ rektor
t.ri rns ki.J Agendy Kulturalnet ,
\l--'V / \
bin'sti:r Kfb\czVk
t . l
t
/

Podobne dokumenty