Program konferencji - Państwowy Instytut Naukowy

Transkrypt

Program konferencji - Państwowy Instytut Naukowy
Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski
Instytut Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Institute of International Relations – University of Warsaw
Institute of Political Science and Sociology – University of Bonn
Foundation for Polish-German Cooperation
zapraszają do udziału w
Międzynarodowej konferencji naukowej
Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa:
dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń
are pleased to invite you to attend the
International Conference
on Polish-German Cooperation in the Field of Security:
Twenty-Five Years of Common Experiences
Konferencja jubileuszowa zorganizowana z okazji 25. rocznicy podpisania
Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. w Bonn
The Jubilee Conference on the Occasion of the 25th Anniversary of the
Treaty between the Polish Republic and the Federal Republic of Germany
on good neighbourliness and friendly cooperation of 1991/06/17 signed in Bonn
Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski (tłumaczenie symultaniczne)
Conference languages: Polish, German, English (simultaneous translation)
PROGRAM KONFERENCJI
24 maja 2016 r.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37, Warszawa
Sala Berlin – Warszawa
CONFERENCE PROGRAMME
24th May 2016
The Foundation for Polish-German Cooperation – Zielna Conference Center
37 Zielna Street, Warsaw
Berlin – Warsaw Conference Room
9:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników / Registration of participants
9:30 – 9:50 – Powitanie uczestników / Opening remarks:

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego / Dean of the Faculty of Journalism and Political Science –
University of Warsaw

Prof. dr Wolfram Hilz, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet
w Bonn / Director of the Institute of Political Science and Sociology – University of Bonn

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej /
Director of the Foundation for Polish-German Cooperation

Dr hab. Jakub Zajączkowski, p.o. Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego / Acting Director of the Institute of International Relations –
University of Warsaw
9:50 – 10:10 – Wykład monograficzny prof. dr Wolframa Hilza, dyrektora Instytutu Nauk
Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn pt. Polityka zagraniczna Niemiec i implikacje
dla ich sąsiadów / Monographic lecture by Prof. dr Wolfram Hilz, Director of the Institute of
Political Science and Sociology – University of Bonn, Germany’s foreign policy and
implications for its neighbours
10:10 – 11:30 – PANEL I
Zewnętrzne i wewnętrzne wymiary polityki bezpieczeństwa Niemiec i Polski:
przeszłość i teraźniejszość
External and internal dimensions of the security policies of Germany and Poland:
past and present
Moderator / Chair of panel: prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej / Director of the Foundation for Polish-German Cooperation
Paneliści / Speakers:

Prof. Anita Prażmowska, dyrektor ds. nauczania, Wydział Historii Powszechnej,
London School of Economics and Political Science / Director of Teaching, Department
of International History, London School of Economics and Political Science, Polityka
Władysława Gomułki wobec Niemiec / Wladyslaw Gomulka’s German policy

Prof. dr hab. Erhard Cziomer, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych,
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie / Andrzej
Frycz Modrzewski Kraków University, Ogólne przesłanki i problemy 25 lat polskoniemieckiej współpracy wojskowej / General motives and problems of the 25-years
Polish-German military cooperation

Prof. Oliver Bange, Uniwersytet w Mannheim, Centrum Historii Wojskowości i Nauk
Społecznych Bundeswehry w Poczdamie / University of Mannheim, Bundeswehr
Center for Military History and Social Sciences in Postdam, „Bez bezpieczeństwa
wszystko
inne
jest
bez
znaczenia”
(E.
Bahr):
Polsko-niemiecki
traktat
z 1991 r. oraz międzynarodowe i wewnętrzne wymiary bezpieczeństwa zjednoczenia
Niemiec / „Without security everything else is meaningless” (E. Bahr): The PolishGerman Treaty of 1991 and the international and domestic security dimensions of
Germany’s reunification

Dr Georg Herbstritt, Urząd Federalny ds. Dokumentów Państwowej Służby
Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Berlinie / Federal
Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German
Democratic Republic, Berlin, Bracia – Wrogowie – zbieżne i rozbieżne interesy
w obszarze bezpieczeństwa między Stasi i Securitate w latach 1950–1989 / Hostile
Brothers – convergent and divergent security interests between the Stasi and the
Securitate, 1950-1989
Dyskusja / Discussion
11:30 – 11:50 – przerwa kawowa / coffee break
11:50 – 13:20 – PANEL II
Współpraca Niemiec i Polski w obszarze bezpieczeństwa – wymiar regionalny
Security cooperation between Germany and Poland – a regional perspective
Moderator / Chair of panel: dr hab. Karina Marczuk, Instytut Stosunków Międzynarodowych
– Uniwersytet Warszawski / Institute of International Relations – University of Warsaw
Paneliści / Speakers:

Prof. Lucia Mokra, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych
Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie / Dean of the Faculty of Social and
Economic Sciences, Comenius University in Bratislava, Perspektywy współpracy
regionalnej w budowaniu środowiska human security – rola V4, OBWE i współpraca
państw V4 z Niemcami / Regional cooperation perspective in building a human security
environment – the role of V4, OSCE and cooperation of V4 countries with Germany

Dr Michal Koran, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych
w Pradze / Deputy Director, Institute of International Relations in Prague, Współpraca
w zakresie bezpieczeństwa i obrony w zmieniających się warunkach: V4 plus Niemcy /
Defence and security cooperation under changing conditions: V4 plus Germany

Dr Péter Marton, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie / Corvinus University of
Budapest, dr Péter Wagner, Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu w Budapeszcie /
Institute for Foreign Affairs and Trade, Budapest, Współpraca Węgier z państwami
partnerskimi NATO w ramach zagranicznych operacji wojskowych ze szczególnym
odniesieniem do Niemiec / Hungary’s cooperation with NATO partner nations in the
framework of foreign military missions, with special regard to Germany

Dr Andrea Mason, Wydział Historii Powszechnej, London School of Economics and
Political Science / Department of International History, London School of Economics
and Political Science, Wielka Brytania, Polska i przyszłość Niemiec / Britain, Poland
and the future of Germany
Dyskusja / Discussion
13:20 – 13:35 – przerwa kawowa / coffee break
13:35 – 15:05 – PANEL III
Perspektywy dwustronnych stosunków Niemiec i Polski w obszarze bezpieczeństwa
Prospects for bilateral cooperation between Germany and Poland in the field of security
Moderator / Chair of panel: prof. dr Wolfram Hilz, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
i Socjologii – Uniwersytet w Bonn / Director of the Institute of Political Science and Sociology
– University of Bonn
Paneliści / Speakers:

Prof. dr hab. Dariusz Popławski, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu
Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, członek Rady Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej / Head of the European Integration Unit, Institute of
International Relations – University of Warsaw, member of the Council of the
Foundation for Polish-German Cooperation, Polityka dobrego sąsiedztwa Polski
i Niemiec / Policy of the good neighbourhood of Poland and Germany

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dyrektor Instytutu Politologii – Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Director of the Institute of Political
Science – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Suwerenność kulturowa
jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa. Analiza na przykładach Polski i Niemiec /
Cultural sovereignty as a challenge to the security of the state. Analysis on the examples
of Poland and Germany

Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, zastępca dyrektora Instytutu Zachodniego
w Poznaniu / Deputy Director of the Western Institute in Poznań, Porównanie kultur
polityki bezpieczeństwa w Polsce i Niemczech / Comparison of the security policy
cultures of Poland and Germany

Dr Rafał Ulatowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet
Warszawski / Institute of International Relations – University of Warsaw,
Bezpieczeństwo energetyczne w polityce Niemiec i Polski w XXI w. – analiza
porównawcza / Germany and Poland’s energy security policies in the 21st century –
a comparative analysis
Dyskusja / Discussion
15:05 – 15:20 – Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji / Conference summary and
closing remarks
15:20 – 16:00 – lunch
Komitet naukowy konferencji / Conference Academic Council:

Prof. dr Wolfram Hilz, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet
w Bonn / Director of the Institute of Political Science and Sociology – University of Bonn

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej /
Director of the Foundation for Polish-German Cooperation

Prof. dr hab. Dariusz Popławski, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu
Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, członek Rady Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej / Head of the European Integration Unit, Institute of
International Relations – University of Warsaw, member of the Council of the Foundation
for Polish-German Cooperation

Dr hab. Karina Marczuk, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet
Warszawski / Institute of International Relations – University of Warsaw

Dr Rafał Ulatowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski /
Institute of International Relations – University of Warsaw
Komitet organizacyjny konferencji / Conference Organizing Committee:

Dr hab. Karina Marczuk, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet
Warszawski / Institute of International Relations – University of Warsaw, przewodnicząca
/ Conference Organizing Committee Head

Dr Rafał Ulatowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski /
Institute of International Relations – University of Warsaw

Mgr Karol Janoś, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Foundation for PolishGerman Cooperation

Mgr Paweł Nowak, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego / Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw

Jacob Sears, MA, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego / Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw

Bradley Shelton, MA, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego / Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw

Podobne dokumenty