DOM A U K CYJNY OKNA SZTUKI A U K CJA 29 (179) 20 czerwca

Komentarze

Transkrypt

DOM A U K CYJNY OKNA SZTUKI A U K CJA 29 (179) 20 czerwca
okl_416x270s3_29_179_80strF.qxd
6/7/13
12:38 AM
Page 1
DOM AUKCYJNY
OKNA SZTUKI
AUKCJA 29 (179)
20 czerwca 2013
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17
WARSZAWA, 20 VI 2013
okl_416x270s3_29_179_80strF.qxd
6/7/13
12:38 AM
Page 2
katalog dost´pny w internecie:
www.artinfo.pl
fotografia cyfrowa – Agata Cio∏ek (tel. 22 822 73 74)
opracowanie graficzne – ALFA T¸UMACZENIA i DTP
D. Stukach i V. Stukach Spó∏ka Jawna – 0 601 156 866
bli˝sze informacje, dokumentacja, ekspertyzy,
zamówienia pocztowe, telefoniczne i mailowe
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17
tel. 0 503 122 535, (22) 755 83 11
e-mail: [email protected], [email protected]
konto: Dzie∏a Sztuki, Maria Ochalska
66 1020 1097 0000 7902 0003 2409
Wydawca: Maria Ochalska, Dzie∏a Sztuki, Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Aukcja 29 (179)
czwartek, 20 czerwca 2013
o godzinie 19.00
w Sali Pompejaƒskiej
Hotelu Europejskiego w Warszawie,
Krakowskie PrzedmieÊcie 13
Wystawa przedaukcyjna w dniu aukcji od godziny 13.00
1
Antoni UNIECHOWSKI
(1903 Wilno
– 1976 Warszawa)
Z cyklu Legenda o jednoro˝cu
piórko, tusz, ok. 29 x 20 cm,
sygnowane p.d. monogramem
artysty „AU”
1
W STAJNI
JEDNORO˚CÓW
1 000
2
TANIEC WÂRÓD SZABEL
piórko, tusz, akwarela
1 100
3
SCHWYTANA
DZIEWCZYNA
900
2
3
4
4
4
Antoni UNIECHOWSKI
W KABARECIE
tusz, piórko, 31 x 20 cm,
sygnowany p.d. monogramem
artysty „AU”
800
5
5
5
Zygmunt KALISZCZAK
(1903 Bohatyƒ
– 1985 Gdaƒsk)
WILE¡SKI ZAU¸EK, 1931
sucha ig∏a na tekturze,
14,5 x 15,8 cm, sygnowana
na p∏ycie p.d. „V 19KZ31 R”,
oraz o∏ówkiem pod p∏ytà
„Z Kaliszczak 1931”.
Z teki „Wilno”
Grafik, malarz, rzeêbiarz.
Po studiach na Wydzia∏e Sztuk
Pi´knych Uniwersytetu Stefana
Batorego ukoƒczy∏ w 1932
roku z odznaczeniem grafik´
w lipskiej Akademii Sztuki
Graficznej. Ch´tnie
eksperymentowa∏, stosowa∏
rozmaite techniki: akwafort´,
akwatint´, linoryt i przede
wszystkim suchà ig∏´, w której
to technice wyda∏ trzy teki
zatytu∏owane Wilno (19281931). Realistycznie
odtwarzajàc ciekawsze zabytki
Wilna – koÊcio∏y, ulice, zau∏ki
i dziedziƒce – Kaliszczak
stosowa∏ uj´cia
niekonwencjonalne. Pewnà
osch∏oÊç rysunku, narzuconà
prawami techniki suchej ig∏y,
stara∏ si´ z∏agodziç umiej´tnie
wprowadzajàc kolor.
800
6
6
6
Henryk WALTER
(zm. 1860) – rys. i lit.
„BRAMA FLORIA¡SKA OD
STRONY PLANTACYJ
W KRAKOWIE”, ok. 1865
litografia, 25 x 33 cm,
„W∏asnoÊç i nak∏ad Litografii
M. Salba w Krakowie”
480
7
Henryk WALTER
„SUKIENNICE I WIE˚A
RATUSZNA W KRAKOWIE”,
ok. 1865
litografia, 25 x 33 cm, „W∏asnoÊç
i nak∏ad Litografii M. Salba
w Krakowie”
Litografie z Albumu widoków
Krakowa i jego okolic (tzw.
7
„Album Waltera”), Kraków,
ok. 1865 (by∏o kilka edycji).
Zob. Banach poz. 613; W. ¸ysiak,
Empireum…, s. 660-661.
480
8
Juliusz KOSSAK
(1824 Nowy WiÊnicz
– 1899 Kraków)
i Stanis∏aw TONDOS
(1854 Kraków
– 1917 tam˝e)
„DAWNE MIESZKANIE
KRÓLEWSKIE NA WAWELU”,
1886
litografia, 20,5 x 28 cm w Êwietle
passe-partout, sygnowana l.d.
„JSTK”(na kamieniu)
Z teki Klejnoty miasta Krakowa.
DwadzieÊcia cztery widoków
w chromolitografii pod∏ug
oryginalnych akwarel Juliusza
Kossaka i Stanis∏awa Tondosa,
8
Kraków 1886. W dawnym
passe-partout nieco
podniszczonym, zaplamionym.
500
7
9
Niko∏aj SUJETIN
(1897 gub. Ka∏uska
– 1954 Leningrad)
TALERZ SUPREMATYCZNY,
Leningrad 1925
porcelana malowana podszkliwnie,
Êrednica 25,4 cm; na odwrocie
znaki wytwórni: skrzy˝owane
sierp i m∏ot – Paƒstwowej Manufaktury w Leningradzie i data
– „1925” oraz napisy (cyrylicà):
SUPREMATIZM”; „po ris.
N. Sujetina”. Tak˝e „‹11 /16”.
Niko∏aj M. Sujetin – malarz,
grafik, dizajner. Suprematysta,
uczeƒ Malewicza w Witebsku
(1918-1923). Od 1923 pracowa∏ w Leningradzkiej Fabryce
Porcelany. Autor projektów pawilonów rosyjskich na wystawy
Êwiatowe w Pary˝u (1937)
i Nowym Jorku (1939).
Por. opis i reprodukcje innych
projektów porcelany N. Sujetina w: Larissa A. Shadowa,
Malevitsch. Kasimir Malevitsch
und sein Kreis, München 1982
Schirmer /Mosel, s. 104-112,
ilustr. 251-268 i 273.
RzadkoÊç antykwaryczna!
2 500
8
9
9
10
10
W∏odzimierz PAWLAK
(ur. 1957)
„NOTATKA O SZTUCE NR 72”,
1999
olej na p∏ótnie, 33 x 24 cm,
sygnowany na odwrocie, na p∏ótnie
„W¸ODZIMIERZ PAWLAK”;
tam˝e autorskie: tytu∏, wymiary,
data powstania.
Debiutowa∏ na poczàtku lat 80.
jako cz∏onek s∏ynnej Gruppy
– formacji utworzonej przez szeÊciu malarzy z warszawskiej ASP.
Poza nim byli to: Ryszard Grzyb,
Pawe∏ Kowalewski, Jaros∏aw Modzelewski, Marek Sobczyk oraz
Ryszard Woêniak.
4 000
10
11
11
W∏odzimierz PAWLAK
(ur. 1957)
„DZIENNIK NR 112D”, 2000
olej na p∏ótnie, 33 x 24 cm,
sygnowany na odwrocie, na p∏ótnie
„W∏odzimierz Pawlak”; tam˝e
autorskie: tytu∏, wymiary, data
powstania.
„Pawlak maluje Dzienniki
od 1989 r. Dzienniki sà rezultatem formalnych poszukiwaƒ i fascynacji czystym kolorem
(dominujà obrazy bia∏e, choç artysta maluje je tak˝e w wersjach:
niebieskiej, czerwonej i bia∏o-czerwonej). Biel ma dla Pawlaka
wymiar transcendentny, jest poczàtkiem malarstwa. Stawiane
w bruzdach farby kreski oznaczajà odliczanie czasu. Przypomina to mezopotamskie tabliczki
z pismem klinowym – o∏ówek
jest rylcem, za pomocà którego
malarz tworzy notatki. Dzienniki
Pawlaka sà cz´sto porównywane
do Obrazów liczonych Romana
Opa∏ki, b´dàcych wynikiem ˝yciowej postawy tego malarza,
podporzàdkowanej odmierzaniu
i rejestrowaniu up∏ywajàcego
czasu. Pawlak podchodzi do tego zagadnienia symbolicznie:
jego kreski mogà oznaczaç
minuty, godziny, dni lub inne
czynnoÊci wykonywane w jednostkach czasu” (Anna Diduch).
Dziennik nale˝y do serii nagrodzonej Grand Prix Mi´dzynarodowego Festiwalu w Cagnes
sur Mer w 1990 r. Dzienniki
m.in. w zbiorach Muzeum
Sztuki w ¸odzi i Muzeum Narodowego we Wroc∏awiu.
4 000
11
12
12
Jan KOTOWSKI
13
(1885 Opatkowiczki
k. Piƒczowa
– 1960 Milanówek)
Franciszek JURJEWICZ
(1849 Psków
– 1924 Wilno)
ZAPRZ¢G WIEJSKI
(Zbiórka siana)
ZIMOWY DZIE¡ NA WSI, 1922
olej na tekturze, 69 x 90 cm,
sygnowany i datowany p.d.
„F. Jurjewicz 1922”
akwarela, 15,5 x 23,5 cm,
sygnowana p.d. „J. Kotowski”
Stidiowa∏ w akademii krakowskiej u Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczó∏kowskiego.
W l. 1908-1911 przebywa∏
w Pary˝u, po powrocie do kraju
osiad∏ w Warszawie. Wystawia∏
od 1911 we Lwowie, Krakowie
(1912, 1913), w Warszawie stale
od 1913 r., wielokrotnie nagradzany. „Uprawia∏ malarstwo olejne i rysunek o tematyce rodzajowej, specjalizujàc si´ zw∏aszcza
w kompozycjach z koƒmi” (SAP).
800
Malarz, dzia∏acz spo∏eczny.
Ukoƒczy∏ prawo na Sorbonie,
w latach 1875-1876 uczy∏ si´
malarstwa pod kierunkiem
pejza˝ysty Louisa
Dardoize’a w Pary˝u. W 1882
powróci∏ do kraju, zamieszka∏
w Wilnie. W´drujàc
po zaprzyjaênionych dworach
Litwy i ˚mudzi malowa∏
okoliczne pejza˝e. Bra∏ czynny
udzia∏ w ˝yciu artystycznym
Wilna, eksponujàc prace
na tamtejszych wystawach.
Wystawia∏ równie˝
w Warszawie, Krakowie
i Lwowie.
15 000
12
13
13
14
14
Stanis∏aw KAMOCKI
(1875 Warszawa
– 1944 Zakopane)
PEJZA˚ Z CHMURAMI
NAD WSIÑ
olej na desce d´bowej, fazowanej,
25 x 32,2 cm, sygnowany p.d.
[wyciÊni´te w farbie koƒcem
p´dzla]: „S. Kamocki”.
Na odwrocie, na przyklejonym do
deski starym papierze, autorskie:
„Stanis∏aw Kamocki”
5 000
14
15
Stanis∏aw KAMOCKI
15
AUTOPORTRET, 1936
w´giel na tekturze, 45 x 29 cm,
sygnowany p.d. „Kamocki /36”
Olejny autoportret artysty w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Inny, o∏ówkowy autoportret
w posiadaniu Muzeum w Bochni.
1 900
16
Stanis∏aw KAMOCKI
„ZAKOPANE”
olej na kartonie, 16 x 31 cm,
sygnowany l.d. „SKamocki”, na
odwrocie, o∏ówkiem, autorskie:
„St. KAMOCKI /ZAKOPANE”.
4 000
16
15
17
17
Józefina KIRCHNER
(1890 – 1931)
„KAZIMIERZ”, l. 20-te XX w.
olej na tekturze, 40 x 32,5 cm,
sygnowany p.d. „JKirchner”,
na odwrocie, o∏ówkiem autorskie
„Józefina Kirchner /Kazimierz”
Artystka zwiàzana ze Êrodowiskiem lwowskim. Wystawia∏a
w Towarzystwie Przyjació∏
Sztuk Pi´knych we Lwowie
w latach 1921, 1923, 1925,
1927, 1929-1930, a tak˝e
w Krakowie w 1929 roku.
W 1933 roku we Lwowie
zorganizowano poÊmiertnà
wystaw´ malarki (166 prac).
3 000
16
18
18
Bronis∏awa RYCHTERJANOWSKA
(1872 Kraków – 1953 tam˝e)
SALONIK W DWORKU
pastel na tekturze, 39 x 32,5 cm,
sygnowany p.g. „B. RYCHTERJANOWSKA”, na odwrocie
kartka z „Orzeczeniem” Leszka
Ludwikowskiego z Krakowa,
datowanym 9 czerwca 1982 r.,
potwierdzajàcym autentycznoÊç
pracy.
„… Do jej sztandarowych dzie∏
nale˝à drobniejszych rozmiarów obrazy przedstawiajàce typowe polskie dwory
z kolumnowymi gankami, ich
intymne, stylowe wn´trza,
a tak˝e wiejskie chaty i koÊció∏ki” (Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Kraków 2011
Wydawnictwo Kluszczyƒski).
3 000
17
19
18
20
19
NIEZIDENTYFIKOWANY
MALARZ 1. po∏. XX w.
20
Mieczys∏aw OLEJ
[Moses OLEY]
AKT SIEDZÑCEJ KOBIETY
WSPARTEJ NA RAMIENIU, 1941
(1898 ¸ódê – po II wojnie
Êwiatowej, Nowy Jork)
olej na tekturze, 86,5 x 66,5 cm,
sygnowany p.d. nieczytelnie,
datowany „941”
„AKT”, 1920 [?]
4 000
olej na p∏ótnie, 69 x 89 cm,
sygnowany p.d. „MOlej 1920 [?]”,
na odwrocie, na kroÊnie, autorskie:
„Mieczys∏aw Olej Akt 920”
Mieczys∏aw Oley uczy∏ si´ malarstwa u L. Corintha w Berlinie
i w Académie de la Grande
Chaumi¯re w Pary˝u. Wystawia∏
w Pary˝u oraz w Nowym Jorku,
gdzie przebywa∏ przez 5 lat.
W 1929 roku odby∏a si´ w ¸odzi jego wystawa zbiorowa.
WÊród pi´çdziesi´ciu szeÊciu
prac by∏y widoki Pary˝a, martwe natury, szkice. Kilka dzie∏
nawiàzywa∏o do malarstwa M. Utrilla. Jeszcze
w 1930 roku wzià∏ udzia∏
w krakowskiej wystawie dzie∏
∏ódzkiej grupy „Start”. W la-
tach trzydziestych osiad∏ w Nowym Jorku. Dzisiaj jego prace
nale˝à do rzadkoÊci, równie˝
niewiele muzealnych zbiorów
mo˝e wykazaç si´ posiadaniem
obrazów autorstwa Oleya. Muzeum Sztuki w Ein Harold
w Izraelu ma dwie jego akwarele.
RzadkoÊç antykwaryczna.
18 000
19
21
21
Henryk GRUNWALD
(1904 ¸azy k. Warszawy –
1958 Warszawa)
„PEJZA˚”, ok. 1930
olej na p∏ótnie, 42 x 53 cm,
sygnowany p.d. „Grunwald”;
na kroÊnie wyryte „Pejza˝”
i kartka z nr „2 /18”
Malarz, grafik, z∏otnik, metaloplastyk. Uczeƒ Mi∏osza Kotarbiƒskiego,
Wojciecha Jastrz´bowskiego i Karola
Tichego. Wystawia∏ od 1928 (w Zach´cie), pierwszà wystaw´ indywidualnà mia∏ w 1930 w Salonie
Garliƒskiego, nastepne w IPS
(1935, 1938). Wielkà wystaw´ poÊmiertnà urzàdzono w 1960 r.
w warszawskim Muzeum Narodowym. O wystawie zbiorowej artystów grupy Rzut – uczniów
prof. Tichego – w kwietniu 1928 r.
w Zach´cie, bardzo krytycznie pisa∏
Tytus Czy˝ewski; wg niego, „jednym
z nielicznych, który w pewnej mierze
ratuje honor ca∏ej tej imprezy, jest
p. Grunwald…”, chwali „wyczucie
kolorystyczne” i „∏adne, g∏´bokie tony” obrazów artysty.
3 500
20
22
22
Henryk UZIEMB¸O
(1879 Krze k. Trzebini
– 1949 Kraków)
˚NIWA
olej na p∏ycie, 36 x 50 cm,
sygnowany l.d. „H. UZIEMB¸O”
Nauk´ rozpoczà∏ w Szkole
Przemys∏owej w Krakowie,
a nast´pnie w wiedeƒskiej
Kunstgewerbeschule. Od 1902 r.
studiowa∏ w krakowskiej ASP
pod kierunkiem S. Wyspiaƒskiego
i T. Axentowicza. Zas∏ynà∏ jako
wybitny pejza˝ysta, pozostajàcy
pod wp∏ywem sztuki Jana
Stanis∏awskiego. Malowa∏
motywy o dyskretnych kolorach,
czasem przyciemnione,
o umiej´tnie wydobytej
atmosferze.
3 600
21
23
23
Stanis∏aw ˚URAWSKI
(1889 – 1976)
¸ODZIE NA BRZEGU
olej na tekturze, 24 x 34 cm,
sygnowany u do∏u, poÊrodku
„St. ˚urawski”
Wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek Cechu Artystów Plastyków Jednoróg. Studiowa∏
w latach 1907-1913 malarstwo na Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie u Józefa
Mehoffera i Wojciecha Weissa.
Uczestniczy∏ w wystawach malarstwa we Lwowie, Krakowie,
Poznaniu i ¸odzi. Malowa∏
g∏ównie akty kobiece i krajobrazy Podhala. Oprócz malarstwa zajmowa∏ si´ grafikà.
W jego dzie∏ach widoczny jest
wp∏yw malarstwa Wojciecha
Weissa.
2 200
22
24
24
Adam HANNYTKIEWICZ
(1887 Kraków
– Wroc∏aw 1946)
WIEÂ NA WZGÓRZACH
olej na p∏ótnie, 80 x 100,5 cm,
sygnowany p.d.
„AHannytkiewicz”
Studia na Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie; uczy∏ si´
w pracowni Józefa Pankiewicza, Leona Wyczó∏kowskiego
i Stanis∏awa D´bickiego.
Od 1912 wystawia∏ z Towarzystwem Przyjació∏ Sztuk Pi´knych, cztery lata póêniej mia∏
tam pierwszà wystaw´ indywidualnà. Od 1920 uczestniczy∏
w wystawach poznaƒskiego
Towarzystwa Przyjació∏ Sztuk
Pi´knych i Stowarzyszenia Artystów Wielkopolskich. W 1924
po raz pierwszy wyjecha∏
do Pary˝a. Po powrocie zosta∏
jednym z za∏o˝ycieli grupy artystów wielkopolskich Plastyka.
W 1926 za∏o˝y∏ Poznaƒski Instytut Sztuk Pi´knych (Szko∏a
Sztuk Pi´knych) i przewodniczy∏ mu przez pi´ç lat (szko∏a
istnia∏a do 1934). Od stycznia 1932 przez dwa lata przebywa∏ w Pary˝u, wówczas
ponownie nawiàza∏ kontakt
z Józefem Pankiewiczem. Podczas pobytu intensywnie tworzy∏, jego prace by∏y
wystawiane w Salonie Jesiennym (1932), Salon des Tuileries
(1933) oraz w l’Institut
d’Esthetique Contemporaine
(1933).
15 000
23
25
25
Maria KULESZYNA
(1892 Juszków na Ukrainie
– 1971 Warszawa
MATKA BOSKA PRZENICZNA
Z DZIECIÑTKIEM NA R¢KU,
l. 30-te XX w.
kredka, pastel na szkle,
30 x 22 cm, sygnowana p.d.
„MKuleszyna”; na odwrocie
kartka „Pracownia ram
Emil Rucz /Warszawa,
ul. Widok 22 m. 2”
24
Malarka, wykszta∏cona w kijowskiej
Wy˝szej Szkole Rysunku i Malarstwa
(1916-1918), wystawia∏a w l. 30-tych
w Zach´cie i na wystawach sztuki
religijnej – przed i po wojnie.
W 1931 nagrodzona za obraz
„Zwiastowanie”. Tak˝e malarstwo na
szkle i porcelanie, freski, witra˝e.
2 000
26
26
Zofia STRYJE¡SKA
(1891 Kraków
– 1976 Genewa)
M¸ODY MYÂLIWY
PIJÑCY WINO
gwasz na kartonie,
40,5 x 36 cm, sygnowany p.d.
„Z. STRYJE¡SKA”.
6 000
25
27
27
Jerzy NOWOSIELSKI
(1923 Kraków – 2011 tam˝e)
CERKIEWKI W GÓRACH
olej na p∏ótnie, 27,5 x 33 cm,
sygnowany na odwrocie, na p∏ótnie
„Jerzy NOWOSIELSKI”
28 000
26
28
28
Zdzis∏aw BEKSI¡SKI
(1929 Sanok
– 2005 Warszawa)
S¸ONECZNA DOLINA, 1972
olej na p∏ycie, 61 x 73 cm,
sygnowany na odwrocie
„Beksiƒski 72”
Obraz z wa˝nego dla twórczoÊci
artysty „okresu fantastycznego”.
(lata 1967-1983). Obrazy powstawa∏y w technice olejnej, rzadziej akrylowej – zawsze na
p∏ycie pilÊniowej. Wykorzystujàc
g∏adkà stron´ p∏yty malowa∏
w taki sposób, aby zatrzeç
wszelkie Êlady p´dzla, utajniç ca∏y proces malarski. Obraz mia∏
si´ staç lustrzanym odbiciem wewn´trznej wizji, a patrzàc naƒ
mia∏o si´ ca∏kowicie zapomnieç
o technice malowania i o samej
„malarskoÊci” dzie∏a.
Artysta tak to opisuje: „Pragn´
malowaç tak, jakbym fotografowa∏ marzenia i sny. Jest to wi´c
z pozoru realna rzeczywistoÊç,
która zawiera jednak ogromnà
iloÊç fantastycznych szczegó∏ów.
Byç mo˝e u innych ludzi sen
i wyobraênia dzia∏ajà w odmienny sposób – u mnie sà to obrazy
z regu∏y realistyczne, jeÊli chodzi
o Êwiat∏ocieƒ i perspektyw´”
[Sfotografowaç sen... Ze Zdzis∏awem Beksiƒskim rozmawia∏ Jan
Czopik. Tygodnik Kulturalny, 1978, nr 35].
45 000
27
29
31
Stanis∏aw KUCZBORSKI
(1881 Warszawa
– 1911 tam˝e)
TANIEC CHOCHO¸A
Z WESELA, 1904
litografia barwna, 26,5 x 38 cm,
sygnowana na kamieniu l.d.
„St. Kuczborski”,
z „TEKI MELPOMENY”,
Kraków 1904
29
Wac∏aw BOROWSKI
30
(1882 OÊwi´cim – 1932 Pary˝)
RYBACY, 1950
WIDOK NA MOST W ESPALY,
ok. 1920
litografia kredkà, 32 x 45 cm,
sygnowana na kamieniu „Wac∏aw
Borowski 1950”
Malarz, grafik, scenograf. Studiowa∏ w latach 1905-1909
na Akademii Sztuk Pi´knych
w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera. Wspó∏za∏o˝yciel
(lata 1922-1932) warszawskiej
grupy RYTM, w której propagowa∏ estetyk´ nowego klasycyzmu. W roku 1926 przystàpi∏
do Stowarzyszenia Artystów Grafików RYT.
Estetyka nowego klasycyzmu
opiera∏a si´ na renesansowych
zasadach komponowania
obrazu, ale widoczny by∏ tak˝e
silny wp∏yw Êrodowiska
paryskiego, a szczególnie André
Deraina i Henri Matisse’a.
1 200
28
Tadeusz MAKOWSKI
(1885 ¸ódê – 1954 tam˝e)
sangwina na kartonie,
44 x 54 cm, sygnowana l.d.
„Tadé Makowski”, na odwrocie,
na papierze naklejonym na tektur´,
notatka kolekcjonerska: „Tadeusz
Makowski /Szkic z Espaly, ok.
1920 /Orygina∏ /Zakup od
Tadeusza Michalaka, 1963”.
14 000
Grafika omówiona i reprodukowana: Sztuka M∏odej Polski, Kraków 1965, p. 386; Grafika polska ok.1900 roku, Kraków 1968,
p. 203.
Siostrzeniec Gierymskich, zarazem ich spadkobierca, dzi´ki
spieni´˝eniu cz´Êci spuÊcizny po
malarzach studiowa∏ w akademii
krakowskiej (1901-1907), m.in.
u Wyczó∏kowskiego i Stanis∏awskiego. Ju˝ w czasie studiów zaczà∏ wystawiaç w TPSP i Zach´cie. Kilka lat sp´dzi∏ w Pary˝u,
w wielkim niedostatku. Po powrocie do kraju „zmar∏ tragicznie
w swej pracowni na skutek zatrucia gazem Êwietlnym” (SAP).
Zwiàzany z m∏odopolskim Êrodowiskiem Krakowa, by∏ inicjatorem „Zielonego Balonika”, autorem malowide∏ w Jamie Michalikowej, wykonawcà pierwszych
Szopek krakowskich.
800
30
31
29
32
Gustaw PILECKI
(1892 Bohiƒ
– 1982 Warszawa)
MARTWA NATURA Z OBRAZEM
MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ W TLE, 1931
olej na p∏ótnie, 100 x 80 cm,
sygnowany i datowany p.d.
„G. PILECKI /WILNO 1931”
Malarz, konserwator. B´dàc
studentem Uniwersytetu Petersburskiego, od 1915 roku
uczestniczy∏ w zaj´ciach Nowej
Pracowni Artystycznej – prywatnej szko∏y, w której uczyli
artyÊci zwiàzani z „Mirem
Iskusstwa”, mi´dzy innymi
A. Benois, B. Kustodijew i Aleksander Jakowlew. Wróciwszy
do Polski, zosta∏ uczniem Tadeusza Pruszkowskiego; dyplom
uzyska∏ w 1927 roku. W latach 1920-1939 nale˝a∏ do
Wileƒskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, z którym wystawia∏, tak˝e m.in. na
jubileuszowej wystawie Towarzystwa w Zach´cie. Po wojnie
nagradzany, m.in.za konserwacj´ Bitwy pod Grunwaldem Jana
Matejki.
W l. 20-tych i 30-tych – czo∏owy reprezentant, obok Karnieja
i Kwiatkowskiego, „szko∏y wileƒskiej” – grupy malarzy skupionych wokó∏ Ludomira
Slendziƒskiego, wyznajàcych
zasady okreÊlane cz´sto jako
neoklasycyzm. Widoczny by∏
w twórczoÊci tych artystów
wp∏yw niemieckiej „Nowej RzeczowoÊci”, a tak˝e awangardy
w∏oskiej z grupy Novecento
(„Dwudziesty wiek”). Pilecki
najpe∏niej wyra˝a∏ za∏o˝enia artystyczne „grupy wileƒskiej”
w portretach, naÊladujàcych
styl mistrza – Ludomira Slendziƒskiego. Jednak˝e ju˝ na
pierwszej wystawie Wileƒskiego TAP prezentowa∏ studia
kwiatów i owoców oraz martwe natury.
35 000
30
32
31
33
34
Józef UNIERZYSKI
(1863 Milewo k. P∏ocka –
1947 Kraków)
ALEGORIA POEZJI, 1887
olej na p∏ótnie,
143,5 x 105,5 cm,
sygnowany p.g.
„J. Unierzyski 887”
Po Szkole Rysunkowej W. Gersona – stypendysta we W∏oszech. Nast´pnie uczeƒ i zi´ç
Jana Matejki, wreszcie profesor
rysunku w krakowskiej Akademii. Za ˝ycia ceniony jako
przedstawiciel malarstwa religijnego i historycznego; wystawia∏ w krakowskim
Towarzystwie Przyjació∏ Sztuk
Pi´knych od 1885 r. Malowa∏
tak˝e liczne obrazy alegoryczno-fantastyczne, portrety kobiet, wiejskie sielanki.
9 000
33
Andrzej OLEÂ
(1886 Iwonicz – 1952 Kielce)
SIELANKA (Malarka i jej
modele), 1938
olej na tekturze, 48 x 24 cm,
sygnowany i datowany p.d.
„A. OleÊ /1938”. Na tekturze
piecz´ç owalna „Iskra &
Karmaƒski Kraków”.
Uczeƒ Wyczó∏kowskiego i D´bickiego, a nast´pnie Weissa
w krakowskiej Akademii (19071913 i 1915-1917). Malarz,
tak˝e konserwator, autor publikacji o pracach konserwatorskich i zabytkach. Wystawia∏
wiele, od 1916 do II wojny
w Krakowie, tak˝e w Warszawie, Lwowie, ¸odzi i Wilnie,
g∏ównie pejza˝e, motywy architektoniczne, portrety.
W 1948 w Kielcach mia∏ wielkà
wystaw´ indywidualnà.
2 600
32
34
33
35
35
Stanis∏aw JAROCKI
(1871 Warszawa
– 1944 Wilno)
RÓ˚E W WAZONIE
olej na tekturze, 34 x 49 cm,
sygnowany p.d. „Jarocki”; na
odwrocie kartka z „Orzeczeniem”
Leszka Ludwikowskiego z
Krakowa, datowanym 10 czerwca
1982 r., stwierdzajàcym
autentycznoÊç obrazu.
Starannie wykszta∏cony – Klasa
Rysunkowa Gersona, krakowska Szko∏a Sztuk Pi´knych,
Académie Colarossi, tak˝e akademia monachijska i Rzym. Po
powrocie do kraju, jesienià 1898 r. osiad∏ na sta∏e
w Wilnie. By∏ cz∏onkiem Wileƒskiego Towarzystwa Artystów
Plastyków; pisa∏ tak˝e artyku∏y
o zabytkach i sztuce ludowej
Wileƒszczyzny, opublikowa∏
przewodnik Okolice Wilna. Wiele wystawia∏: w warszawskiej
Zach´cie, krakowskim TPSP
i oczywiÊcie w Wilnie,
od 1895.
2 500
34
36
36
Marian KULESZA
(1878 Suwa∏ki – 1943 Wilno)
POLNE KWIATY W WAZONIE
olej na sklejce, 60 x 65 cm,
sygnowany p.d. „M. Kulesza”
Uczeƒ Dmitrija Kardowskiego
(by∏ to tak˝e nauczyciel Slendziƒskiego) w akademii petersburskiej (1900-1909). W 1921
r. osiad∏ w Wilnie, gdzie pracowa∏ do Êmierci. Znany jako
„wykwintny portrecista, subtelny malarz wn´trz i kwiatów”.
Cz∏onek Wileƒskiego Towarzystwa Artystów Plastyków,
uczestniczy∏ od poczàtku w jego wystawach. W 1931 zosta∏
prezesem Wileƒskiego Towarzystwa Niezale˝nych Artystów
Sztuk Plastycznych. Obrazy
w Muzeum Narodowym
w Warszawie i muzeach wileƒskich.
6 000
35
37
37
Odo DOBROWOLSKI
(1883 Czerniowce
– 1917 Kijów)
LAS JESIENIÑ, 1904
litografia barwna, 48 x 36 cm,
sygnowana na kamieniu p.d.
„Odo Dobrowolski 1904”
2 200
38
Józef RAPACKI
(1871 Warszawa
– 1928 Olszanka
k. ˚yrardowa)
WIEJSKA ZAGRODA
WÂRÓD DRZEW, 1923
(„Ma∏e-Zaleszczyki”)
akwarela na kartonie,
36 x 48 cm, sygnowana p.d.
„Józef Rapacki 1923”, na
odwrocie atramentem: „Jozef
Rapacki /Ma∏e-Zaleszczyki”.
4 000
38
36
39
Strze˝ymir Adam
PRUSZY¡SKI
(l. 60 lub 70-te XIX w.
– 1915 Otwock)
„PO¸ÑGA NA BIRUCIE”,
przed 1914
akwarela na tekturze,
33 x 17,5 cm w Êwietle passepartout, sygnowana p.d.
„S. A. Pruszyƒski”
Uczy∏ si´ malarstwa w Monachium (1896-1897). Wystawia∏
od l. 90-tych w Warszawie, m.in.
w Zach´cie i Salonie Krywulta,
od 1900 w ¸odzi, gdzie mia∏
pracowni´; w 1911 odby∏a si´ tu
indywidualna wystawa jego
akwarel. W 1913 w Warszawie,
na I. Wystawie Niezale˝nych, pokaza∏ m.in. „Kàpiele w Po∏àdze”.
Znaczny dorobek twórcy uleg∏
ca∏kowitemu rozproszeniu – nie
jest obecnie znane miejsce przechowywania jakiejkolwiek jego
pracy. RzadkoÊç na rynku antykwarycznym.
3 000
37
40
40
Stanis∏aw DYBOWSKI
(1895 Warszawa
– 1956 tam˝e)
„KUTY” (Pejza˝ z okolic Kut)
olej na tekturze, 37,5 x 46 cm, sygnowany l.d. „St. Dybowski /Kuty”,
na odwrocie fragmenty kartki wystawowej [TPSP?] z napisanym r´cznie tytu∏em „Kuty” i nazwiskiem
„Dybowski St.”. Tak˝e na tekturze
piecz´ç owalna „ISKRA & KARMA¡SKI KRAKÓW”.
Nauk´ malarstwa rozpoczà∏ w dzia∏ajàcej w Warszawie Szkole Rysunkowej, w 1917 wyjecha∏ na dwa lata
do Rosji, gdzie doskonali∏ nauk´ rysunku. W 1923 dosta∏ si´ do warszawskiej Szko∏y Sztuk Pi´knych, jego nauczycielami byli m.in. Karol Tichy i W∏adys∏aw Skoczylas. Trzy lata
póêniej wyjecha∏ do Pary˝a, gdzie
wystawia∏. Po dwóch latach powróci∏ do kraju, ale ju˝ w 1932 Towarzystwo Zach´ty Sztuk Pi´knych przyzna∏o mu stypendium na kontynuacj´ edukacji artystycznej we W∏oszech. Po zakoƒczeniu nauki osiad∏
w Warszawie. Wystawia∏ w warszawskiej Zach´cie, w IPS w ¸odzi
i w krakowskim Towarzystwie Przyjació∏ Sztuk Pi´knych oraz w galerii Au
Sacre du Printemps. Podczas okupacji hitlerowskiej zarabia∏ handlujàc
obrazami i ramami. Podczas powstania warszawskiego wiele jego prac
uleg∏o zniszczeniu.
2 500
38
41
Leonard STROYNOWSKI
(1858 Butyƒ k. Krzemieƒca
– 1935)
KREML W PSKOWIE
OD STRONY RZEKI WIELIKIEJ
olej na p∏ótnie, 86 x 121 cm,
sygnowany l.d. „L.Stroynowski”
Wykszta∏cony w krakowskiej
Szkole Sztuk Pi´knych u Jana
Matejki i Leopolda Löfflera.
Malowal sceny rodzajowe,
portrety, kompozycje religijne.
Wspó∏twórca (wraz z Zygmuntem Papieskim) olejnej wersji
Pocztu królów polskich J. Matejki.
9 000
41
39
42
42
Alfons KARPI¡SKI
(1875 Rozwadów
– 1961 Kraków)
PORTRET
Heleny Zdrojewskiej, 1926
olej na tekturze, 62 x 46 cm
(owal), sygnowany i datowany
po prawej „AKarpiƒski /1926”,
na odwrocie, na tekturze, zapewne
r´kà autora: „Helena Zdrojewska”.
W snycerskiej ramie z epoki.
12 000
40
43
43
Alfons KARPI¡SKI
(1875 Rozwadów
– 1961 Kraków)
PORTRET KOBIETY
W NIEBIESKIEJ SUKNI, 1920
pastel, 63 x 53 cm (owal),
sygnowany i datowany po prawej
„AKarpiƒski /1920”.
W ramie z epoki.
Prawdopodobnie jest to portret
aktorki Wandy Jarszewskiej
(1888-1964), którà Karpiƒski
malowa∏ dwukrotnie pomi´dzy 1914 a 1916 rokiem.
Por. „Alfons Karpiƒski 18751961”. Muzeum Okr´gowe
w Sandomierzu, Sandomierz 2001, w katalogu poz. 32
i 33, il. s. 64-65.
10 000
41
44
44
Micha∏ STA¡KO
45
(1901 Sosnowiec – 1969)
ZIMOWY WIDOK NA GIEWONT
olej na p∏ycie, 49,5 x 71 cm,
sygnowany p.d. „M. Staƒko”
Malarz, pejza˝ysta tatrzaƒski.
W czasie I wojny walczy∏ w Legionach. Ok. 1930 osiad∏ w Zakopanem, gdzie m.in.
wspó∏pracowa∏ z Januszem Kotarbiƒskim przy polichromii
w tamtejszym koÊciele parafialnym. W 2. po∏owie lat trzydziestych mieszka∏ w Sosnowcu. By∏
cz∏onkiem szczepu Rogate Serce
Stanis∏awa Szukalskiego. Jako
ochotnik bra∏ udzia∏ w kampanii
wrzeÊniowej 1939 r. Po wojnie
zwiàza∏ si´ ze Êlàskim Êrodowiskiem artystycznym, pozostajàc
w bliskim kontakcie z Zakopanem, gdzie mieszka∏ i mia∏ pracowni´.
3 600
42
Piotr STACHIEWICZ
46
Stanis∏aw GA¸EK
(1858 Nowosio∏ki GoÊcinne
na Podolu – 1938 Kraków)
(1876 Mokrzyska
– 1961 Zakopane)
PEJZA˚ ZAKOPIA¡SKI
TATRY
olej na sklejce. 19,5 x 26 cm, na
odwrocie, o∏ówkiem” „Stwierdzam
autentycznoÊç pracy mego Ê.p. M´˝a
Piotra Stachiewicza z czasów
pobytu w Zakopanem. Marja
Stachiewiczowa. 27 V. 1942”.
olej na p∏ycie, 21,5 x 32 cm,
sygnowany p.d. „St. GA¸EK”
Nietypowy dla s∏awnego ilustratora Quo vadis?, malarza
„G∏ówek” kobiecych i obrazów
religijnych – intymny pejza˝
w niewielkim formacie, z pracownianej spuÊcizny artysty.
3 000
2 000
45
46
43
47
47
Edward KARNIEJ
(1890 Wilno – 1942 Toruƒ)
PORTRET M¢SKI, 1930 (?)
olej na p∏ótnie naklejonym na
tektur´, 46 x 39 cm, sygnowany l.g.
„E.Karniej 1930(?)” (dwie ostatnie
cyfry ma∏o czytelne).
Malarz, dekorator i scenograf teatralny zwiàzany z Wilnem.
W m∏odoÊci opanowa∏ warsztat
stolarski; wywieziony do Niemiec
w czasie I wojny Êwiatowej pracowa∏ jako górnik w Nadrenii.
Po powrocie do rodzimego Wilna podjà∏ prac´ dekoratora w teatrze. Za sprawà scenografa
44
W. Czechowicza, rozpoczà∏ nauk´ w kierowanej przez Wileƒskie Towarzystwo Artystów
Plastyków Szkole Rysunkowej.
Postawa artystyczna Karnieja
ukszta∏towa∏a si´ pod wp∏ywem
Slendziƒskiego, twórcy wileƒskiej
„szko∏y nowego klasycyzmu”.
M∏ody artysta zadebiutowa∏
w 1921 jako malarz i zosta∏
cz∏onkiem WTAP. W 1931
uczestniczy∏ w mi´dzynarodowej
wystawie zorganizowanej przez
Carnegie Institute w Pittsburgu.
W 1932 przeniós∏ si´ do Torunia,
gdzie w l. 1932-1934 pracowa∏
jako scenograf teatralny; wstàpi∏
te˝ do ugrupowania „Konfraternia artystów”. Znany by∏ przede
wszystkim jako portrecista.
5 000
48
48
Edward KARNIEJ
(1890 – 1942)
STUDIUM PORTRETOWE
olej na p∏ótnie, 21,5 x 18,2 cm,
sygnowany l.d. „E. KARNIEJ”
8 000
45
49
49
Artur KLAR
(1895 Lwów – 1942 Be∏˝ec,
zamordowany w niemieckim
obozie koncentracyjnym)
WIEÂ ZIMÑ
olej na sklejce, 35 x 50 cm,
sygnowany p.d. „A.KLAR”
Uczeƒ Weissa i Kamockiego
w krakowskiej akademii,
wielokrotnie nagradzany.
Mieszka∏ we Lwowie, gdzie
najwi´cej wystawia∏, przede
wszystkim w Tow. Przyjació∏
Sztuk Pi´knych; w l. 1922-1936
szeÊç wystaw indywidualnych.
3 500
46
50
50
Józef CZAJKOWSKI
(1872 Warszawa
– 1947 tam˝e)
KOÂCIÓ¸ ZIMÑ
olej na p∏ycie, 37 x 67,5 cm,
sygnowany l.d. „JÓZEF
CZAJKOWSKI”
Studiowa∏ od 1891 w Akademii monachijskiej, w Académie
Julian w Pary˝u, w Kunstgewerbeschule w Wiedniu
i w 1894-95 w krakowskiej SSP
oraz w pracowni T. Stryjeƒskiego. Malowa∏ pejza˝e
pod wp∏ywem J. Stanis∏awskiego, portrety, sceny rodzajowe
o swobodnej kompozycji i spokojnej kolorystyce. W sztuce
u˝ytkowej nawiàzywa∏
do twórczoÊci ludowej i dawnego rzemios∏a; projektowa∏
kilimy, komplety mebli, ilustracje, winiety i ok∏adki ksià˝kowe, plakaty, witra˝e.
15 000
47
50A
50A Eustachy WASILKOWSKI
(1904 Krzemieniec Podolski
– 1977)
WIOSNÑ W OGRODZIE, 1950
olej na tekturze, 55 x 58 cm,
sygnowany p.d. „Eustachy
Wasilkowski 1950”
Przedstawiciel polskiego koloryzmu. Studiowa∏ w Wiedniu
i we Lwowie. Odby∏ wiele podró˝y artystycznych po Niemczech, Szwajcarii, Francji
i Rosji. Zwiàzany by∏ z lwowskà
grupà „Linia”. W 1948 roku
zosta∏ profesorem Wy˝szej
Szko∏y Sztuk Plastycznych
w Poznaniu.
3 000
48
51
51
Antoni Stanis∏aw
PROCAJ¸OWICZ
(1876 Rodatycze
– 1949 Kraków)
NA MIEDZY
olej na p∏ótnie, 45,5 x 33 cm,
sygnowany p.d.
„A. S. PROCAJ¸OWICZ”.
Grafik, ilustrator, malarz wykszta∏cony w krakowskiej Szkole
Sztuk Pi´knych i Scuola Libera
we Florencji. Obraca∏ si´ w kr´gu
artystów M∏odej Polski, przyjaêni∏
si´ z Weissem.
„Malowa∏ nastrojowo-symboliczne pejza˝e w stylu szko∏y Jana
Stanis∏awskiego” (SAP). Odnosi∏
sukcesy w dziedzinie grafiki
ksià˝kowej, bra∏ udzia∏ w Wystawach Ksià˝ki we Florencji, Lipsku
i Pary˝u.
3 500
49
52
52
W∏adys∏aw GALIMSKI
53
54
Krystyna BRZECHWA
(1865 Pary˝ – 1947 Kraków)
(ur. 1928 Warszawa)
RAGUZA (Nokturn), ok. 1900
NOC NA PASTWISKU
akwarela, gwasz na papierze,
28 x 38 cm, sygnowany p.d.
„St. Fabijaƒski”
WYSPA HVAR
W CHORWACJI, 1968
olej na tekturze, 23 x 32,5 cm,
sygnowany p.d. „W. Galimski”
Studiowa∏ malarstwo w Akademii
Sztuk Pi´knych w Petersburgu
u P. Czistiakowa (1880-1888).
Za obraz „W sosnowym lesie”
otrzyma∏ tytu∏ akademika. Za∏o˝y∏
w Kijowie m.in. z W. Kotarbiƒskim
i J. Stanis∏awskim towarzystwo artystyczne oraz prywatnà szko∏´ rysunkowo-malarskà, przekszta∏conà
póêniej w Polskà Szko∏´ Sztuk Pi´knych. Wiele wystawia∏, m.in. w corocznych pokazach akademii
petersburskiej (1885-1889),
na Êwiatowej wystawie w Chicago
w 1893 roku, w Kijowie, Krakowie
(TPSP), Warszawie (Zach´ta), Charkowie, Moskwie, Odessie.
3 500
50
Stanis∏aw FABIJA¡SKI
(1860 Kijów
– 1940 Bydgoszcz)
olej na p∏ótnie, 50 x 70 cm, sygnowany l.d. „K. BRZECHWA 1968”
Raguza – miasto
w po∏udniowo-wschodniej
cz´Êci Sycylii.
Malarz, rzeêbiarz, wykszta∏cony w krakowskiej Szkole Sztuk
Pi´knych i w Monachium
(u A. Wagnera). Popularny
zw∏aszcza jako malarz zabytków Krakowa. Liczne wystawy
od 1886 w kraju, tak˝e w Monachium i USA.
Prezentowany obraz jest Êladem
odbytej w 1968 r. podró˝y artystycznej po ówczesnej Jugos∏awii.
Studia ASP Warszawa (19491955). Uczestniczka wystawy
w Arsenale 1955; liczne wystawy
indywidualne od 1957, tak˝e
udzia∏ w prezentacjach polskiej
sztuki m.in. w Berlinie, Lipsku,
Londynie, Monte Carlo.
2 400
4 800
53
54
51
55
55
Irena NOWAKOWSKAACEDA¡SKA
(1909 Lwów
– 1983 Gliwice)
KOMPOZYCJA Z MAGNOLIAMI
i SZNUREM PERE¸
olej na p∏ótnie, 50 x 40,5 cm,
sygnowany p.d. „I. NOWAKOWSKA
/-ACEDA¡SKA”
Malarka, graficzka, pedagog.
Lwowianka, po wojnie zwiàzana
z Gliwicami. Absolwentka Wydzia∏u Sztuk Zdobniczych i Przemys∏u Artystycznego Paƒstwowej
Szko∏y Technicznej we Lwowie,
uczennica Sichulskiego i Tyrowicza; uprawia∏a malarstwo sztalugowe, dekoracyjne, witra˝
(projekty), grafik´ warsztatowà
i u˝ytkowà.
2 500
52
56
56
Ignacy PIE¡KOWSKI
(1877 Do∏ubowo na Podlasiu
– 1948 Kraków)
BUKIET POLNYCH KWIATÓW
W GLINIANYM WAZONIE
olej na p∏ótnie, 72 x 60 cm,
sygnowany po prawej „Ign.
Pieƒkowski”
Uczy∏ si´ malarstwa w Szkole Rysunkowej w Warszawie u Wojciecha Gersona, a nast´pnie w Akademii Sztuk
Pi´knych w Krakowie pod kierunkiem
Teodora Axentowicza i Leona Wyczó∏kowskiego. W 1898 roku wyjecha∏
do Pary˝a, gdzie uzupe∏nia∏ studia
w Académie Julian, po czym kszta∏ci∏
si´ w Monachium i Rzymie. W 1916
roku organizowa∏ wystaw´ sztuki polskiej w Moskwie, mieszka∏ na Krymie.
By∏ cz∏onkiem Towarzystwa Artystów
„Sztuka” i Zwiàzku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Mia∏ wiele
wystaw indywidualnych, m.in. w brazylijskiej Kurytybie 1925. TwórczoÊç
Ignacego Pieƒkowskiego wykazuje silne zwiàzki z francuskà sztukà postimpresjonistycznà.
5 500
53
57
57
Ludwik CYLKOW
58
(1877 Warszawa – 1934 Pary˝)
Soter Jaxa
MA¸ACHOWSKI
59
FALA
(Krajobraz morski z Bretanii),
ok. 1910
(1867 Wolanów pod Odessà –
1952 Kraków)
olej na p∏ótnie, 38 x 46 cm,
sygnowany l.d. „L. CYLKOW”.
Na kroÊnie pieczàtka i kartka
firmowa paryskiej wytwórni
przyborów malarskich.
olej na tekturze, 37 x 50 cm,
sygnowany p.d. „S. Jaxa”; na
odwrocie kartka z „Orzeczeniem”
Leszka Ludwikowskiego
datowanym 9 czerwca 1982 r.,
potwierdzajàcym autentycznoÊç
pracy.
Malarz, grafik. Studia u J. Mehoffera, póêniej u J. Lefebvre’a w Pary˝u, gdzie
pracowa∏ do koƒca ˝ycia. Wystawia∏ m.in. w Zach´cie
(1904-1914), na Salonie Jesiennym (1908) i Salonie Niezale˝nych (1934) w Pary˝u.
Obrazy w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie.
WYDMY NAD BA¸TYKIEM
Najwybitniejszy polski marynista, wykszta∏cony w krakowskiej Szkole Sztuk Pi´tnych
i w Monachium u St. Grocholskiego. Obrazy w muzeach Narodowych w Krakowie
i w Warszawie, Centralnym
Muzeum Morskim, Muzeum
w Bielsku-Bia∏ej.
3 000
2 200
W∏adys∏aw NA¸¢CZ
(1911 Warszawa
– 1979 tam˝e )
WIDOK Z PRACOWNI
NADMORSKIEJ, 1932
olej na p∏ótnie, 36,5 x 60,5 cm,
sygnowany p.d. „W∏. Na∏´cz /932”
W tzw. Lisim Jarze k. Rozewia artysta w 1920 r. kupi∏ posiad∏oÊç,
gdzie wybudowa∏ pracowni´
na nadmorskiej pla˝y; w czasie II wojny zniszczonà wraz ze
znacznà cz´Êcià jego dorobku.
Studia malarskie w Akademii
Sztuk Pi´knych w Petersburgu
(1885-1893) pod kierunkiem
Iwana Ajwazowskiego i Lwa ¸agorio. Po zakoƒczeniu I wojny
Êwiatowej, jako jeden z pierwszych polskich pejza˝ystów, malowa∏ wybrze˝a Ba∏tyku,
anga˝ujàc si´ w propagowanie
polityki morskiej Polski. W 1922
za∏o˝y∏ Ko∏o Marynistów Polskich
i by∏ jego d∏ugoletnim prezesem.
4 000
54
58
59
55
60
56
61
60
Maria Ewa
¸UNKIEWICZ-ROGOYSKA
(1895 Kudryƒce
na Podolu – 1967 Warszawa)
HUTNICY, 1961
olej na p∏ótnie, 100 x 73 cm,
sygnowany po prawej „M. EWA
¸UNKIEWICZ 1961”.
10 000
61
Kazimierz PODSADECKI
(1904 Zabierzów
– 1970 Kraków)
MARTWA NATURA ZE
SKRZYPCAMI i PATERÑ
OWOCÓW, 1963
olej na p∏ótnie naklejonym
na tektur´, 80 x 60 cm,
sygnowany p.d.
„PODSADECKI 1963”
4 000
57
62
62
Ignacy PINKAS
(1888 – 1935)
„DWIE SIOSTRY” („SIOSTRY”),
ok. 1920
olej na tekturze,
96 x 66,5 cm, sygnowany l.g.
„I.Pinkas”, na odwrocie (na
tekturze) napisy odr´czne: „Ignacy
Pinkas / „Siostry” / w∏as. prywatna
/ Juliusza Kury∏owicza / Kraków –
ul. Wygoda 11 / Od d. 6/XII 1922
jest w∏asnoÊcià / in˝. A. Dreberta
Warszawa / Jerozolimska 51. /
Nabyty w „Domu Sztuki” /
w Warszawie / Od 14/I 1922
w∏asnoÊç Jadwigi Fude … [dalej
nieczytelne] ¸ódê” i nalepka TPSP
w Krakowie (z podanym autorem,
tytu∏em „Dwie siostry” i nr 0653)
Wymieniany w S∏owniku
Artystów Polskich, t. VII, s. 193.
Wystawiany na 52. aukcji Domu
Aukcyjnego UNICUM,
18 IX 1994 r. (nr kat. 17,
reprod.).
Malarz i grafik. Studiowa∏ w krakowskiej ASP u S. D´bickiego
i J. Malczewskiego. By∏ ˝o∏nierzem Legionów Polskich i autorem prac o tematyce legionowej.
Od 1920 r. mieszka∏ w Krakowie.
Malowa∏ g∏ównie pejza˝e
i portrety. P∏ótna o tematyce wileƒskiej z 1928 r., które podarowa∏ Józefowi Pi∏sudskiemu, zdobi∏y gabinet marsza∏ka w Belwederze. Od 1933 r. nale˝a∏
do Sekcji Plastyków Zwiàzku
Legionistów w Krakowie. Wielokrotnie wystawia∏, m.in. w TPSP
w Krakowie i Lwowie, TZSP
w Warszawie. Kilka portretów jego autorstwa malowanych olejno posiada Muzeum Narodowe
w Krakowie.
7 000
58
63
63
W∏adys∏aw LAM
(1893 Konjic [Hercegowina]
– 1984 Gdaƒsk)
AKT Z DZBANEM
I RÓ˚Ñ W SZKLANCE
olej na tekturze, 50 x 70 cm,
sygnowany p.d. „WLAM”
Tworzy∏ kompozycje figuralne,
portrety, widoki
architektoniczne i pejza˝e.
Wa˝nà rol´ w pracach
W∏adys∏awa Lama odgrywa∏a
kompozycja charakteryzujàca
si´ swobodnym kolorem
podkreÊlonym wyrazistà linià
konturu.
Studia na Akademii Sztuk
Pi´knych w pracowniach
Teodora Axentowicza i Józefa
Mehoffera. By∏ cz∏onkiem
i sekretarzem ugrupowaƒ Âwit
i Plastyka oraz ugrupowania
Nowa Generacja. Na poczàtku
lat trzydziestych zamieszka∏
w Lwowie.
6 500
59
64
64
Karl HOFER
(1878 – 1955)
„Das Nest” (Gniazdko), 1921
litografia, 32 x 24 cm, sygnowana na kamieniu
monogramem „CH” (p.d.)
Pochodzi z monachijskiego rocznika artystycznego „Genivs”, R.III: 1921. Na odwrocie drukiem: „Karl Hofer/ Das Nest. Originallithographie”.
Malarz, grafik, uczeƒ Hansa Thomy. Poczàtkowo w Pary˝u, zafascynowany Cezanne’m, póêniej – od wojny – pod wp∏ywem ekspresjonizmu. Profesor Akademii we Frankfurcie, przez
nazistów uznany za jednego z twórców sztuki
„zdegenerowanej” (entartete). Od 1945 r. profesor Akademii Berliƒskiej. Nale˝y do grona wybitnych twórców niemieckich 1. po∏owy XX w.
900
65
65
Karl CASPAR
(1879 – 1956)
Âw. Jan na Patmos („Johannes auf Patmos”)
litografia, 25 x 22 cm, sygnowana na kamieniu
monogramem „KC” (l.d.)
Pochodzi z monachijskiego rocznika
artystycznego „Genivs”, R. I: 1919. Na odwrocie
drukiem: „Karl Caspar/ Johannes auf Patmos.
Original Litographie”
Malarz, grafik. Wybitny przedstawiciel sztuki
chrzeÊcijaƒskiej XX w. Profesor Akademii
Monachijskiej. Wyszed∏ z kr´gu ekspresjonistów,
choç tematem jego obrazów sà g∏ównie sceny
nowotestamentowe, ponadto portrety, sceny
rodzajowe. Prace m.in. w Walraff – Richard
Museum w Kolonii, muz. miejskich Hamburga
i Ulm, w Galerii Drezdeƒskiej – tu tak˝e
„Âw. Jan na Patmos”.
800
60
66
66
Edwin SCHARF
(1887 – 1955)
„Die Brüder” [Bracia]
litografia, 28 x 18 cm
pochodzi z monachijskiego rocznika artystycznego „Genivs”,
R. III: 1921. Na odwrocie, drukiem: „Edwin Scharf/Die Brüder.
Originallithographie”.
800
67
67
Alexander KANOLDT
(1881 – 1939)
„Klausen” [w pd Tyrolu], 1922
litografia, 28,5 x 23,5 cm
Pochodzi z monachijskiego rocznika artystycznego „Genivs”,
R. III: 1921. Na odwrocie drukiem: „Alexander Kanoldt/ Klausen, Originallithographie 1922”
Przedstawiciel „Nowej RzeczowoÊci” (Neuesachligkeit), wczeÊniej zwiàzany z Kandinskim
i Jawlenskim, wystawia∏ z grupà
Blaue Reiter. Malowa∏ w stylu
wczesnego kubizmu. W 1925
zosta∏ profesorem we Wroc∏awiu. Tak˝e w 1925 wzià∏ udzia∏
w 1. wystawie „Nowej RzeczowoÊci”
900
61
68
68
Stanis∏aw GA¸KOWSKI
(1912 Warszawa
– 1984 Kraków)
MARTWA NATURA Z BEGONIÑ
W DONICZCE, CUKIERNICÑ
i JAB¸KAMI, l. 40-te XX w.
olej na p∏ótnie, 78 x 67 cm,
sygnowany p.g. „S. Ga∏kowski”
Studia na ASP w Warszawie
w latach 1928-34 w pracowni M. Kotarbiƒskiego i w latach 1936-39 w zakresie
architektury wn´trz u W. Jastrz´bowskiego. Uprawia∏ malarstwo, zajmowa∏ si´
projektowaniem i wykonywaniem gobelinów. Profesor ASP
w Krakowie.
4 000
62
69
69
Leon KOWALSKI
(1870 Kijów – 1937 Kraków)
„RÓ˚E HERBACIANE”
olej na tekturze, 49 x 34 cm,
sygnowany l.d. „LKowalski”,
na odwrocie kartka wystawowa
Domu Plastyków – ZPAP
w Krakowie z tytu∏em obrazu
i odr´cznà adnotacjà:
„N 99 wg katalogu monografii”.
„Decydujàcy wp∏yw na
twórczoÊç Kowalskiego mia∏
pobyt w Pary˝u i zetkni´cie si´
z impresjonizmem.
Rozwiàzywanie problemów
Êwiat∏a i koloru sta∏o si´
g∏ównym zadaniem, jakie stawia∏
sobie malujàc krajobrazy, widoki
miejskie i kwiaty…” (SAP).
3 800
63
70
71
64
72
70
Jan GOLUS
71
Stanis∏aw MAS¸OWSKI
72
Kazimierz SICHULSKI
(1895 Ka∏uszyn
– 1964 Warszawa)
(1853 W∏odawa
– 1926 Warszawa)
(1879 Lwów – 1942 tam˝e)
„PEJZA˚ II”, 1923
ROZ¸O˚YSTE DRZEWO, 1902
olej na tekturze, 30 x 40 cm,
sygnowany l.d. „Golus”; na odwrocie
kartka wystawowa z Zach´ty [?]
z r´cznie wpisanymi: autorem,
tytu∏em obrazu, technikà i datà
nades∏ania: „14 /IX 1923”.
Równie˝ na tekturze atramentem:
„Kupione d. 30. VIII 23 / Z
mieszkania mjra Ba∏andy /‹.”
gwasz, akwarela na papierze,
28 x 40 cm, sygnowana p.d.
„St. MAS¸OWSKI 1902”
pastel, 53 x 78 cm, sygnowany p.d.
„Sich /912”
Malarz i scenograf. Ukoƒczy∏
Szko∏´ Sztuk Pi´knych w Warszawie oraz wydzia∏ re˝yserii
Paƒstwowego Instytutu Sztuki
Teatralnej. By∏ cz∏onkiem ugrupowaƒ artystycznych „Blok”
(1923-1926) i „Praesens”
(1926-1930). W roku 1967
odby∏a si´ w salach „Zach´ty”
w Warszawie wystawa
poÊmiertna.
2 500
ZAKOLE RZEKI, 1912
Malarz-realista, autor scen rodzajowych i pejza˝y. Lata 1890-1907 – to
w twórczoÊci Mas∏owskiego
„okres burzy i fermentu”. Jego
poczàtkowa faza – to przejÊcie
przez impresjonizm, a nast´pnie odejÊcie odeƒ w poszukiwaniu w∏asnej, odr´bnej
formy.
3 900
Malarz, rysownik i grafik,
reprezentant folklorystycznego
nurtu w sztuce M∏odej Polski.
Studia artystyczne odby∏
w latach 1900-1908
w krakowskiej Akademii Sztuk
Pi´knych pod kierunkiem
Leona Wyczó∏kowskiego,
Józefa Mehoffera i Stanis∏awa
Wyspiaƒskiego.W 1902
doskonali∏ swe umiej´tnoÊci
warsztatowe w wiedeƒskiej
Kunstgewerbeschule u Antona
von Kennera. Zimà 1904/1905
wyjecha∏ wraz z Fryderykiem
Pautschem i W∏adys∏awem
Jarockim na Huculszczyzn´.
Wówczas narodzi∏a si´ jego
wieloletnia fascynacja
huculskim obyczajem,
obrz´dowoÊcià, religijnym
rytua∏em i ludowym
kostiumem.
6 000
65
73
73
Seweryn BIESZCZAD
(1852 Jas∏o – 1923 Krosno)
„DRUCIARZ”
akwarela na tekturze,
41 x 28 cm, sygnowana p.d.
„S. Bieszczad”; na odwrocie
szczàtki kartki wystawowej z zachowanym, r´cznie wpisanym tytu∏em akwareli.
Seweryn Bieszczad, w latach 1868-1876 uczeƒ krakowskiej Szko∏y Sztuk Pi´knych,
kszta∏ci∏ si´ ponadto w Wiedniu
i w Akademii Monachijskiej
u A.Wagnera. By∏ przede wszystkim malarzem rodzajowym, autorem obrazów z ˝ycia wsi
i ma∏ych miasteczek. Malowa∏
tak˝e widoki miejskie i pejza˝e,
m.in. z okolic Krosna, gdzie
w r.1890 zamieszka∏ na sta∏e.
Wiele wystawia∏ – w Towarzystwie Przyjació∏ Sztuk Pi´knych
w Krakowie, w Salonie Krywulta
i Towarzystwie Zach´ty Sztuk
Pi´knych w Warszawie, tak˝e we
Lwowie, w Monachium
i w Wiedniu.
2 200
66
74
74
W∏adys∏aw LAM
(1893 Konjic [Hercegowina]
– 1984 Gdaƒsk)
G¸OWA HUCU¸A
olej na p∏ycie, 29 x 27 cm,
sygnowany p.g. „Lam”
3 000
75
75
E. LIALIKOWA (?)
KOBIETA W STROJU
LUDOWYM, poczàtek XX w.
akwarela na tekturze,
41,5 x 33,5 cm,
sygnowana po lewej, poÊrodku
(cyrylicà) „E. ãflÎËÍÓ‚‡(?)”
1 000
67
76
76
Bogus∏aw SERWIN
(1882 Bochnia – 1956)
PEJZA˚ Z OKOLIC BOCHNI
gwasz na tekturze, 26,5 x 22 cm,
sygnowany p.d.
„B. SERWIN /BOCHNIA”.
Pejza˝ysta, studiowa∏ w krakowskiej Szkole Sztuk Pi´knych.
W l. 1930-1932 wystawia∏ z Grupà Artystów Wielkopolskich Plastyka (w Poznaniu, Krakowie,
Lwowie). W 1933 wszed∏ w sk∏ad
krakowskiej Grupy Dziesi´ciu
(m.in. Fedkowicz, W. Hofman,
Grott, Podgórski, Samlicki); do
wojny uczestniczy∏ w dwunastu
wystawach Grupy.
2 000
68
77
77
Henryk UZIEMB¸O
(1879 Krze k. Trzebini
– 1949 Kraków)
PEJZA˚ ZIMOWY
olej na tekturze, 18,5 x 24,5 cm,
sygnowany p.d. „H. UZIEMB¸O”
3 500
69
78
78
Ludwik JAB¸O¡SKI
(1896 Warszawa – po 1970)
„ULICZKA”
[w arabskim mieÊcie],
l. 20-te XX w.
olej na tekturze, 49,5 x 35 cm,
sygnowany p.d. „L. Jab∏oƒski”; na
odwrocie piecz´cie „Salon Obrazów
Malarzy Polskich” we Lwowie,
Pi∏sudskiego 11 oraz tego˝ salonu
kartka wystawiennicza, z r´cznie
wpisanymi informacjami o obrazie
i nr ewidencyjnym oraz cenà
120 z∏.
Malarz, rzeêbiarz. Ukoƒczy∏
akademi´ warszawskà
w 1920 r. (dyplom u Edwarda
Wittyga). W l. 1921-1925
kszta∏ci∏ si´ w Académie de la
Grande Chaumi¯re w Pary˝u,
m.in. u E. A. Bourdelle’a.
W 1923 r. podró˝owa∏ po
Afryce. W latach po Ii wojnie
Êwiatowej czynny w Warszawie, m.in. uczestniczy∏ w wystawach w Pomaraƒczarni
w ¸azienkach, w latach 19621965.
3 000
70
79
79
Aleksander LASZENKO
(1883 Annówka, gubernia
Charkowska
– 1944 W∏oc∏awek)
ARAB NA WIELB¸ÑDZIE, 1924
olej naklejony na tektur´,
59 x 44,5 cm, sygnowany p.d.
„A.Laszenko /Giz˘h 1924”,
na odwrocie, o∏ówkiem dedykacja
autora: „Dla Ireny Kozie∏∏owej
obraz Laszenki malarza z Kujaw”.
3 600
71
80
80
W∏adys∏aw SKOCZYLAS
(1883 Wieliczka
– 1934 Warszawa)
PEJZA˚ GÓRSKI Z RUINAMI
ZAMKU, 1928
akwarela na kartonie, 44 x 60
cm, sygnowana p.d. „W. Skoczylas
/14. 09. 1928”.
3 500
81
Carl Ernst
MORGENSTERN
(1847 Monachium
– 1928 Wilcza Por´ba
k. Karpacza (Wolfshau)
PEJZA˚ Z WILCZEJ POR¢BY,
pocz. XX w.
olej na tekturze, 91 x 64 cm,
sygnowany l.d. „C E Morgenstern
Wolfshau”, na odwrocie kartka
ewidencyjna z nr. „8838”.
Malarz i grafik. Uczeƒ swego ojca Christiana oraz Josepha
Scherla i Friedricha Voltza. Poczàtkowo w Monachium,
w 1884 objà∏ klas´ malarstwa
pejza˝owego w Królewskiej
Szkole Sztuk i Rzemios∏a Artystycznego we Wroc∏awiu (póêniejszej Akademii). Malowa∏
g∏ównie pejza˝e, po osiedleniu
si´ na Âlàsku – z okolic Wroc∏awia i Gór Kaczawskich, a od
koƒca l. 80-tych – z Karkonoszy.
Wyksztal∏ci∏ wielu pejza˝ystów
Êlàskich; uczniami jego byli m.in.
Alfred Nikisch, Hans Oberländer,
Franz von Jackowski i Friedrich
Iwan.
„Na prze∏omie wieków obrazy C. E. Morgensterna charakteryzowa∏y si´ swoistà
dekoracyjnoÊcià i nawiàzaniem
do nurtu malarstwa neoromantyzmu z dodatkiem elementów
secesji” (Przemys∏aw Wiater).
8 600
72
81
73
82
82
Zygmunt PIOTROWICZ
(1862 Syrwidy na ˚mudzi
– 1956/1957 Wilno)
NA ANIO¸ PA¡SKI, 1903
tusz lawowany, o∏ówek na kartonie, 34 x 15 cm w Êwietle passe-partout (na arkuszu 40 x 21 cm),
sygnowany l.d. „Zpiotrowicz
/1903 r.”.
Rysunek po konserwacji.
Pejza˝ysta, portrecista. Pochodzi∏
z osiad∏ej na Litwie rodziny ziemiaƒskiej. Ok. 1880 r. uczy∏ si´
w Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona, w l. 1884-1893
studiowa∏ w akademii petersburskiej, gdzie mia∏ te˝ pracowni´
i uczy∏ rysunku. Po wybuchu rewolucji paêdziernikowej zamieszka∏ w Kownie. Ok. 1940 osiad∏
na sta∏e w Wilnie. Wystawia∏
w Zach´cie w l. 1886-1907,
w krakowskim Towarzystwie
Przyjació∏ Sztuk Pi´knych (18961908), w Petersburgu w l. 18901905, tak˝e w Moskwie, Kijowie
i Kownie (1925). „Wi´kszoÊç
prac zagin´∏a lub znajduje si´
w Rosji” (SAP).
2 000
74
83
83
Jakub ROTBAUM
(1901 ˚elechów
– 1994 Wroc∏aw)
STUDIUM PORTRETOWE
STAREGO ˚YDA, 1936
pastel na tekturze, 48,5 x 67,5 cm,
sygnowany l.d. „JRotbaum /1936
/Kowel”
Re˝yser teatralny, aktor, malarz.
Studiowa∏ w Szkole Sztuk Pi´knych w Warszawie u W∏adys∏awa Skoczylasa i Henryka Kuny
(1923) oraz re˝yseri´ w Moskwie
(1929). Wspó∏pracowa∏ z teatrami w Wilnie (1930-1937), Pary˝u
(1938-1940), Nowym Jorku
(1940-1948) i Ameryce Po∏udniowej. Po powrocie do Polski
re˝yserowa∏ w teatrach wroc∏awskich; od 1952 do 1962 dyrektor
tamtejszego Teatru Polskiego.
Po r. 1968 pracowa∏ w USA i Australii. W 1995 r. wystawa poÊmiertna malarstwa i rysunku we
Wroc∏awiu.
3 000
75
WARUNKI KUPNA i SPRZEDA˚Y
1. Przedmiotem aukcji sà dzie∏a sztuki i obiekty
kolekcjonerskie powierzone przez Klientów oraz
stanowiàce w∏asnoÊç Domu Aukcyjnego.
2. Dom Aukcyjny podejmuje si´ sprzeda˝y, w imieniu
W∏aÊcicieli, obiektów b´dàcych ich rzeczywistà w∏asnoÊcià, nie obj´tych post´powaniem sàdowym
i skarbowym, wolnych od zaj´cia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
12. Aukcjoner mo˝e zaoferowaç niektóre obiekty po cenie
ni˝szej ni˝ wywo∏awcza. W takim przypadku zawierana
jest transakcja warunkowa, która dochodzi do skutku
po zaakceptowaniu wylicytowanej ceny przez w∏aÊciciela
przedmiotu.
13. Nabywca jest zobowiàzany do zap∏aty ca∏ej kwoty
wylicytowanej bezpoÊrednio po zakoƒczeniu aukcji. Na
poczet ceny zalicza si´ wadium.
3. Dom Aukcyjny podaje w katalogu cen´ wywo∏ania,
rozpoczynajàcà licytacj´.
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona op∏ata
w wysokoÊci 15%.
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami
prawnymi przez upowa˝nionà osob´ – Aukcjonera.
Postàpienie w licytacji okreÊla Aukcjoner.
W przypadku, gdy nabywca nie zap∏aci ca∏ej kwoty, jest
zobowiàzany bezpoÊrednio po zakoƒczeniu aukcji
podpisaç umow´ kupna-sprzeda˝y podajàc swoje
personalia. Dane osobiste Nabywcy pozostajà do
wy∏àcznej wiadomoÊci Domu Aukcyjnego.
5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub
∏àczenia obiektów oraz ich wycofania z licytacji bez
podania przyczyn.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogà byç uzupe∏nione
lub zmienione przez Aukcjonera lub osob´ przez niego
wskazanà przed rozpocz´ciem licytacji.
7. W licytacji biorà udzia∏ wy∏àcznie osoby, które wp∏aci∏y
wadium i posiadajà numer licytacyjny. Odbiór numeru
licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem
regulaminu aukcji. Dom Aukcyjny mo˝e nie przyznaç
prawa udzia∏u w licytacji bez podania przyczyny.
8. WysokoÊç wadium jest ka˝dorazowo okreÊlana przez organizatora. Wadium jest wliczane w kwot´ wylicytowanà, a w przypadku niedokonania ˝adnego zakupu
– zwracane.
9. Osoby nie mogàce osobiÊcie wziàç udzia∏u w aukcji,
a pragnàce dokonaç zakupu, mogà to uczyniç za poÊrednictwem organizatora, telefonicznie lub korespondencyjnie. W tym celu, w dniach poprzedzajàcych aukcj´
nale˝y wp∏aciç wadium w wysokoÊci 10% ceny wywo∏awczej oraz podaç oferowanà cen´ – limit (nie dotyczy to licytacji telefonicznej), który pozostaje informacjà ÊciÊle
poufnà. Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu
Klienta do ceny nie wy˝szej ni˝ zg∏oszona. Zg∏oszenie
udzia∏u w aukcji za poÊrednictwem organizatora zobowiàzuje zamawiajàcego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywo∏ania.
W przypadku zg∏oszenia wi´cej ni˝ jednej oferty kupna,
organizator reprezentowaç b´dzie Klienta, który
zaoferowa∏ najwy˝szy limit i mo˝e rozpoczàç licytacj´ od
kwoty wy˝szej ni˝ cena wywo∏ania.
10. Zakoƒczenie licytacji danego obiektu nast´puje w momencie uderzenia m∏otkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzeda˝y.
11. Nabywcà staje si´ osoba oferujàca najwy˝szà cen´ –
wyjàwszy, gdy dzieje si´ to w sytuacji sporu. Aukcjoner
ma prawo spór rozwiàzaç lub ponownie zaoferowaç
obiekt.
14. Ca∏oÊç nale˝noÊci za kupione obiekty winna byç zap∏acona gotówkà lub przelewem, nie póêniej ni˝ w ciàgu
siedmiu dni od daty aukcji. Je˝eli wp∏ata nie nastàpi
w wymaganym czasie, Dom Aukcyjny ma prawo anulowaç kontrakt i obcià˝yç Nabywc´ wszelkimi kosztami
wynik∏ymi z tego tytu∏u.
15. Prawo w∏asnoÊci zakupionego dzie∏a przechodzi na
Nabywc´ w momencie dokonania ca∏ej wp∏aty.
16. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastàpiç
bezpoÊrednio po wp∏aceniu nale˝noÊci. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów
odbywa si´ na koszt i ryzyko Nabywcy.
17. Organizator gwarantuje autentycznoÊç oraz zgodnoÊç
ze stanem faktycznym innych istotnych cech przedmiotów opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis nie odpowiada∏ stanowi faktycznemu, nabywca mo˝e w ciàgu 14
dni od daty aukcji zwróciç przedmiot. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi byç udokumentowane
wiarygodnymi ekspertyzami.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie
mo˝liwe reklamacje b´dà rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Dom Aukcyjny przypomina:
– zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami gromadzimy dane osobowe
Klientów dokonujàcych transakcji o wartoÊci powy˝ej 15 000 euro;
– zgodnie z Ustawà o muzeach z 21.XI.1996, muzea rejestrowe majà
prawo pierwokupu obiektów bezpoÊrednio na aukcji za kwot´
wylicytowanà. Takie prawo majà tak˝e Biblioteka Narodowa
i Biblioteka Jagielloƒska.
INDEKS AUTORÓW
BEKSI¡SKI Zdzis∏aw
28
BIESZCZAD Seweryn
73
BOROWSKI Wac∏aw
29
BRZECHWA Krystyna
54
CASPAR Karl
65
CYLKOW Ludwik
57
CZAJKOWSKI Józef
50
DOBROWOLSKI Odo
37
DYBOWSKI Stanis∏aw
40
FABIJA¡SKI Stanis∏aw
53
GA¸EK Stanis∏aw
46
GA¸KOWSKI Stanis∏aw
68
GALIMSKI W∏adys∏aw
52
GOLUS Jan
70
GRUNWALD Henryk
21
HANNYTKIEWICZ Adam
24
HOFER Karl
64
JAB¸O¡SKI Ludwik
78
JAROCKI Stanis∏aw
35
JURJEWICZ Franciszek
13
KALISZCZAK Zygmunt
5
KAMOCKI Stanis∏aw
14-16
KANOLDT Alexander
67
KARNIEJ Edward
47, 48
KARPI¡SKI Alfons
42, 43
KIRCHNER Józefina
17
KLAR Artur
49
KOSSAK Juliusz
8
KOTOWSKI Jan
12
KOWALSKI Leon
69
KUCZBORSKI Stanis∏aw
31
KULESZA Marian
36
KULESZYNA Maria
25
LAM W∏adys∏aw
63, 74
LASZENKO Aleksander
79
LIALIKOWA E.
75
¸UNKIEWICZ-ROGOYSKA
Maria Ewa
60
MA¸ACHOWSKI Soter Jaxa 58
MAKOWSKI Tadeusz
30
MAS¸OWSKI Stanis∏aw
71
MORGENSTERN Carl Ernst 81
NA¸¢CZ W∏adys∏aw
59
NOWAKOWSKA-ACEDA¡SKA
Irena
55
NOWOSIELSKI Jerzy
27
OLEÂ Andrzej
33
OLEY Mieczys∏aw
20
PAWLAK W∏odzimierz
10, 11
PIE¡KOWSKI Ignacy
56
PILECKI Gustaw
32
PINKAS Ignacy
62
PIOTROWICZ Zygmunt
82
PODSADECKI Kazimierz
61
PROCAJ¸OWICZ Antoni S.
51
PRUSZY¡SKI
Strze˝ymir Adam
39
RAPACKI Józef
38
ROTBAUM Jakub
83
RYCHTER-JANOWSKA
Bronis∏awa
18
SCHARF Edwin
66
SERWIN Bogus∏aw
76
SICHULSKI Kazimierz
72
SKOCZYLAS W∏adys∏aw
80
STACHIEWICZ Piotr
45
STA¡KO Micha∏
44
STROYNOWSKI Leonard
41
STRYJE¡SKA Zofia
26
SUJETIN Niko∏aj
9
UNIECHOWSKI
Antoni
1-4
UNIERZYSKI Józef
34
UZIEMB¸O Henryk
22, 77
WALTER Henryk
6, 7
WASILKOWSKI
Eustachy
50A
˚URAWSKI Stanis∏aw
23
okl_416x270s3_29_179_80strF.qxd
6/7/13
12:38 AM
Page 2
okl_416x270s3_29_179_80strF.qxd
6/7/13
12:38 AM
Page 1
DOM AUKCYJNY
OKNA SZTUKI
AUKCJA 29 (179)
20 czerwca 2013
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17
WARSZAWA, 20 VI 2013

Podobne dokumenty