701 św. BERNARD

Transkrypt

701 św. BERNARD
INFORMACJE
27.04 2 Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego - Kanonizacja
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II
Godzina Miłosierdzia o godz. 15-tej
02.05 – I piątek miesiąca – Msza św. dla dzieci o 17-tej, dla młodzieży o 20-tej
Spowiedź: piątek od godz. 1630
Odwiedziny chorych od godz. 9-tej (w piątek Biuro Parafialne nieczynne)
03.05 sobota: NMP Królowej Polski- Msze św. o 7-mej, 9-tej i 18-tej
04.05 3 Niedziela Wielkanocna – Różaniec ze zmianą tajemnic o godz. 1730
Intencje mszalne:
28.04 poniedz. 730 – za śp. Tadeusza
1800 – za śp. Romualda
- za śp. Sabinę, Stanisława, Janinę
29.04 wtorek.: 700 – za śp. Tadeusza
1800 – za śp. Joannę
- za śp. Antoniego i zm. z rodziny Kopyłowskich
30.04 środa: 700 – za śp. Tadeusza
1800 – o Boże błogosł. dla Joanny
01.05 czwartek: 700 - o dary Ducha św.i
1800 – za śp. Walerię, Piotra, Stanisława,
Stanisławę
02.05 piątek: 700 - za śp. Jana
1800 – za śp. Sławomira i Zbigniewa
- o dary Ducha św.
2000 – za śp. Danutę i Dariusza
00
03.05 sobota: 7 - o Boże błogosł.
900 – o dary Ducha św.
opiekę MB i światło Ducha św. dla Jakuba 1800 – za śp. Jana
04.05 niedz.: 730 – za śp. Jana
900 – za śp. Jana, Agnieszkę, Adama, Fran1000 – za śp. Janinę
ciszkę
1230 – za śp. Annę i Mieczysława
1100 – za śp. Gabrielę, Magdalenę, Alojzego,
Barbarę, Ryszarda
1800 – w intencji Żywego Różańca
LITURGIA: Msze św. w niedzielę: 730, 900, 10oo, 1115 (dla dzieci), 1230, 1800
w dni powszednie: 700, 1800
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: wtorek 1830
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy: środa 1830
Grupa modlitewna: czwartek 2000
Wspólnota Intronizacyjna Najśw. Serca Pana Jezusa: piątek 18 30 (po Mszy św.)
BIURO PARAFIALNE: poniedz. i wtorek godz. 16-17;
sobota godz. 9 – 10
WIDEOTEKA: niedziela od godz. 10 – 11, BIBLIOTEKA: niedziela godz. 10 - 12
czwartek od godz. 1830 do 1900.
poniedziałek i środa godz. 1730 – do 18-tej
Kawiarenka: czynna w godz. 9-13-tej
Zmarli: Halina Byczkowska, lat 94 z ul Krótkiej
Wieczny odpoczynek racz im jej Panie
Adres internetowy Parafii: www.bernard.sopot.pl
Konto Parafii: PKO S.A. 54 1240 1242 1111 0000 1587 2885
701
św. BERNARD
27.
kwietnia 2014
Biuletyn parafii św. Bernarda w Sopocie, ul. Abrahama 41 Tel. 551-41-32
2 Niedziela Wielkanocna – Pan mój i Bóg mój
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Psalm responsoryjny (Ps 118,1.4.13-14.22.24)
Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
W dzisiejszej Ewangelii spotkaliśmy wiele postaci. Pośród nich jest
także apostoł Tomasz. Nazywa się go często niewiernym Tomaszem,
bo nie chciał uwierzyć, że Pan Jezus zmartwychwstał. Mówił, że aby
uwierzyć, musi dotknąć ran Pana Jezusa. Chciał sprawdzić w ten sposób, że Zmartwychwstały Pan Jezus nie jest duchem, ale że ma ciało,
którego można dotknąć. A więc przekonać się, że Jezus, który naprawdę umarł, naprawdę też zmartwychwstał. I Pan Jezus pozwolił mu tego
doświadczyć. Wtedy Tomasz pięknie wyznał swoją wiarę: „Pan mój i
Bóg mój”. A Pan Jezus w odpowiedzi powiedział: „Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”. Postawa Apostołów, postawa Tomasza pomaga nam uwierzyć, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy, a po trzech
dniach zmartwychwstał. To były dla nas bardzo ważne wydarzenia.
Dzięki temu, dzięki swojej męce i zmartwychwstaniu Pan Jezus otworzył nam bramy do nieba. Każdy z nas ma tam przygotowane miejsce.
Wszystko to stało się zgodnie z zamiarem miłosiernego Boga Ojca,
który chce abyśmy wszyscy spotkali się z Nim w niebie. Jak dobry jest
Pan Bóg. Dał nam swego Syna, aby przez Jego mękę i zmartwych701 - 1
wstanie wskazać nam drogę do nieba. Możemy jednak zapytać, jak iść
tą drogą, aby z niej nie zboczyć, nie zabłądzić?
Jan Paweł II swoim życiem pokazuje nam jak znaleźć drogę do
nieba i jak nią iść, aby nie zabłądzić. Wszyscy, którzy pamiętają Ojca
Świętego wiedzą, że był człowiekiem modlitwy. Modlitwa była dla niego
ważnym punktem dnia. To była prawdziwa rozmowa z Bogiem Ojcem.
Na niej powierzał Panu Bogu wszystkie trudne sprawy i wierzył, że Bóg
go wesprze. Jan Paweł II bardzo kochał i przeżywał mszę św. To było
dla niego najpiękniejsze spotkanie z Panem Jezusem, który przemawia
do człowieka w czytanym słowie Bożym i przychodzi żywy i prawdziwy
w Komunii Świętej. Jan Paweł II troszczył się też o człowieka. Wielokrotnie interweniował u przywódców państw, aby zaprzestali wojen,
pomagał ludziom ubogim, spotykał się zawsze z chorymi, także zakaźnie chorymi, podawał im rękę, rozmawiał z nimi. To tylko część wskazówek, jakie daje nam ten święty papież. A zatem drogą do nieba z
pewnością idzie ten, kto jak Jan Paweł II modli się, kto kocha Mszę
Świętą, kto ufa Panu Bogu i kto troszczy się o każdego człowieka.
ks. Paweł Wygralak
Myśl na każdy dzień
DATA
Patron dnia
28.04 pn św. Wojciecha, biskupa i męczennika
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia
na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. J 12,25
29.04 wt św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię. Mt 11,28
30.04 śr św. Piusa V, papieża
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy,
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. J 3,16
01.05 cz św. Józefa rzemieślnika
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu. Ps. 34,19
Uwierzył
A my tacy dosłowni: chcemy
wszystko na własne oczy
zobaczyć, na własne uszy
usłyszeć, własnymi rękami
sprawdzić. Dopiero wtedy możemy
zgodzić się, przyjąć, zaakceptować,
wprowadzić w swoje życie.
A tymczasem
istnieje rzeczywistość
niedostrzegalna dla naszych oczu,
niedosłyszalna dla naszych uszu,
nienamacalna dla naszych dłoni.
Tylko czasem odkrywamy, że to, co
widzimy, słyszymy, dotykamy,
wskazuje, a nawet
niesie tę rzeczywistość duchową.
Wtedy otwiera się przed nami
brama i wchodzimy w
kwietne ogrody.
Wiara jest dotknięciem w
ciemności, gdzie niepewność
przeradza się w pewność
ks. Mieczysław Maliński: Kazania do mnie i do ciebie, str.31
Nasz nowy, polski
Papież zaznaczył kilka
miejsc, które zamierza
odwiedzić
02.05 pt św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać? Ps 27,1
03.05 so NMP Królowej Polski
Jezus powiedział do ucznia: Oto Matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął
Ją do siebie. J 19,27
701 - 2
"Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty" (Kpł 19,2)
Wszyscy wiemy, że istnieje Bóg, który nas kocha i nas stworzył.
Możemy zwrócić się do Niego i poprosić: „Mój Ojcze, pomóż mi teraz.
Pragnę być święty, chcę być dobry, chcę kochać”. Świętość nie jest
luksusem przeznaczonym dla elity; nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Jesteśmy do niej przeznaczeni, ty, jak i cały świat. To proste
zadanie, ponieważ jeśli nauczymy się kochać, to nauczymy się też być
świętymi.
Pierwszy etap, to pragnienie stania się świętym. Jezus pragnie,
abyśmy byli święci, jak Jego Ojciec jest święty. Moja świętość polega
na wykonywaniu woli Bożej w radości. Powiedzieć: „Pragnę być święty”
oznaczy: „Pozbędę się wszystkiego, co nie jest Bogiem. Pozbędę się i
opróżnię moje serce z wszelkich rzeczy materialnych. Zrezygnuję z
własnej woli, moich upodobań, fantazji, niestałości; stanę się hojnym
niewolnikiem woli Bożej. Będę kochać Boga z całej mojej woli, będę
wybierać, mając Go na uwadze, pobiegnę do Niego, dotrę i posiądę
Go”. Ale wszystko zależy od tych kilku słów: „Chcę” lub „Nie chcę”.
Muszę włożyć całą moją energię w te słowa: „Chcę”.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty
Święci. Świętym jest przede wszystkim sam Bóg, ludzie natomiast
uczestniczą w Jego świętości dzięki łasce.
Za świętych Kościół uznaje tych, którzy w swoim życiu w sposób
heroiczny naśladowali Chrystusa i doszli do doskonałego z Nim zjednoczenia. Byli ludźmi jak każdy z nas, ale przemieniali się na wzór Chrystusa, a Duch Święty dawał im coraz pełniejszy udział w świętości Boga.
Od samego początku swego istnienia Kościół czcił pamięć Świętych. Kult ich rozpoczął się od czci oddawanej męczennikom, a następnie także tych, których życie było oddane Bogu.
Kanonizacja. Przez kanonizację należy rozumieć uroczyste ogło-
szenie przez papieża osiągnięcia zbawienia, szczęścia wiecznego chrześcijanina (katolika), który albo oddał życie za wiarę w Chrystusa jako
męczennik lub kończąc swoją wędrówkę życiową w sposób naturalny,
dzięki heroicznej cnocie dał świadectwo wiary w Królestwo Niebieskie.
Papież potwierdzając, że osoba kanonizowana cieszy się szczęściem
wiecznym, stawia ją wiernym jako wzór do naśladowania. Postanawia
także, że nowy święty może odbierać cześć w całym Kościele katolickim.
Godzina Miłosierdzia
Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny:
„O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez
krótki moment zagłębiaj się w mojej męce,
szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla
świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy
niczego, która mnie prosi przez mękę moją.”
Dz. 1320.
„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią
godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim,
uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla całego świata
(...).
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie
stała się łaska dla całego świata - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. (...)
staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynamniej wstąp na chwilę do
kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się
w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę.
Żądam czci dla mojego miłosierdzia od wszelkiego stworzenia...”
Dz. 1572
„Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na
krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem” Dz. 1182
„Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku
duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy
odmówisz tę modlitwę za jakiegoś grzesznika z sercem skruszonym i
wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca:
O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie" (Dz. 187).
701 - 3