Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa - wzór

Transkrypt

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa - wzór
GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA
Bank
.............................................................................................................................................
(nazwa banku)
z siedzibą w ............................................................................................... zwany dalej
gwarantem
działając na zlecenie .....................................................................................................
......................................................................................................................................
(nazwa i adres zleceniodawcy)
niniejszym gwarantuje Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN Spółka Akcyjna
zapłacić nieodwołalnie i bezwarunkowo wszelkie zobowiązania pienięŜne Zleceniodawcy
(dług główny wraz z odsetkami za zwłokę) do kwoty: ...............................................
(słownie: ........................................................................................................................... )
Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie wykonania przez Zleceniodawcę
zobowiązań z tytułu umowy (umów) zawartych pomiędzy Zleceniodawcą a Polskim
Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna.
Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niŜ w terminie 7 dni od
daty otrzymania przez gwaranta pierwszego pisemnego wezwania Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, z oświadczeniem, Ŝe Zleceniodawca nie wywiązał
się ze swych zobowiązań.
Wszelkie roszczenia Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
gwarantowi w formie pisemnej do dnia wygaśnięcia gwarancji.
musi zgłosić
Gwarancja obowiązuje od dnia .......................... i wygasa z dniem ...................................
Po upływie powyŜszego terminu gwarancja staje się niewaŜna.
Gwarancja zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, gwaranta i zleceniodawcy.
............................., dnia ................
(miejscowość)